Hotărârea nr. 239/2013

Hotãrârea nr. 239 privind modificarea prin act aditional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mãdãlina pentru spatiul cu destinatie de cabinet medical situat in Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 239


privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Robert Ionut Viscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria, Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al municipiului Ploiești încheiat în data de 20.06.2013;

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de comodat (împrumut de folosință) în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce

9    9"       J

la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează Secfetăr, Oana Cristina IaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-a încheiat contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17, cu incepere de la data de 01.01.2004 pana la data de 31.12.2006, contract care ulterior a fost prelungit anual. Transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 73,97 mp si teren aferent reprezentând cota indiviza in suprafața de 55,48 mp s-a făcut pentru activitatea Cabinete Medicale - medici de familie.

CMI Dr. Turiac Alexandra isi desfasoara activitatea in spațiul situat in Ploiești, str. Nicoale Iorga nr. 17, spațiul fiind folosit in comun cu CMI Dr. Popescu Sandra Madalina in baza contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat cu Municipiul Ploiești. Durata contractului de comodat nr. 10219/11.06.2013 încheiat intre Municpiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria, Dr. Popescu Sandra Madalina expira la data de 30.06.2013.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 10219/11.06.2013, Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria reprezentat de Dr. Turiac Alexandra Maria in calitate de utilizator al spațiului cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 solicita cedarea dreptului de folosința a spațiului către Dr. Tanasescu Alina, medic specialist in medicina de familie prin încheierea unui act adițional la contractul aflat in vigoare privind schimbarea pârtilor începând cu data de 16.08.2013. Prin Declarația autentificata nr. 1373/10.06.2013, Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria cesionează către Dr. Tanasescu Alina praxisul de medicina de familie care reunește patrimoniul de afectatiune profesionala, infrastructura cabinetului si clientela reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, începând cu 01.09.2013.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 10220/11.06.2013 Dr. Tanasescu Alina, medic specialist in medicina de familie, solicita preluarea dreptului de folosința a spațiului cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, detinut in prezent de către Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria.

Având in vedere prevederile ari. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform carora Consiliul Local administrează domeniul public si privat al orașului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI

Cristian Dumifa

Robert Ionut Viscan.

Constantin Popa,

Gheorghe Popa,

Minea Constantin Gabriel

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT

VICEPRIMAR^VIu1' T ‘ iu-TeocfcrgscuRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Potrivit prevederilor ari. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-a incheiat contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17, cu incepere de la data de 01.01.2004 pana la data de 31.12.2006, contract care ulterior a fost prelungit anual. Transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 73,97 mp si teren aferent reprezentând cota indiviza in suprafața de 55,48 mp s-a făcut pentru activitatea Cabinete Medicale - medici de familie.

CMI Dr. Turiac Alexandra isi desfasoara activitatea in spațiul situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, spațiul fiind folosit in comun cu CMI Dr. Popescu Sandra Madalina in baza contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 incheiat cu Municipiul Ploiești. Durata contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina expira la data de 30.06.2013.

Prin scrisorile inregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 7711/26.04.2013 si nr. 7656/25.04.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina solicita prelungirea termenului contractului de comodat incheiat cu Municipiul Ploiești pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 10219/11.06.2013, Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria reprezentat de Dr. Turiac Alexandra Maria in calitate de utilizator al spațiului cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 solicita cedarea dreptului de folosința a spațiului către Dr. Tanasescu Alina, medic specialist in medicina de familie prin incheierea unui act adițional la contractul aflat in vigoare privind schimbarea pârtilor incepand cu data de 16.08.2013. Prin Declarația autentificata nr. 1373/10.06.2013, Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria cesionează către Dr. Tanasescu Alina praxisul de medicina de familie care reunește patrimoniul de afectatiune profesionala, infrastructura cabinetului si clientela reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, incepand cu 01.09.2013.

Conform art. 6 lit. 1) din contract este stipulat faptul ca, comodatarul este obligat sa anunțe de indata comodantul spațiului despre schimbarea statutului cabinetului medical, precum si despre incetarea contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 10220/11.06.2013 Dr. Tanasescu Alina, medic specialist in medicina de familie, solicita preluarea dreptului de folosința a spațiului cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, detinut in prezent de către Cabinetul Medical Individual Dr. Turiac Alexandra Maria.

Solicitările nr. 7711/26.04.2013, nr. 7656/25.04.2013, nr. 10219/11.06.2013 si nr. 10220/11.06.2013 inaintate de către Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria, Popescu Sandra Madalina si Dr. Tanasescu Alina, au fost supuse analizei Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 20.06.2013 fiind emis aviz favorabil pentru prelungirea termenului contractului pana la 30.09.2013 si schimbarea pârtilor contractante.

In condițiile adoptării prezentei hotarari de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, se va incheia un act adițional la contractul de comodat (imprumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004, in vederea schimbării pârtilor contractante si prelungirii termenului contractului.


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICA, Nicoleta Craciunoiu


dru
Anexa nr. 1 IaHCLnr. I J1&/3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 10220/_______________

ACT ADIȚIONAL NR. 8

la contractul de comodat (imprumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ________/ a intervenit prezentul act adițional, prin care se modifica prevederile contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004, după cum urmeaza:

  • 1) CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 se modifica incepand cu data de 01.09.2013 si va avea următorul conținut:

„I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, in calitate de comodant, pe de o parte,

si

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL DR. POPESCU SANDRA MADALINA cu sediul in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, prin titular Dr. Popescu Sandra Madalina - medic de familie ce se legitimează cu CI seria PH 415104, eliberata de Politia Ploiești la data de 26.09.2003, cod numeric personal 2690416293096 si

DR. TANASESCU ALINA - medic de familie, domiciliata in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 124, bl. 11A, scara A, etaj 3, ap. 14, județul Prahova ce se legitimează cu CI seria_________, eliberata de______ , la data de ________________cod numeric

personal___________________________,

in calitate comodatare, pe de alta parte.”

  • 2) CAP.III. DURATA CONTRACTULUI din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 se modifica si va avea următorul conținut:

"III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Termenul contractului este pana la data de 30.09.2013, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor parti.”

Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat (Împrumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODATAR,

CMI Dr. Popescu Sandra Madalina


COMODANT, Municipiul Ploiești Primar

Iulian Badescu

Dr. Tanasescu Alina

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv,        Sef Serviciu,

Florin Petrache Viorica Patrascu

Vizat pentru Control Financiar Preventiv, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit:

Toma Daniela