Hotărârea nr. 238/2013

Hotãrârea nr. 238 privind stabilirea destinatiei de locuintã de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiesti si repartizarea acestuia.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 238 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune repartizarea unei locuințe de necesitate ;

/V

In baza prevederilor art. 2, litera f și art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolelor 20 alin (3), 24 Și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

In temeiul art.36, alin.5, litera a și art. 123 alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuință de necesitate unui imobil cu destinația de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești, identificată în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești si includerea în fondul de locuințe de necesitate a spațiului identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă repartizarea locuinței de necesitate menționată la art. 1 persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 1.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere pentru locuința menționată la art. 1, pentru o perioada de 1 (un) an de zile, cu drept de prelungire.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013.
Contrasemnează Secreta^, Oana Cristina Iacob

L‘

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia

în conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art.55 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Municipiului Ploiești deține în proprietate un imobil situat în str. Munteniei nr. 24 , format din 2(doua) camere în suprafață de 18,75 m.p., dependințe în suprafață de 13,87 m.p. și teren curte în suprafață de 100 m.p., închiriat în baza contractului de închiriere nr. 377/15.03.2012 doamnei Niculescu Laura. In contractul de închiriere figurează înscriși 8 membrii de familieftitular, 4 copii din care 3 majori și un minor și 3 nepoți minori).

Facem precizarea că potrivit Notelor de constatare din data de 23.05.2011, 26.07.2012, 23.10.2012 și 12.04.2013 întocmite de către Compartimentul Dirigenție și Urmărire în Timp a Construcțiilor din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu, a reieșit că imobilul situat în str. Munteniei nr. 24 se află într-o stare avansată de degradare existând pericolul de prăbușire. Ca atare, compartimentul de specialitate a concluzionat faptul că este necesar luarea măsurilor de punere în siguranță a imobilului și de protecție a chiriașilor.

Prin cererile nr. 5317/21.03.2012 și nr. 14802/27.08.2012 și în urma prezentării la audiențele susținute de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu, doamna Niculescu Laura solicită sprijin privind mutarea într-o altă locație având în vedere starea tehnică a imobilului.


Acest caz a fost supus atenției Comisiei nr. 5 în ședințele din data^âe, 03.09.2012, 03.10.2012 și 19.11.2012 care a propus amânarea dezbaterii aceștui^p'âfîa la identificarea unui spațiu adecvat a familiei Niculescu iar în ședința din data de 03.12.2012 Comisia a propus repartizarea camerelor 10 și 12 din Căminul str. Rafinorilor nr. 13 către familia Niculescu. în acest sens, doamna Niculescu Laura a fost notificată prin adresa nr. 222/07.01.2012, ca în termen de 5 zile să comunice opțiunea privind repartizarea spațiului menționat mai sus, însă prin cererea nr. 1419/21.01.2013 și-a exprimat refuzul privind repartizarea acestuia.

De asemenea, în ședința din data de 23.01.2013 Comisia a propus repartizarea spațiului situat în str. Troienelor nr. 9, bl. 43B, ap. 2. în acest sens doamna Niculescu Laura a fost notificată prin adresa nr. 260/29.01.2013 ca în termen de 5 zile să ne comunice opțiunea privind repartizarea acestui spațiu. Ca răspuns la notificarea sus menționată, prin cererea nr. 2591/05.02.2013, doamna Nicolescu își exprimă refuzul privind repartizarea spațiului motivat de faptul că locuința este insuficientă comparativ cu numărul membrilor de familie .

In ședința din data de 14.05.2013 acest caz a fost din nou analizat de Comisia nr. 5 care a propus stabilirea destinației de locuința de necesitate a spațiului situat în str. Industriei nr. 47, bl. 17A, ap. 31 și repartizarea acestuia către doamna Nicolescu Laura. In acest sens doamna Niculescu Laura a fost notificată prin adresa nr. 260/22.05.2012 ca în termen de 5 zile să comunice opțiunea privind repartizarea spațiului menționat mai sus. Prin cererea nr. 9412/29.05.2013 doamna Niculescu Laura și-a exprimat acordul privind repartizarea acestuia.

Facem precizarea că spațiul situat în str. Industriei nr. 47, bl. 17A, ap. 31 compus din 2 (doua) camere în suprafață de 26,76 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16,95 m.p., face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și a fost deținut în baza contractului de închiriere nr. 206034/23.10.2003 de către Burlacu Gheorghe. Spațiul a devenit liber ca urmare a decesului fostului chiriaș. Imobilul situat in Ploiești, str. Industriei nr. 47, bl. 17A, ap. 31, nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001.

Contractul de închiriere se va încheia de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, în baza Hotărârii Consiliului Local.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU^

DIRECT! Florin;


CUTIV


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin Tabîrcă


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA


JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


DIRECTOR, Iulia Alexandru


AVIZATDIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiu
întocmit: Elena Branza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia.

A

In înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori sa fie închiriate.

Potrivit art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădirile ocupate de locatari.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit Notelor de constatare din data de 23.05.2011, 26.07.2012, 23.10.2012 și 12.04.2013 întocmite de către Compartimentul Dirigentie și Urmărire în Timp a Construcțiilor din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu, a reieșit că imobilul situat în str. Munteniei nr. 24 se află intr-o stare avansata de degradare existând un real pericolul de prăbușire. Ca atare, compartimentul de specialitate a concluzionat faptul ca este necesara luarea masurilor de punere in siguranța a imobilului si de protecție a chiriașilor.

Având în vedere obligativitatea luării unor măsuri în regim de urgență cu privire la imobilul situat în Ploiești strada Munteniei nr. 24, care aparține municipiului Ploiești, astfel încât viața, sănătatea sau integritatea persoanelor care îl utilizează să nu fie puse în pericol, este imperios necesară repartizarea unei locuințe de necesitate chiriașilor din acesta.


Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre an Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:

George Pană

Marcian Cosma


Robert Ionuț Viscan

Daniel Puiu Neagu ____

Râul Alexandru Petrescu \ *1

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Industriei nr.

47, bl. 17A, ap. 31

2 camere in suprafața de 26,76 m.p.

dependințe in suprafața de 16,95 m.p.

Acest imobil a trecut in       proprietatea

statului in baza Legii nr. 4/1973 si Deciziei nr. 345/26.07.1988

Președinte: George Pană

Membrii: Marcian Cosma

Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Adresele nr. 192 / 08.05.2013 si 206 / 08.05.2013 ale Biroului Teritorial Ploiești -Avocatul Poporului.

 • 2) Situația familiei Nistor Gabriel, domiciliata in str. Rafov, nr. 2K, cam. 1+3. Prin Decizia civila a Tribunalului Prahova nr. 1677 / 14.12.2011 s-a dispus evacuarea familiei din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafov, nr. 2K, cam. 1+3. Precizam faptul ca începând cu 13.04.2013 contractul de închiriere detinut de acesta familie pentru locuința sociala mai sus menționata a încetat, motiv pentru A.S.S.C. Ploiești, prin adresa nr. 3477 / 05.04.2013, a somat acesta familie ca in termen de 15 zile sa predea locuința. Prin Sentința Civila nr. 4932/05.05^2011 pronunțata de Judecătoria Ploiești precum si prin decizia nr. 4932/05.05.2011 emisa de Tribunalul Prahova prin care s-a dispus evacuarea necondiționata din spațiu a familiei Nistor.

 • 3) Cererea nr. 4060 / 22.04.2013 formulata de dl. Stan Ștefan, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Mihai Bravu, nr. 231, cam. 42 prin care solicita , mutarea sa din blocul de locuințe mai sus amintit intr-o unitate locativa situata in cadiinul de locuințe sociale din str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A.

4j Cererea nr. 4045 / 22.04.2013 formulata de d-na Nicolescu Nicoleta, chiriașa a imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafov, nr. 2K, prin care- solicita extinderea spațiului locativ.

 • 5) Audierea d-lui Dan Gabriel Ștefan, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 52.


 • 6) Audierea d-nei Stoica Elena, domiciliata in Ploiești, str. Stefat£S.el._ Facem precizarea ca d-na Stoica figurează in evidentele noastră gț 29.01.2008 in vederea obținerii unei locuințe iar in Lista cu ord anul 2013 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul pentru familii compuse din mai multe persoane ocupa poziția 42, c puncte.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 1. Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Ivan Eugenia domiciliata in Ploiești str. Mihai Bravu nr. 13 prin care solicita sprijin privind mutarea intr-un alt spațiu.

 • 2. Urmare cererii înregistrata sub nr. 7758/26.04.2013 a doamnei Costan Georgeta domiciliata in str. Marasesti, nr. 63 Canton CFR prin care solicita sprijin privind repartizarea unor locuințe pentru cele doua fiice ale doamnei Costan.

 • 3. Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu doamnei Iancu Florentina Simona prin care solicita reanalizarea situației locative, intrucat locuiesc 12 persoane in spațiul situat in str. Poieniței nr. 3.

 • 4. Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de. Gestiune Patrimoniu a doamnei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei nr. 24- prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.,

 • 5. Urmare cererii înregistrata sub nr. 6346/08.04.2013 a doamnei Zaharia Ana Maria domiciliata in str. Democrației, nr.-33 prin care semnalează unele aspecte cu privire comportamentul colocatarei Raducan Viorica si solicita rezolvarea situației create.

 • 6. Urmare cererii înregistrata sub nr. 1945/28.01.2013 a doamnei Bengescu Daniela Paula din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 42 prin.care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate-intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

 • 7.  Situația unitarilor locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de prioritari aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești


 • 1) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

&cd h Ictklor fcvine S/rfct ^od'a^&' de

7O/7?/'90t'k            <d Ci di 'AdJ&r/'afp perbhrd yȘUfioi

meded Qylcec* ce frdrd m,?arra


,   ' t înm/die rtrifradrd'           Cu £ C e.âp^/m'ca^

Ckr'cd

 • 2) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

/Wcdud

«udnd d     C* e^cuatf^ o./dj'

 • 3) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

'-Lee Q ff) an (f GO o te     Gd^O ZțOQ ydd

f^r]H b/yjre ' o              IoccJg

4)


Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

 • 5) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

o—o            cl^- Cy&C)

facub //?       /> /viahc^ Ccc/cfad cJrc&bfaj cb ^c^cbr Jp fafât

C?                           O/teAcf/lfa ^CUA

bfac Ac cZC^cCCcfatfaQTcbbe/^cboc/Wcbcc? c?b /cc/cs ocbe 'o               frc/^bĂJce/ <3^ -faywdr/vte & rcvr/r

ZLC cAfabCCtl/b c/x?/c>cc&bky GCf£ Ab yb &?/?&fapCtfa? CCCfaC? <=yC'Cb CCCC&UC^ hhbfaf/C // C-b .

 • 6) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

lbfaf)Q S'&/c&. facfeua dfa O-a ^fafa/frtkrl

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 7) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

^e. a<nâf>^ ^)of)(P fa ai-tndbo.ea

 • 8) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus .

,0^0 Ort O a

vei


e<> o e4

 • 9) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

  VQrH *


y 10) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus 4 - f)0 HIW wu v M v r                (h r(’£K)cÂ^Q/'P.oî Âpcvwmu'

^Vv.G)-cP

obn (

(.

<4iao.dqM'&

“S-c ,'n

WU-

11) \pomisia a luat act de aceasta situație si a propus

S<_ oroQr,^ /pcfr><P Io ^rndw^o fiodhnl£. l0 QOfOp'iV'S qj-QM. Qm 00 0.


MM' &L

</ -eh q IqqW'A ifiPffi'nQfw

V& Pc^4'oQ ohoi^ QQwA'7            QQCaĂii

12) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus


1
a

13) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus W QmciiW


Președinte: George Pană

Membrii: Marcian Cosma

Robert Ionuț Vis

Daniel Puiu Neaga


Raul Alexandru Petrescu '■?

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.


PREȘEDINTE,

George Pana


SECRETAR, Marcian Cosma

Data: