Hotărârea nr. 237/2013

Hotãrârea nr. 237 privind mutarea unui chirias

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 237 privind mutarea unui chiriaș

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Cosma, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul


George Pana, Marcian Alexandru Petrescu și


Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din data de 04.06.2013 al Comisiei nr.5- Protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”b” și art. 123 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă mutarea doamnei Atănăsoaiei Ana din spațiul locativ situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 60, în spațiul locativ situat în str. Troienelor nr. 9, bloc 43B, ap. 2, compus din 2 camere în suprafață de 26,64 m.p. și dependințe în suprafață de 13,91 m.p.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013


Președinte de Ședință Georg&Pană
Contrasemnează Secretăr Oana Cristina Iacob


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE privind mutarea unui chiriaș

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Consiliul Local asigură potrivit competenței sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței - și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Imobilul situat in str. Mihai Bravu nr. 60 este proprietatea municipiului Ploiești si este compus dintr-un corp de clădire cuprinzând doua unitati locative si teren curte in suprafața de 508,25 m.p.

Prima unitate locativa formata din una camera in suprafața de 24,00 m.p., dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 23,55 mp. si teren curte in in cota indiviza in suprafața de 208,80 m.p. este deținuta in baza contractului de închiriere nr. 5967/04.06.2009 de către doamna Atanasoaiei Ana. Contractul de închiriere este încheiat pe o perioada de 5 ani si va expira la data de 18.05.2014. Doamna Atanasoaiei Ana figurează singura in contractul de închiriere. Venitul doamnei Atanasoaiei Ana este in cuantum de 1.184 lei. Potrivit actelor aflate la contractul de închiriere a reieșit ca doamna Atanasoaiei Ana a fost diagnosticata cu „cardiopatie ischemica dureroasa” conform certificatului medical nr. 1394/1996 si „arteriopatie cronica obliteranta membre pelviene ischemie cronica std III membru inferior stg”, asa cum reiese din biletele de externare din data de 24.01.2008 si data de 07.07.2008.

Cea de-a doua unitate locativa formata din trei camere in suprafața de 75,51 m.p., dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 34,35 mp. si teren curte in cota indiviza in suprafața de 299,28 m.p. este deținuta in baza contractului de închiriere nr. 4865/17.10.2001 de către doamna Petre Maria.


Contractul de închiriere este încheiat pe o perioada de 5 ani si de 01.10.2016. Doamna Petre Maria figurează in contractul de închiriere împreuna cu fiul major si un nepot minor.

Facem precizarea ca imobilul nu este revendicat conform Legii nr. 10/2001.

Prin cererile nr. 478/2012 si nr. 22243/18.12.2012 doamna Atanasoaiei Ana solicita repartizarea unui alt spațiu locativ sau un schimb de locuința, deoarece asa cum susține petenta in respectivele petitii au aparut conflicte între susnumita si colocatara Petre Maria pe fondul conviețuirii in comun.

Având in vedere cele sesizate, reprezentanții Serviciului Evidenta si Adminstrare Fond Locativ din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu s-au deplasat in teren ocazie cu care au întocmit la data de 15.01.2013, nota de constatare din care a rezultat ca cele semnalate sunt reale.

Având in vedere ca un caz similar a fost întâlnit pentru apartamentul 19 din blocul 42C str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7 chiriași Mihai Aurica si Nicolescu Ion s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios, Contracte un punct de vedere cu privire la la posibilitatea de mutare a celor doi chiriași si menținerea acelorași contracte însă cu modificarea cap. II art. 1 din contractele de închiriere.

Prin adresa nr. 1276/05.12.2012 Serviciul Juridic Contencios a comunicat punctul sau de vedere, în sensul ca "în situația in care prin repartizarea unor locuințe nu s-ar încălca dreptul de a accede la o locuința al altor persoane care au solicitări în acest sens, avand în vedere că la nivel local exista hotarari ale consiliului local care se adopta anual cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare si a listelor cu ordinea de prioritate pentru diverse categorii de persoane (chiriași ai imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, tineri cu vărsta până în 35 ani care solicita repartizarea unei locuințe prin programele derulate de A.N.L., persoane care solicită repartizarea unei locuințe sociale etc.), consideram că poate fi luata in considerare această posibilitate. Comisia de specialitate urmând să aprecieze asupra oportunității acestor solicitări".

Solicitările doamnei Atanasoaiei Ana au fost analizată, în ședința din data de 04.06.2013, dată la care Comisia nr.5 - Protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, a hotărât mutarea doamnei Atanasoaiei Ana în spațiul situat în Ploiești, str. Troienelor nr. 9, bloc 43B, ap. 2, compus din 2 camere în suprafață de 26,64 m.p. și dependințe în suprafață de 13,91 m.p. Această hotărâre a fost menționată și în Procesul Verbal din data de 04.06.2013, sub rezerva ca doamna Atănăsoaiei Ana să-și ia angajamentul în scris, în sensul achitării debitului acumulat la chirie de către fostul chiriaș Ciobanu Anca, până la promovarea proiectului de hotărâre.

• •                                                                                                                                                        h !                 ■*'' ■                   * i

De asemenea, comisia a hotărât faptul ca doamna Atănăsoaiei Ana poate să-și rezerve dreptul de a acționa în instanța de judecată privind recuperarea debitului acumulat de fostul chiriaș, in condițiile in care susnumita il achita.

CTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

9DIRECTOR E

Florin Plfetrache


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TabîrcaAVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC, CONTRACTE

DIRECTOR, Iulia Alexandru

DIRECȚIA ECONOMICA,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind mutarea unui chiriaș

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Consiliul Local asigură potrivit competenței sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Având în vedere neînțelegerile semnalate de către chiriașele Atănăsoaiei Ana și Petre Maria, s-a procedat la întocmirea notei de constatare din data de 15.01.2013 întocmită de către reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu din care rezultă că doamna Petre Maria are un comportament necivilizat față de doamna Atănăsoaiei Ana, făcând imposibilă conviețuirea în comun.

Luând în considerare aspectele sus menționate, precum și solicitarea doamnei Atănăsoaiei Ana, de mutare în alte locuințe în vederea stingerii neînțelegerilor, în ședința din data de 04.06.2013, Comisia nr.5 - Protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, a hotărât mutarea doamnei Atănăsoaiei Ana în spațiul situat în Ploiești, str. Troienelor nr. 9, bloc 43B, ap. 2, compus din 2 camere în suprafață de 26,64 m.p. și dependințe în suprafață de 13,91 m.p. Această hotărâre a fost menționată și în Procesul Verbal din data de 04.06.2013, sub rezerva ca doamna Atănăsoaiei Ana să-și ia angajamentul în scris, în sensul achitării debitului acumulat la chirie de către fostul chiriaș Ciobanu Anca, până la promovarea proiectului de hotărâre. De asemenea, comisia a hotărât faptul ca doamna Atănăsoaiei Ana poate să-și rezerve dreptul de a acționa în instanța de judecată privind recuperarea debitului acumulat de fostul chiriaș, in condițiile in care susnumita il achită.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIERI:

George Pana

Marcian Cosma Robert Ionut Viscan Daniel Puiu Neagu-Raul Alexandru Petrescu


PROCES — VERBAL Ia ședința Comisiei nr. 5 protecție și asistența soffială, " ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetătene^fodQ&&reclamații


din 04.06.2013

Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea componență:

Președinte: George Pană


Membrii: MarcianCosma <=

Robert lonuț Vise

Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

  • 1) Cererea privind acordarea unor ajutoare din fondul de rezerva bugetara pentru dl. Radulescu Mihail si dl. Calin Alexandru Ricardo

  • 2) Cerere privind internarea la UAMS Boldești a dlui Ionescu Sorin

  • 3) Cerere privind internarea la centrul rezidențial Dumitru Steliana

  • 4) Cererea d-nei Gheorghiu Tarsica, cu domiciliul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 23A. Petenta figurează in evidentele A.S.S.C. Ploiești cu dosar nr. 492 / 12.06.2007 in vederea obținerii unei locuințe, iar in Lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii proveniti din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății pentru o persoana ocupa poziția 2, cu un total de 34 puncte.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

  • 1. Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de .Gestiune Patrimoniu a doamnei Atanasoaiei Ana domiciliata in Ploiești str. Mihai Bravu nr.60 prin care solicita sprijin privind mutarea din intr-o alta locație motivat de faptul ca au aparut neintelegeri cu colocatara Petre Maria.  • 2. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respe^h priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municip 13/30.01.2013, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacu restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE:

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

1) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus


L)


2) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus


3) Comisia aluat act de aceasta situație si a propus u a k 4.
'bcQtiof.


fyVoojeo AcsU cAi'^-Ct . țț'Q

. 4«folW/)a< Olo^v^P (JUM d rOG^G^ kQmoQ/a4t<ei' 8,3 4?v-Q Q_Orf)'Aou.

tyCXhKi

V v-^v ' I

HiWqq        {iernau btW) Qp.f,

«^qjl'i Iowdk.pa> ^-_ fft^0Qw^»QO Km ,u -                 - AtV&rOv/u        cort

rovT-ut/) oxf- '        .Qfmk’a            &&orn<MW! Q£2^
mu'rf. Axua^ QW th ©&

rqPuAQ arPatoi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mutarea unui chiriaș -inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu.

și a emis:PREȘEDINTE,

George Pana^

SECRETAR, Marcian Cosma


Data:        >2»/2^