Hotărârea nr. 236/2013

Hotãrârea nr. 236 privind modificarea pozitiei Anexei nr. 2 cuprinzând lista de prioritãti în solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobatã prin Hotãrârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si modificatã prin Hotãr@rea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 236 privind modificarea poziției Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr.114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Iulian Liviu Teodorescu și a domnilo consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și Procesul Verbal din data d< 20.06.2013 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentri tineri, destinate închirierii, prin care se propune modificarea poziției 27 din Anexa 2 la Hotărâre; Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 14/28.02.2012, modificată prin Hotărârea ni 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Conform art.8 alin(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Național pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.15 alin (1), (2), (3) și (4) din Hotărârea de Guvern nr.962/200 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legi nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completării ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.l 14/1996 - privind locuințele, republicată, c modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr.l275/2000 privind aprobare normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin.(6) lif’a”, pct.5 și 17 din Legea nr.215/2001 privin administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE:

Art.l Aprobă modificarea Anexa nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționare cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată pri Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 14/28.02.2012, modificată pri Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform Anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la împlinire prevederile prezente hotărârii.

Art.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce 1 cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr.l 14/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr.l52/1998 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art.8 alin.(2) și (3) din Legea nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare locuințele pentru tineri destinate închirierii, fac parte din proprietatea privată a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale.

Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe baza unor criterii - cadru de acces la locuințe și respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.

în baza prevederilor art.15 din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se fac anual, pana la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.

Lista se priorități se întocmește sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, și se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local.


1(0 CI /tf/'i'V’*J* I US

Astfel, în temeiul prevederilor legale sus amintite prin Hotărârea țt.l 14/28.02.2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat listele de priorități. în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, modificată prinjHo târârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In baza Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012, 384/31.10.2012, 20.30.01.2013 si 55/27.02.2013 au fost repartizate persoanelor îndreptățite atât cele 140 unițăti locative situate în str. Libertății nr.l, cât și alte locuințe devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera până la poziția 69, iar la structura 2-3 camere până la poziția 89 din listele de priorități sus menționate.

Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.

Următoarele persoane înscrise în listele de priorități la structura 2-3 camere îndreptățite să beneficieze de repartizarea unei locuințe, sunt ocupantele poziției nr. 27 (numerele curente 90, 91, 92, 93 si 94), aceste persoane acumulând fiecare cate 54 puncte.

în ședința din data de 20.06.2013 Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a analizat dosarele celor 5 ocupanți ai poziției 27 și a constatat că la numărul curent 93 figurează Toma George Cătălin. în urma analizării dosarului, a reieșit că Toma George Cătălin a fost inițial titularul cererii de atribuire a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, dar prin cererea nr. 862/12.01.2012, soția acestuia, Toma Oana Ancuța a solicitat preluarea titulaturii dosarului, astfel că punctajul obținut a fost calculat raportat la aceasta.

Ca atare, conform Procesului Verbal din data de 20.06.2013 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii s-a propus modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobata prin Hotărârea nr.l 14/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești prin schimbarea titularului cererii de atribuire a unei locuințe pentru tineri destinată închirierii din Toma George Cătălin în Toma Oana Ancuța.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

EXECUTIV,

etrache


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabîrca

AVIZATDIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiu

2 5 JUN 2013 rt/u

Intocmit:Brinza Elena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobata prin Hotărârea nr.l 14/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificata prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Asigurarea fondului de locuințe pentru tineri destinate închirierii reprezintă un obiectiv de maximă importanță al administrației ploieștene.

Având în vedere faptul că în cursul anului 2012 au fost finalizate un număr de 140 de locuințe pentru tineri destinate închirierii în str. Libertăți nr.l, s-a impus adoptarea tuturor măsurilor premergătoare repartizării acestora persoanelor îndreptățite.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.406/29.11.2010 prin care a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

în baza acestei hotărâri, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii a procedat la analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și la întocmirea listelor de priorități în soluționarea cererilor, liste ce au fost aprobate prin Hotărârea nr.l 14/28.02.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

în baza Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012, 384/31.10.2012, 20.30.01.2013 si 55/27.02.2013 au fost repartizate persoanelor îndreptățite atât cele 140 unități locative situate în str. Libertății nr.l, cât si alte locuințe devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera până la poziția 69, iar la structura 2-3 camere până la poziția 89 din listele de priorități sus menționate.

0 —.X4X

A H ii a                                                                                                  11° rl                /£ tf

In ședința din data de 20.06.2013 Comisia Sociala pentru a^ah^af^^er^ta privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a analizat •dpș^re^e^elor 5 ocupanți ai poziției 27 și a propus modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând listă de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr.l 14/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

CONSILIERI

Dumitru Crisbi

Bolocan IulianPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA


LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 2 -3 CAMERE


LA HCL NR.


NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

DATA NAȘTERII

NUMĂRUL ÎNREGISTRĂRII CERERII

DATA INREGIS TRARII CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

TOTAL PUNCTAJ

SITUAȚIA LOCA ITVA

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂTĂȚII

VECHI MEA

CERE

RII

NIV.S TUDI I LOR

SITUAȚII DEOSE-BITE

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/Ioc.

ca sat.

ne casat

pers, in. intreti nere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

NICA GHEORGHE

30.07.1977

30993

1997.08.04

7

10

10

8

49

8

92

2

2

CIOBANU MIHAIL

27.06.1977

7690

2001.11.30

10

10

10

3

33

13

79

3

3

CALDARARU GABRIELA ILEANA

29.07.1976

4892

2001.10.18

10

10

10

2

33

13

78

4

4

POPA EMILIA

11.03.1976

6405

2002.12.10

10

10

10

3

29

15

77

5

5

PANA VASILICA SEBAST1AN

25.03.1979

4035

2002.10.15

10

10

10

2

29

15

76

6

6

GHEORGHE PARASCHIVA CLAUDIA

07.03.1979

30775

2000.11.23

10

10

10

3

37

5

75

7

ION MARIA MAGDALENA

30.03.1976

627

2003.02.11.

10

10

10

5

25

15

8

7

GHEORGHE FERNANDO

15.07.1976

30023

2001.01.10

7

10

10

6

33

8

2

9

ION RAZVAN CRISTIAN

25.03.1981

7979

2002.06.18

10

9

10

3

29

13

t

10

DUMITRESCU ADELAIDA-FLORIANA

17.08.1977

8522

2002.07.01

7

10

10

3

29

15

ir

Iszi11

ROSUNICOLETA

03.09.1976

6988

2002.12.19

7

10

10

3

29

15

74

12

STOICA MAGDALENA ANGELICA

22.03.1978

419

2003.01.16

10

10

10

2

2

25

15

74

13

8

GHEORGHIEVICI ANDREI RADU

06.04.1977

6624

2002.12.12

7

10

10

2

29

15

73

14

CARSTEA MIRELA

15.08.1980

2813

2003.03.19

10

10

10

3

25

15

73

15

SIMA CONSTANTIN LAURENTIU

28.12.1977

226762

2003.12.09

10

10

10

3

25

15

73

16

9

LAHMATOV ANISOARA

09.05.1979

5520

2001.10.31

7

10

10

2

33

10

72

17

CARP ELENA LUCIANA

29.04.1979

6566

2003.04.17

10

10

10

2

25

15

72

18

POPA MARIAN

20.03.1978

206672

2003.10.15

10

10

10

2

25

15

72

19

DUMITRASCU GABRIELA

09.06.1980

217535

2003.11.12

10

10

10

2

2

25

13

72

20

10

RADULESCU LOREDANA LUCIA

22.03.1981

2656

2002.02.26

7

10

10

2

29

13

71

21

DRAGOMIRESCU ROBERT

19.03.1977

295

2002.07.19

7

10

10

2

29

13

71

22

NICOLAE ELENA ALINA

14.12.1979

2790

2002.09.18

7

10

10

2

29

13

71

23

PIRVULESCU ADRIAN MARIUS

11.06.1979

3607

2002.10.10

7

10

10

2

29

13

71

24

11

STROERAZVAN

07.03.1982

6320

2002.12.09

7

9

10

29

15

70

25

BASTINA MADAL1NA ELENA

10.08.1978

5452

2003.04.07

7

10

10

3

25

15

70

26

STAN RAMONA NICOLETA

09.04.1978

206095

2003.10.09

10

10

10

25

15

70

27

DUMITRU CRISTIAN ADRIAN

08.08.1978

207401

2003.10.13

7

10

10

3

25

15

70

28

ION MARIUS FLORIN

17.10.1978

208380

2003.10.15

10

10

10

25

15

70

29

12

ANGELIAN ANDREI VICTOR

03.10.1976

5135

2002.04.10

7

10

10

3

29

10

69

30

CURAVALE SILVIA

15.11.1979

5788

2002.04.25

7

10

10

3

29

10

69

31

OPRESCU VASILICA

17.03.1976

3646

2002.10.10

10

10

10

2

29

8

69

32

TEODORESCU ANDREI

03.08.1979

2214

2003.02.27

7

10

10

2

25

15

69

33

NEAMTU-RIZEA ADRIAN PETRE

21.09.1980

203128

2003.10.01

7

10

10

2

25

15

69

34

DUMITRACHE MARIA-CAMELIA

08.12.1977

207983

2003.10.14

7

10

10

2

25

15

69

35

CIOCOTOIU OANA

28.01.1978

208727

2003.10.15

7

10

10

2

25

15

_

=ă=3:^69

36

13

TOMA FLORIN BOGDAN

15.05.1981

2994

2002.09.25

7

10

10

2

29

10

37

PIRVU LUMINIȚA EMILIA

12.06.1978

2865

2003.03.20

7

9

10

2

25

15

II 08
38

ANDRONESCU MIHAELA DANIELA

16.16.1979

327884

2004.11.02

10

10

10

2

21

15

68

39

COMAN CRISTINA GEORGIANA

19.11.1977

331816

2004.11.15

10

10

10

2

21

15

68

40

MUSCALU VALENTINA DANIELA

13.07.1976

342318

2004.12.07

10

9

10

3

21

15

68

41

BABKIN MARINOrU DANIELA

18.01.1977

346857

2004.12.17

10

10

10

2

21

15

68

42

14

ALBUM ARINELA

20.09.1976

1040

2003.01.30

7

10

10

25

15

67

43

CONSTANTIN MONICA

02.08.1979

198797

2003.09.16

7

10

10

25

15

67

44

NEDELCU MARIA MONALISA

06.04.1978

206160

2003.10.09

7

10

10

2

25

13

67

45

MINCULESCU ROXANA ELENA

09.02.1982

207641

2003.10.14

7

10

10

25

15

67

46

CIUREA MARIANA GABRIELA

24.03.1981

208299

2003.10.15

10

10

10

2

2

25

8

67

47

MARINICA SILVIA ELENA

05.04.1982

208254

2003.10.15

7

10

10

25

15

67

48

FLORESCU DANIEL

05.10.1978

283032

2004.05.19

7

10

10

2

2

21

15

67

49

BANCIU ELENA

14.02.1977

366278

2005.01.31

10

10

10

3

2

17

15

67

50

15

CHELEMEN CRISTINA MIHAELA

04.11.1977

1824

2002.08.22

7

10

10

2

29

8

66

51

16

BANU ION ROBERT

14.10.1982

230940

2003.12.24

7

10

10

25

13

65

52

GAVRILA SEVERA DORINA

13.05.1980

305399

2004.08.02

7

10

10

2

21

15

65

53

17

ANGHEL GABRIEL CĂTĂLIN

25.07.1980

193653

2003.08.29

7

7

10

2

25

13

64

54

GHEORGHE REMUS

20.11.1977

205683

2003.10.08

7

10

10

4

25

8

64

55

VARCEOROVEANU MARILENA CĂTĂLINĂ

15.12.1984

291499

2004.06.14

10

10

10

21

13

64

56

ILIAS MARIUS

20.09.1976

302731

2004.07.22

7

9

10

2

21

15

64

57

DAVID COSTEL

07.07.1982

15341

2008.08.08

10

10

10

2

9

8

15

64

58

18

MIHAILESCU ALINA-ELENA

21.05.1979

321863

2004.10.11

7

10

10

2

21

13

63

59

ANTON CONSTANTIN ROBERT

26.12.1982

322644

2004.10.14

7

10

10

2

21

13

63

60

19

GALIA STEFANIA CRINA

15.12.1979

1879

2003.02.19

7

10

10

2

25

8

61

COCIONE NICOLAE CIPRIAN

12.02.1977

208717

2003.10.15

7

9

10

3

25

8

62

STOICA DANIEL NICOLAE

24.05.1980

300452

2004.07.14

10

10

10

3

21

8

63

MUSAT AURELIA NICOLETA

18.12.1980

365290

2005.01.28

10

10

10

2

17

13

UI H

64

20

BERBEC SANDA MARIA

10.11.1981

187831

2003.08.08

7

10

10

4

25

5

------->1- J'WJTi

*^61

65

IONESCU ROBERT EDUARD

16.03.1976

248565

2004.02.10

66

MANEA CRISTINA

16.05.1980

293250

2004.06.18

67

IONITAILIE CRISTIAN

11.02.1982

371830

2005.02.11

68

21

MUNTEANU MARIANA

05.03.1979

266088

2004.03.26

69

VRABIOIU ROXANA

06.10.1977

319548

2004.10.01

70

BICU MIHAELA FLORINA

19.02.1980

362163

2005.01.25

71

ION-ILIESCU MIHAITA

08.07.1981

498730

2005.06.06

72

NUTA ELENA

08.01.1977

12052

2006.09.27

73

SARBU CRISTINA

22.07.1982

15625

2006.12.14

74

22

TOMA MIHAIMADAL1N

15.10.1980

511905

2005.07.20

75

MANOLACHE ROXANA EMILIA

22.07.1978

533020

2005.10.17

76

23

MANOLACHE MARIA DANIELA

31.01.1978

256145

2004.03.02

77

TARTACUTA COSTEL

22.11.1980

469415

2005.03.11

78

OLTEANU ȘTEFAN

29.08.1977

15891

2007.09.12

79

TURLOIU RALUCA VERONICA

13.11.1981

17884

2007.10.17

80

BĂNICĂ ANA MARIA

09.07.1983

5125

2008.03.18

81

NISTOR ANDREEA EUGENIA

07.05.1980

21434

2008.10.27

82

24

POPESCU LOREDANA GEORGIANA

24.07.1982

2418

2006.02.14

83

25

ILINCA FLORIAN COSMIN

09.06.1977

485695

2005.04.22

84

MORARU ADRIAN LIVIU

08.07.1980

15896

2006.12.20

85

DINCA FLORIN ADRIAN

06.05.1985

9943

2007.05.28

86

26

IACOB GEORGE

17.03.1980

10591

2006.08.18

87

SFETCU ANDREI MUGUREL

15.01.1980

13387

2006.10.30

88

MINA GEORGIAN

10.08.1982

14217

2006.11.16

89

COZMAIOAN ANDREI

30.11.1982

14879

2006.11.29

90

27

PARASCHIV GEORGIANA

03.01.1978

1440

2006.01.30

91

BUCUR ELENA

07.07.1980

1467

2007.01.22


7

10

10

3

2

21

8

61

7

10

10

3

21

10

61

7

10

10

2

17

15

61

7

10

10

2

21

10

60

7

7

10

21

15

60

7

10

10

3

17

13

60

7

10

10

3

17

13

60

10

10

10

2

13

15

60

10

10

10

2

13

15

60

7

10

10

2

17

13

59

7

10

10

2

17

13

59

7

5

8

2

21

15

58

7

9

10

2

17

13

58

10

10

10

2

2

9

15

58

10

10

10

2

2

9

15

58

10

10

10

2

2

9

15

58

10

10

10

2

2

9

15

58

7

10

10

2

13

15

57

7

9

10

3

17

10

56

7

10

10

3

13

13

56

10

10

10

2

9

15

56

7

10

10

2

13

13

55

7

10

10

2

13

13

55

7

10

10

13

15

—  55

7

10

10

2

13

13

10

10

10

3

13

8

54

10

10

10

9

15

54


92

CIOLPAN MIRELA CONSTANTINA

09.07.1976

7999

2007.04.27

10

10

8

2

9

15

54

93

TOMA OANAANCUTA

04.06.1983

16229

2007.09.19

10

10

10

2

9

13

54

94

BACHANAMARIA

18.10.1987

18328

2008.09.26

10

10

10

9

15

54

95

28

POPOVICIGABRIELA

27.03.1980

491582

2005.05.13

7

9

8

2

17

10

53

96

DRAGHICI MIOARA

30.05.1977

11652

2007.06.26

7

10

10

2

9

15

53

97

ALBU NINEL-DANIEL

27.02.1981

12292

2007.07.05

10

7

10

2

9

15

53

98

DOBRE MARIANA

05.11.1981

11517

2008.06.19

7

10

10

2

9

15

53

99

CODIN ALINA IOSEHNA

03.02.1985

21438

2008.10.27

7

10

10

2

9

15

53

100

BANU ELENA ROXANA

13.05.1985

23952

2008.11.28

7

10

10

2

9

15

53

101

29

NICULAE GEORGIANA ADINA

13.03.1983

6483

2006.09.13

7

10

10

2

2

13

8

52

102

ION ADRIANA

04.10.1980

22591

2007.11.29

7

10

10

3

9

13

52

103

30

NAN CARMEN LOREDANA

13.04.1977

2372

2007.01.31

7

10

10

9

15

51

104

BRATU ANDREIA FLORENTINA MARINA

05.04.1979

4894

2007.03.12

7

10

10

2

9

13

51

105

PRUNA ANDREEA MARIANA

22.07.1983

5338

2007.03.19

7

10

10

2

9

13

51

106

GEONOIU SIMONA

05.07.1981

12600

2007.07.11

7

10

10

9

15

51

107

DAN ANA

27.06.1986

18486

2007.10.26

7

10

10

2

9

13

51

108

DUTA CORNEL VALENTIN

06.10.1978

3154

2008.02.16

7

10

10

2

9

13

51

109

POPESCU GEORGETA LAVINIA

21.12.1981

3742

2008.02.27

7

10

10

9

15

51

110

POPESCU ANA MARIA

11.01.1984

16552

2008.08.29

7

10

10

2

9

13

51

111

DOROBANTU CIPRIAN MIHAIL

08.01.1981

22201

2008.11.05

10

7

10

9

15

51

112

VRANCEANU ALINA MADALINA

30.04.1982

22903

2008.11.14

7

10

10

9

15

51

113

TUDOR CONSTANTIN ADRIAN

20.09.1976

23390

2008.11.21

7

10

10

2

9

13

51

114

POPESCU CRISTIAN GEORGE

15.07.1979

23613

2008.11.25

10

7

10

2

9

13

115

GRIGORE EUGEN

10.02.1979

16374

2009.08.05

10

9

10

3

6

13

116

31

VASILICA CLAUDIA

16.02.1987

388

2006.01.10

7

10

10

2

13

8

-50

117

IVAN IOANA CAMELIA

08.10.1976

2685

2007.02.05

10

10

10

3

9

8

“O1

itsw

118

SIMA N1COLAE EUGEN

10.12.1978

5683

2007.03.22

7

9

10

2

9

13

~so119

CHIRCU CRISTINA ELENA

04.11.1977

14720

2008.08.04

7

9

10

2

9

13

50

120

ARDELEANU RAZVAN GABRIEL

01.04.1980

16880

2008.09.04

7

7

10

2

9

15

50

121

DA VID DANIEL MIHAI

11.05.1982

17383

2008.09.11

7

9

10

9

15

50

122

LUNGU FLORENTINA

25.09.1978

23862

2008.11.27

7

9

10

2

9

13

50

123

DIMA FELICIA ALINA

04.11.1979

5801

2009.03.19

7

10

10

2

6

15

50

124

STROE ANDREI

27.05.1981

12975

2009.06.12

7

10

10

2

6

15

50

125

PARNIU MIHAI

05.08.1981

17801

2009.09.02

7

10

10

2

6

15

50

126

PAVEL ADRIANA

26.07.1977

23024

2009.10.21

7

10

10

2

2

6

13

50

127

NOFALIA ELENA

10.03.1977

5285

2011.03.24

10

10

10

2

2

1

15

50

128

32

STOIC A-M11IA1 FLORINA MADALINA

26.08.1985

10532

2007.06.06

7

10

10

9

13

49

129

MIRT ORTENSIA

23.06.1980

15401

2007.08.31

7

10

10

9

13

49

130

KLEIN MIHAELA MADALINA

26.03.1979

6841

2008.04.14

7

10

10

9

13

49

131

DINU ELISABETA

22.11.1983

9369

2008.05.26

7

10

10

9

13

49

132

PAVEL CARMEN GEORGIANA

06.03.1986

22997

2008.11.17

10

5

10

9

15

49

133

IOSIF FLORENTINA

23.06.1980

3652

2009.02.18

7

9

10

2

6

15

49

134

IANCU IOANA

01.08.1978

15458

2009.07.21

7

9

10

2

6

15

49

135

33

POPESCUIRINEL MIHAI

10.01.1980

10669

2007.06.08

7

10

10

2

9

10

48

136

SUCIU ANDREI

01.10.1977

15163

2007.08.27

7

10

10

2

9

10

48

137

BREZOI ALINA GABRIELA

12.09.1983

13061

2008.07.09

7

5

10

2

9

15

48

138

BITON HORATIU DANIEL

13.12.1978

25841

2008.12.22

7

10

10

2

9

10

48

139

IO AN GEORGE LAURENTIU

26.06.1979

49

2009.01.05

7

10

10

2

6

13

48

140

CIUFU-BOZDOG DIANA FLORENTINA

17.02.1982

1157

2009.01.16

7

10

10

6

15

48

141

PATRASCU MARIAN PAUL

28.10.1976

15740

2009.07.24

7

10

10

2

6

13

48

142

CLUCERESCU FLORITA-CATALINA

11.05.1981

16103

2009.07.31

7

10

10

6

15

48

143

BILICA MARIAN

11.04.1981

24628

2009.11.12

7

10

10

6

15

_

144

COADA ANCA RAMONA

05.07.1979

3524

2010.02.25

7

10

10

3

3

15

145

NITU GABRIEL

28.11.1977

9070

2010.05.19

10

10

10

2

3

13146

ANGHEL GEORGETA

02.08.1978

9207

2010.05.21

10

10

10

3

15

48

147

PĂUN MARIA ADELINA

23.11.1980

9550

2010.05.27

7

10

10

3

3

15

48

148

BUZEA CĂTĂLINĂ PAULA

22.12.1981

10028

2011.06.09

10

10

10

2

1

15

48

149

CICHI NICOLETA

19.03.1984

11285

2011.06.30

10

10

10

2

1

15

48

150

34

COJOCARU VENERA VALENTINA

31.12.1978

16047

2009.07.30

7

9

8

2

6

15

47

151

NTTA MIRELA ROXANA

27.06.1984

5518

2010.03.24

7

10

10

2

3

15

47

152

DARIE MAXIM

12.01.1985

7765

2010.04.30

7

10

10

2

3

15

47

153

STAN ANDA CĂTĂLINĂ

06.02.1982

11978

2010.07.06

7

10

10

2

3

15

47

154

DUMITRU COSTIN

21.09.1984

6765

2011.04.15

7

10

10

2

2

1

15

47

155

GARCEA MARIAN

02.11.1982

24116

2011.12.29

10

9

10

2

1

15

47

156

35

OPREA LILIANA MIHAELA

25.09.1986

5112

2008.03.18

7

10

10

2

9

S

46

157

PARVU GEORGE CRISTIAN

09.11.1979

2571

2009.02.05

7

10

10

6

13

46

158

SAVULESCU ANA MARIA

03.05.1983

19021

2010.10.28

7

9

10

2

3

15

46

159

CHIRITA NICOLAE ADRIAN

06.06.1983

1482

2011.01.20

10

10

10

1

15

46

160

NIT A JUSTINIANA NICOLETA GEORGIANA

18.08.1980

1822

2011.01.26

10

10

10

1

15

46

161

BANARU GABRIELA

29.05.1980

3219

2011.02.17

7

9

10

4

1

15

46

162

36

MUSAT MARILENA

04.09.1976

368087

2005.02.02

7

10

8

3

17

45

163

NITUTRAIAN

07.04.1977

12380

2007.07.09

7

9

10

2

9

8

45

164

VASILE GEORGIANA DANIELA

04.11.1983

5649

2010.03.26

7

10

8

2

3

15

45

165

PATRASCU CONSTANTIN

19.09.1976

8091

2010.05.05

7

io

10

2

3

13

45

166

BOGZA PETRUT LIVIU

02.07.1979

18310

2010.10.19

7

10

10

2

3

13

45

167

DUTA RAMONA NICOLETA

13.05.1980

23062

2010.12.21

7

10

10

2

3

13

45

168

ABABEI DANIELA NICOLETA

05.10.1987

23508

2010.12.29

7

10

10

2

3

13

45

169

NEGOITA FLORENTIN RARES

13.07.1978

1441

2011.01.20

7

10

10

2

1

ÎS

170

STANCIU MARINELA ANDREA

31.07.1983

1976

2011.01.27

7

10

10

2

1

15

ZV-. 45

171

DUMITRU FLORIN GABRIEL

08.05.1980

2285

2011.02.02

7

10

10

2

2

1

13

':-.,45

172

FRANCU RAZVAN ADRIAN

25.01.1981

3840

2011.02.28

7

10

10

2

1

15173

NECHIFOR GEORGIANA ELENA

12.10.1982

10433

2011.06.17

7

10

10

2

1

15

45

174

NICOLAESCU ELENA ANDREEA

17.07.1981

12129

2011.07.13

7

10

10

2

1

15

45

175

CARABUS LOREDANA ELENA

22.09.1984

18151

2011.10.04

7

10

10

2

1

15

45

176

TATU ELENA

27.12.1984

19580

2011.10.25

7

10

10

2

1

15

45

177

RADU DANIELA

02.04.1983

22897

2011.12.13

7

10

10

2

1

15

45

178

TANASE RAMONA ELENA

04.06.1986

24135

2011.12.30

7

10

10

2

1

15

45

179

37

ELIEELIZA

23.07.1987

373520

2005.02.16

7

10

8

2

17

44

180

MILITARU PETRE

29.06.1980

18521

2008.09.30

7

10

10

3

9

5

44

181

GHEORGHE VIOREL

25.06.1980

24055

2009.11.04

7

10

10

3

6

8

44

182

DREPTATE CRISTIAN BOGDAN

27.11.1978

1520

2010.01.26

7

7

10

2

3

15

44

183

ȚUGUI DANIELA VALENTINA

19.04.1978

15313

2010.09.02

7

9

10

2

3

13

44

184

TUDOR ALEXANDRU DANIEL

01.07.1983

22218

2010.12.10

7

9

10

2

3

13

44

185

TEODORESCU MIRELA

02.08.1976

899

2011.01.12

10

10

10

3

1

10

44

186

MICUȚA NICOLETA

01.03.1988

1690

2011.01.25

7

10

10

3

1

13

44

187

NITA CRISUNA

11.01.1977

3029

2011.02.15

7

10

10

3

1

13

44

188

CHTRUMARIUS

20.06.1981

13066

2011.07.28

10

10

10

1

13

44

189

HJE STEFANIAIRINA

14.08.1984

23655

2011.12.21

7

9

10

2

1

15

44

190

38

SIMIONESCU VASILE PETRISOR

09.07.1982

16952

2010.09.28

10

10

10

2

3

8

43

191

PANA ANDREI

11.12.1987

18606

2010.10.21

7

10

10

3

13

43

192

NICAMIHAELA

22.03.1987

21405

2010.11.30

7

10

10

3

13

43

193

ANGHELESCU ADRIAN

19.11.1980

2020

2011.01.28

7

10

10

2

1

13

43

194

MARIN ELENA

19.11.1985

2440

2011.02.03

7

10

10

1

15

43

195

POPESCU IULIAN

06.02.1982

3301

2011.02.14

10

7

10

2

1

13

43

196

BEACA ANDREI VLADIMIR

12.11.1983

3046

2011.02.15

7

10

10

1

15

43

197

BRINDAU VALENTIN ADRIAN

08.04.1982

5182

2011.03.23

7

9

10

3

1

13

198

GRIGORESCU OCTAVIAN

16.02.1981

5651

2011.03.31

7

10

10

2

1

13

199

DUMITRU CRISTIANA MARJA

11.12.1981

6268

2011.04.08

7

10

10

2

1

13200

BOZDOG CDPRIAN COSTIN

05.05.1983

7063

2011.04.21

7

10

10

2

1

13

43

201

OPREA MIHAELA

11.09.1977

7571

2011.05.03

7

9

10

3

1

13

43

202

HERGHELEGIU IRINA

31.07.1983

13107

2011.07.28

7

10

10

2

1

13

43

203

NEGOITA MIHAI BOGDAN

15.06.1989

18651

2011.10.11

7

10

10

2

1

13

43

204

MICLEA FLORENTIN

04.07.1977

22645

2011.12.08

7

10

10

2

1

13

43

205

SARARU SIMONA ELENA

15.12.1979

22668

2011.12.09

7

10

10

3

2

1

10

43

206

DOBRE MARIAN

29.03.1979

23248

2011.12.16

7

10

10

2

1

13

43

207

RADU ELENA

26.09.1987

23826

2011.12.27

7

10

10

2

1

13

43

208

39

DRAGU MIHAI

05.08.1983

2017

2010.02.02

7

7

10

2

3

13

42

209

DIACONU GEORGICA

23.08.1977

1652

2011.01.24

7

9

10

2

1

13

42

210

SAVA CRISTIAN

09.02.1978

3649

2011.02.24

7

9

10

1

15

42

211

NEDELCU ANDREEA

06.05.1986

13510

2011.08.04

7

9

10

2

1

13

42

212

PILICA GEORGIAN RUDI

24.02.1978

22542

2011.12.08

10

10

10

3

1

8

42

213

40

ION GEORGIAN

21.12.1979

285728

2004.05.26

10

2

21

8

41

214

VASILE OVIDIU

03.07.1978

3294

2010.02.23

7

10

10

3

3

8

41

215

MEIROSU GEORGE ADRIAN

15.01.1984

1635

2011.01.24

7

10

10

1

13

41

216

BALALIA GEORGIAN FLORENTIN

28.03.1985

4094

2011.03.04

7

10

10

1

13

41

217

ȘERB AN MIHAITA MADALIN

10.07.1982

15282

2011.08.25

7

10

10

1

13

41

218

SERBAN CRISTINEL

04.04.1980

15283

2011.08.25

7

10

10

1

13

41

219

NICA ELENA CLAUDIA

17.03.1979

15718

2011.08.30

7

10

8

2

1

13

41

220

NICA NICOLAE CIPRIAN

02.11.1979

19104

2011.10.18

7

10

10

1

13

41

221

VIRLAN VIOLETA

03.08.1981

24128

2011.12.30

7

10

10

1

13

41

222

41

MUNTEANU DAN GEORGE

20.06.1979

23220

2010.12.23

10

10

2

3

15

40

223

IONESCU IOANA

03.11.1986

499

2011.01.06

7

9

10

1

13

224

GRIGORE GEORGE CRISTIAN

22.09.1978

10485

2011.06.20

7

5

10

2

1

15

^*>^40

225

MOSOR CARMEN

20.04.1987

11818

2011.07.07

7

7

10

1

15

226

PETRE IOANA RALUCA

19.01.1979

22873

2011.12.13

7

9

10

1

13227

CEAUȘ CĂTĂLIN MARIAN

01.02.1984

23741

2011.12.22

7

9

10

1

13

40

228

42

FLORESCU MARIAN

19.03.1980

1922

2011.01.27

10

10

8

2

1

8

39

229

METEREZ VIOLETA ANDREEA

31.07.1982

1989

2011.01.28

7

9

10

2

2

1

8

39

230

ZAFIU STELIANA GEORGIANA

02.12.1980

4824

2011.03.17

7

9

10

2

1

10

39

231

43

FERARU CRISTIAN

17.11.1979

4802

2009.03.05

7

10

10

6

5

38

232

FAUR CONSTANTIN ȘTEFAN

01.02.1982

12877

2009.06.10

7

10

6

15

38

233

MUSTATEA MIHAELA CLARA

05.05.1985

1231

2011.01.18

7

7

8

2

1

13

38

234

MIRCEA GABRIEL FLORENTIN

07.10.1983

4343

2011.03.10

7

7

10

1

13

38

235

BARBU DENISA GABRIELA

16.09.1989

13691

2011.08.09

7

7

10

1

13

38

236

LEMNARU NICOLAE

27.05.1988

18104

2011.10.03

7

10

10

1

10

38

237

OLARUIONUT RAZVAN

25.01.1983

20673

2011.11.10

7

5

10

1

15

38

238

STOICA MARIUS

14.08.1982

22634

2011.12.08

7

10

10

1

10

38

239

LUCUT ALEXANDRU

23.05.1989

23680

2011.12.22

7

7

10

1

13

38

240

44

UDILA JUSTINA MARIANA

18.06.1986

9719

2010.06.01

7

10

10

2

3

5

37

241

PETRE LAURENTIU IULIAN

04.06.1982

22211

2010.12.10

7

9

10

3

3

5

37

242

IONICA CRISTIAN

27.07.1982

2613

2011.02.08

7

9

10

2

1

8

37

243

TOMA VIOLETA

12.01.1980

16054

2011.09.01

7

10

8

3

1

8

37

244

45

PETRE FLORENTINA ALISA

24.04.1986

3340

2011.02.18

7

10

8

2

1

8

36

245

RACOVEANU GHEORGHE

24.08.1979

16875

2011.09.13

7

10

8

2

1

8

36

246

ROȘU ELEODOR MARIUS

21.10.1984

21206

2011.11.17

7

10

10

1

8

36

247

46

DOCEA MARIANA

21.09.1976

10049

2011.06.10

7

9

10

3

1

5

35

248

47

PLESA ALINA

17.06.1981

14887

2009.07.13

10

2

6

15

33

249

ANDREI LUIZA RAMONA

14.03.1985

23478

2010.12.29

7

5

8

2

3

8

33

250

GRIGORE RALUCA ANDREEA

04.09.1987

20650

2011.11.10

7

7

8

2

1

8

251

48

BADOI FLORIN

11.08.1988

16092

2011.01.09

7

10

10

3

1

/                   * 1 4 *4

252

49

ALDEA ZICĂ ADRIANA

07.07.1989

9582

2011.06.02

7

10

2

1

8

253

SAPTEFRATI ANDREEA BEATRICE

30.11.1980

13427

2011.08.04

10

4

1

13

■   V'-.C;

-r-—

254

50

STROE GEORGE

22.09.1982

8425

2011.05.18

7

10

3

1

5

26

255

51

DRAGHICI MIHAELA

26.02.1982

1957

2011.01.27

10

4

1

8

23


COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA


DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII


IULIAN LIVIU TEODORESCLU


IULIA ALEXANDRU


NICOLETA CRACIUNOIU


MARIANA STOCHITA


GABRIELA MANDRUflUCAZACU MIHAELA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERĂȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

și a emis:


Data:   2 oQ