Hotărârea nr. 235/2013

Hotãrârea nr. 235 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri, destinate închirierii

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 235 privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Iulian Badescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

Conform art.8 alin(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.14 alin (1), (2),(7) si art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) si (9) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin.(6) lif’a”, pct.5 și 17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea către doamna Paraschiv Georgiana a apartamentului 10 din blocul 86, str. Domnișori nr. 95 format din 3 camere in suprafața de 41,50 mp si dependințe in suprafața de 25,00 mp..

Art.2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință George Pană


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina IacolY â 7/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art.8 alin.(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate închirierii, fac parte din proprietatea privată a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale.

Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe baza unor criterii - cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.

în baza prevederilor art.15 din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se fac anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, hâidu-se în considerare cererile depuse precedent.


t J '* M • Q

Prin Hotăânea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.ll- 4tW>W)12 modificata prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 180/27.04.2012, au fost aprobate listele de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

îi baza Hotămlor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012, 384/3l.l0.2012,20/30.01.2013 si 55/27.02.2013 au fost repartizate persoanelor îndreptățite atât cele 140 unitati locative situate în str. Libertății nr.l, cât și alte locuințe devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajunghdu-se la structura l cameră până la poziția 69, iar la structura 2-3 camere până la poziția 89 din listele de priorități sus menționate.

îi evidențele municipiului Ploiești figurează un spațiu situat în str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap. 10 - format din 3 camere în suprafață de 41,50 mp și dependințe în suprafață de 25,00 mp, devenit liber prin predarea acestuia de către fostul chiriaș.

îi baza prevederilor art.15 alin. (9) din Hotăjâieanr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, locuințele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanților care îndeplinesc criteriile de acces. Repartizarea acestor locuințe se face în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități.

Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.

Următoarele persoane înscrise în listele de priorități la structura 2-3 camere îndreptățite să beneficieze de repartizarea unei locuințe, sunt ocupantele poziției nr. 27 (numerele curente 90, 91, 92, 93 si 94), aceste persoane acumulând fiecare câte 54 puncte.

Având în vedere că spațiul devenit liber este format din 3 camere, că ocupanții pozițiilor 91 si 94 au familiile formate din 2 (doua) persoane, faptul că ocupanta poziției 92 a împlinit 36 de ani la data de 09.07.2012, precum și faptul că ocupantul poziției 93 are familia formata din 3 persoane, iar ocupanta poziției 90 are familia formata din 4 persoane, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în ședința din data de 20.06.2013 a analizat dosarele celor 5 ocupanți ai poziției 27 și a stabilit repartizarea spațiului situat în str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap. 10^ Paraschiv Georgiana, situată la număr curent 90.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabîrcă

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC, CONTRACTE


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

9                                                 z


DIRECTOR,


Nicoleta Crăciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Asigurarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, reprezintă un obiectiv de maximă importanță al administrației ploieștene.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.406/29.11.2010 prin care a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

în baza acestei hotărâri, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a procedat la analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și la întocmirea listelor de priorități în soluționarea cererilor, liste ce au fost aprobate prin Hotărârile nr. 114/28.02.2012 si nr. 180/27.04.2012 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012, 384/31.10.2012, 20/30.01.2013 si 55/27.02.2013 au fost repartizate persoanelor îndreptățite atât cele 140 unități locative situate în str. Libertății nr.l, cât și alte locuințe devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungându-se la structura 1 camera până la poziția 69, iar la strunctura 2-3 camere până la poziția 89 din listele de priorități sus menționate.

în evidențele municipiului Ploiești figurează un spațiu situat în str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap. 10, devenit liber, prin predarea acestuia de către fostul chiriaș.

Conform prevederilor art.15 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, la data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, iar repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a

Z-\

//O ttj ■      /•Itf£’'j AX

/X, >?/ ./? .< < '\ •'“' \\ °£

In ședința din data de 20.06.2013 Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a analizat dosarele celor 5 ocupanți ai poziției 27 și a propus modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de jriprități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, ArKCtura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.


Bolocan Iulian

470 G&< -V-i2-/jbou

-M dbafo//'(woV.

— . Borov'Ât a.....Qoa&^dh^bi. j'b. ...b.aA

______0fc,.ciG-.jIC13^£!rAVi.Y> c$.....m oa^ub^jO^ ........J.010. X ~ o., m fe..0kl^4..,.^(Țjj!

'Ou./Q.CiVi’f€-..lQ-/,W-          . .

. ^^SotCwt1 ©77 4opm'A®3 jO- ,$G QpJ$ 1Q(X? Q ($). . Uk>Q-fct pfi'r                                    A_~fy~

QzkvY'olA Moi......................................— ______________________ . . i--wotfxrai£el

Q.rrVi’(V 1.0U 1 wloiJt^QlLOc.J O.UUZ)a4-tty-

V^n ~ /.. J .1         Â____>< Ll rx I /f)i G^                        JG . .n

v .v .                .. • -■ f_-’, .,’ r- -"*<7 -’* *• Z-

eeo i()cUoiffiQ.; aouui’a--.._ A-UJ.4-J.3.....<M/3 QjDR-U

vJ2.>e>uV do ^/'&do5p^/pGWYQ. .............,\l ..........................

..   .....Q f m qVo© rqV©. zpq. rq OG. /'o oe<z <£- iK -h

c| lV|- - H.C-.L-.,//,Qjj, c£(3.1£>ty Cslu f.&..d-.3 âQ fT}&G;

. 4vk ^d? bef)aL'<GtG^e. -da 'zmoz/t’^o-W. u.ce/ /odtu^-Toew 4ț.Q.Q/'(' oWV}Q% iy)W(Y.f.V^                        ‘S.cduod, ^G(.. .

^o^koi țUf-                           ...Qii.fQfik.30z^/,9^7(3

n’odcrj.d! de . Ip Cr/4/cdo-. Cadfa.. - ■ J$G6^u{L GV^-VQ^//' libqi IWl

9 oiuy^o co du q.q) CQÂiiGaA^, d^.oZ.A^ -^î'i’Q.Î 3 01/(3 rfKwJOqViW Cr W.V9’u< ■ Je..                  Q. u-n-ei?. Ied&d3

®^b- Aov ^rti(x\Oo^ „^tîqu^q, yp.crQ . ee?? lG^Ll±-Qt_. ÂO/Â.U )-®Qfâx'oO... /b......./Tl ©c/


■ eo^i ,...........................

h-d&M Xi'v/'i/,

•s


& L       l'd fi U,      .        ' â-

H & l3j $-       / Of G hf t T fi- '‘-''tfc

fi < Qfi (: C2 fi O.-fifiQ.i’Jfifiib,

£ t±N fi-.   6 fî-A - - - -

CAfe9-aU, fidZ

:X"Ax z/V> ’....... O\

.V;Ă -<;<' VĂ

____________ .

4 Ă) c e\„ - V <?/ -4>oeJ/.....- .. .

. i'o V                  30- .0 6> V0./3.....-


..............,C^iVxV.-CWx^        fp ba J

_ J^aG^WS—nriVito of. m.oo^£bGu<2           18' ^Mâ2.!C

.. J.OJQ,......X\r.a.                            .. _jko^4<e._-ui/a>Q,^o-^

-r—^?.£u./ C f iVv’r-<2 • I.Q.- î W-G-f.-'n'-^Q-ÎO-Ot___lOQUxb V

^"Jxoetu^L            Ă <$L £lo-

I \Ă ax a.. pitX) MwkkWi, &wuxxru.--y!c dc

GtoW Sta M&M. â3.....Qjd^

AJ^lbou dLt /P^otai£--/QxyvvYq. . ........... „,\l ...... . _ . .......... ..

Qrm gVo.© <A ^'wano iosa^. iKJiM^jAi./Ofi^^ dip... H.C.L. ■\\lj^.,Oa.-^Cl^l £>tu-G^UĂa- ob-S..dowG/c-4vk ĂcP. bgn&LeiV» - ok'              . uz)..oi-' /oqw

.. 4t.'Q..Q/’l' O*Qk4tYiayL iY)^iY.(^^ .^Jfr^-W:S0QO w. &Mu.cd, wQ. ^>ULOQ5k( W-friQ«xĂ QKrQo£4â/-Qt^7'i3 îiccxoJ oco^ Je Dsk- k Of/^^d'L- Cadk.

Qy\)$n4 M V-odkKl ^qAu^- CX.CVQiOt*/' lîb?i &W/&>ttr

0 -Qupan^ cfe.^.O^.W^ .

VifiV Q/Q ,Q nuU^j /OoJki’sJIO Cr 0<W Q.rek rîx f)Q ..CorwA^ o^Vci xl

'ark

* Cț)O)^'O V t- fy^..^...^ \O. f 6md. Gt SjîîXq O-            -XX. qjMX


r/.>f/m
MuqP}V?;

l^k'3(2 Qtf\C IO cM>

O.Q> O Wl^Q/W fâ{

«<WW

u' Qfl.e -fo. un -e t  ^QrriOL|&0$? J^ClQ^ri,

31. ÂO/3...lb_._aeiA5r   n?> t

u /b cq.ocI... .qo.c w R. O- L.....


' QOW i         ________

/U ( f'/> W u'\Jiq.

jVz/iG-- &L(~K'fi

HftQj'frHfi      oi<?H'      .v

(20 d g.7^  Q£A-QlUM0d/,

‘EC f /■->• £    6

CAMQU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


Vi-A

(tJ.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE^J POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.