Hotărârea nr. 234/2013

Hotãrârea nr. 234 privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 234

privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 066 și de la DTI 073 până la DTI 082 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

In temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licențelor de traseu, valabile pana la 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport DAN SEPSI S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LT nr. 1011161.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președint

Georgi


/de Ședință

.PanăContrasemnează Secretar; Oana Cristina Iacob/


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNEREDEMOȚIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 066 și DTI 073 până la DTI 082, pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport DAN SEPSI S.R.L.

PRIMAR, lulicfyi Boldesc

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Biroul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme ”,

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

în vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport DAN SEPSI S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu nr. 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094 și 7095 din 17.04.2013.

Analizând documentația care însoțește cererile depuse, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini anexate acestora, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr decurse

1

DTI 066

Bereasca (Avarii auto) - Str.Strandului - APELOR -Str.Ghe.Doja - BCR - Str.Vălenî - Str.Găgeni -Sos.Nordului - INTEREX - Mc’DONALDS Nord -Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Cameron Romania SA)

01.04.2013 - 31.03.2014

(12 luni)

3

2

DTI 073

BARIERA BUCUREȘTI - str.Democratiei - PIAȚA ANTON -

Gara de Sud - str.Deooului - str.Sondelor -str.Domnisori ~ Spital CFR - str.Libertătii - Sos.Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest - Parc Industrial Ploiești (Cameron Romania SA)

01.04.2013-31.03.2014

(12 luni)

1

3

DTI 074

SPITAL JUDEȚEAN - Str.Găeeni - Sos.Nordului - INTEREX

- Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) -

Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc

Industrial Ploiești (Kaufland Romania SCS)

01.04.2013-31.03.2014

(12 luni)

5

Nr. Cri.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea^^ licenței?* Ș

4

DTI 075

MIHAI BRAVU - Str.ÂDelor - APELOR - Str.Ghe.Doia -

BCR - Str.Văleni - Str.Găgeni - CASTOR - Sos.Nordului -

INTEREX - Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) -

Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc

Industrial Ploiești (Kaufland Romania SCS)

H //^

01.04.2013131ft3.2OM$

(12 lurțft/^N^

fe? ’’

® i ‘ w2 /<$

TnCv'&r

5

DTI 076

BARIERA BUCUREȘTI - Bdul București - Gara de Sud -str.Deooului - str.Sondelor - str.Domnisori - Spital CFR - str.Libertății - Șos.Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -Kaufland Vest - Parc Industrial Ploiești (Kaufland Romania SCS)

01.04.2013-31.03.2014

(12 luni)

2

6

DTI 077

PIAȚA ANTON - str.Democratiei - GARA DE SUD -str.Sondelor - str.Domnisori - Spital CFR - str.Libertății

 • - Sos.Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest

 • - Parc Industrial Ploiești (Elettra Communications SA)

01.04.2013 - 31.03.2015

(24 luni)

1

7

DTI 078

BCR - Str.Văleni - Str.Găgeni - SPITAL JUDEȚEAN -Sos.Nordului - INTEREX - Sos.Vestului - LIDL Nord (doar pe dus) - HOTEL NORD (Ofelia) -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Elettra Communications SA)

01.04.2013 - 31.03.2015

(24 luni)

1

8

DTI 079

BARIERA BUCUREȘTI - Bdul București - str.Democratiei -PIAȚA ANTON - Gara de Sud - str.Depoului -str.Sondelor - str.Domnisori - BISERICA CIOCIANU -str.Mărășești - Șos.Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -Kaufland Vest - Parc Industrial Ploiești (Calsonic Kansei Romania SRL)

01.04.2013 - 31.03.2016

(36 luni)

3

9

DTI 080

MIHAI BRAVU - Str.ÂDelor - APELOR - Str.Ghe.Doia -BCR - Str.Văleni - Str.Găgeni - CASTOR - Str.Găgeni -SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Nordului - INTEREX -Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Calsonic Kansei Romania SRL)

01.04.2013 - 31.03.2016

(36 luni)

3

10

DTI 081

GARA DE SUD - str.Democratiei - str.LuDeni - str.Armasi

- str.Grădinari - str.Mihai Bravu - Str.Apelor -Str.Ghe.Doja - str.Calomfirescu - str.Transilvaniei -Str.Văleni - Str.Găgeni - CASTOR - str.Găgeni - SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Nordului - INTEREX - Sos.Vestului -HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Fortismob SRL)

01.04.2013-31.03.2014

(12 luni)

1

11

DTI 082

INTEREX - Sos.Nordului - Sos.Vestului - HOTEL NORD

(Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest -

Parc Industrial Ploiești (Profipet Corn SRL)

01.04.2013 - 31.03.2014

(12 luni)

2


Director executiv,

M iha el a I aman di V


VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Director,


Birou Autorizare Transport Public Local,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții

1 *

Biroul Autorizare Transport Public Local

Ploiești, str. Emile Zola nr.8,

Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.516.623

APROBAT,

Director executiv

Mihaela Iamandi


REFERAT

A

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale ... se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie ... în condițiile stabilite prin Norme”.

Art.34 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 stipulează că: “In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ..., analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local ... de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz”.

Am avut în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007.

în vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport S.C. DAN SEPSI S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu numerele: 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094 și 7095 din 17.04.2013.

10

DTI 081

GARA DE SUD - str.Democratiei - str.Lupeni -str.Armași - str.Grădinari - str.Mihai Bravu - Str.Apelor -Str.Ghe.Doja - str.Calomfirescu - str.Transilvaniei -Str.Văleni - Str.Găgeni - CASTOR - Str.Găgeni -SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Nordului - INTEREX -Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Fortismob SRL)

01.04JWRP j

io cl

Hw

“A.

A/

F

C /........

11

DTI 082

INTEREX - Sos.Nordului - Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -

KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești (Profipet Corn SRL)

....................................

01.04.2^^ 31.03.20

(12 luni)

2

Birou Autorizare Transport Public Local,

Centralizarea solicitărilor de licențe pentru curse speciale ale operatorului de transport rutier

S. C. Dan Sepsi S. R. L.

Data: 09 Aprilie 2013


Nr. Crt.

Număr licență

Traseul

Autobuzul

(Nr.înmatriculare)

Ruta pe teritoriul municipiului Ploiești

1

066

Bereasca - PIP Cameron

PH-04-DST

(19 locuri)

Bereasca (Avarii auto) - Str.Strandului - APELOR - Str.Ghe.Doja - BCR -Str.Văleni - Str.Găgeni - Sos.Nordului - INTEREX - Mc'DONALDS Nord -Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

2

073

Bariera București - PIP Cameron

PH-05-DST (19 locuri)

BARIERA BUCUREȘTI - str. Democrației - PIAȚA ANTON - Gara de Sud -str.Depoului - str.Sondelor - str.Domnisori - Spital CFR - str.Libertății -Sos.Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest - Parc Industrial Ploiești

3

074

Spital Județean - PIP Kaufland

PH-65-DST

(46 locuri)

SPITAL JUDEȚEAN - Str.Găgeni - Sos.Nordului - INTEREX - Sos.Vestului -HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

4

075

Mihai Bravu - PIP Kaufland

PH-60-DST (45 locuri)

MIHAI BRAVU - Str.Apelor - APELOR - Str.Ghe.Doia - BCR - Str.Văleni -Str.Găgeni - CASTOR - Sos.Nordului - INTEREX - Sos.Vestului - HOTEL

NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

5

076

Bariera București - PIP Kaufland

PH-92-DST (45 locuri)

BARIERA BUCUREȘTI - Bdul București - Gara de Sud - str.DepouwțL^ /st str.Sondelor - str.Domnisori - Spital CFR - str.Libertătii - Sos.Vestultii_-Ș j Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest - Parc Industrial Ploie$ti\\ft?-\ wNr. Crt.

Număr licență

Traseul

Autobuzul (Nr.înmatriculare)

Ruta pe teritoriul municipiului Ploiești

6

077

Piața Anton - PIP Elettra

PH-64-DST (46 locuri)

PIAȚA ANTON - str.Democrației - GARA DE SUD - str.Sondelor- str.Domnisori

- Spital CFR - str.Lîbertătii - Sos.Vestului - str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland

Vest - Parc Industrial Ploiești

7

078

BCR - Spital Județean - PIP Elettra

PH-73-DST (43 locuri)

BCR - Str.Văleni - Str.Găaeni - SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Norduluî - INTEREX - Sos.Vestului - LIDL Nord (doar pe dus)- HOTEL NORD (Ofelia) -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

8

079

Bariera București - PIP Calsonic

PH-85-DST (49 locuri)

BARIERA BUCUREȘTI - Bdul București - str.Democratiei - PIAȚA ANTON -Gara de Sud — str.Depoului — str.Sondelor - str.Domnisori - BISERICA CIOCIANU - str.Mărăsesti - Sos.Vestului - str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest -Parc Industrial Ploiești

9

080

Mi hai Bravu - PIP Calsonic

PH-59-DST (46 locuri)

MIHAI BRAVU - Str.Apelor - APELOR - Str.Ghe.Doia - BCR - Str.Văleni -Str.Găaeni - CASTOR - str.Găaeni - SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Nordului -INTEREX - Sos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

10

081

Gara de Sud - PIP Fortismob

PH-93-DST (46 locuri)

GARA DE SUD - str.Democratiei - str.Lupeni - str.Armași - str.Grădinari - str.Mihai Bravu - Str.Apelor - Str.Ghe.Doja - str.Calomfirescu - str.Transilvaniei - Str.Văleni -Str.Găaeni - CASTOR - str.Găaeni - SPITAL JUDEȚEAN - Sos.Nordului -INTEREX - Șos.Vestului - HOTEL NORD (Ofelia) - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino -KAUFLAND Vest - Parc Industrial Ploiești

11

082

Interex - PIP Profipet

PH-62-DST (46 locuri)

INTEREX - Sos.Nordului - Sos.Vestului - HOTEL NORD (OTeîi^<Z™v^i Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - KAUFLAND Vest - Parc Industrialf|plcri^$tr^^^^CEREREpentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECIAL

I

Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str, Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, ■ email: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al podului numeric personal 1840916297243,                                                  ■

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

PIP (Cameron Romania SA) - Ploiești (Bereasca)

Anexez prezentei următoarele acte:

î

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa Ia contractul de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate țopiile

documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu

documentele originale deținute.

Data


WfL 5?34«yj

CERERE

pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE


Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl» A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, iemail: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al podului numeric personal 1840916297243,                                                    î

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

i

PIP (Cameron Romania SA) - Ploiești (Bariera București) staff

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa Ia contractul de transport.

i i

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.                                                  ■

DataCERERE


pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECIALE


Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitate^ Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, email: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor ajl codului numeric personal 1840916297243,                                                  |

I

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:               i

PIP (Kaufland Romania SCS) - Ploiești (Spitalul Județean)

Anexez prezentei următoarele acte:

i

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul incheiat cu beneficiarul transportului

i

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

i

i

i i

I

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt confirme cu documentele originale deținute.                                                î

Data


Domnului Primar al Municipiului Ploiești

MW


pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE S ]


r        EG1STRAR.E

17

Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., Înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, email:

office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al codului numeric personal 1840916297243,                                               i

î

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

PIP (Kaufland Romania SCS) - Ploiești (Mihai Brava)

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c)  Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul incheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.                                              I

Data


CERERE

pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE


17.WW


Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea! Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, teL/fax: 0244482068; email: office@dstoloiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al codului numeric personal 1840916297243,

i

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

r

PIP (Kaufland Romania SCS) - Ploiești (Bariera București)

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule pe vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

  Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii,


declar pe ^propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile

documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu

documentele originale deținute.

Data©a


pentru acordarea Licenței de traseu


Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECTAț^jj^ȚQ

Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., inmatriciilat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, ^mail: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al codului numeric personal 1840916297243,

I

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

Elettra Communications SA - Ploiești (Piața Anton)

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

1

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule cel vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c)  Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

i

i

i

l

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt confornie cu documentele originale deținute.                                                   .

Data_______________________ ‘


Î>WL 515/

CERERE

pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPEC


Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, jernail: office@dstDloiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in

localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al ciodului numeric personal 1840916297243,


Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

i

Elettra Communications SA - Ploiești (Spitalul Județean) |

Anexez prezentei următoarele acte:                                               '

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

j transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule c^ vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.                                                  ;

Data___________________
pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPflCNMJB I

I

Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, email: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al codului numeric personal 1840916297243,

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

PIP (Calsonic Kansei Romania SRL) - Ploiești (Bariera București)

i

Anexez prezentei următoarele acte:

i

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi

utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

 • e) Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

!

I

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.                                                  |

i Data_______________________ i


pentru acordarea Licenței de traseu         r

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPE(


h.......

Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, iemaîl: office@dstDloiesti.ro. reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al podului numeric personal 1840916297243,                                                    |

i

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

î

PIP (Calsonic Kansei Romania SRL) - Ploiești (Mihai Bravii)

"

I

Anexez prezentei următoarele acte:

i

a)


Lista cu vehiculele ce vor fî utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora;

Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fî utilizate pentru prestarea serviciului;

Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

b)


 • c)

 • d)

 • e)


Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.                                                  ;

Data_______________________ I

i

i


pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE


Operatorul de transport rutier, sub denumirea S.C. DAN SEPSI S.R.L., înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. J29/2047/1994, CUI R06088703, avand sediul in localitatea Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, tel./fax: 0244482068, email: office@dstploiesti.ro, reprezentata prin Bunea Florin in calitate de Director, domiciliat in localitatea Ploiești, str. Rasnovenilor, nr. 2, bl.53A, ap. 16, jud. Prahova, posesor al codului numeric personal 1840916297243,

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea public de persoane prin curse REGULATE SPECIALE, pe ruta:

transportului


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


PIP (Fortismob) - Ploiești (Gara de sud)

i.

Anexez prezentei următoarele acte:                                              •

I

Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de

transport a acestora;


Copiile conforme ale licenței de transport, in număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

Contractul încheiat cu beneficiarul transportului

Tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate {copiile documentelor depuse in vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu

documentele originale deținute.

Data
Către:


PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOO -

CERERE                  i

Pentru eliberarea licenței de traseu pentru            i

serviciul de transport public județean prin curse regulate speciale| i i

Subsemnatul Bunea Florin, legitimat cu C.I. seria PH nr. 054342, CNP 1840S16297243, reprezentant legal al S.C. DAN SEPSI S.R.L., cu sediul in Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 148, bl. A2, ap. 74, jud. Prahova, cod fiscal R06088703, telefon nr. 0769609609, fax nr. 0244482068, in conformitate cu prevederile Legii 92/2007 a transportului public, solicit eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe ruta:                                                                                                           ș

Profipet Com SRL ■ Ploiești (Interex)

Acte anexate:

o Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul si capacitatile de transport ale ac'estora

1

o Copii conforme ale licenței de transport, intr-un număr egal cu numărul de vehicule

i o Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul (beneficiarii) transportului I

t

I o Contractul (contractele) incheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului î

o Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate anexa la contractul de transport


Vehiculele cuprinse in lista anexata pot / nu pot efectua cursele conform graficului de circulație propus

Sef Agenție,