Hotărârea nr. 233/2013

Hotãrârea nr. 233 privind atribuirea licentelor de traseu cu numerele DTI 071 si DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 233privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 071 și DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 071 și DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licențelor de traseu numerele DTI 071 și DTI 072 cu valabilitate până la data de 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport TIZZIANA S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LT nr.I016510;

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la

9                                               9                                  '                                                                 7

cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 071 și DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 071 și DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport TIZZIANA S.R.L.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI071 și DTI072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Alt.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

A

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport S.C. TIZZIANA S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu nr. 22698 și 22699 din 27.12.2012.

Analizând documentația care însoțește cererile depuse, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini anexate acestora, conform tabelului de mai jos:


Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de curse

1

DTI 071

Spital Județean - str.Găfieni - Sos.Nordului - Interex -Sos.Vestuluî - Hotel Nord - str.Ghe.Gr.Cantacuzino -Kaufland Vest - DN 72 - S.C. Electromecanica S.A.

(Șoseaua Ploiești -Târgoviște km.8)

01.01.2013 - 31.12.2013

(12 luni)

1

2

DTI 072

Apelor - str.ADelor - M.Bravu - str.Mihai Bravu -str.Grădinari - str.Armasi - str.Lupeni - Lupeni -str.Democratiei - Gara de Sud - str.Depoului -str.Sondelor - str.Domnisori - Spital CFR - str.Libertătii -Sos.Vestuluî - str.Ghe.Gr.Cantacuzino - Kaufland Vest -S.C. Electromecanica S.A. (Șoseaua Ploiești -Târgoviște km.8)

01.01.2013 - 31.12.2013

(12 luni)

1

MUNICIPIUL PLOIWfl^ V\ Direcția Tehnic Investiiir if4 ’                                          ii e ?              ? î'

Compartimentul A utorizare Transport ^ubljc'ifbpdj- cj/ Ploiești, str. Emile Zola

Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244^16'$wZ

APROBAT,

Director executiv

Mihaeda Iamandi


REFERAT

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale ... se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie ... în condițiile stabilite prin Norme”.


Art.34 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 stipulează că: “In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ..., analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local ... de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz?\

Am avut în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007.

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport S.C. TIZZIANA S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu nr. 22698 și 22699 din 27.12.2012.


pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULA TE SPECIALE

Operatorul de transport rutier, sub denumirea SC TIZZIANA SRL înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr.J 29/834/2001, CUI: 14197710 , deținător al LICENȚEI DE TRANSPORT RUTIER nr. LTP nr 1016510, având sediul în localitatea Ariceștii Rahtivani, str._______________________________________________________nr. _______, bl. ____________, sc. ________, ap. _________, tel.

____________________, jud Prahova, reprezentata prin Stefanescu Liviu în calitate de administrator domiciliat în localitatea__Ploiestistr.Gh. Gr. Cantacuzino nr.205_____, bl. 156b,

sc. B, ap. 23, tel. 0722205625_, jud. PHposesor al codului numeric personali530513293123

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:

Ploiești str. Apelor-SC ELECTROMECANICA PLOIEȘTI DN72 KM8

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi. utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus^ vizat de beneficiarul transportului;

 • d) C onțractul (contractele) încheiat c u benefic i arul (benefi ci ari i) t ra nsport u 1 ui;

 • e)  Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexa la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca:

 • 1.    datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.

 • 2.    niciunul dintre autobuzele din lista anexata NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Data._________________

Semnătură (stampila)^^

'f*

lAMAț


ÎNREGiWAP.B

qW

........... „ JWtȘJ

pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULA TE SPECIALE

Operatorul de transport rutier, sub denumirea SC TIZZIANA SRL înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr.J 29/834/2001, CUI: 14197710 , deținător al LICENȚEI DE TRANSPORT RUTIER nr. LTP nr 1016510, având sediul în localitatea Aricestii Rahtivani, str. ____________________________________________________nr._______, bl.__, sc.________, ap.________, tel.

__________________, jud Prahova, reprezentata prin Stefanescu Liviu în calitate de administrator domiciliat în localitatea Ploiestistr.Gh. Gr. Cantacuzi.no nr.205_____, bl. 156b,

Ssc. B, ap. 23, tel, 0722205625_, jud. PHposesor al codului numeric personali 530513293123

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:

Ploiești Spitalul Judetean-SC ELECTROMECANICA PLOIEȘTI DN72 KM8

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Con tractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

 • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexa la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca:

L datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.

2. niciunul dintre autobuzele din lista anexata NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate dle căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului

Data________________

Semnătură (stampila)


Domnului Primar al municipiului Ploi^ăfi


Uniunea EuropeanăLICENȚA

Seria LTPNr. 1016510


Autoritatea Rutierii Română - A.R.R.


DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, SUB SANCȚIUNEA LEGII PENALE PRIVIND FALSUL In declarații, ca actele prezentate

SUNT CQNFQRMB CU ORIGINALUL.


pentru transportul rutier public de persoane în trafic internațional

Titularul prezentei licențe ...............................................

TIZZIANASRL

ARICEȘTI! RÂHlSvÂN! NR.594, ARJCESTlî RAHTIVANI.............

RO14197710


este autorizat să efectueze transport rutier public de persoane în trafic internațional pe teritoriul Uniunii Europene în condițiile stabilite în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, așa cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 11/98 și în conformitate cu prevederile generale.ale acestei licențe.

Observații: ....................................................................................................................................