Hotărârea nr. 232/2013

Hotãrârea nr. 232 privind atribuirea licentelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 si DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 232


privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele


DTI 067, DTI 068, DTI 069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului

public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licențelor de traseu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 și

DTI 070, cu valabilitate până la data de 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport BUSPAM TOUR SERV S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LT nr. 1016517

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință George feană


Contrasemnează Secre

Oana Cristina Iacob /

O Ci ku

’-A

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport BUSPAM TOUR SERV S.R.L.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI067, DTI 068, DTI069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de (^) traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport S.C. BUSPAM TOUR SERV S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu nr. 21805, 21806, 21807 și 21808 din 12.12.2012.

Analizând documentația care însoțește cererile depuse, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini anexate acestora, conform tabelului Q de mai jos:

Nr.

Crb

Licența

(Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea

licenței

Număr de curse

1

DTI 067

Gara de Sud - British American Tobacco

01.01.2013 - 31.12,2013

(12 luni)

2

2

DTI 068

Bariera Bucov - Gara de Sud - PIP (SC Cefin România)

01.01.2013-31.12.2013

(12 luni)

1

3

DTI 069

Ofelia - British American Tobacco

01.01-2013 - 31.12.2013 (12 luni)

1

4

DTI 070

Gara de Vest - British American Tobacco

01.01.2013-31.12.2013

(12 luni)

2

Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și șLÎjcențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale, aprobat prin Hotăr; Local nr.239 din 29 iulie 2009.


‘âfrea Cdnsiliuldf \

\% ■

XC? -’

i ■VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director,
O

Compartimentul Autorizare Transport Public Local,

Alexandru Preda

MUNICIPIUL PLOIțteȘTI j

Direcția Tehnic Inve^titji'"\;^;î.Z§'^

Compartimentul Autorizare Transpoh>^i^li^i^iM/ Ploiești, str. Emile Zola nr.

Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.516.623

APROBAT,

Director executiv

Mihaela Iamandi

O

REFERAT

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale ... se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie ... în condițiile stabilite prin Norme”.

Art.34 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.3 53/2007 stipulează că: “în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local ... de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după cazf.

Am avut în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007.

în vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietelor de sarcini anexate acestora, operatorul de transport S.C. BUSPAM TOUR SERV S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererile înregistrate cu nr. 21805, 21806, 21807 și 21808 din 12.12.2012.

■ l-


Uniunea europeană■•v.,

y


■.V........ BWrtiânș<“


- s. X. -


Seriâ LTR Ni^WMhi


JXA^.^z

^peT^gane^țn^


<v


■b


'\ \-u;

\ \ \ \.

\ 1

jk irrt^frîățfonaL


r?._


s\1

■ i-

4


5^’

..........n .................L . este^bliBnzat’sa! efeb swcu‘                    ■’ i i

jJrj^DțbEurobew^ în și 5<cnJ' f992^gșji :Gum^-fos]t rWț


5v3^- Observații

. «^sVGrU,flîJr


j «    / **t

«,,. i JK ș , .

^^S$*ȘRL-.....|"|tKâp

sjxNd bsuf• M'o


<>,«1

*


?&;’4


ionâl”

t&i£u prevederile^

' •'■*'                      f-.


itefYfb’este vălaBhaâbfeWa^^ / O7‘A2oi/

■      \ *»••*/» >4*44t,4»,


Emisă în

«.sei'-’


Prahova ' ’ :': cA            ....


.......Stas^âr±CT

. ":3,.....:;: ț&tteră

*.■,; • •     V///

„V

XK <? / 7

.                   ........... r‘ ‘ ' - .••’<> ....... ..                                                       ... ......• ~.>s3^‘bA           .........

-VyȚtCi "■• ’           ;     -T.t.i.u-I-----—           -■■■-■——“—*..............^'.r'., ■ ••<                                                                !--/'•/                                  ’' ......

  • 1    A^!^^,^e-t%îd^)^(,r.lp.;.țCV) Cipru, (CZ) Republica Cehă, <-£>> Ger«ienia,>(Di<) Danemarca, (E) Spania, (EST; Estonia, iE>.Eraola^FJWj^iplanția. (GR)

r                        !la!iJH!RM frlăntJa.jt) LtD^nțburș, (IT) Lituania, (LV) Letonia. (MT) Malta. ț NL) Olanda. (?) Portugalia,.(Pt>Pdlonia: i^)'Rân'iănia,'(SEi’^&^ q

i'.e-^CSKÎSIovacia.țSLOJSlovenia.țUKJMareaBmanie. ’ ' ' '                                                    '                         1          J ^i.

  • 2 NufDșle.s^țțdftpumfteă^r&sr^s.o P^rnfitsțji a cțperat-pruluids transport

. a^țr.bwătdrăîiștamnifaautoritățiiemtteniti '     ■.r


<<>■'î;


'Wiiră


/y J1 \

■   ' A

Z--11?ojj vpy'W

Către:


PtÂMWUL Miwict'fii/ief ^577          ........

rMirmrnwSwfașTi

ÎNREGISTRARE

■ 021806

'’**■ « ......

Pentru eliberarea licenței de traseu pentru serviciul de transport public județean prin curse regulate specialeSubsemnata|,..Zd^^........................... legitimat cu C.L

seria/?^....., CNP                      ............., reprezentant legal al

.......................... cu sediul în

............

cod                       ......., telefon                 2, fax nr:...............,

în conformitate cu prevederile Legii 92/2007 a transportului public, solicit eliberarea Licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe

fi Merită Tvltâtff'

Acte anexate:


  • □ Lista vehiculelor cu cane se efectuează traseul și capacitățile de transport ale acestora

  • □ Copii conforme ale licenței dc transport, într-un număr egal cu numărul de vehicule O Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul (beneficiarii) transportului

O Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului

  • □ Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă h contractul de transport

Viza Autorității Rutiere Române - Agenția Prahova Vehiculele cuprinse în lista anexată pot fjpi^porgfectua cursele conform graficului de circulație propus.

Șef Agenție,       J


JJ-V Ml


t ■ •

N kL

J Înregistrare


can». PKlMfiPUl MM'iti'fr'/âa/ zw

’ .021305 '


QWe /

/     ■ ÎM CERERE

_ Pentni eliberarea licenței de traseu pentru serviciul de transport public județean prin curse regulate speciale................. legitimat cu C.L seriM. nr/WZ......, CM?                 ......... .....->reprezentant legal al

5,\4                                     ...................... ............. cu sediul în

...........£6..-?/.?.......................... cod fiscaJ^?2Z?fXZ$£_____..telefon nnî?Zî®^.Ct21, fire nr..........................,


în conformitate Cu prevederile Legii 92/2007 a transportului public, solicit eliberarea


licenței d© traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe naaZfc

Triata &*!&{& $£P fierar^


Acte anexate: - ,

  • □ Lista vehiculelor cu case se efectuează traseul și capacitățile de transport ale acestora O Copii conforme ale licenței de transport, îmr-sn număr egal cu numărul de vehicule D Graficul de circulație propus* virat de boadvianil (beneficiarii) transportului

O Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului

  • □ Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate* anexă h contractul de transport2^2


Viza Aatorit&țli Raliere Române - Agenția Prahova

Vehiculele cuprinse In lista anexată pot pn&perefectua

*           j-              J» S f\ A*                   -57 . .V- ... - -- -

• Z ’

?/ -.ry / z


cursele conform graficului <ste circulație tfcopus.
Către:            /iUL  /■'il/M iClf/l/tt//


CEREREPentru eliberarea licenței de traseu pentru serviciul de transport pUMcjudep prin curse regulate speciale


MUNiCIPiuL rLOiEȘFi ÎNREGISTRARE

U Z 1 0 u 8


Subsemnatul,..........legitimat cu C.I. seriaZZZ nrZZZZZZ......, CNP                     ......... ....., reprezentant legal al

....................................... CU sediul în

..........................

cod fiscal                ......, telefon                    fax nr...........................


în conformitate cu prevederile Legii 92/2007 a transportului public, solicit eliberarea


licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe                           r

Acte anexate:

  • □ Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitățile de transport ale acestora O Copii conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu numărul de vehicule O Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul (beneficiarii) transportului

  • □ Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului

  • □ Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă Ia contractul de transportSemnătura și


Viza Autorității Rutiere Române -Agenția Prahova

Vehiculate cuprinse în tisjtâ. anexai âpot ^n^pffTefectiia cursele conform graficului de ctecuteție^ropus.■ //■ z>/7


,z


Către:                    /W (C (fri/l'/        CERERE

Pentru eliberarea licenței de traseu pentru serviciul de transport public județean prin curse regulate speciale

Subsemnatul,...hff.Âtâ. .................... legitimat cu CI.

seriaZ^nr./^Zf., CNP                           reprezentant legal al

.X (Z               .         5H ........ cu sediul în

../&.'..........................................................................
cod fiscal             , telefon nn^^ZTfetnr:.........................

tn conformitate cu prevederile Legii 92/2007 a transportului public, solicit eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe                                                            tâh/—

*“ 5k?          (7'[i./c faZ*)// ) 3i.Acte anexate:

E3 Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitățile de transport ale acestora {3 Copii conforme ale licenței de transport, Intr-un număr egal cu numărul de vehicule {3 Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul (beneficiarii) transportului £] Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului

61 Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport
Viza Autorității Rutiere Române - Agenția Prahova

Vehiculele cuprinse tn lista anexată pot /xat-pefTefectua cursele conform graficului de circulație propus.

Șef Agenție,

f2- /f M2