Hotărârea nr. 231/2013

Hotãrârea nr. 231 privind atribuirea licentei de traseu cu numãrul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 231


privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licenței de traseu numărul DTI 065 cu valabilitate până la data de 30.08.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport CADER SPEED S.R.L, deținător al Licenței de transport seria LTP nr. 1054468.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la

5                                               9                                  7                                                                7

cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport CADER SPEED S.R.L.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Compartimentul Autorizare Transport Public Local

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de tras numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: "Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme ”.

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

în vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexat acesteia, operatorul de transport S.C. CADER SPEED S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr.15569 din 10.09.2012.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, conform tabelului de mai jos:

Director executiv,

Mihaela lamandiCompartimentul Autorizare Transport Public Local, Alexandru PredaNr.

Cri.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de curse

1

DTI 065

Gara de Sud - Piața 1 Decembrie 1918 -str.Democrației (str.Ștefan cel Mare la retur) - str.Nicolae Bălcescu - str.Ștefan Greceanu -str.Romană (str.George Coșbuc la retur) -str.Ghe.Doja - Bdu 1.Republicii - Șoseaua Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - DN72 -

Parcul Industrial PLOIEȘTI

15.09.2012-30.08.2013

(11,5 luni)

2

Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009.

VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,

Simon/â Albu

h

A


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Compartimentul Autorizare Transport Public Local Ploiești, str. Emile Zola nr.8,:

Tel:0244.5 16.699, int.508; Fax: 0244.

APROBAT,

Director executiv

Mihaela 1 aman di


REFERAT

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale ...se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie ... în condițiile stabilite prin Norme”.

Art.34 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 stipulează că: “în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ..., analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local ... de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz”.

Am avut în vedere prevederile Regulamentul ui-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007.

In vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexate acesteia, operatorul de transport S.C. CADER SPEED S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr. 15569 din 10.09.2012.

Comunitatea EuropeanăRO 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ĂRR


COPIE CONFORMA NR. 0 2 3 6 9 5 1

pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în humele unui tert

Titularul prezentei licențe2 .................. CADER ȘPEED SRL..................,...........................................

. .SAT.VALCANES.TL NR.28Q,.COM..VALGANESTL...........................................................................................

..RQ289.79.163.......................................................................................................................................

este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.

Valabila pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare:

PH-75-CDR


Observații:.......... :........................................................................................................

J


f MUNicW^’.^Ieșri •' ț • ÎNR£țjlST»A:REV ■ '   1

C EXE RE. (model) |

pentru acordarea Licenței de ti*a.s ot^*^^*a*^*     *\c* *33^*^^*^*      v/yL

A                                                                                                       +                                      ji~—rtr—urtTTTT'i* i Lii i l 11 ■nT-x:.ijij..iiu ■-_mici^.-4_ii-^"«rt-<j»-i j ■— r

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECLAL^ovT^^ Operatorul de transport rutier, sub denumirea S<L Cfl£>c'£ înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr.J 29 fâkOl ^ofl , CUI: Tio 28*37976 3 , deținător al LICENȚEI DE TRANSPORT RUTIER nr. 1062^68  , având sediul în

localitatea Ploiești, str.                       ______________________ nr. 2-£o, bl.           , sc.

, ap. 2____j tel. 0728. 75*2. ! 3 G, jud Prahova, reprezentata prin

Z)/r/>9^^c/y/A/                    ,        în calitate de     ooJ/Y/&fT&wro;

domiciliat în localitatea Pi-o/W)________str. PeruMc/'___________nr. /o , bl.

iOS , sc. A , ap. 2 , tel. C>Z2L 3 £8-447, jud._____________posesor al codului

numeric personal / 77O 70 G 28 3^ o    ,


Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a)  Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c)  Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

 • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexa la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca:


 • 1,    datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.

 • 2.    niciunul dintre autobuzele din lista anexata NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Data 07. O 9. 2eJ2.


Domnului Primar al Municipiului Ploiești

Operator de transport SC . CZ?Z)â £ SPceh     <!—,

cur.


GRAFICUL DE CIRCULAȚIE propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE

. _    . t                          - (bSO<J< Lotui&J!. tWA

A. Denumirea traseului___________________r


Denumirea statiei
........ÎNTORS

Ora de pkcare

CI : C2

A

..............M.......

A>0o

\J

fiW] /

FM /

AL

c


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circula: (L, Ma, Mi, J,


 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:

 • 3. Amenajările si dotările autovehiculului: ~~

 • 4. Numărul de șoferi necesar:     ______

C. Avize pentru utilizarea stațiilor*:

Nr. Crt.

Statia

Numărul si data avizului

Valabil până la d ita de :

1

1

|

I

.. .

|

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate