Hotărârea nr. 230/2013

Hotãrârea nr. 230 privind atribuirea licentei de traseu cu numãrul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 230


privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licenței de traseu numărul DTI 064 cu valabilitate până la data de 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport GESACO TRANS S.R.L, deținător al Licenței de transport seria LTP nr. 1016501.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

In conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport GESACO TRANS S.R.L.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local

RAPORT DE SPECIALITATE


tei! i» j

/© : \\<         /v ¥

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local -A-de persoane prin curse regulate speciale

/X.

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

In vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexat acesteia, operatorul de transport S.C. GESACO TRANS S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr.14767 din 24.08.2012.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de

curse

1

DTI 064

Ploiești (Str.Găgeni nr.105) -Str.Găgeni-

Șos.Nordului - str.Andrei Mureșanu - str.Ghe.Doja -str.George Coșbuc (str.Romană la retur) - str.Ștefan Greceanu - str.Nicolae Bălcescu - str.Democrației -(str.Ștefan cel Mare la retur) - Piața 1 Decembrie 1918 - str.Depoului - str.Domnișori - str.Libertății - Șoseaua

Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - DN72 - Parcul

Industrial PLOIEȘTI

Până la 31.08.2015

1

Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009.

Director executiv,

Mihaela IamandiCompartimentul Autorizare Transport Public Local,


VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,

Iulia Alexandru


MUNICIPIUL PLOOSTJC,

Direcția Tehnic InvfetiQj® \ »

Compartimentul Autorizare TransDffgt        wgW

Ploiești, str. Emile

Tel:0244.516.699, int.508;

APROBAT,

Director executiv

Mihqela Iamandi


REFERAT

A                                                                                        ''

In vederea eliberării licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportai public local de persoane prin curse regulate speciale locale ... se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie ... în condițiile stabilite prin Norme”.

Art.34 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.3 53/2007 stipulează că: “în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ..., analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local ... de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz".

Am avut în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007.

In vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexate acesteia, operatorul de transport S.C. GESACO TRANS S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr. 14767 din 24.08.2012.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența de traseu și caietul de sarcini (seria și numărul)

Traseul

Valabilitate

Ploiești (Str.Găgeni nr.105) -Str.Găgeni-

Șos.Nordului - str.Andrei Mureșanu -

1

DTI 064

str.Ghe.Doja - str.George Coșbuc (str.Romană la retur) - str. Ștefan Greceanu - str.Nicolae

Bălcescu - str.Democrației - (str.Ștefan cel Mare la retur) - Piața 1 Decembrie 1918 - str.Depoului - str.Domnișori - str.Libertății - Șoseaua Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - DN72 - Parcul

Industrial PLOIEȘTI

01.09.2012 -

31.08.2015 (36 luni)

Compartiment Autorizare Transport Public Local,

Alexandru Preda


CONTRACT DE TRANSPORT PERSOANE


încheiat intre:


S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., organizată ca parc industrial si înființatăprm Hotărârea Guvernului nr. 1069/2002, cu sediul în Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște km, 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr, J 29/20/2002, C.l.F. RO 14380546, tel: 0244/434028, fax: 0244/434027, având contul nr. R098BRDE300SV04785813000 deschis la B.R.D. Sucursala Ploiești, capital social subscris si varsat: 11.321,260 lei, reprezentată prin D-na Ec. Fabioara Ionescu avand funcția de Președinte al Consiliului de Administratîe-Director General, in calitate de Beneficiar, pe de o parte

si

S.C. GESACO T.RANS S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Cameliei nr. 3B, bl. 49, ap. i 1 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. I 29/952/04.09,2002, cod fiscal RO 14858250, telefon: 0722594352, avand contul nr. RO32RNCB0205044857090001 deschis Ia BCR Ploiești reprezentata prin Ec. Burtea Daniel Costin, avand funcția de Administrator, in calitate de Transportator,

 • 1. Obiectul contractului

  • 1.1. Prezentul contract are ca obiect efectuarea transportului cu microbuz de 16 locuri pe ruta: Pod Feroemail(ora 655) Democrației - Gara de Sud - Str. Marasesti - OMV - Kaufland - Pod înalt - S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. - Epurare.

  • 1.2. La întoarcere, plecarea se face de la Epurare, ora 1600, pe același traseu.

 • 2. Durata contractului

2.1. Este de ia 04.05.2009 pana Ia 31.12.2009. cu drept de prelungire sau anulare pe baza de comunicare scrisa, transmisa de partea interesata cu cel puțin 30 de zile înainte de termen.

 • 3. Prețul transportului

3.1. Este deSlei/km, fara T.V.A., in funcție de numărul de zile lucratoare (luni-vineri). Calculul stabilit este: Distanta:                           16 km x 4 sensuri ~ 64 km.

Total distanta pe zi inclusiv dislocare                  ~ 64 km.

Valoare prestație lunara:

64 km x 21 zile (medie) x 2 lei / km. mfț lei fara T.V.A.

 • 3.2. Factura se emită la data de 01 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

 • 3.3. Achitarea prețului se va efectua in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

 • 4. Obligațiile pârtilor

  • 4.1. Transportatorul este obligat:

 • a) Sa asigure transportul personalului care lucrează la sediul S.C. Ploiești Industrial Parc

S.A. cu un microbuz destinat transportului de calatori;

 • b) Sa respecte graficul de circulație stabilit de beneficiar;

 • c) Sa plateasca asigurarea de răspundere civila pentru transportul de calatori si bagaje;

 • d) Sa folosească microbuze numai conducătorii auto care dețin atestat profesional pentru transport de persoane;

 • e) Sa emită factura la data de 01 a fiecare! luni, pentru luna anterioara.

 • 4.2. Beneficiarul este obligat:

 • a) Sa întocmească tabelul cu persoanele care urmeaza a fi transportate, tabelul ce reprezintă anexa nr. 1 ia prezentul contract;

 • b) Sa achite facturile de transport emise de beneficiar cel târziu pana la data de 10 a lunii următoare;

 • c) Sa anunțe transportatorul cu cel puțin 2 zile înainte de eventuala modificare a programului de lucru si a graficului de circulație. Programul de lucru la data încheierii contractului este următorul: 730-! 600.

 • 5. Rezilierea contractului

  • 5.1. Se face in următoarele situații:

 • a) Ca urmare a acordului pârtilor contractante:

 • b) La solicitarea beneficiarului, in cazul in care transportatorul executa necorespunzator serviciul de transport;

 • c) La solicitarea transportatorului, daca beneficiarul are întârzieri de plata a facturilor de transport mai mari de 20 de zile;

 • d) La expirarea contractului, daca in termen de 30 de zile de la data încetării acestuia, părțile nu comunica intenția de prelungire.

 • 6.  Soluționarea litigiilor

  • 6.1. Părțile contractante vor încerca sa rezolve pe cale amiabila divergentele aparute in cadrul si in legătură cu îndeplinirea contractului. In cazul nesolutionarit litigiilor pe cale amiabila, se va trece la soluționarea acestora de către instanțele judecătorești competente.

 • 7. Forța majora

  • 7.1. Forța majora asa cum este definita de lege, apara partea contractanta care o invoca, in măsură in care a fost adusa la cunoștința celeilalte partî cu acte doveditoare in termen de 2 zile de la producerea ei.

 • 8. Diverse

  • 8.1. Prezentul Contract este guvernat de și se va interpreta numai în conformitate cu prevederile legii române. Neînțelegerile dintre părți, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor remite spre soluționare forurilor competente.

  • 8.2. în cazul în care una din Părți nu~și îndeplinește obligațiile contractuale, sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, partea lezată va fi îndreptățită să primească daune.

SC. GESACO TRANS.SRL

Str. Cameliei,nr. 3B, bl.49, ap.11, Ploiești

N.R.C,: J 29 / 252 / 2002


ANEXA LA CONTRACTUL NR. 1


C.U.I.: 14858250 încheiat intre:

 • 1. SC.GESACO TRANS.SRL. cu sediul in Ploiești, str. Cameliei,nr. 3B, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 29 / 952 / 2002, C.U.I. 14858250, reprezentata prin Burtea Marieta, Administrator, in calitate de prestator pe de o parte, si

 • 2. SC. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. , cu sediul in Ploiești, Șoseaua Ploiesti-Targoviste, km.8, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 29 /20 /2002 C.LF. RO 14380546, reprezentata prin Dna Ec. Fabioara lonescu, avand funcția de Președinte al Consiliului de Administrație- Dir. General, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au încheiat prezentul contract.

OBIECTUL CONTRACTULUI:

SC. GESACO TRANS. SRL asigura transportul salariatiîor, pe ruta Ploiești- SC.

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. si retur.

DURATA CONTRACTULUI:

;Șe prelungește durata contractului de Ia 31.12.2012 pana la 31.12.2015,

Celelalte clauze din contract raman nemodificate.

PRESTATOR

SC. GESACO TRANS.SRL • 8.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

 • 8.4. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si înlătură orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, azi 15.04.2009, si intra in vigoare începând cu 04.05.2009.

Transportator,

S.C. GESACO ȚRANS S.R.L.

: i /

Administrator,

Ec. Buitei/Daniel Costin


Beneficiar,S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

LO1S5T1

US TR1A!

PARC

’.A

•RO*K

Director Economic;

Eo. Tud or/Andrei
Se'fț&irou Transport Auto, fec.Bugoi Stelian

Sef Birou Administrativ, Sing. Stoica Ileana


Uniunea Europeană

LICENȚA

Seria LTP Nr. 1 0 16 5 0 1

pentru transportul rutier public de persoane în trafic internațional

Titu        W*................................................................................................................

STR.CĂMELIEÎ NIR.3B bL',49 SC.ĂĂP.1 t PLOI EȘTI.........................................

.......14858250 .......................................................................................................................

este autorizat să efectueze transport rutier public de persoane în trafic internațional pe teritoriul Uniunii Europene în condițiile stabilite în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, așa cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 11/98 și în conformitate cu prevederile generale ale acestei licențe.

Observații: ...................................................................................................................................

Licența este valabilă de la data de


07.11.2011


până la data de


06.11.2016


Emisă în


Prahova • 1 (A) Austria,. (B) Beigir,. țBG) Bulgaria, (CV) Cipru (C.Z* RapubUca Genă, (Di Germamu.(DK) Danemarea, «E’. Spuma (t S T } E si , a a țF j Franța. țFIN) Finlanda (GR) Grecia,.(H) Ungaria. țSȘ italia. ORI.) Irfanda. (I.) Luxemburg, ilTi Lituaria. (LVI Latmua. (MTjM iitit, (NI.)Olandri <F ■ >,icaha. iFL.i Polon-a iRO) Romana (SE1 Suedia. (SK) St«vacia.{SLQj Slovenia. (UK) Mat iiiîBri’atiis-

 • 2 Numdesauderimweasiadress completă a operato; ului de transport

 • 3 Sem năîu ra șt ștampila autorității emite n te.
înregistrare '

fl.lW'J.&IM9M

> CERE R E (model) pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECIALE


Operatorul           de          transport          rutier,                     sub

denumirea                                       înmatriculat la Registrul Comerțului

cu nr. J 29/#%/              , CUI: Zz/___________, având sediul în localitatea Ploiești,

str. CțMeU&J_______________________nr. 3b , bl.           sc.______, ap. //___, tel.

, jud Prahova, reprezentată prin faufâ&fy Mfr.Wty în calitate                de                                        domiciliat                în

localitatea__________________str.                                            bl.             sc.

, ap. //   , tel.                 , jud. ■pRQH-QVfy posesor al codului numeric

personal âȘlfObțiQSJfâltfo__________,

Vă rog să aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta: .


Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

 • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă la contractul (contractele) de transport.


Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.


Data^ OL 1012.Operator de transport                T€fyN5

cui,

GRAFICUL DE CIRCULAȚIE propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE


A, Denumirea traseului

DUS

Km

Nr. De Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecare C3

Cn

CI

C3

Cn

CI

C2

0

5TZ-        MR,iO5

JTR-GH-.

ii

s~ «a

i

KtojrLțw v&sr

ti’0

!€

5

Ploiești ///âe/szm PPR.e ■

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: (L, Ma, Mi, J, V, S, D)

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: // HS.lXf/__________

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:___________s_______________________________

 • 4. Numărul de șoferi necesar: 4_______

C. Avize pentru utilizarea stațiilor*:

Nr. Crt.

Stația»,

Numărul și data avizului

Valabil până la data de:

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate

Data________________
M«NÎâpîu'rpt0ÎESTfn înregistrare âMMj


CERERE (model) pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPIi/UlA

Operatorul           de           transport           rutier,                      sub

denumirea                   TlbMS SGLG înmatriculat la Registrul Comerțului

cu nr. J 29 /%%/               , CUI: !f1____________, având sediul în localitatea Ploiești,

str.                   ____________________________nr. 6b ■> bl. V# , sc._______, ap. //    , tel.

, jud Prahova, reprezentată prin                  A7A.£/<?7# în

calitate               de A0A7//W<s 7XA ______ domiciliat               în

localitatea________7>___________str.                   /-/€-/__________nr. bl.            , sc.

, ap. //   , tel. Gfâf Globe , jud. -pFtyH'CVty posesor al codului numeric

personal 25^06                    ,

Vă rog să aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta: ,

Ploi&S>T> - pMei'îi iHbv&lWH. M '

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

 • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute,

DataJty Oj- ZoJZ.


Operator de transport     {£(?•>/fyCO TPPNS

CUI:    fit £5$ 2-50


GRAFICUL DE CIRCULAȚIE

*

propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALEA. Denumirea traseului

DUS

Km

Nr. De Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de pilecare

CI

C3

Cn

CI

C2

i C3

Cn

fi

/

1

(PTI-TUte          \//7tf&Vl)

fa'

i

<¥ Ii-

OTR'i^fVt/Utt (rr)K->IS3N b/& km-puh^ v&sr

ti’0

t

!6

5

piot&.'P /HbusiâM. pppe ■

/la


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: (L, Ma, Mi, J, V, S, D)

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: //                  *________

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:_________________________________*________

 • 4. Numărul de șoferi necesar: /_______  •

  Avize pentru utilizarea stațiilor*:

  Nr. Crt.

  Stația^

  Numărul și data avizului

  Valabil până l!a data de :

  i

  j

  1

  *) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulateData________________