Hotărârea nr. 23/2013

Hotãrârea nr. 23 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 8039 mp, situat în Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 74, pe care este amplasatã Biserica Nasterea Domnului si Sf. Andrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 23 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74, pe care este amplasată Biserica “Nașterea Domnului și Sf. Andrei”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Razvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74, pe care este amplasată Biserica “Nașterea Domnului si Sf. Andrei”;

Având în vedere că prin Adresa din data 26.03.1990 a Primăriei Municipiului Ploiești s-a avizat transferul terenului proprietate de stat, în suprafață de 5970 mp în folosință gratuită, situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu, necesar construirii Bisericii cu hramul “Nașterea Domnului”, iar prin Hotărârea nr.86/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de teren de 797,00 mp, Parohiei “Sfântul Apostol Andrei și Nașterea Domnului” pentru realizarea unui acces carosabil și un parcaj auto;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74, pe care este amplasată Biserica “Nașterea Domnului și Sf. Andrei”, identificat în planul de situație - Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea corespunzătoare a adresei din data 26.03.1990 a Primăriei Municipiului Ploiești și a Hotărârii nr. 86/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul că suprafața totală atribuită în folosință gratuită Parohiei “Nașterea Domnului și Sf.Andrei”, în vederea edificării Bisericii cu hramul “Nașterea Domnului și Sf.Andrei” și a anexelor aferente este de 8039 mp.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar-Contabil,Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74, pe care este amplasată Biserica “Nașterea Domnului și Sf. Andrei”

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat al unităților administrativ -teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Potrivit prevederilor Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate în folosința unităților de cult, imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost atribuite în folosință gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare.

Prin adresa înregistrată la Municipiului Ploiești la nr.7304/2012, Parohia “Nașterea Domnului și Sf. Andrei ” a solicitat titlul de proprietate asupra terenului atribuit parohiei în vederea construirii unei biserici ortodoxe.

Potrivit Adresei din data 26.03.1990 a Primăriei Municipiului Ploiești s-a avizat transferul terenului proprietate de stat, în suprafață de 5970 mp, în folosință gratuită, situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, necesar construirii bisericii cu hramul “Nașterea Domnului”.

De asemenea, conform Hotărârii nr.86/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de teren de 797,00 mp, Parohiei “Sfântul Apostol Andrei sâși Nașterea Domnului” pentru realizarea unui acces carosabil și un parcaj auto.

Pe acest teren s-au edificat Biserica “Nașterea Domnului și Sf.Andrei” și clădirile anexe acesteia.

Prin Adresa nr.305485/2012 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, imobilului aflat în folosința Parohiei “Nașterea Domnului și Sf. Andrei” i s-a stabilit adresa poștală: str. Andrei Mureșanu nr.74.

In urma măsurătorilor de specialitate efectuate de către S.C.Toping Company S.R.L., în vederea elaborării planului de amplasment și delimitare a imobilului din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74 și a clarificării regimului juridic al acestuia, a rezultat o suprafață de teren de 8039 mp atribuită în folosința gratuită către Parohia menționată mai sus, suprafața pozată pe planul de situație^ anexa la prezentul proiect de hotărâre. Prin urmare, în vederea înscrierii în Carte^f Funciară a Municipiului Ploiești a imobilului, este necesară includerea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 23.10.2012, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Prin adresa nr. 140/07.11.2012 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a retumat proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74 cu mențiunea că a fost retras de pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31.10.2012.

Situația a fost reanalizată în ședința din data 18.12.2012 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a stabilit repunerea pe următoarea Ordine de zi a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TabîrcăȘef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

Iulia Alina AlexandruDirecția Management

Financiar-Contșțnl, Contracte
întocmit:

Dumitru Corina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat in Ploiești,str. Andrei Mureșanu nr.74, pe care este amplasata Biserica “Nașterea Domnului si Sf. Andrei”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Conform prevederilor Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate in folosința unităților de cult, pot fi transmise fara plata in proprietatea unităților de cult deținătoare imobilele aflate in proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost atribuite in folosința gratuita cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990.

Prin adresa înregistrata la Municipiului Ploiești la nr.7304/2012, Parohia “Nașterea Domnului si Sf. Andrei” a solicitat titlul de proprietate asupra terenului atribuit parohiei in vederea construirii unei biserici ortodoxe.

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate in vederea intocmirii documentației cadastrale de recepție si înscriere in cartea funciara a imobilului in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74 si a clarificării regimului juridic al acestuia, a rezultat o suprafața de teren de 8039 mp, atribuita in folosința gratuita către Parohia menționata mai sus.

Conform informațiilor primite de la serviciile de specialitate s-a constatat ca in aceasta situație sunt incidente prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.36, alin(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare : “Consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritari ale administrației publice locale sau centrale”.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Conciliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.             L

Consilieri:

Cristian Dumitru

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan


/ /


SEA*

Ttt&+Mnn/î


17VT CU Mw* 'jrf# = GfrGZsOOv.p.•4.


Plan de situație            z^\ ■ ’’ ■ ■'•; ■<j

Scara 1:1000                  ■.?.    s!


ADRESA !MOBILULUI:Mun.Ploiesti,Str.Andrei Muresanu

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA:8039mpz        A^'LK— .... 00730,^tA'A y P ,    ..................

VAtua^f țV"-■ rrf

$ke^S Șoj^x?^

; «=^g J~a <L/A~c> Ah 7/


'AAj2               * ofaA^c^A,

rfa yu^toAc Un^/fa/uS r^Lokd^ 44A ^/S/A ^^iLA&etAuA AjA            au A

\?&' whw' AcA^AA A^AA muAl^ AAi &A Aa Cu .AA At3S^   Jj^g/Lgicu^tA /ț,

4a^qp^ 4c

^AAtAAAKA^A'JCA^ cs^Â^t 'p^7^-f>>‘^c ^AAAAL A             (AiAAC<CC~r A^A/iej^

Ol/J/AsUșC


fAAm/AA 06 b^JCaiA     ~

'cCliA~cL( A*L /^C/A i-ClAL

AA'AAA 'A AAș^AA

AAAlAAA <Ap      AuJ/A AtTTL^C '

LUAA/AA/AuiA^ Cc^

^4, Ac/Ac C C^U. d% 'm^clCC, c^ & /// f''“' * ■


V{^''Ut,           CuA^CU'cA

^HJ? X' A /^^cALcC AAj'cCiAi/A

Cl ^kct/taC Xu’/Ct/zQ 4t ict^A, /              /)                 zz

AA 4


/

(O              /^'*^'

/aLui AL YuiAAAtd j/bfQcf'C j JyAa' H>lo^ AA v

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE UR3ANĂ Str. Șt. Greceanu nr. 11, bloc K 8/ 100166' tel/fax: 0244 506128 www.ploiesti.ro


CĂTRE,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENȚĂ BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC Șl PRIVAT

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată cu nr. 305485/20’08.2012

(nr. 226/20.08.2012) prin care solicitați să stabilim adresa poștală pentru imobilu (teren cu S = 8039,00 mp) deținut de Parohia "Sf. Apostol Andrei și Nașterea Domnului”, vă comunicăm următoarele:

Potrivit evidențelor existente în arhiva Primăriei privind stabilirea adreselor poștale a imobilelor din municipiul Ploiești și a verificărilor efectuate pe teren, s-a constata- că imobilul (teren cu S = 8039,00 mp) este situat în prezent pe str. Andrei Mureșanu (denumire din arul 1902) și va avea atribuită adresa poștală: str. Andrei Mureșanu nr. 74.
ȘEF SERVICIU CADASTRU ȘIG.I.S.

ing. Constanța lancu

0^


►■„■ -ț/3

lexâiidfu-


ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 66

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINȚA GRATUITA A SUPRAFEȚEI DE 797,00 MP PENTRU EXTINDEREA INCINTEI BISERICII ORTODOXE CU HRAMUL " SF. AP. ANDREI SI NAȘTEREA DOMNULUI", PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Vazand Raportul de specialitate al Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Expunerea de motive al Primarului municipiului Ploiești, prin care se propune, la solicitarea Parohiei Bisericii "Sf. Ap, Andrei si Nașterea Domnului”, atribuirea in folosința gratuita a suprafeței de teren de 797,00 mp pentru extinderea incintei actuale in vederea amenajării accesului carosabil si a unor locuri de parcare, pe terenul apartinand domeniului public al municipiului Ploiești;

In temeiul art.1O, alin.2 si a art.17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul art.20, lit."n" si "y", art.29 si art.86 din legea nr.69/1991, republicata, privind administrația publica locala ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aproba atribuirea in folosința gratuita a suprafeței de teren de 797,00 mp, Parohiei Bisericii "SF.AP. ANDRE: SI NAȘTEREA DOMNULUI", pentru realizarea unui acces carosabil si un parcaj auto, pe terenul identificat conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat

Art.2. Direcția de Urbanism, Amenajarea Terr.oriului si Cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Data in Ploiești, astazi 2?.Q¥, ZQOOSERVICIUL CONCESIONARI , ÎNCHIRIERI ASOCIERI , EXPROPRIERI BUNURI IMOBILE


NR........../


RAPORT

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINȚA GRATUITA A SUPRAFEȚEI DE 797,00 MP PENTRU EXTINDEREA INCINTEI BISERICII ORTODOXE CU HRAMUL " SF. AP. ANDREI SI NAȘTEREA DOMNULUI", PLOIEȘTI


Prin cererea nr. 3556 /26.01.2000 Parohia B sericii cu hramul

”Sf. Andrei si Nașterea Domnului”, solicita atribuirea Tara plata a terenului in suprafața de797,00 mp situat pe latura de sud a incintei actuale, in zona de curbura a str. Andrei Muresanu, pentru extinde'ea incintei in vederea amenajării accesului auto, prin realizarea a doua benzi de circulație si a unei parcari pentru 14 autovehicole.

Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru a analizat situația, rezultând următoarele :

  • - Terenul in cauza face parte din domeniu! public al municipiului Ploiești, cu folosința de spațiu verde si are destinația stabilita potrivit prevederilor Planului Urbanistic General de Zona pacuri.

  • - Serviciul Autorizarea construcțiilor va emite Certificatul de urbanism cu nr.458 prin care se propune amenajarea accesului pentru autovehicolele participantilor la slujbele ocazionate de ritualurile crestin-ortodoxe.

  • - Biserica parohiala in curs de execuție, funcționează încă din anul 1993, in spațiul amenajat la sobsolul construcției si deservește o mare parte din enoriașii care locuiesc in zona Ploiești nord, finalizarea fiind îngreunată de soluția tehnica adoptata datorita condițiilor de fundare (demisol înalt de cca.5 m. sub toata biserica propriu-zisa) si din lipsa fondurilor.

Tot din acest motiv nu au demarat lucrările nici la Policlinica autorizata inca din luna martie ,1997 si care se dorește amplasata inincinta actuala a Bisericii, in vederea acordării asfet§hteLy^âidaie;de specialitate fara plata, tuturor enoriașilor cu venituri minime^cartieriil de locuințe cuprinzând un număr de aproximativ 12000 ce apărtămenteX

In concluzie Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru propune atribuirea suprafatei de teren de 707,00 m.p. (identificata in schița anexata), in folosința gratuita pe durata existentei construcției conform articolui 86, din Legea nr.69/1996, republicata, Parohiei “Sf. Andrei si Nașterea Domnului”, in vederea realizării acestei amenajari in zona

DIRECTOR,

Arh. SIMONA MUNTEANU


D.IACHIMCIUC

24.03.2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           *


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populati^Cqme'rt' Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Corner jiale

rz> S s£} ' ir \ '

PROCES VERBAL încheiat astazi 23.10.2012


\\ ■'ra

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ursu Razvan Ion, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

1. Proiect de hotarare privind includerea în ‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74

Prin adresa înregistrata la Municipiului Ploiești la nr.7304/2012, Parohia “Sf.Apostol Andrei si Nașterea Domnului” a solicitat titlul de proprietate asupra terenului atribuit parohiei in vederea construirii unei biserici ortodoxe.

Potrivit Adresei din data 26.03.1990 a Primăriei Municipiului Ploiești s-a avizat transferul terenului proprietate de stat, in suprafața de 5970 mp, in folosința gratuita, situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, necesar construirii bisericii cu hramul “Nașterea Domnului”.

De asemenea, conform Hotărârii nr.86/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita a suprafeței de teren de 797,00 mp, Parohiei “Sfanțul Apostol Andrei si Nașterea Domnului” pentru realizarea unui acces carosabil si un parcaj auto.

In urma măsurătorilor efectuate in vederea elaborării planului de amplasament si delimitare a imobilului de către S.C.Toping Company S.R.L., a reieșit ca suprafața de teren este de 8039 mp. Prin urmare, in vederea Înscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești a imobilului, este necesara includerea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieșii”.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 24.04.2012, 08.05.2312, 24.07.2012 care a avizat favorabil propunerea inițierii acestui proiect de hotarare.

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii citre Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:


Dumitru Cristian - Presedint

- Secretar


Ursu Razvan IonPopa Constantin

Popa Gheorghe


Bolccan Iulian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către FopuIatie.Comert. Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni ComercialeComisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ursuî^z^Ton, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor soliciiari:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Lo;al al Municipiului Ploiești:

1,Proiect de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ” a terenului ia suprafață de 8039 mp, situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74

Prin adresa înregistrata la Municipiului Ploiești la nr 7304/2012, Parohia “Sf.Apostol Andrei si Nașterea Domnului” a solicitat titlul de proprietate asupra terenului atribuit parohiei in vederea construirii unei biserici ortodoxe.

Potrivit Adresei din data 26.03.1990 ș. Primăriei Municipiului Ploiești s-a avizat transferul terenului proprietate de stat, in suprafața de 5970 mp, in folosința gratuita, situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, necesar construirii bisericii cu hramul “Nașterea Domnului”.

De asemenea, conform Hotărârii nr. 86/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita a suprafeței de teren de 797,00 mp, Parohiei “Sfanțul Apostol.Andrei si Nașterea Domnului” pentru realizarea unui acces carosabil si un parcaj auto.

In urma măsurătorilor efectuate in vederea elaborării planului de amplasament si delimitare a imobilului de către S.C.Toping Company S.R.L., a reieșit ca suprafața de teren este de 8039 mp. Prin urmare, in vederea inscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești a imobilului, este necesara includerea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești’’.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 24.04.2012, 08.05.2012, 24.07.2012 care a avizat favorabil propunerea inițierii acestui proiect de hotarare.

Prin adresa nr. 140/07.11.2012 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monitorizare, Asociații de Proprietari a înaintat proiectul de hotarare privind includerea in ““Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" a terenului în suprafață de 8039 mp, situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74 cu mențiunea ca a fost retras de pe Ordinea de zi a ședinței

Prin adresa nr. 140/07.11.2012 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a retumat proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.74 cu mențiunea că a fost retras de pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31.10.2012.

Situația a fost reanalizată în ședința din data 18.12.2012 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a stabilit repunerea pe următoarea Ordine de zi a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

fv                ic2. Proiect de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care


alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" a imobilului situat in Ploiești, str.Piața Eroilor nr. IA

Potrivit prevederilor Hotărârii nr.418/2012 modificata prin Hotararea nr.445/2012, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat rr.andatarea primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu, pentru susținerea unor negocieri si semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelo? de sponsorizare, in forma autentica, in vederea preluării cu titlu gratuit, in proprietatea municipiului Ploiești a imobilului situat in municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, format din teren in suprafața de 5.570 mp, identificat cu nr. cadastral 122748, înscris in CF nr. 122748 a municipiului Ploiești si clădire de S+P+10E in suprafața de 1.249 mp, identificata cu nr. cadastral 122748-C1, înscrisa in CF nr. 122748 a municipiului Plofeth—

In acest sens s-a încheiat Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr. 954/2012, între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, imobilul fiind preluat prin Procesul verbal de predare-primire nr.22559/2012

Ca atare, se impune includerea imobilului sus menti?nat in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești", după inregistratrea acestora in evidentele contabile.

ML

3..Proiect de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" a terenului situat in Ploiești, str.Lucernei nr.l si a construcțiilor in curs de edificare pe terenul situat in Ploiești str. Gageni nr. 98A

Prin adresa nr. 14/10.01.2013 Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte a transmis Contractul de schimb încheiat intre municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct SA autentificat sub nr.3392/21.12.2012, contract încheiat in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.441/28.11.2012.

Ca atare, se impune includerea imobilelor ce au făcut obiectul contractului sus menționat in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, după inregistratrea acestora in evidentele contabile.


anul 2012 după avizarea de către Comisiile nr. 2 si nr. 4 ale Consiliuh^g^^ municipiului Ploiești.

Conform clauzelor convențiilor încheiate, agentul economic a^^bli^fi^a^ț inainte de expirarea termenului sa solicite in scris reînnoirea corvenuef.î,țn&a^rin J care nu s-a convenit prelungirea convenției, se obliga sa predea teienul\^^\6^il^?$ Local al municipiului Ploiești pe baza de proces verbal de predare - primi^^g^^p^

Agentul economic are obligația sa achite taxa pentru folosința temporara a domeniului public pana la data eliberării efective a terenului si predarea acestuia către proprietar (Municipiul Ploiești).

întocmit: Daniela Banu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: Dumitru Cristian - Președintein^PL ■      X 'pBasar       t-ovKeJte fekul

cjojk'w wia ue, £


C    vou u i—-   fȚț

Scara 1:1000


ADRESA IMOBILULUI:Mun.Ploiesti,Str.Andrei Muresanu


SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA:8039mp


J /

Q>

/ 1

*

LyXSc=27mp


SI NAȘTEREA DOMNULUI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE {TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALESECRETAR,

Data: