Hotărârea nr. 229/2013

Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea delegarii indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întretinere a retelei stradale, lucrãri de artã, parcãri (cu exceptia celor aflate în administrarea altor entitãti) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A NR, 229

privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și între Dinere a rețelei stradale , lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietul de sarcini, Contractul cadru de delegare de gestiune;

Având in vedere:

 • -  Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • -  Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor -cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

 • -  Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 • -  Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

în conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată - privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor;

 • -  HCL nr. 73 din 27.02.2013 prin care se aproba studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin licitație publica a serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. SGU Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune indirecta sau gestiune delegata.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 126 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba delegarea gestiunii indirect, prin licitație publica, a serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Art.2. Aproba Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune delegata sau gestiune indirecta, conform Anexei 1.

Art.3. Aproba caietul de sarcini aferent serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, conform Anexei 2

Art.4. Aproba contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Anexei 3.

Art.5. Aproba anexa 4, cuprinzând bunurile care fac obiectul prezentului contract.

Art.6. Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prezenta hotarare

Art.7. Direcția Administrației Publica, Juridic - Contencios, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013Președint^de Ședință

Georg^JE^nă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării indirecte și a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

și a emis: >


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:             2£>/3>

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

t'


A/ />


s

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CATRE^7 POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

 • 1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării indirecte și a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:               _____

privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in calitate de administrator al rețelei stradale din municipiu, are obligația de asigura realizarea activitatilor legate de proiectarea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea rețelelor stradale, amenajarea si exploatarea parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati).

Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se realizează prin licitație publica. Alegerea formei de gestiune s-a făcut în funcție de O sPeciflcut volumul și natura rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și de interesele locale și de perspectivă privind dezvoltarea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești,       avand la baza       studiul       de       fundamentare.

Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public din Municipiul Ploiești constituie obligația exclusivă a Consiliului Local a Municipiului Ploiești, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Primar.

Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiești vor asigura:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • e) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • f) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Având in vedere complexitatea si volumul lucrărilor precum si organizarea eficienta a modului de coordonare si urmărire a lucrărilor s-a realizat un Regulament al serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier, caietul de sarcini ce include si instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea licitației, precum si contractul cadru de delegare a gestiunii, anexate la prezenta.

•Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitatii), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune delegata sau gestiune indirecta stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta si a parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) în Municipiul Ploiești , în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, și în Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin O Legeanr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata. Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) se desfășoară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești care controlează, monitorizează, gestionarea serviciului si realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe planlocal.

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, ca premisă pentru dezvoltarea mediului       de       afaceri       si       atragerea       de       investitori.

Prevederile regulamentului (Anexa 1) se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public în ceea ce privește activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, delegarea gestiunii facandu-se prin licitație publica către operatori economici, in condițiile legii.

•Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precumsi sistemul de asigurare a calitatii, terminologie simboluri, condițiile conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare ti^de'^^ verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, proJțgâ^ de exploatare si intretinere, precum si la alte condiții cu caracter tehni actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegate de gestiune a activitatilor de construire, modernizare, intretinere si reparare a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizării serviciului. Pentru realizarea activitatilor specifice Primăria Municipiului Ploiești este pregătită sa selecționeze operatorii economici prin licitație deschisa, cu care sa incheie contractul de delegare a gestiunii avand obiectul mai sus menționat. Autoritatea publica dorește ca administrarea si intretinerea străzilor pe baza de contract sa conducă la imbunatatirea prestației in serviciile publice pe rețeaua stradala a municipiului in care părțile vor fi implicate printr-o partajare a responsabilităților.

•Delegarea gestiunii presupune realizarea de către operator, în termenul stabilit de autoritatea contractanta in funcție de natura si tipul lucrării conform caietului de sarcini, reabilitarea intr-o proporție cat mai mare a suprafețelor carosabile care fac obiectul contractului și întreținerea lor permanentă, pe toată durata contractului, astfel încât calitatea acestora să fie permanent la nivelul standardelor stabilite. Beneficiarul se obligă să plătească operatorului contravaloarea lucrărilor. Plățile se realizează avand la baza tarifele unitare ofertate in urma derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea                                altor                                entitati).

Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

•Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public 30.05.2013.

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002; Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, propunem inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind :

•aprobarea regulamentului serviciului public de constryire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Municipiului Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune delegata sau gestiune indirecta


 • • aprobarea caietului de sarcini aferent serviciului public de modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

 • • aprobarea propunerii de contract cadru de delegare a gestiunii.

Director Executiv,

Mihaela IamandiServiciu Reparații si Investiții Drumuri,
- Contencios, Contracte


Romania Județul Prahova Municipiul Ploiești

Expunere de Motiveprivind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public din Municipiul Ploiești constituie obligația exclusivă a Consiliului Local a Municipiului Ploiești, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Primar.

Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta inginerești, parcari din Municipiul Ploiești vor asigura:

 • a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b)    continuitatea serviciului;

 • c)    ridicarea continuă a standardelor și indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d)    dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului Ploiești;

 • e)    protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • f)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Având in vedere complexitatea si volumul lucrărilor precum si organizarea eficienta a modului de coordonare si urmărire a lucrărilor, s-a realizat un Regulament al serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier, caietul de sarcini ce include si instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea licitației, precum si contractul cadru de delegare a gestiunii.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare anexat.
Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entit___

administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de^Șbili prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta si a parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiești, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2003 și Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată modificări prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata.

în

cu


Art. 2(1) Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) se desfășoară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești care controlează, monitorizează, gestionarea serviciului si realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

 • (2)Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere este o premisă pentru dezvoltarea mediului de afaceri si atragerea de investitori.

Art. 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public în ceea ce privește activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, delegarea gestiunii facandu-se numai către operatori atestati si autorizați in condițiile legii.

CAPITOLUL n


Organizarea, coordonarea, monitorizarea și gestiunea serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Art. 4 Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public din Municipiul Ploiești constituie obligația exclusivă a Consiliului Local a Municipiului Ploiești, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Primar.

Art. 5 Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de construire, modernizare administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiești vor asigura:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

b) continuitatea serviciului;

c)

prestate;

ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor

d)

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului Ploiești;

e) protecția și conservarea mediului natural și construit;


menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă


f) publică.

Art. 6 Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor^^t^U aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se realizează prin g

indirecta a activitatilor specifice către un operator economic prin procedura de licitație publica. Alegerea formei de gestiune s-a făcut în funcție de specificul, volumul și natura rețelei stradale, (lucrărilor de arta, parcărilor) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și de interesele locale și de perspectivă privind dezvoltarea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, avand la baza studiul de fundamentare.

Art. 7(l)Prezentul regulament a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare străzi, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), conținând specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;


 • (2)Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării lucrărilor, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare rețea stradala, lucrări de arta, parcari (elemente de mobilier urban);

 • (3)Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare rețea stradala, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), elemente de mobilier urban în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești, numai in condițiile specificate in prezentul regulament;

CAPITOLUL ni

Obiectul și scopul REGULAMENTULUI


Art 8 (1) în conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice, aflate in domeniul public si privat al municipiului Ploiești, are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea si întreținerea drumurilor.

 • (2) Prezentul REGULAMENT reglementează în mod unitar activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor publice, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati);

 • (3) Prezentul REGULAMENT are ca scop:

 • a) stabilirea din punct de vedere tehnic și economic a tipurilor de lucrări și servicii pentru fiecare din activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor și podurilor de șosea, a construcțiilor și amenajărilor aferente lor;

b ) reglementarea organizării, planificării și urmăririi execuției lucrărilor și serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare, în mod sistematic și la timp, pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții desiguranță și confort și conservarea patrimoniului rutier.

Art. 9 Conținutul și domeniul de aplicare a REGULAMENTULUI:


Prezentul regulament prevede :

 • a) clasificarea și definirea lucrărilor și serviciilor aferente construire, re pâr ar 6. î^gț^breV si/sau modernizare a drumurilor, podurilor de șosea și a anexelor acestora;        “

 • b) principii, sisteme și proceduri de planificare și evaluare a lucrărilo reparare, întreținere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • c) proiectarea, avizarea și/sau aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de construire, reparare, întreținere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;


 • d) organizarea, executarea și urmărirea lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri si construcții aferente;

 • e) recepția lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • f) fumizare/montare/reparare/intretinere elemente de mobilier urban;

Art. 10 Terminologie. Definiții

 • (l)Prin străzi, în înțelesul prezentului regulament, se înțelege drumurile publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, cale, chei, splai, șosea, bulevard, alee, fundătură, uliță etc.

 • (2)Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport de intensitatea traficului și de funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel:

- străzi de categoria I - magistrale;

- străzi de categoria a II-a - de legătură;

- străzi de categoria a III-a - colectoare;

- străzi de categoria a IV-a - de folosință locală.


 • (3) Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în Norma tehnică privind proiectarea străzilor in localitățile urbane din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

 • (4) încadrarea în categorii a străzilor din localitățile urbane se face de către consiliile județene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare și organizare a traficului, potrivit normelor tehnice menționate anterior.

 • (5) Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităților, servind și ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților, precum și lucrările de realizare, modernizare și reparare a acestora se fac în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (6) Sectoarele de drumuri naționale, județene și comunale, incluzând lucrări de artă și amenajările aferente, situate în intravilanul reședințelor de județ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale.

 • (7)Străzile din localitățile urbane au următoarele funcții și caracteristici:

- străzile de categoria I - magistrale - asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de legătură cu acest drum, având minimum 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu element prin gestiune delegata sau gestiune indirecta


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în

activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta si a parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiești, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2003 și în Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata.


Art. 2(1) Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) se desfășoară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești care controlează, monitorizează, gestionarea serviciului si realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

(2)Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere este o premisă pentru dezvoltarea mediului de afaceri si atragerea de investitori.

Art. 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public în ceea ce privește activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, delegarea gestiunii facandu-se numai către operatori atestati si autorizați in condițiile legii.

CAPITOLUL II

Organizarea, coordonarea, monitorizarea și gestiunea serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Art. 4 Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public din Municipiul Ploiești constituie obligația exclusivă a Consiliului Local a Municipiului Ploiești, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Primar.

Art. 5 Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de construire, modernizare administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiești vor asigura:

 • a)     satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b)     continuitatea serviciului;

 • c)     ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d)     dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului Ploiești;

  e)


protecția și conservarea mediului natural și construit;


menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de /igienă /^iJșăXrătat?

(L rn                    \


f) publică.

Art. 6 Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparate^ rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrOTet^taSsnțpfc aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se realizează pmp^estrune indirecta a activităților specifice către un operator economic prin procedura de licitație publica. Alegerea formei de gestiune s-a făcut în funcție de specificul, volumul și natura rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și de interesele locale și de perspectivă privind dezvoltarea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, avand la baza studiul de fundamentare.


Art. 7(l)Prezentul regulament a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare străzi, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), conținând specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;

 • (2)Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării lucrărilor, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare rețea stradala, lucrări de arta, parcari (elemente de mobilier urban);

 • (3)Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare rețea stradala, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), elemente de mobilier urban în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești, numai in condițiile specificate in prezentul regulament;

CAPITOLUL III

Obiectul și scopul REGULAMENTULUI


Art 8 (1) în conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice, aflate in domeniul public si privat al municipiului Ploiești, are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea si întreținerea drumurilor.

(2) Prezentul REGULAMENT reglementează în mod unitar activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor publice, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati);

(3) Prezentul REGULAMENT are ca scop:

 • a) stabilirea din punct de vedere tehnic și economic a tipurilor de lucrări și servicii pentru fiecare din activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor și podurilor de șosea, a construcțiilor și amenajărilor aferente lor;

b ) reglementarea organizării, planificării și urmăririi execuției lucrărilor și serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare, în mod sistematic și la timp, pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții desiguranță și confort și conservarea patrimoniului rutier.

Art. 9 Conținutul și domeniul de aplicare a REGULAMENTULUI:

Prezentul regulament prevede:

 • a) clasificarea și definirea lucrărilor și serviciilor aferente construire, si/sau modernizare a drumurilor, podurilor de șosea și a anexelor acestora;


 • b) principii, sisteme și proceduri de planificare și evaluare a lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • c) proiectarea, avizarea și/sau aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • d) organizarea, executarea și urmărirea lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri si construcții aferente;

 • e) recepția lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri și construcții aferente;


 • f) fumizare/montare/reparare/intretinere elemente de mobilier urban;

Art. 10 Terminologie. Definiții

 • (l)Prin străzi, în înțelesul prezentului regulament, se înțelege drumurile publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, cale, chei, splai, șosea, bulevard, alee, fundătură, uliță etc.

 • (2)Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport de intensitatea traficului și de funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel:

- străzi de categoria I - magistrale;

- străzi de categoria a Il-a - de legătură;

- străzi de categoria a III-a - colectoare;

- străzi de categoria a IV-a - de folosință locală.


 • (3)Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în Norma tehnică privind proiectarea străzilor in localitățile urbane din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

 • (4)încadrarea în categorii a străzilor din localitățile urbane se face de către consiliile județene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare și organizare a traficului, potrivit normelor tehnice menționate anterior.

 • (5)Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităților, servind și ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților, precum și lucrările de realizare, modernizare și reparare a acestora se fac în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (6) Sectoarele de drumuri naționale, județene și comunale, incluzând lucrări de artă și amenajările aferente, situate în intravilanul reședințelor de județ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale.

 • (7) Străzile din localitățile urbane au următoarele funcții și caracteristici:


- străzile de categoria I - magistrale - asigură preluarea fluxurilor majo direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de având minimum 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

- străzile de categoria a Il-a - de legătură - asigură circulația majoră și de locuit, având 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

- străzile de categoria a IlI-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic dirf^^e^ le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulație;

- străzile de categoria a IV-a - de folosință locală - asigură accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

 • (8)Elementele componente ale străzilor sunt:

 • (1) Caile circulabile si incadrarile lor:

 • a) partea carosabila destinata circulației vehiculelor, incluzând zona intersecțiilor;

 • b) calea pentru tramvai;

 • c) piste de cicliști;

 • d) trotuare si refugii pentru pietoni;

 • (2) Platformele pentru parcaje.

 • (3) Stafiile mijloacelor de transport in comun.

 • (4) Lucrările de arta: poduri, pasaje, podețe, pasaje subterane, pasarele, ziduri de sprijin, etc.

 • (5) Spatiile verzi aferente străzii:

 • a) fasii pentru separarea pârtii carosabile de trotuare sau de pista de cicliști;

 • b) zona verde mediana care separa sensurile de circulație;

 • c) insule verzi pentru dirijarea traficului in zona intersecțiilor;

 • d) spatii verzi intre trotuare si construcțiile sau gardurile laterale.

 • (6) Instalațiile tehnico-edilitare amplasate in ampriza străzii:

 • a) sisteme de colectare si dirijare a apelor meteorice, guri de scurgere la canalizarea subterana;

 • b) capace si rame pentru căminele de vizitare ale instalațiilor;

 • c) guri de aerisire;etc.

 • (7) Amenajările specifice transportului in comun:

 • a) stâlpi pentru rețeaua de contact a transportului cu tracțiune electrica;

 • b) calea de tramvai amenajata denivelat - cale proprie - sau inglobata la nivelul suprafeței carosabile si racordarea intre acestea;

 • c) peroane denivelate de stafie, etc.

 • (8) Mobilierul stradal:

 • a) coșuri de gunoi;

 • b) garduri de protecție;

 • c) banei, chioșcuri;

 • d) panouri de afisaj;

 • e) grupuri sanitare publice, etc.


 • 9) Lucrările și serviciile privind întreținerea străzilor, podurilor și anexelor acestora constau in totalitatea activităților de intervenție ce se executa în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea în condiții normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere si pietonale în siguranță, cu respectarea normelor în vigoare, precum și de a menține acest patrimoniu public în stare permanentă de curățenie și aspect estetic.

Nu fac obiectul prezentului Regulament lucrările de întreținere a spatiilor verzi. • 10) Construirea, modernizarea, repararea și întreținerea străzilor, podurilor și anexelor acestora cuprinde pe lângă lucrările propriu-zise și o serie de servicii pregătitoare, si anume gestionarea rețelei de drumuri, întocmirea documentațiilor tehnico-economice și asigurarea calității, la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice.

 • 11) Lucrările de reparații si/sau modernizări a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulație existente, refacerea sau înlocuirea de elemente sau părți de construcții ieșite din uz care afectează rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare și protecția mediului.

 • 12)Tipurile de lucrări de întreținere sau reparații si/sau modernizări, volumul lucrărilor și fondurilor necesare execuției acestora se stabilesc în funcție de :

 • a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura și intensitatea traficului, zona climatică);

 • b) starea tehnică a drumurilor, a podurilor și a construcțiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a reviziilor și controalelor;

 • c) evidențele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare;

 • d) strategia și politicile de întreținere adaptate în funcție de ipotezele bugetare avute în vedere;

 • e) normativele specifice fiecărei activități.

Art. 11 Durata normala de funcționare a străzilor, podurilor

 • (l)Durata normala de funcționare pentru partea carosabila, trotuare, piste pentru cicliști, parcari este funcție de tipul de îmbrăcăminte rutiera si de intensitatea medie zilnica anuala a traficului.

 • (2) Durata normala de funcționare a podurilor si podețelor este funcție de tipul podului sau podețului si diferențiat pe infrastructura si suprastructura

 • (3) Durata normală de funcționare variază în funcție de diverși factori: climă, trafic, structură rutieră, calitatea execuției, etc. • (6) Duratele normale de funcționare a diverselor structuri rutiere, stabilite nfraport cu elementele menționate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulație ca stradă nouă sau după reparație capitală, au intervenit creșteri ale traficului sau modificări în structura acestuia, altele decât cele avute în vedere la proiectare. In acest caz se vor executa lucrări de reparații capitale la străzile respective înainte de expirarea duratei normale de funcționare.

 • (7) Se consideră că durata normală de funcționare este expirată și în situațiile în care străzile au capacitatea de circulație depășită, necesitând lărgiri, benzi suplimentare de circulație, reorganizarea circulației sau modernizări, chiar dacă din punct de vedere al structurilor rutiere, durata de funcționare nu a expirat.

 • (8) Durata inițială de funcționare sau între două reparații capitale va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică, capacitatea portantă și capacitatea de circulație a străzii se mențin în limitele admisibile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcționare.

 • (9) Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de funcționare se determină prin observații și măsurări directe ale traficului, ale stării tehnice, ale capacității portante și capacității de circulație în raport cu evoluția traficului.

 • (10) Pentru menținerea stării de viabilitate a străzii în intervalul duratei normale de funcționare (inițială sau între două reparații capitale), se execută lucrări de întreținere și reparații curente.

Art. 12 Tipuri de defecțiuni ce intervin la diversele componente ale străzilor

 • (1) Diversele tipuri de defecțiuni sunt prezentate detaliat cu definiția si masurile de prevenire si remediere, in normativul AND 547 intitulat "Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme".

 • (2) Tipurile de defecțiuni sunt enumerate in continuare in funcție de principalele parti componente ale străzilor si de straturile rutiere la care se manifesta.

Art. 13.Terasamente

Principalele defecțiuni ale terasamentelor sunt:

 • (1) Burdusiri datorita fenomenului de inghet-dezghet.

 • (2) Tasarea inegala a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozării sau reparării de conducte tehnico-edilitare in corpul străzii.

 • (3) Degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecări provocate de factori atmosferici.

 • (4) Degradări datorate infiltrării apelor de suprafața in corpul străzii sau nivelului ridicat al apelor freatice.

Art.14 Partea carosabila

Defecțiunile pârtii carosabile sunt diferențiate după tipul îmbrăcămintei rutiere.

 • (1) Străzi modernizate avand ca îmbrăcăminte pavaje din piatra cioplita, beton de ciment sau straturi asfaltice. Pentru aceasta categorie de străzi, tipurile de defecțiuni remediere sunt prezentate detaliat in Normativul AND indicativ 547.


Străzi cu imbracaminti semipermanente alcătuite din pavaje de bot macadam penetrat sau semipenetrat si covoare asfaltice pe macadam sau pe pi

 • a) uzura mare si neuniforma datorita calitatii eterogene a bolovanilor;

 • b) spargerea unor bolovani sau a blocurilor de piatra bruta;

 • c) stabilitate redusa a elementelor pavajului;

 • d) denivelări pronunțate ale suprafeței de rulare;

 • e) suprafața permeabila si alunecoasa;

 • f) decolmatarea rosturilor.

 • (3) Străzi cu imbracaminti provizorii alcătuite din macadam, pietruiri sau din pamant stabilizat:


 • a) gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;

 • b) fagase longitudinale, denivelări;

 • c) aglomerarea către margini a granulelor dislocate prin circulație;

 • d) uzura neuniforma, praf, noroi.

Pentru categoriile de străzi de la pct. 1, 2 si 3 pot aparea si defecțiuni datorate pozării de conducte sub carosabil si repararea necorespunzatoare a acestuia.

Art.15 Trotuare, alei pietonale, piste pentru cicliști

 • (l)Defectiunile acestor elemente constructive apar la îmbrăcăminte si la fundație.

 • (2)Pot aparea si defecțiuni care afecteaza Întreaga structura datorita:


- pozării de conducte sub trotuar si repararea acestuia fara realizarea compactării optime a umpluturii din tranșee;

- traversarea trotuarelor de către autovehicule cu tonaj mare;

 • - rădăcinilor de copaci;

 • - neetanseitatii imbracamintei si acțiunii fenomenului de inghet-dezghet.

 • (3) Principalele defecțiuni ale trotuarelor cu imbracaminti bituminoase sunt:

 • a) fisuri si crăpături, praguri, gropi, denivelări;

 • b) suprafața siroita sau exudata;

 • c) formari de amprente sau umflaturi.

 • (4) Principalele defecțiuni ale imbracamintilor din placi de beton sunt:

 • a) tasari inegale, scufundări sau inclinari de placi;

 • b) craparea sau sfaramarea plăcilor, ruperi de colturi si muchii;

 • c) uzura mai avansata a unor placi cu beton mai slab; • d) decolmatari de rosturi, etc.

Art.16 Borduri

Principalele defecțiuni care se constata la marginea trotuarelor sunt:

 • (1) borduri tasate, Înclinate sau răsturnate;

 • (2) sparturi si rupturi ale bordurilor;

 • (3) rosturi netratate.

Art.17 Poduri, pasaje si podețe

Data fiind complexitatea acestor componente ale străzilor, in prezentul regulament se prezintă numai principalele tipuri de defecțiuni care fac de regula, obiectul activitatii de intretinere si reparații curente.

 • (1) Poduri din lemn:


 • a) slăbirea strângerii buloanelor sau deplasarea penelor;

 • b) degradarea anumitor componente ale suprastructurii sau a caii pe pod;

 • c) lipsa ignifugarii elementelor din lemn.

 • (2) Poduri si pasaje din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) degradarea tencuielii sau a stratului de acoperire a armaturilor;

 • b) degradarea rosturilor de dilatatie si a celor dintre elementele zidăriei;

 • c) infundarea gurilor de scurgere;

 • d) degradări ale caii pe pod, hidroizolatiei, parapetelui, trotuarelor;

 • e) degradări ale casiurilor, sferturilor de con, aripilor, scărilor de acces.

Principalele defecte si degradări constatate sunt:

La nivelul suprastructurii - grinzi prefabricate si antretoaze din beton armat:

 • •      defecte de suprafața ale fetei, văzute: culoare neuniforma, pete de rugina;

 • •       infiltrații mari în zona grinzilor marginale, apariția de stalactite în special în zona gurilor de scurgere si a rostului dintre grinzile marginale si cele adiacente pe toate deschiderile;

beton degradat prin carbonatare la consolele trotuar;

 • •      antretoaze cu culoare neuniforma, pete negre, zone cu beton reparat;

 • •      zone de beton cu calcinari pe grinzile principale, mai accentuate la grinzile marginale, stalactite;

zone cu calcinari la partea inferioara a dalei din beton;

beton degradat, desprins si armatura vizibila la talpa superioara a grinzii

La nivelul infrastructurii, aparatelor de reazem, sferturi de con:

defecte de suprafața ale fetei văzute: culoare neuniforma, aspect prafuit^impuritatijafe

k i

. i V

o


betonului din bancheta cuzineților;


 • •      prezenta vegetației si depuneri de material pe banchete, tencuiala degradata;.^ (

 • •       infiltrații la riglele pilelor, beton carbonatat, armaturi fara strat de acoperire la pile;


dislocarea din bancheta la culeea, beton segregat;


 • •      aparatele de reazem metalice ruginite;

 • •      podul nu are dispozitive de protecție la acțiuni seismice;

 • •      pereuri degradate la sferturi de con, scara acces degradata, lipsa/degradare casiuri, lipsa/degradare parapet;

 • •       infiltrații pe fetele zidurilor întoarse;

 • •       pilele sunt afiliate ;

La nivelul albiei si a rampelor de acces:

• pereul de pe maluri este degradat;

 • •      calea pe rampe este degradata, prezintă crăpături, denivelări;

La nivelul caii pe pod:

 • •       Sistem rutier cu degradări: fisuri, crăpături, faiantari denivelări, etc. Scurgere defectuoasa a apelor de pe pod si depozite de praf la marginea pârtii carosabile;

 • •      Calea pe trotuar este fisurata, denivelata. Bordurile de trotuar sunt degradate;

 • •      Gurile de scurgere ruginite, lipsesc grătarele de acoperire si tuburi prelungitoare

 • •      Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip lisa metalica, sunt degradate conducând la infiltrații mari în zona rosturilor • parapetul din beton armat este degradat: stâlpii, zabrelutele, mana curenta au betonul corodat, armatura vizibila, panouri de parapet sunt înlocuite cu panouri metalice

 • (3) Poduri metalice:

 • a) desprinderea vopselei pe anumite suprafețe si ruginirea;

 • b) deformarea unor elemente ca urmare a lovirii de către vehicule;

 • c) degradarea sudurilor sau niturilor.

 • (4) Podețe:

 • a) spargeri ale coronamentelor;

 • b) colmatarea camerelor de cădere sau degradarea pereților acestora;

 • c) colmatarea secțiunii podețelor in special după viituri;

 • d) degradări ale pereelor etc

Art.18 Spatii de staționare

Spatiile de staționare includ parcajele si stafiile de transport public de calatori.

Pentru aceste suprafețe se produc aceleași tipuri de defecțiuni ca si pentru partea carosabila, dar cu intensitate mult mai accentuata datorita sarcinilor statice produse in majorita vehicule grele.


Art.19 Șanțuri, rigole, canalizare pluviala

Principalele defecțiuni ale dispozitivelor de scurgere a apelor: santuri^t^b canalizare pluviala sunt:                                                         \

 • (1) infundarea si astuparea gurilor de canalizare;

 • (2) colmatarea rigolelor, lipsa pantelor de scurgere, infundarea podețelor;

 • (3) ruperea pereului si dalelor de captusire a șanțurilor sau rigolelor;

 • (4) dezvoltarea vegetației in rosturi si crăpături.

CAPITOLUL IV

Clasificarea si periodicitatea lucrărilor de întreținere si reparații


Art.20 In scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a străzilor, este necesara executarea periodica a lucrărilor de intretinere si reparații de diferite categorii.

Aceste lucrări trebuie realizate la intervale adecvate, in condiții tehnice si economice corespunzătoare, care sa asigure confortul si siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. Lucrările de intretinere si reparații trebuie sa satisfaca atat cerințele traficului actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de funcționare.

Lucrările de intretinere si reparație a străzilor se clasifica astfel:

 • - lucrări de intretinere (L.I.);

 • - lucrări de reparații curente (R.C.);

- lucrări de reparații capitale (R.K.);

 • (l)Lucrarile de intretinere (L.I.) - au caracter permanent executandu-se in tot cursul anului pe intreaga rețea stradala a unei localitati in scopul menținerii tuturor elementelor componente ale străzii in condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue si fara pericol a circulației.

 • (2)Lucrarile de reparații curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii, spre a fi repuse in funcțiune in condiții normale de exploatare si siguranța a circulației. Lucrările de reparații curente asigura, după caz, imbunatatirea, repararea sau chiar inlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de intretinere.

 • (3) Lucrările de reparații capitale (R.K.) - reprezintă complexul de lucrări care se executa la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei durate normale de funcționare - in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale a străzii. Reparațiile capitale vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale străzilor corespunzător creșterii traficului pe durata normala de funcționare ulterioara reparației capitale.

In cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde si refacerea la parametrii inițiali sau la . un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane.

Art.21 Lucrări de întreținere (L.I.)


Lucrările de întreținere se clasifica astfel:

 • (1) Lucrări privind caile circulabile;

(2 Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprij

Art. 22 întreținerea cailor circulabile

La întreținerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere modeme, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme" - indicativ AND 547.

Activitatea de întreținere a cailor circulabile consta, in principal, din:

 • (1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra cioplita comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a bitumarii acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) întreținerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) întreținerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmatarea crăpăturilor, înlăturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Astemerea de criblura sau nisip pe suprafețele șlefuite (lunecoase) ale imbracamintilor asfaltice cu bitum in exces;

 • (6) întreținerea tratamentelor bituminoase efectuate in cadrul reparațiilor curente, prin reastemerea criblurii îndepărtata de trafic;

 • (7) Curățirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (8) întreținerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si q astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (9) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

 • (10) Impermeabilizari ale pietruirilor existente si stropiri pentru combaterea prafului;

 • (11) Astuparea gropilor si făgașelor cu materiale locale la străzile din pamant, taierea dâmburilor izolate, reprofilarea platformei in vederea asigurării condițiilor de circulație si de evacuare a apelor;

 • (12) Aprovizionarea si astemerea de nisip sau balast la străzile din pamant;

 • (13) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de străzi;

 • (14) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, a platformelor stafiilor de transport in comun, stațiilor de taximetre, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (15) Repararea îmbrăcămintei si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi, al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind •


conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea rep aratiilonșc,, cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre slxu^ra existenta si cea noua;


...

 • (16)  întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști, pentru elii^n^e^^^blii^ijor

Îmbrăcămintei modernizate (imbracaminte bituminoasa, dale de beton, beton; monolit)-dupav câz, prin plombări, badijonari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;k'

 • (17) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii (bolovani de rau, piatra bruta, pietruiri, balastari) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (18) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (19) întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc.;

 • (20) întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, desfundarea podețelor, etc.;

 • (21) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor; • (22) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, politura, brazduire, precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona străzii;

 • (23) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

Art.23 întreținerea lucrărilor de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin, etc.

întreținerea lucrărilor de arta consta in principal din:

 • (1) la lucrările din lemn:

 • a) strângerea butoanelor si baterea penelor;

 • b) impregnarea cu substanțe antiseptice si ignifuge.

 • (2) la lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) reparații de tencuieli;

 • b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

 • c) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

 • d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

 • e) completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

 • f) reparații la parapete, trotuare si guri de scurgere;

 • g) reparații locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

 • h) reparații izolate la coronamentele podețelor, la camerele de cădere si la pereuri;

 • i) desfundarea si decolmatarea podețelor;

 • j) reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scări de acces.

 • (3) la lucrările din metal: a) intretinerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate;

 • b) îndreptarea elementelor deformate;

 • c) curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

 • d) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

 • e) revopsirea parapetelor.

 • (4) la albiile râurilor traversate pe poduri:


a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetației care impiedica scurgerea apei;

b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;

 • c) reparații izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

Art.24 Periodicitatea lucrărilor de intretinere • (1) Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere la străzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de strada. Aceasta perioada se incadreaza in interiorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale.

 • (2) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sunt: intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

 • (3)Perioada dintre doua lucrări succesive de intretinere poate fi majorata daca lucrările se prezintă in buna stare de funcționare.

CAPITOLUL V

Lucrări de reparații curente (R.C.)

Art.25 Lucrările de reparații curente se clasifica astfel:

 • (1) Lucrări privind caile circulabile;

 • (2) Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin etc.;

 • (3)In cadrul lucrărilor de reparații curente mai sunt cuprinse si o serie de activitati specifice determinării caracteristicilor tehnice ale străzilor si ale traficului, capacitatii portante a structurilor rutiere si stării de viabilitate a cailor circulabile.

 • (4) Simultan cu efectuarea reparațiilor curente, se pot realiza si lucrări noi pentru completări de echipări sau extinderi locale ale acestora justificate de imbunatatirea condițiilor de funcționare ale străzilor.

Art.26 Reparații curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe Întinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet (burdusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafețe intinse, bitumarea rosturilor.


 • (3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe porțiuni izolate in vederea fmburiațâfi^i condițiilor de circulație la statii de transport in comun, parcaje, intrări in int^șectii,- statii alimentare cu carburanți, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton-de^cijhent^


 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izdlâtar avstEir^burîi rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturi crăpăturilor, etc.


 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de străzi la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura compensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste imbracaminti existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

- imbracaminti asfaltice ușoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin calcule de dimensionare.

Nota: bi cazul adoptării soluțiilor de reparații indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor existente.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:

 • - suprafețe bituminoase;

 • - macadamuri si straturi stabilizate;

- beton de ciment;

 • (9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

 • (10) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita.

 • (11) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe străzile pietruite.

 • (12) Executarea de stabilizări complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu sau fara adaos de material pietros la:

 • - pietruirile existente;

 • - străzile din pamant.

 • (13) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (14) Lucrări de terasamente executate la străzile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, astemerea si cilindrarea de material pietros pe strada . precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente.

 • (15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (17) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de' la

suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare^ iiilocuirea'de^, rame si capace distruse, etc.                                                    //V’V       ' xx

rxx. xi

 • (18) Executarea de peroane pentru calatori la stațiile de tramvai, precum și- alveole moartea ,9

carosabila pentru stafiile de autobuze si troleibuze.                               X' ? X          ’’Z

X^XZ’p£gX...

 • (19) Repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare si statiomîreXx

 • (20) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (21) Refaceri de trotuare si piste de cicliști cu imbracaminti modeme: bituminoase, din dale . prefabricate de beton sau din beton monolit.

 • (22) Refaceri de trotuare si piste de cicliști executate cu imbracaminti semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si imbunatatirea stării tehnice prin astemerea de covoare asfaltice, execuția de dale prefabricate din beton sau din beton monolit.


 • (23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de incadrare a pârtii carosabile pe acostamente când strada are profil de sosea.

 • (24) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul.

 • (25) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare intregi de strada.

 • (26) Reparații si amenajari pentru corecții de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare, etc.

 • (27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drenuri longitudinale sau transversale.

 • (28) Lărgiri de străzi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării * traficului si condițiilor locale.

 • (29) Reamenajari si modernizări de intersecții de străzi la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

O              (30) Executarea de trotuare si piste de cicliști la străzile cu trafic intens.

 • (31) Executarea de locuri de parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (32) Executarea de variante locale de străzi pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (33) Lucrări de desființare a variantelor de străzi nefunctionale cu recuperarea materialelor rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosințe.

 • (34) Eliminarea refulărilor si a valuririlor imbracamintei in stafiile mijloacelor de transport in comun si la semafoare.

Art.26 Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, podețe, ziduri de sprijin, etc. Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) Executarea de podețe pentru scurgerea apelor;

 • (2) Definitivări ale podețelor, in cazul când acestea sunt incomplet realizate; • (8) Captarea izvoarelor de pe zona străzilor si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (9) Lucrări de aparare a străzilor impotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

Art.27 Activitati pentru urmărirea stării tehnice a străzilor si a caracteristicilor traficului

Principalele activitati desfășurate in scopul urmăririi stării tehnice a străzilor si evaluării traficului sunt:

 • (1) Efectuarea de sondaje, măsurători de trafic efectuate automat cu contori sau manual si anchete de circulație origine/destinatie inclusiv operațiile de pregătire a acestor acțiuni si de prelucrare statistica a datelor inregistrate;

 • (2) Determinări privind pantele, denivelările, planeitatea si rugozitatea suprafețelor circulabile;

 • (3) Determinări privind capacitatea portanta a structurilor rutiere;

 • (4) Elaborarea unui sistem de monitorizare a stării tehnice a structurii rutiere, care sa includă investigații de teren referitoare la capacitatea portanta a străzii si la degradările structurii precum si studii tehnico-economice in care, pe baza prelucrării datelor din teren, se vor programa lucrările de intretinere si reparații;

  (5) întocmirea de studii si cercetări referitoare la perfecționarea metodelor de intretinere si


reparație a străzilor;

(6) întocmirea si completarea la zi a cârtii tehnice a străzilor si a băncii de date tehnice unde se vor prezenta indicii de stare tehnica a străzii determinat! in conformitate cu normativul AND 540.

Art. 28 Periodicitatea lucrărilor de reparații curente

 • (1) Periodicitatea efectuării lucrărilor de reparații curente la străzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de strada, in interiorul ciclului de reparații capitale.

 • (2) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: marimea intensității traficului si structura acestuia, tipul sau genul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației, factorilor naturali sau a altor cauze.

 • (3)Periodicitatea normata a execuției lucrărilor de reparații curente este prezentata in studiul de oportunitate.

CAPITOLUL VLucrări de reparații capitale (R.K.)

Art.29 Reparațiile capitale se efectuează de regula după consum ar eadurater normale] de funcționare .                                                                           \ 'C -

A

 • (1) Lucrările de reparații capitale a cailor circulabile reprezintă rcfae'^ri^eomplcte suprastructurii respectiv a infrastructurii străzii precum si extinderi de lucrări in vede&^ef^stcrii capacitatii de circulație, a fluentei si siguranței traficului.

 • (2) In corelare cu aceste lucrări se pot realiza lucrări de echipare pentru transportul in comun, instalații tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrările de reparații capitale asigura creșterea gradului de dotare a străzii.

 • (3) Lucrarile de reparații capitale se clasifica astfel:

 • (1) reparații privind caile circulabile;

 • (2) reparații privind lucrările de arta;


Art. 30 Reparații capitale privind caile circulabile

Lucrările de reparații capitale privind caile circulabile constau in:

(1) Corectarea traseului străzii in totalitate sau parțial, in sectoarele critice, cuprinzând imbunatatiri in planul de situație, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. In cadrul acestor lucrări de reparații capitale se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente.

 • (2) Lucrările de reparații capitale privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din inghet-dezghet sau acțiunea distructiva a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrărilor de sistematizare pe verticala.

In cadrul acestor lucrări se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor rutiere existente.

O             (3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv Îmbrăcăminte, strat de baza, fundație

(când este cazul), incadrari trotuare, pista cicliști (daca este cazul) realizate pentru întreaga strada sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersecții principale.

 • (4) Reamenajarea de intersecții principale si piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrări noi de extindere, amenajari principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.;

 • (5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

 • (6) Lucrări de reparații capitale pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel sau la niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranța, etc.;

 • (7) Reparații sau lucrări noi privind aparari de maluri, rectificări de cursuri de apa sau corecții locale de torenti care afecteaza rezistenta si funcționalitatea străzilor, inclusiv amenajari de podețe si alte lucrări pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafața;

 • (8) Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate in corelare cu lucrări norsâti de reparații capitale ale caii de transport in comun si lucrări specifice acestora.

/P7 xW\ '.'A

 • (9) Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate in corelare cu lucrari nof sau reparatii de

rețele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu reâyizâre4;de:^aCorddri^ branșamente, cămine, guri de scurgere, etc.                                               ■£>

CAPITOLUL V

Lucrări de modernizări stradale

Art.31 Lucrările de modernizări stradale se realizează pentru creșterea indicatorilor tehnici in scopul asigurării preluării fluxurilor actuale de circulație si creșterea gradului de confort a cetățenilor.

 • (1) Lucrările de modernizare costau in realizarea suprastructurii respectiv a infrastructurii străzii precum si extinderi de lucrări in vederea creșterii capacitatii de circulație, a fluentei si siguranței traficului. • (2) In corelare cu aceste lucrări se pot realiza lucrări de echipare pentru transportul in comun, instalații tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrările de modernizare asigura si creșterea gradului de dotare a străzii.

Art. 32 Modernizări privind caile circulabile

Lucrările de modernizări privind caile circulabile constau in:

 • (1) Corectarea traseului străzii in totalitate sau parțial, in sectoarele critice, cuprinzând imbunatatiri in planul de situație, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. In cadrul acestor lucrări de modernizare se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente.

(2) Lucrările de modernizări privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din inghet-dezghet sau acțiunea distructiva a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrărilor de sistematizare pe verticala.

In cadrul acestor lucrări se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor rutiere existente.

 • (3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv Îmbrăcăminte, strat de baza, fundație (când este cazul), incadrari trotuare, pista cicliști (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersecții principale.

 • (4) Reamenajarea de intersecții principale si piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrări noi de extindere, amenajari principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.;

 • (5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

 • (6) Lucrări pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel sau la niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranța, etc.;

 • (7) Lucrări noi privind aparari de maluri, rectificări de cursuri de apa sau corecții locale de torenti care afecteaza rezistenta si funcționalitatea străzilor, inclusiv amenajari lucrări pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafața;


 • (8) Lucrări de modernizare ale străzii efectuate in corelare cu lucrarif/ncȘ sa capitale ale caii de transport in comun si lucrări specifice acestora.

 • (9) Lucrări de modernizări ale străzii efectuate in corelare cu lucrări rețele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu realizare; branșamente, cămine, guri de scurgere, etc.

Art. 33 Reparații capitale privind lucrările de arta

Lucrările de reparații capitale privind lucrările de arta constau in:

 • (1) Consolidarea si reabilitarea podurilor, pasajelor, podețelor, zidurilor de sprijin, etc.

 • (2) Definitivarea podurilor a căror structura existenta este provizorie.

 • (3) Lărgirea podurilor sau podețelor. • (4) Ridicarea clasei de incarcare.

CAPITOLUL VI

Planificarea lucrărilor de întreținere si reparații si/sau modernizări ale străzilor

Art. 34 Executarea lucrărilor de intretinere si reparații ale străzilor se realizează cu respectarea următoarelor principii de baza:

 • (1) evitarea dispersării fondurilor alocate;

 • (2) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale localității prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi organizata astfel incat sa faca fata cerințelor de transport atat din punct de vedere funcțional cat si tehnic;

 • (3) acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale de circulație precum si pentru traseele de străzi importante din punct de vedere economic si social;

 • (4) acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale rezultate ca urmare a calamitatilor naturale, pentru restabilirea circulației;

 • (5) alegerea soluției optime de reparație pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvări tehnice si economice, astfel incat sa se obțină eficienta maxima a utilizării fondurilor disponibile;

 • (6) respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activitati.

 • (7) Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de intretinere (minime) la reparații curente (medii) si la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se interconditioneaza.

 • (8) întârzierea executării lucrărilor de intretinere grăbește executarea reparațiilor curente si mărește volumul si costul lucrărilor de reparații capitale.

 • (9) Volumul lucrărilor de reparații si/sau modernizări si fondurile necesare se stabilesc pe baza de documentații tehnico-economice, respectiv proiecte elaborate in raport cu starea tehnica si funcționalitatea străzilor, ținând seama de compoziția si intensitatea traficului actual si in perspectiva. In acest scop se vor efectua periodic, la intervale de 5 ani, recensăminte si anchete de circulație si anual măsurători tehnice cum sunt: relevee, revizii, controale cantitative sau calitative si

se va tine la zi evidenta privind comportarea străzii in exploatare. Documențatia^tehiii^^ntru execuția lucrărilor se va intocmi cu respectarea standardelor '         ’ z              z


cadrului de conținut pentru proiectele de drumuri si străzi.

 • (10) Propunerile privind programele de perspectiva se întocmesc in perioada precedenta celei planificate si de notele de fundamentare elaborate in^aceș

 • (11) Programele de perspectiva pentru lucrările de intretinere si reparații chpri-nti^olumclc globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor funcționale, economice si sociale realizabile, precum si evidențierea pierderilor care s-ar produce in lipsa executării lucrărilor respective. Programele anuale pentru aceste lucrări se defalca din programul de perspectiva in ordinea urgentei de realizat.

 • (12) Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii in definirea politicii de intretinere si refacere a străzilor, ținând cont de aplicarea eficienta a investițiilor.

 • (13) Lucrările de reparații capitale se nominalizează separat in programe pentru fiecare obiect, pe baza de indicatori globali.

Art.35 Programarea lucrărilor de intretinere si reparații se face avandu-se in vedere următoarele:

 • (1) pentru lucrări de intretinere se vor efectua evaluări globale, respectiv se vor utiliza preturile unitare pe categorii de operații,conform prevederilor caietului de sarcini;

 • (2) pentru lucrările de reparații curente si reparații capitale si /sau modernizări, detalierea se face pe baza devizelor si a proiectelor de execuție intocmite in prealabil,utilizând preturile unitare din caietul de sarcini;

 • (3) Cheltuielile necesare pentru intretinerea si reparația si /sau modernizarea arterelor de circulație se finanteaza din bugetele locale precum si din alte resurse prevăzute de legislația in vigoare.

 • (4) Lucrari de reparații curente sau de reparații capitale nu se pot propune pentru străzi noi sau pentru care s-au executat recent R.C. sau R.K., respectiv pentru intervale de timp mai reduse ■ decât durata normala de funcționare .


 • (5) Se exceptează situațiile in care după efectuarea lucrărilor de R.C. sau R.K., apar elemente neprevăzute care determina evoluții ale traficului diferite de prognozele inițiale.

Art.36 Proiectarea, avizarea si aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de intretinere, reparații si/sau modernizări ale străzilor

 • (1) Documentația tehnico-economica pentru lucrările de intretinere, reparații si/sau modernizări ale străzilor se elaborează de regula in fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate/ DALI, proiect tehnic si detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrării.

 • (2) Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale , pe baza de comanda scrisa.

 • (3) Elaborarea documentației se efectuează astfel:

 • - pentru lucrări de intretinere (L.I.)-unitati specializate in proiectare;

 • - pentru lucrări de reparații curente (R.C.)-unitati specializate in proiectare,

 • - pentru lucrările de reparații capitale (R.K.)-unitati specializate in proiectare,

- pentru lucrările de modernizări (LM) - unitati specializate in proiectare . J

A/      *7ZX

 • (4) Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intrefinere /si .reparați icurente a străzilor se face de către comisia tehnica a Municipiului Ploiești.

\                                   . ■''•. j■' r? J As j -

W' -;i\ \ Y YYtf       r

 • (5) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparații eapitale^si/șau modernizări se face de către Consiliul local al Municipiului Ploiești, după avizarea rn’pre^labrl de către comisia tehnica a Municipiului Ploiești.

Art. 37 Condiții tehnice privind proiectarea :

 • (1) Pentru străzile existente, condițiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

 • (2) Zona străzilor din localitățile urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele,trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a străzilor.

 • (3) Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului localităților urbane se stabilesc prin . studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • (4) La proiectarea străzilor se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, precum și capacitățile maxime de circulație care sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2. din Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane

 • (5) Proiectarea, sistematizarea și realizarea străzilor din localitățile urbane se fac în corelare cu planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

 • (6) Prin sistematizarea rețelei stradale se va asigura ca drumurile naționale traversează localitatea prin una sau cel puțin două străzi principale de circulație, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (7) La proiectarea, execuția și intervențiile asupra străzilor se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici, sociali și de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști.

 • (8) Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor dinRomânia", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene.

 • (9) Documentațiile tehnice privind proiectarea construcției, modernizarea și reabilitarea străzilor se avizează de către administratorul acestora, in speța consiliul local al Municipiului Ploiești după avizarea in prealabil de către comisia tehnica.

 • (10) îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă de trotuar.

(ll)Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitate, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

 • (12) Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc prevederilor normelor în vigoare.

 • (13) Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcție caracteristicile traficului, cu respectarea capacităților maxime de circulație pe : anexa nr. 2 din Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane.

 • (14) Adoptarea elementelor geometrice ale străzilor se face cu respectarea^hgeve^^or normelor în vigoare și sunt redate în anexa nr.3, Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane.

 • (15)Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I-III se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 4, Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane. • (16) Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare.Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

 • (17) Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț-dezgheț se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

 • (18) La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de fluxurile circulației, de relațiile dintre curenții de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condițiile de vizibilitate și de siguranță a circulației, cu respectarea normelor în vigoare.

 • (19) Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

 • (20) La traversarea străzilor din categoriile I și II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.

 • (21)Realizarea și amplasarea în zona străzilor a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 • (22) Deținătorii construcțiilor sau instalațiilor acceptate sunt obligați să execute, pe cheltuiala lor ,demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu cota părții carosabile a străzii, dacă aceste operațiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea străzii.

 • (23) Consiliile locale sunt obligate să-i înștiințeze pe deținători în legătură cu lucrările prevăzute, după cum urmează:- cu cel puțin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție impune mutarea sau modificarea, pentru construcțiile autorizate cu caracter definitiv;- cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor, în cazul construcțiilor acceptate cu caracter provizoriu.

 • (24) Deținătorii de construcții amplasate în zona străzilor sunt obligați să execute revizia periodică și repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea străzii și siguranța circulației.

 • (25) Autoritățile locale împreună cu poliția rutieră au obligația de a reglementa parcarea și staționarea pe străzi a vehiculelor.

 • (26) Parcarea autovehiculelor se admite, în zone special amenajate, înafarâ^bbrizrlor de circulație și a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliția rutieră.


CAPITOLUL VII

Elemente privind organizarea, execuția si recepția lucrărilor

Art. 38 In vederea realizării coordonate, integrale si in condiții 1 corespunzătoare a lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a străzilor se vor • intocmi programe anuale pentru organizarea execuției. Acestea se intocmesc in primele sase luni ale anului care precede execuția lucrărilor, prin defalcare din programul de perspectiva.

 • (l)Elaborarea documentațiilor tehnico-economice si a execuției lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a străzilor se realizează de către unitari specializate in proiectare pe baza de comanda din partea autoritarii contractante , avand la baza programul anual stabilit de comun acord intre autoritatea contractanta si operatorul economic.

(2) La baza întocmirii programelor vor sta tabelele cu situația străzilor pe care trebuie executate lucrările menționate in ordinea dictata de urgente si importanta lucrărilor.

 • (3) Stabilirea ordinei de prioritate pentru lucrările de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare se va face pe baza informațiilor primite in urma aplicării unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea portantei structurii, examinarea vizuala a stării tehnice si determinarea duratei de viata reziduala.

Art. 39 La organizarea execuției lucrărilor se vor avea in vedere următoarele criterii:

 • (1) se va da prioritate reparației străzilor in stare rea, intens solicitate de trafic, in ordinea categoriei tehnice a acestora;

 • (2) pentru lucrările de reparații curente sau capitale si/sau modernizări care se executa pe întreaga lungime a străzii, in cazul unor volume mari de lucrări, se va organiza lucrul in 2 sau 3 schimburi prin prevederea execuției in flux continuu, cu procedee tehnologice cat mai eficiente, utilaje multifuncționale si consumuri de energie reduse;

 • (3) se va prevedea de regula, execuția lucrărilor pe jumătate din latimea pârtii carosabile, astfel incat pe cealalta jumătate a străzii sa se poata circula in ambele sensuri sau intr-un singur sens, dar in acest caz trebuie amenajate variante provizorii de circulație pentru celalalt sens;

 • (4) in toate situațiile se va da importanta deosebita semnalizărilor rutiere pentru circulația curenta si pentru avertizarea punctelor de lucru in vederea evitării confuziilor si accidentelor, atat ziua cat si noaptea;

 • (5) când circulația trebuie deviata pe o ruta ocolitoare, aceasta va fi aleasa după o analiza atenta a traseului, a lățimii pârtii carosabile, a capacitatii portante a structurii rutiere a străzii, asigurandu-se parcursuri minime.

 • (6) Lucrarile rutiere de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a străzilor se realizează cu aplicarea procedeelor tehnologice specifice in funcție de natura si soluția aplicata conform prevederilor din standardele si normativele pentru execuția drumurilor.

 • (7) La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparație si/sau modernizare a străzii se vor avea in vedere următoarele criterii:

(1) tehnologia executării lucrărilor va asigura o cat mai mare productivitate si nivelul calitativ sau nivelul de performanta solicitate prin documentația tehnica;

 • (2) utilajele trebuie sa fie adecvate volumelor de lucrări si se va recurge lamuncă'manuala

 • (3) soluția tehnica prevăzută pentru repararea imbracamintei străzii                 âj^âsa.

“*-----------X----------------------X-------X—:: x_i_„: -----1 :f^r


numai in cazul volumelor mici si dispersate;

i!


incat sa asigure menținerea corespunzătoare a stării tehnice a imbracamintei reparate;                                                                              /

//J m"ui;-

 • (4) reparațiile vor fi realizate la cota caii, de regula in straturi cu grosimi-unifornîc astfel incat sa nu se formeze praguri sau depresiuni;

 • (5) execuția reparațiilor imbracamintilor bituminoase va asigura o buna aderenta a mixturilor asfaltice fata de imbracamintea bituminoasa veche;

 • (6) reparația pârtilor carosabile va trebui sa asigure realizarea unei bune suprafețe de circulație ca planeitate, rugozitate, pante transversale si longitudinale, etc.;

 • (7) reparația porțiunilor degradate ale caii se va efectua folosind materiale si sisteme constructive similare acelora din restul străzii, soluțiile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu Autoritatea contractanta;

 • (8) materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate in vederea reutilizarii;

 • (9) suprafața care trebuie reparata nu se va limita strict la suprafața degradata ci va ingloba si fâșiile adiacente slăbite sau desprinse.

Art.40 Programele de organizare a lucrărilor vor preciza:

Anual, inainte de inceperea lucrărilor, operatorul economic va prezenta autoritatii contractante documente din care sa rezulte următoarele:

 • (1) amplasarea, categoria si volumul lucrării;

 • (2) cantitatile de materiale de aprovizionat;

 • (3) lucrările de pozare sau de reparare a conductelor tehnico-edilitare sau alte echipări tehnice ale străzii (ex.: iluminat public, semaforizare, etc.) ce trebuie sa preceadă lucrările de reparație ale străzii;

 • (4) masurile de siguranța circulației si rutele ocolitoare pentru efectuarea circulației pe durata executării lucrărilor de reparații.

Art.41 Recepția lucrărilor de R.C., R.K. si L.I. si/sau (LM) se efectuează conform reglementarilor legale, atat pe parcursul realizării obiectivului pentru lucrările ascunse, pe măsură terminării acestora, cat si la terminarea completa a lucrării si după expirarea perioadei de garanție.

 • (1) Recepția este actul prin care autoritatea contractanta declara ca accepta lucrarea cu sau fara rezerve , si ca aceasta poate fi data in folosința. Prin acest act se certifica faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentației de execuție. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de execuție .Recepția se face atat la lucrări noi, cat si la intervenții in timp asupra construcțiilor existente.Receptia se realizează in 2 etape :

 • * recepția la terminarea lucrărilor

 • * recepția finala

 • (2) Indiferent de sursa de finanțare, recepția se va organiza de către autoritatea contractanta, cu sprijinul dirigintelui de șantier.la membrii comisiei de recepție la executant

la proiectant

 • (6) Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de recepție punctul sau de vedere privind execuția lucrărilor.

 • (7) In cazul in care comisia de recepție nu stabilește, in urma comunicării primite, o data pentru recepția lucrărilor in termenul prevăzut de lege, sau daca la data fixata nu se prezintă direct sau prin împuternicit, operatorul economic va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de efectuare a recepției. Daca nici la stabilirea celui de-al doilea termen comisia de recepție nu se prezintă, operatorul economic va stabili un termen de recepție in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea termenului al doilea.

 • (8) In momentul prezentării la fata locului, pentru efectuarea recepției lucrărilor, programul după care se va realiza aceasta va fi întocmit de către președintele comisiei.

 • (9) Comisia poate funcționa legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiți ai acesteia. In cazul in care comisia nu este întreaga, președintele poate fixa un nou termen care nu va depăși 4 zile lucratoare de la data fixata inițial.

 • (10) Comisia de recepție examinează:

 • •  respectarea prevederilor din autorizația de construcție

 • •  respectarea avizelor

 • •  respectarea condițiilor de execuție impuse de autoritatile competente

 • •  executarea lucrărilor in conformitate cu prevederile proiectului si anexelor acestuia

 • •  referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost

  executata lucrarea

  terminarea tuturor lucrărilor prevăzute in proiect si in anexele aferente acestuia


Examinarea se va face prin:

 • •  cercetarea vizuala a construcției

 • •  analiza documentelor conținute in cartea tehnica a construcției

 • (1) La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile si concluziile intr-un proces verbal de recepție cu recomandarea de admitere a recepției, amanarea ei sau respingerea acesteia.

 • (2) Admiterea recepției se face in cazul in care nu exista obiecții, sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale

 • (3) Amanarea recepției se face daca se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afecteaza siguranța in exploatarea construcției ; daca construcția prezintă vicii a căror remediere este de durata si care daca nu ar fi făcute, ar diminua utilitatea construcției ; daca exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor.

Respingerea recepției se face daca se constata vicii ce nu pot natura lor Împiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esențiale, expertize.


fi inlatmaf^icc^b^>rin caz in care ' se propunx -

/ S/     A

-7x7^ w ■ J cu c'oimsia lă 'zreceptia // i lui sau a' altor. persgane'


cazul in care operatorul economic nu ia parte impreuna lucrărilor, acesta nu este un motiv de anulare sau amanare a recepției. Lipsî pot fi consemnate in procesul verbal de recepție.

 • (6) In cazul in care recepția se va face cu obiecții, in PV se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate. Termenele de remediere se vor stabili cu operatorul economic, dar nu vor depăși 90 de zile calendaristice de la data recepției. Daca operatorul economic nu isi indeplineste obligațiile in acest sens, după trecerea termenului, comisia de recepție il va soma pe operatorul economic, iar daca acesta din urma nu da curs somației, autoritatea contractanta va face remedierile aferente numai pe seama operatorului economic. Daca remedierile vor fi executate, operatorul economic va cere in scris autoritarii contractante anularea obiecțiilor in maxim 30 zile calendaristice. In cazul in care termenul nu c respectat, operatorul economic poate sa acționeze in instanța pe autoritatea contractanta.

 • (7) Data recepției este cea a incheierii de către comisia de recepție a PV de recepție a lucrărilor, cu sau fara obiecții.

 • (8) Operatorul economic in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de recepție, poate contesta obiecțiile sau respingerea acestuia.

 • (9) După acceptarea recepției de către comisia de recepție cu sau fara obiecții, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, etc, decât cele consemnate in PV de recepție.

 • (10) Recepția finala este convocata de comisia de recepție in cel mul 15 zile după expirarea perioadei de garanție care este specificata in contract.

 • (11) La recepția finala participa :comisia de recepție, proiectantul lucrării si operatorul economic

 • (12) Comisia de recepție finala se Întrunește la data, ora si la locul fixate, si vor examina următoarele:


 • •  procesele- verbale de recepție la terminarea lucrărilor

 • •  finalizarea lucrărilor cerute de recepția de la terminarea lucrărilor

 • •  referatul autoritarii contractante privind comportarea construcțiilor si instalațiilor aferente pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente si remedierea lor

 • (13) La terminarea recepției finale, comisia isi va consemna observațiile si concluziile in PV de recepție finala cu recomandarea de admitere, de amanare sau respingere a recepției.

 • (14) Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de recepție finala cad in sarcina autoritarii contractante.

 • (15) Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autoritarii contractante, Organului administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si Organului administrației financiare locale. Procesele verbale de recepție finala la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autoritarii contractante - Organului administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si operatorului economic.

 • (16) Cartea tehnica a construcției se pastreaza la autoritatea contractanta pe toata durata existentei construcției. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare,

execuție, recepție, exploatare, intretinere, reparare si urmărire in timp a construcției,/Ea^ se definitivează inainte de recepția finala, se intocmeste de către operatorul economic ei -cuprinde:


& ■

l(°3(

d^apedialîtate?jGaje


 • a) documentația privind proiectarea:

 • - acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției si avize;

au stat la baza întocmirii proiectului                                                     ;•?

 • - documentația tehnica care se refera la construcția respectiva (caracteristici, detalii de execuție structuri de rezistenta, scheme de instalații efectiv realizate)

- breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare, etc)

- indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea care au condus la aceste diferente

- caietele de sarcini privind execuția lucrărilor

 • b) documentația tehnica privind execuția


- autorizația de executare a construcției

- procesul verbal de predare al amplasamentului si reperului de nivelment general

- înregistrările de calitate efectuate pe parcursul lucrărilor, precum si celelalte documente intocmite conform prescripțiilor tehnice prin care se atesta calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări si dispoziții de șantier, etc)

 • - procesele verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor si a structurii de rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinante

 • - expertiza tehnica, verificări in teren sau cercetări suplimentare rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cadrul execuției

- caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi exesive, etc)


 • c) documentația tehnica privind recepția

- procesele verbale de recepție precum si anexele lor

- alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare

 • d) documentația tehnica privind urmărirea comportării in exploatare si intervenții in timp

- prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiuni de exploatare si intretinere si lista prescripțiilor de baza care vor fi respectate pe timpul exploatării construcției

 • - actele de constatare ale unor deficiente aparute după recepția executării lucrărilor si masurilor de intervenție luate (PV de remediere a defectelor)

 • - jurnalul evenimentelor

CAPITOLUL VIII


Art.42 Elemente de mobilier urban

//o c ‘

 • (l)In speța, proiectarea elementelor de mobilier urban este realizator-indelungata si durabila.Materialele din care sunt realizate echipamentele (le               n

trebuie sa corespunda domeniului de utilizare pentru cetateni. Prin utilizm^^jnoV materialelor, se poate asigura dotări cu o durabilitate ridicata, care rezista in t razelor solare, la schimbările de anotimpuri, la folosire si uzura, precum si la acte de vandalism.

(2)Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametrii de calitate ar fi: barele de otel sau fier zincat, nevopsite sau vopsite, plăcile din beton sau plăcile stratificate vopsite sau acoperite . cu material plastic.

 • (3)Deci, calitatea echipamentelor ar inseamna nu atat alegerea acelor produse care au in compoziție materiale ecologice, cat ar trebui de retinut ca acele materiale ecologice trebuie sa asigure obținerea unor produse cu cea mai mare durabilitate, in fapt acestea sa asigura cea mai buna combinație intre calitatea superioara si rezistenta ridicata la intemperii.

 • (4) Calitatea materialelor utilizate trebuie sa confere rezistenta, siguranța in exploatare si durabilitate.


 • (5) Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le Îndeplinească produsele vizeaza tipo-dimensiuni_(dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permită utilizarea facila si in condiții de siguranța), sa fie proiectate pentru o greutate stabilita si declarata, sa confere stabilitate si sa aiba aspect plăcut.

 • (6)Cerinte tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de mobilier stradal:

 • •  Materialele folosite sa fie adaptate din punct de vedere ergonomie si al siguranței

 • •  Structura utilizata la ansamblare sa fie metalica,

 • •  Fixarea structurii metalice sa se realizeze prin ingropare la diverse adâncimi, cf standardelor, si utilizarea betonului pentru realizarea fundației,

 • •  Sa fie facile si persoanelor cu dizabilitati,

 • •  Sa permită alegerea culorilor,

 • •  Sa permită combinarea cu alte elemente in funcție de necesitați,

 • •  Sa nu prezinte porțiuni taioase iar imbinarile sa fie conform STAS in materie.

 • (7)Enumeram un set specific de condiții tehnice de calitate minimale :

 • •  pentru banei si coșuri de gunoi confecționate din lemn:

Suprafețele din lemn trebuie sa fie rezistente la acțiunea factorilor de mediu si a agentilor corosivi, prin structura lor, sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgârieturi, fisuri, ondulări, lipsa de material, pungi de rasina, coaja infundata, mucegai,putregai, noduri concrescute.

Mobilierul din lemn ca si cel din lemn brut ar trebui sa fie tratat corespunzător, iar umiditatea lemnului in mobilierul finit nu ar trebui sa aiba , la livrare, o valoare mai mare de 12%. Suprafețele vizibile, care vin in contact cu utilizatorii ar trebui sa fie rindeluite si șlefuite pe toate fetele si toate muchiile, si deasemenea sa fie acoperite cu o pelicula de protecție care sa fie si decorativa (lac, vopsele, folii). Peliculele de protecție pot fi transparente sau opace, cu grad inalt de luciu sau semiluciu, mate sau semimate.

• pentru coloranti, lacuri, vopsele, adezivi,

Lacurile, emailurile, vopselele trebuie sa asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate, aer, agenti chimici, stabilitate la lumina, variații de temperatura, condiții specifice mediului extern

in care sunt amplasate produsele si nu in ultimul rând sa aiba avizul organului de specialitate pentru conformitate, daca e cazul.


pentru montaj si instalare

In ceea ce privește instalarea echipamentelor un accent deosebit ar stabilitatea mobilierului (când este așezat in plan orizontal sa nu se misțe)\, Ansam^re componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor ar trebui sa realizeze usor,-fara?jbc,sj5gi^^ asigura rigiditatea ansambluluji si a nu prezenta zgomote si pericol de accidente^iWfmpul exploatarii.Accesoriile metalice si șuruburile ar trebui sa fie protejate anticoroziv, iar la fixarea acestora pe suprafețe vizibile trebuie sa fie acoperite sau ingropate, atat pentru siguranța exploatării cat si in scop decorativ. Prelucrările metalice trebuie sa fie astfel executate incat reperele vizibile prelucrate sa nu prezinte asperitati, iar susdurile sa fie netede si fara rigurozități.

 • (8)Avand in vedere destinația produselor, in speța comunitatea, si categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerința obligatorie , Îndeplinirea a standardelor de calitate, care presupune prezentarea actelor doveditoare de certificare a calitatii sau de asigurare a sistemului de calitate, fie prin dovada efectuării auditului calitatii produsului sau inspecții pentru asigurarea indeplinirii condițiilor de calitate cu rezultatul constatărilor. • (9)Echipamentele de mobilier urban trebuie sa asigure securitatea fizica a utilizatorilor, si sa respecte următoarele caracteristici:

 • •  Echipamentele pot fi confecționate din metal sau din lemn, cu ansamblare demontabila sau nedemontabila.

 • •  Suprafețele din beton ar trebui sa fie plane, sa nu prezinte zgârieturi, sau fisuri si sa reziste la acțiunea factorilor corozivi.

 • •  Prelucrările metalice ar trebui sa fie astfel executate incat sa nu prezinte asperitati

 • •  Suprafețele de beton placate cu mozaic sa fie fara denivelări, colorări neuniforme

 • •  Suprafețele vizibile ale subansamblurilor sa fie finisate frumos :

 • (10)La livrare produsele trebuie sa fie insotite de certificat de garanție, semnate si stampilate de producător. In certificat trebuie sa fie precizate :

 • •  durata medie de utilizare a produsului,

 • •  termenul de garanție, (minim de 36 luni),

 • •  modalitățile de asigurare a garanției

(ll)Conform prevederilor legale, corespunzător fiecărei perioade sau distinct pe produs, operatorul economic, este obligat fata de beneficiar, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garanție, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in funcțiune, intretinerea , repararea sau inlocuirea acestora precum si cheltuielile de manipulare, expertizare, montare , ambalare si transport. In plus, operatorul economic are obligația sa asigure repararea, sau inlocuirea gratuita a produselor după expirarea termenului de garanție, in cazul unor vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare si care nu permit utilizarea produsului de către beneficiarul final. Ca urmare,răspunderea juridica pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor, pe perioada exploatării, care pot afecta sanatatea sau securitatea utilizatorului, revine operatorului economic.

 • (12)La nivel de concept pentru a îmbunătăți flexibilitatea în modul de utilizare a produsului, acesta trebuie conceput de asa maniera încât sa necesite foarte puține modificări in crearea de elemente personalizate. Aceasta înseamnă ca echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu ușurința pentru crearea unei versiuni viitoare a amplasamentului, fara a ridica probleme cu privire la montaj sau calitatea personalizării. Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilități de combinare a elementelor creeaza împreuna un echilibru intre nenumăratele forme de mișcare, (este

foarte important rolul culorilor si poate sa ajute si sa inspire, sa transpună posibilitățile de odilin; recrere).O coloristica clara si in contraste asigura o relație vizuala intre om si spațiul public <

/

'/I


Tipuri de elemente de mobilier urban:


,z              / 'T

- bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatra naturala, banei beton cu sezut\dihlemn, suport din beton pentru cos de gunoi, masa ping-pong din beton, masa sah si doua b^eute.befon^cîf spzut din lemn, lucrări de astemere asfalt colorat, mana curenta din otel, mana curenta^dinjg^^iorjat, mana curenta din lemn, gard din fier forjat, banei cu structura metalica si confecție din lemn, stâlpi din lemn pentru pergole, stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole, structura lemn pentru acoperire pergole, banei cu suport din profile de otel si confecție din lemn, banei cu suport din placa de otel si confecție din lemn (fara spatar), banei cu suport din fonta turnata si confecție din lemn, cos gunoi din tabla perforata si suport din țeava de otel, cos gunoi din tabla perforata si suport din tabla turnata, toaleta publica pentru persoane cu disabilitati

Toaleta publica (baterie cu trei toalete : barbati, femei si persoane cu disabilitati), se va amplasa in spatii publice.

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati este construita in conformitate cu normele europene in vigoare, avand o arhitectura deosebita, rezistente la vandalism si ușor amplasabile.

Q            Suprafața construita = 5.48 mp

Suprafața utila = 4.22 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati va avea o cabina unisex sau pentru persoanele cu disabilitati.

Structura de rezistenta: Panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare.

Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip.

Finisaje exterioare: Fațadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan -Isoparete 1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de pereții de beton prefabricat cu ajutorul unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La colturile pereților se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri( RAL 9006.)

Usa acces este metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilația se realizează cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isotego 1000) grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010), la imbinarile dintre panouri se folosește banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie. Invelitoarea este fixata pe pereții prefabricați pe o structura metalica, cu garnitura de etanș are.

Finisaje interioare: Pereții sunt finisați cu vopsea lavabila pentru beton alba, (RAL 9010), avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea țevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL 7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminj^g aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan - Isotego 1000), grosime 10 cm.

Bare de sprijin vor fi din otel vopsit langa vasul de toaleta si lavoar dizabilitati motorii.

UTILITATI 1 Alimentarea cu apa si canalizare


Toaleta publica se conectează la rețeaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.

2.1nstalatii gaze naturale

Nu va fi cazul.


3 Instalații electrice


Alimentarea cu energia electrica este la rețeaua locala de electricitate, in cazul in care aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalațiile electrice sunt inglobate in pereții prefabricați de beton armat, fiind foarte simplu sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric - rețeaua locala de electricitate sau generatorul de energie electrica.

4 Instalații termice

încălzirea pe timp de iama se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereți si la acoperiș. Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.


In sezonul rece, corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau oprirea alimentarii cu apa.

5 Instalațiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de 120 cm si sub lavoar pentru a ascunde țevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

La cererea clientului se poate opta pentru vase sanitare din inox, fiind potrivite cu spatii antivandalism.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor ușor de folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica sau inox, aparatura rezistenta la uzura, finisaje rezistente la pete si zgârieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu dispozitive electronice, care reglează automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clătite in mod automat după folosire.

Bateriile lavoarelor au acționare mecanica si temporizator pentru economia de apa.


Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale de contaminare a mediului, să nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare și să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apă.alăturate, perceput de către utilizatorii clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spațiilor o ambianță acustică minim acceptabilă.

Termenul minim de livrare este de 5 zile pentru fiecare produs din toata gama de produse aferente caietului de sarcini.

Durata medie de viata a unei utilizări de elemente de mobilier urban se poate incadra in intervalul 5-10 ani,

CAPITOLUL IX

Protecția Muncii

Art.43 (1) La execuția lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații capitale la străzi, poduri, parcaje ce fac obiectul prezentului REGULAMENT, se vor asigura de către operatorul economic toate masurile de protecția muncii stabilite in standardele si normativele specifice in vigoare pentru diferitele categorii de lucrări, avand in vedere in special "Normele de protecția muncii pentru lucrări de întreținere si reparații drumuri" aprobate de M.T.Tc. cu ordinul nr. 9/1982 si NSPM 79- Norme de protecție a muncii pentru exploatarea si întreținerea drumurilor si podurilor.

 • (2)Normele specifice de protecție a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate naționala care cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activitati din economia naționala in condiții de securitate.Respectarea conținutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de răspundere pentru prevenirea si asigurarea oricăror altor masuri de securitate a muncii adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activitatii respective. Normele specifice de protecție a muncii fac . parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securității si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate' a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prcvcdcnle NonneLor ....... '" ' > \ ' \ fZ zi a/'

generale de protecție a muncii.

ra

(3)Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au^1'


^alâbilitate?pe toata perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune incheiat de autoritate^^rffrgictanta' si operatorul economic stabilit câștigător.


 • (4)Respectarea cerințelor din Reglementarea masurilor de protecție a muncii in cadrul normelor specifice de protecție a muncii, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in condiții de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securității muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de producție - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

 • (5)Se va avea in vedere necesitatea respectării următoarelor cerințe :

 • •  Procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de către salariati care poseda pregătirea tehnica corespunzătoare, numiți prin decizia conducerii persoanei juridice.

 • •  Salariatii care in timpul efectuării sarcinilor de munca folosesc tehnici specifice lucrului la inaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajați si repartizați la locul de munca conform prevederilor NSSM pentru lucru la inaltime si NSSM pentru alpinism utilitar.

 • •  Pentru activitati complexe (utilizarea mașinii de frezat asfalt, a mașinii de marcat drumuri,etc.) sunt admiși numai salariatii care poseda calificarea necesara, care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au implinit varsta de 18 ani.

 • •  Dotarea salariatilor cu echipament individual de protecție (EIP)

 • •  Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecție a muncii

 • •  înaintea deschiderii șantierului este obligatorie actualizarea planului de securitate si sanatate de către coordonatorul in materie de securitate si sanatate

 • •  Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrările de intretinere si reparare a străzilor, precum si asigurarea circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face in conformitate cu "Normele metodologice privind condițiile de inchidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" - emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000.

Alte precizări

 • (1) Simultan cu lucrările de reparații capitale se pot realiza pe sectoare diferite ale aceleiași străzi si reparații curente, iar in mod similar, concomitent cu lucrările de reparații curente se pot executa si lucrări de intretinere.

 • (2) Organizarea si realizarea întreținerii si reparației străzilor se vor corela cu celelalte lucrări specifice pentru echipare si instalații din ampriza străzii si se vor realiza conform reglementarilor tehnice prevăzute in standardele si normativele de drumuri pentru fiecare categorie de lucrări (terasamente, consolidări, fundații si substraturi, strat de baza, imbracaminti, incadrari, trotuare, etc.).

 • (3) In cadrul lucrărilor de intretinere si reparații se pot realiza si extinderi de echipări rutiere pentru satisfacerea unor noi condiții funcționale generate de dezvoltarea urbanistica si de intensificarea circulației.

 • (4) Operatorul economic desemnat câștigător va urmări comportarea acestora sub trafic si in conformitate cu prevederile tehnice legale va interveni pentru asigurarea condițiilor normala atat la perioadele normate pentru intretinerea si reparația străzilor precum s^OTicfe-caEe<ș apar necesare astfel de lucrări.                                                    "            x


(5) Documentația tehnico-economica privind lucrările de reparație capit elabora in concordanta cu planurile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) si studi circulației din localitate, fiind insotita de acordul organelor locale de politie rutiera.

 • (6) Administratorii instalațiilor subterane sunt obligați sa asigure integritatea si refa de rulare a străzii in cazurile când intervin la instalații sau când se produc degradări ale străzilor din diverse cauze ale instalațiilor subterane. Executarea lucrărilor de reparații a caii de rulare afectate se efectuează de către operatorul economic desemnat câștigător si pe baza unei documentații de specialitate avizata de autoritatea contractanta.

CAPITOLUL X

Materialele utilizate

Art.44 Materialele utilizate pentru activitatea de intretinere si reparare a străzilor sunt aceleași cu cele folosite pentru lucrările de construcție sau reabilitare a drumurilor si sunt explicitate in normele tehnice specifice diverselor categorii de lucrări.

 • (l)Principalele materiale utilizate sunt indicate in:

 • - SR 174 pentru imbracaminti bituminoase;

 • - SR 183 pentru imbracaminti din beton de ciment rutier;

 • - SR 7970 pentru straturi din anrobate bituminoase;

 • - STAS 6400 pentru straturi de baza si de fundație;

 • - NE 012 pentru betoane turnate monolit;

 • - NE 013 pentru elemente prefabricate din beton;

 • - SR 662 pentru produse de balastiera;

 • - SR 667 pentru produse din piatra concasata.

Legislație aplicabila:

 • (1) oLegea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea <>Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • (2) oLegea nr. 10/1995 - Lege privind calitatea in construcții;

 • (3) oLegea nr. 50/1991 , republicata - Lege privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

 • (4) oH.G. nr. 766/1997 , Anexa nr. 4 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții - Regulament privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor;

 • (5) Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale

 • (6) Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea stra-zilor in


localitati urbane                     <                                                       °

££ -

 • (7) Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrărilor si serviciilor de intretjiier^si/reparatii

aferente drumurilor publice;                                                                P

HvWF L ’

 • (8) Ord. MLPAT nr. 57/N/1999 - Normativ privind urmărirea comp ''J" construcțiilor, P 130-99;

 • (9) Norme metodologice privind condițiile de inchidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului - aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000;

 • (10) SR 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie;

 • (11) STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie;

 • (12) SR 174/1-2002 - Lucrări de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice de calitate;

 • (13) SR 174/2-1997 - Lucrări de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si recepția imbracamintilor executate;

 • (14) SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Condiții tehnice generale de calitate;

 • (15) STAS 599-87 - Tratamente bituminoase;

 • (16) AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme;

 • (17) AND 554-2002 - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

 • (18) AND 567-2002 - Instrucție privind modul de intervenție in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

 • (19) AND 504-1993 - Instrucție privind revizia drumurilor publice;

 • (20) CD 99-2001 - Instrucțiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podețelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatra;

 • (21) AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea recepțiilor lucrărilor de intretinere si reparații curente la drumurile publice; (22) AND 532-1997 - Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere;

 • (23) AND 522-2002 - Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod;

 • (24) AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stării de degradare a Îmbrăcămintei pentru structuri rutiere suple si semirigide;

 • (25) Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - indicativ NE 012-99;

 • (26) Cod de practica pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat - indicativ NE 013-2002.

CAPITOLUL XI


Indicatori de performanta


/A


r\

Art. 44 Indicatorii de performanță                                                 Â? /

(1) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sălciul de administrare a domeniului public care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Ploiești avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d)administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;


 • e)respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului; ^respectarea standardelor și reglementarilor tehnice.

 • (2)Indicatorii de performanță sunt specifici pentru următoarele activități:

 • a)calitatea și eficiența serviciului;

 • b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

 • c) menținerea unor relații echitabile între delegatar și delegant prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d) soluționarea reclamațiilor beneficiarului referitoare la serviciu;

 • e) creșterea gradului de siguranță rutieră;

 • (3)în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea activitatilor de administrare si întreținere a străzilor trebuie să asigure:

 • a)gestiunea activitatilor de administrare si întreținere a arterelor,lucrărilor de arta,parcaje (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municiliului Ploiești, conform prevederilor contractuale;

 • b)înregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;

cjaccesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • •      modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • •      calității și eficienței serviciului fumizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;

 • •      modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune a sistemului rutier încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •      modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de administrare și întreținere a străzilor care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

stadiului de realizare a lucrărilor;

modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Art 46. Indicatori de performanță generali

(1) CALITATEA ACTIVITĂȚILOR PRESTATE

 • a)numărul de reclamații privind degradările in carosabil si trotuar;


 • b)numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale; pe tipuri de lucrări -stradal, pietonal, parcare ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati),lucrare de arta etc. - notificate operatorului;

 • c) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în execuție;

 • d) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore;

 • e) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.


(2)RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU A • AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

 • a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;

 • b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

Art.47 Indicatori de performanță garantați

(1). Indicatori de performanță garantați prin contractul de delegare a gestiunii:

ajnumărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către executant a obligațiilor din contract;

 • b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele delegantului și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații.


(2). Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalizarea operatorului de servicii publice:

 • a)valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a rețelei stradale;

 • b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de execuție;

Calitatea serviciilor prestate

 • a) numărul de sesizări si reclamații primite

 • b) numărul de sesizări si reclamații soluționate,în mai puțin de 10 zile calendaristice, din totalul sesizărilor si reclamatiilor primite

 • c) raportul dintre a) si b)

 • d) numărul de sesizări si reclamații soluționate,în termen de 30 zile calendaristice ,din totalul sesizărilor si reclamatiilor primite

 • e)raportul dintre a) si d)


(3)Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobat(fîzic si valoric]

 • a) Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC

 • b) Valoare lucrări realizate

 • c) Raportul dintre a) si b)

 • d) Respectarea termenelor prevăzute de realizare a lucrărilor

 • e) Procent de încadrare a lucrărilor în termenele de realizare prevăzute

 • (4) Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

 • a) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum/parcare: 2 (ani)

 • b) Intervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum/parcare: 3 (ani)

 • c) Intervalul minim între două lucrări de reparații capitale realizate pe același tronson de drum/parcare : 10 (ani)

 • d) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • e) Intervalul minim între două lucrări de consolidare realizate pe același pod: 10 (ani)

 • (5) Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

 • a) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere străzi,parcari(plombe locale,badijionari fisuri): 1 (zile/lOOOmp)

 • b) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/lOOOmp)

 • c) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+refacere infrastr): 5 (zile/lOOOmp)

 • d) Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

 • e) Durata minima de executie/proiectare pentru lucrări de consolidare la un pod : 90 (zile)

 • f) Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(lbuc.din toate produsele) : 5 (zile)

 • (6) Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

 • a) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari (plombe locale,badijionari fisuri) : 1 (ani)

 • b) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

 • c) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari(covor asfaltic+refacerea infrastructurii): 3 (ani)

 • d) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri : ( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

 • e) Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani)

 • f) Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),

  (7)Indicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea serviciului


de administrare si exploatare a rețelei stradale,lucrări de arta,parcari de pe/raza Municipiului;

H ;9H (8)Semestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei MunicipiuluijPloiestf vor verifica respectarea indicatorilor de performanta. Daca la verificarea semestrială-se; ^onșfaț'a^tă. indicatorii de performanta influențează in mod decisiv executarea scrviciului^dcvconstruire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) pe perioada controlata, operatorul economic va fi atenționat scris. In cazul repetării unei astfel de situații pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii se va rezilia in mod automat.

CAPITOLUL XII

Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale și ale operatorului serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Art. 48 Municipiul Ploiești acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspunde față de aceasta pentru:

 • a)modul în care gestionează și administrează arterele, lucrările de arta, parcările (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • b)modul în care organizează, coordonează și controlează serviciul de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati).

Art.49(l) Autoritatea administrației publice locale are următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiești;

 • b) luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de construire, reparare, \intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in

administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local Municipiului Ploiești;

 • c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce îi revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public, respectiv de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local Municipiului Ploiești;

Art.50(l) Autoritatea administrației publice locale are în raport cu operatorii următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea structurii, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul activităților de administrare și întreținere a străzilor;

 • b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art.51(l) Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:


 • a) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind pr și participarea la licitații;

 • b) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurări^ delegare a gestiunii serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modei stradale,lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entita mobilier urban;

 • c) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie activitățile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), dotarea cu elemente de mobilier urban;

 • d) să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităților de construire, reparare, ■ intretinere si/sau modernizare a străzilor,lucrărilor de arta,parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu procedurile legale;

 • e) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

 • f) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

 • g) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Art.52. Drepturile și obligațiile operatorului

 • (1) Drepturile operatorului serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se regăsesc în prezentul Regulament, se înscriu în caietul de sarcini, și în contractele aferente, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

Art. 53 Operatorul serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate . în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești are următoarele drepturi:


a) să propună autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

b) să fundamenteze conform prevederilor legislației, tarifele utilizate în activitatea serviciului și să le supună aprobării autorității publice locale;

 • c) în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica deîndată acest fapt autorității publice în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • d) Să preia de la autoritatea publică pe bază de proces-verbal de predare-preluare, rețeaua stradală, lucrările de arta, parcările care face obiectul delegării de gestiune.

Art. 54 Operatorul serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a rețelei stradale lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești are față de autoritatea publică locală următoarele obligații:

 • a) să asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică și să dispună de pei’sffnaful^femnt prestării serviciilor;

 • b) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanenfâ^ă^|^ibiilofi publice care fac obiectul delegării, potrivit obiectivelor stabilite de către autorita^ea\c®făcfantaj «4

f.

 • c) să execute activitățile specifice prezentului regulament pe criterii cle^^np^UtiYîthWși eficiență economică;

 • d) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • e) de a nu subcontracta serviciul ce face obiectul delegării de gestiune fără acordul autorității contractante;

 • f) să asigure creșterea eficienței în următoarele modalități: aplicarea unor metode performante de management; utilizarea de tehnologie modernă;

 • g) să realizeze investiții ce privesc modernizarea serviciului; Standardele de calitate a activităților și serviciilor publice prestate;


 • h) să respecte prevederile prezentului Regulament, caietului de sarcini și a celorlalte reglementări tehnice;

 • i) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietul de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii și să realizeze investițiile stabilite prin caietul de sarcini;

 • j) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederile legale în vigoare;

 • k) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • l) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

 • m) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunului etc.);

 • n) la încetarea contractului din alte cauze decât: termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităților în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către autoritatea contractanta, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • o) de a achita obligația privind redevența, în cuantumul stabilit de către autoritatea publică locală și la termenele stabilite.

CAPITOLUL XIII

Aspecte economice si financiare

Art.55. Finanțarea serviciului de construire, reparare, întreținere si/sau modernizare a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), echipamentelor de mobilier urban (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiești

(l)Finanțarea cheltuielilor curente si de capital pentru prestarea activităților se realizează pe criterii economice și comerciale și se asigură din bugetul local.

 • (2) Exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe crițedi-economicc și

comerciale și se asigură din veniturile operatorului in perioada postgarantie si/âStiatia-'ac^mțatile care au fost executate prin lucrări de reparații capitale fac obiectul contractului de 'del egare.de gestiune.                                                                                   1

pi/

 • (3) Prețurile și tarifele aferente serviciilor publice care fac obiectul contractulundiddclcgarc a gestiunii se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție și exploatâre/'a-cfieltuieiiloj de construire, reparare, întreținere si/sau modernizări, amortismentele capitalului\mpfelîzatCîh' active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, cota minimă de profit.

 • (4) Tarifele unitare pentru plata serviciilor prestate se propun de către operatorul de servicii publice și se ajustează și se modifică prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare.

 • (5) Principiile care stau la baza realizării veniturilor operatorului de servicii publice au la bază asigurarea autonomiei financiare a acestuia, asigurarea rentabilității și eficienței economice, recuperarea în totalitate de către operatorul de servicii publice a costurilor furnizării serviciilor, asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general.

O             (6)Veniturile operatorului se vor constitui:

 • a) Sume provenite din exploatarea investițiilor realizate din surse proprii, sub formă de prețuri sau tarife încasate de la clienți persoane fizice și juridice.

 • b) Sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise , conform situațiilor de lucrări întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare, reprezentând contravaloarea activităților prestate către Municipiul Ploiești.

 • c) Sume provenite de la clienți persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea activităților prestate de către operator pentru lucrări de refacere sistem rutier, conform situațiilor de lucrări, întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare.

Art.56 (1) Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic.

Operatorul economic va finanța din surse proprii si va exploata realizarea următoarelor tipuri de lucrări :

C>                1. 10 grupuri sanitare publice

Caracteristici tehnice si funcționale pentru obiectivele nominalizate in programul de investiții:

Toaleta publica transportabila, se va amplasa in spatii publice intens circulate ce vor fi indicate ulterior de autoritatea contractanta, operatorului economic desemnat câștigător. Toaleta publica transportabila trebuie sa fie construita in conformitate cu normele europene in vigoare, rezistenta la vandalism si ușor amplasabila.

Suprafața construita = 8.84 mp

Suprafața utila = 6.86 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica transportabila are zona acces, camera tehnica, camera WC barbati cu o cabina si camera WC femei cu o cabina.

Structura de rezistenta va fi din panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare.

Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip.


Finisaje exterioare: Fațadele se vor finisa cu panouri sandwich izola^t^fW^p Isoparete 1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de pereții d'/nftr ' cu ajutorul unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri colturile pereților se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri (RAL 9006). Us metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilația se realizează cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isotego 1000) grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010), la imbinarile dintre panouri se folosește banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie. Invelitoarea este fixata pe pereții prefabricați pe o structura metalica, cu garnitura de etansare.

Finisaje interioare: Pereții sunt finisați cu vopsea lavabila pentru beton alba (RAL 9010), avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea țevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL 7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan - Isotego 1000), grosime 10 cm.

UTILITATI 1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conectează la rețeaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a Împiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.

2. Instalații gaze naturale

t J)             Nu va fi cazul.

 • 3 Instalații electrice

Alimentarea cu energia electrica este la rețeaua locala de electricitate, in cazul in care aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalațiile electrice sunt înglobate in pereții prefabricați de beton armat, fiind foarte simplu sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric - rețeaua locala de electricitate sau generatorul de energie electrica.

 • 4  Instalații termice

încălzirea pe timp de iama se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereți si la acoperiș. Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si întreținere datorita materialelor ușor de folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica, aparatura rezistenta la uzura, finisaje rezistente la pete si zgârieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu aparatura electronica, care reglează automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clătite in mod automat după folosire.

Bateriile lavoarelor au acționare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalația sanitara (țevile) se incalzesc cu cablu de incalzire (acest sistem de incalzire a țevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de incalzire vor . ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului


rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.


A. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI


Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implică asigurarea unei ambianțe termice corespunzătoare atât în regim de iarnă cât și în regim de vară.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale de contaminare a mediului, să nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare și să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apă.


B. PROTECȚIA LA ZGOMOT

Cerința privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor, respectiv a


elementelor lor delimitatoare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul clădirii sau din spatiile


alăturate, perceput de către utilizatorii clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în


care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spațiilor o ambianță ■


acustică minim acceptabilă.

(2)Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare.

(3)Termen de realizare a construcțiilor : 45 de zile inclusiv obținerea autorizației de construire

ART.57 Decontarea cheltuielilor

 • (1) Autoritatea contractanta nu acordă plăți în avans .

 • (2)  Autoritatea contractanta nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între operatorul economic desemnat câștigător și furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

 • (3) Documente obligatorii necesare decontării

• factura fiscală/facturile fiscale, în original, în vederea certificării conformității de


către personalul autoritatii contractante;

• proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în original;documente de calitate pentru materialele puse in opera (certificatpLde=gamnție emis de producător,agremente tehnice,declarație de conformitate,eW> R 9.

situație de lucrări acceptata de dirigintele de șantier care să P^^'Zeșe^dgta șrwfoărul contractului conform căruia se emite și perioada în care aaP-Eost ^^Mțate lucrările ‘ aferente,insotite si de punctul de vedere al RTE SI CQ (

atasamente vizate de dirigintele de șantier                                   /

procesele verbale de inspecție în fazele determinante pentru^^^ig^^^imică și stabilitatea construcțiilor prin programe de control avizate de cfe^feSefmile ISC, conform prevederilor legale si/sau faze determinante.

autorizație de construire ,conform prevederilor in vigoare.

Art.58 Redeventa

Nivelul minim al redeventei.

Redeventa anuala care se va plăti de către Operator nu poate fi mai mica de 0,5% din valoarea producției încasate, dar nu mai puțin de 10.000 euro/an, adica...........lei/an, la

cursulde schimb valutar afișat de schimb valutar afișat de BNR valabilin data de .........:

1 EURO—.........LEI. Redeventa se va plăti pana la data de 15 Martie a fiecărui an pentru

anul financiar încheiat.

O

CAPITOLUL XIV Urmărirea lucrărilor

Art. 59 Lucrările prezentului regulament vor fi urmărite si prin Diriginte de șantier

 • (l)Folosirea dirigintilor de șantier poate genera pentru beneficiari, o serie de avantaje tehnice si economice, printre care amintim:

 • •  Posibilitatea reducerii perioadei necesare execuției lucrărilor

 • •  Dirigintii de șantier pot accelera, prin aplicarea cunoștințelor lor tehnice si economice,soluționarea problemelor practice, care formează execuția lucrărilor

 • •  Prin natura obligațiilor lor, supraveghează zilnic desfasurarea lucrărilor, prezenta in șantier a materialelor, utilajelor si echipamentelor, a numărului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrărilor


 • •  Realizarea unor costuri reduse, prin natura profesiunii si contractului lor, pot asigura beneficiarilorcosturi mai reduse, prin: -Verificarea zilnica a cantităților de lucrări executate -Verificarea periodica a situațiilor de lucrări, privind cantitatile de lucrări si preturile Înscrise

-Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrărilor si preturilor materialelor,utilajelor si . echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare

-Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in șantier

- Realizarea unor lucrări de calitate

-Prezenta zilnica in șantier a echipei de diriginti, asigura verificarea permanenta a calitatii lucrărilor executate, evitarea greșelilor de execuție, care pot genera costuri suplimentare si termene majorate

• Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante


 • (2) Dirigintelc, find o echipa specializata si independenta, veni^ beneficiarului, proiectantului/antreprenorului, poate mai ușor sa observe purn^eî^’ costurile inutile, pe care beneficiarul nu le sesiseaza.

 • (3) Fiind o echipa externa, independenta, poate sa furnizeze op economice mai bune, evaluări obiective pentru o anumita problema.

 • (4)Urmărirea execuției lucrărilor, prin diriginte de șantier autorizat:

•Nu poate da dispoziții directe operatorului economic desemnat câștigător sau sa impună soluții tehnice fara acordul scris al autoritatii contractante; poate formula observații asupra proceselor-verb ale in maxim 5 zile;

•Dirigintele este un inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfășurare a lucrărilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentației tehnice a construcției.

•Este imputemicit de către investitor cu atribuții si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de construcții puse in lucrare si/sau cu verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții.


•Dirigintele de șantier reprezintă interesele beneficiarului in raport cu operatorul economic desemnat câștigător.

 • (5)Dirigintii de șantier au următoarele obligații:

•verificarea respectării legislației cu privire la produsele pentru construcții,respectiv: existenta documentelor de atestare a calității, corespondenta calității acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

•interzicerea utilizării produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate • de conformitate, declarație de conformitate ori fără agrement tehnic(pentru materialele netraditionale);

•verificarea existentei autorizației de construire, precum si a îndeplinirii condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

•verificarea concordantei între prevederile autorizației si ale proiectului;

•preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;

•participarea împreună cu operatorul economic desemnat câștigător la trasarea generală aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper;

•predarea către operatorul economic desemnat câștigător a terenului rezervat pentru organizarea de șantier;

•studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

•verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

•verificarea existentei programului de control al calității, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Construcții;

•verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al condițiilor impuse de acestea în proiect;
•verificarea existentei si respectarea „Planului calității” si a procedurilor^ /ihstfacțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;                                           /<           "

•urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile proiectâpr||ăietel6^5de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;

•verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract si în nbrmdte^tehnice în vigoare;

•interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor . legale în vigoare;

•participarea la verificarea în faze determinante;

•efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)

•interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;•asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

•urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora si admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

•transmiterea către operatorul economic desemnat câștigător a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea construcției privind neconformitătile constatate pe parcursul execuției;

•dispunerea opririi execuției, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluțiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;

•verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale;

•urmărirea respectării de către executant a dispozițiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

•preluarea documentelor de la operatorul economic desemnat câștigător si completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglemetările legale;

•urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier si predarea terenului deținătorului acestuia;

•asigurarea secretariatului recepției si întocmirea actelor de recepție;

•urmărirea soluționării obiectiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de recepție;

•predarea către investitor / utilizator a actelor de recepție si a cărții tehnice a construcției după efectuarea recepției finale.


Art.60(3) Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către Operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, ale condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc.asumate prin contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

Art.60(4) Pentru întârzierea în prestarea serviciilor construire, reparare, întreținere si/sau modernizare a rețelei stradale lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești inclusiv echiparea cu elemente de mobilier urban a tramei stradale, se plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor ramase neexecutate;

ArL60(5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Beneficiarului să aplice Operatorului penalități în cuantum de 0,1% pe zi din plata restantă.

 • (1) Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante;

 • (2)   Nerespectarea nivelului de servicii si a indicatorilor de performanta prevăzut în caietul de sarcini dă dreptul Beneficiarului de a aplica penalități Operatorului în cuantumurile prevăzute în Caietul de sarcini.

Art.60(6) în situația în care Beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației de plată a sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadență, Operatorul va avea dreptul să solicite Beneficiarului penalități în cuantum de 0,05% pe zi din valoarea plăților restante.

Art.60(7) în cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respect documentația tehnică, Operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități de întârziere de 0,1% pe zi din

valoarea lucrărilor neremediate.


Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume pe care Beneficiarul lear datora Operatorului în baza prezentului Contract, Iară ca Operatorul să poata invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

Art.60(8) In situația in care beneficiarul constata ca operatorul nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin contract, in baza prezentului regulament, are dreptul sa constate de plin drept nulitatea contractului încheiat cu operatorul fara vreo alta formalitate prealabila, prin dispoziția Primarului.

Rezilierea contractului nu scutește operatorul de plata daunelor pe care le datoreaza pentru neindeplinirea obligațiilor sale.


administrarea Consiliului Local Municipiul Ploiești, inclusiv echiparea tramei

de mobilier urban, prin gestiune indirecta va fi supus aprobării Consiliului Local aN^ibi^pmlui Ploiești și va intra in vigoare conform normelor legale.

(2) Modificările survenite in Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești in domeniul de activitate prevăzut de prezentul regulament vor putea fi preluate numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


CAIET DE SARCINI

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislației in vigoare si stabilește condițiile de desfășurare ale activităților specifice Serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea, altor entitati) din Municipiul Ploiești,inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice minime necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de delegare de gestiune a activităților de construire, modernizare, intretinere, reparare a rețelei stradale,lucrărilor de arta,parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban..


Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activităților de realizare a delegării de gestiune a serviciului de construire, modernizare, intretinere, reparare a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

Autoritatea contractanta a (Delegatarul) Serviciului este Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Ploiești.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurare . a calitatii, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a activitatilor de construire, modernizare, intretinere si reparare a rețelei stradale,lucrărilor de arta,parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban..

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale , lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Municipiului Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune delegata.

1.2   OBIECTIVELE AUTORITARI CONTRACTANTE

Obiectul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale , lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Municipiului Ploiești inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban , prin gestiune delegata din Municipiul Ploiești, presupune următoarele activități:

 • 1.2.1.  întocmirea documentație tehnice pentru realizarea tuturor lucrărilor de investiții, inclusiv întreținerea si reparații curente, conform legilatiei in vigoare

 • 1.2.2. întreținerea si menținerea in funcțiune a rețelei stradale, parcari, lucrări de arta

 • 1.2.3. modernizarea străzilor de pamant si balast

 • 1.2.4. consolidarea lucrărilor de arta

 • 1.2.5. echiparea tramei stardale cu elemente mobilier urban

 • 1.2.6. implementarea unui sistem de management modem al serviciului public de administrare si intretinere a rețelei stradale

Prin delegarea serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Municipiului Ploiești se va urmări, realizarea unui raport calitate cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • 1.2.7.  Construire, modernizarea, repararea si întreținerea rețelei stradale este responsabilitatea exclusiva Primăriei Municipiului Ploiești conform legislației in vigoare, si propunem a se realiza pe baza de delegare de gestiune indirecta pastrand următoarele atribuții:

 • a. urmărirea executării lucrărilor de construire, modernizare si întreținere a rețelei stradale ,lucrări de arta, parcari, echipare cu mobilier stradal;

 • b. întocmirea programelor anuale de lucrări de intretinere, reparații curente si reparații capitale si/sau modernizări pe rețeaua stradala si lucrări de arta ;

 • c. întocmirea programelor anuale privind echiparea rețelei stradale cu elemente de mobilier urban in scopul îmbunătățirii aspectului estetic si funcțional al orașului;

 • d. identificare in vederea amenajării si întreținerii unor spatii de parcare noi in vederea creșterii numărului locurilor de parcare, urmărind imbunatatirea accesibilității in municipiul Ploiești privind traficul rutier;

 • e. gestionarea centralizata a tuturor intervențiilor din rețeaua stradala si asigurarea unor intervenții imediat împreuna cu operatorul economic ;

 • f. verificarea documentelor de plata in vederea decontării;

 • g. va urmării realizarea unui program de investiții din surse proprii ale operatorului economic care va finanța si va exploata realizarea a 10 grupuri sanitare publice. Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare ;

 • h. Va urmări incasarea unei redevente anuale in suma de minim 10.000 euro ;

 • i. Va urmări respectarea indicatorilor de performanta ;

 • j. Va urmări refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitati publice ;

 • k. Realizarea strategiilor in domeniul dezvoltării infrastucturii rutiere si urmărirea realizării acesteia de către operatorul economic ;

 • 1.2.8. Aceste activitati se vor desfasura sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale in scopul asigurării gestionarii si optimizării activitatilor de modernizare, construirii si intretinere a rețelei stradale si a pasajelor pietonale, subterane și supraterane de utilitate publica si funcționarea in conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local.

 • 1.2.9. Conform normativelor in vigoare lucrările de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale si pasajelor pietonale, subterane și supraterane necesita a fi permanente, astfel incat sa se mențină starea de viabilitate a rețelei de străzi. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

 • 1.2.10. Lucrările de întreținere și reparații trebuie să asigure cerințele unei circulații in siguranța si confort si la finele duratei normale de funcționare.

 • 1.2.11. De asemenea exista necesitatea întreținerii străzilor si corelarea lucrărilor de reparații cu lucrările de intervenție la utilitati precum si realizarea de investiții pentru creșterea numărului de parcari, care este deficitar.

  1.3


INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

 • > AMPLASAMENTUL: România, județul Prahova, Municipiul Ploiești.

 • > TITULARUL INVESTIȚIEI: Consiliul Local al Municipiul Ploiești

 • > BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Ploiești

 • > Contact:

Adresa: Ploiești, Bulevardul........nr..., jud.Prahova

o Tel: 00................

o Fax: 00................,

o E-mail:        .....................ro

o Website:     www.primariaploiesti.ro

2. SITUAȚIA TEHNICA ACTUALA A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTA, PARCĂRILOR

Municipiul Ploiești are in administrare o rețea stradala de 888 de străzi cu o suprafața totala (parte carosabila si trotuare) de aproximativ 2.644.721,8 mp si 22 de poduri si pasaje.

Rețea stradala stare tehnica :

Strare îmbrăcăminte

Suprafața

Procent

-asfalt relativ nou

902.787,5 mp

35%

-asfalt relativ vechi

1.129.205,0 mp

43 %

- balast si pamant

486.754,3 mp

18%

-beton

94.993,0 mp

3%

-pavaj

30.982,0 mp

1%

Anexa cu rețeaua stradala respectând modelul de mai sus.

Aproximativ 65 % din rețeaua stradala a Municipiului Ploiești se afla intr-o stare tehnica necorespunzatoare desfășurării traficului in condiții de siguranța si confort, fenomenele de degradare a pârtii carosabile fiind frecvente pe majoritatea străzilor care nu au beneficiat de lucrări de reparații capitale..


La nivelul rețelei stradale se constata lipsa locurilor de parcare adecvate, care sa răspundă standardelor curente, regulilor de conformare arhitecturala si structurala, care sa confere siguranța in exploatare, sa răspundă cerințelor de igiena, de sanatate a utilizatorilor, de protecția mediului, de protecție impotriva zgomotului, la nivelul municipiului Ploiești, necesitatea unor spatii publice amenajate care sa răspundă cerințelor populației. Amenajarea parcărilor de reședința la nivelul Municipiului Ploiești acopera un necesar de 50% din solicitările existente in prezent. Continuarea lucrărilor de amenajare a parcărilor concomitent cu identificarea de noi suprafețe de teren care sa corespunda cerințelor si sa apartina domeniului public al Municipiului Ploiești este o prioritate a administrației locale.

Din analiza cheltuielilor bugetare efectuate la capitolul Transporturi si Comunicații se constata ca dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii rutiere nu a constituit o prioritate pentru administrațiile precedente ,deoarece aceste alocari de fonduri nu au reușit sa acopere cu lucrări intreaga rețea stradala aflata in administrare si proprietate, procentul alocat pentru acest capitol reprezentând aproximativ intre 2,5 si 3,5 % din totalul Bugetului Municipiului Ploiești.

In aceasta situație nu putem vorbi de o rețea stradala viabila care sa asigure desfasurarea traficului rutier si pietonal in condiții de siguranța si confort.

In ceea ce privește starea tehnica a lucrărilor de arta (pasaje rutiere si poduri) existente pe raza Municipiului Ploiești se constata o stare extrem de avansata de degradare , ce poate pune in pericol in orice moment atat traficul rutier cat si cel pietonal.Lucrarile de arta nu au fost expertizate tehnic in ultimii 10 ani si nici nu au fost alocate fonduri pentru execuția de lucrări de intretinere , reparații curente, reparații capitale sau lucrări de consolidări .

Nu fac parte din programul de administrare a străzilor stabilite prin prezenta Hotarare a Consiliului Local a Municipiului Ploiești străzile care au fost realizate in programul de investiție a Municipiului Ploiești si care se afla in perioada contractuala de garanție.

Asupra străzilor aflate in perioada de garanție se va putea interveni de către firma obligata la asigurarea garanției, iar in situația in care aceasta nu da curs in termeni contractuali realizarea lucrărilor de remediere, lucrările vor putea fi executate de către operatorul unic conform prezentei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

3. DATE REFERITOARE LA DELEGAREA GESTIUNII

3.1 OBIECTUL GESTIUNII DELEGATE


3.1.1.Obiectul delegării serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale , lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban presupune realizarea următoarele lucrări de investiții:

 • A.  Obiectul 1 - Reparații capitale si/sau modernizări la rețeaua stradala ;

 • B.  Obiectul 2 - Lucrări de amenajare a parcărilor publice;

 • C.  Obiectul 3 - Realizarea lucrărilor de consolidare la lucrările de arta;

 • D.  Obiectul 4 - Echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban (inclusiv grupuri sanitare).

E Obiectul 5 - Program de investiții din surse proprii al operatorului economic

Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic.

Operatorul economic va finanța din surse proprii si va exploata realizarea următoarelor tipuri de lucrări :

 • 1. 10 grupuri sanitare publice (baterii formate din grupuri sanitare barbati si grupuri sanitare femei) si 10 grupuri sanitare pentru persoane cu disabilitati.

Operatorul se obliga sa asigure funcționarea in bune condiții a tuturor grupurilor sanitare (baterii) pe întreaga perioada de derulare a contractului.

In situația in care cel puțin o cabina sanitara este nefunctionala timp de 30 de zile investitorul este in drept sa rezilieze contractul Conform art. 55 din contract.

Caracteristici tehnice si funcționale pentru obiectivele nominalizate in programul de investiții:

Toaleta publica , se va amplasa in spatii publice intens circulate ce vor fi indicate ulterior de autoritatea contractanta, operatorului economic desemnat câștigător. Toaleta publica ce poate fi mutata trebuie sa fie construita in conformitate cu normele europene in vigoare, rezistenta la vandalism si ușor amplasabila.

Suprafața construita =8.84 mp

Suprafața utila =6.86 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica are zona acces, camera tehnica, camera WC barbati cu o cabina si camera WC femei cu o cabina.

Structura de rezistenta va fi din panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare. Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip.

Finisaje exterioare: Fațadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isoparete 1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de pereții de beton prefabricat cu ajutorul unor profîle rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La colturile pereților se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri (RAL 9006). Usa acces este metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilația se realizează cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isotego 1000) grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010), la imbinarile dintre panouri se folosește banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie. Invelitoarea este fixata pe pereții prefabricați pe o structura metalica, cu garnitura de etansare.

Finisaje interioare: Pereții sunt finisați cu vopsea lavabila pentru beton alba (RAL 9010), avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea țevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL 7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan - Isotego 1000), grosime 10 cm.

O        UTILITATI

1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conectează la rețeaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta . pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a împiedica înghețul apei in țevi si craparea acestora.

 • 2. Instalații gaze naturale

Nu va fi cazul.

3 Instalații electrice

Alimentarea cu energia electrica este la rețeaua locala de electricitate, in cazul in care aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalațiile electrice sunt înglobate in pereții prefabricați de beton armat, fiind foarte simplu sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric - rețeaua locala de electricitate sau generatorul de energie electrica.

f')            4 Instalații termice

încălzirea pe timp de iama se va realiza cu ajutorul corpurilor de încălzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereți si la acoperiș. Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

In sezonul rece, corpurile de încălzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau oprirea alimentarii cu apa.

5 Instalațiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de * 120 cm si sub lavoar pentru a ascunde țevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si întreținere datorita materialelor ușor de folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica, aparatura rezistenta la uzura, finisaje rezistente la pete si zgârieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu dispozitive electronice, care reglează automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clătite in mod automat după folosire.

Bateriile lavoarelor au acționare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalația sanitara (țevile) se incalzesc cu cablu de Încălzire (acest sistem de incalzire a țevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de Încălzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.

IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implică asigurarea unei ambianțe termice corespunzătoare atât în regim de iarnă cât și în regim de vară.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale de contaminare a mediului, sa nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare și să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apă.

O        ALTE PRECIZĂRI

 • (2) Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare.

 • (3) Termen de realizare a construcțiilor : 45 de zile inclusiv obținerea autorizației de construire

 • 3.1.2. Lucrările de investiții se vor realiza in maxim 4 ani. Lucrările de investiții vor fi finanțate de autoritatea contractanta cu excepția Obiectului 5 - Program de investiții din surse proprii al operatorului economic.. Autoritatea contractanta va plăti contravaloarea lucrărilor de investirii, pe baza situațiilor de plata înaintate autoritarii contractante respectând întocmai prevederile din Regulamentul serviciului.

 • 3.1.3. Decontarea cheltuielilor

 • (1) Autoritatea contractanta nu acordă plăți în avans .


 • (2) Autoritatea contractanta nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între operatorul economic desemnat câștigător și furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

 • (3) Documente obligatorii necesare decontării

 • • factura fîscală/facturile fiscale, în original, în vederea certificării conformității de către personalul autoritatii contractante;

 • • proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în original;

 • • documente de calitate pentru materialele puse in opera (certificatul de garanție emis de producător, agremente tehnice,declarație de conformitate,etc) ;

 • • situație de lucrări acceptata de dirigintele de șantier care să precizeze data și numărul contractului conform căruia se emite și perioada în care au fost executate lucrările aferente,insotite si de punctul de vedere al RTE SI CQ ;

 • • atasamente vizate de dirigintele de șantier;

 • • procesele verbale de inspecție în fazele determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor prin programe de control avizate de către structurile ISC, conform prevederilor legale si/sau faze determinante.

 • • autorizație de construire ,conform prevederilor in vigoare

 • 3.1.4. Garanția minima solicitata pentru lucrările de investiții.

 • a) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale, la străzi si parcari: 3 (ani)

 • b) Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani)

 • c) Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani)

 • 3.1.5. Pe Întreaga durata a contractului, se va asigura:

 • > Întreținerea, menținerea in stare de funcționare a rețelei stradale, lucrărilor de arta,parcărilor prin realizarea lucrărilor de intretinere si reparații curente;

 • > refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitari publice .

3.2. PROIECTAREA


 • 3.2.1. Aceasta activitate implica realizarea unei documentarii tehnico-economice pentru lucrările de intretinere si reparatii(curente, capitale si/sau modernizări ) ale străzilor ,lucrărilor de arta, parcărilor ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) se elaborează de regula in fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate(numai pentru lucrări de reparații capitale si/sau modernizări), DALI, proiect tehnic si detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrării. Se va realiza si documentația aferenta obținerii avizelor de specialitate necesare obținerii autorizaților de construire.

 • 3.2.2. Elaborarea documentației se efectuează astfel:

 • - pentru lucrări de intretinere

 • - pentru lucrări de reparații curente

 • - pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări

 • 3.2.3. La proiectarea lucrărilor aferente/ străzilor /lucrărilor de arta/ parcarilor( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), se va tine cont de coexistenta cu alte instalații si construcții din zona: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, cai ferate, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apa, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.

3.2.4.Se va face o descriere funcționala si tehnologica a soluțiilor proiectate. Se vor descrie traseele de strada/parcare/lucrare de. arta/trotuare, lungimea acestora, suprafața.

 • 3.2.5. La proiectare se vor lua in considerare numai soluțiile tehnice descrise in caietul de sarcini si pentru care exista corespondent in devizul oferta. Este interzisa utilizarea altor soluții tehnice si tehnologii de execuție care nu se regăsesc in caietul de sarcini.

 • 3.2.6. La elaborarea proiectelor se vor avea in vedere si următoarele:

 • a. Condiții tehnice privind proiectarea :

 • (1) Pentru străzile existente, condițiile tehnice din prezentul caiet de sarcini trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

 • (2) Zona străzilor din localitățile urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a străzilor.

 • (3) Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului localităților urbane se stabilesc prin studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • (4) La proiectarea străzilor se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, precum și capacitățile maxime de circulație care sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2. din Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane

 • (5) Proiectarea, sistematizarea și realizarea străzilor din localitățile urbane se face în corelare cu planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului,întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

 • (6) La proiectarea, execuția și intervențiile asupra străzilor se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici,sociali și de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști.

 • (7) îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă de trotuar.

 • (8) Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

 • (9) Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.

 • (10) Adoptarea elementelor geometrice ale străzilor se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare și simt redate în anexa nr. 3,Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane.

 • (11) Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I-III se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 4, Norma tehnica privind proiectarea străzilor in localitățile urbane.

 • (12) Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare.Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

 • (13) Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț-dezgheț se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

 • (14) La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de fluxurile circulației, de relațiile dintre curenții de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condițiile de vizibilitate și de siguranță a circulației, cu respectarea normelor în vigoare.

 • (15) Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

 • (16) La traversarea străzilor din categoriile I și II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.

 • b. Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în Norma tehnică privind proiectarea străzilor in localitățile urbane din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 8bis din 06/04/1998

 • c. La alegerea structurilor rutiere și dimensionarea acestora, elemente care determină în mod direct durata normală de funcționare a străzilor, se va ține seama de normele și reglementările tehnice de proiectare specifice.

 • 3.2.7. Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizare a structurilor rutiere, pe baza de comanda scrisa.

 • 3.2.8. Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intretinere si reparații curente a străzilor se face de către comisia tehnica a Municipiului Ploiești.

 • 3.2.9. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparații capitale se face de către Consiliul local al Municipiului Ploiești, după avizarea in prealabil de către comisia • tehnica a Municipiului Ploiești.

4 ACTIVITATI SPECIFICE SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE REȚEA STRADALA

4.1.Lucrari de întreținere (L.I.)

Lucrările de intretinere se clasifica astfel:

(a) Lucrări privind caile circulabile;

(b Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.;

 • 4.1.a întreținerea cailor circulabile

La intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere modeme, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme" - indicativ AND 547.

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:


 • (1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a bitumarii acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) întreținerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) întreținerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmatarea crăpăturilor, inlaturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Curățirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (6) întreținerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (7) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

 • (8) Aprovizionarea si astemerea de nisip sau balast la străzile din pamant;

 • (9) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de străzi;

 • (10) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, a platformelor stafiilor de transport in comun, stațiilor de taximetre, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (11) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi, al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va tine • cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre structura existenta si cea noua;

 • (12) întreținerea trotuarelor si a pistelor de cicliști, pentru eliminarea defecțiunilor imbracamintii modernizate (îmbrăcăminte bituminoasa, beton de ciment) după caz, prin plombări, badijonari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;

 • (13) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii (pietruiri, balasturi) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (14) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (15) întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabilc, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc.;

 • (16) întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, etc.;

 • (17) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor;

 • (18) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, , ■ precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona străzii;

 • (19) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

 • 4.1. b întreținerea lucrărilor de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.

întreținerea lucrărilor de arta consta in principal din:

 • (1) la lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) reparații de tencuieli;

 • b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

 • c) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

....              d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

O            e) completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

 • f) reparații la parapete, trotuare si guri de scurgere;

 • g) reparații locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

 • h) reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scări de acces.

 • (2) la lucrările din metal:

 • a) indreptarea elementelor deformate;

 • b) curatarea aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

 • c) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

 • d) revopsirea parapetelor.

 • (3) la albiile râurilor traversate pe poduri:

 • a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetației care împiedica scurgerea apei;

 • b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;

 • c) reparații izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

4.1.2.Lucrari de reparații curente (R.C.)

 • 4.1.2.1. Reparatii curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe întinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet (burdusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra degradate pe suprafețe intinse, bitumarea rosturilor.

 • (3) Executarea de pavaje din piatra pe porțiuni izolate in vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație la stafii de transport in comun, parcaje, intrări in intersecții, stafii de alimentare cu carburanți, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izolata a structurii rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a • crăpăturilor, etc.

 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de străzi la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura compensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste imbracaminti existente, respectiv pe:


 • - pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

 • - pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin calcule de dimensionare.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase duble:

 • - suprafețe bituminoase;

- macadamuri si straturi stabilizate;

 • - beton de ciment;

 • (9) Repararea pavajelor existente.

 • (10) Executarea de pavaje din piatra.

 • (11) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (12) Lucrări de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, astemerea si cilindrarea de material pietros pe strada precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente.

 • (13) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (14) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (15) Repararea si Înlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace distruse, etc.

 • (16) Executarea de peroane pentru calatori la stațiile de tramvai, precum si alveole in partea carosabila pentru stafiile de autobuze si troleibuze.

 • (17) Repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare si staționare.

 • (18) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (19) Refaceri de trotuare si piste de cicliști cu imbracaminti modeme: bituminoase, din beton de ciment, pavaj

 • (20) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de incadrare a pârtii carosabile pe acostamente când strada are profil de sosea.

 • (21) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul.

 • (22) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare intregi de strada.

 • (23) Reparații si amenajari pentru corecții de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare, etc.

 • (24) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drenuri longitudinale sau transversale.

 • (25) Lărgiri de străzi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului si condițiilor locale.

 • (26) Reamenajari si modernizări de intersecții de străzi la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

 • (27) Executarea de trotuare si piste de cicliști la străzile cu trafic intens.

 • (28) Executarea de locuri de parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (29) Executarea de variante locale de străzi pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (30) Lucrări de desființare a variantelor de străzi nefunctionale .

 • (31) Eliminarea refulărilor si a valuririlor imbracamintei in stațiile mijloacelor de transport in comun si la semafoare.

 • 4.I.2.2. Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, ziduri de sprijin, etc. Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

 • (2) Consolidarea infrastructurilor;

 • (3) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

 • (4) Realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;

 • (5) Demolări si desființări de poduri;

 • (6) Captarea izvoarelor de pe zona străzilor si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (7) Lucrări de aparare a străzilor împotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (8) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (9) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

4.3.Lucrari de reparații capitale (R.K.)

 • 43.1. Reparații capitale privind caile circulabile

Lucrările de reparații capitale privind caile circulabile constau in:


 • (1) Corectarea traseului străzii in totalitate sau parțial, in sectoarele critice, cuprinzând . imbunatatiri in planul de situație, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. In cadrul acestor lucrări de reparații capitale se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente.

 • (2) Lucrările de reparații capitale privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din inghet-dezghet sau acțiunea distructiva a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrărilor de sistematizare pe verticala.

 • (3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundație (când este cazul), incadrari trotuare, pista cicliști (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersecții principale.

 • (4) Reamenajarea de intersecții principale si piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrări noi de extindere, amenajari principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.;

 • (5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

 • (6) Lucrări de reparații capitale pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete,

 • (7) Reparații sau lucrări noi privind aparari de maluri, rectificări de cursuri de apa sau corecții locale de torenti care afecteaza rezistenta si funcționalitatea străzilor, inclusiv lucrări pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafața;

 • (8) Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate in corelare cu lucrări noi sau de reparații capitale ale caii de transport in comun si lucrări specifice acestora.

 • (9) Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate in corelare cu lucrări noi sau reparații de rețele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere, etc.

 • 43.2. Reparații capitale privind lucrările de arta

Lucrările de reparații capitale privind lucrările de arta constau in:

 • (1) Consolidarea si reabilitarea podurilor, pasajelor,, zidurilor de sprijin, etc.

 • (2) Definitivarea podurilor a căror structura existenta este provizorie.

 • (3) Lărgirea podurilor

 • (4) Ridicarea clasei de incarcare.

Art. 13 Lucrări de modernizări stradale


Art.31 Lucrările de modernizări stradale se realizează pentru creșterea indicatorilor tehnici in scopul asigurării preluării fluxurilor actuale de circulație si creșterea gradului de confort a cetățenilor.

 • (1) Lucrările de modernizare costau in realizarea suprastructurii respectiv a infrastructurii străzii precum si extinderi de lucrări in vederea creșterii capacitatii de circulație, a fluentei si siguranței traficului.

 • (2) In corelare cu aceste lucrări se pot realiza lucrări de echipare pentru transportul in comun, instalații tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrările de modernizare asigura si creșterea gradului de dotare a străzii.

Art. 14 Modernizări privind caile circulabile

Lucrările de.modemizari privind caile circulabile.constau in:.. _......... .....   _ ..............

 • (1) Corectarea traseului străzii in totalitate sau parțial, in sectoarele critice, cuprinzând imbunatatiri in planul de situație, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. In cadrul acestor lucrări de modernizare se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente.

 • (2) Lucrările de modernizări privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din inghet-dezghet sau acțiunea distructiva a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrărilor de sistematizare pe verticala.

In cadrul acestor lucrări se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor rutiere • existente.

 • (3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundație (când este cazul), incadrari trotuare, pista cicliști (daca este cazul) realizate pentru întreaga strada sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersecții principale.

 • (4) Reamenajarea de intersecții principale si piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrări noi de extindere, amenajari principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.;

 • (5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

 • (6) Lucrări pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel sau la niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranța, etc.;

 • (7) Lucrări noi privind aparari de maluri, rectificări de cursuri de apa sau corecții locale de torenti care afecteaza rezistenta si funcționalitatea străzilor, inclusiv amenajari de podețe si alte lucrări pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafața;

 • (8) Lucrări de modernizare ale străzii efectuate in corelare cu lucrări noi sau de reparații capitale ale caii de transport in comun si lucrări specifice acestora.

 • (9) Lucrări de modernizări ale străzii efectuate in corelare cu lucrări noi sau reparații de rețele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere, etc.

Lucrările de reparații mențin obiectivele la indicatorii tehnico-economici aprobați.

Lucrările de modernizări (LM) aduc imbunatatiri ale indicatorilor tehnico economici ai obiectivelor de investiții, asa cum ar fi asfaltarea stazilor de pamant sau cu balast, etc..

 • 4.4. Elemente de mobilier urban

 • 4.4.1.Tipuri de elemente de mobilier urban: bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatra naturala, banei beton cu șezut din lemn, suport din beton pentru cos de gunoi, masa ping-pong din beton, masa sah si doua băncuțe beton cu șezut din lemn, lucrări de astemere asfalt colorat, mana curenta din otel, mana curenta din fier forjat, mana curenta din lemn, gard din fier forjat, banei cu structura metalica si confecție din lemn, stâlpi din lemn pentru pergole, stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole, structura lemn pentru acoperire pergole, banei cu suport din profile de otel si confecție din lemn, banei cu suport din placa de otel si confecție din lemn (fara spatar), banei cu suport din fonta turnata si confecție din lemn, cos gunoi din tabla .perforata si.suport din țeava de-otel, cos gunoi din tabla perforata si suport din tabla turnata, toaleta publica pentru persoane cu disabilitati.

 • (1) In speța, proiectarea elementelor de mobilier urban este realizata pentru utilizare Îndelungata si durabila.Materialele din care sunt realizate echipamentele (lemn, metal sau beton) trebuie sa corespunda domeniului de utilizare pentru cetateni. Prin utilizarea inovatoare a materialelor, se poate asigura dotări cu o durabilitate ridicata, care rezista in timp la efectelor razelor solare, la schimbările de anotimpuri, la folosire si uzura, precum si la acte de vandalism.

 • (2) Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametrii de calitate ar fi : barele de otel sau fier zincat, nevopsite sau vopsite, plăcile din beton sau plăcile stratificate vopsite sau acoperite cu material plastic.

 • (3) Calitatea echipamentelor inseamna alegerea acelor produse care au in compoziție materiale ecologice, si ar trebui de retinut ca acele materiale ecologice trebuie sa asigure obținerea unor produse cu cea mai mare durabilitate, in fapt acestea sa asigura cea mai buna combinație intre calitatea superioara si rezistenta ridicata la intemperii.

 • (4) Calitatea materialelor utilizate trebuie sa confere rezistenta, siguranța in exploatare si durabilitate.

 • (5) Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le Îndeplinească produsele vizeaza tipo-dimensiuni_(dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permită utilizarea facila si in condiții de siguranța), sa fie proiectate pentru o greutate stabilita si declarata, sa confere stabilitate si sa aiba aspect plăcut.

 • (6) Cerinte tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de mobilier stradal:

 • • Materialele folosite sa fie adaptate din punct de vedere ergonomie si al siguranței

 • • Structura utilizata la ansamblare sa fie metalica,

 • • Fixarea structurii metalice sa se realizeze prin Îngropare la diverse adâncimi, cf standardelor, si utilizarea betonului pentru realizarea fundației,

 • • Sa fie facile si persoanelor cu dizabilitati,

 • • Sa permită alegerea culorilor,

 • • Sa permită combinarea cu alte elemente in funcție de necesitați,

 • • Sa nu prezinte porțiuni taioase iar imbinarile sa fie conform STAS in materie.

 • (7)Enumeram un set specific de condiții tehnice de calitate minimale :

• pentru banei si coșuri de gunoi confecționate din lemn:

 • a. Suprafețele din lemn trebuie sa fie rezistente la acțiunea factorilor de mediu si a agentilor corosivi, prin structura lor, sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgârieturi, fisuri, ondulări, lipsa de material, pungi de rasina, coaja infundata, mucegai,putregai, noduri concrescute.

 • b. Mobilierul din lemn ca si cel din lemn brut ar trebui sa fie tratat corespunzător, iar umiditatea lemnului in mobilierul finit nu ar trebui sa aiba , la livrare, o valoare mai mare de 12%. Suprafețele vizibile, care vin in contact cu utilizatorii ar trebui sa fie rindeluite si șlefuite pe toate fetele si toate muchiile, si deasemenea sa fie acoperite cu o pelicula de protecție care sa fie si decorativa (lac, vopsele, folii). Peliculele de protecție pot fi transparente sau opace , cu grad inalt de luciu sau semiluciu, mate sau semimate.

 • c. Lacurile, emailurile, vopselele trebuie sa asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate, aer, agenti chimici, stabilitate la lumina, variații de temperatura, condiții specifice mediului extern in care sunt amplasate produsele si nu in ultimul rând sa aiba avizul organului de specialitate pentru conformitate, daca e cazul.

 • d. pentru montaj si instalare: In ceea ce privește instalarea echipamentelor un accent deosebit ar trebui sa se pună pe stabilitatea mobilierului (când este așezat in plan orizontal sa nu se miște). Ansamblarea componentelor pieselor_de_mobilier_si.echipamentelor.ar_ trebui sa.realizeze ușor, fara_ joc, pentru a asigura rigiditatea ansambluluji si a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatării.Accesoriile metalice si șuruburile ar trebui sa fie protejate anticoroziv, iar la fixarea acestora pe suprafețe vizibile trebuie sa fie acoperite sau ingropate, atat pentru siguranța exploatării cat si in scop decorativ. Prelucrările metalice trebuie sa fie astfel executate incat reperele vizibile prelucrate sa nu prezinte asperitati, iar susdurile sa fie netede si fara rigurozități.


 • (8) Avand in vedere destinația produselor, in speța comunitatea, si categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerința obligatorie , indeplinirea a standardelor de calitate, care presupune prezentarea actelor doveditoare de certificare a calitatii sau de asigurare a sistemului de calitate, fie prin dovada efectuării auditului calitatii produsului sau inspecții pentru asigurarea indeplinirii condițiilor de calitate cu rezultatul constatărilor.

 • (9) Un produs de calitate comporta parcurgerea si respectarea anumitor etape pe care operatorul economic trebuie sa le enumere si sa le dezvolte după modelul prezentat mai jos si anume :

 • a. utilizarea in procesul de producție a tehnologiilor de vârf si a mașinilor performante

 • b. realizarea unor produse cu design inovator si orientat permanent spre satisfacerea nevoilor de dezvoltare fizica si intelectuala ale omului

 • c. fluidizarea comunicării prim mijloace tradiționale sau structuri motorii imaginative

 • d. timpi rezonabile de producție, transport, montaj si punere in funcțiune

 • e. ansamblare facila si in timp scurt

 • f. intretinere ușoara

 • g. un raport optim intre calitate si preț.

 • (10) Echipamentele de mobilier urban trebuie sa asigure securitatea fizica a utilizatorilor, si sa respecte următoarele caracteristici:

Q-           a- Echipamentele pot fi confecționate din metal sau din lemn, cu ansamblare

demontabila sau nedemontabila.

 • b. Suprafețele din beton ar trebui sa fie plane, sa nu prezinte zgârieturi, sau fisuri si sa reziste la acțiunea factorilor corozivi.

 • c. Prelucrările metalice ar trebui sa fie astfel executate incat sa nu prezinte asperitati

 • d. Suprafețele de beton placate cu mozaic sa fie fara denivelări, colorări neuniforme

 • e. Suprafețele vizibile ale sub ansamblurilor sa fie finisate frumos :

 • (11) La livrare produsele trebuie sa fie insotite de certificat de garanție, semnate si stampilate de producător. In certificat trebuie sa fie precizate :

 • a. durata medie de utilizare a produsului,

 • b. termenul de garanție, ( minim de 36 luni),

 • c. modalitățile de asigurare a garanției

 • (12)Conform prevederilor legale, corespunzător fiecărei perioade sau distict pe produs, operatorul economic, este obligat fata de beneficiar, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garanție, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in funcțiune, intretinerea , repararea sau inlocuirea acestora precum si cheltuielile de manipulare, expertizare, montare , ambalare si transport. In plus, operatorul economic are obligația sa asigure repararea, sau inlocuirea gratuita a produselor după expirarea termenului de garanție, in cazul unor vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare si care nu permit utilizarea produsului de către beneficiarul final. Ca urmare,răspunderea juridica pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor, pe perioada exploatării, care pot afecta sanatatea sau securitatea utilizatorului, revine operatorului economic.

________(13)La nivel.de.concept pentru a îmbunătăți flexibilitatea în modul de utilizare a produsului, . acesta trebuie conceput de asa maniera încât sa necesite foarte puține modificări in crearea de elemente personalizate. Aceasta înseamnă ca echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu ușurința pentru crearea unei versiuni viitoare a amplasamentului, fara a ridica probleme cu privire • la montaj sau calitatea personalizării. Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilități de combinare a elementelor creeaza împreuna un echilibru intre nenumăratele forme de mișcare, (este foarte important rolul culorilor si poate sa ajute si sa inspire, sa transpună posibilitățile de odihna si recrere).O coloristica clara si in contraste asigura o relație vizuala intre om si spațiul public

(14)Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati, se va amplasa in spatii publice. Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati este construita in conformitate cu normele europene in vigoare, avand o arhitectura deosebita, rezistente la vandalism si ușor amplas abile.

Suprafața construita = 5.48 mp

Suprafața utila = 4.22 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati va avea o cabina unisex sau pentru persoanele cu dizabilitati.

Structura de rezistenta: Panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare. Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip. Finisaje exterioare: Fațadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isoparete 1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de pereții de beton prefabricat cu ajutorul unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La colturile pereților se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri( RAL 9006.)

Usa acces este metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilația se realizează cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan - Isotego 1000) grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010), la îmbinările dintre panouri se folosește banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie. Invelitoarea este fixata pe pereții prefabricați pe o structura metalica, cu garnitura de etansare.

Finisaje interioare: Pereții sunt finisați cu vopsea lavabila pentru beton alba, (RAL 9010), avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea țevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL 7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan - Isotego 1000), grosime 10 cm.

Bare de sprijin vor fi din otel vopsit langa vasul de toaleta si lavoar pentru persoanele cu dizabilitati motorii.


UTILITATI

1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conectează la rețeaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a Împiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.

2.1nstalatii gaze naturale

Nu va fi cazul.

 • 3 Instalații electrice

Alimentarea cu energia electrica este la rețeaua locala de electricitate, in cazul in care aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalațiile electrice sunt inglobate in pereții prefabricați de beton armat, fiind foarte simplu sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric - rețeaua locala de electricitate sau generatorul de energie electrica.

 • 4 Instalații termice

încălzirea pe timp de iama se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric. Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereți si la acoperiș. ' Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

In sezonul rece, corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau oprirea alimentarii cu apa.

 • 5 Instalațiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de 120 cm si sub lavoar pentru a ascunde țevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

La cererea clientului se poate opta pentru vase sanitare din inox, fiind potrivite cu spatii antivandalism.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor ușor de folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica sau inox, aparatura rezistenta la uzura, finisaje rezistente la pete si zgârieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu aparatura electronica care reglează automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clătite in mod automat după folosire.

Bateriile lavoarelor au acționare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalația sanitara (țevile) se Încălzesc cu cablu de incalzire (acest sistem de incalzire a țevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru a Împiedica inghetul apei in țevi si craparea acestora.

A. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implică asigurarea unei ambianțe termice corespunzătoare atât în regim de iarnă cât și în regim de vară.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale de contaminare a mediului, să nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare și să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apă.

B. PROTECȚIA LA ZGOMOT

Cerința privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor, respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul clădirii sau din spatiile alăturate, perceput de către utilizatorii clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spațiilor o ambianță acustică minim acceptabilă.

15)Ofertele care nu se conformează cu specificațiile tehnice vor fî respinse.

 • (16) Pentru ofertare, pentru fiecare produs ofertat, operatorul economic va prezentata o documentație tehnica care sa cuprindă toate caracteristicile tehnice ale produselor, materialelor folosite,.finisajele, informații referitoare la capacitate, dimensiuni, îmbinări, materialul din.care. este confecționat.

 • (17) Documentatia tehnica se va prezenta atat in text cat si in prezentare pentru fiecare produs planșe tehnice de detaliu, din care sa se desprindă toate elementele componente cu toate datele necesare pentru evaluarea ofertelor.

 • (18) Termenul minim de livrare este de 5 zile pentru fiecare produs din toata gama de produse aferente caietului de sarcini.

 • (19) Durata medie de viata a unei utilizări de elemente de mobilier urban se poate încadra in intervalul 5-10 ani,

5. Indicatori de performanta

A

5.1.In vederea respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic trebuie să asigure:

 • • gestiunea activitatilor de construire, modernizare, reparare si întreținere a arterelor,lucrărilor de arta,parcaje aflate în administrarea Consiliului Local al Municiliului Ploiești, conform prevederilor contractuale;

 • • înregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;

 • • accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • • îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate;

 • • calitatea și eficiența serviciului fumizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în 1 regulamentul de serviciu;

 • • administrarea, exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune a sistemului rutier încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • • creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • • modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

5.2. Indicatori de performanță generali ce trebuie urmăriți sunt următorii:

Nr

Indicatori de performanta generali

Semestrial

Total

I

II

An

5.2.1.

calitatea activitatilor prestate

a.numărului maxim de reclamații privind degradările in

carosabil

lucrări de arta

parcari

500

350

50

500

350

50

1000

700

100


b.numărul maxim de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale

carosabil

lucrări de arta

parcari

100

100

25

100

100

25

200

200

50

c.numărul maxim de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare

50

50

100

d.numărul maxim de reclamații și notificări justificate si rezolvate de la punctele a), b) și c) în 48 de ore in raport cu nr. total de reclamații primite;

60%

60%

e. numărului maxim de reclamații și notificări justificate rezolvate de la punctele a), b) și c) în 5 zile lucrătoare in raport cu nr. total de reclamații primite.

60%

60%

5.2.2

răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor contractante

sau a autorității

a. gestionarea centralizata a sesizărilor scrise si emiterea obligatoriu a răspunsului din partea operatorului;

500

500

1000

b. creșterea procentului din sesizările rezolvate de la punctul a) în termen de 30 de zile calendaristice.

190

190

380

5.3. Indicatori de performanta garantați:


NR

Indicatori de performanta generali

Semestrial        Total

I     II    An

5.3.1.

indicatori de performanta a căror nerespecatre atrage penalitati conform programului de delegare a gestiunii

a. valoarea despăgubirilor acordate de operator in cazul deteriorării imputabile lui a infrastructurii utilizatorului

Se cuantifica conform clauzelor contractuale

b. valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea termenelor de execuție

5.3.2.

Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobatffizic si valoric)

 • a.  Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC

 • b.  Valoare lucrări realizate

Se cuantifica conform clauzelor contractuale


 • c.  Raportul dintre a) si b)

 • d.  Respectarea termenelor prevăzute de realizare a lucrărilor

 • e.  Procent de încadrare a lucrărilor în termenele de realizare prevăzute

5.3.3.

Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

5.3.4.

Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

5.3.5

Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

5.3.3. Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

 • a) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum/parcare: 2 (ani)

 • b) Intervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum/parcare: 3 (ani)

 • c) Intervalul minim între două lucrări de reparații capitale si/sau modernizări realizate pe același tronson de drum/parcare : 10 (ani)

 • d) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • e) Intervalul minim între două lucrări de consolidare realizate pe același pod: 10 (ani)

5.3.4. Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

 • a) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere străzi,parcari(plombe locale,badijionari fisuri): 1 (zile/lOOOmp)

 • b) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/lOOOmp)

 • c) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+refacere infrastr): 5 (zile/lOOOmp)

 • d) Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere, hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

 • e) Durata minima de executie/proiectare pentru lucrări de consolidare la un pod : 90 (zile) QDurata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(lbuc.din toate produsele) :

5 (zile)

5.3.5. Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

 • a) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la străzi si parcari (plombe locale,badijionari fisuri) : 1 (ani)

 • b) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

 • c) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari(covor asfaltic+refacerea infrastructurii): 3 (ani)

 • d) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri : ( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

 • e) Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani)

 • f) Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),


5.3.6.Caracteristicile aparente ale drumului


Elementul

Nivelul de servici

Modul de

măsurare

Perioada de timp acordata pentru reparare sau toleranta

Latimea pârtii

Latimea prevăzută in contract

Manual,cu ruleta

Nici o toleranta

Starea de curățenie a suprafeței si acostamentelor

Constant curata, fara urme de pamant, deșeuri, alte obiecte

Control vizual

Pamantul, materiale diverse trebuie ridicate in:

- 1 ora, daca compromite securitatea drumului

-36 ore, daca nu compromite securitatea drumului.

Nivelul trotuarelor sau acostamentelor in raport cu suprafața drumului

Diferența de nivel nu trebuie sa depaseasca 15mm

Măsurare cu rigla gradata

Trotuare asfaltate sau pavate

Trebuie sa ramana permanent:

- Etanșe, pentru evitarea infiltrării apei

- Sa nu prezinte deformații sau eroziuni

Control vizual

Reparațiile trebuie realizate intr-un interval de 7 zile de la constatare


Zone verzi (in afara suprafeței drumului si trotuarelor)

Inaltimea vegetatiei(cu excepția arborilor:

 • - sub 20cm pe metru

 • - iarba

 • - sub lm in celelalte cazuri (gard viu, flori, vegetație ornamentala)

 • - sa nu deranjeze scurgerea apelor

Control vizual Măsurare cu rigla gradata

Vegetația superioara valorilor limita trebuie taiata intr-un interval de 7 zile de la constatare.

Gropi

Nu sunt admise

Control vizual

Gropile trebuie reparate intr-un interval de 3 zile de la constatare

Reparații localizate

 • - Reparațiile trebuie:

 • - sa fie de forma patrata sau rectangulara

 • - sa fie la nivelul suprafeței

 • - restului străzii sa fie realizate cu material similare celor

din restul străzii sa nu prezinte fisuri mai mari

Control vizual pentru determinarea formei si materialelor utilizate Utilizarea riglei pentru stabilirea nivelului fata

Reparațiile neconforme trebuie refăcute intr-un interval de 3 zile de la detectare

Fisurarea suprafeței

Nu trebuie sa existe fisuri cu deschiderea mai mare de 3mm. Pentru o secțiune oarecare de 50m, zona fisurata nu poate sa reprezinte mai mult de 10% din suprafața drumului

Utilizarea unei mici rigle transparente pentru detectarea deschiderii fisurilor Pentru fisurile izolate, "zona fisurata" include o suprafața de 50cm de o parte si de alta a fisurii multiplicata cu lungimea fisurii plus 50cm la fiecare extremitate

Pentru fisurile multiple si cele care se intersectează, "zona fisurata" este o zona de

forma patrata cu marginile paralele cu axa de circulație si care înglobează in

Fisurile mai mari de 3mm deschidere trebuie colmatate intr-un interval de 3 zile de la detectare.

Omieraj (fagase)

Nu trebuie sa existe fagase mai mari de 15mm adâncime. Nici o secțiune de strada nu trebuie sa prezinte fagase peste 10 mm pe mai mult de 5% din lungimea sa

Transversoprofilograf Un omieraj superior

rutier

valorii limita trebuie eliminat         intr-un

interval de 15 zile

Pelade

Nu se admit

Control vizual

Suprafețele afectate trebuie reparate intr- un interval de 30 de zile de la detectare

Degradări in corpul drumului (ruperi de imbracaminte)

Nu se admit

Control vizual

Suprafețele afectate trebuie reparate intr- un interval de 30 de zile de la detectare

5.3.7.Lucrari de arta

Element

Nivel de servici

Mod de măsurătoare

Perioada de timp acodata pentru reparare sau toleranta

Guri de scurgere. Geigere

Trebuie    sa    aiba

gratar.sa fie curate si imbracamintea sa nu prezinte        degradări

importante in zona. Trebuie sa fie libere si fara obstrucții

Control vizual

Tolerante.

Obstrucțiile echivalente ta cel puțin 10%  din capacitatea

dispozitivului.

Obstrucțiile trebuie sa fie degajate intr-un interval de 7 zile de la detectarea lor.

Degradările trebuie sa fie reparate in 3 saptamani    de    la

detectarea lor.

Colectoarele de apa pluviala

Trebuie sa fie curate si sa nu prezinte degradări importante. Trebuie sa fie bine curatate de pamant si de alte materiale.

Alte lucrări mici

Trebuie sa fie curate si sa nu prezinte degradări importante. Trebuie sa fie bine curatate de pamant si     de     materialele

inconj urato are.

penalitatOentru nerespectarea nivelelcQde servici

CRITERII

CONDIȚII DE APLICARE A PENALITĂȚII

BAREMURI PE ZI PENTRU NECONFORMITATE

SPECIFICAȚIA

TEHNICA

MODALITATI DE CONTROL

A. Caracteristicile aparente ale drumului

Starea de curățenie a suprafeței si acostamentelor,

întreruperea circulației intr-un punct al drumului

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

!

Omieraj

Adâncimea medie a făgașului superioara condiției admise pe cel puțin doua secțiuni de 100 m fiecare pentru 1 km drum

10% din suma lunara pentru 1 km, aplicata la fiecare secțiune de 1 km neconform

Adâncimea maxima a făgașului superiora condiției admise masurata intr-un punct oarecare al secțiunii de 1 km

50% din suma lunara pentru 1 km, aplicata Ia fiecare secțiune de 1 km neconform

!

Pelade, degradări in corpul drumului

Suprafața individuala a unei pelade sau altei degradări punctuale sa fie superioara la 1 m2

50% din suma lunara pentru 1 km, aplicata la fiecare secțiune de 1 km neconform

1

Gradul de inc

eplinire a termenelor de execuție

a) Durata minima deexecuție/proiectare pentru lucrările de întreținere străzi,parcari(plombe locale,badijionari fisuri): 1 (zile/lOOOmp)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

b) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+rep. locale infrastr): 1 (zile/lOOOmp)

Depășirea termLUlui de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara p^făzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

c) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații capitale,la străzi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+refacere infrastr): 5 zile/lOOOmp)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

d)Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere, hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

i

I

I

I

e)Durata minima de executie/proiectare pentru lucrări de consolidare la un pod : 90 (zile)

Depășirea terme^dlui de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara p^ăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

fjDurata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(lbuc.din toate produsele): 5 (zile)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

Gradul de respectare a lucrărilor în termenul de garanție

''X

a)Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari (plombe locale,badijionari fisuri) : 1 (ani)

Timp de intervenție 3 zile.

Timp de rezolVJe in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de buk^executie prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.


b)Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor sfaltic 2 straturi+rep. locale infrastr): 2 (ani)

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de buWcxecutie prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

c)Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari(covor asfaltic+refacerea infrastructurii): 3 (ani)

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.


/"X

d)Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri: ( reparații locale la parapete, guri de scurgere, hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de bubr/executie prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

i

i

i

I

i

i

’A___________________________________________________________

e)Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare, la poduri :3 (ani)

Timp de rezolUJe in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de buk-^executie prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

Z'A______________________________________

f)Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban: 3 (ani),

Timp de rczoK--ire in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția de biiW execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

i

i

 • (7) Indicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinerea rețelei stradale,lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) de pe raza Municipiului Ploiești.

 • (8) Trimestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești vor verifica respectarea indicatorilor de performanta .Daca la verificarea trimestriala se constata ca indicatorii de performanta influențează in mod decisiv executarea serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale,lucrări de arta,parcari( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) pe perioada controlata, operatorul economic va fi atenționat scris. In cazul repetării unei astfel de situații pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii se va rezilia in mod automat.

 • (9) La străzile si parcările-(. cu excepția celor aflate in administrareaaltor entitati) la care se efectuează lucrări de reparații capitale si/sau modernizări sau investiții după expirarea perioadei de garanție, străzile respective raman in gestiunea operatorului economic pe toata perioada contractului de delegare de gestiune , iar autoritatea contractanta nu va suporta nici o cheltuiala legata de intretinerea sau repararea acesteia.(indiferent de situațiile care pot intervenii) acestea fiind suportate de către operatorul economic desemnat câștigător;

 • (10) La lucrările de arta la care se efectuează lucrări de consolidare , amenajare, adica cheltuiale de capital, după expirarea perioadei de garanție, autoritatea contractanta nu va mai realiza nici o cheltuiala cu acestea(intretinere/reparatii) acestea fiind suportate in intregime de către operatorul economic desemnat câștigător.

6 MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

6.1.Continutul Ofertei financiare

Oferta se va realiza in urma centralizării datelor din oferta tehnica si va cuprinde :

 • (1) Centralizatorul de tarife unitare

Pentru fiecare poziție de preț prevăzută în listă, se va întocmi câte un deviz ofertă, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formării prețului propus de ofertant. Prețul pe fiecare operație prevăzută în listă va conține ca elemente de fundamentare, materialul, manopera, utilajul, transportul, încheierea de deviz, cheltuielile indirecte și profitul, specifice fiecărui ofertant în parte. Acest preț va fi utilizat pentru întocmirea situațiilor de lucrări și a facturilor pe întreaga perioadă a contractului de delegare de gestiune. Preturile unitare se vor justifica prin prezentarea: centralizatorului financiar al categoriilor de lucrări, lista cuprinzind cantitățile de lucrări, lista consumuri de resurse materiale, lista consumuri cu mana de lucru, lista consumuri de ore funcționare a utilajelor, lista consumuri privind transporturile.

Preturile unitare ofertate pentru fiecare tip de lucrare înscrisa in Anexa 1 vor fi fundamentate prin prezentarea analizelor de preț întocmite de către ofertant pe baza propriilor consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport), precum si a preturilor/tarifelor practicate de furnizori.

Prețul unitar va cuprinde toate costurile necesare executării respectivului tip de lucrare: cheltuielile directe, de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale operatorilor economici, profit, tariful aferent serviciilor de proiectare va fi cuprins in prețul unitar ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Nota:

La categoria proiectare și inginerie vor fi incluse cheltuielile referitoare la proiectarea tehnică propriu-zisă, dar și cele referitoare la verificarea proiectării și asistenta tehnică a proiectantului pe perioada derulării lucrărilor.

Documentațiile tehnice pentru obținerea de avize si acorduri in vederea obținerii autorizației de construcție, inclusiv documentația pentru obținerea acesteia vor fi intocmite de către proiectantul desemnat.

 • (2). Valoarea redeventei: Valoarea minima a redeventei anuale este 10.000 Euro.

 • (3). Termenul de execuție

 • • Durata- minima de -execuție/proiectare- pentru - lucrările de- -întreținere străzi,parcari: 1  -

(zile/lOOOmp) 0,5

 • • Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari : 1 (zile/lOOOmp) 1

 • • Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări,la străzi si parcari: 5 (zile/lOOOmp) )1

 • • Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)l

 • • Durata minima de executie/proiectare pentru lucrări de consolidare la un pod : 90 (zile)l


 • • Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(lbuc.din toate produsele) : 5 (zile) 0,5puncte

 • (4).Termenul de garanție.

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari : 1 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari : 3 (ani)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari: 2 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari: 5 (ani)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari: 3 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari: 6 (ani)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri: 1 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri : 3 (ani)


 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :6 (ani

 • • Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),

 • • Termenul maxim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 6 (ani),

 • (5) Programul de investiții din surse proprii al operatorului economic cu indicarea valorii acestuia si a termenului de realizare.

 • (6) Indicatorii de performanta

6.2.Continutul Ofertei tehnice

ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE

Pentru execuție si proiectare:

Operatorul economic are obligația de a prezenta detaliat propunerea tehnica,in conformitate cu specificațiile din Caietul de sarcini.

Atentie! Datele furnizate in acest capitol reprezintă angajamente ferme; in situația in care oferta este declarata castigatoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

Propunerea Tehnica - va fi inclusa intr-un volum distinct si va indeplini si conține următoarele:

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele din specificații si ca soluțiile tehnice prezentate îndeplinesc intru totul aceste specificații.

Propunerea tehnica trebuie sa convingă Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de experiența necesara pentrua” asigura pr biectâf ea si execuția’ lucrărilor” oferite” cu respectareă tuturor prevederilor legale naționale in vigoare.

Propunerea tehnica a ofertantului sa includă informații si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat.

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului fata de cerințele prezentate in documentația de atribuire.

 • - Propunerea tehnica trebuie sa respecte întocmai cerințele Caietului de sarcini, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforma.

 • - Pentru toate materialele se vor prezenta analizele de preț, facturi de achiziție si Documente de calitate pentru materiale/ Certificatele de conformitate eliberate de laboratoare autorizate.

- Declarația privind furnizorii materialelor principale care trebuie puse in opera si locul furnizării materialelor importante din lucrare (mixturi asfaltice, agregate de balastiera si de cariera, beton de ciment, borduri prefabricate din beton, etc.). Pentru agregate nu se accepta decât balastiere si cariere cu permis sau licența de exploatare.

Ofertantul va prezenta:

Pentru proiectare:

Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic si detaliile de execuție in conformitate cu toate reglementările in vigoare, inclusiv caietele de sarcini pe specialități pentru execuția lucrărilor.

In acest scop propunerea tehnica va conține :


 • • corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective;

 • • descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor

 • • activitatile si sarcinile complete care vor fi incredintate personalului implicat in îndeplinirea contractului, precumsi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respective;

 • • memoriu tehnic in care se va indica faptul ca elaborarea documentației solicitate a fost făcută cu respectarea legislației romane si europene in vigoare;

 • • au tinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca si protecția muncii

 • • lucrările vor fi executate cu respectarea reglementarilor privind protecția mediului;

Pentru execuție:

Propunerea tehnica va fi întocmită si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerințele prevăzute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificării si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. Propunerea Tehnică a ofertantului va include dar nu va fi limitată la următoarele:

Observație!- Comentariile din parantezele [...] oferă îndrumări Ofertanților pentru pregătirea propunerilor lor tehnice și nu trebuie să apară în Propunerile Tehnice ce urmeaza să fie prezentate.Oferta tehnica va fi structurata,(unde este cazul prin raportare la cantitatile totale maxime estimate pe fiecare tip de lucrare) după cum urmeaza:

 • 1 .Metodologie - Ofertantul va prezenta metodele de lucru pentru fiecare tip de lucrări descrise in caietul de sarcini, cu detalierea’ acolo unde este considerat a fi necesar, inclusiv a prevederilor legate de protecția sanatatii si a mediului .


 • a) [Furnizați aici detalii din care să rezulte de unde vă aprovizionați cu materiale, cantitățile de materiale transportate, drumurile județene, drumuri naționale etc. și distanta pe care sunt transportate materialele pana la locul de punere în opera (Ploiești ), mijloacele de transport cu precizarea capacității (tonajului transportat) și a numărului acestora.]

 • b) [Furnizați aici detalii pentru sursele de materiale. Identificați si prezentați sursele pentru materialele principale. Atașați facturi, contracte de Furnizare, oferte etc. pentru materialele principale din care să rezulte că sunteți în relații contractuale cu furnizorii de materiale]

 • c) [Furnizați detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere, etc. pentru fiecare tip de lucrare.

 • d) [Furnizați detalii complete privind gestiunea deșeurilor existente si generate avute în vedere, etc., pentru fiecare tip de lucrare. Se va indica locația depozitului de deșeuri]

 • e) [Furnizați detalii privind sub contractorii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare și lucrările care vor fî executate de aceștia. Modul de abordare în lucrul cu sub contractorii, în raport cu natura activitatilor sub contractate daca este cazul]

 • f) [Indicați resursele privind personalul cheie si mâna de lucru avute în vedere în conformitate cu graficul de execuție asumat. Ofertantii vor tine cont de lista privind consumurile de manopera rezultate din rulajul propriilor formulare.

 • g) [Furnizați detalii complete privind utilajele și echipamentul disponibil și propus pentru desfășurarea acordului cadru și nu tot echipamentul deținut de către operatorul economic. Necesarul de utilaje și mașini de transport se va calcula corelând numărul de ore și tone transportate din extrasele de utilaje și transport. Ofertantul va prezenta lista de utilaje si de mașini de transport, specificând si capacitatiile utilajelor si mașinilor de transport. Utilajele ce vor fi folosite in derularea acordului cadru vor respecta reglementările si legislația in domeniu. ]

 • 2 Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii;

Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executării acordului cadru(cantitatile estimative maxime) si descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea acordului cadru (cantitatile estimative maxime), inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii.

 • 2.1 Programul calității trebuie să cuprindă:

 • -  Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității;

 • - Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului și planul de control al calității, verificării și încercării;

 • -  Laboratoarele utilizate și autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor- dacă este cazul

Planul calității propus va cuprinde minimum următoarele subpuncte

 • - Scopul și domeniul de aplicare

 • -  Părțile implicate în realizarea lucrării

 • -  Modul de asigurare al calității aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertată

 • - Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent

 • - Lista standardelor și prescripțiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrării

 • - Controlul documentelor și a datelor

 • - Identificarea și trasabilitatea

 • - Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării

 • - Inspecții și încercări

 • - Controlul AMC-urilor utilizate

 • - Recepția lucrărilor

 • - Perioada de garanție și postgaranție

 • 2.2 Programul privind calitatea construcțiilor trebuie sa asigure realizarea exigentelor specifice :

- rezistenta si stabilitate -siguranța la foc

O                   -siguranța in exploatare

-protecție împotriva zgomotului

-protecția mediului

- economie de energie

 • 3 Planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a lucrărilor. Acesta va conține :

 • • Masuri generale de prevenire si protecție in timpul lucrărilor de execuție;

 • • Masuri de protective colectiva;

 • • Masuri de protecție individuala.

 • 4. Sanatatea oamenilor si protecția mediului

Plan din care sa rezulte ca materialele propuse a fi utilizate nu conțin substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene,deșeuri toxice, sau alte substanțe daunatoare sanatatii oamenilor sau integrității mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerințelor impuse de Legea 137/1995 - Legea protecției mediului

Ca urmare, pentru materialele ce vor fi propuse a fi utilizate se vor prezenta documente de calitate :agreement tehnic, certificate de calitate, certificate de producător , declarative de conformitate sau echivalent. Schimbarea furnizorilor de materiale pe parcursul derulării acordului cadru de lucrări se poate realiza numai cu o notificare prealabila a beneficiarului, respectând condițiile de calitate/pret din propunerea financiara. Aferent fiecărui tip de lucrări ,materialele utilizate vor fi centralizate sub forma de tabel ce va conține următoarele informații mumele furnizorului,originea materialului,specificațiile producătorului,calitatea,greutatea,rezistenta

 • 5. Plan de intervenție in situații de urgenta.

Acesta va cuprinde :

 • • Masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala;

 • • Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus menționate;

 • • Date de contact pentru instituțiile cu autoritate in domeniu :pompieri, salvare, aparare civila, agenția de mediu.

Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea lucrărilor si a serviciilor ofertate cu precizările tehnice din Caietul de sarcini, operatorul economic are obligația de a prezenta in propunerea șa tehnica, toate caracteristicile care definesc lucrările si serviciile din __________oferta_________________________________ ____________________________________________________________

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputemicite ale operatorului economic -va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

1

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelație cu Caietul de sarcini.Ofertantul va anexa propunerii tehnice :propunerea de contract din documentația de atribuire acceptata prin semnarea lui.

CARTEA CONSTRUCȚIEI

Echipa de proiectare si execuție va fi insarcinata cu intocmirea cârtii construcției.

NECESARUL DE UTILAJE:

Cerințe minimie privind dotarea tehnica:

 • - 2 buc. statie topo;

 • - program de proiectare CAD pentru predare documentație tehnica;

 • - 2 buc. statie de mixturi asfaltice cu capacitate de minim 160 t/h;

 • - 2 buc. Statie de beton

 • - 3 buc. repartizator finisor de asfalt cu sistem automat de control al nivelului;

 • - 6 buc. cilindru compactor;

 • - 4 buc. autogreder;

 • - 3 buc. freza de asfalt;

 • - 12 buc. autobasculanta;

 • - 4 buc. excavator;


 • - 4 buc. incarcator pe pneuri si/sau senile

 • - 4 buc.autobetoniera

Necesarul de utilaje va fi stabilit în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate și va cuprinde cel puțin cele menționate anterior. Ofertantul va trebui să asigure întreg necesarul de utilaje pentru ducerea la bun sfârșit a contractului.

Propunerea tehnica va conține:

 • (1) Memoriul tehnic de execuție al lucrărilor de întreținere la străzi si parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), cu următoarele obiective:

 • • Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • • 1.2 Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere străzi,parcari: 1 (zile/lOOOmp)

 • • 1.3Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari : 1 (ani)

 • • 1.4Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari : 3 (ani)

 • (2) Memoriul tehnic de execuție al lucrărilor de reparații curente la străzi si parcari, cu ' următoarele obiective:

 • • Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • • Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari : 1 (zile/lOOOmp)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari: 2 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari: 5 (ani)

 • (3) Memoriu tehnic al lucrărilor de reparații capitale la străzi si parcari, cu următoarele obiective:

 • • Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

>.^urata_noma de execuție/pro^lucrărilede reparații capitălesî/săumodernizări,la străzi si parcari: 5 (zile/lOOOmp) )

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari: 3 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări, la străzi si parcari: 6 (ani)

 • (4) Memoriu tehnic al lucrărilor de intretinere/proiectare la un pod cu următoarele obiective:

 • • Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • • Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri: 1 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri : 3 (ani)

 • (5) Memoriu tehnic al lucrărilor de consolidare la un pod (lucrări de infrastructura si suprastructura pod, cu următoarele obiective:

 • • Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • • Durata minima de executie/proiectare pentru lucrări de consolidare la un pod : 90 (zile)

 • • Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani)

 • • Termenul maxim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :6 (ani)

 • (6) Memoriu tehnic pentru fiecare produs de mobilier urban care sa cuprindă toate caracteristicile tehnice ale produselor, materialelor folosite, finisajele, îmbinări, materialul din care este confecționat etc.

 • • Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(lbuc.din toate produsele) : 5 (3 (zile)

 • • Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban: 3 (ani),

 • • Termenul maxim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 6 (ani),

 • • Durata medie de utilizare pe fiecare produs un parte

 • (7) Ofertanții sunt obligați sa fundamenteze pe baza de documente, toate informațiile cuprinse in ' oferta lor tehnica.

 • (8) Datele si informațiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a acesteia.

 • (9) Orice necorelare intre datele si informațiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da dreptul autoritatii contractante sa respingă in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerința. Ofertantii au obligația de a efectua o vizita pe teren, pe cont propriu, cu înștiințarea autoritatii contractante,ocazie cu care isi vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice si financiare. In cazul neefectuarii vizitei, oferta va fi considerata neconforma.

Organizarea informațiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel încât sa se permită validarea conformității ofertei.

Se vor respecta în totalitate prevederile din Regulamentul delegării serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale , lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrareaaltor entitati) aflate în administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban .

ALTE PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII

înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, executantul lucrărilor are obligația efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Graficul de execuție a lucrărilor de proiectare și execuție, se va prezenta atât fizic cât și valoric.

Ofertantul va prezenta un calendar al activităților care să se încadreze în termenele precizate și care va ține cont de condițiile meteorologice, de condițiile de realizare a Proiectului tehnic și de legislația specifică în domeniul construcțiilor.

Ofertantul câștigător este singurul răspunzător de siguranța lucrărilor de constructie-montaj, amenajari exterioare, de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului, cat si de asigurarea respectării legislației privind Încadrarea in munca

înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, executantul lucrărilor are obligația efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CERINȚE PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE:

 • a) perioada de garanție începe cu data recepției la terminarea lucrărilor de construcții.

 • b) achizitorul va notifica imediat contractorul, în scris, asupra oricăror neconformitati calitative ce apar în perioada de garanție;

 • c) la primirea unei astfel de notificări, contractorul are obligația de a confirma primirea notificării si de a se prezenta pentru constatarea și remedierea in cel mai scurt timp a defecțiunilor.

7. CENTRALIZATORUL DE TARIFE UNITARE

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, asigurarea utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

LUCRĂRI de REPARAȚII

DESCRIEREA PRETURILOR

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, asigurarea utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

LUCRĂRI de REPARAȚII

1. PREȚUL 1- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 5 cm

• delimitarea zonelor degradate;

•frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

•incarnarea, transportul rezidurilor ;

•curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp.

2. PREȚUL 2 - Lucrări de frezare mixturi asfaltice 9 cm

•delimitarea zonelor degradate;

•frez arc a sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

• incarnarea, transportul rezidurilor ;

•curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

3. PREȚUL 3 - Lucrări de decapare asfalt trotuare

•delimitarea zonelor degradate;

•decapare asfalt trotuare

 • • incarnarea, transportul rezidurilor ;

 • • curățirea suprafețelor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

4. PREȚUL 4 - desfacere pavaje din piatra cubica sau bolovani de rau

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • desfacerea pavelelor;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarnarea si transportul rezidurilor;

 • • curățirea amplasamentului.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului Prețul se va prezenta in lei / mp.

5. PREȚUL 5 - Lucrări de spargere beton

•delimitarea zonelor degradate;

 • • spargere si desfacere îmbrăcăminte din beton;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • • curățirea amplasamentului.

 • 6. PREȚUL 6 - săpătură manuala

•marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură;

•executarea săpăturii conform proiectului;

•incarnarea, si transportul pământului;

•curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

7. PREȚUL 7 - săpătură mecanica •marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură ;

•executarea săpăturii conform proiectului;

•incarcarea, si transportul pământului;

•curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.


8. PREȚUL 8 - Lucrări de curatare si amorsare suprafețe

•curatarea suprafețelor;

•procurarea sau prepararea si transportul emulsiei

•amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / lOOmp.

9. PREȚUL 9 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16-5 cm

•procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

•astemerea mixturii din BAI 6

•compactarea si inchiderea suprafețelor;


•verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

10. PREȚUL 10 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16 cu bitum modificat -

5 cm

•procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

_____________________«astemerea mixturii din BA16 cu bitum modificat_______________

•compactarea si inchiderea suprafețelor ;

•verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;


11. PREȚUL 11 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BAD 25

•procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

•astemerea mixturii din BAD 25

•compactarea stratului de mixtura așternut;

•verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

12. PREȚUL 12 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica AB2

•procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

•astemerea mixturii din AB2

•compactarea stratului de mixtura așternut;

•verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

 • 13.   PREȚUL 13 - asternere geocompozit antifisura rezistenta la tracțiune longitudinala si transversala mai mare de 50kN/m alungire la rupere de min 3%, greutate min 340gr/mp

•curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor ;

•procurarea si transportul geo compozitului;

•astemerea stratului de geocompozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

14. PREȚUL 14 - asternere geotextil rezistenta la inindere 50 kN/m

•pregătirea terenului

•procurarea si transportul geotextilului;

 • • astemerea stratului de geotextil;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

15. PREȚUL 15 - pregătire pat drum (nivelare si compactare)

nivelarea patului drumului;

 • • udarea pana la obținerea umidității optime de compactare;

 • • compactarea;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

16. PREȚUL 16 - asternere balast la carosabil

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul balastului;

 • • astemerea stratului de balast;

 • • umezirea si compactarea ;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

17. PREȚUL 17 - asternere nisip la carosabil

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de •transport precum si a forței de munca necesare ;

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul nisipului;

 • • astemerea stratului de nisip ;

 • • umezirea si compactarea ;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

18. PREȚUL 18 - asternere piatra sparta la carosabil •pregătirea terenului;

•procurarea si transportul pietrei sparte;

•astemerea stratului de piatra sparta;

 • •   umezirea si compactarea ;

•corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

19. PREȚUL 19 - strat din balast stabilizat cu ciment la carosabil

•procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

 • •    astemerea balastului stabilizat

 • •   compactarea;

•corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

20. PREȚUL 20 - strat din beton - C16/20

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

21. PREȚUL 21 - strat din beton - C20/25

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

"2)          • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fî incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / mc

22. PREȚUL 22 - strat din beton - BcR 3,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru arosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

O

23. PREȚUL P23 - strat din beton - BcR 4,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

 • 24. PREȚUL 24 - demontare borduri mari 20X25cm

 • •   demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor;

 • • incarcarea si transportul bordurilor ;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • • curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / ml.

_________________________25. PREȚUL 25 - montare borduri mari noi 20X25cm_______________

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor ;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

CD

26.PRETUL 26 - montare borduri mari vechi 20X25cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

27. PREȚUL 27 - demontare borduri mici 10X15cm

•demontare borduri;

•spargerea fundației bordurilor;

•incarcarea si transportul bordurilor ;

•incarcarea, transportul rezidurilor ;

• curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

28. PREȚUL 28 - montare borduri mici noi 10X15cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor ;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / ml.

29. PREȚUL 29 - borduri mici vechi 10X15cm

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fimdatiei bordurilor

 • • incarnarea, transportul rezidurilor ;

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment

 • • fundație de beton pentru borduri;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / ml.

 • 30. PREȚUL 30 - strat de mixtura asfaltica BA 8-4 cm

O

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor ;

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • astemerea mixturii asfaltice BA 8 - compactare.

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

31. PREȚUL 31 - Lucrări de asternere asfalt turnat

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor ;

 • • procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

 • • astemerea asfaltului.

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

32. PREȚUL 32 - asternere balast la trotuare

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul balastului;

 • • astemerea stratului de balast;

 • • umezirea si compactarea ;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

33. PREȚUL 33 - asternere nisip la trotuare

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul nisipului;

 • • astemerea stratului de nisip ;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. - Prețul se va prezenta-in-lei /mc------------------------------------------------------------

34. PREȚUL 34 - asternere piatra sparta la trotuare

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul pietrei sparte;

 • • astemerea stratului de piatra sparta;

 • • umezirea si compactarea ;


 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

35. PREȚUL 35 - strat din balast stabilizat cu ciment la trotuare

 • •    procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

 • • astemerea balastului stabilizat

 • •   compactarea;

 • •    corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • •    luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

36. PREȚUL 36 - Lucrări de asternere beton C8/10 (B 150) la trotuare

•procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de •transport precum si a forței de munca necesare ;

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • astemerea betonului pe trotuare

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

37. PREȚUL 37 - Lucrări de asternere beton C12/15 (B 200) la trotuare

•procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •    asternerea betonului pe trotuare

 • •   compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •    luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va-evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / mc

38. PREȚUL 38 -lucrări de pavaj cu pavele din piatră naturala 9x9x9 cm

 • •   procurarea, transportul pavelelor

 • •    sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere cu

 • •   ciocanul

 • •   baterea la uscat cu maiul

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

 • •    stropirea cu apa

 • •   baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

 • •    rectificarea denivelărilor

 • •    asternerea unui strat de nisip de concasaj si cilindrarea cu ruloul compresor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

39. PREȚUL 39 - lucrări de montare pavele din piatra naturala - 4 cm pe mortar ciment - 4 cm

 • •   procurarea, transportul mortarului de ciment

 • •   turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   punerea pavelelor in opera :

 • •    verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •   montarea pavelelor din granit

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp .

40. PREȚUL 40 - lucrări de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm

•procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

 • • procurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea lor si fixarea prin batere cu ciocanul

 • • baterea la uscat cu maiul

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

 • • stropirea cu apa

 • • baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

 • • rectificarea denivelărilor

 • • astemerea unui strat de pamant si impingerea lui cu peria in locașurile pavajului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

41. PREȚUL 41 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortarului de ciment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 cm

 • • procurarea si transportul pavelelor


 • • punerea pavelelor in opera :

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

42. PREȚUL 42 — lucrări de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip

 • • procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • astemerea stratului de nisip de 10 cm

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

43. PREȚUL 43 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 8 cm - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortarului de ciment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 cm

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera :

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

44. PREȚUL 44 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton -8 cm pe nisip

 • •  procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • •  procurarea si transportul pavelelor

 • •  astemerea stratului de nisip de 10 cm

 • •  verificarea cotei proiectate la patul drumului -    ------------------- --------------- ---------------

 • •  montarea pavelelor

 • •  imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

45. PREȚUL 45 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac existent

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor ;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava), manipularea si transportul lor

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • • refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

46. PREȚUL 46 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac nou

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava, capac ), manipularea si transportul lor ;

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • • refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

47. PREȚUL 47 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac existent

 • • taiere rost (desfacere guler cămin);

 • • spargere si desfacere sistem rutier ;

 • • desfacere capac si rama ;

 • • demolare porțiuni deteriorate ;

 • • incarcare, transportul reziduurilor ;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va folosi mortar cu întărire rapida) ;

 • • montare capace cămine ;

 • • chituire rosturi

 • • refacere imbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

48. PREȚUL 48 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac nou

 • • taiere rost (desfacere guler cămin) ;

 • • spargere si desfacere sistem rutier ;

 • • desfacere capac si rama;

 • • demolare porțiuni deteriorate ;

 • • incarcare, transportul reziduurilor ;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va

 • • folosi mortar cu intarire rapida);

 • • procurare, transport si montare capace cămine ;

 • • chituire rosturi

 • • refacere imbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

49. PREȚUL 49 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar existent

 • • taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

50. PREȚUL 50 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar nou

 • • taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate ;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • procurare si montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc

51. PREȚUL 51 - Lucrări de execuție guri de scurgere noi, inclusiv racordul la cămin

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • executat săpătură pentru montat gura scurgere si țeava de legătură


 • • incarcare si transportul pamant;

 • • procurare, transport elemente gura scurgere, inclusiv țeava pentru racord ;

 • • montare gura scurgere;

 • • montare țeava pe un pat de nisip de 10 cm ;

 • • realizarea umpluturilor cu pamant

 • • montare rama si gratar de fonta

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

52. PREȚUL 52 - Procurare, montare banda (grila) semnalizare pentru canalizare.

 • •    procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare

 • •   montare banda de semnalizare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/ml

53. PREȚUL 53 - Procurare, montare conducte PVC — KG cu D=160x3,6 mm.

 • •    procurarea si transportul la amplasament a conductelor

 • •    pozarea conductelor

 • •    efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/m

54. PREȚUL 54 - Procurare, montare mufa PVC , D=160 mm pentru îmbinare conducte.

 • • procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc.                       .

55. PREȚUL 55 - Procurare, montare teu PVC D=160 mm pentru îmbinare conducte.

» procurarea si țransporfatia amplasament a teului_PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

• montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

56. PREȚUL 56 - Procurare, montare cot PVC , D=160 mm pentru îmbinare conducte.

 • •    procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •    montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

57. PREȚUL 57 - Procurare, montare conducte PVC - KG cu D=200x4,5 mm.

 • •    procurarea si transportul la amplasament a conductelor

 • •   pozarea conductelor

 • •    efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/m

58. PREȚUL 58 - Procurare, montare mufa PVC , D=200 mm pentru îmbinare conducte.

 • • procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

59. PREȚUL 59 -Procurare, montare teu PVC D=200 mm pentru îmbinare conducte.

 • •    procurarea si transportul la amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •    montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

60. PREȚUL 60 - Procurare, montare cot PVC , D=200 mm pentru îmbinare conducte.

 • • procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

- - Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezentain-lei/buc

61. PREȚUL 61 - Procurare, montare teu redus pentru racord PVC 200x160x200 .

procurarea si transportul la amplasament a teului PVC montarea teului redus (inclusiv a garniturii de etansare)


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc.

62. PREȚUL 62 - Lucrări pentru investiții noi ( parcari, scuare etc.)

 • • pregătirea suprafeței prin curatare de vegetație si nivelare

 • • procurarea, transportul si astemerea pământului vegetal;

 • • procurarea si transportul gazonului;

 • • semanarea gazonului;

 • • udarea pana la intrarea in vegetație;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/mp

ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

O

63. PREȚUL 63 - Lucrări de montaj bolarzi beton

 • • procurarea, transportul bolarzilor din beton;

 • • pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • • montarea bolarzilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

64. PREȚUL 64 - Lucrări de montaj bolarzi metalici

 • • procurarea, transportul bolarzilor metalici;

 • • pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • • montarea bolarzilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

65. PREȚUL 65 - Lucrări de montaj bolarzi din piatra naturala

 • • procurarea, transportul bolarzilor din piatra naturala;

 • • pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • • montarea bolarzilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

66. PREȚUL 66 - Lucrări de montaj banei din beton si șezut din lemn

 • • procurarea, transportul băncilor din beton cu L= 2,00 m, 1 - 0,50 m, h = 0,50m;

 • • pregătirea terenului unde se vor monta băncile

 • • montarea băncilor cu ajutorul unei automacara;

 • • montarea elementelor din lemn pentru șezut

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

67. PREȚUL 67 - Lucrări de montaj cos gunoi inclusiv suportul (dala) din beton

 • •    procurarea, transportul coșului si a elementului din beton (dala suport din beton) de forma

 • •    octogonala cu latura = 0,23 m si a elementelor din lemn pentru coșul de gunoi;

 • •    pregătirea terenului unde se vor monta suportii

 • •   executarea fundației din beton C8/10 cu D=0,80 m si h=0,15 m

 • •    montarea suportilor din beton si fixarea cu șuruburi;

 • •    montare corp si capac pentru cos gunoi confecționate din tabla si profile de otel, zincat termic si vopsit in câmp electrostatic, imbracat cu rigle din lemn tratate cu lazura ecologica (Hcos gunoi=0.80 m)


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

68. PREȚUL 68 - masa ping -pong din beton de ciment C20/25

 • • procurarea si transportul mesei din C20/25 2,74 m x 1,53 m x 0,80 m de la

 • • furnizor la locul de punere in opera inainte de punerea pe poziție se vor trasa si marca punctele unde se vor monta mesele

 • • se montează masa de ping-pong cu ajutorul unei automacara

 • • se verifica planeitatea suprafeței mesei

 • • masa de ping-pong trebuie sa prezinte rezistenta la intemperii (inghet-dezghet, raze UV, căldură, ploaie)

 • • se vor aplica doua straturi de vopsea in culorile solicitate de beneficiar

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

69.PREȚUL 69-montat masasah si doua băncuțebeton C20/25cu șezut din lemn

 • • procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • pocurarea si transportul setului alcătuit din doua banei cu dimensiunile de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m si o masa din beton de 0,80 m x 0,80 m x 0,70 m de la

 • • furnizor la locul de punere in opera


 • • inainte de punerea pe poziție se vor trasa si marca punctele unde se vor monta

mesele si băncuțele

 • • se montează masa de sah si băncile cu ajutorul unei automacara, fiind elemente robuste din beton

 • • se verifica planeitatea suprafeței mesei după care se va fixa placa din piatra avand desenat careul pentru jocul de sah

 • • se vor fixa elementele de lemn pe suportul din beton al băncilor cu ajutorul unor profile metalice din otel grunduit si bolturi+piulite zincate,

 • • elementele din lemn vor fi tratate cu soluții impermebile si fungicide

 • • elementele din beton trebuie sa prezinte rezistenta la intemperii (inghet-dezghet, raze UV, căldură, ploaie)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

Q       70. PREȚUL 70 - grup sanitar public

 • • procurarea si transportul cabinei prefabricate din beton de la furnizor la locul de punere in opera

 • • punere inainte de punerea pe poziție se vor trasa si marca punctele unde se va monta cabina

 • • se montează cabina cu ajutorul unei automacara,

 • • se verifica planeitatea suprafeței

Se va respecta specificația tehnica grup sanitar public din regulamentul serviciului/caietul de ■ sarcini.

71. PREȚUL 71 - Lucrări de Asternere asfalt colorat

 • • procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • astemerea asfaltului.

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat -

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

72. PREȚUL 72 - mana curenta din otel

 • • procurare si montare confecțiilor metalice pentru realizare mana curenta ;

 • • aplicarea unui strat de protecție (grund) ;

 • • vopsirea cu doua straturi de vopsea.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/kg.

73. PREȚUL 73 - mana curenta din fier forjat

 • • procurare si montare confecțiilor metalice pentru realizare mana curenta ;

 • • aplicarea unui strat de protecție (grund) ;

 • • vopsirea cu doua straturi de vopsea.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/kg.

74. PREȚUL 74 - mana curenta din lemn ignifugat h=90cm

 • •    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

 • •    precum si a forței de munca necesare ;

 • •    procurare mana curenta din lemn, inclusiv elementele de prindere ;

 • •   montaj mana curenta din lemn .

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/ml.

75. PREȚUL 75 - gard din fier forjat

 • • procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

 • • procurare panouri gard

 • • montat panouri gard ;

 • • vopsire gard

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/Kg.

76. PREȚUL 76 - banei cu structura metalica si confecție din lemn ignifugat

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

 • • prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

-----------------------• turnarea betonului in fundație ;------------------------------------------------------------------------------------------------

 • • procurare si montare structura metalica banca ,din comier si țeava, vopsite prin pulverizare;

 • • procurare si montare sipci din lemn de 60x40 mm vopsite prin pulverizare (inclusiv elementele de prindere)

 • • banca va avea lungimea de 160 cm si latimea de 80 cm

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

O

77. PREȚUL 77 - stâlpi din lemn h=3m pentru pergole

 • • procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum si a forței de munca necesare

 • • executat săpătură;

 • • preparare sau procurare si transport beton

 • • turnare beton in fundații;

 • • procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

 • • procurarea si montarea stâlpilor din lemn ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc


78. PREȚUL 78 - stâlpi metalici h=3m pentru pergole

 • • procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum si a forței de munca necesare

 • • executat săpătură;

 • • preparare sau procurare si transport beton

 • • turnare beton in fundații;

 • • procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

 • • procurarea si montarea stâlpilor metalici;

 • • vopsirea anticoroziva a stâlpilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/Kg.

76. PREȚUL 76 - banei cu structura metalica si confecție din lemn ignifugat

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

 • • prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

 • • turnarea betonului in fundație ;------------ ------------- -------- ------------------- --------------

 • • procurare si montare structura metalica banca ,din comier si țeava, vopsite prin pulverizare;

 • • procurare si montare sipci din lemn de 60x40 mm vopsite prin pulverizare (inclusiv elementele de prindere)

 • • banca va avea lungimea de 160 cm si latimea de 80 cm

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc .

O

77. PREȚUL 77 - stâlpi din lemn h=3m pentru pergole

 • • procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum si a forței de munca necesare

 • • executat săpătură;

 • • preparare sau procurare si transport beton

 • • turnare beton in fundații;

 • • procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

 • • procurarea si montarea stâlpilor din lemn ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc


78. PREȚUL 78 - stâlpi metalici h=3m pentru pergole

 • • procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum si a forței de munca necesare

 • • executat săpătură;

 • • preparare sau procurare si transport beton

 • • turnare beton in fundații;

 • • procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

 • • procurarea si montarea stâlpilor metalici;

 • • vopsirea anticoroziva a stâlpilor.

79. PREȚUL 79 - stâlpi metalici h=3m placați cu lemn pentru pergole

 • • procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • executat săpătură;

 • • preparare sau procurare si transport beton

 • • turnare beton in fundații;

 • • procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

 • • procurare si montare stâlpilor metalici;

 • • vopsirea anticoroziva a stâlpilor.

 • • procurarea sipcilor de lemn , a elementelor de prindere si montarea lor ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

80. PREȚUL 80 - structura lemn pentru acoperire pergole


 • • procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

 • • confecționarea sau procurarea elementelor de prindere (confecție metalica) ;

 • • confecționarea sau procurarea si montarea structurilor de lemn ;

 • • verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/mc

81. PREȚUL 81 - banei cu suport din profile de otel si confecție din lemn

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum ■si a forței de munca necesare ;

 • • procurare suport din profile de otel, zincate termic si vopsite in câmp electrostatic

 • • pregătirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent băncii;

 • • montare pe poziție suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;

 • • procurare si montare scânduri lemn de 40 mm grosime atat pentru șezut cat si pentru spatar (scândurile vor fi tratate cu lazura ecologica)

 • • banca va avea lungimea de 194 cm si latimea de 72 cm

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

82. PREȚUL 82 - banei cu suport din placa de otel si confecție din lemn (fara spatar)

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

 • • procurare suport din placa de otel cu grosimea de 8 mm, zincata termic si vopsita in câmp electrostatic pentru suport banca

 • • pregătirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent băncii;

 • • montare pe poziție suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;

 • • procurare si montare scânduri lemn de 40 mm grosime pe placa suport (scândurile vor fi tratate cu lazura ecologica)

 • • banca va avea lungimea de 190 cm si latimea de 50 cm

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc .

83. PREȚUL 83 - banei cu suport din fonta turnata si confecție din lemn

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum

si a forței dc munca necesare ;------------------------ ------------------------------ ------------

 • • procurare suport din fonta turnata, grunduita si vopsita in doua straturi

 • • pregătirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent băncii;

 • • montare pe poziție suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;

 • • procurare si montare scânduri lemn de 40 mm grosime atat pentru șezut cat si pentru spatar (scândurile vor fi tratate cu un strat de fungicid si doua straturi de lazura pe baza de apa)

 • • banca va avea lungimea de 185 cm si latimea de 60 cm

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc .

84. PREȚUL 84 - Lucrări de montaj cos gunoi din tabla perforata si suport din țeava de otel

 • •    procurarea si transportul suportului din țeava de otel, zincata termic si vopsita in câmp electrostatic

 • •    pregătirea terenului unde se vor monta suportii

 • •   executarea fundației din beton C8/10 cu D=0,80 m si h=0,15 m

 • •    montarea suportilor din țeava, in fundația de beton ;

 • •    montare recipient colector, prevăzut cu scrumiera, confecționat din tabla de otel perforata,cu grosime de 1 mm, zincata termic si vopsita in câmp electrostatic,

(Hrecipient=0.60 m, Drecipient=0.35 m)


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

85. PREȚUL 85 - Lucrări de montaj cos gunoi din tabla perforata si suport din fonta turnata

 • •    procurarea si transportul suportului din fonta turnata, grunduita si vopsita in doua straturi, cu H=0.95 m

 • •    pregătirea terenului unde se vor monta suportii

 • •    executarea fundației din beton C8/10

 • •    montarea suportului din fonta, in fundația de beton ;

 • •    montare recipient colector, prevăzut cu scrumiera, confecționat din tabla de otel perforata,cu grosime de 1 mm, zincata termic si vopsita in câmp electrostatic,

(Hrecipient=0.55 m, Drecipient=0.30 m)

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE STRĂZI

1. PREȚUL 86 - Lucrări de reparații locale (plombe) cu BA16

 • • delimitarea zonelor degradate ;

 • • frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele

  -------------muchiivii, frezarea suprafețelor pe tronsoane-, astfel-incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;------


 • • incarcarea, transportul rezidurilor;

 • • curățirea suprafețelor si amorsarea suprafețelor

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • astemerea mixturii din BAI 6 in gros, de 5 cm - compactarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp.2. PREȚUL 87 -reparării locale (plombe) cu AB2

 • • delimitarea zonelor degradate ;

 • • frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane, astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor;

 • • curățirea suprafețelor si amorsarea suprafețelor

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • astemerea mixturii din AB2 in gros, de 6 cm - compactarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp.

3. PREȚUL 88 - scarificari si reprofilări

- scarificarea platformei drumului pe o adâncime de 10 cm ;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor;

 • • reprofilare drum

 • • verificarea profilului drumului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului Prețul se va prezenta in lei / mp.

4. PREȚUL 89 -DECOLMATARI ȘANȚURI SI RIGOLE

 • • curățirea șanțurilor de frunze, crengi si gunoaie;

 • • încărcarea si transportul materialului adunat;

 • • verificarea profilului șanțurilor .

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc de material evacuat.

5. PREȚUL 90 - Colmatare fisuri si crăpături

______________________• taicrca fisurilor pe o înălțime de 30 mm________
 • • curatarea fisurilor cu jet de apa cu presiune

 • • perierea fisurilor pentru îndepărtarea prafului sau altor resturi

 • • uscarea fisurilor

 • • aplicarea amorsei care va fi compatibila cu materialul de colmatare

 • • astemerea materialului de colmatare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /100 ml.

6. PREȚUL 91 -Badijonarea suprafețelor poroase

 • • curatarea temeinica a suprafeței si îndepărtarea impurităților

 • • procurarea emulsiei cationice si prepararea soluției pentru amorsare

 • • amorsarea suprafeței cu soluția preparata

 • • raspandirea unui strat uniform de nisip granulatie 0-3 mm

 • • cilindrarea ușoara pentru fixarea nisipului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

7. PREȚUL 92 - Tratamente bituminoase duble.

 • • curatarea suprafețelor;

 • • amorsarea suprafeței cu emulsie cationica;

  procurare si astemere criblura


 • • transportul criblurii;

 • • cilindrarea suprafețelor;

 • • corectarea suprafețelor după cilindrare

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări si se va prezenta descrierea de preturi .

Prețul se va prezenta in lei / m.p.

LUCRĂRI DE PODURI SI REPARAȚII PODURI

PREȚUL 93 SĂPĂTURĂ PENTRU FUNDAȚII CU ADÂNCIMEA MAI MICĂ DE 4.00 m

 • • trasarea și marcarea gropii de fundație;

 • • săpătură în groapa de fundație;

 • • evacuarea, transportul și împrăștierea pământului în depozit;

 • • epuismentul apei din groapa de fundație;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

 • • execuția sprijinirilor;

 • • recuperarea materialelor de sprijinire, transportul și depozitarea acestora după execuția lucrărilor;

 • • execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

 • • redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor și ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 94 SĂPĂTURĂ PENTRU FUNDAȚII CU ADANCIMEA MAI MARE DE 4.00 M

 • • trasarea si marcarea gropii de fundație;

 • • săpătură in groapa de fundație;

 • • evacuarea, transportul si imprastierea pământului in depozit;

 • • epuismentul apei din groapa de fundație;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

 • • execuția sprijinirilor;

 • • recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora după execuția lucrărilor;

 • • execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

 • • redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor si ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

O

PREȚUL 95 FORAREA PILOTILOR CU DIAMETRUL DE: 1080 MM

 • • procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalației de forat și accesoriilor;

 • • nivelarea și amenajarea suprafeței amplasamentului;

 • • trasarea si marcarea axului forajului;                                     ........ _

 • • mutarea instalației de forat de la un foraj la altul;

 • • execuția forajului;

 • • evacuarea, transportul si imprastierea pământului rezultat in depozit;

 • • execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);

 • • redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m de foraj.

PREȚUL 96 FORAREA PILOTELOR CU DIAMETRUL DE: 1500 MM

 • • procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalației de forat și accesoriilor;

 • • nivelarea și amenajarea suprafeței amplasamentului;

 • • trasarea si marcarea axului forajului;

-------------------. mutareainstalatieide forat dela unforajla altul;------------------------------------------------------------

 • • execuția forajului;

 • • evacuarea, transportul si imprastierea pământului rezultat in depozit;

 • • execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);

 • • redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m de foraj.

PREȚUL 97 ARMATURI DIN OȚEL BETON OB 37 LA INFRASTRUCTURI

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • • curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • • montarea barelor sau carcaselor;

 • • execuția Îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • • epuismentul apei din fundație pe perioada efectuării armarii;

 • • procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor;

 • • procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /1

PREȚUL 98 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON PC 52 LA INFRASTRUCTURI

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

. • curatareabarelor ce vor fi montate in structura; . ...............-.........

 • • montarea barelor sau carcaselor;

 • • execuția îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • • epuismentul apei din fundație pe perioada efectuării armarii;

 • • procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor;

 • • procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

PREȚUL 99 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MARE PC 52--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • curățarea și fasonarea barelor si confecționarea carcaselor;

 • • montarea barelor si carcaselor;

 • • execuția îmbinărilor între bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

3         • prelevări de probe si verificări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1

PREȚUL 100 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MAREOB 37

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • curățarea și fasonarea barelor si confecționarea carcaselor;

 • • montarea barelor si carcaselor ;

 • • execuția îmbinărilor între bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

 • • prelevări de probe si verificări de laborator.

3        Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1

PREȚUL 101 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI OBIȘNUITE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

66

Prețul se va prezenta in lei / mp .

PREȚUL 102 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI PENTRI FATA VĂZUTĂ

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

• verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate’ si efectuarea eventualelor corecturi;

• recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp .


PREȚUL 103 COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI OBIȘNUITE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m la metru patrat (m2)

PREȚUL 104 COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI FATA VĂZUTĂ

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

PREȚUL 105 BETON LA INFRASTRUCTURĂ ÎN FUNDAȚII CLASA C8/10

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • protecția betonului pe perioada intaririi.

Proie(;farea-S^Va evidenția’ca procent (%)’in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

PREȚUL 106 BETON LA INFRASTRUCTURĂ ÎN FUNDAȚII CLASA C12/15

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

O         • epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

PREȚUL 107 BETON LA INFRASTRUCTURĂ ÎN FUNDAȚII CLASA C16/20

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;


 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

PREȚUL 108 BETON LA INFRASTRUCTURĂ ÎN FUNDAȚII CLASA C20/25

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului; .

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

_           ț_—-j--.—

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

PREȚUL 110 BETON LA INFRASTRUCTURĂ ÎN FUNDAȚII CLASA C30/37

f )         «procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

PREȚUL 111 BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MARE CLASA Q C20/25

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • verificarea calitatii si continuității betonului din corpul pilotului. Se vor verifica toti pilotii forați.

PREȚUL 112 DEMOLARE BETON DIN CAPUL PILOȚILOR FORAȚI DE DIAMETRU MARE

 • • demolarea parțiala a elementelor de beton armat;

 • • indreptarea armaturilor;

 • • curatarea de rugina a armaturilor;

 • • incarcarea betonului demolat in mijloace auto;

 • • transportul betonului demolat si descărcarea in depozit;

 • • refasonarea armaturilor din capul pilotului conform detaliilor de execuție.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 113 INJECTAREA PILOȚILOR FORAȚI DE DIAMETRU MARE

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor: ciment, apă, etc.;

 • • prepararea suspensiei;

 • • procurarea, transportul, montarea și demontarea pompei de injectat inclusiv a accesoriilor;

 • • verificarea calitatii suspensiei;

 • • injectarea suspensiei la baza pilotilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 114 HIDROIZOLAȚIE PE SUPRAFEȚELE DE BETON ÎN CONTACT CU PĂMÂNTUL

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • • curatarea suprafeței;

 • • executarea a doua straturi de soluție bituminoasa;

 • • protecția suprafeței stratului bituminos pe parcursul executării umpluturii, dacă este cazul.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 115 UMPLUTURI LA FUNDAȚII

 • • săpătură in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

 • • transportul si imprastierea pământului;

 • • asigurarea umidității optime de compactare si compactarea pământului;

 • • finisarea si verificarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si verificări de laborator;               .  _    .   . .......

 • • redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

PREȚUL 116 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 1 100 X 150 X 19 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

-----------------PREȚUL 117 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM

TIP 2 100X200X30 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 118 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP

3 150 X 300 X 19 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 119 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP

4 150X300X41 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 120 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 5 200X300X30 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

PREȚUL 121 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 8200X350X52 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

----PREȚUL 122-PLĂGI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP------ 9    200 X 400 X 30 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea.aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 123 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 10 200 X 400 X 63 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 124 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 11230X450X41 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 125 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 12 230 X 450 X 63 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

PREȚUL 126 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 13 300X500X37,5 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 127 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 14 300 X 500 X 81 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 128 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 15 400X500X37,5 MM

® procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 129 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP

16 400X500X110 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

W        • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 130 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP

17 400 X 600 X 52 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

PREȚUL 131 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 18 400X600X110 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 132 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 19 500 X 600 X 52 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 133 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 20 500 X 600 X 110 MM

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • • pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 134 MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN ȘI DISPOZITIVE ANTISEISMICE;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • • execuția confecțiilor metalice conform proiectului;

 • • protecția anticoroziva a suprafețelor aparente ale confecțiilor metalice;

 • • protecția anticoroziva a suprafețelor inglobate in beton;

 • • manipularea si montarea confecțiilor;

 • • verificarea poziționării corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / kg.

PREȚUL 135 APARATE DE REAZEM METALICE FIXE

 • • montarea si ancorarea materialului metalic si a. dispozitivelor pe bancheta;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • • verificarea poziționării corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

 • • protecția anticorozivă a suprafețelor expuse ale dispozitivelor de reazem;

 • • protecția anticorozivă a elementelor metalice înglobate;

 • • ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 136 APARATE DE REAZEM METALICE MOBILE

 • • montarea si ancorarea materialului metalic si a dispozitivelor pe bancheta;

-----------------------------« procurarea, transportul si manipularea materialelor-necesare;----------- -       -------------

 • • verificarea poziționării corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

 • • protecția anticorozivă a suprafețelor expuse ale dispozitivelor de reazem;

 • • protecția anticorozivă a elementelor metalice înglobate;

 • • ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 137 ȚEVI PENTRU CONTROLUL US ȘI PENTRU INJECTARE LA PILOȚI FORAȚI ȘI TOBA DE INJECȚIE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • • procurarea materialului metalic pentru toba si țevile de injectare;

 • • executarea tobei;

 • • montarea tobei si țevilor de injectare la carcasa de armatura a coloanei;

 • • imbinarile intre țevile de injectare si verificarea acestor imbinari;

 • • verificarea poziției țevilor si a tobei de injectare conform proiect;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / kg.


PREȚUL 138 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMĂTURĂ PREÎNTINSĂ

 • • procurarea, transportul, manipularea si așezarea pe platforma a grinzilor prefabricate precomprimate;

 • • riparea si lansarea grinzilor;

 • • montarea grinzilor;

 • • așezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

 • • execuția si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);

 • • redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc de grinda.

PREȚUL 139 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURĂ OBIȘNUITE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 140 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURĂ PENTRU FAȚA VĂZUTĂ • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si . susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mp.

PREȚUL 141 COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURĂ OBIȘNUITE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • • curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 142 COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURĂ PENTRU FAȚA VĂZUTĂ

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • • procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • • verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

• curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL143 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON OB 37 LA SUPRASTRUCTURĂ

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • • curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

_______«montarea _barelor_ sau_carcaselor;_____________________________________________________________________

 • • execuția Îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformării barelor;

 • • procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

PREȚUL 144


ARMĂTURI DIN OȚEL BETON PC 52 LA SUPRASTRUCTURĂ

 • • procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • • fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • • curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • • montarea barelor sau carcaselor;

 • • execuția imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformării barelor;

 • • procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • • verificarea poziției barelor conform proiect;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator..

o

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

PRETUL145      BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 8/10

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul intaririi;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta în Iei / mc.

PRETUL146 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 16/20

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul Întăririi;

__________• prelevări de probe si. determinari.de laborator;__________________________________________________________

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc.

PRETUL147 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 20/25

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;


 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul intaririi;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 148 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 25/30

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul intaririi;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 149 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 30/37

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul intaririi;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

PRETUL150 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ CLASA C 35/45

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • • prepararea si transportul betonului;

 • • verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • • punerea in opera a betonului;

 • • protecția betonului pe timpul intaririi;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

______Proiectarea se_va_evidentia.ca.procent.(%).in.recapitulatia_devizului_____________________________________ Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL151 TABLIERE METALICE DREPTE , DIN OTEL OL52 SUDATE

 • • procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice;


 • • procurarea, transportul, manipulările si verificarea materialului metalic pentru tablier;

 • • uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusive protecția anticoroziva din uzina;

 • • manipularea, transportul si așezarea pe platforma / platforma de asamblare a tronsoanelor / a elementelor, inclusiv asigurarea stabilitatii;

 • • reîntregirea tronsoanelor pe platforma / asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de tablier (contravantuiri, rigidizari, etc.);

 • • riparile, lansările si manipulările necesare pentru montarea tablierului si așezarea pe aparatele de reazem;

 • • curățirea suprafețelor si refacerea protecției existente in zonele cu deteriorări;

 • • aplicarea protecției anticorozive prevăzută sa se execute la șantier;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si eșafodajelor;

 • • execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator;

 • • redarea terenului in circuitul agricol.

O           Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

PREȚUL 152 HIDROIZOLAȚIE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protecției acesteia;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • execuția hidroizolatiei conform instrucțiunilor specifice de punere in opera;

 • • executarea protecției hidroizolatiei;

 • • inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare.

PRETUL153 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD CILINDRATĂ (3+4 CM)

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

________Proie_ctarea_se._va_e_videntia..ca_procent_(_%)_in.recapitulatia.devizului____________________________________ Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL154 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD TURNATĂ (ASFALT TURNAT DUR 2 X 3.0 CM)

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL155 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD MORTAR ASFALTIC TURNAT 2 CM PENTRU PROTECȚIE HIDROIZOLATIE

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • • prelevări de probe si determinai! de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL156 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE SAU GRANULE CELULOZICE- MASF 16 (4 CM)

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL157 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD BETON ASFALTIC TIP BAP16 (3 CM)

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

________• prelevări _de_probe_si.determinari_de laborator________________________________________________________________

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL158 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD PROTECȚIE HIDROIZOLATIE DIN BETON ASFALTIC- BA8 (3 CM)


 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • • pregătirea stratului suport;

 • • prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL159 GURI DE SCURGERE T1G1

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;

 • • montarea gurilor de scurgere și a tuburilor de prelungire;

 • • racordarea hidroizolației și a căii la gura de scurgere.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL160 GURI DE SCURGERE T1G2

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;

 • • montarea gurilor de scurgere și a tuburilor de prelungire;

 • • racordarea hidroizolației și a căii la gura de scurgere.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL161 GURI DE SCURGERE T2G1

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;

 • • montarea gurilor de scurgere și a tuburilor de prelungire;

 • • racordarea hidroizolației și a căii la gura de scurgere.

PRETUL162 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE ALMAX-20MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • • fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • • pregătirea locașului pentru rost;

 • • curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • • reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

__________«verificarea poziționării rostuluiconform-proiectului;------------------------------------------------------------------

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • • verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • • protecția betonului pe timpul întăririi;

 • • montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • • verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;


 • • prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / m.

PRETUL163 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE ALMAX = 30MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • • fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • • pregătirea locașului pentru rost;

 • • curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • • reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • • verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • • verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • • protecția betonului pe timpul întăririi;

 • • montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • • verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 164 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE ALMAX = 50 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • • fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • • pregătirea locașului pentru rost;

 • • curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • • reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • • verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • • verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • • protecția betonului pe timpul întăririi;

 • • montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • • verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator.

--------------------------Proiectarea se va evidentia-ca-procent-(-%)-in-recapitulatia devizului.------------------------------------ Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL165 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE ALMAX = 80 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • • fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;


 • • pregătirea locașului pentru rost;

 • • curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • • reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • • verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • • verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • • protecția betonului pe timpul întăririi;

 • • montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • • verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL166 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE O ALMAX =100 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • • fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • • pregătirea locașului pentru rost;

 • • curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • • reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • • verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • • verificarea calității betonului la. stație și în șantier;

 • • protecția betonului pe timpul întăririi;

 • • montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • • verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

----------PRETUL167 -BORDURI DIN BETON 20X25CM------------------------

 • • procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea și aștemerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirca bordurilor.                                          _____________

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL168 BORDURI DIN BETON 25X50CM • • procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea și aștemerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL169      BORDURI ÎNALTE DIN BETON ARMAT

 • • procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea și aștemerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL170      PARAPET METALIC PIETONAL

 • • procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • • curățarea parapetului;

 • • montarea parapetului;

 • • aplicarea prin vopsire a unui strat de protecție (grund);

 • • vopsirea cu două straturi de vopsea a parapetului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • verificarea execuției conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor pe pod va respecta Normele SR EN 1948 partea a 2-a/1995.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL171 PARAPET METALIC COMBINAT PRECIZAT

 • • procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • • curățarea parapetului;

 • • montarea parapetului;

 • • aplicarea prin vopsire a unui strat de protecție (grund);

 • • vopsirea cu două straturi de vopsea a parapetului;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

______•_verificarea_execuției.conform_proiect______________________________________________________________________________

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor si a pietonilor pe pod va respecta Normele SR EN 1948.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

O

PRETUL172      PARAPET METALIC DIRECȚIONAL

 • • procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • • curățarea parapetului;

 • • montarea parapetului;

 • • glisiera va fi protejată cu un strat de zinc;

 • • celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protecție (grund) și două straturi de vopsea;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator;

 • • verificarea execuției conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor pe pod va respecta Normele SR EN 1948

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL173 TROTUARE 1,00 M LĂȚIME

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si astemerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

PRETUL174 TROTUARE 1,50 M LĂȚIME

Lucrarea consta din:.

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si astemerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

_______________«-prelevări de probe si- determinari-de laborator____________________________________________________________________________

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / m.


PRETUL175

REAZEME


COBORÂREA TEHNOLOGICĂ A TABLIERULUI METALIC PE


 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor, calajelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • • transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor și eșafodajelor;

 • • asigurarea stabilității tablierului;

 • • coborârea tablierului metalic pe reazeme, respectând precizările din proiect privind înălțimea și modul de coborâre.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1 x m de ridicare.

PREȚUL 176 ROST DE DILATAȚIE LONGITUDINAL


 • • procurarea, transportul și manipularea elementelor de rost și a tuturor materialelor necesare pentru rost;

 • • confecționarea, montarea și demontarea cofrajelor;

 • • confecționarea și montarea barelor de oțel;

 • • prepararea lăcașului pentru rost;

 • • verificarea poziției rostului în conformitate cu proiectul;

 • • prelevarea de probe și testarea în laborator

 • • montarea rostului in conformitate cu tehnologia agrementată a furnizorului;

 • • verificarea poziției rostului în conformitate cu proiectul;

 • • prelevarea de probe si testarea in laborator;

PRETUL177 RIDICAREA TEHNOLOGICĂ A TABLIERULUI METALIC PE REAZEME

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor (pompe și prese hidraulice);

 • • ridicare tablier cu prese hidraulice si pompe;

 • • asigurarea stabilitatii tablierului;

 • • ridicarea tablierului metalic pe reazeme, respectând precizările din proiect privind inaltimea si modul de ridicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1 x m de ridicare.

PREȚUL 178 ȚEAVA PVC PENTRU CABLE ILUMINAT PASAJ

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare realizării iluminatului,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 179 UMPLUTURI DE PĂMÂNT ÎN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, ÎN SPATELE ARIPILOR, ÎNTRE ZIDURILE ÎNTOARSE, ETC.)

 • • săpătura în groapa de împrumut sau în depozitul intermediar;

 • • transportul și împrăștierea pământului;

 • • asigurarea umidității optime de compactare și compactarea pământului;

 • • finisarea și verificarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe și verificări de laborator;

 • • redarea terenului din groapa de împrumut în circuitul agricol la terminarea lucrărilor.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL180 SCĂRI PE TALUZE

 • • procurarea, transportul și manipularea prefabricatelor, materialelor și sculelor necesare;

 • • execuția și finisarea săpăturii;

 • • execuția stratului de nisip pilonat;

 • • prepararea, transportul și punerea în operă a betonului;

 • • execuția fundației treptelor;

 • • montarea elementelor prefabricate;

 • • prepararea, transportul și manipularea mortarului;

 • • rostuirea prefabricatelor;

 • • execuția parapetului (procurare, transport, montare, protecție anticorozivă).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / m.

PRETUL181 CASIURI PE TALUZE

 • • procurarea, transportul și manipularea prefabricatelor, materialelor și sculelor necesare;

 • • execuția și finisarea săpăturii;

 • • execuția stratului de nisip pilonat;

 • • prepararea, transportul și turnarea betonului de fundație;

 • • montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

. _____________ _ . •prepararea, transportul și manipularea mortarului;_________________ _ _ .................... .............................

 • • rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

 • • racordarea casiului la platformă și la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 182 PEREU LA SFERTURILE DE CON DIN PREFABRICATE DE Q BETON

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);

 • • procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

 • • execuția stratului de nisip pilonat;

 • • executarea fundației de beton;

 • • montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

 • • prepararea, transportul și manipularea mortarului de rostuire;

 • • rostuirea pereului;

 • • finisarea și verificarea suprafețelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 183 PEREU LA SFERTURILE DE CON DIN PIATRĂ BRUTĂ


 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);

 • • procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

 • • execuția stratului de nisip pilonat;

 • • executarea fundației de beton;

 • • montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

 • • prepararea, transportul și manipularea mortarului de rostuire;

 • • rostuirea pereului;

 • • finisarea și verificarea suprafețelor.

  PRETUL184

  4,00X1,10X0,26M


PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • • execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • • montajul plăcilor prefabricate;

 • • execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • • hidroizolarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL185 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 3,00X1,00X0,20M

O         • procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • • execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • • montajul plăcilor prefabricate;

 • • execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • • hidroizolarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 186 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

6,00X1,10X0,38M


 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • • execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • • montajul plăcilor prefabricate;

 • • execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • • hidroizolarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 187 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

3.00X1.25X0.20M

 • • procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • • execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • • montajul plăcilor prefabricate;

 • • execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • • hidroizolarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea sc va evidenția ca procent (%) in recapitulați a devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc

PREȚUL 188 ARIPI DIN BETON SIMPLU

 • • trasarea și marcarea amplasamentului;

 • • săpături pentru fundații și elevații, inclusiv epuismente;

 • • transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • • procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

 • • transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • • manipularea materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • • cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • • executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

 • • turnarea betonului în fundații și elevații;

 • • decofrarea elevațiilor;

 • • executarea drenului în spatele aripii;

 • • testări cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate;

 • • liidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ. Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 189 ARIPI DIN BETON ARMAT

 • • trasarea și marcarea amplasamentului;

 • • săpături pentru fundații și elevații, inclusiv epuismente;

 • • transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • • procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

 • • transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • • manipularea materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • • cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • • executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

90

 • • turnarea betonului în fundații și elevații;

 • • decofrarea elevațiilor;

 • • executarea drenului în spatele aripii;

 • • testări cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate;

 • • hidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ.Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 190 CURĂȚAREA ȘI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM APARATE METALICE

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • verificarea poziționării corecte a acestora și eventual rectificarea acesteia;

 • • curățarea aparatelor de reazem;

 • • ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • • procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor de acces necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 191 CURĂȚAREA ȘI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM APARATE DIN NEOPREN

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • verificarea poziționării corecte a acestora și eventual rectificarea acesteia;

 • • curățarea aparatelor de reazem;

 • • ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • • procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor de acces necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 192 CURĂȚAREA BANCHETELOR

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • • curățarea și spălarea banchetelor, înlăturarea eventualelor cofiaje sau eșafodaje rămase în lucrare;

 • • procurarea, montarea și demontarea schelelor necesare;

 • • îndepărtarea gunoiului, transportul, descărcarea și împrăștierea în depozit.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 193 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURĂ

• procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

 • • demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

 • • taierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;

 • • curatarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • • incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

 • • redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrărilor

 • • sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

------------------- - Prețul se va prezenta in lei/ mc.----------------------------------------- ---------- ---------- ---------------

PREȚUL 194 PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ A ARMĂTURILOR EXISTENTE • • procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

 • • curatarea prin suflare cu jet de aer;

 • • protecția anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protecție.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /1.

PREȚUL 195 CORECTAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE SUPRAFEȚE PLANE

 • • pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • • procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • • aplicarea mortarului special, în grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafeței . elementului din beton;

 • • folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de suprafața corectata.

PREȚUL 196 CORECTAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE SUPRAFEȚE CURBE

 • • pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • • procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • • aplicarea mortarului special, în grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafeței elementului din beton;

 • • folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de suprafața corectata.

PREȚUL 197 FINISAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE SUPRAFEȚE PLANE

 • • pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • • procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • • aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafeței elementului din beton;

 • • folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 198 FINISAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE SUPRAFEȚE CURBE

 • • pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • • procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • • aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafeței elementului din beton;

 • • folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 199 INJECȚII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR ȘI CRĂPĂTURILOR DIN ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT ȘI BETON PRECOMPRIMAT

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare injectării și lucrărilor pregătitoare;

 • • efectuarea lucrărilor pregătitoare;

 • • prepararea materialului pentru injectare;

 • • injectarea fisurilor și crăpăturilor;

 • • verificarea execuției.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 200 PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ A BETONULUI INFRASTRUCTURA

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul și manipularea vopselei anticorozive și a celorlalte scule și materiale;

 • • curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 201 PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ A BETONULUI SUPRASTRUCTURA

• procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru; 93

 • • procurarea, transportul și manipularea vopselei anticorozive și a celorlalte scule și materiale;

 • • curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

PRETUL202 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU RĂȘINI EPOXIDICE O GAURA = 14 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • • aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • • executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • • umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • • introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • • prelevări de probe și verificări de laborator.

O     NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 203 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU RĂȘINI EPOXIDICE <D GAURA = 16 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • • aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • • executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • • umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • • introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;


 • • prelevări de probe și verificări de laborator.

NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 204 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU RĂȘINI EPOXIDICE O GAURA = 18 MM

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • • aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • • executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • • umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • • introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • • prelevări de probe și verificări de laborator.

NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului . de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 205 CURĂȚIREA ROSTURILOR DE DILATAȚIE

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul și manipularea, materialelor necesare;

 • • curățarea de rugină și impurități a barelor de rost;

 • • curățarea de pământ și alte impurități a betonului din rost;

 • • încărcarea, transportul și împrăștierea molozului în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 206 CURĂȚAREA ȘI PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ A TABLIERULUI METALIC

» procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor și eșafodajelor;

 • • curățarea și degresarea suprafețelor;

 • • sablarea suprafețelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;

 • • executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din proiect și din caietul de sarcini;

 • • prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1. de tablier metalic curatat

PREȚUL 207 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • înlăturarea elementelor degradate și înlocuirea lor cu elemente noi (10% din totalul parapetului existent);

 • • îndreptarea prin ciocănire a elementelor deformate (10% din totalul parapetului existent);

 • • curățarea suprafețelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

 • • curățarea suprafețelor existente de rugină prin periere cu peria de sârmă sau cu decapant;

 • • degresarea și înlăturarea prafului prin spălare cu apă și sodă caustică;

 • • vopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 208 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BETON PENTRU LĂRGIRI ȘI PLĂCI DE SUPRABETONARE

--------• procurarea,-transportul și-manipularea tuturor materialelornecesare;---------------------------

 • • montarea și demontarea schelelor de lucru; inclusiv platforme de lucru și parapeți de siguranță;

 • • pregătirea suprafețelor de beton pentru obținerea unei suprafețe rugoase (buciardare, sablare, etc.)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.


PREȚUL 209 TORCRET


 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • montarea și demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei și a parapetelor de siguranță;

 • • prelucrarea suprafețelor de beton existente în vederea obținerii unei suprafețe rugoase (șpițuire, buciardare, sablare, etc);

 • • înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • • curatarea armaturilor pana la luciu metalic;

 • • suflarea cu jet de aer și spălarea cu jet de apă;

 • • executarea găurilor și perforărilor în vederea introducerii ancorelor;

 • • aprovizionarea, fasonarea și montarea plasei sudate și a plasei de rabiț;

 • • înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • • prepararea, transportul betonului și aplicarea lui cu pompa prin torcretare.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 210 REPARAȚII CU BETOANE SPECIALE (MIN. 5 CM GROSIME) A INFRASTRUCTURILOR

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • montarea și demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei și a parapetelor de siguranță;

 • • demolarea betonului existent degradat până la betonul sănătos;

 • • înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • • curățarea armăturilor (daca există) până la luciu metalic;

 • • suflarea cu jet de aer și spălarea cu jet de apă;

 • • executarea găurilor și perforărilor în vederea introducerii ancorelor;

 • • introducerea și fixarea ancorelor în găuri inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • • aprovizionarea, fasonarea și montarea plasei sudate;

 • • procurarea și prepararea betonului special și a mortarului special de finisare conform instrucțiunilor producătorului;

 • • aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile inițiale, cu condiția ca grosimea stratului de beton special aplicat să fie de minimum 5 cm;

_____• finisarea suprafețelor cu mortar special de finisare;_________________

 • • transportul în depozit, curățarea și depozitarea schelelor de lucru după demontare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 211 TRATAREA SUPRAFEȚEI BETONULUI PENTRU MĂRIREA ADEZIVITĂȚII

 • • procurarea, transportul și manipularea componentelor produsului pentru mărirea adezivității și a celorlalte scule și materiale necesare;

 • • curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea produsului pentru mărirea adezivității;

 • • aplicarea produsului pentru mărirea adezivității, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 212 DRUMURI TEHNOLOGICE

 • • execuția unui drum cu parte carosabilă de 7,00 m și sistem rutier din 20 cm pietriș și 20 cm piatră spartă inclusiv procurarea și transportul materialelor și întreținerea lui pe durata execuției;

 • • desfacerea drumului tehnologic și transportul materialului în depozit;

 • • redarea în circuitul agricol a terenului ocupat de drumul tehnologic;


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / km.

PREȚUL 213 VARIANTĂ PROVIZORIE DE CIRCULAȚIE

 • • proiectarea variantei provizorii;

 • • obținerea tuturor avizelor;

 • • execuția unui drum cu parte carosabilă de 7,00 m și platformă de 9,00 m având sistemul rutier format din 25 cm balast, 15 cm balast stabilizat, 6 cm binder, 4 cm beton asfaltic, inclusiv procurarea și transportul materialelor, semnalizarea și întreținerea acestuia pe durata execuției;

 • • desfacerea variantei și transportul materialului în depozit;

 • • redarea în circuitul agricol a terenului ocupat de variantă;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / km.

PREȚUL 214 UMPLUTURI LA PLATFORME

 • • pregătirea terenului;

 • • săpătura pământului în groapa de împrumut;

 • • transportul pământului;

 • • împrăștierea pământului în straturi uniforme de 10-30 cm;

----------• compactarea pământului;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • • finisarea platformei;

 • • desfacerea, încărcarea în mijloace de transport, transportul și împrăștierea pământului în depozit la terminarea lucrărilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.


PREȚUL 215 SISTEM RUTIER LA PLATFORME

 • • procurarea și transportul balastului;

 • • aștemerea balastului - 30 cm;

 • • corecția grosimii și a suprafeței;

 • • cilindrarea stratului de balast;

 • • desfacerea sistemului rutier la terminarea lucrărilor și redarea în circuitul agricol.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 216 DESFACERE CALE


Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul și manipularea sculelor necesare;

 • • desfacerea straturilor de asfalt;

 • • demolarea stratului de beton de protecție a hidroizolației;

 • • desfacerea hidroizolației;

 • • strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

 • • redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

PREȚUL 217 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul și manipularea sculelor necesare;

 • • demolarea betonului de umplutură din trotuar și desfacerea bordurilor existente;

 • • înlăturarea țevilor din PVC (unde există) și protejarea, poziționarea provizorie pe durata execuției lucrărilor a cablurilor existente (unde există);

 • • desfacerea hidroizolației;

 • • strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

 • • redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 218 DESFACERE ROSTURI DE DILATAȚIE

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • desfacerea elementelor de rost existente;

 • • tăierea prin sudură a elementelor de fixare a elementelor de rost de suprastructură;

 • • strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PRETUL219 DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT

 • • desfacerea piulițelor existente;

 • • tăierea prin sudură;

 • • separarea pieselor pe grupe de piese;

 • • strângerea materialului, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și sortarea materialului rezultat pe sorturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 220 DEMOLARE BETON SIMPLU

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor;

 • • demolarea betonului la cotele și dimensiunile din proiect;

 • • curățarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • • încărcarea, transportul și împrăștierea molozului în depozit;

 • • redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 221 POD PROVIZORIU

 • • proiectarea podului provizoriu;

 • • obținerea tuturor avizelor;

 • • execuția podului provizoriu, inclusiv procurarea și transportul materialelor, semnalizarea și întreținerea pe durata exploatării;

 • • întreținerea și curățarea albiei pârâului pe toată durata funcționării podului provizoriu;

 • • demontarea podului provizoriu, curățarea albiei și redarea terenului în folosința inițială;

---------------------------Proiectarea-se va evidenția ca procent(%)in recapitulatia devizului.--------------------------------- Prețul se va prezenta in lei / m.

PREȚUL 222 ÎNCERCARE COLOANĂ DE PROBĂ

 • • proiect de încercare (stabilirea etapelor, a dispozitivului și a dotărilor necesare modului de încercare) elaborate de către proiectantul lucrării la comanda executantului;

 • • execuția coloanelor necesare și echiparea cu toate dispozitivele pentru efectuarea măsurătorilor în conformitate cu proiectul de încercare;

 • • efectuarea încercării;

 • • prelucrarea datelor și elaborarea documentației finale;

 • • toate materialele, utilajele, manopera, transport necesare efectuării încercării.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 223 ÎNCERCARE SUPRASTRUCTURĂ

 • • proiect de încercare elaborat de către proiectantul lucrării la comanda executantului;

 • • echiparea suprastructurii în vederea încercării;

 • • asigurarea acceselor și tuturor schelelor și dispozitivelor precum și a convoaielor de vehicule <22) necesare încercării;

 • • efectuarea încercării;

 • • prelucrarea datelor și elaborarea documentației finale de încercare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc structura.

PREȚUL 224 INJECTAREA FUNDAȚIILOR ȘI/SAU A TERENULUI DE FUNDARE

 • • stabilirea parametrilor injectării (investigații geotehnice ale blocului de fundație și a terenului de sub acesta; stabilirea oportunității injectării sau a altor măsuri, dacă este cazul; precizarea rețetei fluidului și tehnologia de injectare);

 • • aprovizionarea, transportul și manipularea materialelor necesare execuției forajelor și injectării;

 • • amenajarea platformei de lucru;

 • • trasarea și materializarea poziției forajelor ;

 • • execuția forajelor;

 • • curățirea forajelor;

 • • prepararea suspensiei de injectare;

 • • verificarea parametrilor fiecărei șarje a suspensiei de injectare și prelevarea și încercarea probelor;

 • • injectarea suspensiei;

 • • întocmirea fișei forajului și a injectării;

 • • verificarea rezultatelor injectării.

 • • desfacerea platformei de lucru, curățarea albiei și redarea terenului în folosința inițială.

Prețul se va prezenta in lei / mc. ,

PREȚUL 225 INCINTĂ PENTRU CONSOLIDARE PRIN INJECTARE A FUNDAȚIILOR

 • • procurarea, transportul în amplasament, montarea și demontarea utilajelor necesare execuției *) incintei;

 • • transport, aprovizionare și manipulare materiale necesare execuției incintei;

 • • amenajarea și dezafectarea platformei de lucru;

 • • trasarea și materializarea conturului incintei;

 • • execuția incintei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de proiecție verticală a peretelui incintei

PREȚUL 226 PERFORĂRI ÎN SUPRASTRUCTURĂ PENTRU EVACUAREA APEI ȘI AERISIRE

 • • procurarea, transportul în amplasament și manipularea tuturor utilajelor și a dispozitivelor necesare;

 • • montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru necesare;

 • • executarea perforării și curățarea prin suflare cu aer comprimat (0 20 mm, L = 0,08 m) (buc)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 227 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE, ETC.

 • • desfacerea pereului existent

 • • încărcarea materialului rezultat

 • • transportul și depozitarea materialului rezultat în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 228 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII L < 12.00 M

 • • procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de demolare;

 • • demolarea podului;

 • • transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • • curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc

PREȚUL 229 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII 12.00 M < L < 30.00 M

 • • procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de demolare;

 • • demolarea podului;

 • • transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • • curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc

PREȚUL 230 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII L > 30.00 M

 • • procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de demolare;

 • • demolarea podului;

 • • transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • • curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.


PREȚUL 231 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON ȘI BETON ARMAT

 • • trasarea si marcarea amplasamentului;

 • • săpături pentru fundații si elevații, inclusiv epuismente;

 • • transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • • procurarea tuturor materialelor necesare inclusiv a cofrajelor;

 • • transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • • manipularea materialelor pentru execuția lucrării;

 • • executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • • cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • • executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

 • • turnarea betonului în fundații și elevații;

 • • decofrarea elevațiilor;

 • • executarea drenului în spatele zidului de sprijin;

 • • testările cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate.

 • • hidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) .in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 232 INJECTARE PENTRU IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚEI DE CONTACT DINTRE STRUCTURĂ ȘI TEREN

 • • stabilirea parametrilor injectării (investigații geotehnice ale structurii și a terenului din spatele acesteia, stabilirea oportunității injectării sau a altor măsuri, dacă este cazul; precizarea rețetei fluidului și tehnologia de injectare);

 • • aprovizionarea, transportul și manipularea materialelor necesare execuției forajelor și injectării;

 • • amenajarea platformei de lucru;

 • • trasarea și materializarea poziției forajelor;

 • • execuția forajelor;

 • • curățirea forajelor;

 • • prepararea suspensiei de injectare;

 • • verificarea parametrilor fiecărei șarje a suspensiei de injectare și prelevarea și încercarea probelor;

 • • injectarea suspensiei;

 • • întocmirea fișei forajului și a injectării;

 • • verificarea rezultatelor injectării.

 • • desfacerea platformei de lucru, curățarea albiei și redarea terenului în folosința inițială.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

PREȚUL 233 DEZASAMBLARE CONFECȚII METALICE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

 • • procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • dezasamblarea precomprimarii existente

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /1.

PREȚUL 234 ÎNLOCUIRE GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE L=14.00M H=0.72M

 • • procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

 • • procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare ;

 • • dezafectarea grinzii prefabricate existente

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 235 GRINDA DIN BETON CA FUNDAȚIE PENTRU PEREU

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

------------------------« manipularea tuturor-materialelor pentru execuția lucrărilor;-----------------------------------------------------

 • • execuția săpăturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • • incarcarea, transportul pământului rezultat in urma execuției săpăturilor si imprastierea acestuia intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor daca este cazul;

(2)          • curatarea si depozitarea cofrajelor recuperate

 • • turnarea betonului in cofraj, sau in săpătură;

 • • compactarea betonului prin vibrare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PREȚUL 236 PROTECȚIE CU DALE DIN BETON TURNATE MONOLIT GROSIMEA 15 CM

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;


 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • turnarea betonului pe stratul drenant din piatra sparta;

 • • realizarea rosturilor intre dalele din beton, in conformitate cu detaliile de execuție;

 • • realizarea de barbacane in conformitate cu detaliile de execuție;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • • curățirea zonei de lucru.

PRETUL237 SALTEA DIN GABIOANE DE 0.30M GROSIME

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • • execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

--------e imprastierea pământului sapat in spatele lucrării- sau incarcarea, transportul si depozitarea----- pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • confecționarea sau achiziționarea cutiilor din plasa de sarma;

 • • așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;


 • • realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • • inchiderea saltelelor;

 • • turnarea betonului de protecție;

 • • compactarea prin vibrare a betonului;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL238 SALTEA DIN GABIOANE DE 0.50M GROSIME

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru ■ gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • • execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • imprastierea pământului sapat in spatele lucrării sau incarcarea, transportul si depozitarea pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • confecționarea sau achiziționarea cutiilor din plasa de sarma;

 • • așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;

 • • realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • • inchiderea saltelelor;

 • • turnarea betonului de protecție;

 • • compactarea prin vibrare a betonului;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta în lei / mc.

PRETUL239 STRUCTURI DIN GABIOANE

------------• procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si -echipamentelor-inclusiv -a - cutiilor- pentru------ gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • • asigurarea semnalizării drumului in zona;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • imprastierea pământului sapat in spatele lucrării sau incarnarea, transportul si depozitarea pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;

 • • realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • • inchiderea saltelelor;

 • • astemerea mateterialului din geotextil in spatele gabioanelor;

 • • turnarea betonului de protecție;

 • • compactarea prin vibrare a betonului;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, dacă este cazul;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL240 REPROFILARE ALBIE

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • curățirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

 • • devierea cursului albiei;

 • • realizarea săpăturilor la profilul din proiect;

 • • incarcarea si transportul materialului excavat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;

 • • proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

 • • reamenajarea suprafeței depozitului si a drumurilor de acces la-terminarea lucrărilor, in conformitate cu cerințele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobările obținute;

 • • verificarea topografica a cotelor.

proiect^ea- Se va evidenția ca“procent“(%) in recapitulâtia devizului:

Prețul se va prezenta in lei / mc de material excavat.

PREȚUL 241 CURATARE ALBIE

 • • procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor

 • • toate transporturile pentru execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • curățirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

O         • incarcarea si transportul materialului adunat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat

de Consultant;

 • • proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

 • • reamenajarea suprafeței depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrărilor, in conformitate cu cerințele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobările obținute;

 • • verificarea topografica a cotelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc de material evacuat.

PRETUL242 DREN DIN PIATRĂ BRUTĂ

 • • procurarea, transportul și manipularea materialelor: piatră brută, balast, tuburi PVC, etc;


 • • executarea zidăriei din piatră brută a drenului;

 • • executarea filtrului invers;

 • • montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prin proiect se va preciza dimensiunile drenului si natura pietrei brute.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL243 DRENURI ÎN SĂPĂTURA DESCHISĂ-DRENURI LONGITUDINALE

 • • procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat, etc.), manoperei, utilajelor și echipamentelor;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor și execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • semnalizarea rutieră a zonei;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;                      _          .

 • • încărcarea, transportul și depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri

 • • în depozitul agreat de Inginer;

 • • amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

«redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • verificarea topografică a cotelor fundului drenului;

 • • montarea tubului riflat, a geotextilului si a tubului lis la putui de aerisire;

 • • execuția umpluturii drenului;

 • • execuția capacului drenului cu pământ local in varianta „b” ;

 • • protecția capului drenului si a puțurilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;

 • • luarea probelor și efectuarea testelor de laborator;


 • • toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

 • • curățarea zonei de lucru;

 • • prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL244 CĂMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI IN SĂPĂTURĂ DESCHISA

 • • procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scări metalice, mortar), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • • toate transporturile necesare lucrării, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • marcarea pozițiilor unde se vor executa căminele de vizitare;

 • • semnalizarea rutieră a zonei;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • • încărcarea, transportul și depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri în depozitul agreat de Inginer;

 • • turnarea betonului monolit (fundația căminului de vizitare);

 • • montarea tuburilor prefabricate;

 • • execuția si finisarea cunetei;

 • • verificarea topografică a cotelor fundului cunetei;

 • • perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu mortar Ml 00 in jurul acestora;

 • • execuția si montarea scărilor de acces;

 • • montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

 • • umplutura de pamant in jurul căminului de vizitare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL245 CAMERE DE CĂDERE

• procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera;

 • • marcarea zonei de lucru;

 • • execuția săpăturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

 • • evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

 • • construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării;

 • • redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • coffarea,decoffarea si armarea pereților camerei, daca este cazul;

 • • turnarea betonului in radier si pereți;

 • • realizarea hidroizolatiei pentru suprafețe verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;

 • • realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea pamintului in spatele pereților;

 • • verificarea topografica a cotelor;

 • • toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

O      PREȚUL 246 REPARAȚIE LINIE TRAMVAI

 • • procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera;

 • • marcarea zonei de lucru;

 • • desfacerea sistemului rutier adiacent caii de rulare

 • • taierea si desfacerea liniei deteriorate;

 • • evacuarea elementelor deteriorate;

 • • dispunerea șinelor si a elementelor de prindere;

 • • calarea ansamblului format;

 • • refacerea sistemului rutier adiacent;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / m.

PREȚUL 247 ÎNLOCUIRE APARATE DE CALE

 • • procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera;

-------------------- --•-desfacerea aparatelor; --------------------------- ----------------- -------------------------------------------------------

 • • procurare si transport aparate de cale;

 • • montarea aparatelor;

 • • verificare aparate;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.


PREȚUL 248 ÎNLOCUIRE STÂLP SUSȚINERE CABLURI ELECTRICE

 • • procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera;

 • • marcarea zonei de lucru;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru intreruperea circulației si a alimentarii cu energie electrica

 • • desfacerea legaturilor electrice;

 • • evacuarea elementelor deteriorate;

 • • procurarea si transportul stâlpilor la șantier;

 • • montarea stâlpilor pe poziție si fixarea lor ;

 • • refacerea legaturilor electrice;

 • • verificarea funcționarii rețelei;

 • • curățirea zonei de lucru.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL249 ADĂPOSTURI PENTRU CALATORI

 • • procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • • toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera;

 • • procurarea elementelor componente (confecție metalica, elemente prindere, panouri pentru acoperire si panouri laterale, băncuțe);

 • • montarea scheletului metalic si apoi a băncuței, a copertinei si a panourilor laterale;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

PREȚUL 250 INDICATOR STATIE

• procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

------------------------«toate-transporturile si-manipularile pentru-procurare sipunere in opera;----------------------------------

 • • procurarea materialelor (stâlp metalic, elemente prindere, panou indicator statie);

 • • montarea stâlpului metalic si a panoului pe stâlp;

 • • curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / buc.


8. Criteriu de atribuire al contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Oferta ce intruneste punctajul maxm va fi declarata castigatoare.

1 .Factori de evaluare, ponderi, punctaj maxim

Factor de evaluare


Pondere


Punctaj maxim


Prețul ofertei


85%


85 pct


Valoarea redeventei


5%


5 pct


Durata de execuție


5%


5 pctTermenul de garanție


5%


5 pct


TOTAL


100%


lOOpct


CONTRACT                 o M

/ <3-

de delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

PREAMBUL

Z\

In temeiul prevederilor:

 • - O.G. nr. 71 din 29/08/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare în vigoare;

 • - H.G. nr. 955 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr.215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.C.L. nr.73/27.02.2013 prin care se aproba studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban,

rin gestiune indirecta sau gestiune delegata,

s-a încheiat prezentul Contract cu respectarea următoarelor termene și condiții:

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE.

Intre

Municipiul Ploiești , ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Ploiești, Str. .............., Cod Fiscal ............, Cont nr ., deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentat prin Primar domnul............................, în calitate de Beneficiar,

pe o parte, (denumit în cele ce urmează „Beneficiarul”)

S. C...............................................5 în calitate de Operator, pe de altă

parte, (denumit în cele ce urmează ”Operatorul”).

In prezentul Contract Beneficiarul și Operatorul sunt numiți în mod colectiv „Părțile” și în mod individual „Partea”.

CAPITOLUL II - DEFINIȚII.

Art. 1 - în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. Contract - reprezintă prezentul Contract și toate Anexele sale;


 • b. Beneficiar și Operator - Părțile Contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

 • c. prețul Contractului - prețul plătibil Operatorului de către Beneficiar, în baza

----------Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor-----

asumate;

 • d. redevența - suma de bani plătită periodic de către Operator Beneficiarului în schimbul încredințării serviciilor/lucrarilor ce face obiectul Contractului.

5

 • e. servicii - serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale/parcari/lucrari de arta ce cuprind activitățile a căror prestare fac obiectul


prezentului Contract;

fi forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil,

mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligațiilor uneia din Părți;

 • h.  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

 • i. bunuri de retur - bunurile de retur reprezintă acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata Contractului, în scopul îndeplinirii obiectivelor și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații,

Beneficiarului;

CAPITOLUL III - INTERPRETARE.

Art. 2 în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art 3 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CAPITOLUL IV - OBIECTUL CONTRACTULUI.


o 0 ® 4A

//■:;     ----<V\

Art. 4 Obiectul Contractului îl constituie delegarea gestiunii actfygățipr|ge | construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, hS^rife^fie arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitatij^^gțt^^r administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești inclusiv echiparea^ânfei stradale cu elemente de mobilier urban, în conformitate cu obiectivele

- Beneficiarului^---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5 Lucrările pe domeniul public au ca scop creșterea capacității portante a arterelor si sunt următoarele, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • a) Executarea lucrărilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) cu respectarea procedurilor tehnice de execuție descrise in regulamentul serviciului si in caietul de sarcini;

O       b) Verificarea stării tehnice a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu

excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consilului Local al Municipiului Ploiești, identificarea, localizarea și remedierea operativă a degradărilor;

 • c) Amenajarea, organizarea si exploatarea unui program de investiții din surse proprii ale operatorului economic;

 • d) Amenajarea la nivelul tramei stradale a echipamentelor de mobilier urban;

 • e) Realizarea activităților legate de expertizarea tehnica a lucrărilor de arta, documentațiilor tehnico-economice aferente străzilor, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), lucrărilor de arta;

Art6. Descrierea în totalitate a obiectului Contractului și condițiile delegării sunt stabilite în caietul de sarcin si regulament, care fac parte integrantă din prezentul Contract și pe care Operatorul îl acceptă integral.

Art.7. Caietul de sarcini si regulamentul serviciului au caracter obligatoriu, O clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

CAPITOLUL V - SCOPUL CONTRACTULUI. OBIECTIVELE BENEFICIARULUI.

Art. 8. Obiectivele Beneficiarului sunt:

 • a) construirea, modernizarea, repararea și întreținerea rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiești;

 • b) creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic pe drumurile publice;

 • c) reducerea cheltuielilor de transport în funcție de calitatea carosabilului;

 • d) construcția, amenajarea si organizarea programului de investiții ce fac obiectul prezentului Contract;

 • e) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • f) îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule.

 • g) echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

 • h) realizarea expertizelor tehnice, studiilor de fezabilitate/ tehnice

 • i) Construirea si exploatarea grupurilor sanitare


CAPITOLUL VI - BUNURILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI ȘIPROCEDURA PRIN CARE SE VA REALIZA TRANSFERUL ACESTORA.

Art. 9. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Operator în derularea Contractului sunt bunuri de retur (acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv investițiile realizate pe durata Contractului, în scopul exclusiv al îndeplinirii obiectivelor Contractului și care, la încetarea acestuia indiferent de cauză sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Beneficiarului. Bunurile de retur transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului sunt prevăzute în anexele la prezentul Contract).

Art. 10 Transferul bunurilor de retur de la Beneficiar către Operator se va efectua pe bază de proces- verbal de predare-primire care va constitui anexa la prezentul Contract. In procesul verbal de predare primire se vor face observații cu privire la starea tehnica a fiecărui bun. Acestea vor fi insotite de imagini foto pentru fiecare bun in parte.

Art. 11 La încetarea Contractului, din orice cauză, Operatorul este obligat să restituie, libere de orice sarcină, bunurile de retur ce fac obiectul prezentului Contract

(inclusiv investițiile realizate care vor reveni în proprietatea Beneficiarului).


Art. 12 Transferul bunurilor de retur la încetarea Contractului, de la Operator la Beneficiar se va face în baza unui proces-verbal de predare primire care va constitui

anexa la prezentul Contract. In procesul verbal de predare primire se vor face

observații cu privire la starea tehnica a fiecărui bun. Acestea vor fi insotite de

imagini foto pentru fiecare bun in parte.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII GENERALE.

Art. 13. Documentele menționate mai jos sunt anexe la Contract și fac parte integrantă din acesta:

 • a)    caietul de sarcini;

 • b)    regulamentul serviciului;

 • c)    procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor de retur de la Beneficiar la Operator, care conține inventarul bunurilor proprietate publică aferente contractului;

 • d)    indicatorii minimali de performanță și de evaluare a serviciilor publice ce fac obiectul prezentului contract;

 • e)    oferta financiară (lista cu preturile unitare si valoarea redeventei),

propunerea tehnică și graficul de execuție;

 • f) programul de investiții din surse proprii al operatorului.


Art. 14.(1) Municipiul Ploiești păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor de construire, modernizare, ------------reparare-și-întreținere a rețelei stradalepublice, lucrărilor de arta, -parcărilor-(cu-------- excepția celor aflate in administrarea altor entitati) precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, de către Operator astfel:

 • a)    respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Operator;

 • b)    calitatea serviciilor prestate/furnizate de operator;

 • c)    respectarea parametrilor serviciilor furnizate/prestate în baza prezentului Contract;

 • d)    respectarea modului de conservare și menținere în funcțiune, de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor de întreținere și reparare a rețelei stradale, încredințate prin Contract;

 • e)    respectarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de construire, modernizare, întreținere și reparare a drumurilor publice, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

 • (2) Se vor respecta standardele, normativele, în vigoare la data încheierii

Contractului, precum și actele normative privind protecția mediului și sănătatea publică.

 • (3)   Beneficiarul monitorizează modul de respectare a obligațiilor stabilite în Contract, în special cu privire la:

 • - respectarea indicatorilor de performanță;

 • - structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de către Operator;

 • - asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficientă a bunului public afectat acestui serviciu.

 • (4) Operatorul se va adapta în permanență la calitatea și cantitățile solicitate de Beneficiar, la condițiile legislației în vigoare și va respecta în permanență standardele și normativele în vigoare avand ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (5) Pe întreaga durata a Contractului, riscurile de exploatare vor fi preluate în totalitate de către Operator.

CAPITOLUL VIII - DURATA CONTRACTULUI.

Art. 15.(1) Durata Contractului este de 5 ani, începând de la data semnării acestuia.

 • (2) Contractul poate fi prelungit, prin acordul de voință al părților, cu o perioadă ______egală_cu_cel_mult_jumătate_din_durata_inițială,_caz_in_care__se_va_încheia_un_act

adițional cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea acestuia.

 • (3) Pe întreaga durată a Contractului se interzice Operatorului subcontractarea serviciilor publice, ce fac obiectul prezentului Contract, fara acordul scris al 3eneflcjaru|ui

 • (4) în situația în care Beneficiarul nu dorește prelungirea Contractului, la expirarea acestuia, va anunța în scris Operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual.

CAPITOLUL IX - REDEVENTA. PLATA REDEVENTEL

O Art. 16. Redevența anuală care se va plăti de către Operator Beneficiarului nu poate fi mai mică de 0,5% din valoarea producției incasate, dar nu mai puțin de 10.000 euro/an, adica...................lei /an, la cursul de schimb valutar afișat de BNR valabil

în data de.................: 1 EURO =...............lei. Redevența se va plăti până la data de

15 martie a fiecărui an pentru anul financiar Încheiat.

CAPITOLUL X - TARIFE, MODALITĂȚI DE PLATA, DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

Art. 17 Beneficiarul va achita lunar, contravaloarea prestației efectuate de Operator și confirmate de Beneficiar, în contul Operatorului, în baza proceselor-verbale de recepție lunare acceptate de Beneficiar fără obiecțiuni.

Art. 18 Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea facturilor lunare, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturilor, sub condiția ca acestea să fie întocmite conform dispozițiilor menționate la art. 19

Art 19 Beneficiarul va efectua plata către Operator, pe baza facturii, însoțită de situația de plată lunară, deviz de lucrări și de procesul verbal de recepție lunar, acceptat de Beneficiar, pentru prestarea serviciului. Factura va fi emisă numai după semnarea fără obiecțiuni de către Beneficiar a procesului-verbal de recepție aferent. Facturile care nu corespund proceselor-verbale de recepție lunare vor fi refuzate la plată.

Art. 20 Prețul activitatilor ce fac obiectul prezentului Contract, decontat de Beneficiar, este cel stabilit la data încheierii Contractului, conform ofertei financiare, anexă la prezentul Contract. Prețul prestării activitatilor se va deconta pe baza prețurilor unitare conform ofertei financiare.

Art. 21 In valoarea tarifelor Operatorul iși asumă acoperirea completă a tuturor costurilor legate de aceste prestații, inclusiv cele neprevăzute.

Art. 22(1) Ajustarea tarifelor se va face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în funcție de influențele intervenite în costurile de -operare.

Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru

se fundamentează pe baza costurilor de producție, a costurilor de întrepb^^plata serviciilor executafe'^ AJ

reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale^f necorporale, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include-o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării-------

infrastructurii edilitar - urbane, precum și profitul Operatorului.

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili conform prevederilor legale.

Aplicarea de către Operator a prețurilor și tarifelor aprobate conform prevederilor de mai sus este obligatorie.

 • (3) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a)    asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelul de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliul local prin caietul de sarcini, regulamentul serviciilor și prin contractul de delegare a gestiunii.

 • b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c)    asigurarea modernizării, reparării și întreținerii eficiente a bunurilor

aparținând domeniului public, afectate de prezentul contract.

 • (4) Ajustarea prețurilor unitare se va aplica după anul 3 de activitate in conformitate cu precizările din instrucțiunile pentru ofertanti si caietul de sarcini. Art. 23 Facturarea se face, în baza tarifelor aprobate potrivit prevederilor

contractuale.

Art. 24 Facturile se decontează prin mijloacele de decontare specifice.

CAPITOLUL XI - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Drepturile Operatorului:

Art. 25. Operatorul are următoarele drepturi:

 • (1)    de a moderniza, construi, repara si intretine rețeaua stradala, lucrările de arta, parcările parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu echipamente de mobilier urban, ce fac obiectul prezentului Contract (exclusiv parcari cu plata) ;

 • (2)   de a încasa, după fiecare operațiune efectuată, contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora și tarifului aprobat de Beneficiar, tarif determinat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;


 • (3)   de a iniția de comun acord modificarea și/sau completarea p Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor^^ economice care au stat la baza încheierii acestuia, prin acte adiționale^ vor aproba prin H.C.L.;

 • (4)    să propună Beneficiarului ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • (5)   de a i se asigura echilibrul Contractual pe durata Contractului.

Obligațiile Operatorului:

Art. 26. Operatorul are următoarele obligații:

 • (1)    să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului Contract;

 • (2)   să respecte regulamentul serviciului precum și toate angajamentele și obligațiile asumate prin prezentul Contract precum și pe cele prevăzute în caietul de sarcini parte integrantă din prezentul Contract si regulamentul serviciului;

 • (3)    să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu Beneficiarul și graficul de execuție a lucrărilor;

 • (4)    să respecte toate obligațiile și indicatorii de performanță stabiliți prin licențe, autorizații, prin studiul de fundamentare, prin caietul de sarcini și prin prezentul Contract, si din propunerea tehnica si financiara;

 • (5)   să furnizeze Beneficiarului, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , în conformitate cu clauzele Contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • (6)   să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • (7)    să presteze serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), echipare cu mobilier stradal a tramei stradale, conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • (8)    să nu subcontracteze, închirieze sau delege serviciul obiectul prezentului Contract și să nu transfere total sau parția prin Contract, fără acordul scris al Beneficiarului (prin HCL);

  sau bunurile ce fac

  I li*


  l obligațiile asumate^ \ termenul • (9)   să plătească redevența, la valoarea prevăzută și la Contract;

 • (10)   să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

rnăsufile’ necesăfe privihd_igienă,” siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor;

 • (12) să predea Beneficiarului la încheierea Contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la activitățile efectuate;

 • (13)   operatorul este obligat să nu constituie garanții reale asupra bunurilor menționate la art. 9 pe toată durata derulării Contractului;

O (14) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciului public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunului);

 • (15)   în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea apariției unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt Beneficiarului;

 • (16)  în cazul în care intervin împrejurări care deși neimputabile Operatorului pot determina modificări în graficul de execuție, Operatorul este obligat să continue activitatea de prestare a serviciului în noile condiții stabilite de Beneficiar, fără a putea solicita încetarea Contractului;

 • (17)  să înceapă lucrările numai după primirea ordinului de lucru Q emis în scris de Beneficiar;

 • (18)  să întocmească împreună cu Beneficiarul, graficele de execuție a serviciilor si lucrărilor contractate pe domeniul public, avand ca scop imbunatatirea calitatii rețelei stradale de pe raza Municipiului Ploiești;

 • (19) să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare si termenul de valabilitate al materialelor utilizate;

 • (20) să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării prestației;

 • (21)   să asigure construirea, modernizare, reparare și întreținere în regim de continuitate și de permanență a bunurilor care fac obiectul Contractului, potrivit obiectivului stabilit de către Beneficiar;

 • (22) să iși asigure, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, dotarea tehnică și utilajele la care s-a angajat prin ofertă și să dispună de personalul calificar aferent prestării serviciilor si sa le mențină pe toata durata contractului in starea optima de funcționare;

 • (23) în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în _ execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, Operatorul ețște obligat să anunțe de îndată Beneficiarul și va lua orice masuri pentru minihîaliz^a ’ j efectelor negative ivite;

 • (24) să încheie Contracte cu Operatorii serviciilor de salubritate perrtrilW colectarea și îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public;

 • (25) Operatorul iși va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru,

mijloacele de transport, în funcție de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafața străzilor să fie zilnic în stare optimă de funcționare și întreținută prin

exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp - în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor caietului de sarcini;

 • (26) să întocmească săptămânal și lunar procese-verbale de constatare a stării tehnice a străzilor, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. în cazul în care identifică degradarea unui bun, Operatorul are obligația de a demara lucrările de remediere de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la identificarea degradării si transmiterea acordului scris de către Beneficiar;

 • (27) La încetarea Contractului din orice motiv, Operatorul este obligat să restituie Beneficiarului, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice

sarcini, în baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna starea în care au fost preluate. Această obligație nu necesită îndeplinirea niciunei alte formalități din partea Beneficiarului. în caz de refuz de predare a bunurilor ce fac obiectul prezentului Contract, în sarcina Operatorului se vor aplica penalități în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, calculate la valoarea bunurilor nerestituite până la îndeplinirea obligației de predare;

 • (28) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

 • (29) operatorul va notifica in scris beneficiarul pentru orice problema constatata si va interveni după acordul scris al acestuia;

Obligațiile privind protecția mediului:

Art. 26(1) Operatorul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului.

 • (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, Operatorul va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare, care vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului prin grija Operatorului.Contractului, rezultate din caietul de sarcini, investiții care cad exclusiv în sarcina Operatorului.

Art. 28 Durata maximă pentru realizarea investiției din surse proprii este de 45 de zile de la semnarea prezentului Contract de la data emiterii ordinului de incepere si a Autorizației de Construire.

Art. 29 Beneficiarul este de acord să îi acorde sprijin Operatorului să efectueze orice demersuri pentru a obține întreaga documentație aferentă investiției, cheltuielile aferente fiind în sarcina Operatorului.

Art. 30 La finalizarea investiției anterior menționate, se vor transmite către Beneficiar Oși toate drepturile rezultând din avize, acorduri, autorizații sau alte acte emise de autoritățile competente sau încheiate de Operator în legătura cu investiția ce face obiectul prezentului Contract, excepție făcând situația în care Contractul încetează înaintea finalizării investiției. In această situație, toate drepturile menționate anterior se vor transmite la data încetării Contractului.Investitia astfel realizată, de către Operator, reprezintă un bun de retur, aflat în proprietatea deplină a Beneficiarului, acesta putând exercita orice drepturi cu privire la construcția edificată după momentul încetării prezentului Contract.


Art 31. Operatorul va avea drept de folosință, pe toată durata derulării prezentului Contract, începând cu data încheierii Procesului-Verbal de recepție, care va constata îndeplinirea exactă și în totalitate a obligațiilor asumate de către Operator. Art. 32 Operatorul este obligat să folosească bunurile ce fac obiectul prezentului Contract, inclusiv investiția realizată, conform destinației stabilite prin Contract și să obțină toate avizele necesare prevăzute de lege și de actele normative în vigoare.


Drepturile Beneficiarului:

Art. 33. Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • (1) . de a inspecta bunurile ce fac obiectul serviciului public, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin desfășurarea serviciilor publice ce fac obiectul Contractului, verificând respectarea obligațiilor asumate prin Contract; de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Operatorului. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale; de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • (2)    de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Ploiești și de amenajare a teritoriului;

J?v

// .........

 • (3)   de a aproba documentațiile tehnice privind reabilitarea, extinderefc^L

■ii Cf . V’ 1 modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de administrare a domeniului public, respectiv de construire, modernizare, reparare si întreținere a drumurilor,- ^ lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor eritftati)^-aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • (4) de a realiza activitati de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-

edilitare aferente serviciilor de construire, modernizare, reparare si întreținere a drumurilor, amenajarea parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), repararea lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • (5) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), echiparea tramei stradale cu elemente de O mobilier urban aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce fac obiectul prezentului Contract;

 • (6) de a întocmi programe de lucrări, care vor conține toate elementele necesare desfășurării activității, inclusiv operațiunile și termenele de îndeplinire a acestora, grafice ce vor fi însușite de către Operator;

 • (7) să sancționeze Operatorul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

 • (8) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de Operator.

Obligațiile Beneficiarului:

Art. 34 Beneficiarul are următoarele obligații:

 • (1)   să achite lunar contravaloarea serviciilor de modernizare, reparare și întreținere prestate de către Operator în baza prezentului Contract;

 • (2)   să achite tarifele unitare prevăzute în oferta financiară Anexa la prezentul Contract, în baza situațiilor de lucrări acceptate de către Beneficiar;

 • (3)   să predea la data intrării în vigoare a Contractului toate bunurile, aferente întregii activități, ce se vor exploata de către Operator, cu inventarul existent, libere de sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare ce constituie anexă la prezentul Contract;

 • (4)   să sprijine Operatorul cu privire la autorizarea lucrărilor ce fac obiectul delegării de gestiune, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;


 • (5)   să convină cu Operatorul asupra întocmirii graficului lucrărilor;

 • (6)   să desemneze reprezentantul pentru urmărirea execuți

 • (7)   să verifice reclamațiile primite, să le aducă la cunoștința Operatorului;

 • (8)   să ia act de sesizările Operatorului asupra oricăror anomalii sau j ._s£uncțj j - care -împiedică- prestația” și să” asigure acestuia- ” condiții de-desfășurare;

 • (9)   să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

CAPITOLUL XII - CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR, Q INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.

Art. 35.1ndicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 36.1ndicatorii de performanță care stabilesc condițiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciului de administrare și întreținere a rețelei stradale,lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești sunt inclusiv dar fără a se limita la:

 • a)     calitatea și eficiența serviciilor prestate;

 • b)     răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau ale Beneficiarului;

 • c)    menținerea unor relații echitabile între Operator și Beneficiar prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei Părți;

Q d) soluționarea reclamațiilor Beneficiarului referitoare la serviciul prestat;

e) creșterea gradului de siguranță rutieră.

Art. 37 Cantitățile lunare de lucrări rezultate din activitățile prestate în baza prezentul ui Contract vor fi confirmate de către Beneficiar prin situații de lucrări lunare.

Art. 38 Programul prestației se va stabili de Beneficiar și va avea în vedere ca întreaga suprafață a străzilor, lucrărilor de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), cuprinsă în anexe să fie zilnic în stare de funcționare prin executarea tuturor lucrărilor necesare.

Art. 39 Programul lunar de lucrări se va face având în vedere cantitățile de lucrări si frecventa menționată în caietul de sarci ni.

CAPITOLUL XIII - VERIFICĂRI, RECEPȚII, CONDIȚII FINANCIARE, GARANȚII

Art. 40 Beneficiarul și Operatorul vor verifica împreună, zilnic sau ori de câte ori este necesar, modul de efectuare a prestației de către Operator, iar


de execuție, iar recepția finală se va face în maxim 15 zile înainte de expirarea garanției de buna execuție.

Art. 42 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract și din caietul de sarcini. Părțile au obligația de a .notifica,__în_ scris,____________

identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. 43 în rapoartele de constatare Părțile vor consemna și modul de rezolvare de către Operator a sesizărilor primite de la Beneficiar.

Art. 44 Operatorul va pune zilnic la dispoziția Beneficiarului un autovehicul pentru verificarea Străzilor,lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati).

Art. 45 La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele prevăzute anterior, precum și cuantumul de îndeplinire a obligați ilor de către Operator exprimat în procente de la 1% — 100%.

Art. 46(1) Operatorul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție . In acest sens, Operatorul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Beneficiarului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • (2)   în mod regulat și cel puțin o dată pe an, Operatorul va comunica Beneficiarului un tabel, încare va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Beneficiarului. Operatorul se obligă sa-1 informeze pe Beneficiar despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul va informa Beneficiarul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător;

 • (3)   Oricând consideră că este necesar, Beneficiarul poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

Art. 47 (1) Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva Operatorului, dacă sunt confirmate și de către Beneficiar, vor fi

remediate și/sau suportate de către Operator.


(2) Daunele, costurile și pretențiile inițiate de Autoritatea contractanta'^L^^y^^ Operatoruluisunt cele din instrucțiuni pentru ofertanti si caietul de sarcini."'7

Art. 48 (l)Decontarea lucrărilor efectuate se va face conform mijloacelor legale specifice în baza unei situații de plată și pe baza proceselor-verbale de recepție, care se încheie lunar între Beneficiar și Operator.

"(2) Beneficiarul va efectua plata către executant in intervalul 24-31 ale lunii” in

maxim 60 de zile de la data semnării dirigintelui de șantier a documentelor

justificative necesare decontării pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pe fiecare strada in parte, conform facturii emise de executant in baza

situației de lucrări executate si in funcție de bugetul aprobat.

(3) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situații de lucrări O întocmite respectând prevederile caietului de sarcini, astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

Art. 49 Modelul proceselor-verbale lunare care vor fi încheiate între părți, va fî stabilit de către Beneficiar astfel încât să cuprindă toate datele necesare. Aceste modele vor putea fi modificate pe parcursul derulării Contractului de către Beneficiar pentru a cuprinde orice alte date necesare nespecificate în acesta. Procesele-verbale vor cuprinde ca bază:

- cantitățile de lucrări executate;

 • - respectarea graficelor de timp;

 • - corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini; -deficientele si întârzierile constatate si termenele de remediere a acestora.

Art 50 Garanția de buna execuție a lucrărilor aferente serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract se constituie după cum urmeaza:

Q Operatorul va constitui o garanție de bună execuție în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, după cum urmează:

 • - o garanție de bună execuție aferenta contractului este de 1.500.000 lei care se va constitui odata cu încheierea contractului la care se adauga o valoare de 10% din valoarea lucrărilor facturate către beneficiar. Constituirea garanției procentuale urmând a se face prin rețineri succesive din valoarea facturilor acceptate. Garanția se va depune în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria Municipiului Ploiești în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului si se va restitui in cuantum de 50 % la data recepției la terminarea lucrărilor si diferența de 50 % se va restitui după data recepției finale, respectiv după scurgerea perioadei de garanție de buna execuție.

Garanția se depune de către Operator în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria Municipiului Ploiești, dobânzile aferente revenind Operatorului. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate Beneficiarului de către Operator în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Beneficiarul se obligă să elibereze garanția pentru participarea la licițație.Vși să J J emită ordinul de începere a contractului numai după ce Operatorul a fâcdtyd’^v^a^/^'^ deschiderii contului de garanție de bună execuție și a constituirii garanțiel^e^hW^Sî^' execuție.

CAPITOLUL XIV - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 51(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract, dacă părțile nu convin în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b)   prin acordul scris al părților;

 • c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Beneficiarului, în baza unor documente justificative prezentate de către Operator;

 • d)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile; Art. 52 La încetarea, din orice cauză, a Contractului, bunurile ce au fost utilizate de Operator în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini Beneficiarului, la încetarea Contractului, inclusiv investiția realizată din surse proprii ale Operatorului;

Art. 53 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

CAPITOLUL XV - REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 54 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Beneficiarului, printr-o notificare transmisă cu 45 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Beneficiarul nu onorează plata facturilor pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la termenul scadent.

Art. 55 Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Operatorul se obligă să plătească cu titlu de clauză penală Beneficiarului o sumă egală cu valoarea redevenței anuale, la care se vor adăuga investițiile realizate de către Operator din surse proprii, conform caietului de sarcini, precum și obligația acestuia să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în prezentul Contract, până la preluarea acesteia de către Beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării Contractului, în următoarele cazuri:

 • a) Operatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 60 zile termenele convenite în Contract;

 • b) Operatorul nu respectă termenul de maxim 45 de zile de realizarea a investitei cu mai mult de 15 zile;

 • c) Operatorul nu execută lucrări de calitate și în conformitate și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 6 luni, de acest sens de Beneficiar;

  cu caie remediază • d) Dacă Operatorul, îndeplinește programul de lucrări lunar în procent mai mic de 90% din volumul lucrărilor, 3 luni consecutiv;

 • e) Dacă pe parcursul desfășurării Contractului apar mai mult de două întârzieri privind plata redevenței datorate de Operator;

 • f) în cazul în care împotriva Operatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • g) Dacă Operatorului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executări i obligațiilor contractuale;

 • h) Cumularea penalităților pentru neîndeplinirea obligației de plată a redevenței până O la o sumă echivalentă cu 10 % din cuantumul redevenței anuale;

 • i) Dacă Operatorul subcontractează în tot sau în parte serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, fără acordul Beneficiarului.

 • j) Nerealizarea indicatorilor generali ( menționați in caietul de sarcini la pct. 5.2.1 lit. d si e ) duce la posibilitatea de reziliere unilaterala a contractului.

Art. 56 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

CAPITOLUL XVI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.

Art. 57 Nerespectarea de către părțile Contractante a obligațiilor Contractuale prevăzute în prezentul Contract, atrage răspunderea Contractuală a părții în culpă.

0 Art. 58 Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către Operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, ale condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc. asumate prin prezentul Contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

 • (1)   Pentru întârzierea în prestarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, par cari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusive echiparea cu elemente de mobilier urban a tramei stradale, se plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor ramase neexecutate;

 • (2)   Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Beneficiarului să aplice Operatorului penalități în cuantum de 0,1% pe zi din plata restantă.

 • (3)  Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante;

z -"-""A

 • (4) Nerespectarea nivelului de servicii si a indicatorilor de performantaprevăzuț^ în caietul de sarcini dă dreptul Beneficiarului de a aplica penalități Oper^torulâfȘîSM cuantumurile prevăzute în Caietul de sarcini.                                 'cSkz

Art.59 In situația în care Beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației depfafc|;^&^ sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadență, Operatorul va avea dreptul să solicite Beneficiarului penalități în cuantum de 0,05% pe zi din valoarea plăților restante.

.. ....... ...... _

Art60 In cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respecta documentația tehnică, Operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea lucrărilor neremediate.

Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume pe care Beneficiarul lear datora Operatorului în baza prezentului Contract, fără ca Operatorul să poata invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

Art. 61. In situația in care beneficiarul constata ca operatorul nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin contract, in baza prezentului regulament, are dreptul sa constate de plin drept nulitatea contractului încheiat cu operatorul fara vreo alta formalitate prealabila, prin dispoziția Primarului.

Rezilierea contractului nu scutește operatorul de plata daunelor pe care le datoreaza pentru neindeplinirea obligațiilor sale.

CAPITOLUL XVII - LITIGII.

Art. 62 Beneficiarul și Operatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

Art. 63 In situația în care părțile nu soluționează pe cale amiabilă neînțelegerile ivite din Contract, orice divergențe sau neînțelegeri apărute în legătură cu prezentul Contract sau referitoare la încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sau la încălcarea sau nulitatea oricărei prevederi a acestui Contract vor fi soluționate de către instanțele judecătorești de la sediul autoritatii contractante.

CAPITOLUL XVIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 64 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 65 Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.


Art. 66 îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada dez&eț majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părțilorHp|iiă\^^^^ri acesteia.

A.

Art. 67 In cazul apariției unor cauze de forță majoră care < execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, Operatorul va anunța de îndată Beneficiarul și va lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării

consecințelor.____________________________________________________________________

Art. 68 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

Art. 69 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Forța majora se constata printr-un document emis de Camera de Comerț si Industrie a României.

Aii. 70 Orice riscuri datorate unor evenimente de forță majoră sunt în sarcina Operatorului pe toată durata derulării prezentului Contract, în limita valorii polițelor de asigurare încheiate de acesta .

CAPITOLUL XIX CLAUZE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

Art. 71 (1) în situația în care, independent de Operator și de voința sa, de prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, O evenimente grave și neprevăzute, datorate sau nu Beneficiarului, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările de prețuri, Părțile convin să renegocieze termenii și condițiile Contractului, în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre Părți, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

(2)în acest caz, Părțile se angajează să depună toate diligențele pentru a ajunge la o înțelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă atât o singură dată, la cererea oricăreia dintre Părți.

Art. 73 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art. 74 In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte-este valabil-îndeplinită dacă va fi transmisă la sediulprevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

Art. 75 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate,prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 76 (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin 1, Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

Art. 77 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a Q conveni modificarea clauzelor Contractului, în cazul apariției unor circumstanțe care

lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului.

Art. 78Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 79 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

Art. 80 Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Operator.

Art. 81 Detalierea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și modalitatea de execuție a acestora se regăsesc în caietul de sarcini, anexă la prezentul Contract.


'ISA Art. 82Prevederile prezentului Contract se completează cu preveder^l^a^ft^i^. de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, ob^âjjil^și^' sarcinile stabilite prin aceste acte.                                            ^4

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în .... exemplare de o valoare egală, din care ... exemplare pentru Beneficiar și un ---------------exemplar pentru Operator.--------------------------- -----------------------------------------------------------------------
LISTA BUNURILOR CE FAC OBIECTUL delegare indirecta a Regulamentului serviciului public reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta,                       _ _

aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrare^ iuluLiLocal ăT Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

.. .

derniziare;7< celor/ iuluLijQcalăl^


“Nr“ crt

Denumire strada

Lungime (m)

Suprafata(mp)

Tip carosabil

1

AEROPORTULUI

150

2,144.00

BETON

2

ALEEA ZAMORA

300

600.00

ASFALT

3

ALEEA BIRUINȚEI

276

1,159.00

BETON

4

GHIGHIULUI

1950

19,500.00

BALAST

5

GRIGORE TOCILESCU ( DIMINEȚII)

131

1,017.00

ASFALT

6

INTR. LACAUTI

150

375.00

ASFALT

7

LUCEAFĂRULUI (ALEEA LUCEAFĂRULUI)

44

308.00

ASFALT

8

PADINA

150

300.00

BETON

9

PETRE NEGULESCU

216

1,954.00

ASFALT

10

PETRU PONI

150

1,844.00

ASFALT

11

SLT. EROU DUMITRU BASCOVICI (FRUNZIȘULUI)

175

875.00

ASFALT

12

VLAICU VODĂ (SULFINEI)

47

113.00

ASFALT

13

VORNICUL BELDIMAN ALECU

270

1,812.00

ASFALT

14

1 MAI

200

500.00

ASFALT

15

13 DECEMBRIE

150

750.00

ASFALT

16

13 SEPTEMBRIE

225

2,250.00

ASFALT

17

24 IANUARIE

120

500.00

ASFALT

18

8 MARTIE

550

5,500.00

ASFALT

19

ABRUD

260

2,524.00

ASFALT

20

ACARULUI

240

3,358.00

ASFALT

21

ACVILEI

870

10,440.00

BALAST

22

ADUNAȚI

574

4,604.00

PAVAJ

23

AFINELOR

276

1,770.00

ASFALT

24

AGRICULTORI

54

189.00

BALAST

25

ALBA IULIA

1550

13,175.00

ASFALT

26

ALBĂSTRELELOR

240

1,680.00

BALAST

27

ALBEȘTI

178

463.00

BALAST

28

ALBINEI

256

2,322.00

ASFALT

29

ALBISOR

491

2,661.00

BALAST

30

ALECU RUSSO

163

1,263.00

BALAST

31

ALEEA ARINULUI

560

2,800.00

ASFALT

32

ALEEA ARNAUTI

50

630.00

ASFALT

33

ALEEA BERCENI

110

440.00

BALAST

o m

34

ALEEA BRAȘOVENI

45

180.00

35

ALEEA BRUMARELELOR

310

1,550.00

36

ALEEA CALMATUI

100

650.00

37

ALEEA CATINEI

150

750.00

38

ALEEA CIMBRULUI

100

3,250.00

ASFALT

39

ALEEA CIREZARILOR

125

625.00

ASFALT

40

ALEEA CIUCULUI

200

1,000.00

BETON

41

ALEEA CODRULUI

155

620.00

ASFALT

■”42”

-----------------ALEea crizantemelor-----------

275

■t;375:oo””'

ASFALT

43

ALEEA DEDITEL

125

625.00

ASFALT

44

ALEEA DISTILATORILOR

225

750.00

ASFALT

45

ALEEA ELEVILOR

250

1,250.00

ASFALT

46

ALEEA GODEANU

200

1,000.00

ASFALT

47

ALEEA IEZERULUI

400

1,600.00

ASFALT

48

ALEEA LĂCRĂMIOAREI

225

1,125.00

ASFALT

49

ALEEA LAURILOR

75

187.50

ASFALT

50

ALEEA LEVANTICA

100

250.00

ASFALT

51

ALEEA LIBELULEI

100

250.00

ASFALT

52

ALEEA METALURGISTELOR

800

240.00

ASFALT

53

ALEEA MILITARI

500

2,875.00

ASFALT

54

ALEEA MUREȘ

120

720.00

BETON

55

ALEEA NALBEI

125

312.50

ASFALT

56

ALEEA PAJUREI

175

437.50

ASFALT

57

ALEEA PARASUTISTILOR

500

1,050.00

BETON

58

ALEEA PETROCHIMISTILOR

240

1,875.00

BETON

59 ■

ALEEA PICHETULUI

160

640.00

ASFALT

60

ALEEA PLATOȘEI

120

480.00

ASFALT

61

ALEEA PORTITA

100

520.00

ASFALT

62

ALEEA PRISLOP

150

810.00

BETON

) 63

ALEEA PROFESORILOR

125

937.50

ASFALT

64

ALEEA RÂPELOR

100

550.00

ASFALT

65

ALEEA RASNOVENILOR

125

625.00

ASFALT

66

ALEEA ROMANEȘTI

100

250.00

ASFALT

67

ALEEA ROMANITEI

100

250.00

ASFALT

68

ALEEA SCOLII

300

1,500.00

ASFĂLT

69

ALEEA SCORUȘULUI

75

187.50

ASFALT

70

ALEEA SECELENILOR

75

112.50

ASFALT

71

ALEEA SECIULUI

90

540.00

BETON

72

ALEEA SILISTEI

75

187.50

ASFALT

73

ALEEA SOMES

170

1,020.00

BETON

74

ALEEA STANISOAREI

175

437.50

ASFALT

75

ALEEA STREIULUI

100

150.00

ASFALT

76

ALEEA STREJNIC

375

1,875.00

ASFALT + BETON

77

ALEEA STRUNGA

200

300.00

BETON

78

ALEEA TARGSOR

175

875.00

ASFALT

79

ALEEA TURMELOR

225

562.50

ASFALT


80

ALEEA VARBILAU

100

250.00

81

ALEEA VITIOAREI

200

500.00

82

ALEEA VLAS1EI

210

840.00

aășfWV £

83

ALEEA ZARANDULUI

320

650.00

ASFALT

84

ALEXANDRU CEL BUN

279

2,803.00

ASFALT-^"

85

ALEXANDRU DEPARATEANU

242

2,591.00

ASFALT

86

ALEXANDRU DONICI

242

1,596.00

ASFALT

87

ALEXANDRU GLINKA

340

3,792.00

ASFALT

- 88

---------ALEXANDRU LAPUSNEANU

100 ”

" 3,042.00

ASFALT

89

ALEXANDRU MACEDON

1047

728.00

ASFALT

90

ALEXANDRU ODOBESCU

670

6,825.00

ASFALT

91

ALEXANDRU VLAHUTA

618

7,416.00

ASFALT

92

ALUNILOR

447

3,609.00

BALAST

93

AMARADIEI

188

1,410.00

ASFALT

94

AMURGULUI

44

127.60

BALAST

95

AMZEI

505

3,786.00

BALAST

96

ANA IPATESCU

666

8,893.00

ASFALT

97

ANA LUGOJANA

190

1,805.00

BALAST

98

ANDREI IOACHIMESCU

158

1,587.00

ASFALT

99

ANDREI MURESEANU

1141

16,696.00

ASFALT

100

ANOTIMPULUI

315

1,625.00

ASFALT

101

ANTON PANN

168

1,630.00

ASFALT

102

ANUL 1848

200

1,000.00

ASFALT

103

ANUL 1907

200

1,676.00

ASFALT

104

APELOR

1550

7,582.00

ASFALT

105

APRODUL PURICE

403

3,627.00

ASFALT

106

ARBORILOR

610

5,124.00

BALAST

107

ARCAȘI

317

2,821.00

ASFALT

108

ARCULUI

455

4,458.00

ASFALT

109

ARCUȘULUI

109

850.00

ASFALT

110

ARDEALULUI

100

975.00

ASFALT

111

ARGEȘ

257

1,246.00

BALAST

112

ARH. ION MINCU

177

1,593.00

ASFALT

113

ARHIMEDE

310

2,644.00

ASFALT

114

ARHITECT TOMA SOCOLESCU

308

4,036.00

ASFALT

115

.ARIESULUI

310

1,053.00

ASFALT

116

ARMAȘI

540

6,331.00

ASFALT

117

ARMONIEI

133

1,396.00

ASFALT

118

ARNOTA

130

910.00

BALAST

119

ARON VODĂ

160

1,216.00

BALAST

120

ARȚARULUI

182

1,710.00

BALAST

121

ARTEI

97

920.00

ASFALT

122

ASTREI

282

2,256.00

BALAST

123

ATELIERULUI

431

3,448.00

BALAST

124

AUGUST TREBONIU LAURIAN

110

968.00

BALAST

125

AUREL VLAICU

230

2,862.00

ASFALT

126

AURORA

156

1,108.00

PAVAJ127

AUSTRULUI

60

240.00

128

AVÂNTULUI

260

1,823.00

balâsF" c

129

AVIATORILOR

100

1,125.00

ASFÂLTi•

130

AVRAM IANCU

140

1,806.00

ASFALT'

131

AZUGA

449

5,134.00

BALAST

132

AZURULUI

56

241.00

BALAST

133

B. P. HASDEU

820

10,202.00

ASFALT

134

BACIULUI

110

550.00

BETON

135

BĂDESTI

188

2,230.00

BALAST

136

BAHLUIULUI

100

500.00

ASFALT

137

BAICOI

334

3,340.00

BALAST

138

BAIULUI

130

975.00

ASFALT

139

BANATULUI

333

2,846.00

ASFALT

140

BĂNEȘTI

335

2,846.00

ASFALT

141

BANU MĂRĂCINE

70

503.00

ASFALT

142

BARAOLTULUI

460

2,300.00

ASFALT

143

BARBU CATARGIU

120

1,258.00

ASFALT

144

BARBU CONSTANTINESCU (VANTURIS)

145

1,406.00

BALAST

145

BARBU DELAVRANCEA

225

1,125.00

ASFALT

146

BARBU ȘTIRBEI

351

3,180.00

ASFALT

147

BARCANESTI

610

6,100.00

ASFALT

148

BARSEI

120

816.00

ASFALT

149

BARZAVA

128

448.00

ASFALT

150

BASARABI

210

2,446.00

ASFALT

151

B-DUL BUCUREȘTI

2350

32,900.00

ASFALT

152

B-DUL INDEPENDENTEI

1364

32,736.00

ASFALT

153

B-DUL PETROLULUI

2821

43,064.00

ASFALT

154

B-DUL REPUBLICII

4450

62,300.00

ASFALT

{ 155

BERESTI

285

2,507.00

ASFALT

156

BERZEI

276

1,022.00

ASFALT

157

BIBESCU VODĂ (AGRIȘELOR)

129

1,277.00

ASFALT

158

BICAZ

280

1,428.00

ASFALT

159

BIHORULUI

149

670.00

ASFALT

160

BISTRIȚEI

170

1,360.00

BALAST

161

BOBALNA

1160

12,528.00

ASFALT

162

BODOCULUI

310

2,201.00

BALAST

163

BOGDAN VODĂ

100

840.00

BALAST

164

BOIAN

189

1,948.00

ASFALT

165

BOLDESCU

207

2,093.00

ASFALT

166

BORZESTI

800

400.00

BALAST

167

BRADETULUI

234

1,357.00

BALAST

168

BRADULUI

230

2,116.00

BALAST

169

BRAN

65

383.00

ASFALT

170

BRANCIOG

250

1,250.00

BETON

171

BRANCOVEANU VODĂ

436

3,194.00

ASFALT

172

BRÂNDUȘELOR

915

10,980.00

BALAST173

BRATES

177

■ 566.00

fi tsf                 /

174

BRATOCEA

242

1,930.00

wm a

175

BRAZDEI

400

2,966.00

176

BRETEA POD SUD

130

9,100.00

177

BUCEGI

126

2,009.00

ASFALT

178

BUCSOIULUI

110

880.00

BETON

179

BUJORILOR

210

2,016.00

BALAST

180

BUNA VESTIRE

1751

28,884.00

ASFALT

181

’  ’ ’     BUREBISTA

120

324.00

BALAST

182

BUSTENARI

550

5,474.00

BALAST

183

BUSUIOCULUI

230

1,664.00

ASFALT

184

BUZĂULUI

100

1,760.00

ASFALT

185

BUZESTI

201

1,611.00

ASFALT

186

C D GHEREA

170

1,955.00

ASFALT

187

C.T.GRIGORESCU

189

2,078.00

ASFALT

188

CAINENI

135

810.00

BALAST

189

CAISULUI

41

200.00

ASFALT

190

CALABREAZA

62

174.00

BALAST

191

CALARASI

320

3,552.00

BALAST

192

CALIMAN

1015

9,599.00

ASFALT

193

CALOMFIRESCU

434

5,160.00

ASFALT

194

CALTUNASI

230

1,886.00

BALAST

195

CALUGARENI

200

1,700.00

ASFALT

196

CALUSARI

54

297.00

ASFALT

197

CAMELIEI

1850

9,250.00

ASFALT

198

CANARULUI

950

11,400.00

BALAST

199

CANDIANO POPESCU

245

2,596.00

ASFALT

200

CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU

500

2,500.00

BALAST

201

CĂPRIOARELOR

70

280.00

BALAST

) 202

CĂPȘUNILOR

350

3,290.00

BALAST

203

CARAIMAN

200

900.00

ASFALT

204

CARAMIDARI

108

972.00

ASFALT

205

CARPATI

140

1,638.00

ASFALT

206

CARPENULUI

787

7,996.00

ASFALT

207

CĂRVUNARILOR

230

1,483.00

BALAST

208

CASIN

480

4,356.00

BETON

209

CASTANILOR

310

2,914.00

BALAST

210

CAVALULUI

220

2,222.00

ASFALT

211

CEAHLAU

104

1,329.00

ASFALT

212

CERASULUI

88

176.00

BALAST

213

CERBULUI

762

9,144.00

BALAST

214

CERCELUȘ

382

4,066.00

ASFALT

215

CERCULUI

206

474.00

ASFALT

216

CERNA

203

1,786.00

ASFALT

217

CERNICA

230

920.00

ASFALT

218

CETINEI

457

4,570.00

BALAST

219

CEZAR BOLIAC

332

3,341.00

ASFALT220

CHARLES DAR WIN

180

1,764.00

221

CHEIA

230

1,609.00

222

CHILIA

65

280.00

223

CHIMIEI

800

600.00

ASFALT^

224

CHINDIEI

194

1,337.00

ASFALT

225

CIBINULUI

250

1,250.00

ASFALT

226

CICERO

180

2,250.00

ASFALT

227

CIMPOIULUI

100

500.00

ASFALT

228

CIOCÂRLIEI

950

11,400.00

BALAST

229

CIOPLEA

320

1,248.00

PAVAJ

230

CIPRIAN PORUMBESCU

136

1,768.00

ASFALT

231

CIRESOAIA

170

2,217.00

ASFALT

232

CIUCAS

110

660.00

ASFALT

233

CLAUDIU

57

171.00

ASFALT

234

CLEMENTEI

410

4,100.00

ASFALT

235

CLOPOTARI

240

2,484.00

ASFALT

236

CLOPOȚEI

440

3,828.00

ASFALT

237

CLUJULUI

180

1,655.00

ASFALT

238

CODRII COSMINULUI

201

844.00

BALAST

239

COLINEI

612

5,869.00

ASFALT

240

COLTEI

38

416.00

ASFALT

241

COMANA

82

541.00

BALAST

242

COMETULUI

240

1,776.00

ASFALT

243

CONCORDIEI

150

865.00

ASFALT

244

CONSTANTEI

180

1,503.00

ASFALT

245

CONSTANTIN BREZEANU

750

3,750.00

ASFALT

246

CONSTANTIN MILLE

210

1,299.00

ASFALT

247

CONSTANTIN STERE

100

570.00

ASFALT

248

COOPERAȚIEI

60

891.00

ASFALT

249

CORĂBIEI

80

400.00

BALAST

250

CORLATESTI

600

6,000.00

ASFALT

251

CORNATEL

1332

12,000.00

ASFALT

252

CORNULUI

85

765.00

ASFALT

253

COSANZEANA

80

460.00

ASFALT

254

COSARI

154

1,371.00

ASFALT

255

. COSMESTI

303

2,077.00

BALAST

256

COSMINELE

890

6,230.00

ASFALT

257

COSMONAUTILOR

50

500.00

BETON

258

COSNA

154

480.00

ASFALT

259

COSTACHE NEGRI

182

2,061.00

ASFALT

260

COSTACHE NEGRUZZI

386

3,190.00

ASFALT

261

COSTILEI

98

363.00

ASFALT

262

COVURLUI

485

4,880.00

ASFALT

263

COZIA

460

3,542.00

ASFALT

264

CPT. AVIATOR POPESCU CIOCĂNEL

307

4,328.00

ASFALT

265

CRĂIȚELOR

319

3,190.00

ASFALT

266

CRANGASI

180

1,872.00

BALAST


267

CRÂNGULUI

686

6,310.00

ASFAEȚpaiS^f'

1-1                      J

7

/ i

/£■

/V

268

CRASMARITELOR

450

3,825.00

ASFALT'

269

CRASNA

90

324.00

PAVAJ"

270

CREUZOT

380

2,236.00

ASFALT

271

CRINULUI

210

1,680.00

BALAST

272

CRISAN

540

4,887.00

BETON

273

CRISTIANULUI '

~ 364’

3,257.00

BETON

274

CR1SULUI

142

568.00

BALAST

275

CRIVATULUI

266

2,041.00

ASFALT

276

CUMPĂTULUI

240

228.00

BETON

277

CUPTOARELOR

500

7,000.00

ASFALT

278

CURCUBEULUI

385

3,106.00

ASFALT

279

CUZA VODĂ

196

2,019.00

BETON

280

DACIEI

196

1,090.00

ASFALT

281

DAMBOVITA

330

2,183.00

ASFALT

282

DÂMBULUI

274

2,273.00

BALAST

283

DEALU CU PIATRA

200

1,000.00

ASFALT

284

DECEBAL

443

4,385.00

ASFALT

285

DEFINULUI

901

10,812.00

BALAST

286

DELTEI

262

1,558.00

ASFALT

287

DEMOCRAȚIEI

1350

13,500.00

ASFALT

288

DEPOULUI

1365

10,328.00

ASFALT

289

DEPOZITELOR

1375

6,875.00

ASFALT

290

DEZROBIRII

360

1,908.00

BALAST

291

DIACONU CORESI

125

625.00

BALAST

292

DILIGENTEI

338

2,899.00

ASFALT

293

DIMITRIE BOLINTINEANU

460

4,370.00

ASFALT

294

DIMITRIE CANTEMIR

245

1,715.00

BALAST

295

DOAGA

190

1,710.00

ASFALT

296

DOAMNA STANCA

84

697.00

ASFALT

297

DOBROGEI

247

2,098.00

BALAST

298

DOGARILOR

174

962.00

BALAST

299

DOMNIȘORI

1190

15,081.00

ASFALT

300

. DORNA

170

2,108.00

ASFALT

301

DOROBANȚI

410

2,915.00

ASFALT

302

DORULUI

250

1,037.00

ASFALT

303

DR. GH.PETRESCU (ETERNITĂȚII)

504

5,014.00

ASFALT

304

DR.BAGDAZAR

260

2,755.00

ASFALT

305

DR.CAROL DAVILLA

446

2,054.00

BETON

306

DR.TOMA IONESCU

138

4,504.00

ASFALT

307

DR. VICTOR BABES

170

1,326.00

ASFALT

308

DRAGOS VODĂ

327

3,543.00

ASFALT

309

DREPTĂȚII

200

1,850.00

ASFALT

310

DREZINEI

140

630.00

PAVAJ

311

DRUMUL SERII

1088

11,206.00

BALAST

312

DUCA VODĂ (IEDEREI)

278

2,252.00

313

DUMBRAVEI

331

3,310.00

314

DUMBRĂVENI

50

200.00

315

DUNĂRII

174

2,144.00

316

ECATERINA TEODOROIU

200

1,800.00

ASFALT

317

ECATERINA VARGA

46

221.00

ASFALT

318

ECOULUI

38

114.00

BALAST

319

ELENA DOAMNA

740

11,137.00

ASFALT

'320'

-------- ----------EMIL RACOVITA ’

65

■’ 292Î)0

BALAST

321

EMIL ZOLLA

210

6,281.00

ASFALT

322

ENACHITA VACARESCU

550

6,272.00

BETON

323

ENERGIEI

820

4,920.00

BALAST

324

EROILOR

1200

16,680.00

ASFALT

325

EROUL NECUNOSCUT

268

2,680.00

ASFALT

326

EUFROSIN POTECA

140

1,784.00

ASFALT

327

FABRICILOR

780

7,410.00

BETON

328

FĂCLIEI

60

300.00

ASFALT

329

FAGARAS

206

1,884.00

BALAST

330

FĂGET

140

840.00

BETON

331

FAGULUI

370

2,997.00

BALAST

332

FAIN ARI

130

364.00

BALAST

333

FANTINELE

350

2,200.00

BALAST

334

FAT-FRUMOS

150

910.00

ASFALT

335

FAURARI

156

1,295.00

ASFALT

336

FECIOAREI

60

420.00

ASFALT

337

FERIGEI

840

10,080.00

BALAST

338

FEROVIARILOR

113

535.00

BALAST

339

FIERARILOR

120

5,670.00

BALAST

340

FINTA

255

1,821.00

ASFALT

341

FLACARA

80

576.00

BALAST

342

FLORARILOR

590

3,720.00

BALAST

343

FLORILOR

117

1,065.00

ASFALT

344

FLUTURILOR

920

11,040.00

BALAST

345

FORTUNEI

324

2,690.00

ASFALT

346

FRAGILOR

326

3,260.00

ASFALT

347

. FRASINET

375

2,250.00

BETON

348

FRASINULUI

160

1,462.00

BALAST

349

FRĂȚIEI

120

1,026.00

ASFALT +

BETON

350

FREAMĂTULUI

80

184.00

BALAST

351

FRUCTELOR

71

412.00

ASFALT

352

FRUNZELOR

70

210.00

BALAST

353

FUIORULUI

50

250.00

ASFALT

354

FUNDENI

143

1,000.00

ASFALT

355

FURNALULUI

200

1,000.00

BALAST

356

FURNICA

130

1,066.00

BALAST

357

GAGENI

1070

3,500.00

ASFALT


358

GÂNDULUI

130

1,170.00

KaO

359

GÂRLEI

470

5,184.00

360

GAROAFELOR

175

1,605.00

B         « i

361

GAZETEI

1070

13,486.00

BALW=i^

362

GEORGE COSBUC

300

3,813.00

ASFALT

363

GEORGE TOPARCEANU

190

2,099.00

ASFALT

364

GH.GR.CANTACUZINO

3100

23,250.00

ASFALT

365

GHEORGHE ASACHI

210

2,057.00

PAVAJ

366

GHEORGHE BARITIU

130

1,755.00

ASFALT

367

GHEORGHE DOJA

1980

30,500.00

ASFALT

368

GHEORGHE LAZAR

122

1,910.00

ASFALT

369

GHEORGHE SINCAI

388

3,259.00

ASFALT

370

GHEORGHE SION

133

665.00

BALAST

371

GHEORGHE TITEICA

304

3,330.00

ASFALT

372

GHILCOS

190

1,727.00

ASFALT

373

GHIMES

100

550.00

BETON

374

GHIMPAȚI

160

1,440.00

ASFALT

375

GHIOCEI

180

2,464.00

ASFALT

376

GILORTULUI

170

1,360.00

BALAST

377

GLADIOLELOR

125

625.00

ASFALT

378

GLOBULUI

54

500.00

ASFALT

379

GOLEȘTI

370

4,223.00

ASFALT

380

GORASLAU

165

660.00

BALAST

381

GORNISTILOR

50

200.00

BETON

382

GORUNULUI

355

3,502.00

BALAST

383

GRĂDINARI

485

6,323.00

ASFALT

384

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1200

6,125.00

ASFALT

385

G-RAL ION DRAGALINA

500

500.00

ASFALT

386

G-RAL MAGHERU

268

2,385.00

ASFALT

387

GRAL TRAIAN MOSOIU (FLAMUREI)

110

671.00

ASFALT

388

G-RAL VASILE MILEA

400

10,551.00

ASFALT

389

GRĂNICERI

310

1,395.00

BALAST

390

GRANITULUI

180

1,854.00

ASFALT

391

GRAURULUI

193

1,351.00

BALAST

392

GRAUSORULUI

200

1,000.00

ASFALT

393

GRIGORE ALEXANDRESCU

125

625.00

ASFALT

394

GRIVITEI

200

2,000.00

ASFALT

395

GUTUILOR

150

750.00

PAVAJ

396

HANIBAL

113

1,243.00

ASFALT

397

HARPEI

252

1,789.00

ASFALT

398

HORATIU

70

539.00

BALAST

399

HOREI

70

420.00

ASFALT

400

HOREZULUI

155

1,739.00

ASFALT

401

HORIA

260

3,458.00

ASFALT

402

IALOMITEI

260

1,008.00

BALAST

403

IASOMIEI

224

2,016.00

BALAST

404

IASULUI

120

1,344.00

ASFALT(

405

IAZULUI

80

304.00

406

INDUSTRIEI

800

6,512.00

407

INEU

720

720.00

..<A

408

INFRARIRII

325

1,625.00

ăIw-^

409

INOTESTI

394

7,486.00

BALAST

410

INTR MORILOR II

60

550.00

BALAST

411

INTR. BEIUS

95

570.00

PAMANT

412

INTR. BORSEC

80

400.00

ASFALT

413

INTR. BREBENEI

225

1,125.00

ASFALT

414

INTR. CĂMINELOR

50

525.00

ASFALT

415

INTR. CAMPINITA

120

240.00

BETON

416

INTR. CASTOR

200

1,277.00

ASFALT

417

INTR. CATUNU

90

360.00

BALAST

418

INTR. CAZĂRMII

40

330.00

ASFALT

419

INTR. CLABUCET

700

280.00

BALAST

420

INTR. CLUBULUI

130

650.00

BALAST

421

INTR. CONSTRUCTORILOR

94

517.00

ASFALT

422

INTR. COSMOS

60

240.00

PAMANT

423

INTR. DALIEI

130

780.00

BETON

424

INTR. FOIȘOR

110

550.00

BALAST

425

INTR. GATERULUI

200

14,000.00

BALAST

426

INTR. GRĂDINILOR

90

360.00

PAMANT

427

INTR. HORTENSIEI

100

600.00

BALAST

428

INTR. ISTRITA

75

300.00

PAMANT

429

INTR. IZVORAS

70

280.00

PAMANT

430

INTR. JUNIORILOR

75

375.00

ASFALT

431

INTR. LANULUI

90

270.00

BALAST

432

INTR. MACAZULUI

40

100.00

PAMANT

433

INTR. MAGNOLIEI(Plaiesilor)

65

390.00

ASFALT

434

INTR. MERIDIANE

50

270.00

ASFALT

435

INTR. MOARA NOUA

50

200.00

BALAST

436

INTR. MORILOR

50

550.00

ASFALT

437

INTR. OGORULUI

50

150.00

BALAST

438

INTR. PARAULUI

50

200.00

BALAST

439

INTR. PETUNIEI

250

1,250.00

ASFALT

440

INTR. POLUX

180

720.00

ASFALT

441

INTR. PORUMBIȚEI

100

250.00

ASFALT

442

INTR. PRUNDULUI

400

200.00

ASFALT

443

INTR. REGIMENTULUI

200

1,000.00

BETON

444

INTR. RUCAR

90

270.00

ASFALT

445

INTR. SCARISOARA

100

200.00

: ASFALT

446

INTR. SCHIORILOR

100

500.00

ASFALT

447

INTR. SERG.MAJ.EROU CONSTANTINESCU VICTOR

175

875.00

ASFALT

448

INTR. STICLARULUI

50

1,300.00

ASFALT

449

INTR. TRÂMBIȚEI

40

160.00

BALAST

450

INTR. TRANSFORMATORULUI

140

700.00

ASFALT


451

INTR. TRIAJ

900

6,300.00

452

INTR. TUFANELELOR

160

800.00

453

INTR. VETERANI

170

850.00

454

INTR. ZORILOR

60

240.00

455

INULUI

70

420.00

BALAST5*^

456

ION A. BASARABESCU (ZUPCU PETROVICI)

70

679.00

ASFALT

457

ION CREANGA

250

2,625.00

asfalt

458

ION GHICA

123

1,198.00

ASFALT

459

ION HELIADE RADULESCU

198

. 1,922.00

ASFALT

460

ION LUCA CARAGIALE

680

8,636.00

ASFALT

461

ION MAIORESCU

229

2,550.00

ASFALT

462

IONNECULCE

278

2,469.00

ASFALT

463

ION RUSU SIRIANU

263

2,939.00

ASFALT

464

ITALIANA

200

2,210.00

ASFALT

465

IULIU MANIU

339

3,152.00

ASFALT

466

IV AN MICIURIN

164

1,960.00

ASFALT

467

IZLAZULUI

459

5,298.00

BALAST

468

IZVOARE

926

8,704.00

ASFALT

469

JEPILOR

179

895.00

BALAST

470

JIANU

250

625.00

ASFALT

471

JIJIEI

145

1,015.00

ASFALT

472

JIULUI

260

1,040.00

ASFALT

473

JUPITER

300

2,380.00

ASFALT

474

KUTUZOV

146

1,518.00

ASFALT

475

LABIRINT

62

155.00

PAVAJ

476

LABORATORULUI

200

1,000.00

ASFALT

477

LACUL BALEA

200

1,000.00

ASFALT

478

LACULUI

130

1,430.00

BALAST

479

LALELELOR

210

1,470.00

BALAST

480

LAMAITEI

415

2,905.00

ASFALT

481

LANARIEI

113

1,250.00

ASFALT

482

LAPTARI

75

375.00

ASFALT

483

LAPUSNA

270

1,890.00

ASFALT

484

LĂSTUNULUI

800

9,600.00

BALAST

485

■ LATINA

80

480.00

ASFALT

486

LAUTARI

181

1,267.00

ASFALT

487

LEANDRULUI

220

1,980.00

BALAST

488

LEBEDEI

140

896.00

ASFALT

489

LEMNARI

416

1,560.00

BALAST

490

LEONARD DOROFTEI (CRICOV)

138

414.00

ASFALT

491

LEULUI

267

2,404.00

ASFALT

492

LIBERTĂȚII

750

5,625.00

BETON

493

LICURICI

60

228.00

BALAST

494

LILIACULUI

190

1,786.00

BALAST

495

LIREI

70

336.00

BALAST

496

LIVEZILOR

177

1,858.50

BALAST

/o L

(

497

LOBACEVSKI

460

7,887.00

498

LOCOMOTIVEI

180

1,785.00

499

LOGOFĂT TAUTU

260

2,353.00

500

LOPATARI

83

217.00

BALAST

501

LOTRULUI

140

1,260.00

BALAST

502

LUCA ARBORE

214

1,920.00

ASFALT

503

LUCERNEI

440

4,840.00

BALAST

504

LUMINII

1330

2,531.00

ASFALT

”505’

LUMINIȘULUI

332

4,238.00

ASFALT

506

LUMINIȚEI

219

1,971.00

ASFALT

507

LUNCA PRUTULUI

187

1,953.00

ASFALT

508

LUPENI

1330

17,243.00

ASFALT

509

LUPTĂTORILOR

263

2,367.00

ASFALT

510

MĂCEȘULUI

188

1,410.00

ASFALT

511

MACULUI

80

450.00

BALAST

512

MAGHIRANULUI

220

1,980.00

BALAST

513

MĂGURII

225

1,125.00

ASFALT

514

MAIOR SONTU

170

1,426.00

ASFALT

515

MĂLINULUI

151

1,374.00

BALAST

516

MALUROSU

1293

25,260.00

ASFALT

517

MANDRA

148

1,096.00

ASFALT

518

MARAMUREȘ

495

4,950.00

ASFALT

519

MARASESTI

2000

27,700.00

ASFALT

520

MAREȘAL AVERESCU

180

1,860.00

ASFALT

521

MARGARETELOR

118

1,416.00

BALAST

522

MĂRGĂRITARULUI

350

2,800.00

ASFALT

523

MARIN BRUTARU

260

2,535.00

ASFALT

524

MARIN MEHEDINTEANU (Mărfurilor)

1280

15,360.00

ASFALT

525

MATASARI

36

97.00

BALAST

526

MATEI BASARAB

573

4,870.00

ASFALT

527

MECET

220

1,463.00

ASFALT

528

MERCURULUI

245

2,368.00

ASFALT

529

MERILOR

180

1,250.00

BALAST

530

MESTEACĂNULUI

232

1,624.00

BALAST

531

MEȘTERUL MANOLE

154

1,471.00

BALAST

532

MICA

150

1,290.00

ASFALT

533

MICSUNELELOR

240

2,354.00

BALAST

534

MIEILOR

36

79.00

PAVAJ

535

MIERLEI

857

10,284.00

BALAST

536

MIHAI BRAVU

4000

19,887.00

ASFALT

537

MIHAIEMINESCU

860

10,401.00

ASFALT

538

MIHAIL KOGALNICEANU

340

6,171.00

ASFALT

539

MILCOV

320

6,171.00

ASFALT

540

MIMIULUI

640

7,000.00

ASFALT

541

MINELOR

80

6,800.00

ASFALT

542

MINERVA

450

2,250.00

ASFALT

543

MIORIȚA

94

994.00

ASFALT

!) A?’ !J


544

MIRCEA CEL BATRAN

2000

19,377.00

545

MIRON COSTIN

563

4,769.00

------ ai. Ăx"

546

MITROPOLITUL DOSOFTEI

100

290.00

BALWjy^

547

MITROPOLITUL VARLAM

70

259.00

ASFALT

548

MOCANILOR

200

800.00

BALAST

549

MOLDOVEI

47

441.00

PAVAJ

550

MOLIFTULUI

230

2,300.00

BALAST

551

MORENI

579

6,514.00

BALAST

’ ~552“

MOS ION ROATĂ

372

3,720.00

ASFALT

553

MOȘNENI

225

1,125.00

ASFALT

554

MOȚILOR

396

2,568.00

ASFALT + BALAST

555

MOTRULUI

100

500.00

ASFALT

556

MUGURILOR

170

1,190.00

ASFALT

557

MUNCII

115

1,296.00

ASFALT

558

MUNTELUI

55

206.00

ASFALT

559

MUNTENIEI

281

2,584.00

ASFALT

560

MURELOR

285

2,464.00

BETON

561

MUSCATELOR

255

2,296.00

ASFALT

562

MUSCEL

120

720.00

BETON

563

MUȘEȚELULUI

360

3,574.00

ASFALT

564

MUZELOR

215

1,462.00

ASFALT

565

NAIULUI

48

125.00

ASFALT

566

NAMOLOASA

195

1,365.00

ASFALT

567

NARCISELOR

300

2,674.00

ASFALT

568

NAȚIUNII

337

3,468.00

ASFALT

569

NEAGOE BASARAB

800

4,643.00

ASFALT

570

NEAJLOV

153

1,170.00

BALAST

571

NEGOIUL

90

598.00

ASFALT

572

NEGRU VODĂ

537

5,118.00

ASFALT

573

NEGURII

181

1,267.00

ASFALT

574

NEPTUN

178

1,068.00

ASFALT

575

NICHITA STANESCU

130

780.00

ASFALT

576

NICOLAE BALCESCU

500

6,925.00

ASFALT

577

NICOLAE FILIMON

224

2,141.00

ASFALT

578

NICOLAE FILIPESCU

90

900.00

BALAST

579

NICOLAE IORGA

500

3,586.00

ASFALT

580

NICOLAE SIMACHE

200

625.00

ASFALT

581

NICOLAE TITULESCU

878

8,428.00

ASFALT

582

NICOPOLE

692

6,210.00

ASFALT

583

NICOVALEI

203

1,421.00

ASFALT

584

NOVAC

122

1,123.00

ASFALT

585

NTR.GRINDULUI

260

1,300.00

ASFALT

586

NUCETULUI

250

1,932.00

ASFALT

587

NUCILOR

420

4,912.00

ASFALT

588

NUFĂRULUI

174

1,879.00

ASFALT

589

OBORULUI           |

440

6,556.00

PAVAJ


o
.V»

590

OITUZ

320

2,208.00

591

OLIMP

116

464.00

592

OLTENI

157

1,548.00

593

OLTULUI

383

2,068.00

ASFALT^

594

ORZARI

90

324.00

ASFALT

595

OSTAȘILOR

162

1,725.00

ASFALT

596

OTELULUI

80

280.00

ASFALT

597

OVIDIU

97

592.00

ASFALT

’ 598

PĂCII

500

500.00

ASFALT

599

PACURETI

500

. 2,500.00

ASFALT

600

PĂDURII

346

3,460.00

ASFALT

601

PALANGA

184

1,564.00

BALAST

602

PĂLTINIȘ

335

2,220.00

ASFALT

603

PALTINULUI

798

9,576.00

BALAST

604

PANCIU

218

2,071.00

BETON

605

PANDURI

250

1,750.00

ASFALT

606

PARCARI (CU EXCEPȚIA CELOR ADMINISTRATE DE ALTE ENTITATI)

-

-

ASFALT, BETON SI PAVELE

607

PARIS

110

1,749.00

ASFALT

608

PASAJ DN72

600

8730

ASFALT

609

PASTORILOR

125

375.00

ASFALT

610

PATRIEI

260

2,031.00

ASFALT

611

PAUL CONSTANTINESCU

100

375.00

ASFALT

612

PELINULUI

420

3,012.00

BALAST

613

PENES CURCANU

355

3,195.00

ASFALT

614

PERILOR

120

1,080.00

BALAST

615

PERIS

66

257.00

ASFALT

616

PERSANI

175

875.00

BALAST

617

PESCARUS

104

504.00

ASFALT

617

PETRARCA

340

2,822.00

ASFALT

618

PETRICEICU VODĂ

104

702.00

BALAST

619

PETRONIU

72

360.00

ASFALT

620

PETRU CERCEL

175

875.00

BALAST

621

PETRU MAIOR

181

1,639.00

ASFALT

622

PETRU MUS AT

100

980.00

ASFALT

623

PIAȚA MIHAI VITEAZU

500

2,000.00

BETON

624

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918

720

7,500.00

ASFALT

625

PIAȚA EROILOR

BETON

626

PIAȚA VICTORIEI

ASFALT

627

PIATRA CRAIULUI

64

704.00

ASFALT

628

PICTOR ISCOVESCU

495

4,305.00

ASFALT

629

PICTORNEGULICI

150

2,280.00

ASFALT

630

PICTOR ROSENTHAL

1183

4,159.00

BALAST

631

PIELARI

907

9,070.00

ASFALT

632

PIERSICULUI

220

1,540.00

BALAST

633

PIETII

103

927.00

BALAST

634

PIETRARILOR

150

1,620.00

ASFALT


A ZZ. s

635

PINULUI

138

704.00

636

PISCULUI

50

250.00

637

PLAIESILOR

541

7,840.00

638

PLAIULUI

50

200.00

BA'LAsZ^

639

PLEVNEI

80

640.00

ASFALT

640

PLOILOR

132

957.00

ASFALT

641

PLOPILOR

510

4,998.00

BALAST

642

PLUGARILOR

133

1,277.00

ASFALT

643

PLUTELOR

900

10,800.00

BALAST

644

POD BARIERA BUCOV

562

9,197.00

ASFALT

645

POD DEMOCRAȚIEI

200

1,400.00

ASFALT

646

POD DOROBANTU

50

300.00

ASFALT

647

POD FERO

550

7,200.00

ASFALT

648

POD FEROI

20

280.00

ASFALT

649

POD GARA DE NORD(Dragalina)

102

765.00

ASFALT

650

POD GARA DE SUD

1190

13,900.00

ASFALT

651

POD ITAU

600

7,800.00

ASFALT

652

POD OBOR

20

120.00

ASFALT

653

POD PETROTEL

600

7,800.00

ASFALT

654

POD VĂLENI

50

400.00

ASFALT

655

PODEȚ (STR MUZELOR)

10

60.00

ASFALT

656

PODEȚULUI

110

425.70

BALAST

657

PODUL DE LEMN

100

- 500.00

ASFALT

658

PODUL ÎNALT

380

1,520.00

BETON

659

POETUL ANGHEL

179

1,414.00

ASFALT

660

POIENIȚEI

320

3,516.00

ASFALT

661

POLIGONULUI

850

7,225.00

ASFALT

662

POMILOR

330

3,400.00

ASFALT

663

POMPELOR

825

6,187.50

ASFALT

664

POMPIERILOR

175

1,887.00

ASFALT

665

POPA FARCAS

665

9,576.00

ASFALT

666

POPA ȘAPCA

148

1,075.00

ASFALT

667

PORUMBACU

55

231.00

PAVAJ

668

POSADA

47

136.00

BALAST

669

POSTĂVARUL

50

225.00

ASFALT

670

POȘTEI

695

6,950.00

ASFALT

671

PRAGA

425

5,737.00

ASFALT

672

PRAHOVEI

190

1,330.00

ASFALT

673

PREDEAL

275

2,457.00

ASFALT

674

PREDELUS

110

440.00

BALAST

675

PRIGORIEI

760

9,120.00

BALAST

676

PRIMĂVERII

354

2,938.00

ASFALT

677

PRINCIPATELE UNITE

168

1,293.00

ASFALT

678

PRIVIGHETORI

130

1,378.00

ASFALT

679

PROFESOR DR.MARINESCU

155

1,364.00

PAVAJ

680

PROFESOR DR.RAINER

74

733.00

PAVAJ

681

PROGRESULUI

75

217.00

ASFALT

682

PRUNILOR

220

1,540.00

Hâlâst^

683

PRUT

42

147.00

'BALAST-' (

684

PUTNA

525

4,252.00

ASFALT   c*

685

PUȚUL CU APA RECE

327

2,715.00

BALAST    '

686

RĂCHITEI

950

11,400.00

ASFALT

687

RADU CEL MARE

220

1,540.00

ASFALT

688

RADU DE LA AFUMAȚI

528

5,928.00

ASFALT

689

RADUSTANIAN

500.00

ASFALT

690

RAFINORILOR

745

2,812.50

ASFALT

691

RAFOV

1462

31,255.00

ASFALT

692

RAHOVEI

406

4,628.00

ASFALT

693

RAMUREI

66

340.00

ASFALT

694

RANDUNELELOR

100

660.00

BALAST

695

RAPSODIEI

450

2,250.00

ASFALT

696

RARAU

50

250.00

BALAST

697

RARES VODĂ

394

4,767.00

PAVAJ

698

RARISTEI

100

500.00

ASFALT

699

RÂULUI

720

648.00

PAVAJ

700

RAZBOIENI

270

2,688.00

ASFALT +

PAVAJ

701

RAZOARE

283

1,429.00

ASFALT

702

RECOLTEI

280

1,960.00

ASFALT

703

RECONSTRUCȚIEI

300

1,500.00

ASFALT

704

REDUTEI

170

1,377.00

ASFALT

705

REZERVOARELOR

720

9,000.00

ASFALT

706

ROBANESTI

170

1,530.00

ASFALT

707

RODICA

130

923.00

ASFALT

708

ROGOZULUI (Intrarea Rogozului)

80

520.00

ASFALT

709

ROMANA

1390

17,375.00

ASFALT

' 710

ROMULUS

200

2,752.00

ASFALT

711

ROȘIORI

840

9,958.00

ASFALT

712

ROSMARIN

380

3,164.00

ASFALT

713

ROTARI

52

354.00

ASFALT

714

ROVINE

102

882.00

ASFALT

715

ROZELOR

90

250.00

ASFALT

716

ROZETEI

350

3,360.00

ASFALT

717

RUBINELOR

348

2,505.00

ASFALT

718

RUDULUI

2089

21,417.00

ASFALT

719

RUGINOASA

37

44.00

BALAST

720

SABINELOR

170

2,125.00

BETON

721

SALCÂMILOR

220

2,002.00

BALAST

722

SĂLCIEI

220

2,112.00

BALAST

723

SALVA VISEU

100

500.00

ASFALT

724

SALVADOR

189

661.00

BALAST

725

SAMUIEL MICU

140

1,307.00

ASFALT

726

ȘANTIERULUI

200

1,930.00

ASFALT

727

SĂPUN ARI

187

2,039.00

ASFALT

 • 728

 • 729

 • 730

 • 731

 • 732

 • 733

 • 734

 • 735

 • 736

 • 737

 • 738

 • 739

 • 740

 • 741

 • 742

 • 743

 • 744

 • 745

 • 746

 • 747


748


 • 749

 • 750

 • 751

 • 752

 • 753

 • 754

 • 755


756


 • 757

 • 758

 • 759

 • 760

 • 761

 • 762

 • 763

 • 764

 • 765

 • 766

 • 767

 • 768

 • 769

 • 770


SATURN SCAIENI SCLUPTORI SEMĂNĂTORI SEMENICULUI SERG.GH.MATEESCU SEVASTOPOL


SEVER AXENTE (Covurlui)


SIGHET


SIMION B ARNIUTIU


SINAII

SIPOTE

ȘIRET

SITARULUI

SMARDAN

SNAGOV


SOARELUI (PROF.ION TH.GRIGORE)


ȘOIMULUI


SOLDAT EROU ARHIP NICOLAE SOLDAT EROU CALIN CĂTĂLIN SOLDAT EROU CONSTANTINOIU VASILE


SOLDAT EROU MOLDOVEANU _______MARIAN_______ ______SONDELOR______ ȘOSEAUA BUDA

ȘOSEAUA BUFTEA ȘOSEAUA NORDULUI SOSEAUA VESTULUI


SOVEJA


SPATAR MILESCU


SPATARI


SPICULUI SPIRU HARET SPITALULUI SPLAIULUI SPORTULUI ST. O. IOSIF STADIONULUI STANELOR STANJENEILOR STĂRUINȚEI ȘTEFAN CEL MARE ȘTEFAN GRECEANU STEGARULUI


 • 374

292

45

100

700

163

70

130

321

236

150

155

158

150

 • 375

180

184

600

600


200


400


1400

610

2500

1250

3200

230480


156

120

403

400

112

141

511

50

240

187

330

256

238


1,974.00

4,114.00

2,672.00

117.00

400.00

5,250.00

847.00

763.00

1,995.00 . 4,639.00

2,100.00

750.00

1,597.00

1,754.00

1,050.00

3,212.00

1,440.00

1,509.00

3,000.00

3,876.00


1,001.00


1,393.00


14,140.00

4,880.00

38,220.00

15,625.00

48,000.00

1,035.00


3,870.00


5,472.00


1,404.00 318.00 4,655.00 2,311.00 1,131.00 1,234.00 6,995.00 75.00

1,680.00

1,590.00

6,206.00

4,096.00

2,142.00ASBAufe BALAST ASFALT-BALAST BALAST BETON BALAST ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT BALAST ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT


BALAST


ASFALT


ASFALT BALAST BALAST ASFALT ASFALT ASFALT BETON +ASFALT


ASFALT +

BETON

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

BALAST

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT


Wz


771

STEJARULUI

370

3,330.00

riSFĂLO'

772

STELUȚELOR

98

211.00

BALAST^

773

STINDARDULUI

297

5,441.00

ASFALT

774

ȘTRANDULUI

1270

21,525.00

ASFALT ' "

775

-------- —STRUNGULUI’

102.00

BETON

776

SUCEAVA

75

435.00

ASFALT

777

SUDORULUI

150

450.00

ASFALT

778

TABACI

123

1,108.00

ASFALT

■’779

TABLA BUTII

190

1,862.00

ASFALT

780

TACHEIONESCU

250

962.00

ASFALT

781

TANARUL MUNCITOR

644

5,280.00

BALAST

782

TANINULUI

277

1,469.00

ASFALT

783

TARCAULUI

564

4,179.00

ASFALT

784

TARGOVISTEI

550

3,850.00

ASFALT

785

TÂRGULUI

226

2,034.00

BALAST

786

TARNAVA

350

1,750.00

ASFALT

787

TATRA

271

2,601.00

ASFALT

788

TAZLAU

644

4,755.00

BETON

789

TEIULUI

233 .

1,887.00

ASFALT

790

TEIUS

50

335.00

PAVAJ

791

TELEAJEN

210

1,449.00

ASFALT

792

TEMISANA

498

5,602.00

ASFALT

793

ȚESĂTORILOR

230

1,495.00

ASFALT

794

THEODORAMAN

403

4,030.00

ASFALT

795

TIMIȘ

66

571.00

ASFALT

796

TIMOTEI CIPARIU

200

1,440.00

ASFALT

797

TIMPULUI

210

1,456.00

ASFALT

798

TINERIMII

530

5,300.00

ASFALT

799

TINTEA

229

3,206.00

ASFALT

800

TISEI

160

800.00

BALAST

801

TISMANA

338

3,010.00

ASFALT

802

TITAN

226

400.00

ASFALT

803

ȚIȚEIULUI

144

1,296.00

BALAST

804

TITU MAIORESCU

300

1,834.00

ASFALT

805

TOAMNEI

54

216.00

ASFALT

806

TOMA CARAGIU

110

1,232.00

ASFALT

807

TOMIS

93

734.00

BALAST

808

TOPORASI

170

1,037.00

ASFALT

809

TORCĂTORI

575

7992

ASFALT

810

TRACTOARELOR

157

471.00

BALAST

811

TRAIAN

900

9,945.00

ASFALT

812

TRAIAN SAVULESCU(fosta MECANICULUI)

501

5,261.00

BALAST

813

TRAIAN VUIA

350

2,784.00

ASFALT

814

TRANDAFIRILOR

648

9,720.00

BALAST +

ASFALT

815

TRANSILVANIEI

930

10,386.00

ASFALT


816

TREI IERARHI

200

2,750.00

817

TRENULUI

251

2,259.00

818

TRESTIOAREI

820

9,840.00

819

TRIBUNEI

460

3,896.00

asfăWVI

820

TRIFOIULUI

150

1,350.00

BALAST

821

TRIFOIULUI

150

1,350.00

BALAST

822

TRIUMFULUI

178

2,107.00

ASFALT

823

TROIENELOR

200

500.00

ASFALT

-824-

TR   4PPT'PT -

— -86--

- -417.00-

-----ASFALT------

1 iVJlVlrtil liJL

825

TROTUS

200

500.00

ASFALT

826

TUDOR VLADIMIRESCU

890

11,614.00

ASFALT

827

TUNARI

360

3,564.00

ASFALT

828

TURDA

60

270.00

ASFALT

829

TURLEI

500

150.00

PAVAJ

830

TURNĂTORULUI

173

1,483.00

BALAST

831

UDRISTE NĂSTUREL

408

4,692.00

ASFALT

832

ULIERULUI

190

1,785.00

ASFALT

833

ULMENI

109

327.00

ASFALT

834

ULMULUI

109

327.00

ASFALT

835

UNGHIULUI

365

3,283.00

ASFALT

836

UNIRII

300

3,092.00

ASFALT

837

URANUS

94

815.00

ASFALT

838

UZINEI

176

1,584.00

BALAST

839

VAGONULUI

200

1,500.00

ASFALT

840

VĂII

200

2,000.00

BALAST

841

VALEA ALBA

150

600.00

BALAST

842

VĂLENI

2170

16,598.00

ASFALT

843

VANATORI

136

1,245.00

PAVAJ

844

VÂNTULUI

70

193.00

BALAST

«45

VARATEC

186

1,227.00

PAVAJ

846

VÂRFUL CU DOR

80

480.00

BALAST

847

VASILE ALECSANDRI

354

1,469.00

ASFALT

848

VASILE BOERESCU

30

318.00

ASFALT

849

VASILE CONTA

255

2,320.00

ASFALT

850

VASILE GOLDIS

50

605.00

BALAST

851

VASILE LUCACIU

80

1,166.00

BALAST

852

VASILE LUPU

660

8,085.00

ASFALT

853

VASILE PARVAN

160

640.00

ASFALT

854

VASLUI

231

1,409.00

BALAST

855

VEGA

250

2,111.00

ASFALT

856

VENIAMIN COSTACHE

750

6,537.00

ASFALT

857

VENUS

173

1,419.00

ASFALT

858

VERII

144

1,418.00

BALAST

859

VERONICA MICLE

320

2,880.00

ASFALT

860

VICTORAS

125

1,549.00

ASFALT

861

VICTORIEI

248

2,085.00

ASFALT

862

VIDINULUI

146

1,565.00

ASFALT


863

VIILOR

900

10,800.00

BALAST

864

VIISOAREI

284

3,323.00

ASFALT

865

VINTILEANCA

590

7,080.00

BALAST

866

VIOAREI

243

2,430.00

ASFALT

867

VIOLETELOR

783

9,396.00

BALAST

868

VIORELELOR

220

1,620.00

BALAST

869

VISEULUI

202

1,404.00

ASFALT

870

VITEJILOR

500

3,000.00

BETON

871

VLAD TEPES

672

9,618.00

ASFALT

-87-2-

- ---------------------------VOILA - ------------------

- -1-10------

330.00-------

-----------ASFALT----------

873

VORNICEI

420

2,520.00

BETON

874

VORNICUL BOLDUR

540

5,310.00

ASFALT

875

VRANCEI

468

4,072.00

ASFALT

876

WALTER MARACINEANU

180

1,485.00

ASFALT

877

ZAGANULUI

90

854.00

ASFALT

878

ZAMBILELOR

200

1,880.00

BALAST

879

ZÂNELOR

200

1,232.00

ASFALT

880

ZANOAGA

116

813.00

ASFALT

881

ZĂVOIULUI

800

9,600.00

BALAST

882

ZBORULUI

50

380.00

BALAST

883

ZEFIRULUI

486

3,814.00

ASFALT

884

ZIDARI

753

6,918.00

ASFALT

885

ZIMBRULUI

463

4,630.00

BETON

886

ZMEULUI

150

1,980.00

BALAST

887

ZORELELOR

106

954.00

BALAST

888

ZUGRAVULUI

155

1,100.00

ASFALT

NOTA:

O. LISTA BUNURILOR VA FI ACTUALIZATA LA DATA ÎNTOCMIRII PROCESULUI VERBAL DE PREDARE/PRELUARE

 • 2. ANEXA NR. 4 SE POATE MODIFICA UNILATERAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, PE TOATA PERIOADA CONTRACTULUI.

 • 3. REȚEAUA STRADALA NU CUPRINDE RESPECTIV NU VOR FI PREDATE REȚELELE SUBTERANE SI AERIENE.