Hotărârea nr. 228/2013

Hotãrârea nr. 228 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova

S.R.L pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Popa și Adrian Lupu și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2013;

Având în vedere prevederile articolului 13 - investiții din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat producție - transport - distribuție;

Luând act de Procesul-Verbal al Reuniunii Comitetului de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. din data de 17.04.2013;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități și a Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

în temeiul articolului 36, al.2 lit.„d” și al.6 lit.„a” pct.14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2013, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., Comitetul de Coordonare, precum și R.A.S.P. Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Direcția Administrației Publică Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoșința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013
Anexa 2


PLAN INVESTIȚII 2013 - DALKIA TERMO PRAHOVA
NRCRT

CAPITOL INVESTIȚII

BUGET 2013 (Ron)

BUGEOâia1

TOTAL

9 168 855

2 177&$.

1

INVESTIȚII CONFORMITATE

365 000

86 698

1.1.

Expertiza metalografica si ISCIR-izare conducte colectoare abur intre C5-C7

225 000

53 444

1.2.

Redimensionare tronson rețea recirculatie - PT 18 DEM , L=550m

140 000

33 254

2

INVESTIȚII SECURITATE INSTALAȚII SI PERSONAL

1 381400

328 124

2.1.

Cos fum nr. 2 - studiu de fezabilitate penrtru reparații capitale

245 000

58 195

2.2.

Modernizarea sistem electric forța - 6 PT-uri

200 000

47 506

2.3.

Construcții. Securizare pentru prevenire intrare prin efracție la 14 puncte termice

76 400

18 147

2.4.

Construcții civile PT - 2 PT-uri

130 000

30 879

2.5.

Modernizare parc vane de etansare rețea primara

500 000

118 765

2.6.

Securizare sistem prize de pamant la 40 PT-uri

130 000

30 879

2.7.

Montarea de sisteme antiefractie, iluminare automata la prezenta in încăpere

100 000

23 753

INVESTIȚII PENTRU IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR TEHNICE

5 732 200

1 361 568

3

Investiții Eficienta Producție

4 027 200

956 580

3.1.

Montare serpentine încălzire rezervoare păcură Rl, R2 (continuare din 2012)

47 000

11 164

3.2.

Automatizare filtre Na cationice (continuare din 2012)

89 000

21 140

3.3.

Monitorizare continua parametri si alarme TAG, MAG in CCU

265 000

62 945

3.4.

Modernizare aparate de măsură si control si integrare in SCADA

451 000

107 126

3.5.

Monitorizare continua parametri echipamente auxiliare cazan 5 si integrare in DCS

310 000

73 634

3.6.

Montare TAV 2MW abur ieșire TAG

1 200 000

285 036

3.7.

Montare CSF EPR lTr. 1

1 100 000

261 283

3.8.

Retehnologizare sistem reglaj temperatura SRR cu utilizarea apei pentru injecție din refularea EPATAG (montaj ventiie)

180 000

42 755

3.9.

Alte Mijloace Fixe

200 200

47 553

3.10.

Alte proiecte aferente buget 2012 - continuate in 2013

185 000

43 943

4

Investiții Eficienta Distribuție

1 705 000

404 988

4.1.

Securizare continuitate livrare agent termic, înlocuire tronson racord Maternitate -magistrala Mihai Bravu

670 000

159 145

4.2.

Modernizare sistem de automatizare - 5 PT-uri

220 000

52 257

4.3.

Modernisation bucle măsură vanzari clienti (sistem radio) Ploiești - PT 8C, 17 MR, 18MR, 4R, 15 Cring, 8-23 Aug, si 27 industriali

240 000

57 007

4.4.

Reabilitare izolație termica rețea primara - tronson Magistrala VI si Mag Spital Județean

150 000

35 629

4.5.

Modernizare racord PT 16 VEST, L=50 m, DN 150

70 000

16 627

4.6.

Securizare continuitate livrare agent termic, înlocuire tronson rețea primara Mag VI, prin redimnesionare de la DN 600 la DN 300 ( 110 m traseu)

320 000

76 010

4.7.

Alte Mijloace Fixe

35 000

8 314

5

INVESTIȚII SISTEM INFORMATIC si COMUNICAȚII

678 255

161 106

5.1.

Sistem informatic de gestiune

408 270

96 976

5.2.

Licențe si echipamente IT

269 985

64 129

6

INVESTIȚII COMERCIAL (racordări noi clienti)

1 012 000

240 380

OBS: 1€ = 4,21 Lei


DALKIA TERMO PRAHOVA

DIRECTOR GENERALiDalkia Terme Prahova

{Direcția Produce' jNr.mțr/ksfrdu

C 3 JUN 2013


Direcția Generală

JNumăr înregistrare

Adresa completă: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod poștal 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579

Fax:0244-594580

Telverde non-stop: 0 800 800 255

Telefon taxabil non-stop: 0244 408 888 relatii.clienti@dalkia.ro

www.dalkia.ro


Consiliul Local Ploiești

Bulevardul Republicii, nr 2-4, Ploiești


Regia Autonomă de Servicii Publice —-r-j

Piața Victoriei, nr 17,               PUBUCE

’                1 PLOIEȘTI

i NR. ÎNRF.G'STRARE^JL-.... -


în atenția: Domnului Președinte al Consiliului Județean Prahova - Mircea COSMA Domnului Primar al Municipiului Ploiești - Iulian BĂDESCU Domnului Director General RASP Ploiești - Vasile NACU

Stimati Domni,

J                            7

Vă transmitem alăturat, spre aprobare, programul de investiții realizat în anul 2012 și cel propus a fi realizat în 2013.

Menționăm că cele două programe au obținut în data de 16.05.2013 votul pozitiv ai Adunării Generale a Asociaților.

Anexa 1: Investiții realizate în 2012

Anexa 2: Planul de investiții propus pentru 2013

Vă rămânem la dispoziție pentru orice altă informație și vă rugăm să primiți, Stimați Domni, expresia sentimentelor noastre cele mai distinse.

Cu deosebită considerație,

J 7

Director General Dalkia Termo Prahova,


S.C. Dalkia Termo PraH^â^iR^L.'- Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004TCod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON


(DveOLIA

£NVIRONN€MeNT


eDF
Anexa 1


PLAN INVESTIȚII REALIZATE 2012


DALKIA TERMO PRAHOVA
NRCRT

CAPITOL INVESTIȚII

REAL 2012 (Ron)

REAL20V

(€)

Comentarii

TOTAL

7 173 738

1 691 919

1

INVESTIȚII CONFORMITATE

247 856

58 457

1.1.

Interconectare statie păcură Brazi la sistemul central de securitate

178 631

42 130

Finalizat

1.2.

Modernizare senzori detecție incendiu

35 912

8 470

Finalizat

1.3.

Implementare sistem automatizat control legionella

33 314

7 857

Finalizat

2

INVESTIȚII SECURITATE INSTALAȚII SI PERSONAL

47 000

11085

2,1

Modernizare tablouri electrice puncte termice (22 Vest, 17 Malu Roșu, 3 Centru, 13 Centru, 16 Democrației)

47 000

11085

Finalizat

INVESTIȚII PENTRU IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR TEHNICE

6 902 724

1 628 001

3

Investiții Eficienta Producție

4 020 092

948 135

3.1.

Modernizare sistem evacuare Cazan 5

14 812

3 493

Finalizat

3.2.

Implementare sistem serpentine in vederea incalzirii rezervoarelor de păcură Rl, R2

107 591

25 375

Finalizat

3.3.

Modernizare electropompa golire boiler baza 1 prin montare regulator frecventa

150 000

35 377

Finalizat

3.4.

Sistem răcire aer combustie TAG

58 990

13 913

Finalizat

3.5.

Automatizare filtre natriu cationice (secție chimica)

1 094 300

258 090

Finalizat

3.6.

Modernizare sistem etansare electropompa adaos 8

119 500

28 184

Finalizat

3.7.

Modernizare sistem de etansare aer/ gaze arse la PAR Cazan 5

14 720

3 472

In curs

3.8.

Optimizare magistrala abur viu MAV si CP

84 000

19 811

Finalizat

3.9.

Implementare motor cogenerare Brazi

2 376 178

560 419

Finalizat

4

Investiții Eficienta Distribuție

2 882 632

679 866

4.1.

Modernizare tronson rețea primara Mihai Bravu

0

Decalat 2013

4.2.

Modernizare tronson rețea primara Torcători

190 699

44 976

Finalizat

4.3.

Modernizare parc vane rețea primara

27 143

6 402

Finalizat

4.4.

Modernizare sistem pompare ACI puncte termice (PT 8 Republicii; PT 6

Malu Roșu; PT 1-9 Mai; PT 5-9 Mai; PT 6-9 Mai; PT 8-23 August; PT 22 Vest)

34 409

8 115

Proiect in curs (realizare 2 PT-uri)

4.5.

Modernizare sistem automatizare puncte termice (5 PT-uri)

0

Decalat 2013

4.6.

Implementare sistem tratare apa - etapa II

266 916

62 952

Finalizat

4.7.

Modernizare parc bucle măsură

1 688 705

398 279

Finalizat

4.8.

Modernizare sistem alimentare la PT 17 Centru

0

In stadiu proiect

4.9.

Proiecte eficienta in exploatare

674 760

159 142

In curs

5

INVESTIȚII SISTEM INFORMATIC si COMUNICAȚII

296 358

69 896

5.1.

Sistem informatic de gestiune

78 222

18 449

In curs

5.2.

Licențe si echipamente IT

218 136

51447

Finalizat

6

INVESTIȚII COMERCIAL (racordări noi clienti)

463 806

109 388

7

ALTE mijloace fixe (echipamente, aparatura, utilaje)

-784 006

-184 907

Casari si scoatere din gestiune mijloace fixe, licențe IT


OBS: 1€=4,24 Lei

DALKIA TERMO PRAHOVA

DIRECTOR GENERALNOELAIMEComitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

miercuri, 17.04.2013, orele 14:00

_lncheiat_astazi,_17.04.2013, -cu-ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfășurată la sediul Dalkia Termo Prahova S.R.L. (Strada Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK).

La reuniune au participat:

 • - Participanți: Fabioara lonescu, Constantin Popa, Adrian Lupu, Cozeta Simion

Noel Aime, Mihai Gabriel Dogaru, Andreea Niță - Dalkia Termo Prahova S.R.L

 • - Invitat: Radu Brânzei - Director Tehnic RASP Ploiești

Cristina Dumitrescu - Contabil Șef Dalkia Termo Prahova

Subiecte discutate:

1. Componenta Comitetului de Coordonare:

Domnul Aime incepe reuniunea prin prezentarea noii structuri a reprezentanților Dalkia Termo Prahova in Comitetul de Coordonare - Mihai Gabriel Dogaru, Manager Comercial al Dalkia Termo Prahova și Andreea Niță- secretar al Comitetului.

2. Bilanțul tehnico-financiar al anului 2012 si propunerile de buget/ investiții pentru anul 2013:

Dl. Dogaru incepe prezentarea prin reamintirea principalelor avantaje ale clientilor Dalkia Termo Prahova: siguranța furnizării, un grad ridicat de continuitate, servicii după contor, caii center non-stop, parte integranta din serviciul la înalte standarde de calitate furnizat de operator. In plus, producția in cogenerare, proiecte de eficienta si investițiile eficiente in sistem contribuie in mod direct la posibilitatea menținerii tarifului pentru energie termica la un nivel suportabil pentru clientii SACET.

Domnul Aime atrage atentia asupra necesității actualizării tarifului pentru energia termica, a cărui ultima ajustare a fost in aprilie 2011. Tariful propus spre aprobare este de 222,10 Lei/ Gcal, reprezentând partea de recuperare unitară cu prețul combustibilului pentru perioada februarie 2011- octombrie 2012, adică 35, 13 Lei fara TVA / Gcal (diferența intre prețul real al gazului natural cumpărat si prețul gazului natural folosit in formula de calcul). Tariful de baza pentru energia termica nu a fost actualizat, ramanand la valoarea de 186,97 Lei fara TVA/Gcal din februarie 2011. Domnul Director subliniază ca Dalkia Termo Prahova are nevoie de suportul reprezentanților Consiliului Local pentru aprobarea acestui tarif, astfel incat societatea sa isi poata respecta angajamentele investitionale propuse pentru 2013 si sa mențină intr-o buna stare de funcționare echipamentele si rețeaua.

Domnul consilier Popa itereaza aprecierea pentru eforturile Dalkia de a trece peste perioadele dificile din punct de vedere financiar, chiar si in condițiile necesității luării unui credit Privind creditul luat de la Dalkia Romania, dl. Consilier dorește informații despre valoarea dobânzii si despre cum se repercutează acest credit in formula de calcul a tarifului pentru energia termica.

Doamna Dumitrescu menționează ca dobanda pentru credit a fost mai mica decât cea de referința a Băncii Naționale, iar costurile acestui credit nu au cum sa se regaseasca in calculul tarifului, formula stabilita prin Contractul de Concesiune neincluzand decât costul gazului natural, rata de inflație si rata de schimb Leu-$.

■ Mihai Dogaru prezintă comparația dintre -evolutiile_.de tarif, pentru -Sistemele de incalzire individuale, raportat la SACET pana in anul 2018. Calculele indica faptul ca, la sfârșitul perioadei, costurile pentru o soluție individuala vor fi mai mari cu 25% decât cele pentru SACET.

Domnul Aime remarca faptul ca, daca ajustarea tarifului pentru energia termica s-ar face, conform Contractului de Delegare, o data la 6 luni, atunci evoluția ar fi mai lina, recuperarea costurilor cu combustibilul fiind limitate la intervale reduse de timp.

Domnul consilier Popa atrage atentia ca populația nu cunoaște aceasta componenta a tarifului- si anume recuperarea costului dintre prețul cumbustibilului folosit si prețul utilizat in formula de calcul. Informația este una importanta si ar trebui făcută cunoscuta tuturor clientilor SACET, pentru a se conștientiza ca partea de recuperare cu combustibilul din tariful pentru energia termica ar fi, astfel, anulata.

Domnul Director Aime subliniază ca exista si alte metode prin care clientii SACET isi pot gestiona mai bine factura de incalzire. Una dintre ele este facturarea liniara: existenta unei valori constante de energie achitate lunar, pe toata durata anului, iar la sfârșitul anului sa se faca o regularizare a consumurilor.

Mihai Dogaru continua prezentarea obiectivelor Dalkia Termo Prahova (conform prezentare anexata).

Domnul consilier Popa abordeaza subiectul serviciilor prestate pentru clienti si dorește sa știe daca situația repartitoarelor intra in responsabilitatea Dalkia.

Mihai Dogaru subliniază ca responsabilitatea operatorului se oprește, conform Contractului de Concesiune, la punctul de delimitare de la baza blocului. Orice alta legătură comerciala cu Asociația de Proprietari se face prin contract (de abonament, de prestări servicii), insa niciuna dintre aceste forme contratuale nu implica repartitoarele de costuri, care nu intra in responsabilitatea si nu sunt de competenta Dalkia, ci a altor entitati juridice.

Domnul consilier Popa dorește sa cunoască beneficiile financiare ale unei racordări la SACET, in condițiile in care clientul este cel care trebuie sa suporte investiția.

Mihai Dogaru subliniază ca investiție pentru o racordare, in majoritatea cazurilor proiectelor pentru Municipalitate si Consiliul Județean, este suportata atat de client, cat si de Dalkia, operatorul avand fonduri dedicate acestui obiectiv in planul de invesittii anual. In plus, este de menționat ca noile branșamente create devin bunuri ale patrimoniului public si raman in proprietatea Consiliului Local.

Mihai Dogaru continua prezentarea prin a sublinia ca gradul ridicat de confort este determinat si de intervențiile efectuate de Asociațiile de Proprietari pe instalațiile din interiorul clădirii de locuințe. 3 exemple concrete pot fi regăsite in prezentarea anexata. Domnul consilier Popa solicita informații despre soluția tehnica propusa de Dalkia pentru soluționarea problemei recirculatiilor apei calde de consum. Domnul Aime menționează ca exista un calcul realizat si o soluție propusa si prezentata Municipalității pentru acest subiect.

2

Este, insa, necesar sa fie identificata si o schema financiara, intre Municipalitate, beneficșS"(clleriti)jsi DaJ^ia, care sa poata susține acest șantier.                                                    f &               I

I &

Domnul Director Aime prezintă structura veniturilor Dalkia Termo Prahova in 2012^^rifqrm prezentării anexate, menționând ca scăderea cifrei de afaceri 2012 fata de 2011 este determinata in mare^rte'd^:

- scăderea volumului de CO2 valorizat in 2012. Din 2013 volumul de CO2 va trebui plătit, conforni-SChimbarij de legislație.

De asemenea, este de retinut faptul ca bonusul pentru producere de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta nu este integrat in cifra de afaceri, conform legislației contabile din Romania, insa apare inclus in profit.

In ceea ce privește cifra de afaceri pentru energia electrica, scăderea acesteia in 2012 a fost determinata de incidentul turbinei de joasa presiune, parte componenta a turbinei pe gaz. Echipamentul a fost trimis in service la Pratt & Witney (in SUA) in decembrie 2012, a fost reparat, iar turbina pe gaz a fost pusa in funcțiune pe 15.04.2013, conform schemei de funcționare pentru perioada de vara.

Rezultatele anului 2011, raportate la 2012 si la bugetul lui 2013 sunt descrise in prezentarea anexata. Scăderea veniturilor din energie electrica in 2013 fata de 2012 sunt cauzate de scăderea tarifului electricității pe PZU( Piața Zilei Următoare). O modalitate de contracarare este creșterea eficientei GET si obținerea bonusului pentru producere in cogenerare de înalta eficienta, știind ca prețul pentru bonsul de cogenerare a crescut.

Domnul Director Aime prezintă structura investițiilor propuse pentru anul 2013 si a celor realizate intre 2004-2012, conform prezentării atașate.

Domnul consilier Lupu dorește sa știe daca Dalkia a formulat un răspuns pentru Municipalitate in ceea ce privește oferta transmisa de Lukoil.

Domnul Director Aime amintește ca un calcul a fost prezentat membrilor Comitetului de Coordonare in luna decemrbie, care demonstrează ca nu este profitabil pentru Dalkia sa cumpere energie termica de la Lukoil, acest lucru generând o pierdere de 6 MRon din pierderea bonusului pentru înalta eficienta si nevalorizarea energiei electrice, in timp ce costurile fixe raman la același nivel.

Domnii consilieri Lupu si Popa solicita ca Dalkia sa reevalueze calculele si sa analizeze posibilitatea de a cumpără energie termica de la Lukoil, exprimandu-si pararea ca beneficiile ar fi evidente pentru clienti.

Domnul Director General prezintă situația subvenției pentru 2013, menționând ca valoarea de 29.091.280 Lei cu TVA ia in calcul lunile ianuarie, februarie, martie. cu_tarifuLactual-si-aplicarea.noului-tarif de la — 1.04.2013.

Domnul consilier Popa menționează ca modalitatea de acordare a subvenției se va modifica, aceasta urmând a fi alocata categoriilor defavorizate de cetateni, nu tuturor utilizatorilor de energie termica, cum este cazul in prezent.

 • 3. Membrii Comitetului de Coordonare avizeaza pozitiv in unanimitate situațiile financiare ale anului 2012 si propunerile bugetare pentru anul 2013.

Următoarea ședința a Comitetului de Coordonare va avea loc pe 20 iunie, 2013.

------Membrii Comitetului de Coordonare

Fabioara lonescuMihail Pavel


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea „Programului de investiții”

al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013


în Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești, valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.

Obligațiile contractuale ale operatorului pe perioada 2004 - 2012, sunt în valoare de 16,160 mii. EURO, iar realizările pe perioada 2004-2012 sunt în valoare de 24,505 mii. EURO.

Programul de investiții pe anul 2012 este propus de operator în valoare de 2,8787 mii.EURO față de 1,226 mii. EURO prevăzut în contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investiții pe anul 2013 a fost analizat si avizat in ședința Comitetului de Coordonare din data de 17.04.2013 si aprobat de Adunarea Generala a Asociațiilor Societății Dalkia Termo Prahova SRL în data de 16.05.2013

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 - 2012 și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

CONSILIER,

Constantin POPAViceprimar,

Iulian IEODORESCV

<r _____-

RAPORT DE SPECIALITATE


' •    • r4 h ,

privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013


'V-/ Z

Prin adresa nr.PA 1303363 / 03.06.2013, înregistrata la RASP Ploiești cu nr.2720/03.06.2013 (anexata prezentului raport), operatorul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., transmite spre analiză și promovare Programul de investiții pe anul 2013, în vederea aprobării în Consiliul Local.

în Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești, valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.

Programul de investiții pe perioada 2004-2012 și realizarea acestuia se prezintă astfel:

An

Investiții previzionate

Investiții aprobate prin H.C.L. nr. 180/2004, nr.3 /2008 si nr.225/2009 nr.280/2010 nr.234/2011 nr.219/2012 [mii. EURO]

Realizări în perioada 2004-2012

[mii. EURO]

în    contractul

delegare concesiune

[mii. EURO]

de prin

2004

4,580

0,748

0,816.186

2005

3,535

4,509

1,221.397

2006

1,978

4,842

2,456.716

2007

0,722

7,433

7,672.000

2008

0,894

8,066

4,236.030

2009

1,198

4,451

1,411.970

2010

0,956

1,699

2,845

2011

1,071

2,507

2,154

2012

1,226

2,879

1,692

Total

16,160

37,134

24,505

Situația realizării programul de investiții pe anul 2012(Anexa 1) în contractul de delegare prin concesiune valoarea previz de 1,226 milioane EURO si prin H.C.L. nr. 219/2012, în operatorul angajeaza fonduri de investiții în valoare de 2,879 mii.


Aceste fonduri au fost destinate, in special, pentru:

 • ■  Investiții pentru conformitate;

 • ■  Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor;

 • ■  Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice;

 • ■  Investiții eficienta producție ;

 • ■  Investiții eficienta distribuție;

 • ■  Investiții sistem informatic si comunicații;

 • ■  Investiții comercial (racordări noi clienti);

 • ■  Alte mijloace fixe (echipamente, aparatura, utilaje).

Valoarea investițiilor realizate pe anul 2012 este de 1,692 milioane EURO, conform situației prezentata de operator, Anexa 1, la prezentul raport.

Menționăm că documentația tehnico-economică aferentă proiectelor de investiții și procesele verbale de recepție se regăsesc în evidența operativă și contabilă a S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Programul de investiții pe anul 2013(Anexa 2)

Pentru anul 2013 , operatorul propune un program de investiții, în valoare de 2,177 milioane EURO, conform Anexei 2, fata de 1,987 milioane EURO cat a fost previzionat in contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investiții pentru anul 2013 este aprobat in ședința Adunării Generale a Asociaților S.C.Dalkia Termo Prahova SRL, din data de 16.05.2013 si avizat de Comitetul de Coordonare din data de 17.04.2013.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind programul de investiții al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2013.

Director R.A.S.P. PLOIEȘTI,

Vasile NACU


Director Tehnic,

Sef Birou încălzire Urbana


Ing. Cozeta SIMIONCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORȚ

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013 - inițiat de consilierii Constantin Popa și Adrian Lupu.

si a emis:

______________________J.______________e._______________, ț_____________________________________________________________________________________________________

--ix

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

• / X

• >\\


- 1 ți

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI           X

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013 - inițiat de consilierii Constantin Popa și Adrian Lupu.

și a emis: