Hotărârea nr. 227/2013

Hotãrârea nr. 227 privind reglementarea unor activitati desfasurate de S.C. Servicii de gospodãrire urbanã Ploiesti S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune reglementarea unor activitati desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 306/2010 prin care s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 (r2) actualizată, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

in conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului sau unităților administrative-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare;

avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2001 si art. 128 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002(rl) privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare;

in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata;

in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

in conformitate cu prevederile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) si alin. 5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba Regulamentul privind activitatea de blocare/ridicare a vehiculelor/auto vehiculelor, care ocupa ilegal drumuri publice sau terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba Regulamentul privind organizarea si efectuarea activitatea identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fara stapan ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aproba modelul Notei de Constatare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari, conform Anexei nr 3.

Art. 4 Stabilește ca punctul de lucru din Ploiești, strada Ghighiului nr 9, județul Prahova, situat in spatele Hipodromului Ploiești, sa aiba destinația de parc auto special amenajat pentru depozitarea vehiculelor/autovehiculelor ridicate.

Art. 5 Sumele incasate cu titlul de tarife prin aplicarea regulamentelor prevăzute la art. 1 si 2 constituie venituri proprii ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Art. 6 începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2010, cu modificările si completările ulterioare, privind reglementarea unor activitati desfășurate de Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 7 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si Politia Locala Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios Contracte va aduce la cunostiinta publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință Georg i Pană


Contrasemnează Secretar.

O 5         Oana Cristina Iacob /


ANEXA NR. 1 n ,

Regulament privind activitatea de ridicare/blocare a vehiculelor/autovehiculelor, care obd

ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public său priv ‘ 1 Ploiești

Capitolul 1. Principii generale

Art. 1 Prezentul Regulament prevede situațiile și modul în care se va realiza activitatea de ridicare/blocare a vehiculelor/autovehiculelor, care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public său privat al municipiului Ploiești.

Art. 2 Expunerea spre vânzare, închiriere a vehiculelor/autovehiculelor pe raza Municipiului Ploiești se efectuează de către persoanele fizice sau juridice, doar în spații special amenajate și autorizate, în condițiile legii (târguri auto, showroom-uri, etc.);

Art. 3 Agenții economici, indiferent de sediul social sau punctele de lucru, au obligația de a parcă autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone numai în spații proprii sau în parcările special amenajate pentru aceste tipuri de vehicule din municipiul Ploiești.

Art. 4 Măsura blocării/ridicării se aplică vehiculelor/autovehiculelor, care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public său privat al municipiului Ploiești.

Capitolul 2. Dispoziții generale

Art. 5 (1) Situațiile în care vehiculele/auto vehiculele ocupă ilegal drumurile sau terenurile aparținând domeniului public său privat al municipiului Ploiești sunt următoarele:

 • - vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Ploiești și care constituie un obstacol pentru circulația publică, sunt supuse ridicării, excepție fac vehiculele de transport persoane dacă opresc, staționează, parchează în spațiile amenajate în acest sens.

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor destinate transportului de persoane sau marfa, cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 t, pe domeniul public său privat al municipiului Ploiești, excepție făcând autovehiculele de transport persoane autorizate de Consiliul Local Ploiești, care opresc, staționează, parchează în spațiile amenajate în acest sens

 • - oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor cu destinația de taximetre în afară de perimetrul stațiilor de taxi special înființate de autoritatea publică locală

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe trotuar, dacă prin aceasta se limitează accesul pietonal la mai puțin de 1 m ;

 • - ocuparea abuzivă, neregulamentară a locurilor de parcare administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor dacă prin aceasta

se limitează utilizarea sau se blochează accesul la: puncte de transformare, centrale termice, alei, parcuri, terenuri de sport, locuri dejoacă, parcuri de distracții, parcări, scuaruri;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor dacă prin aceasta se limitează sau se blochează accesul în instituțiile publice ;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe spații verzi sau zone destinate amenajării spatiilor verzi;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor care prezintă avarii majore;

 • - ocuparea zonelor în care acționează indicatoarele «Oprirea interzisă », « Staționarea


interzisă » ;                                                                    „

~ ocuparea abuzivă a zonelor în care accesul a fost limitat cu borne, fflȘpi bariere, bolarzi;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor în stâ^fi^țSgp transport în comun, stații Taxi, pasaje pietonale, esplanade;

 • - expunerea vehiculelor/autovehiculelor cu însemne ori înscrisuri pfMndj vânzare/închiriere pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești (trotuar, scuaruri, parcări, spațiul verde, locuri dejoacă, parcuri, grădini publice, piețe și oboare altele decât cele

--------special- amenajate și-autorizate-în scopuLexpunerii - spre vânzare/închiriere, esplanade)------------

 • - parcarea pe domeniul public al municipiului Ploiești a remorcilor, rulotelor sau semiremorcilor;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe trecerile pentru pietoni și în dreptul indicatoarelor rutiere « Trecere de pietoni»;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor în zona de acțiune a indicatorului (semnului adițional) « Cu ridicare »;

 • - oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor în alte zone pentru care s-au stabilit interdicții prin hotărâri ale Consiliului Local sau hotărâri ale Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației;

 • (2) Fac excepție de la prevederile alin. 1 autovehiculele aparținând serviciilor de Salvare, Pompieri, SMURD, Poliție, Salubritate și alți deținători de utilități publice - pentru intervenții.

9

Art. 6 (1) Constatarea opririi, staționarii sau parcării neregulamentare a autovehiculelor pe terenurile aparținând domeniului public său privat al Municipiului Ploiești se realizează de către agenții constatatori ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., împuterniciți de către Primarul Municipiului Ploiești, printr-o «Nota de constatare». Agenții constatatori ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pot fî însoțiți de un agent al Poliției Locale Ploiești.

 • (2) Agentul Poliției Locale Ploiești poate acorda sancțiuni persoanelor vinovate de oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor/autovehiculelor care ocupa ilegal drumurile sau terenurile aparținând domeniului public său privat al municipiului Ploiești.

Art.7. (1) Vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Ploiești și care constituie un obstacol pentru circulația publică, sunt supuse ridicării, transportului și depozitarii lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor/ deținătorilor legali sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare

 • (2)   Se consideră oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea se consideră staționare

 • (3)   Vehiculul oprit sau staționat regulamentar pe partea carosabilă a drumului public trebuie așezat lângă și în paralel cu bordură, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel, doar în zonele în care se permite acest lucru. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.

 • (4)   Sunt considerate vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public, acele vehicule, care prin oprirea sau staționarea lor constituie un obstacolpentru circulația rutieră/pietonală.

 • (5) Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) și vehiculeleiâ&țio^^e tjso.țâar, dacă nu asigură spațiu de cel puțin un metru pentru circulația pietonilor

Art.8. Parcarea reprezintă acel spațiu destinat în mod special staționariOehîculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.

Art.9. Conducătorii vehiculelor au obligația să respecte indicatoarele și marcajele specifice parcării publice aflate în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

CAP. III MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE BLOCARE/RIDICARE A VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR’ CARE OCUPA ILEGAL DRUMURILE PUBLICE SAU TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SĂU PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

A

Art. 10 (1) In cazuri excepționale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate muta în interes public vehicule/autovehicule cu titlu gratuit, în următoarele cazuri:

 • -  la solicitările autorităților publice;

 • -  la solicitarea organelor de poliție, organelor de cercetare, Salvare, Pompieri, SMURD; cu ocazia desfășurării de târguri, expoziții, activități sportive;

 • -   manifestări culturale;

intervenții sau reparații la rețele urbane de utilitate publică;

 • -   vizite oficiale;

 • -  manifestări publice autorizate, de interes local;

 • -  intervenții în cazul unor situații de urgență;

 • -  reparații la infrastructură stradală(instalații, acoperiș asfaltic, trotuare), salubritate;

 • (2) Programul de desfășurare a activităților de blocare/ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se desfășoară în zilele de luni - sâmbăta, 24 h din 24, iar duminică, intervenții în cazuri speciale s.a.m.d., la solicitarea expresă a conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • (3) Programul de blocare/ridicare poate fi modificat de către conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în funcție de condițiile meteorologice, anotimp, situație de urgență.

 • (4) Solicitările se vor efectua către Dispeceratul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la nr. de telefon 0244/977.

Art. 11 (1) Aprobă tarifele activității de blocare/ridicare, transport, depozitare eliberare, după cum urmează:

 • a) 110 lei pentru autovehiculele blocate care sunt eliberate pe loc;

 • b) 200 lei pentru autovehiculele blocate pe loc de handicap;

 • c) 450 lei pentru autovehiculele ridicate și eliberate la sediul amenajat în acest sens al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;


 • d) 220 lei tarif în curs de eliberare;

 • e) după 24 de ore de la data ridicării autovehiculului se va percepe ui de 80 lei/zi.

(2) Sumele încasate constituie venit la bugetul S.C. Servicii de G Ploiești S.R.L.

Art. 12 Constatarea ocupării ilegale a domeniului public sau privat se face prin întocmirea Notei de Constatare conform Anexei nr. 1, la prezentul regulament și odată cu dispunerea blocării sau ridicării vehiculului/autovehiculului, după caz.

Art. 13 (1) După dispunerea de către agentul constatator a măsuri de blocare sau ridicare a vehiculului/autovehiculului, se vor face fotografii în care să fie evidențiate următoarele aspecte :

 • - poziția vehiculului/autovehiculului în funcție de vecinătăți;

 • - detalii privind înscrisuri care să justifice sau nu oprirea în acel loc a vehiculului/ autovehiculului,

 • - detalii privind eventualele avarii pe care le prezenta vehiculul/autovehicuiul înainte de dispunerea vreuneia dintre măsuri;

 • - vedere de ansamblu a zonei în care să fie vizibil numărul de înmatriculare, al vehiculului/autovehiculului, precum și orice alte fotografii relevante, semne, marcaje rutiere.

(2) Aparatul fotografic digital va vizualiza pe fiecare imagine data și ora la care s-au făcut capturile foto.

Art. 14 (1) Nota de Constatare pentru vehiculele/autovehiculele blocate se va întocmi în 2 (două) exemplare, astfel:

 • - un exemplar rămâne la agentul constatator ;

 • - un exemplar se aplică pe parbrizul autovehiculului.

(2) Nota de Constatare pentru vehiculele/ autovehiculele ridicate se va întocmi în 3 (trei) exemplare, astfel:

 • - un exemplar rămâne la agentul constatator;

 • - un exemplar se aplică pe parbrizul autovehiculului;

 • - un exemplar se transmite la locul de depozitare al vehiculului/autovehiculului;

Art. 15 Deblocarea vehiculelor/autovehiculelor se efectuează numai după ce proprietarul sau deținătorul legal al acestora prezintă următoarele documente:

 • a) actele de identificare ale vehiculului/autovehiculului și actele personale ale celui care se prezintă pentru eliberare (numai dacă acesta se legitimează)

 • b) nota de constatare ;

 • c) dovada achitării tarifului de deblocare a vehiculului/autovehiculului;

 • d) pentru autovehiculele blocate din parcările amenajate cu plata trebuie făcută suplimentar dovada plătii restante a tarifului de parcare.

Art. 16 In cazul în care, proprietarul autovehicul blocat nu se prezintă pentru a achita tariful aferent deblocării, după orele 22:00, inspectorul poate dispune ridicarea autovehiculului și transportarea acestuia în spațiul special amenajat de pe str. Ghighiului nr. 9.

Art. 17 Restituirea vehiculelor/ autovehiculelor ridicate se efectuează numai după ce proprietarul sau deținătorul legal al acestora prezintă următoarele documente:

 • a) actele de identificare ale vehiculului/ autovehiculului și actele personal^Tei^^Sx posesorului acestuia;

 • b) nota de constatare a ocupării ilegale a domeniului public său privatfeq           j £ >

 • c) dovada achitării contravalorii operațiunii de ridicare ;

 • d) dovada achitării tarifului de depozitare, dacă autovehiculul nu a fosfâdjqatm^^fl^ ore.

Art. 18 Pentru autovehiculele blocate, achitarea sumelor în vederea deblocării se va efectua în momentul. în care pr.oprietarul/deținătorul. legal, autovehiculului, solicita aceasta. Solicitarea se va putea face telefonic la numărul înscris pe Nota de constatare, dispozitivul de blocare, plăcută adițională «Cu ridicare» sau la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.din Ploiești, str. Văleni nr. 32.

Plata se face pe loc la agentul constatator în momentul deblocării.

Deblocarea vehiculului/autovehiculului se va efectua numai după achitarea tarifului de deblocare.

Art. 19 Pentru vehiculul/auto vehiculul al cărui proprietar/deținător legal se prezintă în timpul operațiunilor de blocare, se va percepe tariful de deblocare, iar după achitarea acestuia se va proceda la deblocarea pe loc a vehiculului /autovehiculului.

Art. 20 Nota de Constatare în baza căreia se procedează la blocarea sau ridicarea vehiculelor/ autovehiculelor va conține următoarele:

 • - instituția emitentă a Notei de Constatare ;

 • - numele și numărul împuternicirii agentului constatator;

 • - bază legală în temeiul căreia s-a efectuat operațiunea de blocare/ ridicare;

 • - suma care trebuie achitata pentru deblocarea sau eliberarea vehiculului/ autovehiculului;

 • - locul unde poate fi achitata această sumă (adresa, număr de telefon);

 • - marca și numărul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului, precum și datele de identificare ale conducătorului autovehiculului (numai dacă acesta se legitimează);

 • - termenul de contestare de 15 zile a operațiunii de blocare/ ridicare,

 • - semnătura agentului constatator;

 • - semnătura agentului de poliție, numele în clar, funcția, dacă ridicarea se efectuează la solicitarea acestuia;

 • - atenționarea potrivit căreia deteriorarea dispozitivelor folosite la blocarea sau ridicarea vehiculelor/autovehiculelor se pedepsește conform legii penale.

Art. 21 în cazul în care posesorul vehiculului/ autovehiculului supus măsurii de blocare/ ridicare considera că a fost neîndreptățit, acesta are dreptul de a contesta măsura respectivă. Contestația se depune la registratură S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.din Ploiești, str. Văleni nr. 32, jud. Prahova, în termen de 15 zile de la data blocării/ridicării vehiculului/autovehiculului.

A

In vederea soluționării contestațiilor se constituie o Comisie de analiză și soluționare a acestora numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești la propunerea conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Comisia va decide pe baza documentelor prezentate de contestatar și de agentul constatator asupra contestației. In cazul în care se considera că vehiculul/ autovehiculul a fost blocat/ridicat ilegal sau în condițiile în care parcarea ilegală este justificată prin motive de forță majoră, Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor poate decide retumarea sumei încasate (în cazul în care posesorul a plătit tariful aferent deblocării) sau restituirea

vehiculului/autovehiculului fără plată tarifelor aferente (în cazul în care poșesorul<nua plătit tariful aferent ridicării).                                                                        k '7

Proprietarul/deținătorul legal al autovehiculului are dreptul să depm^W^.^ăție la Registratură S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în termen deîTzile de la întocmirea "Notei de constatare". Contestațiile se soluționează în termen de 30 de zile de la $                                  9

data înregistrării lor.

Art. 22 în cazul revendicării vehiculelor ridicate și depozitate, în spații special amenajate în termen de 6 luni, se vor aplica măsurile legale conform Legii nr. 421/2002, completată și modificată cu Legea nr. 309/2006, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public său privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

Art. 23 Constituie contravenție și se sancționează, de către agenții Poliției Locale Ploiești, cu amendă, dacă nu sunt săvârșite în asemenea condiții încât să nu fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni

 • a) obstrucționarea personalului S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în desfășurarea activității de ridicare/blocare se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

 • b) deteriorarea dispozitivului de blocare se va sancționa cu amendă contravenționala de la 500 lei la 1000 lei.

Pentru aplicarea acestor sancțiuni se au în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.


MNEXA NR. 2


Regulament privind organizarea si efectuarea activitatii de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești

Capitolul I. Principii generale

Art. 1 Prezentul Regulament prevede organizarea si efectuarea activitatilor de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fara stapan ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești.

Art. 2 Activitățile prevăzute in art. 1 sunt organizate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. si se efectuează de către agenții constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Ploiești.

Art. 3 Supravegherea si verificarea modului de respectare a prevederilor prezentului regulament se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Capitolul II. Dispoziții generale

Art. 4 Vehiculele care fac obiectul activitatilor stabilite prin prezentul Regulament sunt vehicule abandonate si vehicule fara stapan.

Art. 5 Vehiculele fara stapan sunt vehicule de orice categorie, fara plăcută de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al căror proprietar sau deținător legal este necunoscut.

Art. 6 Vehiculele abandonate sunt vehicule de orice categorie, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin un an, al căror proprietar sau deținător legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestora pe drumurile publice, din care rezulta intenția neechivoca a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale de proprietate asupra vehiculului.

Art. 7 Identificarea vehiculelor fara stapan, precum si a celor abandonate, se va face de către Imputernicitii Primarului, din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In acest sens, conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va nominaliza agenții constatatori ce pot fi împuterniciți de Primar.

Art. 8 Agentul constatator, împuternicit de Primar, va intocmi un proces-verbal prin care se va constata existenta pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești a unui vehicul


fara stapan sau abandonat.

Art. 10 La împlinirea termenului de la art. 9, Primarul va emite o Dispozitîefpfin care va dispune, la propunerea agentului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea si depozitarea autovehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin


Art. 9 Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator v^^șftp.^bTfiatie^pe caroseria autovehiculului, prin care solicita ridicarea acestuia de pe&erenuî apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, in termen de 10 grija agentului constatator, intr-un loc special amenajat.

Art. 11 In termen de 10 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare, organele de politie efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al vehiculului.

Art. 12 In baza rezultatului cercetărilor intreprinse de către agentul de politie, la propunerea agentului constatator, Primarul emite o Dispoziție prin care declara vehiculul ca fiind fara stapan sau abandonat.

Capitolul III. DISPOZIȚII SPECIALE ALE VEHICULELOR FARA STAPAN

Art. 13 Vehiculele fara stapan, precum si eventualele bunuri aflate in interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate si transportate de către împuternicitul Primarului la locul de depozitare special amenajat.

Prin expertizare se înțelege operațiunea prin care agentul constatator, in urma analizării vehiculului, propune valorificarea prin vanzare in condițiile legii sau predarea către unitățile de colectare a deșeurilor.

Art. 14 Agentul constatator va întocmi cate o "fisa" pentru fiecare vehicul ridicat, in care va înscrie cheltuielile aferente cu privire la inventariere, expertizare, ridicare, transport si depozitare.

Pentru aceste operațiuni se stabilesc următoarele tarife:

 • -  inventariere - 10 lei/vehicul;

 • -  expertizare - 20 lei/vehicul;

 • -  depozitare - 3 lei/zi/vehicul.

Tarifele se incaseaza la casieria S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Art. 15 In termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare, împuternicitul Primarului aduce la cunoștința publica, printr-un anunț publicat intr-un cotidian local, caracteristicile tehnice ale vehiculului si locul de unde acesta a fost ridicat, in vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului fara stapan.

De asemenea, lista cuprinzând vehiculele fara stapan se afiseaza si la sediul Primăriei, intr-un loc special amenajat.

Art. 16 Persoanei care se declara ca fiind proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului fara stapan i se va restitui autovehiculul, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 10 zile, daca face dovada:


 • a) calitatii de proprietar sau deținător legal al acestuia ;

 • b) achitării tuturor taxelor si impozitelor prevăzute de lege;

 • c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru^hvehf^j expertizarea, ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului;

 • d) plătii la zi a tarifului de parcare, in cazul vehiculelor ridicate din parcari cu

  plata.

  Art. 17 O data cu predarea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal, se predau si bunurile aflate in interiorul acestora.


Art. 18 Daca in termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă in vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept in proprietatea Municipiului Ploiești, liber de orice sarcini, prin Dispoziție a Primarului, si urmeaza sa fie valorificat prin vanzare, in condițiile legii, sau predat unei unitari de colectare si valorificare a deșeurilor, in funcție de starea vehiculului.

Art. 19 In cazul vehiculului abandonat, la propunerea agentului constatator care a întocmit procesul-verbal, Primarul il someaza pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca in termen de 10 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

Art. 20 După expirarea termenului de 10 zile in care proprietarul sau deținătorul legal are obligația sa-si ridice vehiculul, agentul constatator trece la inventarierea, expertizarea vehiculului, a bunurilor aflate in interiorul acestuia, precum si la ridicarea si transportarea vehiculului la locul de depozitare special amenajat.

Art. 21 Daca in termen de 10 zile de la data somației proprietarul sau deținătorul legal nu răspunde acesteia, vehiculul trece de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești si va fi predat unei unitari de colectare si valorificare a deșeurilor.

Art. 22 Trecerea vehiculului in proprietatea privata a Municipiului Ploiești se constata prin Dispoziție a Primarului. Dispoziția se comunica de indata proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului . Dispoziția primarului poate fi atacata, in termen de 5 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ, in condițiile legii.

Art. 23 (1) In situația in care, pana la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat achita cu titlu de amenda suma prevăzută de art. 11 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitarilor administrativ-teritoriale, Dispoziția Primarului ramane fara obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care amenda a fost plătită pana la predarea vehiculului către unitatea de colectare si valorificare a deșeurilor.

Art. 24 Operațiunile privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor din această categorie sunt realizate S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.la solicitarea agentului constatator în baza Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești.

Art 26. (1) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. desfasurand activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Ploiești, răspunde în mod direct față de deținătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport si depozitare.

(2) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport si depozitare, inclusiv dispariția vehiculelor.

Art 27. (1) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este pe deplin răspunzătoare de paza, integritatea vehiculelor și a bunurilor depozitate în locurile special amenajate de acesta.

(2) Stabilește ca punctul de lucru din Ploiești, strada Ghighiului nr 9, județul Prahova, situat in spatele hipodromului Ploiești, sa aiba destinația de parc auto special amenajat pentru depozitarea vehiculelor/autovehiculelor ridicate.

Art. 28 Valorificarea prin vanzare in condițiile legii sau predarea la o unitate de colectare se va realiza de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Sumele obținute din valorificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate, precum si cele obținute ca urmare a aplicării amenzilor se fac venit la bugetul local.

Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea, paza si contravaloarea parcării, in cazul in care vehiculele au fost ridicate din parcari vor fi suportate, după caz, de proprietar sau deținătorul legal ori de bugetul local in celelalte situate.x s.c.Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești s.r.i.

C.U I 27449967  J29/1 21 2/01.1 0.201 O RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 1

Seria..................nr....................

TELEFON PARC AUTO : 0344.403884

ANEXA NR. 3

cri          LZț/tefa

TELEFON ECHIPA BLOCĂRI/ RIDICĂRI: .........................................

VEHICUL /A UTO VEHICUL BLOCA T !

DISTRUGEREA SAU SUSTRAGEREA DISPOZITIVULUI DE BLOCARE ATRAGE DUPĂ SINE RĂSPUNDEREA PENALA !

NOTĂ DE CONSTATARE

BLOCĂRI / RIDICĂRI VEHICULE / AUTOVEHICULE

încheiată astăzi.

Ziua..........luna......anul........, ora.........

S-a constatat ocuparea ilegală a domeniului public și privat de către autovehiculul cu nr. de inmatriculare.................., marca

............................, in zona..............................

(se arată concret locul in care se află acesta: carosabil, trotuar, spațiu verde, zonă pietonală,etc.)

și in orice alte cazuri prevăzute de H.C.L. nr...../2010 □, H.C.L. nr. 7/2009 si H.C.L. nr. 96/2009 cu modificările și completările

ulterioare □, H.C.L. nr....../20l0(HCL parcari) □, precum și la dispoziția organelor de poliție.

Achitarea tarifului de deblocare/ridicare in valoare de ............ lei de către dl./d-na ................................,

domiciliat/ă in..........................., str.....................................,

nr......., bl......., ap......., jud......................., s-a efectuat la ora ........., iar deblocarea/eliberarea autovehiculului s-a

efectuat la ora ..........

Achitarea tarifului de deblocare se va face pe loc, iar pentru operațiunea de eliberare la parcul auto special amenajat situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 9.

In cazul neprezentării in vederea deblocării până la sfârșitul programului, autovehiculul blocat va fi ridicat și transportat in parcul pentru autovehicule ridicate sau abandonate, situat in Ploiești, str. Industriei și se va achita tariful corespunzător operațiunii de ridicare.

Cu drept de contestare in termen de 15 zile de la intocmirea prezentei « Note de constatare ». Contestația va fi depusa la sediul S.C. S.G.U.PLOIEȘTI S.R.L. din Ploiești, str. Văleni nr. 32, jud. Prahova.

împuternicit al Primarului (numele in clar).....................................

Legitimație nr..............

Semnătură..................

* S.C. S.G.U.PLOIEȘTI S.R.L. isi rezerva dreptul de a înainta nota de constatare către organele de poliție pentru a se intocmi procesul-verbal.

Ridicarea se poate efectua și la dispoziția agentului de poliție :

NUME ȘI PRENUME:

SEMNĂTURĂ :                 (a se completa numai unde este cazul)

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. Str. Văleni nr. 32

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin H.C.L. 219/2010, s-a aprobat înființarea Societății Comerciale de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrația Domeniului Public Ploiești, și parțială a O.P.P., avand ca acționar unic Municipiul Ploiești. Prin H.C.L. 306/2010 s-a aprobat schimbarea formei juridice a S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitata.

A

întrucât în municipiul Ploiești, creșterea numărului de autovehicule a determinat mărirea numărului șoferilor care staționează neregulamentar autovehiculele pe trotuare, alei, spații verzi, parcuri, terenuri de sport, locuri dejoacă, parcari, se impune desfășurarea activității de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești.

Ținând cont de dispozițiile imperative Ordonanței de Urgență nr. 195 din 12.12.2002, privind circulația pe drumurile publice, este necesară adaptarea la legislația actuală a prevederilor referitoare la activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/autovehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate, în vederea stabilirii situațiilor în care intervine măsura blocării și situațiilor în care intervine măsura ridicării, transportului și depozitării si eliberării.

A

In acest context, reglementarea activității de blocare și de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat ale municipiului Ploiești va crea premisele pentru diminuarea situațiilor de ocupare ilegală a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului.

Cheltuielile generate de funcționarea propriu-zisă a acestui serviciu se asigură prin încasarea tarifelor care trebuie să respecte, în baza legii, acoperirea cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și întreținere. Prin introducerea acestor măsuri, se urmărește completarea cadrului legal care să determine cetățenii municipiului Ploiești să respecte obligațiile legale și sociale din comunitatea în care trăiesc și care să permită totodată exercitarea de către aceștia a drepturilor recunoscute de lege, fara a fi stânjeniți de modul abuziv în care unii cetățeni înțeleg să acționeze.

terenuri aparținând domeniului public sau privat ale statului sau unităților administrativ -teritoriale și fluidizării traficului auto, în special în zona centrală și pe străzile principale ale Municipiului Ploiești se impune necesitatea protejării cetățenilor, prin eliberarea locurilor de parcare ocupate de vehiculele abandonate sau fără stăpân din Municipiul Ploiești.

A

In conformitate cu prevederile art. 113, alin.l, lit. g) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Consiliul Local Ploiești trebuie să ia măsuri pentru ridicarea, transportul și depozitarea, în spații special amenajate, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public.

A

In conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ - teritoriale, modificată și completată prin Legea nr. 309/2006, autoritățile publice locale au obligația de a lua măsurile necesare în acest sens.

Se impune respectarea normelor de igienă pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești și ocrotirea mediului, și așa suficient de poluat în municipiul Ploiești, respectându-se în acest mod prevederile legii protecției mediului.

Având în vedere cele expuse mai sus, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind activitatea de blocare /ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești.

PRIMAR,

A1N BĂDESCU

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. Str. Văleni nr. 32

la proiectul de hotărâre privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Activitatea de blocare și ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar urmărește protejarea și refacerea spațiilor verzi, asigurarea protecției pietonale și rutiere, fluidizarea traficului rutier, descongestionarea drumurilor publice, facilitatea accesului la obiectivele de interes public, optimizarea transportului în comun, diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu și cea la destinație, eliberarea domeniului public și privat al municipiului Ploiești de vehiculele/ autovehiculele fără stăpân sau abandonate.

Prin această activitate S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. urmărește fluidizarea traficului pe drumurile publice și pe trotuare, protejarea spațiilor verzi și a domeniului public, diminuarea perturbării traficului auto și pietonal.

Prin măsura blocării se urmărește o completare a activității de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești și se are în vedere descongestionarea traficului din parcările publice, fluidizarea circulației și o mai atentă protejare a spațiilor verzi.

în vederea cointeresării cetățenilor Municipiului Ploiești în respectarea regulilor și normelor sociale și legale (normele de circulație) și în economisirea banului public (prin evitarea distrugerii spațiilor verzi), propunem Consiliului Local introducerea măsurii de blocare.

Această măsură urmează a fi dispusă de agentul constatator împuternicit al Primarului municipiului Ploiești, angajat al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.exclusiv în următoarele situații:

 • - în cazul staționării în parcările amenajate cu plată dacă posesorul autovehiculului nu face dovada achitării tarifului de parcare/ tichet de parcare;

 • - în cazul staționării în parcările sau aflate în administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

- când ridicarea autovehiculului este imposibil de realizat, din punct de vedere tehnic;

- când autoturismul este parcat pe spațiul verde, trotuare, alei, scuaruri, parcuri și grădini publice.

Tariful operațiunii de blocare propus este de 110 lei și va constitui venit la bugetul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Motivație în anul 2010 s-a majorat acest tarif la 104 lei datorită creșteri T.V.A la 24%.

în urma recalculării în raport cu rata inflației s-a ajuns la suma de 113.69 lei, astfel încât S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. propune tariful de 110 lei pentru operațiunea de blocare și ca o măsură în favoarea cetățeanului.

Pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public său privat ale municipiului Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a analizat și decis să propună Consiliului Local al municipiului Ploiești tarifele pentru parcările ilegale, după cum urmează:

 • a) 110 lei pentru autovehiculele blocate care sunt eliberate pe loc;

 • b) 200 lei pentru autovehiculele parcate pe locurile special amenajate persoanelor cu handicap, se introduce acest tarif ca măsură de protecție a persoanelor cu dizabilități, și pentru descurajarea și disciplinarea conducătorilor auto care parchează pe locurile de parcare special amenajate pentru această categorie. în municipiul Ploiești din 2012 până în prezent s-au eliberat aproximativ 500 de permise de parcare pentru persoane cu dizabilități conform certificatelor prezentate de solicitanții acestor permise aproximativ 200 sunt pe perioadă nedeterminată, având în vedere că în municipiul Ploiești din cele 1000 de locuri de parcare doar 40 sunt destinate pentru această categorie.

 • c) 450 lei pentru autovehiculele ridicate și eliberate la sediul amenajat în acest sens al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

 • d) 220 lei pentru situația în care deși s-a început procedura de ridicare a autovehiculului, urmare a solicitării proprietarului/deținătorului legal, acesta se eliberează

 • e) după 24 de ore de la data ridicării autovehiculului se va percepe un tarif de depozitare de 80 lei/zi.

CALCULAȚIE DE PREȚ BLOCARE lei

Manoperă

Salariu Șofer

7 lei/oră x 80 min = 9,33 lei

9.33

Salariu Inspector

7 lei/oră x 80 min = 9,33 lei

9.33

Contribuții 27,86 %

9,35 lei x 2 x 21 zile/lună : 170 ore/lună x

5.20

Tichete masă

80 min = 1,50 lei

1.50

TOTAL Cheltuieli materiale

367,46 lei/12 luni/170

25.36

Uzură dispozitive blocare

ore/lună x 80 min = 0,24 lei

0.24

TOTAL

Utilaj

10.857,14 lei/lună: 170 ore/lună x 80

0.24

Amortizare

min = 42,15 lei

42.15

Carburant

1/100 km x lei/1:

9.04

TOTAL

51.19

TOTAL 1

76.79

Cheltuieli indirecte 10,02 %

7.69

Cotă profit 5 %

4.22

TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A.

88.71

T.V.A. 24 %

21.29

TOTAL GENERAL CU T.V.A.

110.00

CALCULAȚIE DE PREȚ

ELIBERARE AUTOVEHICUL ÎN CURS DE RIDICARE lei

Manoperă

Salariu șofer

7 lei/oră x 40 min = 4,67 lei

4.67

Salariu inspector

7 lei/oră x 40 min = 4,67 lei

4.67

Contribuții 27,86 %

2.60

2 x 9,35 lei x 2 x 21 zile/lună: 170

Tichete masă

ore/lună x 80 min = 3,00 lei

3.00

TOTAL

14.94

Cheltuieli materiale

367,46 lei/12 luni/170

Uzură dispozitive blocare

ore/lună x 80 min = 0,24 lei

0.24

Consumabile

15.10

Echipament de protecție

5.24

TOTAL

20.58

Utilaj

117,27 lei/orăx40min = 78,18

Tarif autoplatformă

lei

78.18

Consumuri

41.42

TOTAL

119.60

TOTAL 1

155.12

Cheltuieli indirecte 10,02 %

15.54

Cotă profit 5 %

6.76

TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A.

177.42

T.V.A. 24 %

«

42.58

TOTAL GENERAL CU T.V.A.

220.00

CALCULAȚIE DE PREȚ RIDICARE lei

Manoperă

2x7 lei/oră x 40 min = 9,33

Salariu Șoferi

lei

9.33

Salariu Inspector

7 lei/oră x 40 min = 4,67 lei

4.67

Salariu paznic

7 lei/oră x 40 min = 4,67 lei

4.67

Contribuții 27,86 %

5.20

3 x 9,35 lei x 2 x 21 zile/lună: 170 ore/lună

Tichete masă

x 80 min = 4,50 lei

4.50

TOTAL

28.37

Cheltuieli materiale

Consumabile

12.75

Echipament de protecție

5.24

TOTAL

17.99

Utilaj

117,27 lei/oră x 40 min =

Tarif autoplatformă                     78,18 lei

Amortizare mașină cu macara

87.000 euro x 4,4870 lei/euro : 120 luni: 170 ore/lună x 80 min = 24,88 lei

Consumuri mășină cu macara ( motorină, ulei, piese schimb )                               166.73

TOTAL                                                             269.79

TOTAL 1                                                              316.15

Cheltuieli indirecte 10,02 %

Cotă profit 5 %

TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A.                                      362.90

T.V.A. 24 %

TOTAL GENERAL CU T.V.A.                                          450.00

Director General,


Director General Adjunct, Negulescu Ovidiu

Director Economic,

Elena Țrican

Director Direcție Juridic Contencios și Resurse Umane

Gheorghe Constantin

--


Director Directi rvicii Publice,


Compartimentului BJ0cări-Ridicări


Mirea A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                        \

V/y ■ •

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Iulian Bădescu.


y cL a re          wot&rMfc               /(fbur>ț-e

7^. z\ T~n /~ h 7                    /             /

Data:


o

C-O^Q ffOa- 3oj~{^    - //y) l

PREȘEDINTE,

Paul Alexandru Palas

u//r?


SECRETAR,

Sanda Dragulea