Hotărârea nr. 226/2013

Hotãrârea nr. 226 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Spitalului General Cǎi Ferate Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 226

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești;

având în vedere adresa nr.8996/22.05.2013 a Spitalului General Căi Ferate Ploiești prin care se solicită desemnarea din cadrul Consiliului Local Ploiești a unui membru și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești;

în baza prevederilor art. 186 alin.3, lit.„b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.9 coroborate cu prevederile art. 115, alin.l, lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești astfel:

Membru :

  • - Pana George

Membru supleant:

  • - Bazavan Lari sa

Art.2. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președin e Ședință Geor; ană
Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Ia6ob /


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești

în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare si funcționare a spitalului și de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Potrivit prevederilor art.186, alin.3, lit.„b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, actualizată, pentru spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății un membru în consiliul de administrație este un reprezentant numit de consiliul județean ori consiliul local, iar conform art.186, alin.4 instituțiile menționate anterior sunt obligate să își numească și un membru supleant în consiliile de administrație.

Prin adresa nr.8996/22.05.2013 Spitalul General Căi Ferate Ploiești solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv a unui membru și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești.

în conformitate cu prevederile art.186, alin.7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, actualizată, membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile ai căror reprezentanți sunt.

Față de cele menționate, supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești

în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești

Potrivit Ordonanței de Urgență nr.8/19.02.2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății au fost nominalizate unitățile sanitare cu paturi transferate în subordinea Ministerului Sănătății.

Astfel Spitalul General Căi Ferate Ploiești a fost nominalizat ca unitate sanitară cu paturi finanțată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și care se transferă în subordinea Ministerului Sănătății.

în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare si funcționare a spitalului și de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Potrivit prevederilor art.186, alin.3, lit.„b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, actualizată, pentru spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății un membru în consiliul de administrație este un reprezentant numit de consiliul județean ori consiliul local, iar conform art.186, alin.4 instituțiile menționate anterior sunt obligate să își numească și un membru supleant în consiliile de administrație.

Prin adresa nr.8996/22.05.2013 Spitalul General Căi Ferate Ploiești solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv a unui membru și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

ALEXANDRU IULIA ALINA

MINISTERUL SANA.TAT1I

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEȘTI

STR. DOMNIȘORI. NR. 93

TEI./FAX; 0244 593233

NR.. .A aV j.. .L ?N... .ȘL’..    1 ...........


<1 .

; A uTh C [H UO t0 IEȘTI j ’ ÎNREGISTRARE

'.....OQ8996

...............


Către.

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Va rugam sa desemnați de urgenta un membru si un membru supleant in Consiliul de Administrație al Spița!ului General C.E. Ploiești, avand in vedere următoarele reglementari:

  • - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanauuii. cu modificările si completările ulterioare, art. 186 alin (3);

  • - Ordonanța de I Irgenia nr. 8- din 19 februarie 2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Mi ni sterului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 9 5 <2006 privi nd re forma in d omen iui san a ta ti i;

Va mulțumim,

Cu stima,

MANAGER, ^phcG^adulescu Georgcțp . / <2-" f nen F

Consilier .Turidic,

ConsUntinescu Iuliana

T’d


•‘°.LSiuiojj 2Ț:br £T33-AtfN--3ci


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT


1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:

PREȘEDINTE, Iolanda BazavanData: