Hotărârea nr. 225/2013

Hotãrârea nr. 225 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ___SEC

HOTĂRÂREA NR. 225

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata in 2011, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.(a) și alin.3, lit.„b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

z\                                                                                 _                                               _

Art.2.Incepând cu aceeași dată prevederile Hotărârile Consiliului Local nr. 150/31.05.2010 și nr.46/27.02.2013, își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.


Contrasemnează

Oana Cristina

tar,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

In vederea eficientizarii activitatii Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești se propune modificarea organigramei si a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, precum si completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin reorganizarea unor sectoare de activitate.

în,, Regulamentul de organizare și funcționare" se prezintă:

 • - structura organizatorică a instituției (organigrama, direcțiile/serviciile/ birourile/compartimentele, posturile, relațiile organizatorice etc.);

 • - obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituței;

 • - atribuțiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea;

-aspecte generale privind anumite elemente organizatorice și funcționale (principalele obligații ale salariaților etc.).

Menționam ca modificările propuse se fac in cadrul celor 195 de posturi aprobate.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești - 100042 - România Cod fiscal 2843078


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de

--------funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului---------------------- „Toma Caragiu” Ploiești

Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă o normă a managementului, care are ca obiectiv stabilirea și documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice și funcționale ale organizației.

In vederea eficientizarii activitatii Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești si pentru o mai buna corelare a activității se impune modificarea organigramei și a statului de funcții al instituției și implicit a Regulamentului de organizare și funcționare.

9

Modificările la nivelul structurii sunt următoarele :

 • 1. în cadrul secției Păpuși solicitam reorganizarea si transformarea formației maeștri sunet lumini in formația Tehnic Scena Păpuși, care va funcționa cu structrură de un post de șef formație muncitori și 6 posturi de execuție;

9      7

 • 2. Transformarea formației Butaforie, mânuitori decor și costume păpuși din secția Păpuși in formația pictura - butaforie și mutarea acesteia în cadrul serviciului Producție, formație care va deservi toate cele trei secții artistice ale teatrului și care va funcționa cu structură de un post de șef formație muncitori și un post de execuție prin preluarea postului de sculptor păpuși tr. pr. I;

 • 3. Transformarea postului de plasator, serviciul Administrativ —> in recuziter tr. pr. I, in cadrul Formației recuziteri Drama, deorece secția Drama se confrunta de aproximativ 3 ani, cu deficit de personal si la acest compartiment.

 • 4. Transformarea postului de muncitor calificat (mânuitor montator decor) treapta profesionala I , Formația butaforie, mânuitori decor și costume Păpuși —> în maestru lumini tr. pr. I, in cadrul Formației tehnic scena Păpuși.

 • 5. întrucât in organigrama exista im post de vacant referent de specialitate gr. II, în cadrul compatimentului I.T., post foarte important pentru activitatea artistica, dar deopotrivă si pentru activitatea administrativa a instituției, din dorința de a spori sansele ocupării cu personal cat mai bine pregătit, care sa fie si motivat financiar, propunem transformarea sa in specialist gr. pr. IA., post mai bine remunerat financiar.

Având în vedere modificările survenite precizăm că numărul total de posturi din cadrul instituției, de 195 posturi, nu se modifică.

Astfel, se impune modificarea organigramei, a statul de funcții și al Regulamentului de organizare si funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, ce fac parte integrantă din -prezenta hotărâre.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv

Alexandrului AlinaȘef serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


SECȚIA DRAMA

(1+37=38)


TEHNIC DRAMAFORMAȚIE M

/ *i

formați âMNCHfdâWEco^ /

-wW

FORMAȚIE RECUZITERI (3)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE(1+2=3)


SECȚIE REVISTA

(1+35=36)


TEHNIC REVISTA


FORMAȚIE . MAEȘTRI SUNET.LUMINI (1+3=4)


FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

(1+4=5)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE(1+2=3)Funcții de conducere       25

Funcții de execuție :       170

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NrO^U


STAT FUNCȚII


NR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

PRC<

PERSONAL CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil - sef

S

SECȚIA DRAMA

ARTISTIC DRAMA      --------------------- -----------

• -......

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor teatru

s

IA

6

2

Actor teatru

s

IA

7

3

Actor teatru

s

IA

8

4

Actor teatru

s

IA

9

5

Actor teatru

s

IA

10

6

Actor teatru

s

IA

11

7

Actor teatru

s

IA

12

8

Actor teatru

s

IA

13

9

Actor teatru

s

IA

14

10

Actor teatru

s

IA

15

11

Actor teatru

s

IA

16

12

Actor teatru

s

IA

17

13

Actor teatru

s

IA

18

14

Actor teatru

s

IA

19

15

Actor teatru

s

IA

20

16

Actor teatru

s

IA

21

17

Actor teatru

s

IA

22

18

Actor teatru

s

IA

23

19

Actor teatru

s

IA

24

20

Actor teatru

s

IA

25

21

Regizor artistic

s

I

26

22

Actor teatru

s

I

27

23

Actor teatru

s

I

28

24

Actor teatru

s

I

29

25

Actor teatru

s

I

30

26

Actor teatru

s

I

31

27

Actor teatru

s

I

32

28

Actor teatru

s

l

33

29

Actor teatru

s

I

34

30

Actor teatru

s

I

35

31

Artist plastic

s

I

36

32

Maestru balet - dans

1

37

33

Sufleur

1

38

34

Sufleur

1

39

35

Regizor tehnic

1

40

36

Regizor tehnic

1 ’

41

37

Regizor tehnic

1

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

42

1

Maestru sunet

1

43

2

Maestru sunet

1

44

3

Maestru lumini

1

45

4

Maestru lumini

1FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR Sef formație muncitori____________________

Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor) Muncitor calificat (mânuitor montator decor)


FORMAȚIE RECUZITERI

Recuzite r________________

Recuziter........... _ .

Recuziter

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE Sef formație muncitori

Muncitor calificat (costumiera)____________

Muncitor calificat (costumiera)

SECȚIA REVISTA

ARTISTIC REVISTA________________

Sef secție________________________________

Scenograf              ________

Dirijor

Coregraf

Actor teatru

Actor teatru__

Actor teatru_______________________________

Actor teatru_______________________________

Actor teatru______________________________

Artist instrumentist

Artist instrumentist

Solist vocal

Solist vocal                   ____

Solist vocal

Solist vocal________________________________

Solist vocal________________________________

Solist vocal

Instrumentist               _______

Instrumentist ________________

Instrumentist

Instrumentist          ________

Instrumentist______________________________

Instrumentist______________________________

Instrumentist______________________________

Balerin_________________.        ________

Balerin_____________________________________

Balerin_____________________________________

Balerin

Balerin

Balerin

Balerin_____________________________________

Balerin_____________________________________

Balerin_____________________________________

Balerin_____________________________________

Regizor tehnic                 ____

Maestru balet - dans


NR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

TR. ^"4 pro/ /z

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

96

1

Sef formație muncitori

97

1

Maestru lumini

o/;

98

2

Maestru sunet

99

3

Maestru sunet

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

100

1

Sef formație muncitori

101

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

102

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l

103

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

104

- 4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)-----

.. —

.........—

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

105

1

Sef formație muncitori

106

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

107

2

Machior

i

SECȚIA PĂPUȘI

ARTISTIC PĂPUȘI

108

1

Sef secție

S

109

1

Scenograf

s

I

110

2

Actor teatru

s

I

111

3

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

IA

112

4

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

113

5

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

114

6

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

115

7

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

116

8

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

El

117

9

Actor

I

118

10

Actor

I

119

11

Actor mânuitor păpuși

I

120

12

Actor mânuitor păpuși

I

121

13

Actor mânuitor păpuși

I

122

14

Actor mânuitor păpuși

I

123

15

Actor mânuitor păpuși

I

124

16

Actor mânuitor păpuși

I

125

17

Regizor tehnic

l

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE TEHNIC SCENA PĂPUȘI

126

1

Sef formație muncitori

127

1

Maestru lumini

I

128

2

Maestru sunet

l

129

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

130

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

131

5

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

132

6

Muncitor calificat (costumiera)

l

BIROUL SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA

133

1

Sef birou

s

134

1

Consultant artistic

s

IA

135

2

Secretar literar

s

l

136

3

Secretar public relations

s

I

COMPARTIMENT IT

137

1

Specialist

s

IANR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

TR-

PROF/ferS'/

n»’

SERVICIUL PRODUCȚIE

138

1

Sef serviciu

S

FORMAȚIE CROITORIE PENTRU FEMEI

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

141

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

142

3

Muncitor calif, (croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

FORMAȚIE CROITORIE PENTRU BARBATI

143

1

Sef formație muncitori

144

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte).....

.....I

145

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

FORMAȚIE CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

146

1

Sef formație muncitori

147

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

formație tapițerie

148

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

149

2

Muncitor calificat (tapiter)

I

FORMAȚIE TÂMPLARIE

150

1

Sef formație muncitori

151

1

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

152

2

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

153

3

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

FORMAȚIE MECANIC

154

1

Sef formație muncitori

155

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

FORMAȚIE PICTURA - BUTAFORIE

156

1

Sef formație muncitori

157

2

Sculptor păpuși

I

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

158

1

Consilier juridic

S

IA

CABINET DIRECTOR GENERAL

159

1

Referent de specialitate

S

III

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

160

1

Referent de specialitate

s

I

161

2

Economist

s

IA

162

3

Economist

s

IA

163

4

Economist

s

IA

164

5

Economist

s

I

165

6

Economist

s

II

166

7

Casier

M

BIROUL ORGANIZARE SPECTACOLE

167

1

Sef birou

s

168

1

Impresar artistic

s

II

169

2

impresar artistic

s

II

170

3

Economist

s

IA

171

4

Referent

M

IANR, NR.


CRT. CRT.

172    5


Referent


173


174


175


 • 178

 • 179

 • 180

181


182

 • 183

 • 184

 • 185

 • 186


 • 187

 • 188

 • 189

 • 190

 • 191


FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE


BIROUL RESURSE UMANE Sef birou


Economist


___BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

1 Sef birou


Economist


2 Economist


___SERVICIUL ADMINISTRATIV j__Sef serviciu

J__Magaziner________________

 • 2   Pompier__________________

 • 3   Controlor bilete


 • 4

 • 5

6.

 • 7

 • 8


 • 9

 • 10

11

12

13


Supraveghetor sala Supraveghetor sala Supraveghetor sala Supraveghetor sala Garderobier


Plasator sala spectacol____________

Muncitor calificat (lacatus montator) Muncitor calificat (lacatus montator) Muncitor calificat (electrician)_______

Paznic


192    14 Paznic


FORMAȚIE TRANSPORT


193


Sef formație muncitori


 • 194

 • 195


Șofer


2 Șofer
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE)

AL TEATRULUI „TOMA CARAGIU” PLOIESTR?^^

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Denumirea instituției este Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și a fost înființat prin Decizia nr. 116 din 05.08.1949, a fostului Comitet Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești, asimilat cu județul, sub denumirea de Teatrul de Stat Ploiești și are sediul în Municipiul Ploiești, str. Toma Caragiu nr. 13, având personalitate juridică.

 • (2) Teatrul „Toma Caragiu” are cod unic de înregistrare, respectiv codul fiscal 2843078, iar pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți folosește contul bancar deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, RO 90 TREZ 521 5010 XXX 000 177.

 • (3) Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești este ordonator terțiar de credite.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2. (1) Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești este o instituție de cultură, fiind organizată în conformitate cu prevederile O.G. 21/2007 (actualizată) - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, și are în componență 3 secții: Dramă, Revistă, Păpuși. Aceste secții asigură realizarea de spectacole.

 • (2) Obiectul de activitate al instituției îl reprezintă realizarea și prezentarea de spectacole artistice, fiind subordonat ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • (3) Finanțarea cheltuielilor Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, este asigurată din următoarele surse:

 • a) subvenții acordate de la bugetul local;

 • b) veniturii proprii din vânzarea de spectacole sau de evenimente produse de către teatru, din închirierea sălilor de spectacole sau a spațiilor excedentare;

 • c) venituri din sponsorizări.

 • (4) Pentru desfășurarea activității secțiilor Dramă și Revistă se folosește spațiul din str. Toma Caragiu nr. 13, unde există o sală de spectacole cu un număr de 250 locuri. Secția Păpuși își desfășoară temporar activitatea la Cercul Militar Ploiești din Str. Golești nr. 6, până la definitivarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii din str. Independenței nr.14.

 • (5) Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, deține un număr de 4 mijloace de transport persoane și materiale de producție:

 • - Ford Tranzit -17+1 locuri;

 • - Temsa Safari - 46 locuri;


 • - Ford S-max - 7 locuri;

 • - Iveco - pentru aprovizionare.                                                 x * »

Autovehiculele mai sus menționate asigură activitate de transpo^-ajpObft^^RÎ]!

propriu artistic și tehnic, în vederea realizării de spectacole în diferitețlo^ii aprovizionarea cu materiale de întreținere și funcționare, precum și cu^măt^fial^â^ producție.


CAPITOLUL m

PATRIMONIUL

A

Art. 3. In conformitate cu prevederile contractului de administrare nr.4654/07.03.2007, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești are în administrare, terenurile și clădirile, precum și celelalte bunuri -componente ale bazei materiale în care își desfășoară activitatea.

Patrimoniul este constituit din următoarele:

 • 1. Clădiri, care aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești și care sunt date în administrare Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești sunt:

 • - Clădirea Teatrului „Toma Caragiu” este situată pe str. Toma Caragiu nr. 13;

 • - Clădirea Teatrului de Revistă „Majestic” este situată pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 2;

 • - Clădirea atelierului de tâmplărie a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești este situată pe str. Independenței nr. 14;

 • - Bustul actorului Toma Caragiu.

 • 2. Terenuri, care aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești și care sunt date în administrare Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești - Terenul situat pe str. Independenței nr. 14, cu o suprafață de 542 mp.

Toate bunurile, care constituie patrimoniul instituției sunt păstrate și menținute în siguranță. In acest sens s-a decis ca paza acestora să fie asigurată, pe timpul zilei, prin serviciile firmelor specializate în pază și ordine. De asemeni, se folosește pentru paza de noapte, personal propriu.

Sunt monitorizate împotriva efracției prin sistem de avertizare sonoră, intrarea principală a teatrului, situată pe str. Toma Caragiu nr.13 și sediul Agenției teatrale, din str. M. Kogălniceanu nr. 1.

 • 3. Mijloace fixe, ce cuprind:

 • -  echipamente tehnologice;

 • -  aparate și instalații;

 • -  mijloace de transport;

 • -  mobilier și aparatură.

 • 4. Stocuri și producție, ce cuprind:

materiale de întreținere și funcționare;

materiale de natura obiectelor de inventar;

materiale de producție.

CAPITOLUL IVORGANELE DE CONDUCERE ALE INSTITUȚIEI

Art. 4. (1) Conducerea este asigurată de Directorul general al teatrului, care numește, în conformitate cu art. 19, alin (1) din O.G. 21/2007(actualizată), Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:

 • - președinte - directorul general;

 • -  membrii: - director adjunct sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

 • - consilierul juridic;

 • - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta,

 • -  reprezentantul autorității administrației publice locale in subordinea careia funcționează instituția si după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia..

(2) Prin decizie a directorului general se înființează un Consiliu Artistic, conform art.19, alin (2) din O.G. 21/2007(actualizată), organism cu rol consultativ, format din personalități culturale din instituție și din afară acesteia.

CAPITOLUL V

CONSILIUL ADMINISTRATIV

Art. 5. Prin decizie a directorului general potrivit prevederilor art. 19, alin. 1, din O.G. nr. 21/31.01.2007 (actualizată) se înființează Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, care își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:

 • - se întrunește odată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, întocmind un proces-verbal, care trebuie să reflecte problemele discutate și propunerile formulate;

 • - soluționează, ca organ de jurisdicție, toate cererile, plângerile și contestațiile angajaților, în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, treptelor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit legii;

 • - soluționează problemele aduse la cunoștință de directorul general al instituției cu privire la folosirea eficientă a resurselor materiale ale teatrului;

 • - analizează: modul în care se gestionează bunurile din patrimoniul instituției; starea disciplinară; respectarea legalității; urmărirea executării contractului de management, încheiat de directorul general al instituției cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • - soluționează, periodic, activitatea desfășurată pe secții și compartimente ale Teatrului, dispunând măsuri corespunzătoare .

CAPITOLUL VI

CONSILIUL ARTISTIC

Art. 6. Consiliul Artistic își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare și e constituit prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 19, alin. 2, din O.G. nr. 21/31.01.2007 (actualizată), oisâiswjcwrolg' j consultativ.

La nivelul fiecărei secții, este constituit un Consiliu artistic, care are atribuții principale:

 • - se întrunește odată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, întocmind un proces-verbal, care să reflecte problemele discutate și propunerile formulate conducerii sau după caz, Consiliului Administrativ;

 • - analizează spectacolele desfășurate în perioada anterioară și cele programate în etapa următoare, propunând măsuri corespunzătoare de îmbunătățire a activității;

 • - analizează problemele specifice secției, venind cu propuneri și soluții de rezolvare a lor.

CAPITOLUL VII

COMISII

A

Art. 7. In cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești funcționează 3 comisii cu caracter permanent:

 • 1. Comisia de disciplină, cu un rol deliberativ, are următoarele atribuții: administrative și funcționale.

 • a) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:

 • - alege președintele comisiei de disciplină, în condițiile prezentei hotărâri;

 • - primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;

 • - întocmește procese-verbale, în condițiile prezentei hotărâri;

 • - întocmește rapoarte, în condițiile prezentei hotărâri;

 • - întocmește orice alte înscrisuri în condițiile prezentei hotărâri.

 • b) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții funcționale:

 • - efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

~ propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, cu votul majorității membrilor comisiei;

 • - propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare.

 • 2. Comitetul de securitate și sănătate în muncă are următoarele atribuții:

 • - aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă;

 • - urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • - urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • - analizeză factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • - analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • - efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;


 • - efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectaȘ( n securitate și sănătate în muncă;

 • - informează inspectoratul de protecție a muncii, despre starea prdț^îțef^țn propria unitate;

 • - realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc.), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • - dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate'în muncă, de către conducătorul unității cel puțin o- dată pe an, cu privire la- situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor, un exemplar din acest raport trebuind prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă;

 • - verifică aplicarea normativului - cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • - verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă care au avut ca efect diminuarea capacității de muncă.

3. Comisia de evaluare a ofertelor, a cărei componență se schimbă în funcție de specificul achiziției. în cadrul Teatrului, funcție de necesități, pot exista mai multe comisii, ce au rol de evaluare și de stabilire a câștigătorilor ofertelor, având următoarele atribuții:

9

 • - examinează documentele anexate la ofertă; examinează oferta prezentată de către participanții calificați;

 • - examinează răspunsurile transmise de participanți;

 • - evaluează ofertele declarate corespunzătoare și stabilește oferta câștigătoare;

 • - elaborează și semnează Raportul procedurii de atribuire, înaintându-1 spre aprobare conducătorului autorității contractante.

CAPITOLUL Vni

STRUCTURA INSTITUȚIEI

Art. 8. Structura organizatorică este definită ca fiind ansamblul persoanelor, a subdiviziunilor organizatorice și a relațiilor care se stabilesc între acestea, cu scopul realizării obiectivului principal (fundamental) al instituției, care este realizarea de spectacole artistice.

Structura organizatorică a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești este aprobată de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărâre de Consiliu Local.

Număr total de posturi aprobate pentru Teatrul „Toma Caragiu” este de 195, angajații instituției făcând parte din categoria de personal contractual.

Cele două componente ale structurii organizatorice simt: structura de conducere (funcțională) și structura de execuție (operațională).

A. STRUCTURA FUNCȚIONALĂ - cuprinde funcțiile de conducere, în număr de 25 posturi:

- Personal de conducere - 3 posturi:

Director General, Director Adjunct, Contabil Șef;

 • -  Șefi secții - 3 posturi;

 • - Șefi servicii - 2 posturi;

 • - Șefi birou - 4 posturi;

 • - Șefi formație muncitori - 13 posturi.


B. STRUCTURA OPERAȚIONALĂ cuprinde 170 posturi de execuție și este formată din:

 • 1. structura operațional artistică - cuprinde funcțiile de execuție de specialitate ------------------artistică și-tehnică,- în-număr de T3 6 posturi’.

Activitatea artistică este asigurată prin cele trei secții artistice: Dramă, Revistă și Păpuși, iar producția spectacolelor este realizată de serviciul producție prin atelierele de producție.

 • -     Personal de specialitate artistică - secția Dramă, secția Revistă, secția Păpuși, biroul Secretariat literar, muzical,documentare artistică;

 • -    Personal tehnic de scenă - Tehnic Dramă, Tehnic Revistă, Tehnic Păpuși, Serviciul producție.

 • 2. structura operațional administrativă - cuprinde funcțiile de execuție administrativă din: compartimentul IT; cabinet Director general; compartimentul juridic - contencios; compartimentul financiar - contabil, • casierie; biroul organizare spectacole; biroul resurse umane; biroul achiziții; serviciul întreținere -administrativ și transport.

Art. 9. (1) Salarizarea personalului se face în baza legislației in vigoare privind salarizarea personalului bugetar.

Pentru personalul contractual de conducere salarizarea se face pe 2 grade profesionale în funcție de vechimea în muncă, respectiv gradul I până la 15 ani vechime și gradul II peste 15 ani vechime și se stabilesc prin act administrativ de conducătorul instituției.

Pentru personalul contractual de execuție salariile de bază se diferențiază pe:

 • -  grade profesionale, în cazul absolvenților de studii superioare și superioare de scurtă durată;

 • -  trepte profesionale, în cazul studiilor medii sau generale.

Salarizarea în cadrul fiecărui grad sau a fiecărei trepte profesionale se face diferențiat, pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 transe de vechime stabilite de Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și prin act administrativ emis de conducătorul instituției.

(2) Promovarea personalului în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, - din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativele „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin decizia directorului general.

Art. 10. DIRECTORUL GENERAL are următoarele atribuții:

 • a) conduce, coordonează și controlează activitatea teatrului pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță prevăzute în contractul de management care se încheie

f /

conform legii, cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, pre/ygf

decurg din alte acte normative;                                               J&Jâ

 • b) aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Prină™^^^v^

 • c) controlează modul în care sunt îndeplinite normele de securitate și săn^fe^t^ncii

în conformitate cu legea securității și sănătății în muncă, normele de aplicare a acesteia, celelalte acte normative emise în acest domeniu, normele de prevenire a situațiilor de urgență și aparare împotriva incendiilor;

 • d) organizează, conduce și gestionează activitățiile unității conform legiilor în vigoare;

 • e) asigură desfășurarea în bune condiții a inventarierii anuale a Teatrului ’ „Torna

Caragiu” Ploiești, în coformitate cu prevederile legale;

 • f) angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața instanțelor de judecată, conform legislației în vigoare;

 • g) aprobă planurile curente de spectacole și repetiții;

 • h) încadrează, eliberează și sancționează disciplinar personalul teatrului în limitele competenței sale și cu respectarea formelor legale;

 • i) coordonează concursurile pentru angajarea personalului teatrului;

 • j) urmărește executarea întocmai a hotărârilor sale, cele adoptate în Consiliul Administrativ sau ale altor organe din eșaloane superioare și competente, inclusiv ale Ministerului Culturii;

 • k) asigură informarea operativă a membriilor Consiliului Administrativ și supune analizei și hotărârilor aceluiași consiliu, problemele cu care este sesizat.

 • l) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii;

 • m) execută funcția de ordonator terțiar de credite;

Art. 11. DIRECTORUL ADJUNCT asigură conducerea curentă a instituției în domeniul economic și face parte, conform structurii organizatorice, din personalul de conducere a aparatului funcțional și este subordonat ierarhic directorului general al instituției, coordonând compartimentele economice și administrative, cu următoarele atribuții principale:

 • a) asigură elaborarea, fundamentarea și executarea bugetului Teatrului și a celorlalte lucrări financiar-contabile trimestriale, semestriale sau anuale;

 • b) coordonează elaborarea lucrărilor de personal și de administrarea a bunurilor instituției;

 • c) asigură îndeplinirea dispozițiilor directorului general cu privire la realizarea

obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligațiilor născute din contractul de management, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, hotărârile Consiliului Administrativ, precum și sarcinile stabilite de organele ierarhice superioare ale teatrului privind domeniul său de activitate;

 • d) asigură îndeplinirea atribuților funcționale și de deservire a instituției de către compartimentele din subordinea sa;

 • e) este înlocuitorul de drept al directorului general al Teatrului, în lipsa acestuia;

 • f) este membru al Consiliului Administrativ și răspunde alături de ceilalți membrii ai consiliului pentru respectarea legalității măsurilor adoptate și aplicate;

 • g) propune directorului general, după caz Consiliului Administrativ, structura personalului de execuție a Teatrului, astfel încât să existe posibilitatea ca fiecare angajat să își desfășoare activitatea potrivit aptitudinilor și pregătirii sale.


Art 12. CONTABILUL ȘEF este subordonat ierarhic directoiftlm următoarele atribuții principale:

a) conduce, controlează și îndrumă activitatea compartimenterdf^nahcia contabil, magazie, casierie și organizare spectacole;

■ b) este membru al Consiliului administrativ și răspunde alături de ceilalți 'membrii ai consiliului pentru respectarea legalității măsurilor adoptate și aplicate;

 • c) întocmește și urmărește executarea bugetului de venituri și cheltuieli al teatrului și a celorlalte lucrări fmanciar-contabile;

 • d) asigură respectarea riguroasă a disciplinei financiare;

 • e) organizează și controlează ținerea la zi și corectă a întregii activități economico - financiare a Teatrului;

 • f) propune începerea inventarierii anuale a patrimoniului și urmărește desfășurarea acestei operațiuni;

 • g) analizează, verifică și semnează contractele cu partenerii interni și externi;

 • h) dispune încasările și plățiile de orice natură efectuate în numerar sau prin bancă, cu terțe persoane fizice și juridice;

 • i) organizează activitatea de control financiar preventiv și urmărește realizarea acesteia.

Art. 13. Secția Dramă este coordonată de un șef de secție.

Relații de subordonare: este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii, scenografii, compartimentele producție și secretariatul literar.

Șeful de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea secției Dramă. Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actorii

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 2. Regizorul artistic

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și colaborează cu actorii, regizorii de scenă, etc. pentru realizarea spectacolelor ce le are de îndeplinit;

 • -  îndeplinește sarcini complexe în procesul de pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor și în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală și eficientă a potențialului artistic și tehnic.

 • 3. Regizorii de scenă

 • -  sunt subordonați șefului de secție, fiind în imediata subordine a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări;- coordonează, cu ajutorul sufleorilor activitatea de pregătire și prezentare a spectacolelor;

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefilor formațiilor, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;


- asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabi programului de lucru.

 • 4. Sufleorii

- sunt subordonați șefului de secție și regizorului tehnic în distribuția spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării

acestor manifestări;

- îndeplinesc, în cadrul procesului de pregătire și prezentare a spectacolelor, sarcini auxiliare pe lângă artiștii interpreți pentru - facilitarea însușirii și redării întocmai și la timp a replicilor și a altor texte literar dramatice, muzicale, la repetiții, precum și pentru asigurarea și controlul transmisiunii integrale și corecte a acestor texte către public în cadrul reprezentațiilor.

 • 5. Maestrul balet-dans

 • -  este subordonat șefului secției, fiind în imediata subordine a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în perioada pregătirii și reprezentării acestora;

 • -  îndeplinește sarcini complexe de creație în pregătirea și reprezentarea părților coregrafice a spectacolelor secției Dramă.

6. Artistul plastic (cu studii superioare)

 • - este subordonat șefului secției, fiind în imediata subordine a scenografului în perioada pregătirii și realizării spectacolelor.

Personalul tehnic de scenă este subordonat șefului de secție și cuprinde 4 formații de lucru, după cum urmează:

 • 1. formație maeștri sunet și lumini - cu următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrică de lumini și sunet;

 • -  execută cu operativitate manevrele de lumini, în timpul repetițiilor și spectacolelor;

 • -  respectă instrucțiunile regizorului cu privire la efectul de lumini și sunet;

 • 2. formație mânuitori de decor este coordonată de un șef de formație, cu următoarele responsabilități:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfășurarea activitatii in condiții optime.

Personalul din subordine are următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire la montarea decorului pe scenă;

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru din dotare în timpul lucrului la scenă.

3. formație recuziteri - cu următoarele atribuții:

5                                                                                                               >


 • -  execută cu operativitate manevrele tehnice de schimbare a rec indicațiilor regizorului artistic;

 • -  gestionează obiectele de recuzită;

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde este necesare recuzită de^s< conform programului de activitate al secției. ’

4. formație costumiere - perucherie este coordonată de un șef de formație cu următoarele responsabilități:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor

------------- —de solicitare;-------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  intocmeste dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei personajului; se arhiveaza in mod corepunzator;

- șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime;

Personalul din subordine are următoarele atribuții:

participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției;

execută machiajul de scenă al actorilor, figuranților, colaboratorilor, la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

execută operații de aranjare și vopsire a părului la actori, figuranți, colaboratori la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

întreține, coafează, modifică, repară și depozitează perucile.

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  intocmeste dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei personajului; se arhiveaza in mod corepunzator;

Art. 14. Secția Revistă este coordonată de un șef de secție.

Relații de subordonare: este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii; scenogarfii; compartimentele producție și secretariatul - literar.

Șeful de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea secției Revistă.

Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actorii

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.


  blelor,


 • 2. Soliștii vocali

- constituie o formație artistică în cadrul compartimentul^ Revistă a teatrului și sunt ierarhic subordonați șefului de seci subordine a dirijorului și a regizorului artistic, în cadrul distribdj în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor manifestări;

- îndeplinesc sarcini de creație în pregătirea și executarea lucrărilor de muzică vocală ale secției Revistă, în realizarea unor complexe și eficiente relații teatru-public.-------------   ---------- -----------------------

 • 3. Balerinii

 • -  compun corpul de balet al secției Revistă, fiind subordonați ierarhic șefului de secție și aflându-se în imediata subordonare a coregrafului și a regizorului artistic, în cadrul distribuției și derulării spectacolelor. Balerinii au atribuțiile prevăzute în fișa individuală a postului.

 • 4. Instrumentiștii

 • -  compun orchestra „Apollo” a secției Revistă, fiind membrii compartimentului muzical, subordonați ierarhic șefului de secție, aflați în imediata subordine a dirijorului și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurimile și în perioada corespunzătoare pregătirii acestor manifestări;

 • -  orchestra este compusă din instrumentiști interpreți la instrumente cu coarde, de suflat, ritmice și îndeplinește în cadrul activității Teatrului sarcini de creație în pregătirea și executarea partiturilor de muzică instrumentală, în acompanierea soliștilor vocali, a actorilor și a baletului. Instrumentiștii, au atribuțiile prevăzute în fișa individuală a postului.

 • 5. Dirijorul

 • -  conduce nemijlocit compartimentul muzical al acestei secții, fiind subordonat șefului de secție și se află în imediata subordine a regizorului artistic, în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada în care își dau concursul la pregătirea și reprezentarea acestora;

 • -  îndeplinește în cadrul activității teatrului sarcinii complexe de creație, în conducerea procesului de pregătire și reprezentare a părților muzicale ale spectacolelor la a căror realizare contribuie parțial sau total compartimentul muzical.

 • 6. Scenograful

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic;

 • -  colaborează cu regizorii artistici la analiza modului de lucru și a timpului necesar de pregătire a spectacolelor care le sunt repartizate ;

 • -  colaborează cu regizorii artistici la elaborarea din timp a concepției regizorale și scenografice pentru fiecare spectacol a cărei scenografie le-a fost încredințată.

 • -  elaborează la termenele stabilite, schițele și machetele decorurilor, costumelor, recuzitei și a altor elemente scenografice, urmărind respectarea concepției regizorale și scenografice aprobate.

 • 7. Coregraful

 • -  face parte din personalul artistic al secției Revistă și este conducătorul nemijlocit al corpului de balet al acestei secții. Acesta este subordonat șefuluisecției, fiind în imediata subordine a regizorului artistic înlkcg^t-^î^Șibuti'âi spectacolelor, în perioada pregătirii și reprezentării acestora. ~ ?

 • -  îndeplinește sarcini complexe de creație în pregătirea și repr^ient^eî^^Șțflor coregrafice a spectacolelor teatrului și în alcătuirea formațiilor^de^băiet ale spectacolelor teatrului.

 • 8. Regizorul de scenă

 • -  este subordonat șefului de secție, fiind în imediata subordine a regizorului

artistic în cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări; ---------- -------------------------- ----------

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefilor formațiilor, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;

 • -  asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabilire și ține evidența programului de lucru.

 • 9. Maestrul balet-dans

 • -  este subordonat șefului secției, fiind în imediata subordine a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în perioada pregătirii și reprezentării acestora;

 • -  îndeplinește sarcini complexe de creație în pregătirea și reprezentarea părților coregrafice a spectacolelor secției Revistă.

Personalul tehnic de scenă, cuprinde 3 formații de lucru, după cum urmează:

 • 1. formație maeștri sunet și lumini, coordonată de un șef de formație cu următoarele responsabilități:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  setul de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  setul de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime.

Personalul din subordine are următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrică de lumini și sunet;

 • -  execută cu operativitate manevrele de lumini, în timpul repetițiilor și spectacolelor;

 • -  respectă instrucțiunile regizorului cu privire la efectul de lumini și sunet.

 • 2. formație mânuitori decor, coordonată de un șef de formație cu următoarele responsabilități:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Personalul din subordine are următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpulfc^be^m^^Wa

spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire (4â|:^ont^e^ decorului pe scenă:                                      V/X/

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru dinfiotâre mwhpul

lucrului la scenă.                                                       "

3. formație costumiere - perucherie, coordonată de un șef de formație cu următoarele responsabilități:

 • -  șeful de formație răspunde de întocmirea notelor de fundamentare, a referatelor

de solicitare; — -     ------ ------- - -   ------------- ------------------- ■ --------

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile închiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

 • -  întocmește dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei personajului; se arhiveaza in mod corepunzator.

Personalul din subordine are următoarele atribuții:

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției;

 • -  execută machiajul de scenă al actorilor, fîguranților, colaboratorilor, la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  execută operații de aranjare și vopsire a părului la actori, figuranți, colaboratori la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  întreține, coafează, modifică, repară și depozitează perucile.

Art. 15. Secția Păpuși - este coordonată de un șef de secție.

Relații de subordonare: - este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: - cu regizorii; scenografii; compartimentele de producție; secretariat - artistic.

Șeful de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea secției Păpuși.

Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actorii

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 2. Actorii mânuitori

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.


 • 3. Scenograful

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic?

 • -  colaborează cu regizorii artistici la analiza modului de?lucru ^i< ^^

necesar de pregătire a spectacolelor care le sunt repartizate; yr>': '''7          $

 • -  colaborează cu regizorii artistici la elaborarea din timp a dbneepțieijjregizo^ale și scenografice pentru fiecare spectacol a cărei scenografie le-a f^stun^ăuftată;

 • -  elaborează la termenele stabilite, schițele și machetele decorurilor, costumelor, recuzitei și a altor elemente de scenografie, urmărind respectarea concepției

........regizorale și scenografice aprobate.

 • 4. Regizorul de scenă

 • -  este subordonat șefului de secție, fiind în imediata subordine a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări;

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefilor formațiilor, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;

 • -  asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabilire și ține evidența programului de lucru.

Personalul tehnic de scenă este cuprins in:

Formația tehnic - scenă Păpuși - coordonata de un șef de formație cu următoarele atribuții:

 • -  șeful de formație răspunde de întocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Formația tehnic - scenă Păpuși cuprinde:

 • 1. maeștri sunet și lumini - cu următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrică de lumini și sunet;

 • -  execută cu operativitate manevrele de lumini, în timpul repetițiilor și spectacolelor;

 • -  respectă instrucțiunile regizorului cu privire la efectul de lumini și sunet.

 • 2. mânuitorii de decor - cu următoarele atribuții:

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire la montarea decorului pe scenă;

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru din dotare în timpul lucrului la scenă;

 • 3. costumierul

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției.

 • -  răspunde de întocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;


 • -  întocmește dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale spectacole cu specificațiile tinutei personajului; corepunzator.

Art. 16. Biroul Secretariat Literar este coordonat de un șef de bigQuț AW®

Relații de subordonare: este subordonat directorului general;

Șeful de birou - conduce, coordonează și răspunde de activitatea biro

Biroul Secretariat literar îndeplinește, în cadrul activității artistice a instît&ț de cabinet metodologic de documentare, informare, cercetare, redactare și orientare teatral-estetică a programului repertorial și a mijloacelor tipografice, audio-vizuale și-------

grafice de exprimare publică a instituției; este oficiul de protocol cultural-artistic și depozitarul fondului arhivistic documentar-artistic al teatrului.

Relații de colaborare: cu șefii de secții, regizorii, scenografii, compartimentul organizare-spectacol, secretariat.

Atribuții:

 • -  elaborează proiecte de repertoriu pentru stagiunea în curs și cele de perspectivă;

 • -  asigură promovarea repertoriului spectacolelor;

 • -  asigură documentația necesară stabilirii repertoriului;

 • -  redactează caietele program și contribuie direct la întocmirea cât mai diferită și atrăgătoare a afișelor cu programele spectacolelor;

 • -  asigură relațiile teatrului cu presa;

 • -  asigură, în colaborare cu compartimentul de organizare spectacole, publicitatea tuturor activităților artistice - organizează fondul documentar al teatrului;

 • -  întocmesc dosarul de arhivare al fiecărui spectacol al teatrului cu următorul cuprins : textul piesei sau scenariul literar muzical coregrafic (definitiv, de la premieră), afișe, programe de sală, caietul de regie artistică, partiturile muzicale, schițe artistice de decoruri și de costume, cronici dramatice, fotografii, benzi audio-vizuale și alte documente interesând istoria teatrului sau patrimoniul cultural artistic, dosar care se înregistrează și rămâne în arhiva artistică a teatrului;

 • -  urmăresc reconstituirea fondului documentar de arhivă cultural-artistică privind activitatea teatrului de-a lungul istoriei sale, asigură păstrarea și conservarea fondului arhivistic existent, punerea în circuitul public prin expoziții, muzee, etc. în condițiile legii;

 • -  îndeplinesc oficiul de protocol cultural - artistic,cu prilejul premierelor, al spectacolelor de gală și de presă, al turneelor și a altor manifestări teatrale la care participă invitați din țară și din străinătate, întocmesc documentele protocolare necesare (invitații, scrisori, adrese, anunțuri) asigurând înmânarea, expedierea prin poștă sau publicitatea lor.

Art. 17. Serviciul Producție - este coordonat de un șef de serviciu.

Relații de subordonare: este subordonat directorului general.

Relații de colaborare: cu șefii de secții, regizorii, scenografii, cu biroul achiziții și compartimentul financiar-contabil.

Șeful serviciului producție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea tuturor atelierelor de producție.


Serviciul are in componenta:

 • 1. Formația de croitorie pentru femei coordonat de un șef de^fer^^fe^iJC^


următoarele atribuții:                                                                           J *

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare^â i^f^ptel^r $ de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca producfiv^are sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Personalul formației indeplineste următoarele atribuții:

—- - - confecționarea costumelor de scenă; ------------------------------------------------------------

 • -  execută operații de modificare a costumelor existente.

 • 2. Formația de croitorie pentru bărbați coordonat de un șef de formație cu următoarele atribuții:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Personalul formației Îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  confecționarea costumelor de scenă;

 • -  execută operații de modificare a costumelor existente.

 • 3. Formația de croitorie pentru păpuși coordonat de un șef de formație cu următoarele atribuții:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime.

Personalul formației indeplineste următoarele atribuții:

 • -  confecționarea costumelor de scenă;

 • -  execută operații de modificare a costumelor existente.

 • 4. Formația de tapițerie

 • -  confecționează tapițeria pentru producția spectacolelor;

 • -  întreține și reabilitează panourile din pânză, pantalonii de scenă, lateralele, cortinele, șlaire, sufite, covoare de scenă, huse,etc;

 • -  execută operații de întreținere a elementelor de tapițerie din teatru.

 • 5. Formația de tâmplărie coordonat de un șef de formație cu următoarele atribuții:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Personalul formației indeplineste următoarele atribuții:

 • -  confecționează decorul, mobila și alte diferite elemente din lemn;

 • -  execută modificări la decorul din lemn, și folosește elemente de decor de la piesele scoase din repertoriu, pentru noi montări;

 • -  execută operații de întreținere a tâmplăriei din teatru;

 • 6. Formația mecanic coordonat de un șef de formație cu următoarele atribuții:

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare; • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca^o^dfâțjf^ățe sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime Personalul formației îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  confecționează decorul și alte diferite elemente metalice;

 • -  execută modificări și folosește elemente de decor de repertoriu, pentru noi montări.

7. Formația de pictura - butaforie coordonat de un șef de formație cuurmatoarele atribuții:

----------------------șeful de-formatie răspunde de-intocmirea notelor de-fundamentare,- a-referatelor -de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime.

Personalul formației îndeplinește următoarele atribuții:

 • - realizează lucrările de pictură ale decorurilor din spectacolele Teatrului, conform schițelor aprobate, sub îndrumarea scenografului și la indicațiile regizorului artistic;

 • - realizează păpușile și alte elemente artistice doar pe bază de schițe și numai la indicațiile scenografului;

 • - execută piesele de butaforie, reparațiile și modificările care sunt necesare obiectelor de butaforie din spectacolele în lucru sau deja montate.

Art. 18. Compartimentul IT

Relații de subordonare: este subordonat directorului general al instituției.

Relații de colaborare: cu directorul adjunct, cu șefii de secții și servicii, cu angajații instituției.

Atribuțile specialistului IT

 • -  asigura menținerea in funcțiune a sistemului informatic al teatrului;

 • -  realizează si întreține website-ul teatrului;

 • -  asigura servicii de tehnoredactare computerizata;

 • -  administrează rețeaua de calculatoare a teatrului;

 • -  administrează arhiva instituției conform legislației in vigoare;

Art. 19. Compartimentul Juridic - Contencios

Relații de subordonare: este subordonat directorului general al instituției.

Relații de colaborare: cu directorul adjunct, cu șefii de secții și servicii, cu angajații instituției.

Atribuțile consilierului - juridic:

reprezintă personal, sau prin alte căi legale interesele instituției în fața organelor de judecată;

organizează activitatea juridică a instituției, propunând conducerii instituției căi de exercitare ordinare și extraordinare, de atac în acțiunile ce se află pe rolul instanțelor judecătorești;

formulează și promovează acțiuni civile, comerciale, de contencios administrativ în litigii de muncă și de altă natură, potrivit legii;

vizează pentru respectarea legalității, deciziile dispuse de conducerea unității (de sancționare disciplinară, desfacere de contracte de muncă, etc.) numai după ce cunoaște exact rezultatul cercetării prealabile disciplinare, cât și restul materialelor necesare documentării sale;


colaborează cu toți factorii de conducere și răspundere acordă, în toate cazurile în care este solicitat, asistență juridică problemele specifice ale instituției;

analizează toate actele cu caracter juridic cu care este coiiâ^Ităt conducere sau i se solicită avizul, prin rezoluția scrisă a aceleiași conduceri;—'

redactează și semnează actele prin care se depun la organele competente ale Parchetului, plângeri penale sau la instanțele de drept comun acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, note scrise, etc și care privesc numai activitatea instituției.

Art. 20. Cabinet Director General

Relații de subordonare: este subordonat directorului general al instituției.

Relații de colaborare: cu directorul adjunct, cu șefii de secții și servicii, cu angajații instituției.

Atribuțile referentului de specialitate:

 • -  înregistrarea, expedirea, și evidența corespondenței și a registrului de evidență a acesteia, în care operează toate intrările și ieșirile;

 • -  ține evidența și operează conform legi, întreaga corespondență sosită pe adresa unității, în termenele legale;

 • -  ține gestiunea timbrelor poștale și face decontarea periodică a acestora.

Art. 21. Compartimentul Financiar Contabilitate, Casierie

Relații de subordonare: este subordonat contabilului șef.

Relații de colaborare: cu atelierele de producție, birourile resurse umane, organizare spectacole, achiziții.

Atribuții:

 • 1. Financiar contabil

  • 1.1. - ține evidența contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acțiuni:

 • -  contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

 • -  contabilitatea mijloacelor bănești;

 • -  contabilitatea deconturilor;

 • -  contabilitatea veniturilor și cheltuielilor conform clasificației bugetare.

 • 1.2. - ține evidența contabilă a tuturor categoriilor de venituri propriii, astfel:

 • -  încasări provenite din venituri cu destinație specială;

 • -  încasări provenite din vânzarea biletelor de spectacol;

 • -  încasări provenite din activități artistice;

 • -  încasări provenite din activități diverse.

 • 1.3. - întocmește lunar contul de execuție al cheltuielilor bugetare și balanța de verificare.

 • 1.4. - asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 2. Casierie

 • -  efectuează toate încasările și plățile prin casieria unității;

 • -  întocmește actele primare privind activitatea zilnică;

 • -  ține evidența garanțiilor materiale;

 • -  asigură legătura permanentă cu Trezoreria Municipiului

instituții de credit.                                          (Ln ("WSw X /

Art. 22. Biroul Organizare Spectacole - este coordonat de iin^fzu®ffip^/ Relații de subordonare: este subordonat contabilului șef.

Relații de colaborare: cu șefii de secții, cu secretariatul literar,'CU'serviciile fînanciar-contabil și resurse umane.

Șeful de birou - conduce, coordonează și răspunde de activitatea biroului.

Personalul biroului indeplineste următoarele atribuții:

 • -  răspunde de pregătirea și desfășurarea organizării-spectacolelor repartizate, sub semnul calității, după criterii profesionale de specialitate;

 • -  efectuează anunțurile prin mijloace mass-media, afîșaje, programe de sală și alte procedee de reclamă pentru popularizarea activităților artistice la care se percep tarife de intrare;

 • -  răspunde de difuzarea biletelor de spectacole;

 • -  se ocupă de popularizarea spectacolelor din stagiunea celor trei secții;

 • -  respectă prevederile legale în vigoare cu privire la tarifele biletelor de intrare la spectacole, stabilite de conducerea teatrului prin decizie și le afișează vizibil la Agenția de bilete a instituției sau la locul de desfășurare a spectacolelor, când se joacă în deplasare.

Art 23. Biroul Resurse Umane - este coordonat de un șef de birou.

Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu șefii de secții și servicii, cu angajații Teatrului. Șeful de birou - conduce, coordonează și răspunde de activitatea biroului. Personalul biroului indeplineste următoarele atribuții:

 • -  recrutarea personalului;

 • -  întocmirea proiectelor de hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local Ploiești a organigramei, statelor de funcții și de personal, etc.;

 • -  acordarea drepturilor salariale;

 • -  raporturi de muncă;

 • -  evaluarea profesională a personalului;

 • -  evidenta statistică;

 • -  evidența gestionarilor;

 • -  completarea și actualizarea Registrul general de evidenta a salariaților;

 • -  acordarea drepturilor ce decurg din zilele de concediu de odihnă, a medicalelor, etc.;

 • -  acordarea drepturilor de personal;

 • -  acordarea drepturilor din difuzarea de bilete;

 • -  acordarea drepturilor de proprietate intelectuală a colaboratorilor externi;

 • -  acordarea drepturilor de convenții civile a colaboratorilor externi;

 • -  eliberarea adeverințelor;

 • -  decontarea cheltuielilor cu diurnele.

Art. 24. Biroul Achiziții Publice - este coordonat de un șef de birou.

Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu șefii de secții și servicii, cu salariații compartimentului fînanciar-contabil, cu scenografii, cu atelierele de producție.

Șeful de birou - conduce, coordonează și răspunde de activitatea biroului.


Personalul biroului indeplineste următoarele atribuții:

elaborează sau, după caz, coordonează activitatea \^Je\ documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concufs^dlj^lu^^4 documentației de concurs;

respectă procedurile și principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică, conform legislației în vigoare;

aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;

__________________________constituie și-păstrează dosarul-achiziției publică;--------------------------------------------------- informează toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

îndeplinește obligații referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

efectuează achiziții de materiale de întreținere, materiale cu caracter funcțional, materii prime pentru realizarea spectacolelor, obiecte de inventar în spectacole sau diverse, în urma primirii solicitării din partea șefilor de compartimente, cu aprobarea conducerii, respectând legislația în vigoare;

asigură condițiile bune de transport a bunurilor de la furnizorii de produse la magazia centrală și predarea acestora magazinerului în baza facturilor însoțitoare;

depune în timp de 3 zile lucrătoare a deconturilor justificative de materiale, achiziționate în baza avansurilor spre decontare primite.

Art. 25. Serviciul întreținere - Administrativ - este coordonat de un șef de serviciu.

Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu secțiile teatrului.

Șeful serviciului întreținere - administrativ - conduce, coordonează și răspunde de activitatea serviciului.

Serviciul are in componenta:

Magazia

 • -  ține evidența scriptic și faptic a tuturor materialelor de orice natură ce intră în instituție pentru desfășurarea activității acesteia;

 • -  întocmește documentele justificative primare privind intrările de materiale în magazia centrală și ieșirea acestora către gestionarii instituției;

 • -  asigură păstrarea stocurilor de materiale în bune condiții, evitându-se deteriorarea acestora.

Personalul de sală

 • -  execută zilnic lucrări de curățenie a sălilor de spectacole, foayere, holuri și grupurilor sanitare ale acestora, a încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele afectate unor activități comune, cât și în parcul de la intrarea actorilor, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;

 • -  în timpul spectacolelor, cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful direct;

 • -  efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele organizate în incinta teatrului, îndrumă spectatorii la locul indicat pe biletul de spectacol și asigură direct


desfășurarea spectacolelor în condiții optime de liniște, ordjjnf toate măsurile ce se impun, împotriva spectatorilor nedisciplin care încalcă regulile de conviețuire socială.

Personalul de pază

 • - răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispozițiilor legale privind paza bunurilor. în acest scop este obligat să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii;

-. aduce -la cunoștința- conducerii teatrului, ’ imediat, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului de pază;

 • - ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn și va anunța, imediat, pe cei în drept;

 • - la terminarea programului, să verifice sistemul de închidere la fiecare încăpere și a căilor de acces, și să scrie în registrul de poartă persoanele rămase în unitate după orele de program;

 • - primește și predă serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces - verbal, care la prima oră a dimineții va fi prezentat șefului de compartiment.

Personalul de întreținere

 • - verifică și supraveghează modul de funcțioanrea a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire;

 • - efectuează alte lucrări de întreținere din incintele instituției.

Pompierul

 • -  răspunde de respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, a situațiilor de urgență, în incinta teatrului;

 • -  sesizează orice deficiență întâmpinată in desfășurarea activității sale, în forma scrisă sub denumirea de referat, orice nereguli sau abateri de la normele de prevenire și stingere a incendiilor, a situațiilor de urgență, însoțite de propuneri concrete, privind îndreptarea acestora;

 • -  sesizează atât șeful compartimentului administrativ, cât si conducerea instituției, orice eveniment deosebit consumat în timpul serviciului său;

 • -  ține legătura permanentă cu organele locale ale conducerii Inspectoratului pentru situații de urgență, și cunoaște în felul acesta toate instrucțiunile specifice obligațiilor sale;

Formația de transport este coordonată de un șef de formație;

 • -  asigură activitatea de transport a instituției, conform solicitărilor și aprobărilor primite.

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii în condiții optime.

A

Art. 26. (1) întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli este un proces bugetar deschis și transparent, fiind realizat cu respectarea legislației în vigoare, la finele anului în curs pentru anul bugetar următor. La elaborarea sa participă o echipă formată din conducerea instituției, șefi de secții și servicii, și reprezentantul sindicatului.

_____________(2)_ Bugetul- de -Venituri -și—Cheltuieli - se aproba” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești și se realizează cu respectarea prevederilor legale, pe o perioadă de un an, având următoarea structură: venituri și cheltuieli.

 • (3) Veniturile se stabilesc pe surse de proveniență, iar cheltuielile sunt estimate pe capitole și articole de cheltuieli, în funcție de natura lor economică și de destinația lor.

 • (4) Cheltuielile necesare a fî estimate, în vederea asigurării unui nivel calitativ ridicat al realizării (artistice și tehnice) a spectacolelor propuse prin planurile de activitate anuale, cuprind următoarele capitole de cheltuieli:

Cheltuieli de personal

Se stabilesc având la bază legislația în vigoare și statul de funcții aprobat. De asemeni, se au în vedere prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivelul instituției și programul de activitate anual, pentru estimarea cheltuielilor cu drepturile de autor, în baza Legii dreptului de autor nr. 8/1996.

Cheltuieli cu bunurile și serviciile.

Se stabilesc în funcție de necesarul estimat pentru materialele de funcționare și întreținere, de consumurile de utilități estimate, precum și de programul de activitate, pentru estimarea cheltuielilor de producție.

Cheltuielile cu investițiile (Active fixe)

Se stabilesc în urma propunerilor făcute de șefii de secții sau compartimente, și a analizei necesității și a eficienței propunerilor respective.

 • (5) Sponsorizările și donațiile în bani și natură, făcute de persoanele fizice și juridice, pot fi folosite de către Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, numai în scopul și destinația pentru care au fost acordate.

CAPITOLUL X

RELAȚII COMERCIALE

Art. 27.Teatrul „Toma Caragiu” are relații contractuale directe de tipul:

 • (1) client - furnizor (prestator), în cazul contractelor încheiate cu:

 • - furnizori de utilităti;

 • - furnizori de lucrări de construcții și reparații;

 • - furnizori de materiale de uz gospodăresc și pentru întreținere;

 • - prestatori de servicii de tipărire materiale publicitare;

 • - prestatori de servicii de realizare a materialelor fotografice.

Aceste contracte au la baza Ordonanța de Guvern nr. 34/2006 (actualizată), privind achizițiile publice, cu respectarea procedurilor de atribuire.


 • (2) prestator - beneficiar, când prestează servicii artistice (instituții, fundații, organizații, etc.).

Valoarea serviciilor prestate se stabilește prin negociere

vedere câteva criterii de bază:

 • -  amploarea acțiunii solicitate;

 • -  locul de desfășurarea a acțiunii solicitate;

 • -  condițiile oferite pentru desfășurare a acțiunii;

 • -  statutul solicitantului, diferențiindu-se prețul între o societate și o organizație

non - profit, fundație sau școală. ---------------------------

CAPITOLUL XI

FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII

Art. 28. La nivelul Teatrului „Toma Caragiu” veniturile se constituie din următoarele surse:

 • - Venituri proprii, estimate în baza programului de activitate stabilit pentru anul următor și a contractelor de închiriere, deja încheiate sau posibil de încheiat în cursul anului viitor. Conducerea instituției alături de ceilalți factori de decizie interni, au în vedere creștere valorică, de la an la an, a acestor venituri.

 • - Venituri proprii din sponsorizare, în baza contractelor de sponsorizare aprobate.

 • - Alocații bugetare ( subvenții) de la bugetul local

Având în vedere politicile culturale la nivel național și local, care urmăresc creșterea nivelului cultural al populației și implicit facilitarea accesului unor categorii cât mai largi de spectatori la actul de cultură, se dorește menținerea unor prețuri de vânzare a biletelor de intrare la spectacole, la un nivel cât mai mic.

întrucât, prin această practică nu se reușește acoperirea cheltuielilor instituției, diferența necesară pentru desfășurarea activității instituției se acoperă din alocații de la bugetul local. în acest fel activitatea Teatrului „Toma Caragiu” devine subvenționată prin alocații de la bugetul local, într-un procent de peste 70%, preocuparea conducerii instituției fiind reducerea continuă a acestui procent.

Exercițiul financiar durează de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

CAPITOLUL XII

ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 29.(1) Activitatea instituției poate fi concesionată, în baza prevederilor legale în vigoare, conform OG nr. 21/2007 (actualizată) pe o perioadă de maximum 10 ani.

 • (2) Inițiativa concesionării poate aparține:

 • a) autorității publice centrale sau locale;

 • b) oricărei persoane fizice sau juridice interesate.

 • (3) In situația prevăzută la alin. (1) lit. b), autoritatea are obligația de a analiza cerințele identificate, raportat la programele instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte din comunitatea respectivă.


 • (4) Compania de spectacole sau concerte, în calitate de coifc$ionârLp „   , din

partea autorității publice, în calitate de concedent, dreptul de a expîSatâ^.sef^ciulLamstic identificat, pe o perioadă determinată, însoțită de plată unei sume de ranj pres’îabijifte;


 • (5) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerințelor .prevăzutele lege, va cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) condițiile privind experiența concesionarului în domeniul artelor spectacolului;

 • b) obligația de a păstra obiectul specific de activitate al instituției, cu specificarea numărului minim anual de producții artistice și reprezentații;

_______________-c) clauzele, privind angaj ații, precum și condițiile-de accesibilitate-a publicului la spectacole sau concerte.

CAPITOLUL Xni

DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. (1) Angajații din teatru, sunt obligați să cunoască și să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

 • (2) Ori de câte ori regulamentul se referă la teatru sau unitate, se înțelege Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

 • (3) Completarea și modificarea prezentului regulament, se face prin decizia directorului general, cu aprobarea Consiliului Administrativ și a sindicatului.

 • (4) Șefii de secție și compartimentele au obligația ca anual sau ori de câte ori este cazul, să facă propuneri de actualizare a prezentului regulament.

 • (5) Prin grija compartimentului resurse umane, regulamentul de organizare și funcționare, se va afișa la avizierul instituției, timp de 30 de zile, pentru cunoașterea lui de către toți salariații teatrului și păstrat la același compartiment.

Prezentul regulament, intră în vigoare la data aprobării în ședință de Consiliu Local. începând cu aceeași dată, regulamentul de organizare și funcționare aprobat îl anulează pe cel anterior.


1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:


SECRETAR,

Sanda DraguleaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:

PREȘEDINTE, Iolanda BazavanData: