Hotărârea nr. 223/2013

Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiesti cu Comuna Valea Calugareascã în vederea executãrii si exploatãrii obiectivului de investitii Amenajare adãpost pentru câini comunitari

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTAR A RE A NR. 223 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu Comuna Valea Calugareasca in vederea executării si exploatării obiectivului de investiții66Amenajare adapost pentru câini comunitari”

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic -Investiții prin care se propune realizarea obiectivului de investiții Amenajare adapost pentru câini comunitari',

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aproba asocierea Municipiului Ploiești cu Comuna Valea Calugareasca in vederea realizării si exploatării in comun a obiectivului de investiții Amenajare adapost pentru câini comunitari;

Art. 2. Aproba incheierea contractului de asociere, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractul de asociere;

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va duce indeplinire si la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință George ranăContrasemnează Secretar, Oana Cristina lacobCONTRACT DE ASOCIERE

NR................../.................

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind adminstrația publică locală, art. 36, alin.2 lit. e, alin. 7 lit.c, și art. 1949 cod civil,

Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

A

Art. 1. Intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în B.dul. Republicii nr. 2, judet/sector Prahova, telefon 0244516699, fax 0244513829, cod fiscal 2844855, cont R031TREZ5215081XXX005449 deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin dl. Primar Iulian Bădescu, în calitate de asociat, numit în cele ce urmează asociatul nr. 1, și

COMUNA VALEA CĂLUGĂRESCĂ cu sediul str. Principală, judet/sector Prahova, contul nr. ____________ deschis la ________________________, telefon/fax

0244/235444 ; 0244/236555, reprezentata prin dl. Primar Vasilică Neacșu, în calitate de asociat, numit în cele ce urmează asociatul nr. 2,

s-a încheiat prezentul contract de asociere în vederea realizării obiectivului « Amenajare adăpost pentru câinii comunitari »

Cap. II.- OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art. 2.1. Obiectul contractului de asociere constă în « Amenajare adăpost pentru câinii comunitari» cu participarea financiară pentru realizarea, exploatarea și susținerea investiției de către asociatul nr. 1 - Municipiul Ploiești, pe terenul pus la dispoziție de asociatul nr. 2 - Comuna Valea Călugărească, identificat în domeniul privat al localității în suprafață de 7450 mp. situat în extravilanul satului Arva, T97, Parcela A: 6258/7/5.

Prezentul contract de asociere nu dă naștere la o nouă persoană juridică, motiv pentru care părțile subscriu contribuția la asociere și se obligă să o pună la dispoziție în vederea realizării obiectului de activitate.

Asociatul nr. 1- Municipiul Ploiești participă la asociere cu partea fmâneiarăuferentă realizării investiției ce face obiectul prezentei asocieri.

Asociatul nr. 2- Comuna Valea Călugărească participă la asociere cu terenul aflat în domeniul privat al localității în suprafață de 7450 mp. situat în extravilanul satului Arva, T97, Parcela A: 6258/7/5.

Cap. m - DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării lui, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru o noua perioada de 10 ani daca municipiul Ploiești isi manifesta interesul.

Termenul poate fi prelungit, prin acordul părților.

Cap. IV- OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Părțile au următoarele obligații:

Asociatul nr. 1- MUNICIPIUL PLOIEȘTI se obligă :

 • -  Să întocmească/realizeze documentația tehnica aferenta realizării investiției (documentații de urbanism, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detalii de execuție);

 • -  Sa realizeze lucrările de execuție constând in amenajarea adăpostului;

 • -  Să utilizeze terenul numai în scopul realizării activității prevăzute la art. 2;

 • -  Să nu înstrăineze, fără acordul prealabil și în scris al celuilat asociat, terenul pus la dispoziție pentru realizarea adăpostului;

 • -  Să ia toate măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului;

 • -  Să amenajeze și să doteze pe cheltuiala sa, interiorul adăpostului pentru desfășurarea în bune condiții a activității ce face obiectul prezentei asocieri;

 • -  Să predea la data expirării duratei contractului terenul si adăpostul realizat către Primăria comunei Valea Calugareasca;

Asociatul nr. 2- COMUNA VALEA CĂLUGĂRESCĂ se obligă :

 • -  Să nu înstrăineze, fără acordul prealabil și în scris al celuilat asociat, terenul pus la dispoziție pentru realizarea adăpostului;

 • -  Să ia toate măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului;

 • -  Să obțină și să suporte toate avizele și autorizațiile necesare funcționării;


 • -  Să predea pe bază de proces verbal de predare-primire către 'cblălalt asociat,

terenul aferent construcției, liber de sarcini;                     V ■   ' - • C /

 • -  Sa permită asociatului nr. 1 - Municipiul Ploiești utilizarea necolidjtiQnat^/a adăpostului pe toata durata de existenta a acestuia.

Cap. V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE ȘI MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A REZULTATULUI LICHIDĂRII

Art. 5. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contract părțile își datorează despăgubiri ce vor reprezenta contravaloarea pierderilor ce decurg din aceasta.

Art. 6. Forța majoră apără de răspundere părțile în condițiile pravăzute de lege.

Art. 7. Prezentul contract se reziliază de drept - cu notificare prealabilă- în situația în care una dintre părțile asociate nu respectă clauzele contractuale.

Art. 8.Contractul încetează:

 • -  cu acordul părților;

 • -  in caz că urmările cazurilor fortuite nu pot fi înlăturate decât prin eforturi fmaciare la care una dintre părți nu se angajează;

 • -  când unul din asociați, prin nerespectarea obligațiilor asumate, aduce prejudicii de ordin financiar sau moral celeilate părți asociate ;

 • -  la data când a expirat termenul pentru care s-a semnat prezentul contract.

Art. 9. In situația în care prezentul contract încetează - înainte de expirarea acestuia - din vina asociatului nr. 2 prin retragerea de către acesta a terenului pus la dispoziție, asociatul nr. 1 va fi despăgubit de către Asociatul nr. 2 cu o sumă reprezentând contravaloarea investițiilor efectuate până în acel moment.

Art. 10. Toate investițiile efectuate de către asociatul nr. 1 Municipiul Ploiești, la încetarea contractului prin ajungere la termen, se vor trece în proprietatea comunei Valea Calugareasca, aceasta obligandu-se sa permită Municipiului Ploiești utilizarea necondiționata a adăpostului pe întreaga durata de existenta a acestuia.

Art. 11. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 exemplare, azi................,

câte unul pentru fiecare parte.

ASOCIATUL NR. 1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ASOCIATUL NR. 2

COMUNA VALEA CĂLUGĂRESCĂ

ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu Comuna Valea Calugareasca in vederea executării obiectivului de investiții “Amenajare adapost pentru câini comunitari”

In municipiul Ploiești numărul câinilor comunitari aflati in libertate este destul de ridicat iar adăpostul de câini de la parcul Bucov a devenit neincapator.

Pentru realizarea unui nou adapost propunem incheierea unui parteneriat intre Municipiul Ploiești si Comuna Valea Calugareasca. Amenajarea adăpostului pentru câinii comunitari se va realiza pe terenul pus la dispoziție de comuna Valea Calugareasca, cheltuielile legate de proiectarea si execuția lucrărilor urmând a fi finanțate din fonduri ale municipalității.

Pentru anul 2013 au fost prevăzute fondurile necesare realizării studiului de fezabilitate, execuția lucrărilor fiind programata pentru anul 2014.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu primăria comunei valea Calugareasca in scopul realizării obiectivului de investiții “Amenajare adapost pentru câini comunitari”.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTla proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu Comuna Valea Calugareasca in vederea executării obiectivului de investiții “Amenajare adapost pentru câini comunitari”

In municipiul Ploiești numărul câinilor comunitari aflati in libertate este destul de ridicat. Adăpostul de câini de la parcul Bucov a devenit neincapator iar din punct de vedere organizatoric nu mai corespunde normelor aflate in vigoare.

Prezenta câinilor comunitari in spațiul public reprezintă un real pericol pentru cetateni, atat din cauza atacurilor repetate asupra cetățenilor, cat si a posibilității transmiterii unor boli.

Pentru realizarea unui nou adapost propunem incheierea unui parteneriat intre Municipiul Ploiești si Comuna Valea Calugareasca. Amenajarea adăpostului pentru câinii comunitari se va realiza pe terenul pus la dispoziție de comuna Valea Calugareasca, cheltuielile legate de proiectarea si execuția lucrărilor urmând a fi finanțate din fonduri ale municipalității.

Pentru anul 2013 au fost prevăzute fondurile necesare realizării studiului de fezabilitate, execuția lucrărilor fiind programata pentru anul 2014.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu primăria comunei valea Calugareasca in scopul realizării obiectivului de investiții “Amenajare adapost pentru câini comunitari”.

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv

Mihaelațlamandi


Mariana Stochi


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Contracte, Director,

Iulia Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            fi v

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                        /h '

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA I)()\1ENILLUI,V PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Ploiești cu comuna Valea Călugărească - inițiat de primar Iulian Bădescu.x—.           PalotJ -


C<5r/i^KQc(

<xSECRETAR,

Sanda DraguleaData:  2^ OG 2zvS