Hotărârea nr. 222/2013

Hotãrârea nr. 222 privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor si regulamentului de acordare a ajutorului de încãlzire din bugetul local

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 222


privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând expunerea de motive a primarului Iulian Bădescu și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune constituirea unei comisii speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 152/29 aprilie 2013 privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești;

z\

In temeiul art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Constituirea unei comisii speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local pentru sezonul rece 2013 - 2014, în următoarea componență:

  • - Pana George

  • - Cosma Marcian

  • - Bazavan Iolanda

  • - Dragulea Sanda

  • - Dragusin Paulica

  • - Bozianu Cătălină

  • - Petrescu Râul Alexandru

(2) Comisia constituită conform alin. 1 va fi completată cu membri ai executivului numiți prin dispoziție a primarului.

Art. 2. Comisia stabilită conform art. 1 va funcționa în perioada iulie - august 2013, urmând ca la ședința ordinară din luna august să prezinte spre aprobare Consiliului Local regulamentul de acordare a ajutorului de încălzire.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, si a art. 22 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 470/20 decembrie 2012, consiliul local poate organiza comisii speciale de analiză și verificare, potrivit nevoilor și intereselor sale, pe o perioadă determinată. Componența comisiei speciale, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, membrii comisiei acționând doar în limitele stabilite.

Apartenența unui consilier la o comisie de specialitate nu împiedică includerea sa în componența comisiei de analiză și verificare. Comisia special constituită va prezenta în plenul consiliului local raportul asupra activității desfășurate și a concluziilor desprinse.

Comisia are drept obiectiv stabilirea criteriilor și a regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local pentru sezonul rece 2013-2014.

Față de aspectele menționate, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,

Iulia Alina Alexandru

>    / Sfff

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat în data de 29 aprilie 2013 Hotărârea nr. 152 privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești, prin care s-a stabilit prețul energiei termice.

Art. 4 al hotărârii mai sus amintite stabilește ca, pentru sezonul rece 2013 — 2014, Consiliul Local al municipiului Ploiești să propună și să aprobe regulamentul de acordare a subvenției la energie termica, pana la data de 30 septembrie 2013.

Propunem astfel înființarea unei comisii pentru stabilirea criteriilor și a regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor și regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local - inițiat de primar Iulian Bădescu.

cx

Data:   2^5‘ O (\ 20/%