Hotărârea nr. 221/2013

Hotãrârea nr. 221 privind avizarea ajustarii tarifelor de apã si de canalizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 221 privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Popa, George Pana, Iolanda Bazavan, George Sorin Botez precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea avizării ajustării tarifelor de apă și de canalizare;

A

In conformitate cu prevederile art.l alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum si prevederile art.l si art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL si prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

Ținând cont de prevederile art.9, alin.(2), lit.d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.l2, lit.i si art.l3, alin.l din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare modificata si completata;

în temeiul art. 36, alin.2, lit d, alin.6 lit.a, pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Avizează ajustarea tarifelor de apă și de canalizare conform formulei din contract, care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din Municipiul Ploiești, incepand cu luna iulie 2013.

Noile tarife ajustate vor fi de 2,69 lei/m la apă potabilă si 1,15 lei/m la canalizare, fara TVA.

ART.2. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești si S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013Președintă de Ședință  Georgă/Pană

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apa și de canalizare


In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune încheiat in anul 2000 cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prevederi statuate si prin Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor începând cu luna iulie 2013 după cum urmeaza :

Tarife

UM

Tarif in vigoare fara TVA

Tarif propus ajustat la 01.07.2013

creștere lei

APĂ

din care : Fond lucrări

lei/m3

2,61

0,49

2,69

0,51

0,08

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

1,11

0,22

1,15

0,23

0,04

Calculele prezentate au avut la baza realizările pe 12 luni inainte de data de 01.09.1999 si 12 luni înaintea ajustării (apa cumpărată, energie electrica, ape preluate la canalizare, volume de apa vândute), iar indicii de inflație si cursurile valutare au fost preluate din buletinele statistice.

Tarifele nu conțin TVA.

Tarifele vor fi prezentate de operator pentru avizare Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1643 / 22.11.2006
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova        jgL______

Telefon: +4 0244-541071                            pj IQNet jp

+4 0244-513670

serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Fax:

E-mail:

Web:

RAPORT DE SPECIALIT


la proiectul de hotarare privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Contractul de Concesiune incheiat intre SC Apa Nova Ploiești SRL si Municipiul Ploiești in 14 iunie 2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, reglementează la art.33 tarifele de apa potabila si canalizare si regulile de ajustare.

Aceste prevederi cuprinse in Contractul de Concesiune au fost reglementate in mod expres prin Hotararea de Guvern nr. 149/20.02.2002, modificata prin HG. 1643/22.11.2006, atat in ceea ce privește formula de ajustare cat si frecventa si conduc la ajustarea tarifelor pe baza creșterii indicelui de inflație, prețului la apa si energie electrica si a cursului Euro. Astfel, in HG. 149/2002, art.2 „Concesionarul poate solicita ajustarea tarifelor pentru alimentare cu apa potabila si canalizare, de regula la un interval de 3 luni, dar nu mai târziu de datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecărui an”.

Urmare a acestor prevederi, S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL a inaintat Primăriei adresa DFC/CG/25.2013, solicitând ajustarea tarifelor conform Hotărârii Guvernului nr. 1643/22.11.2006, cu 3,07 % la apa si cu 3,60 % a tarifului la canalizare.

Având in vedere reglementările Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice care prevăd că datele prezentate de operator pentru ajustare incepând cu luna iulie 2013A trebuie să conțină elementele de calcul cu date la finele lunii anterioare solicitării ajustării respectiv iunie 2013, se impune avizarea ajustării în cursul lunii iulie 2013.

La 06.2013 operatorul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare solicita ajustarea tarifelor după cum urmeaza:

Tarife

UM

Tarif actual fara TVA

Tarif propus fara TVA

creștere %

APĂ din care : Fond lucrări

lei/m3

2,61

0,49

2,69

0,51

3,07

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

1,11

0,22

1,15

0,23

3,60

  • 1. Formula de calcul stabilita in contractul de concesiune si in Hotarare nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr pentru tariful la apa se prezintă :


(a-b)Kn + -

a

a - tariful de baza al apei potabile la data ajustării

b = costul mediu al apei pe 12 luni inaintea datei de 01.09.1999

c = costul apei cumpărate de concesionar + taxa pentru apa extrasa din puturTpF 12 luni anterioare ajustării

d = volumul de apa facturat de concesionar pe 12 luni anterioare ajustării

Coeficientul Kn se stabilește pe baza următorilor indicatori a căror pondere se

prezintă:

  • -  influenta creșterii preturilor de consum este de 65%

  • -  influenta creșterii prețului la energie electrică este de 15%

  • -  influenta creșterii cursului leu/Euro si a creșterii indicelui oficial al prețului de consum in Europa este de 20%


TOTAL -100%

In perioada septembrie 1999 - iunie 2013, indicele de creștere al prețurilor de consum a fost de 499,57 %, prețul la energie electrică a crescut de la 0,0626 la 0,4492 lei/kwh, cursul lei/Euro a înregistrat o creștere de 2,56 ori, iar indicele prețului de consum in Europa a crescut cu 35,53 %.

Kn= 65% 499,57+ 15% 0,4492+ 20% 4,3794 x 141,5

100          0,0626        1,7089     104,40

Kn= 5,0183

Aplicând formula prevăzută de Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 pentru ajustarea tarifului de bază, se obține :

Tarif ajustat la 01.07.2013: (0,51001ei - 0,0387) x 5,0183+ 0,3231 = 2,6882 lei/m3 (2,69 lei/m3)

Fata de ajustarea efectuata la 23.01.2013, coeficientul de indexare Kn a crescut de la 4,8109 la 5,0183, datorita creșterii preturilor de consum (2,03 %) si a energiei electrice consumate (15,56 %).

  • 2. Pentru tariful de canalizare formula de calcul se prezintă : Tariful de bază an 2006 = 0,23001ei/m3

Coeficient Kn = 5,0183

Tarif ajustat Ia 01.07.2013: 0,2300 x 5,0183 = 1,1542 lei/m3 (1,15 lei/m3)


canalizare respecta prevederile Contractului de Concesiune și Hotararea Guvernului nr.149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare.

Se anexează documentația prezentată de operator pentru ajustare.

Tarifele ajustate vor fi prezentate de operator pentru avizare la Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, conform prevederilor legale.

DIRECTOR TEHNIC ing. Radu BRÂNZEI


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU


Intocmit/Redactat, Gabriela Popescu

12.06.2013


în atenția:

Dlui Vasile NACU Director General

Referitor:

Ajustare tarif ANP

Referința ns:

DFC/CG/25.2013

APA NOVA


PloieștiSgWfClIPUBUCE RAI PLOIREGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17


Ploiești, 11 iunie 2013Domnule Director,

Va înaintam, alaturat, spre analiza si avizare, reactualizarea cererii noastre cu privire la ajustarea tarifelor de distribuție apa si preluare a apelor uzate, in conformitate cu Contractul de concesiune si HGR 149/2002, modificata prin HG 1643/22.11.2006.

Precizam ca, in conformitate cu prevederile HG 149/2002, Art.2 “Concesionarul poate solicita ajustarea tarifelor pentru alimentare cu apa potabila si canalizare, de regula la un interval de 3 luni, dar nu mai târziu de datele de 1 ianuarie si 1 iulie al fiecărui an”.

Anexam alaturat fisele de calcul al tarifelor precum si sinteza componentelor ce stau la baza acestor ajustări.

Menționam ca ajustarea tarifelor are ca baza datele statistice aferente lunii mai 2013, in conformitate cu prevederile HG 149/2002.

Cu stima,APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-5qi 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

Qvgolia

APADE TARIF la data 07/2013 -Aplicarea formulei contractualeI------------------------------------------------------------(

Calcul A0

Calcul An

EpO

1,250,307

Epn

3,773,618

VO

32,307,395

Vn

11,679,337

A0

0.0387

An

0.3231

1

0.324

1

1 Apa potabila

1

Apa uzata (canalizare)

1 TBa 2006 RP

0.4080

TBa 2006 RP

0.1840

1 TBa_2006_fdt

0.1020

TBa 2006 fdt

0.0460

TBa 2006 (tariful de baza*)

0.5100

TBc 2006 (tariful de baza*)

0.2300

Pass Through A0

0.0387

(Tao-Ao)

0.4713

(Tarifele de baza sint cele din contracul de concesiune transformate in leu greu)


I I I

I

I I

I

I I

I I

I I

I I


Determinarea coeficientului de indexare Kn :

IPC0

100.00

Elo

0.0626

ROL0

1.7089

IPCEo

104.40


IPCn

499.57

0.4492

4.3794

141.5

Eln

ROLn

IPCEn


Enunțarea Formulei

Kn = a1 * (IPCRn/IPCRo) + a2 * (Eln/Elo) + a3 * (ROLn/ROLo) * (IPCEn/IPCEo)

|Kn                                             5.01831      5.0052I I

I

Enunțarea formulei pentru apa potabila si apa uzata (canalizare):

I I

Apa potabila

(Tan)

Apa uzata (canalizare) (Tun)

I I

1

Tan = (Tba_2006 - Aao)*Kn + An

Ten = TBc_2006 * Kn

1

1

Tan :

2.69

Ten :

1.15

1

Din care Fond de lucrări

0.51

Din care Fond de lucrări

0.23

1

1

Tarif actual:

Tan :

2-61 I

Ten :

1.11

1

1

% Creșterea totala

3.07%

3.60%

1

i

i

Tan cu TVA

3.34

Ten cu TVA

1.43

i


I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

i

i i i


Calcul_Tarif_07_2013_v2.xls====Resultat Tarifs
11/06/2013====14:42


Valorile facturilor au fost impartite la 10.000

LUNA

Energie electrica facturate de la CONEL

Energie electrica facturata de la DALKIA aferenta stațiilor hydrofor

KWh TOTAL

Valoare TOTALE

KWh

Valoare

KWh

Valoare

sep-98

1,217,447

60,674

66,926

4,080

1,284,373

64,754

oct-98

1,191,347

57,422

66,926

4,080

1,258,273

61,502

nov-98

1,297,959

64,228

54,846

3,290

1,352,805

67,518

dec-98

1,300,531

68,060

54,846

3,290

1,355,377

71,349

ian-99

1,334,739

76,329

54,846

3,290

1,389,585

79,618

feb-99

1,289,381

81,004

54,846

3,290

1,344,227

84,294

mar-99

1,414,510

96,335

54,846

3,290

1,469,356

99,625

apr-99

1,302,457

87,005

65,891

5,067

1,368,348

92,072

mai-99

1,350,567

86,679

65,891

5,067

1,416,458

91,746

iun-99

1,245,986

89,578

65,891

5,067

1,311,877

94,645

iul-99

1,303,642

96,909

60,663

5,517

1,364,305

102,426

aug-99

1,278,278

101,889

60,663

5,517

1,338,941

107,407

TQTAL (12 IVIois)

15,526,844

966,112

727,081

50,844

Ok

16,253,925

OK

1,016,956

iun-12

353,445

123,299

3,080

1,378

356,525

124,678

iul-12

375,902

136,840

2,520

1,252

378,422

138,092

aug-12

359,659

143,471

2,400

1,267

362,059

144,738

sep-12

348,749

155,660

2,560

1,351

351,309

157,011

oct-12

314,953

145,619

1,600

844

316,553

146,462

nov-12

295,116

133,677

3,160

1,674

298,276

135,351

dec-12

311,629

142,379

2,600

1,376

314,229

143,755

ian-13

303,993

152,156

3,880

2,246

307,873

154,402

feb-13

280,002

139,239

3,360

1,945

283,362

141,183

mar-13

313,559

155,170

2,920

1,690

316,479

156,860

apr-13

308,045

153,831

3,120

1,805

311,165

155,636

mai-13

309,451

155,872

3,480

2,013   ____

312,931

157,885

TOTAL (12 Mois)

3,874,503

1,737,213    -

34,680

18,840    #

Ok

3,909,183

Ok

1,756,053Valorile facturilor au fost impartite la 10.000

LUNA


Cost apa tratata de       pantitate mc apa                                  cantitate mc apa

suprafața CNAR       comparata CNAR Taxa apa de subteran          subterana

Cost total CNAR (Epo)

m3 APA facturata

STORNARțE m3 Cantitate m3 apa APA            facturata (Vo)

sep-98

82,807

2,161,338

5,055

1,996,528

87,863

2,405,036

16,024.00

2,389,012.00

oct-98

81,896

2,138,343

4,976

1,965,010

86,871

2,451,327

943.40

2,450,383.60

nov-98

86,487

2,138,670

5,539

2,082,090

92,026

2,718,012

1,163.80

2,716,848.20

dec-98

82,935

2,050,248

5,468

2,076,603

88,403

2,812,002

16,088.00

2,795,914.00

ian-99

85,970

2,125,693

6,087

2,235,854

92,058

2,615,825

3,019.40

2,612,805.60

feb-99

72,736

1,692,631

5,847

2,039,132

78,583

2,620,566

317.80

2,620,248.20

mar-99

98,185

2,189,985

6,862

2,182,431

105,046

2,692,643

1,256.30

2,691,386.70

apr-99

101,476

2,191,535

7,521

2,126,601

108,996

3,091,428

354.00

3,091,074.05

mai-99

109,858

2,329,732

8,252

2,156,517

118,110

2,652,914

10,521.28

2,642,393.12

iun-99

115,177

2,271,645

9,733

2,083,024

124,910

2,791,359

682.28

2,790,676.62

iul-99

125,471

2,474,674

9,425

2,021,559

134,896

2,656,347

3,907.39

2,652,440.01

aug-99

122,968

2,425,308

9,576

2,056,269

132,544

2,854,700

487.27

2,854,212.63

Total_____________________1,165,968      26,189,802________________84,339__________25,021,618_______________________1,250,307_________________32,362,160__________54,765________32,307,395

Aao = Epo / Vo =


0.0387


1 UNA

Cost apa tratata de

cantitate mc apa

T                          .             i ...

cantitate mc apa

Cost total CNAR

Cantitate m3 apa

L.UINM

suprafața CNAR

cumparata CNAR

T3X3 3p3 de subteren

subterana

(Eon)

facturata (Vn)

iun-12

300,619

300,633

64,216

1,116,411

364,835

1,001,601

iul-12

313,963

313,904

69,215

1,203,314

383,178

1,064,526

aug-12

294,691

294,640

65,481

1,138,402

360,172

1,071,289

sep-12

295,356

295,287

60,555

1,052,763

355,911

1,030,590

oct-12

225,742

241,865

66,189

1,150,709

291,931

1,041,841

nov-12

215,361

230,815

61,757

1,073,666

277,118

972,218

dec-12

225,524

241,720

64,620

1,123,437

290,144

827,122

ian-13

238,487

255,570

63,479

1,103,589

301,967

1,017,773

feb-13

213,825

229,176

58,501

1,017,053

272,326

880,932

mar-13

235,108

252,019

65,280

1,134,910

300,388

879,120

apr-13

215,740

231,081

65,602

1,140,505

281,342

864,252

mai-13

225,148

241,041

69,159

1,202,353

294,308

1,028,073

Total (12 mois)

2,999,564

3,127,751

774,054

13,457,11

3,773,618

0

11,679,337


Calcul Tarif 07 2013 v2.xls=


:apa
11/06/2013=


14:43


IPC                IPC

Luna anterioara = 100

AUG 99 =100

sep-99

103.20

103.20

oct-99

104.20

107.53

nov-99

104.00

111.83

dec-99

102.90

115.07

ian-00

104.30

120.02

feb-00

102.20

122.66

mar-00

101.80

124.87

apr-00

’ 104.80

130.86

maî-00

101.80

133.22

îun-00

102.80

136.95

iu [-00

104.30

142.84

aug-00

101.80

145,41

sep-00

102.80

149.48

oct-00

102.80

153,67

nov-00

102.80

157.97

dec-00

102.50

161.92

ian-01

103.70

167.91

feb-01

102.30

171.77

mar-01

102.00

175.21

apr-01

102.70

179.94

mai-01

101.70

183.00

îun-01

101.60

185.93

iu 1-01

101.30

188.35

aug-01

102.20

192.49

sep-01

101.90

196.15

oct-01

102.40

200.86

nov-01

102.70

206.28

dec-01

102.20

210.82

ian-02

102.30

215.67

feb-02

101.20

218.26

mar-02

100.40

219.13

apr-02

102.00

223.51

. mar-02

101.90

227.76

iun-02

101.20

230.49

iul-02

100.50

231.64

aug-02

100.80

233.49

sep-02

100.60

234.89

oct-02

101.60

238.65

nov-02

102.60

244.85

dec-02

101.50

248.52

tan-03

101.30

251.75

feb-03

100.80

253.76

mar-03

101.10

256.55

apr-03

101.10

259.37

maî-03

100.50

260.67

iun-03

100.90

263.02

iul-03

101.20

266.18

aug-03

100.30

266.98

sep-03

' 102.10

272.59

oct-03

101.50

276.68

nov-03

101.40

280.55

dec-03

101.20

283.92

ran-04

101.10

287.04

feb-04

100.60

288.76

mar-04

100.50

290.20

apr-04

100.60

291.94

mai-04

100.30

292.82

iun-04

100.60

294.58

iul-04

101.30

298.41

aug-04

100.50

299.90

sep-04

100.90

302.60

oct-04

101.20

306.23

nov-04

100.60

308.07

dec-04

100.60

309.92

îan-05

100.80

312.40

feb-05

100.60

314.27

mar-05

100.30

315.21

apr-05

101.80

320.88

mai-05

100.30

321.84

iun-05

100.30

322.81

iul-05

101.00

326.04

aug-05

100.10

326.37

sep-05

100.60

328.33

oct-05

100.90

331.28

nov-05

101.20

335.26

dec-05

100.50

336.94

ian-06

101.03

340.41

feb-06

100.24

341.23

mar-06

100.21

341.95

apr-06'

100.42

343.39

mai-06

100.60

345.45

îun-06

100.15

345.97

îul-06

100.11

346.35

aug-06

99.93

346.11

sep-06

100.05

346.28

oct-06

100.21

347.01


IPC               IPC

Luna anterioara = 100

AUG 99 =100

nov-06

101.09

350.79

dec-06

100.74

353.39

îan-07

100.20

354.10

feb-07

100.04

354.24

mar-07

100.07

354.49

apr-07

100.52

356.33

mai-07.

100.64

358.61

iun-07

100.14

“ 359711  ”

iul-07

100.29

360.15

aug-07

100.86

363.25

sep-07

101.08

367.17

oct-07

100.97

370.73

nov-07

100.93

374.18

dec-07

100.64

376.57

ian-08

100.86

379.81

feb-O8

100.70

382.47

mar-08

100.67

385.03

apr-08

100.52

387.03

mai-08

100.49

388.93

iun-08

100.28

390.02

iul-08

100.69

392.71

aug-08

99.91

392.35

sep-08

100.40

393.92

oct-08

101.06

398.10

nov-08

100.32

399.37

dec-08

100.23

400.29

ian-09

101.24

405.25

feb-09

100.88

408.82

mar-09

100.50

410.86

apr-09

100.27

411.97

mai-09

100.01

412.02

iun-09

100.20

412.84

iul-09

99.93

412.55

aug-09

99.81

411.77

sep-09

100.39

413.37

oct-09

100.44

415.19

nov-09

100.67

417.97

dec-09

100.32

419.31

ian-10

101.68

426.35

feb-10

100.20

427.21

mar-10

100.22

428.15

apr-10

100.35

429.65

mai-10

100.15

430.29

iun-10

100.16

430.98

iuI-10

102.58

442.10

aug-10

100.23

443.11

sep-10

100.56

445.60

oct-10

100.55

448.05

nov-10

100.52

449.97

dec-10

100.53

452.35

îan-11

100.77

455.84

feb-11

100.77

459.35

mar-11

100.60

462.10

apr-11

100.66

465.14

mai-11

100.21

466.12

iun-11

99.71

464.78

iul-11

99.65

463.14

aug-11

99.65

461.52

sep-11

99.79

460.58

oct-11

100.64

463.52

nov-11

100.42

465.47

dec-11

100.23

466.55

ian-12

100.36

468.24

feb-12

100.64

471.24

mar-12

100.42

473.20

apr-12

100.07

473.53

mai-12

100.20

474.45

iun-12

99.96

474.26

iu 1-12

100.59

477.04

aug-12

100.51

479.47

sep-12

101.18

485.13

oct-12

100.29

486.51

nov-12

100.04

486.69

dec-12

100.60

489.61

ian-13

101.34

496.17

feb-13

100.34

497.86

mar-13

100.04

498.06

apr-13

100.11

498.57

mai-13

100.20

499.57sep-99

104.6:

oct-99

104.6

nov-99

104.8:

dec-9 9

■? 105.1:

ian-00 '

■■ - 104.9:

feb-00

: 105.3

mar-00

-105.7:

apr-00- .

■   105,8:

mai-00

< 106:

iun-00

' 106.3

iul-00

' 106.2

aug-00

<   106.3

sep-00

106.9

oct-00 <

■. 106.9

nov-00 < .

107.1

dec-00     .

107.5:

ian-01

. . 106.9:

feb-01 \ .

107.2;

mar-01 '

107.8‘;

apr-01:

. -108.5:

mai-01

109

iun-01:     ■

109d

iul-01 ’           '

108.8:

aug-01

108.8

sep-01.

109.1

oct-01

' 109.2'

nov-01

109

dec-01

.■ . 109.5=

ian-02

109,5

feb-02

109.7

mar-02 :

110.3

apr-02

110.8.

mai-02

111

iun-02

; ■111-

iul-02

: 110.8:

aug-02.

110.9

sep-02

: 111.2

oct-02

111-.5;

nov-02

111,4:

dec-02

111.9

ian-03 -

111.7

feb-03      .

112-2

mar-03

: 112.8-

apr-03

113;

mai-03

112.9:

iun-03 ..

112.9

iul-03

: 112.8:

aug-03

113.1

sep-03 '

113.5i

oct-03,.

113.6:

nov-03

113.6:

dec-03

113.9:

ian-04 ■ ' .

113.7:

feb-04 ; /

113.9:

mar-04

114,6:

apr-04

■'.115:

mat-04J

115.5

iun-04

115.5

iul-04

:   115.3

aug-04

115.5

sep-04

115.7

oct-04.

116.1

nov-04; ■

■ 116:

dec-04:

116.5

ian-05.

115 9

feb-05

116.3

mar-05

- .117:

apr-05

: 117.5:

mai-05

117.8:

iun-05.

117.9

îui-05

117.8

aug-05

118.1

sep-05.

118.6

Oct~05 ..

118,9

nov-05;. .

118.7:

dec-05. .

119:

IPCH-baza 1996 IPCH-baza 2005 AUG 99 =104.4CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare - inițiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Iolanda Băzăvan, Gheorghe Simion Sîrbu și George Sorin Botez.

si a emis:

ConiJcif) kc)                \/^CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               c

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare - inițiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Iolanda Băzăvan, Gheorghe Simion Sîrbu și George Sorin Botez.

și a emis:
f C l     / -L      -

// ^3/72od

PREȘEDINTE,


Sirbu Simion Gheorghe

■ <«

Data: