Hotărârea nr. 220/2013

Hotãrârea nr. 220 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti în societate comercialã pe actiuni

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 220


privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte și Direcția Economică prin care se propune reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 207 / 1997, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 / 08.03.2006; Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 54 / 28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata, Legea nr. 92 / 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local; Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92 / 10.04.2007; Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972 / 3.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 263 / 06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public; Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272 / 12.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

în temeiul art. 36, alin 2, lit „a” din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă înființarea societății comerciale “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” SA Ploiești prin reorganizarea administrativă a REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI, având ca acționar unic Municipiul Ploiești, conform Actului constitutiv, anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sediul social al societății comerciale “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se află în Ploiești, strada Găgeni, nr. 88.


Art.2 Capitalul social subscris si vărsat de acționar - Municjpj reprezentat de Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, este de 12CL@©ÎM^4li^at în 12.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțit^q^-^


Art. 3 (1) Patrimoniul propriu al al Regiei Autonome care se regăsește în situația financiară întocmită la data de 31.12V20'l.'2^^b Hotărârea. Consiliului Local nr.. 208/30.05.20.13,. în valoare .<1           Ă

preluat de S.C. „TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.

(2) Predarea-preluarea activului și pasivului către S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se face pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2012, precum-și în raport cu rezultatele inventarierii’patrimoniului- Regiei-Autonome de Transport Public Ploiești, reflectate în situațiile financiare anuale.

Art. 4 (1) Personalul Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, existent la data reorganizării, se preia în totalitate de către societatea comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A, Ploiești

(2) Personalul își păstrează toate drepturile și obligațiile stabilite prin Contractul Individual de Muncă și Contractul Colectiv de muncă la nivelul regiei, în vigoare la data reorganizării.

A

Art. 5 începând de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Art. 6 (1) Reprezentanții Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor sunt următorii:

- Cosma Marcian

 • - Pana George

 • - Ganea Cristian

 • - Popa Constantin

 • - Popa Gheorghe

 • - Neagu Puiu

 • - Socoleanu Radu

(2) Societatea comercială S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri; pentru primul an de activitate, membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:

 • - Paul Florina

 • - Anghel Paul

 • - Măselușă Marius

 • - Ionică Ion

- Gorneanu Violeta

 • (3) Aprobă contractul de mandat al membrilor Adunării Generale a Acționarilor, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4)  Aprobă numirea auditorului financiar la S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești:

- “Cabinet Expert Meirosu Cristina”

Art. 7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu să semneze actul constitutiv al societății comerciale “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești, în numele Muncipiului Ploiești.

Art. 8 împuternicește directorul Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, dl. Iancovici Cristian-Virgiliu, cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Ceahlău nr. 6, identificat cu CI seria PH nr. 519543, eliberat de Mun.Ploiești la data de 06.01.2005 și dna. Chiriță Gabriela-Mihaela, cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Meșterul Manole nr. 23, identificat cu CI seria PH nr. 635908, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 25.09.2006, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile necesare înființării S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Art. 9 In termen de 6 luni de la prezenta hotărâre, Municipiul Ploiești se obligă să completeze numărul legal de acționari.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale si se infiinteaza, se organizează si se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativa a unitatii administrativ-teritoriala, in funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localității, de marimea si de gradul de dezvoltare al acesteia si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate sociala influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetatean.

Serviciul de transport public de persoane in municipiul Ploiești este asigurat in prezent de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie si troleibuze, respectiv prin curse regulate speciale efectuate cu autobuze.

Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local este obligat sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativa a acestuia.

De asemenea, conform Legii 92/2007, transportatorii autorizați care dețin autorizații de transport eliberate de către autoritatea de autorizare pot fi:

-societăți comerciale înființate de către autoritățile administrației publice locale, deținătoare de autorizații de transport valabile;

 • - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local deținătoare de autorizații de transport valabile;

 • - societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de autorizații de transport valabile;

 • - persoane fizice sau asociații familiale autorizate să presteze transport public local de mărfuri sau de persoane, deținătoare de autorizații de transport valabile.

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem înființarea societății comerciale S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.Â. Ploiești reorganizarea administrativă a REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Fata de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

In conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata, serviciul de utilitate publica este definit ca totalitatea acțiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes general ale colectivităților locale. Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale si se infîinteaza, se organizează si se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativa a unitatii administrativ-teritoriala, in funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localității, de marimea si de gradul de dezvoltare al acesteia si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate sociala influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetatean.

Având in vedere ca transportul public local este foarte sensibil la orice modificare a structurii economice si sociale ale unui oraș, furnizarea serviciului trebuie sa se faca in condiții de siguranța si confort, la un nivel al calitatii cerut de standardele europene.

Serviciul de transport public de persoane in municipiul Ploiești este asigurat in prezent de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie si troleibuze, respectiv prin curse regulate speciale efectuate cu autobuze.

Conform Legii 92/2007, transportatorii autorizați care dețin autorizații de transport eliberate de către autoritatea de autorizare pot fi:

 • -  societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale, deținătoare de. autorizații de transport valabile;

 • -  societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de autorizații de transport valabile;

 • -  societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de autorizații de transport valabile;

 • -  persoane fizice sau asociații familiale autorizate să presteze transport public local de mărfuri sau de persoane, deținătoare de autorizații de transport valabile.


  Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 92/2007 privirid ^serviciile de


transport public local, consiliul local este obligat sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativa a acestuia.                                                    '-??/

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem înființarea societății comerciale “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești reorganizarea administrativă a REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI având ca acționar unic Municipiul Ploiești. Sediul social al societății comerciale „Transurbanitas Express44 S.A. Ploiești va fi în Ploiești, strada Găgeni, nr. 88.

Capitalul social subscris si vărsat de acționar - Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, este de 120.000 lei, divizat în 12.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune. Patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Public, care se regăsește în situația financiară întocmită la data de 32.12.2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 208/30.05.2013, în valoare de 3.479.174 lei va fi preluat de S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 5 membri, iar Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Personalul Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, existent la data reorganizării, va fi preluat în totalitate de către societatea comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești. Personalul își va păstra toate drepturile și obligațiile stabilite prin Contractul Individual de Muncă și Contractul Colectiv de muncă la nivelul regiei, în vigoare la data reorganizării.

începând de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Fata de cele expuse, avizăm favorabi' ’ ctul de hotarare alaturat.


Regia Autonomă de Tra M t Public Ploiești

Director , IancovîdkCristian ^/irgiliu

Iancov


,iliu


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

9                                       5                           7                                                       7

Director Executiv

Iulia Alina AF&andru

Direcția Economică

9

Director Executiv Nicoleta Crăcidnoiu

2 7 JUN 2013

ACT CONSTITUTIVAL SOCIETĂȚII COMERCIALE “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Societatea comerciala S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se înființează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /______________, in temeiul: Legii nr. .51/2006 privind serviciile comunitare

de utilitati publice, Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local nr. 972/2007, Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local nr. 353/2007, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 207 / 1997.

Art. 1 - Societatea se înființează prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, având având ca acționar unic Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Date de identificare:

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2, jud. Prahova, CIF: RO2844855, Cont: RO23TREZ5212450220xxxxx, reprezentat prin primar IULIAN BĂDESCU, act de identitate seria PH, nr. 682458, cod numeric personal 1740521295881, domiciliat în Ploiești, str. Aleea Cătinei, nr. 9, bl.37 E, sc. A, ap. 18, reprezentant legal al Municipiului Ploiești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____________________;

Art 2 - DENUMIREA, FORMA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății

Denumirea societății: “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la societate se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală, capitalul social subscris, cât și cel vărsat.

2.2. Forma juridică


Societatea comercială “TRANSPORT CALATORI Exfe^EȘ&A?Ay^ Ploiești este persoana juridică română având forma juridică Xd^^oele^aț^' comercială pe acțiuni.

Aceasta se organizează, funcționează și își încetează activitatea conformitate cu legile române în vigoare și cu prevederile prezentului act.

2.3. Sediul social

Sediul social este în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, județul Prahova. Sediu secundar: str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 283, Ploiești, județul Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în condițiile legii.

2.4. Forma prescurtată și emblema societății

Prescurtarea S.C.T.C.E. Ploiești reprezintă inițialele denumirii integrale a societății. Societatea are emblemă.

Emblema va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod.

Forma prescurtată se va întrebuința numai în cazul inscripționărilor sau emblemei aplicate pe ștampile, echipamente de muncă, autovehicule și utilaje, iar în cazul textelor numai unde nu se creează confuzii prin utilizare.

Art. 3 - DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Art. 4 - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate este : Alte transporturi terestre de călători^ ce corespunde diviziunii CAEN 493 și având ca obiect de activitate principal:

- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Alte obiecte de activitate:

 • 1811 Tipărirea ziarelor

 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

 • 1814 Legătorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer, reșaparea ș anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc


 • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2562 ’ Operațiuni de mecanică generală

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

 • 2571 Fabricarea produselor de tăiat

 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie

 • 2573 Fabricarea uneltelor

 • 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

 • 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

 • 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 • 2612 Fabricarea altor componente electronice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

 • 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și “semiremorci-

 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 • 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

  3109 3291 3299

  • 3311

  • 3312

  • 3313

  • 3314

  3317

  • 3319

  • 3320

  3530

  3600

  3700

  • 3811

  • 3812

  3821

  3831


Fabricarea de mobilă n.c.a.

Fabricarea măturilor și periilor

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Repararea articolelor fabricate din metal

Repararea mașinilor

Repararea echipamentelor electronice și optice

Repararea echipamentelor electrice


Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.


Repârareâaltorechipamente’

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Furnizarea de abur și aer condiționat

Captarea, tratarea și distribuția apei

Colectarea și epurarea apelor uzate

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din

uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale

 • 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 • 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 Construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și

telecomunicații

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 Lucrări de ipsoserie

 • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

 • 4519 Comerț cu alte autovehicule

 • 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru £

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; repararea motocicletelor

 • 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereul produse chimice pentru industrie


 • 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

 • 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și

avioane ’                 ’   ’ ~                                                   ■

 • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

 • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

 • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

 • 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

 • 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

 • 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 • 4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 Servicii de mutare

5210 Depozitări

5221

5224

5229

5320

 • 5811

 • 5812

 • 5813

 • 5814

5819

5829

5911


Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre Manipulări

Alte activități anexe transporturilor

Alte activități poștale și de curier

Activități de editare a cărților


Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare


Activități de editare a ziarelor

Activități de editare a revistelor și periodicelor

Alte activități de editare

Activități de editare a altor produse software

Activități de producție cinematografică, video și de programe de

televiziune

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 • 6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6910 Activități juridice

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7120 Activități de testări și analize tehnice

 • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate

 • 7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

 • 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

 • 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

 • 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou


(inclusiv calculatoare)

7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipa^ia^nte^î^ bunuri tangibile n.c.a.

8010

8020

8121

8122

 • 8129

 • 8130

8211

 • 8219

specializate de secretariat

 • 8220

8230

8292

8299

 • 8424

 • 8425

8532

8553

8559

8621

8623

8690

 • 9411

 • 9412

9512

9601

9609

Activități de protecție și gardă

Activități de servicii privind sistemele de securizare

Activități generale de curățenie a clădirilor

Activități specializate de curățenie

Alte activități de curățenie

Activități de întreținere peisagistică

Activități combinate de secretariat

Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități


Activități ale centrelor de intermediere telefonică (caii center) Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor Activități de ambalare

i

Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. Activități de ordine publică și de protecție civilă

Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora învățământ secundar, tehnic sau profesional

Școli de conducere (pilotaj)

Alte forme de învățământ n.c.a.

Activități de asistență medicală

Activități de asistență stomatologică

Alte activități referitoare la sănătatea umană

5

Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activități ale organizațiilor profesionale

Repararea echipamentelor de comunicații Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor Alte activități de servicii n.c.a.


Art 5 - CAPITALUL SOCIAL

 • 5.1. Capitalul social subscris de acționarul unic Municipiul Ploiești reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești este în valoare totală de 120.000 lei -aport în numerar și a fost vărsat integral la data autentificării prezentului act. Capitalul social este împărțit în 12.000 acțiuni nominative în valoare de 10 lei /acțiune.

 • 5.2. Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Majorarea

Prin hotărârea adunării generale extraordinare, capitalul social poate fi


majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorif acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sauȘgn^tȘ^^uy prin orice altă formă prevăzută de lege.

Acțiunile noi vor fi liberate prin încorporarea rezervelor, \^țo^^epțite rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau “a primelor de emisiurî^oi-Uprm compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Aporturile în creanțe nu sunt admise.

Capitalul social poate fi majorat parțial sau în totalitate în natură prin hotărârea adunării generale ale acționarilor pe baza evaluării efectuată de experți desemnați de judecătorul-delegat.

Toate acțiunile nou emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii adunării generale; în același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Consiliul de administrație poate fi autorizat ca într-o anumită perioadă, ce nu poate depăși 5 ani de la data înmatriculării societății, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare determinată (capital autorizat) prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Această autorizare se acordă consiliului de administrație de către adunarea generală.

Majorarea capitalului prin mărirea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor reprezentanților municipiului, în afară de cazul în care se va realiza prin încorporarea rezervelor, profitului sau a primelor de emisiune.

Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

(2) Reducerea.

Reducerea capitalului social se poate face in baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin: micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor si dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor; atunci când reducerea capitalului nu este motivata de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totala sau parțiala a asociaților de varsamintele datorate, restituirea către acționari a unei cote parti din aporturi, proporționala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare acțiune sau alte procedee prevăzute de lege.

Art. 6 - ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

 • 6.1. Valoarea nominala a unei acțiuni este de 10 lei.        K         /£ )

 • 6.2. Numărul total al acțiunilor corespunzător capitalului varsat este de 12.000 acțiuni nominative.

 • 6.3. Acțiunile societarii vor curpinde toate elementele prevăzute delege si vor purta semnătură a 2 membri ai consiliului de administrație.

 • 6.4. Acțiunile societarii sunt indivizibile.

 • 6.5. Pana la emiterea si eliberarea de acțiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, va" elibera cate- un certificat de acționar cuprinzând toate elementele unei acțiuni.

 • 6.6. Evidenta acțiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de președintele consiliului de administrație, care se pastreaza la sediul societarii.

Art. 7 - CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETĂȚII

SECȚIUNEA I - CONDUCEREA SOCIETĂȚII

§1. Adunarea generala

7.1. Dispoziții comune

Adunarea Generala a Acționarilor este organul suprem de conducere al societarii care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare si au loc la sediul societarii sau in localul ce se va indica in convocare.

Adunarea Generala a Acționarilor este compusa din 5 reprezentanți ai municipiului, numiri de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

7.2. Convocarea adunării generale

Adunarea generala se convoacă de către consiliul de administrație, in termenul prevăzut de lege, acesta neputand fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării.

Convocarea se publica intr-un ziar de larga răspândire din localitatea in care se afla sediul societarii.

Convocarea va cuprinde:

 • a) - locul si data tinerii adunării generale

 • b) - ordinea de zi.


Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacamciu^J * ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâreuâe, compețențg j adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

7.3. Organizarea adunării generale                           ' _

In ziua si la ora aratate in convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele consiliului de administrație sau de înlocuitorul sau.

Adunarea generala va alege, dintre membrii săi un secretar care verifica:

 • a) lista de prezenta a reprezentanților municipiului;

 • b) procesul - verbal intocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;

 • c) - îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Președintele poate desemna, dintre angajatii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunării generale, se intra in ordinea de zi.

7.4. Hotărârile adunărilor generale

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație, a revocării lor; numirii, revocării sau demiterii auditorului financiar; luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

Procesul verbal, semnat de președinte si secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data si locul adunării generale, acționarii prezenti, numărul reprezentanților municipiului, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cerere, declarațiile reprezentanților municipiului.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale reprezentanților municipiului.

Procesul - verbal se trece in registrul adunărilor generale.

Hotărârile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

7.5 Atacarea in justiție a hotărârilor adunărilor generale

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justiție, in termen de 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României (partea a IV), de oricare dintre reprezentanții municipiului care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul -verbal al ședinței.


societatea isi are sediul.

Membrii consiliu privitoare la revocarea lor din funcție.

Hotararea irevocabila de anulare se menționează in registrul comertuluî'srse publica in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a ), de la data publicării ea fiind opozabila tuturor reprezentanților acționarului.

§ Adunarea generala ordinara

7.6. întrunire, atribuții

Adunarea generala ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la Încheierea exercițiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara are următoarele obligații:

 • a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

 • b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administrație si președintele consiliului de administrație si înlocuitorul acestuia;

 • c) sa numească, sa revoce sau sa demită auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

 • d) sa fixeze remunerația cuvenita pentru exercițiul in curs membrilor consiliului de administrație;

 • e) sa se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

 • f) sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

 • g) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare , Organigrama, statul de funcții si numărul de personal, in condițiile legii.

7.7. Cvorumul legal

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesara prezenta majorității reprezentanților in funcție ai acționarului.

§ Adunarea generala extraordinara

7.8. întrunire, atribuții

Adunarea extraordinara se intuneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pe baza mandatului special acordat de către Consiliul Local Ploiești, pentru:

 • a) schimbarea formei juridice a societății;

 • b) mutarea sediului societății;                                £

 • c) schimbarea obiectului de activitate al societății;             L’c'            ),

 • d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • e) majorarea capitalului social;

 • f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiime^de^^noi acțiuni;

 • g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

 • h) dizolvarea anticipata a societății;

 • i) con versia acțiunilor dintr-o categoriein ceai alta;

 • j) emisiunea de obligațiuni;

 • k) orice modificare a actului constitutiv

 • l) oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

 • 7.9. Cvorumul legal

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesara prezenta majorității reprezentanților in funcție ai acționarului.

SECȚIUNEA II - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 7.10. Societatea este administrata de un consiliu de administrație compus din 5 membri, incepand cu data inmatricularii societății.

Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, cu posibilitate de reînnoire, în condițiile legii.

Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație este de 1 an, noii administratori urmând să fie selectați conform procedurilor legale în vigoare.

înlocuirea Consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generala a acționarilor.

Primii membri ai consiliului de administrație sunt:

 • 1.   Paul Florina CNP______________cetatean roman, născut la data

de_________________in _______________________legitimat cu CI/BI

nr_________seria_________cu domiciliul in____________________________________.

 • 2.  Anghel Paul CNP_____________cetatean roman, născut la data

de_________________in legitimat cu CI/BI nr________seria________cu domiciliul in

 • 3.  Maselusa Marius CNP_____________cetatean roman, născut la data

de_________________in _______________________legitimat cu CI/BI

nr_________seria_________cu domiciliul in____________________________________.

 • 4.   Ionica Ion CNP_____________cetatean roman, născut la data

de________________in ______________________ legitimat cu CI/BI

nr_________seria_________cu domiciliul in____________________________________.

 • 5. Gomeanu Violeta CNP_____________cetatean roman, născut la data

de_________________in _______________________ legitimat cu CI/BI

nr_________seria_________cu domiciliul in____________________________________.

 • 7.11. Președintele consiliului de administrație si înlocuitorul sau sunt numiți de adunarea generala ordinara, pentru o durata ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator si va putea fi revocat numai de aceasta.

Consiliul de administrație pastreaza insa atribuția de reprezentare a societății in raporturile cu directorul general.

 • 7.12. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor imputemicite sa reprezinte societatea, menționând daca ele actioneaza împreuna sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

7.13. Vacanta administratorilor

In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, pana la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Daca vacanta prevăzută la alin. 1 determina scăderea numărului administratorilor sub numărul legal, administratorii ramași convoacă de indata adunarea generala ordinara a acționarilor, pentru a completa numărul de membrii ai consiliului de administrație.

7.14. întrunirile si competentele consiliului de administrație

Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data pe luna la sediul societății.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi si prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

La fiecare ședința se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședința si de către cel puțin un alt administrator.

Directorul general va participa obligatoriu la ședințele consiliului de administrație.

Directorul general va participa obligatoriu la administrație.

ședințele conșilitilui w1

.ce intruni^^cd^^^un participe.

obligați sa participe'la


Directorii si auditorii interni pot fi convocati la or de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați sa de vot

Membrii consiliului de administrație si directorii st adunările generale ale acționarilor.

Consiliul de administrație este insarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al- societății; cu exceptia- -celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;

 • b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor, in condițiile legii;

 • d) supravegherea activitatii directorilor;

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

 • g) avizarea Regulamentul de Organizare si Funcționare, Organigrama, statul de funcții si numărul de personal.

7.15. Deciziile consiliului de administrație

Deciziile consiliului de administrație sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile administratorilor se iau cu votul majorității membrilor consiliului de administrație.

In caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv.

In cazuri excepționale, justificate prin urgenta situației si prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (prin corespondenta) al membrilor fara a fi necesara o întrunire a membrilor, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

7.16. Competentele administratorilor in încheierea unor acte juridice

Consiliul de administrație va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societății, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea acționarilor, pe baza unui mandat special acordat de către Municipiului Ploiești.

7.17. Directorul general


Consiliul de administrație deleaga conducerea societății unui director general, numit în condițiile legii, in prima ședința a consiliului de administrație, stabilindu-se si durata mandatului acestuia.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație si adunării generale a acționarilor. Modul de organizare a activitatii directorului va fi stabilit prin hotarare a consiliului de administrație.

Directorul general va informa consiliul de administrație, in mod regulat si cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorul general poate fi revocat de către consiliul de administrație, in condițiile legii.

Directorul general reprezintă societatea in raporturile cu tertii si in justiție.

7.18. Răspunderi

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor in condițiile privitoare la mandat si a celor special prevăzute de lege. Ei sunt solidar răspunzători fata de societate pentru:

 • a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

 • b) existenta reala a dividendelor plătite;

 • c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

 • d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

 • e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii răspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de lucratorii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcției lor.

Directorul general trebuie sa înștiințeze consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atribuțiilor.

Administratorii societății răspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le denunța celor in drept.

Administratorii sunt exonerați de răspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au făcut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

7.19. Recuzare

Administratorul care are intr-o anumita operațiune, direct sau indirect,


interese contrare celor ale societății, are obligația sa instiinteze^^e^ce administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o delibeț^re;plivito^a la aceasta operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul si in cazul in care, operațiune, știe ca sunt interesate soția, rudele sau afinii sai, pana la ^^ul-al^^/ lea inclusiv.                                                              ■        *


Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.l si 2 atrag răspunderea administratorului pentru daunele produse societății.

SECȚIUNEA III - CONTROLUL SOCIETĂȚII

7.20. Audit financiar

Situațiile financiare ale “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești intra sub incidența reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele Internationale de contabilitate.

Situațiile financiare ale societății comerciale vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar poate exercita profesia de auditor financiar daca indeplineste cumulativ următoarele condiții:

 • - este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;

 • - indeplineste condițiile stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Adunarea generala poate aproba situațiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Primul auditor financiar este “Cabinet Expert Meirosu Cristina”, cu sediul în Ploiești, Romania, str. Duca Vodă, nr. 13, CIF 30313337, Autorizat de CAFR sub nr. 3191/ 2009, prin reprezentant Meirosu Cristina.

7.21. Audit intern

S.C. „Transurbanitas Express** S.A. Ploiești va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania; modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni fiind stabilita in conformitate cu normele mai sus menționate.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație toate neregulile in administrație si incalcarile dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.


Orice acționar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptej^db^ft^e crede ca trebuie verificate, iar aceștia le vor avea in vedere la intoc către consiliul de administrație.

Art. 8 - REGISTRELE SOCIETĂȚII SI SITUAȚIILE FINANCIA

ANUALE

8.1. Registrele societății

Societatea tine, in afara evidentelor prevăzute de lege:

 • a) un registru al acționarilor care sa arate, după caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum si varsamintele făcute in contul acțiunilor.

 • b) un registru al ședințelor si deliberărilor adunărilor generale;

 • c) un registru al ședinței si deliberărilor consiliului de administrație;

 • d) un registru al deliberărilor si constatărilor făcute de auditorii interni in exercitarea mandatului lor;

 • e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fi tinute prin grija consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi tinute in condițiile prevăzute de actele normative respective.

Administratorii au obligația sa pună la dispoziția acționarilor si a oricăror alti solicitant! informații privind structura actionariatului societății si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

De asemenea, sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor in aceleași condiții, registrul prevăzut la alin. 1 lit.b).

Registrul acționarilor se poate tine manual sau in sistem computerizat.

8.2. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecărui an.

8.3. Amortizări

Amortizarea fondurilor fixe ale societarii se face prin aplicarea metodelor stabilite de administratori si aprobate de adunarea generală.

Metodele prevăzute la alin. 1 se elaborează in baza reglementărilor in vigoare, tinandu-se seama de uzura fizică si uzura morală a fondurilor fixe, precum si de strategia de modernizare si retehnologizare a societarii.

 • 8.4. Evidenta contabilă si bilanțul contabil

Societatea comerciala are obligația sa organizeze si sa conducă cor^&fea&â^X proprie respectiv contabilitatea financiara potrivit Legii 82/199^^pij^cata^y^ adaptata la specificul activitatii.                                                        1 4

Societatea comerciala intra sub incidența reglementarilor^ contabile^ / armonizate cu directivele europene si standardele internaționale de d^tabilițfat^^are obligația ca la incheierea exercițiului financiar sa intocmeasca^situâtii financiare anuale care cuprind :

- bilanț

-“contul’de profit"si pierdere

 • -  situația modificărilor capitalului propriu

 • -  situația fluzurilor de trezorerie

- note explicative la situațiile financiare

Administratorii sunt obligați să prezinte auditorilor interni si auditorului financiar, cu cel puțin o lună inainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, insotite de raportul lor si de documentele justificative.

Acționarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilanțul contabil, raportul administratorilor si raportul auditorilor către adunarea generală.

8.5. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală.

Profitul impozabil se stabilește ca diferență intre suma totală a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:

 • a) fond de rezervă de cel puțin 5 % pe an pană când atinge cel puțin a cincea parte din capitalul social. In cazul in care fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat, indiferent de cauză, el va fi completat pană la limita prevăzută de lege. In fondul de rezervă se include, chiar dacă acesta a atins nivelul prevăzut de alin. 2, excedentul obtinut prin vanzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor;

 • b) impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.

Diferența rezultată din calculul de la alin. 1 reprezintă profitul net care va putea fi repartizat potrivit prevederilor legale in vigoare.

Repartizarea dividendului se face pe o acțiune si se inmulteste cu numărul acțiunilor care aparțin fiecărui acționar.

Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală.

8.6. Acoperirea pierderilor

Suportarea pierderilor de către acționari se face in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Actul constitutiv poate fi modificat de reprezentanții municipiului pe baza

- - unui- mandat- special acordat de- către-Consiliul- Local al -Municipiului -Ploiești- in--------

adunarea generala extraordinara, cu respectarea condițiilor de fond si de forma prevăzute de lege pentru incheierea lui, in următoarele situații:

 • - schimbarea obiectului principal de activitate;

 • - modificarea capitalului social;

 • - mutarea sediului societății;

 • - infiintarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • - fuziunea si divizarea;

 • - reducerea sau prelungirea duratei societății;

 • - dizolvarea si lichidarea ei.

Forma autentica a actului modificator adoptat este obligatorie atunci când are ca obiect:

 • a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;

 • b) modificarea formei juridice a societății intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

 • c) majorarea capitalului social prin subscripție publica.

9.2. Efecte

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

După, fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate in temeiul hotărârii judecatorului-delegat.

Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

Art. 10- DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

SECȚIUNEA I - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

10.1. Cauze de dizolvare


Societatea se dizolva prin:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotararea adunării generale;

 • d) hotararea tribunalului;

------------------e) falimentul societății;- ----------------------------------------------------------------


 • f) diminuarea capitalului social sub minimul prevăzut de lege, cu excepția cazului in care valoarea sa este adusa la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in același timp cu hotararea de reducere a capitalului. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de lege ;

 • g) alte cauze prevăzute de lege.

10.2. Revenirea asupra hotărârii de dizolvare

In cazul dizolvării societății prin hotararea acționarilor, aceștia pot reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, atat timp cat nu s-a făcut nici o repartiție din activul ei.

Noua hotarare se menționează in registrul comerțului, după care oficiul registrului comerțului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

10.3. înscrierea dizolvării in registrul comerțului

Dizolvarea societății trebuie sa fie inscrisa in registrul comerțului si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legii.

10.4. Efectele dizolvării

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau in alte cazuri prevăzute de lege. La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator in condițiile stabilite de lege.

Daca judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului legal, persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comerțului, prin incheiere a judecătorului delegat,


pronunțata la cererea Oficiului National al Registrului Come pârtilor, conform dreptului comun.

Din momentul dizolvării, directorul, administ noi operațiuni. In caz contrar, aceștia sunt personal acțiunile Întreprinse. Aceasta interdicție se aplica din ziua expirării te pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentința judecătoreasca.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operațiunile lichidării, pana la terminarea acesteia. -----------------------------------------------------.-----------------------------

Dizolvarea societății inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

SECȚIUNEA II - FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

10.5. Hotararea asupra fuziunii sau divizării

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de adunarea generala, in condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

10.6. Efectele fuziunii sau divizării

Fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

 • a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, către societatea absorbanta sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societarii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;

 • b) acționarii sau asociații societarii absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociati ai societarii absorbante, respectiv ai societarilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;

 • c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.

Nulitatea unei fuziuni sau divizări poate fi declarata numai prin hotarare judecătoreasca.

10.7. Proiectul de fuziune sau divizare

Administratorii societăților care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata. Aceștia vor intocmi, de asemenea, un raport scris in care vor explica proiectul de fuziune sau de divizare, raport ce va fi examinat de unul sau mai multi experti desemnați de judecatorul-delegat si vor pune, in termenul legal, la dispoziția acționarilor, la

sediul societății, documentele cerute de lege.                      / £7

Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentam^ sp^i^^loy5 participante, se depune la oficiul registrului comerțului unde esle^inffe.^|^latf fiecare societate, insotit de o declarație a societății care inceteaza a -exisțaiirur^^ fuziunii sau divizării, despre modul cum a hotarat sa stingă pasivul

Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala pârtilor, integral sau in extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii pârtilor, cu cel puțin 30“de"zile Înaintea"“datelor “ședințelor in-care “adunările“generale extraordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizării.

Cu cel puțin o luna inainte de data adunării generale extraordinare care urmeaza sa se pronunțe asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispoziția actionarilor/asociatilor, la sediul societății, următoarele documente:

 • a) proiectul de fuziune sau de divizare;

 • b) raportul scris al administratorilor ;

 • c) situațiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare;

 • d) situațiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situații financiare anuale au fost intocmite pentru un exercițiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;

 • e) raportul auditorului financiar;

 • f) raportul expertului/expertilor numit(i) de judecatorul-delegat;

 • g) evidenta contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societății.

Acționarii sau asociații vor putea obține gratuit copii de pe actele enumerate anterior sau extrase din ele.

Administratorii societății absorbite sau ai societății care este divizata răspund civil fata de acționarii sau asociații acelei societăți pentru neregularitatile comise in pregătirea si realizarea fuziunii sau divizării.

 • 10.8. Actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante se înregistrează in registrul comerțului in a cărui circumscripție isi are sediul societatea si, vizat de judecătorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

Publicitatea pentru societățile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societăți nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante de către judecătorul delegat.

Art. 11 - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

 • 11.1. Hotararea de lichidare

Adunarea generala extraordinara hotărăște lichidarea societății■ svOmJfea^ lichidatorilor.

Adunarea generala hotărăște cu majoritatea prevăzută pentrm^bdJ-fiiQ'^^ actului constitutiv. In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirba?^se;^face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau dintre asociati, cu citarea societății si a celor care au cerut-o.

Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința"care if tineflocul, precum si orice act ulterior-care ar aduce schimbări cu-privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiara aprobata pana la inceperea lichidării. In cazul in care unul sau mai multi administratori sunt numiți lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, se va depune la oficiul registrului comerțului si se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreuna cu bilanțul final de lichidare.

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In condițiile legislației insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

Toate actele care emana de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

11.2. Atribuțiile lichidatorilor

In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeași majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

 • a) sa stea in judecata in numele societății;

 • b) sa execute si sa termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;

 • c) sa vanda, prin licitație publica, imobilele si orice avere mobiliara a societății;

 • d) sa faca tranzacții;

 • e) sa lichideze si sa încaseze creanțele societății.

 • f) sa contracteze obligații cambiale, sa faca împrumuturi neipotecare si sa îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio suma in contul pârtilor ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

Asociații vor putea cere insa ca sumele reținute sa fie depuse la o banca si sa se faca repartizarea asupra acțiunilor sau pârtilor sociale, chiar in timpul lichidării, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor.

In cazul in care fondurile societății nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie sa ceara sumele necesare asociaților care răspund

nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele.

 • 11.3. încheierea lichidării


Lichidarea societății trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data diz daca tribunalul nu a prelungit acest termen.

In termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului.

11.4. Bilanțul contabil final

După terminarea lichidării, lichidatorii intocmesc situația financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, insotita de raportul auditorului financiar.

Situația financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționata, la oficiul registrului comerțului si se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Sumele cuvenite acționarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitățile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui acționarului.

Plata se va face persoanei aratate sau posesorului acțiunilor, retinandu-se titlul.

Art. 12-LITIGII

Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice se soluționează, cu prioritate, pe cale amiabila. In caz contrar, sunt de competenta instanțelor judecătorești din Romania.

Art. 13 - DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legii privind societățile comerciale, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

Prezentul act constitutiv se intocmeste in_______exemplare____________si

se autentifica la notarul public.

Semnaturile fondatorilor

CONTRACT DE MANDAT


ANEXA NR. La HCL nrCARI______________________________________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Municipiul Ploiești, în calitate de acționar la Societatea Comercială « Transport Public» S.A Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul București nr. 2-4, Județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu.

Societatea Comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general Iancovici Cristian-Virgiliu.

Și

 • 1 ..................., reprezentant al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.

, cu domiciliul în__________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria

____, nr._______, eliberată de

 • 2 ..................., reprezentant al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.

, cu domiciliul în__________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria

____, nr._______, eliberată de

 • 3 ..................., reprezentant al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.

, cu domiciliul în__________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria

____, nr._______, eliberată de

 • 4 ..................., reprezentant al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.

, cu domiciliul în__________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria

____, nr._______, eliberată de

 • 5 ..................., reprezentant al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.

, cu domiciliul în__________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria

____, nr._______, eliberată de

în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI


ART.2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,/republicată; modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr. 1(§9^2011 pri^in’d^ guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice, Municipiul Ploieștifcin\xcalîtate acționar la SC “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Plâ&fea^ăîmputernicire persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice cerezul^fe^mn calitatea sa de acționari, iar mandatarii își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește pe mandatari în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a SC “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Actele făcute de către mandatari, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

3

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentanți al acționarului, dar nu mai mult de 4 ani, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” SA. Ploiești

Indemnizația de mandatar anuală este de 600 de lei brut, de ședință, și se va plăti din fondurile Societatea Comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația nu vor fi mai multe de 4 pe an, câte una pe fiecare trimestru.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordine! de zi de către primarul municipiului Ploiești.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARILOR

ART. 5

In perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarii îndeplinesc alături de ceilalți reprezentanți obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi;

 • e) schimbarea obiectului de activitate;


 • f) fuziunea și divizarea;

 • g) dizolvarea și lichidarea ei.

ART. 6

Mandatarii, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să economico-financiară a societății, să anunțe și să propună rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Mandatarii se obligă “să" îndeplinească’"mandatul pe’ toată’“durată“contractului și răspunde față de mandanți pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5, și vor informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANȚILOR

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarilor sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP.6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.9.Răspunderea mandatarilor:

 • a) mandatarii sunt ținuți răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. In acest sens, răspunderea lor funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandanților prin fapte sau omisuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarilor.

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarii răspund și potrivit legii penale.

ART.lO.Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fî operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatari prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI


ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarilor;

 • d) renunțarea mandatarilor;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarilor;

  Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatari a contractului.


Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea’ unor noi mandatari ech’ivalează cU revocarea mandatului; de Ta data notificării’.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale după caz își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi_________________________.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar,

Iulian Bădescu

Oficiul Registrului Comerțului de pe langa

Tribunalul PRAHOVA

Act normativ de infiintare: QUG 129/2002

Cod de identificare fiscala: 14942091

Localitate: Ploiești

Str. Vornicei nr. 4

Județul: PRAHOVA

Cod IBAN: R070TREZ7005032XXX004150

Banca: DTCPMB


Denumirea serviciului

Valoare totala fara TVA

FOND BULETIN Legea nr.277/2009 (10%)

' 4,50

FOND LICHIDARE Legea nr.169/2010 (50%)

22,50

VERIF DISFON SI REZERV DEN’FIRMĂ PJ/PE      ......

45,00

.       TOTAL DE PLATA

72,00

Conform ifegîi nr.82/1991. Legii nr.571/2003 si OMFP nr.2226/2006. Sistem de inseriere si numerotare asigurat si gestionat de utilizator si aflat in responsabilitatea acestuia.


j-apincașat suma de:

apt ezje.cis ido i 1 e i

72,00 lei, adica:


Achitat (pentru): TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS

SA


25/06/2013-11:29:39


(Exemplar nr.l)


Casier,


Tine ioc de factura si chitanța de încasare. Valabil neplatitor TVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind reorganizarea Regiei

Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

și a emis:
PREȘEDINȚ Sirbu Simion Gheo,