Hotărârea nr. 22/2013

Hotãrârea nr. 22 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti cu o nouã pozitie având numãrul curent 1243 referitoare la imobilul-teren din Ploiesti, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 22


privind completarea Anexei nr.l la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești cu o noua poziție având numărul curent 1243 referitoare la imobilul-teren din Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Ursu Razvan Ion , Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului ;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, cu o noua poziție avand număr curent 1243 identificata conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAPROBAT, VICEPRIMAR

I                   eseu


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești cu o noua poziție având numărul curent 1243 referitoare la imobilul teren din Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

In timp, prin efectul legii sau prin alte acte normative in patrimoniul municipiului au intrat bunuri imobile asupra cărora autoritatea publică locală trebuie sa-si manifeste atributele dreptului de proprietate si anume: posesia, dispoziția si folosința.

In temeiul prevederilor Hotărârii nr. 18/1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, locuințele reprezentând fondul locativ de stat și spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești. De asemenea, prin Hotărârea nr.20/1998, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea în administrarea sa directă a locuințelor, spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuința și a terenurilor aferente sus menționate.

Predarea - Primirea acestora s-a făcut pe bază de proces verbal.

Prin adresa înregistrată sub nr. 10068/2006 la Primăria municipiului Ploiești, S.C.Conți S.A. a precizat ca potrivit ordinului Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară proprietarii au obligația să procedeze la efectuarea lucrării cadastrale a imobilelor si intabularea proprietății.

In vederea intabulării, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară solicită lucrarea cadastrală a imobilului și actul de proprietate al municipiului Ploiești pentru fiecare imobil.

Ca atare, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești, nr. 267/2006 v au fost incluse in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al^pnicipitilur./ mai multe categorii de bunuri, in Anexa 1 fiind incluse locuințele supuse;încfiinbni^gL , terenurile aferente.

In evidențele municipiului Ploiești a figurat imobilul situat în PloieșuT^tfrTon Luca Caragiale nr. 20. Acest imobil a făcut obiectul unei notificări formulată în baza prevederilor legii nr. 10 /2001.

Prin Dispoziția nr. 4894/2004 emisă de Primarul municipiului Ploiești a fost respinsa notificarea prin care dl Panțu Vasile a solicitat restituirea în natura a imobilului situat in Ploiești str. Ion Luca Caragiale nr. 20 întrucât nu a prezentat documente in susținerea notificării.

împotriva acestei Dispoziții petentul a formulat contestație, iar prin sentința civila nr. 964/21.09.2004 pronunțata de Tribunalul Prahova in dosarul 3990/2004 aceasta a fost admisa, dispunându-se restituirea în natura a acestui imobil.

Sentința a ramas definitiva prin Decizia nr. 250/22.02.2005 pronunțata de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 9806/2004, ca urmare a respingerii apelului formulat de Primăria municipiului Ploiești, ca nefondat.

Prin somația nr. 171/31.07.2006 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Matei Sebastian în dosarul executare nr. 171/2006, a început executarea silita în baza titlului executoriu reprezentat de sentința nr. 964/21.06.2004 pronunțata de Tribunalul Prahova, pentru restituirea imobilului situat in str. Ion Luca Caragiale nr. 20, fiind încheiat procesul - verbal din data de 14.08.2006.

împotriva deciziei nr. 250/22.02.2005 pronunțata de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 9806/2004 instituția noastră a declarat recurs care a fost admis prin Decizia nr. 6279/03.10.2007 pronunțată de înalta Curte de Casație si Justiție București. Prin aceasta hotărâre judecătoreasca a fost respinsa contestația formulată de dl Pantu Vasile.

Având in vedere faptul ca prin decizia nr. 6279/03.10.2007 pronunțată de înalta Curte de Casație si Justiție București în dosarul nr. 19943/1/2005 titlul

9                                   9                                  9

executoriu a fost desființat, ca urmare a adresei Direcției de Gestiune Patrimoniu nr. 184/06.06.2008 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a formulat acțiunea înregistrata cu nr. 8202/281/2008, avand ca obiect întoarcere executare, prin care s-a solicitat in contradictoriu cu Panțu Vasile anularea procesului verbal încheiat în data de 14.08.2006 de către Biroul Executoriului Judecătoresc Matei Sebastian și restabilirea situație anterioare.

Intimatul Panțu Vasile a formulat cerere reconvenționala prin care a solicitat obligarea instituției noastre la plata contravalorii îmbunătățirilor executate la imobil.

Prin sentința nr. 11714/09.11.2010 pronunțata de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. 8202/281/2008 a fost admisa acțiunea, a fost anulat procesul-verbal de executare incheiat in data de 14.08.2006 de către Biroul Executoriului Judecătoresc

Matei Sebastian și s-a dispus restabilirea situației anterioare, fiind obligați moștenitorii intimatului la restituirea imobilului, iar cererea reconvenționala a fost respinsa.

împotriva acestei sentințe au formulat recurs moștenitorii intimatului, Panțu George Constantin și Panțu Irina Gabriela, care a fost admis prin Decizia nr. 861/08.06.2011 pronunțata de Tribunalul Prahova, prin care a fost modificată în pa sentința m sensul ca a fost admisa cererea reconventionala și m consecmțaȚ^Uțiit^ noastra a fost obligata la plata sumei de 330367 lei reprezentând contravaloarea lucrări efectuate la imobilul situat in Ploiești str. Ion Luca Caragiale nr. 20 și plata sumei de 866.25 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Menționăm că prin Decizia nr. 138/.02.06.2011 pronunțata de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 646,8/105/2008, definitivă și irevocabilă s-a constatat dreptul dnei Muntean Lydia în calitate de persoana îndreptățită de a beneficia de măsuri reparatorii pentru imobilul construcție situat in Ploiești str. Cuza Vodă nr. 2 prin compensare cu imobilul construcție situat in Ploiești str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Această decizie a fost dusă la îndeplinire prin emiterea Dispoziției Primarului municipiului Ploiești nr.2118/25.06.2012 ramasă definitivă în 14.08.2012 și încheierea protocolului de predare preluare nr. 17603 din data de 23.11.2012.

Ca atare, se constată necesitatea reincluderii imobilului teren din Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, în patrimoniul municipiului Ploiești.

în ședința din data de 15.01.2013, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, a dispus promovarea unui proiect de hotărâre corespunzător.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tabirca—

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC- CONTENCIOS , ACHIZIȚII
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR

CONT ABIL,CONTRACTE DIRECTOR,

Nicoleta Crăciunoiu

întocmit: Popescu FJprentina


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieșticu o noua poziție avand numărul curent 1243 referitoare la imobilul teren din Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii și prin alte acte normative în patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra cărora municipiul are drept de proprietate privată.

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele diverșilor administratori de-a lungul timpului.

In evidențele municipiului Ploiești a figurat imobilul situat în Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20. In baza procesului - verbal încheiat in data de 14.08.2006 de către Biroul Executorul Judecătoresc Matei Sebastian prin care s-a dispus punerea în posesie a dlui Panțu Vasile asupra acestui imobil, s-a procedat la excluderea acestuia din patrimoniul municipiului Ploiești.

Prin sentința civilă nr. 11714/09.11.2010 a fost admisă acțiunea având ca obiect întoarcere executare, formulată de contestatoarea Primăria municipiului Ploiești prin primar și a fost anulat procesul verbal de executare din 14. 08. 2006, încheiat de BEJ Matei Sebastian și s-a dispus restabilirea situației anterioare executării .

Ulterior prin Decizia nr.l38/02.06.2011 emisa de Curtea de Apel Ploiești s-a admis apelul, schimbând în parte Sentința Civila nr. 1581/04.06.2008 pronunțata de Tribunalul Prahova în sensul restituirii prin compensare a imobilului construcție situat în Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20 către dna Muntean Lydia in calitate de persoana îndreptățită de a beneficia de măsurile reparatorii pentru imobilul construcție situat în strada Cuza Vodă nr. 2 (în prezent demolat).

Această decizie a fost dusă la îndeplinire prin emiterea Dispoziției Primarului municipiului Ploiești nr.2118/25.06.2012 ramasă definitivă în 14.08.2012 și încheierea protocolului de predare preluare nr. 17603 din data de 23.11.2012.

Ca atare, este necesară completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006, în sensul reincluderii terenului situat în Ploiești str. Ion Luca Caragiale nr. 20 în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Consilieri: Dumitru Cristia Ursu Razvan Popa Constantin


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


NR.

1 POZ.

ADRESA

IMOBIL

NUME SI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA

(MP)

OBSERVAȚII

1243

Ion Luca

Caragiale

nr. 20

-

Teren

1060,90

Teren cu destinația de curți/gradini și teren siutat sub construcții

DIRECTOR; kxECUTIV,

Florin Pteache F

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tabircaîntocmit, Florentina Popescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


• f l-r> •//•■• fe.. W.-'   ,.u._

6*

••■ ?X /■


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat jn discuții proiectul de hotararejprivind //(tâMtetâ Wi .W  Nuli .rtoMfi m. U^/^.^oce //,

<uk .nfâw/ /ut a (kwÂ


studiu tAâlO JFUlA: JlUfll/f Ml //Uit hfâfya/ 3mcuUii/A, //C'U    ,

Lkțok /UL Q, TkiT/<2î TC/C/îU (yi/tuT/lut lua^t/                                             /tieic

ctiu /MilMfat/ Pti .Vru /qcm            (M,2o

si q constatat:

#v/ț?

Data:


PREȘEDINTE,