Hotărârea nr. 219/2013

Hotãrârea nr. 219 privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiesti si Asociatia Comunitarã Lupii Galbeni 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 219

privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară

„Lupii Galbeni 2012’’

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte și Direcției Economice prin care se propune aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară „Lupii Galbeni 2012”;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Aprobă Regulamentul privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară „Lupii Galbeni 2012”, conform anexei nr. 1.

Art 2. Aprobă lista jucătorilor și staff-ului FC Petrolul îndreptățiți a fi premiați, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Ia act de Statutul și de Actul constitutiv al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012” Ploiești - anexa nr. 3.

Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 5. Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință

Georg^Pană


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. /2013


1456/21.01.2013

PREAMBUL:

Având în vedere faptul că, la data de 20.12.2012, Consiliului Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 466/2012 privind cooperarea dintre Municipiul Ploiești (MUNICIPIUL) și Asociația Comunitară “Lupii Galbeni 2012” (ASOCIAȚIA) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv susținerea și promovarea performanței echipei de fotbal FC Petrolul;

Ținând cont de faptul că în aplicarea HCL 466/20.12.2012, sus menționată, părțile au înțeles să încheie și să își asume contractul încheiat la Municipiul Ploiești sub nr. 1456/21.01.2013 având ca obiect premierea financiară pentru promovarea și dezvoltarea fotbalului de performanță, desfasurat de Fotbal Club Petrolul S.A., sub condiția clasării Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe unul din locurile 1-10 din cadrul Campionatului National de Fotbal - Liga I, începând cu Ediția 2012/2013, sau a câștigării competiției naționale desfășurată sub denumirea de „Cupa României”, începând cu Ediția 2012/2013;

Părțile au adoptat, de comun acord, prezentul:

Regulament privind punerea în aplicare a contractului de cooperare nr. 1456/21.01.2013

în următoarele condiții:

Art. 1 în termen de 5 zile de la terminarea fiecărei Ediții de Campionat Național de Fotbal - Liga I, respectiv de la câștigarea competiției naționale desfășurată sub denumirea de „Cupa României”, începând cu Ediția 2012/2013, ASOCIAȚIA va depune la Registratura MUNICIPIULUI Ploiești cererea de finanțare.

Art. 2. La terminarea fiecărei Ediții de Campionat Național ^e^Foțbal^-ț-Lig^ I, respectiv de la câștigarea competiției naționale desfasurata sub denumirea Mc " a României”, începând cu Ediția 2012/2013, MUNICIPIUL PJpieștifjfvâ a ASOCIAȚIEI, sumele bănești cuvenite, in limita bugetului aprobat, confem^rbr^^Fdin Contractul de cooperare nr. 1456/21.01.2013, care va avea următorul contim"' b

4.1.1 Sa asigure, in limita bugetului aprobat, sumele reprezentând premii care urmeaza a fi achitate jucătorilor si staff-ului (antrenor, masor, medic, asistent, kinetoterapeut, preparator fizic, manager sportiv) F.C. Petrolul Ploiești cu titlu de ----------premiere,- dupacumurmeaza:---------------------------------------------------------------------------

 • a) suma de 1.000.000 Euro, in cazul clasării Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe unul din locurile 10 — 6 in Campionatul National de Fotbal — Liga I;

 • b) suma de 2.000.000 Euro, in cazul clasării Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe unul din locurile 5-1 in Campionatul National de Fotbal — Liga I;

 • c) suma de 1.000.000 Euro in cazul câștigării competiției naționale desfășurate sub denumirea de „ Cupa României ”.

Municipiul Ploiești iși rezervă dreptul de a eșalona plățile.

Orice mențiune, din cuprinsul contractului, la sumele acordate de către Municipiu jucătorilor si staff-ului FC Petrolul Ploiești se intelege ca face referire numai la premierea acestora

Art. 3. Municipiul va achita Asociație sumele bănești cuvenite conform art. 4.1.1 din contractul de cooperare nr. 1456/21.01.2013, asa cum a fost modificat prin prezentul regulament, doar in condițiile in care SC FC Petrolul SA face dovada ca nu are datorii la municipiul Ploiești sau la societăți comerciale la care Municipiul are o participatie care ii asigura controlul, conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 4 ASOCIAȚIA va utiliza și va justifica sumele de bani, reprezentând premii, primite de la MUNICIPIUL Ploiești, conform art. 4.2.1 din Contract, in termen de 30 de zile de la data achitării acestora.

Art. 5.1. ASOCIAȚIA va utiliza sumele de bani primite in baza Contractului pentru plata premiilor jucătorilor si staff-ului FC Petrolul, cu contract în desfășurare în anul competițional 2012-2013, precum și pentru plata taxelor, stabilite de legislația în vigoare, aferente plăților efectuate către jucători și staff.

 • 5.2. Sumele achitate de Municipiu si nejustificate de Asociație in termen de 30 de zile de la data la care s-a făcut plata de către Municipiu vor fi restituite de către Asociație.

 • 5.3. Vor face obiectul art. 5.2. si sumele justificate de Asociație, dar care nu au fost utilizate in conformitate cu prezentul regulament.

Art. 6 Asociația va utiliza sumele de bani primite in baza contractului doar pentru plata premiilor jucătorilor si staff-ului (antrenor, masor, medic, asistent, kinetoterapeut,

preparator fizic, manager sportiv) FC Petrolul, precum si pentru plata ta^îor sfabil^ță^ legislația in vigoare aferente plăților efectuate către jucători si staff.


Art. 7 ASOCIAȚIA va efectua plata sumelor de bani, reprezen jucătorii și/sau staff-ul FC Petrolul numai prin virament bancar (OP).

Art. 8 ASOCIAȚIA va justifica sumele de bani primite, prin depunerea la Municipiul Ploiești a unei adrese de înaintare care va fi însoțită de un dosar care va conține următoarele tipuri de documente în copie xerox, certificate “conform cu --------originalul-:-ordine-de plată (pentru viramentele bancare),-contracte-încheiate între-jucători- -și/sau staff și SC Fotbal Club Petrolul S.A., acorduri încheiate între jucători și/sau staff și Asociația Comunitară “Lupii Galbeni 2012”. Dosarul va conține un centralizator în care vor fi menționate documentele atașate în copie xerox si conform cu originalul.

Art. 9 MUNICIPIUL va aduce la cunoștință ASOCIAȚIEI persoanele delegate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești si/sau Municipiul Ploiești să efectueze controlul privind modul de utilizare a sumelor acordate în baza Contractului.

Art. 10 Prezentul regulament este parte a Contractului de cooperare nr. 1456/21.01.2013, pe care îl completează și îl modifică în mod corespunzător.

Prezentul Regulament a fost încheiat azi, ____________ în 2 (două) exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ASOCIAȚIA COMUNITARĂ LUPII GALBENI 2012


PRIMAR

Iulian BĂDESCU


Director General Daniel CAPRA

DIRECTOR

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

ROM ANI A JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară ”Lupii Galbeni 2012”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466/20 decembrie 2012 s-a aprobat cooperarea Municipiului Ploiești cu Asociația Comunitară „Lupii Galbeni 2012”, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal susținerea și promovarea echipei de fotbal F.C. Petrolul.

Conform art. 2 din contractul de cooperare, ”Scopul contractului îl constituie susținerea financiara pentru promovarea si dezvoltarea fotbalului de performanta desfasurat de Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, sub condiția clasării Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe unul din locurile 1-10 din cadrul Campionatului National de Fotbal - Liga I, incepand cu Ediția 2012/2013, sau a câștigării competiției naționale desfasurata sub denumirea de „Cupa României”, incepand cu Ediția 2012/2013. ”

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară

”Lupii Galbeni 2012”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466/20 decembrie 2012 s-a aprobat cooperarea Municipiului Ploiești cu Asociația Comunitară „Lupii Galbeni 2012”, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal susținerea și promovarea echipei de fotbal F.C. Petrolul.

Asociația Comunitară „Lupii Galbeni 2012” este o persoană juridică română de drept privat, autonomă, apolitică, neguvemamentală, fără scop patrimonial, constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată. Scopul propus al Asociației îl constituie sprijinirea SC FC Petrolul SA, în vederea dezvoltării fotbalului de performanță în Municipiul Ploiești.

Conform art. 2 din contractul de cooperare, "Scopul contractului îl constituie susținerea financiara pentru promovarea si dezvoltarea fotbalului de performanta desfasurat de Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, sub condiția clasării Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe unul din locurile 1-10 din cadrul Campionatului National de Fotbal - Liga I, începând cu Ediția 2012/2013, sau a câștigării competiției naționale desfasurata sub denumirea de „Cupa României”, începând cu Ediția 2012/2013. ”

Având în vedere clasarea Echipei FC Petrolul Ploiești (Seniori) pe locul 3 in Campionatul National de Fotbal - Liga I și castigarea competiției naționale desfășurate sub denumirea de „Cupa României” se impune aprobarea unui Regulament privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară ”Lupii Galbeni 2012”.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărîre alăturat.

DIRECTOR,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Nicoleta Crăciunoiii

LISTA JUCĂTORI, STAFF LOT FC PETROLUL PREMIERE - Asociația Comunitara "LUPII GALBENI 2012


Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

Funcție

Oc

V

JUCĂTORI

1

ALCENAT JEAN SONY

FOTBALIST

2

BOUDJEMAA DAMIEN MOHAND

FOTBALIST

3

KHAMI ITOI I.9KI VASII I

FOTBALIST

4

MUSTIVAR SONI

FOTBALIST

5

VALINCIUS POVILAS

FOTBALIST

6

YOUNES HAMZA

FOTBALIST

7

ACHIM SEBASTIAN-ZOLTAN

FOTBALIST

8

BOKILA JEREMY LOTETEKA

FOTBALIST

9

BORNESCU MIRCEA-ALEXANDRU

FOTBALIST

10

CRISTESCU MARIAN

FOTBALIST

11

ELHAD ZAKIR NAZIRI

FOTBALIST

12

ENZA-YAMISSI MANASE RUBEN

FOTBALIST

13

HOBAN OVIDIU-STEFAN

FOTBALIST

14

GHEORGHE GROZAV-TEODOR

FOTBALIST

15

GRECU CONSTANTIN

FOTBALIST

16

GUALBERTO MOJICA OLMOS

FOTBALIST

17

GUILHERME HAUBERT

FOTBALIST

18

MARINESCU LAURENTIU-NICOLAE

FOTBALIST

19

MORAR VLADUT-CALIN

FOTBALIST

20

NEAG IOAN

FOTBALIST

21

REGUFE ALVES GERALDO W.

FOTBALIST

22

RENAN DA SILVAS

FOTBALIST

23

ROMARIO SANTOS PIRES

FOTBALIST

24

SAUVADET FLORENT ALEXANDRE

FOTBALIST

25

GALAMAZ GEORGE

FOTBALIST

26

OPRITA DANIEL

FOTBALIST

STAFF

1

CONTRA COSMIN

ANTRENOR PRINCIPAL

2

ROȘU LAURENTIU

ANTRENOR SECUND

3

JIPA DUMITRU

ANTRENOR PORTARI

4

STAMATESCU CLAUDIU

MEDIC

5

MELCHIORRE GIOVANNI

PREPARATOR FIZIC

6

FRANCISCO IGNACIO MARTINEZ CABRERA

PREPARATOR FIZIC

7

NEGOITA RAZVAN

MASEUR

8

COSTACHE FLORIN

MASEUR

9

MARIUS NICOLAE

MANAGER SPORTIV

10

CRISTIVLAD

----------——----

TEAM MANAGER

Asociația Comunitara "LUPII GALBENI 2012"

Cu sediul social in:

Municipiul Ploiești

Str. Domnișori nr. 8

Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17

Județul Prahova înregistrata in Registrul Special Judecătoria Ploiești

Nr. 80/2012


C.I.F. 30919031/19.11.2012

O

HOTARAREA ADUNARH GENERALE EXTRAORDINARE


Data: 14.06.2013, ora 14:00.

Locul: Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, BL 8E, Sc. A, Et. 4, Ap.17, județul Prahova.

Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata de către Comitetul Director al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012", cu respectarea prevederilor art. 17.4. din Statut, la data de 30.05.2013.

Membrii asociati, participanti la ședința, au constatat faptul ca Adunarea Generala Extraordinara este statutar constituita, conform dispozițiilor art. 20 din Statut.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012" au participat următorii membrii asociati-fondatori:

- Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 115096, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 07.09.2012;

-Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 111880, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 27.08.2012; si:
-SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social ini

Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, inregis., la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1'99'9, (CUI: RO 1165^790,'. reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, cetatean roman, domidliatih Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23., Se. iC, Et. 3, Ap, 56; =^=4=^ județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr, 1150'9(6,, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 07.09.2012, in calitate de Director (General.

Membrii participanti la ședința au hotarat, in unanimitate, faptul ca ședința Adunării Generale Extraordinare a fost convocata in mod statutar de către Comitetul Director, precum si faptul ca in ședința pot fi adoptate hotarari valabile, fiind indeplinite condițiile prevăzute la art. 2(0 (din Statutul Asociației.

In aplicarea prevederilor art. 19 din Statutul Asociației, ședința Adunării Generale Extraordinare a fost condusa de către Președintele Asociației, domnul Nicolae Capra.

Pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare au figurat următoarele probleme:

1.Aprobarea cererii de retragere din Asociație formulata ide membrul fondator-asociat Florian WALTER, cetatean roman, (domiailiat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin (C.1I. seria IE nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de (09j082(006,, CNP 1630213400100.

2.Aprobarea cererii de primire in Asociația (Comunitara „Lupii (Galbeni 2012", ca membru asociat in cadrul Adunării Generale, Întocmită de domnul Gabriel TOM A, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Aviatorilor nr. 6, Bl. 105A2, Et. 2, Ap. 9, județul Prahova, identificat prin (C.I. seria PX nr. 132186, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 22.112(012.

3. împuternicirea domnului Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, lSc. A, lEt. 4, Ap. 17, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 5(63749, eliberata ide Politia Municipiului Ploiești Ia data de 26.08.2005, (Cod Numeric Personal 1740409290070, consilier juridic, membru al Uniunii (Colegiilor (Consilierilor Juridici din Romania - Colegiul Consilierilor Juridici BuiQuțne^^șșr^nețțacteze Hotararea Adunării Generale Extraordinare, sa reph^^inte Asociația


vederea autentificarii/atestarii prezentului Proces-Verbal, precum si a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, respectiv la Judecătoria Ploiești, in vederea inscrierii modificărilor si completărilor la Actul constitutiv si la Statutul Asociației in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor (Registrul Special) aflat la Grefa instanței.

In urma dezbaterilor, membrii asociati-fondatori, prezenti in ședința, in unanimitate, au adoptat:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

AJSe aproba cererea de retragere din Asociație formulata, in acest sens,


de domnul Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100.

Membrii asociati-fondatori, prezenti in ședința, in unanimitate, au luat act de faptul ca cererea domnului Florian WALTER, avand ca obiect retragerea acestuia din calitatea de membru-fondator al Asociației, a fost formulata de acesta in scris la data de 28.05.2013, in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, respectiv a fost inregistrata la Registratura Asociației sub nr. 04/28.05.2013.

B)Se aproba cererea de primire in Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012”, ca membru asociat in cadrul Adunării Generale, intocmita de domnul Gabriel TOMA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Aviatorilor nr. 6, BL 105A2, Et. 2, Ap. 9, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr. 132186, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 22.11.2012.

Membrii asociati-fondatori, prezenti in ședința, in unanimitate, au luat act de faptul ca cererea domnului Gabriel TOMA, avand ca obiect primirea acestuia in Asociație, in calitate de membru asociat in cadrul Adunării Generale, a fost formulata de acesta in scris la data de 29.05.2013, in conformitate cu dispozițiile art. 7 din Statutul Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, respectiv a fost inregistrata la Registratura Asociației sub nr. 05/29.05.2013.

Membrii asociati-fondatori, prezenti in ședința, au luat act de faptul ca, in susținerea cererii sale, domnul Gabriel TOMA a declarat faptul ca recunoaște Statutul Asociației Comunitare "Lupii Galbeni 2012”, se obliga sa respecte Statutul sus-mentionat, precum si Regulamentul de Organizare si


GALBENI. |


rr ••


Funcționare al Asociației si, de asemenea, se obliga sa desfasoa pentru promovarea principiilor directoare ale Asociației, respectiv sâ/itchitș: cotizația in cuantumul aprobat de Adunarea Generala pentru functi Asociației si indeplinirea obiectului sau de activitate.

CJUrmare adoptării deciziei sus-mentionate, membrii asociati-fondatori, participanti la ședința, au stabilit faptul ca se modifica dispozițiile cuprinse in Actul constitutiv al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”.

Astfel;

Adunarea Generala se compune din următorii:

Gabriel TOMA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Aviatorilor nr. 6, Bl. 105A2, Et. 2, Ap. 9, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr. 132186, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 22.11.2012, CNP 1681122212971;

Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126;

Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170; si:

SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social in Municipiul Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: RO 11655790, reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, in calitate de Director General;

Comitetul Director al Asociației este alcătuit din:

Domnul Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170 -PREȘEDINTE:

Domnul Gabriel TOMA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Aviatorilor nr. 6, Bl. 105A2, Et. 2, Ap. 9, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr. 132186, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 22.11.2012, CNP 1681122212971- VICEPREȘEDINTE:


M /] 4A

.,<...■ J .A J Domnul Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, BL 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul


O 1

•n I a I //


ff Ș // v' r";


Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia

Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126 DIRECTOR GENERAL:


Prezenta Hotarare a Adunării Generale Extraordinare a fost redactata astazi, 14.06.2013, in 10 (zece) exemplare, toate cu valoare de original, documente care vor fi arhivate la Registratura Asociației Comunitare "Lupii Galbeni 2012".
ROMANIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

Seria A Nr. 0 7 9 1 0 0 3

Denumire/Nume si prenume:

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ LUPII GALBENI 2012

Domiciliu] fiscal: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEȘTI,

STR. DOMNIȘORI, Nr.8, B1.8E, Sc.A, Et.4, Ap. 17

V____________________________________________________________________________7

Emitent

000000000000000000000251403199

A


Cod M.F.P. 14.1 J.20.99/2


Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):           30919031

Data atribuirii (C.I.F.):   19.11.2012

Data eliberării: 19.11.2012

Se utilizează începând cu 01.01.2007

ANEXA 2CERTIFICAT
1 Denumirea-                  u                    LU?(7

.........

Modificare:.....................................................................................................................................

Judecător,

Ștampila3. Durata de funcționare:...........

7/^z X?/ '74/

Modificare:..................................

Judecător,

ȘtampilaROMÂNIA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. 40667/281/2012ÎNCHEIERE

Ședința din Camera de Consiliu de la 18 Decembrie'Wf^ ________________________Completul compus din:----------------- 7' PREȘEDINTE- Miruna Ioana Căzănescu Grefier- Ioana Micșă

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta ASOCIAȚIA COMUNITARA LUPII GALBENI 2012 cu sediul in Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, Județul Prahova, având ca obiect modificări acte constitutive persoane juridice.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in valoare de 20,00 lei si timbru judiciar de 0,30 lei, care au fost anulate si atașate la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței ca au fost depuse la dosarul cauzei de către petenta actele necesare modificării statutului asociației, respectiv : Hotărârea Adunării Extraordinare încheiata la data de 12.12.2012 și procesul-verbal al adunării generale extraordinare încheiat la 12.12.2012.

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cereri, in temeiul art.33 din O.G. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, verifica legalitatea cererii de modificare a statutului și a documentelor anexate.

In urma verificării, instanța constata ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de O.G. nr. 26/2000, pentru modificarea statutului petentei Asociația Comunitara Lupii Galbeni 2012, motiv pentru care va admite cererea formulata de petentă si va constata îndeplinite condițiile de forma si de fond privind modificarea statutului și actului constitutiv al Asociației Comunitare Lupii Galbeni 2012, conform procesului verbal al Adunării Generale Extraordinare a Asociației Comunitare Lupii Galbeni 2012 din data de 12.12.2012.

Conform art. 12 din O.G. nr. 26/2000, înscrierea in Registru se va efectua in ziua rămânerii irevocabile a prezentei încheieri.

împotriva prezentei încheieriț definitiva potrivit art. 377 C.pr.civ.) se va putea formula recurs in termen de 5 zile de la comunicare, conform art. 11 din O. G. nr. 26/2000.

In acest sens, in temeiul art. 266 alin.3, 86 și 722 C.pr.civ., încheierea se va comunica petentei in copie.

Odată cu efectuarea înscrierii, prezenta încheiere se va comunica din oficiu, pentru evidenta fiscală, organului financiar local din Ploiești, cu menționarea numărului de înscriere in Registrul asociațiilor și fundațiilor, conform, art.8 alin.3 din O.G. nr. 26/2000.

De asemenea, in temeiul art. 11 alin.2 din O.G. nr. 26/2000, instanța va dispune comunicarea prezentei încheieri , însoțită de pe copii de pe actul constitutive, Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAȚIA COMUNITARA LUPII GALBENI 2012 cu sediul in Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, sc. ------------- A, et.-4, ap.17, Județul-Prahova.----------------------------------------------------------------

Constata îndeplinite condițiile legale de forma si fond privind modificarea statutului și actului constitutiv al Asociației Comunitare Lupii Galbeni 2012, conform procesului verbal al Adunării Generale Extraordinare a Asociației Comunitare Lupii Galbeni 2012 din data de 12.12.2012.

După rămânerea definitiva a prezentei sentințe se vor face cuvenitele mențiuni in Registrul Special ținut in acest scop la Judecătoria Ploiești.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunțata in ședința publica azi, 18.12.2012.

Președinte,

Miruna Ioana Căzănescu

Grefier,

Ioana Micșă
Operator de date cu caracter personal 8651 Red. M.I. 5 ex/ 19.12.2012.

Asociația Comunitara “LUPII GALBENI2012”

Cu sediul social in:

Municipiul Ploiești

Str. Domnișori nr. 8

Bl. 8E, Sc. A,Et. 4,Ap. 17

Județul Prahova


înregistrata in Registrul Special

Judecătoria Ploiești

Nr. 80/2012

C.I.F. 30919031/19.11.2012

Proces-Verbal al

Adunării Generale Extraordinare

Data: 12.12.2012, ora 14:00.

Locul: Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova.

Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata de către Comitetul Director al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, cu respectarea prevederilor art. 17.4. din Statut, la data de 27.11.2012.

Membrii asociati, participanti la ședința, au constatat faptul ca Adunarea -a Generala Extraordinara este statutar constituita, conform dispozițiilor art. 20 din J Statut.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012” au participat următorii membrii asociati-fondatori:

- Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 115096, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 07.09.2012;

-Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 111880, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 27.08.2012; si:

-SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social irfJ^uriiȘg^ Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, inEegis^ța?& Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, cetatean roman, domi'cUiaLiâi^ Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 115096, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 07.09.2012, in calitate de Director General.

De asemenea, membrii participant! la ședința au hotarat, in unanimitate, faptul ca ședința Adunării Generale Extraordinare a fost convocata in mod statutar de către Comitetul Director, precum si faptul ca in ședința pot fi adoptate hotarari valabile, fiind indeplinite condițiile prevăzute la art. 20 din Statutul Asociației.

In aplicarea prevederilor art. 19 din Statutul Asociației, ședința Adunării Generale Extraordinare a fost condusa de către Președintele Asociației, domnul Nicolae Capra.

Pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare au figurat următoarele probleme:

1 .Aprobarea modificărilor si completărilor la Statutul Asociației, astfel cum a fost acesta atestat sub nr. LTCA-280/28.09.2012, de către Cabinet de Avocat Lucian Tinjala.

 • 2. Aprobarea modificărilor si completărilor la Actul constitutiv al Asociației, astfel cum a fost acesta atestat sub nr. LTCÂ-279/28.09.2012, de către Cabinet de Avocat Lucian Tinjala.

 • 3. împuternicirea domnului Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, BL 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 563749, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 26.08.2005, consilier juridic, membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania - Colegiul Consilierilor Juridici București, sa redacteze Hotararea Adunării Generale Extraordinare, sa reprezinte Asociația Comunitara “Lupii Galbeni 2012” in fata Notarului Public/Avocatului in vederea autentifîcarii/atestarii Procesului-Verbal, precum si a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, respectiv la Judecătoria Ploiești, in vederea inscrierii modificărilor si completărilor la Statutul Asociației in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa instanței.

 • 4.Diverse.


  X In urma dezbaterilor, membrii-asociati, prezenti in ședința, inruharmffitate^ au hotarat următoarele:                                                      ;k'"X>p i

  HOTĂRÂREA NR. 1

  A)In cuprinsul Actului constitutiv se modifica si completează dîspbzîfiile _______referitoare la scopul propus al al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni- 2012”,


după cum urmeaza:

Scopul propus al Asociației il constituie sprijinirea SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, în vederea dezvoltării fotbalului de performanta in Municipiului Ploiești.

De asemenea, Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa identifice, sa reprezinte si sa promoveze, sa susțină si sa apere sistematic si unitar interesele economice si juridice ale membrilor organizației in relațiile cu alte persoane juridice și fizice, din tara si din străinătate, în raport cu scopul declarat si activitatea desfasurata de acestea.

Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa acorde asistenta de specialitate prin intermediul unor programe avand ca obiect sprijinirea activitatii sportive in cadrul comunităților sarace si/sau defavorizate din Romania, precum si prin dezvoltarea structurilor de tip asociativ din domeniul sportului, in cadrul acestor comunități”.


B)In cuprinsul Actului constitutiv se modifica si se completează dispozițiile referitoare la obiectivele Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, după cum urmeaza:

Obiectivul principal al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012” il constituie sprijinirea SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, în vederea dezvoltării fotbalului de performanta in Municipiului Ploiești.

Pentru îndeplinirea scopului și a obiectivului sau principal, Asociația desfasoara următoarele tipuri de activitati:

-activitati de lobby pentru susținerea Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești;

-strângerea de fonduri pentru premierea performanțelor Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești;

-desfasurarea de campanii de promovare/informare/organizare evenimente pentru susținerea Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești.

De asemenea, Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa desfasoare si următoarele activitati:

-sprijinirea dezvoltării comunităților sărace si/sau defavorizate din România, lucrând direct cu aceste comunități;

-sprijinirea si/sau crearea de parteneriate cu organizații si instituții implicate in dezvoltarea comunităților sarace si defavorizate din Ro

-promovarea cetățeniei active la toate nivelurile colectivității;
-activități de lobby pentru dezvoltarea de politici sociale;

-acordarea de burse și/sau granturi;

-asistenta tehnica pentru comunități /organizații sărace si dezavățiț^ate;

-evaluarea si monitorizarea proiectelor de dezvoltare comunitara; ____________-campanii de promovare/informare/organizare de spectacole;

-strângere de fonduri;

-programe de educație civica;

-informarea opiniei publice si a instituțiilor Statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicărilor Asociației;

-stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu organizații similare din străinătate, prin schimb de informații si publicații, schimb de experiența si transfer tehnologic, prin afiliere sau alte cai de colaborare;

-efectuarea de studii si lucrări, respectiv desfasurarea de activitati de cercetare de profil, inclusiv organizarea bazelor de date, în conformitate cu reglementările în vigoare;

-elaborarea studiilor si a lucrărilor de cercetare de profil;

-editarea lucrărilor de sinteza,, a studiilor documentare etc., din domeniul sau de activitate, in publicațiile proprii;

-dezvoltarea bazei materiale necesara susținerii activitatilor desfășurate;

-producerea si valorificarea materialelor tehnice si publicitare legate de domeniul sau de activitate.         - ,

Asociația este abilitata sa asigure orice alte servicii solicitate de membrii sai, cu respectarea dispozițiilor legii”.

HOTARAREA NR. 2

Se modifica si completează Articolul 3 din Statutul Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, după cum urmeaza:

„Art.3.Scop si obiective

3.1.Scopul propus al Asociației il constituie sprijinirea SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, în vederea dezvoltării fotbalului de performanta in Municipiului Ploiești.

3.2.Asociatia Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa identifice, sa reprezinte si sa promoveze, sa susțină si sa apere sistematic si unitar interesele economice si juridice ale membrilor organizației in relațiile cu alte persoane juridice și fizice, din tara si din străinătate, în raport cu scopul declarat si activitatea desfasurata de acestea.

3.3.Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa acorde asistenta de specialitate prin intermediul unor programe aa obiect sprijinirea activitatii sportive in cadrul comunităților sarace si/saț^d'âavon'Za        omania,precum si prin dezvoltarea structurilor de'tip asociativ din domeniul sportyluyhf j cadrul acestor comunități.                                         f j              y'

 • 3.4. Obiectivul principal al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012’’ constituie sprijinirea SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, în yed^re^;;dezv61țaii'iij fotbalului de performanta in Municipiului Ploiești.

  -7J


--------------Pentru îndeplinirea - scopului- și a- obiectivului sau’ principal," "Asociația desfasoara următoarele tipuri de activitati:

-activitati de lobby pentru susținerea Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești; -strângerea de fonduri pentru premierea performanțelor Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești;

-desfasurarea de campanii de promovare/informare/organizare evenimente pentru susținerea Echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești.

 • 3.5. Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” isi propune sa desfasoare si următoarele activitati:

-sprijinirea dezvoltării comunităților sărace si/sau defavorizate din România, lucrând direct cu aceste comunități;

-sprijinirea si/sau crearea de parteneriate cu organizații si instituții implicate in dezvoltarea comunităților sarace si defavorizate din Romania;

-promovarea cetățeniei active la toate nivelurile vieții colectivității;

-activități de lobby pentru dezvoltarea de politici sociale; -acordarea de burse și/sau granturi;

-asistenta tehnica pentru comunități /organizații sărace si dezavantajate; -evaluarea si monitorizarea proiectelor'de dezvoltare comunitara;

-campanii de promovare/informare/organizare de spectacole; -strângere de fonduri;

-programe de educație civica;

-informarea opiniei publice si a instituțiilor Statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicărilor Asociației;

-stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu organizații similare din străinătate, prin schimb de informații si publicații, schimb de experiența si transfer tehnologic, prin afiliere sau alte cai de colaborare;

-efectuarea de studii si lucrări, respectiv desfasurarea de activitati de cercetare de profil, inclusiv organizarea bazelor de date, în conformitate cu reglementările în vigoare;

-elaborarea studiilor si a lucrărilor de cercetare de profil;

-editarea lucrărilor de sinteza, a studiilor documentare etc., din domeniul sau de activitate, in publicațiile proprii;

-dezvoltarea bazei materiale necesara susținerii actiyitatjlg^dgsfasurate; -producerea si valorificarea materialelor tehnicd^§î publicitare legate de domeniul sau de activitate.                                                  J


\                                                                (: GyeEA/f 5

A                                                V*2012 + %

/                                                      ■                               AX..

3.6.Asociația este abilitata sa asigure orice alte servicii solicitate de-membrif;,. sai, cu respectarea dispozițiilor legii”.                             IX

_____________HOTARAREA NR. 3


str.- Domnișori- nr.-8, -B1-8E, Se. Ay Et.’4yApr 17, judetul Prahovă,’ identr


'Xy -■    ’ '"

Domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in MunicipiftFPI^fe str.- Domnișori nr.-8,B1-8 E , S e . AyEt.4, Ap. 17; judetulPfăhbvă,’idenîîEfelfprin C.I. seria PH nr. 563749, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 26.08.2005, consilier juridic, membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania - Colegiul Consilierilor Juridici București, a fost imputemicit sa redacteze Hotararea Adunării Generale Extraordinare, sa reprezinte Asociația Comunitara “Lupii Galbeni 2012” in fata Notarului Public/Avocatului in vederea autentificarii/atestarii Procesului-Verbal, precum si a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, respectiv la Judecătoria Ploiești, in vederea inscrierii modificărilor si completărilor la Statutul Asociației in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa instanței.

Prezentul Proces-Verbal a fost redactat astazi, 12.12.2012, in 8 (opt) exemplare, toate cu valoare de original, documente care vor fî arhivate la Registratura Asociației Comunitare “Lupii Galbeni 2012”.AVOCAT LUCIAN TÎNJALĂ

In conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit c)>iy"^Ba7 Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conțiftb&jlî prezentului act.                                               j

Nr. <^«4 - 2. tflf pata /                    j           3

Semnătură^         T1NJALĂ o*ROMÂNIAJUDECĂTORIA PLOIEȘTI SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. 34623/281/2012

ÎNCHEIERE

Ședința din Camera de Consiliu de la 23 OctoiĂbriezSjȘ"


Completul compus din:       \ . rc>^O/

PREȘEDINTE -Geanina Firiceanu

Grefier- Ioana Micșă ____________________________________

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta ASOCIAȚIA COMUNITARA LUPII GALBENI 2012 cu sediul in Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, Județul Prahova, având ca obiect acordare personalitate juridică.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa de timbru in valoare de 19,00 lei si timbru judiciar de 0,30 lei, care au fost anulate și atașate la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că petenta a depus la dosar cazierele fiscale ale membrilor fondatori și dovada patrimoniu.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 20285/281/2012, petenta Asociația Comunitara Lupii Galbeni 2012 a solicitat acordarea personalității juridice.

In dovedirea cererii au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: actul constitutiv si statutul atestate de avocat Lucian Tânjală, dovada disponibilității denumirii înregistrată sub nr. 115976/18.09.2012 eliberată de Ministerul Justiției, dovada sediu (contractul de comodat nr. 01/27.09.2012 încheiat în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2012/01.06.2012 la BNP Minea Octavian).

La termenul din data de 09.10.2012, instanța a amânat cauza și a dispus cițarea petentei cu mențiunea de a depune la dosarul cauzei cazierele fiscaie^ale membrilor fondatori și dovada patrimoniu.

, > ' t La data de 08,10.2$ 12: petenta ă depus prin Biroul Persoane Juridice o ^cerere îp-s^țita dpvațla^ patrimoniului în original si cazierele fiscale ale A membrilor fondatori.,....

>      . h Analizând actele si liicrările dosarului, instanța retine următoarele:

in temeiul ari.8 din O.G.26/2000

... . pu privire. Ja*aș.Qci^ții.sf jfundațîi/ Verifica legalitatea.'cererii de înscriere si a documentelor anexate, prevăzute la ărt.Ț din O.G.nri26/2000.

In urma verificării, instanța constata câ/sunt îndeplinite condițiile prevăzute de O.G. nr.26/2000 astfel cum a fost completata si modificata ulterior, motiv pentru care va admite cererea formulata de petenta ASOCIAȚIA COMUNITARA LUPII GALBENI 2012 si va dispune înscrierea acesteia in Registrul asociațiilor si fundațiilor aflat la Judecătoria Ploiești.

Conform art.12 din O.G.nr.26/2000, înscrierea în Registru se va efectua în ziua rămânerii irevocabile a prezentei încheieri.

împotriva prezentei încheieri (definitiva potrivit art.377 C.pr.civjse va putea formula recurs în termen de 5 zile de la comunicare, conform ari. 11 din O.G. nr.26/2000.

In acest sens, în temeiul art.266 alin.3, 86 si 722 C.pr.civ., încheierea se va comunica petentei în copie.

Odată cu efectuarea înscrierii, prezenta încheiere se va comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local din Ploiești, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor si fundațiilor, conform, art.8 alin.3 din O.G.26/2000.

De asemenea, în temeiul art.ll alin.2 din O.G.nr 26/2000, instanța va dispune comunicarea prezentei încheieri, însoțite de copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociației, Parchetului de pe langa Judecătoria Ploiești.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAȚIA COMUNITARA LUPII GALBENI 2012 cu sediul in Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, Județul Prahova.

Constată îndeplinite condițiile legale de fond și de formă privind înființarea ASOCIAȚIEI COMUNITARA LUPII GALBENI 2012.

După rămânerea irevocabilă a acestei hotărâri dispune înscrierea ASOCIAȚIEI COMUNITARA LUPII GALBENI 2012. în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut în acest sens de Judecătoria Ploiești.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunțata in ședința publica azi, 23.10.2012.

Președinte,

Grefier,

Ioana Micșă


Geanina EiriceanuOperator de date cu caracter personal 8651 Red. M.I. 5 ex/24.10.2012.


ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI COMUNITARE „LUPII GALBENI 2012”


PREAMBUL.

Având in vedere faptul ca, in conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități pot constitui asociații* persoane juridice de drept privat fără scop patrimoniala

Subsem nații:

Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100;

Danie] CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126;

Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la Q data de 27.09.2002, CNP 1670930293170; si:

SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social in Municipiul Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: RO 11655790, reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, in calitate de Director General;

Ne exprimam voința de asociere in vederea constituirii ca subiect de drept al ASOCIAȚIEI COMUNITARE „LUPII GALBENI 2012», denumita pe tot cuprinsul prezentului act solemn Asociația, in conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare.

;A

I

Asociația are denumirea de ASOCIA TIA COMUNITARĂ ^EUpll GALBENI 2012”


____________________.      ____________e^e/r

_______________ , conform Dovezii disponibilității X^eplgiîgjX nr.

115976/18.09.2012, eliberata de Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare si

Relații Publice, la data de 18.09.2012.

Pe cuprinsul întregului Act constitutiv, ASOCIAȚIA COMUNITARA „LUPII GALBENI2012 se va numi si Asociația.

Denumirea Asociației va fi înscrisa in toate documentele si actele emise de

aceasta, la care se adauga adresa sediului social, numărul de înregistrare in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor si, după caz, codul fiscal si contul bancar.

Asociația va avea marca, respectiv sigla si sigiliu propriu.

ASOCIAȚIA COMUNITARA „LUPII GALBENI 2012 este persoana juridica romana de drept privat, autonoma, apolitica, neguvemamentala si fara scop patrimonial.

Scopul propus al Asociației il constituie identificarea, reprezentarea si promovarea, susținerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice si juridice ale membrilor organizației in relațiile cu alte persoane juridice și fizice, din tara si din străinătate, în raport cu scopul declarat si activitatea desfasurata de acestea.

Asociația isi propune sa acorde asistenta de specialitate prin intermediul unor programe avand ca obiect sprijinirea activitatii sportive in cadrul comunităților sarace si/sau defavorizate din Romania, precum si prin dezvoltarea structurilor de tip asociativ din domeniul sportului in cadrul acestor comunități.

Obiectivele Asociației, stabilite in vederea realizării scopului sau, sunt următoarele:

-sprijinirea dezvoltării comunităților sărace si/sau defavorizate din România, lucrând direct cu aceste comunități;


-sprijinirea si/sau crearea de parteneriate cu organizații si instituții implicate in dezvoltarea comunităților sarace si defavorizate din Romania;

-promovarea cetățeniei active la toate nivelurile vieții colectivității.

Pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor sale, Asociația desfasoara următoarele tipuri de activitati:

-activități de lobby pentru dezvoltarea de politici sociale;

-acordarea de burse și/sau granturi;

-asistenta tehnica pentru comunități /organizații sărace si dezavantajate;

-evaluarea si monitorizarea proiectelor de dezvoltare comunitara;

-campanii de promovare/informare/organizare de spectacole;

-strângere de fonduri;

-programe de educație civica;

-informarea opiniei publice si a instituțiilor Statului asupra^gn^blemelor, dezideratelor si revendicărilor Asociației;


H W LI

... 1                •                    \\/V''-.---'^v^^

-stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu organizații simila^^nw^g^atate, prin schimb de informații si publicații, schimb de experiența si transîeîhSnnologic, prin afiliere sau alte cai de colaborare;

-efectuarea de studii si lucrări, respectiv desfasurarea de activitati de


cercetare de profil, inclusiv organizarea bazelor de date, în conformitate cu reglementările în vigoare;                       ______ _________________________ ____________

-elaborarea studiilor si a lucrărilor de cercetare de profil;

-editarea lucrărilor de sinteza, a studiilor documentare etc., din domeniul sau de activitate, in publicațiile proprii;

-dezvoltarea bazei materiale necesara susținerii activitatilor desfășurate;

-producerea si valorificarea materialelor tehnice si publicitare legate de domeniul sau de activitate.Asociația este abilitata sa asigure orice alte servicii solicitate de membrii sai, cu respectarea dispozițiilor legii.

Sediul Asociației este in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova.

Durata: Asociația se constituie pe termen nelimitat.

Patrimoniul inițial este de 1.000 lei, reprezentând aportul in lei al membrilor fondatori.

Componenta nominala a primei Adunări Generale este:

Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100;

Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126;

Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170; si:

SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social in Municipiul Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: RO 11655790, reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, in calitate de Dire^tor General;(

Componenta nominala a primului Comitet Director este

Domnul Nicolae CAPRA, cetatean roman, domici'liatO(/in:..'^ji^eipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. j^^SÎS^judetul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170 - PREȘEDINTE;

Domnul Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100 -VICEPREȘEDINTE;

Domnul Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, BL 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126 - DIRECTOR GENERAL;

O

In conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare, controlul financiar intem al Asociației este asigurat de un cenzor.

Atribuțiile cenzorului sunt următoarele:

 • a) verifica modul in care este administrat patrimoniul organizației;

 • b) intocmeste rapoarte si le prezintă Adunării Generale;

 • c) poate participa la ședințele Comitetului Director, fara drept de vot;

 • d) indeplineste orice alte atribuții prevăzute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Domnul Marius-Mihai BUCUROIU, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, Ale. Strunga nr. 8, Bl. 41, Sc. B, Et 4, Ap. 37, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 978732, eliberata de SPCLEP Ploiești la data de 07.02.2011, deține calitatea de cenzor al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012”, in conformitate cu dispozițiile art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare.

Comitetul Director al Asociației Comunitare „Lupii Galbeni 2012” beneficiază de serviciile de consultanta prestate de domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 563749, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 26.08.2005, in calitate de consilier juridic, membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania -Colegiul Consilierilor Juridici București.

Fata de cele sus-mentionate;Noi;

Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul'       1, str. F

Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100;

Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3,_B1. 23, Sc. C, Et. 3, Ap; 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126;

Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170; si:

SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social in Municipiul Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: RO 11655790, reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, in calitate de Director General;

împuternicim pe domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, BL 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 563749, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 26.08.2005, in calitate de consilier juridic, membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania - Colegiul Consilierilor Juridici București - sa efectueze toate demersurile si operațiunile necesare, la orice unitate bancara, in vederea deschiderii pentru Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” a contului de capital social, precum si a contului curent.

De asemenea;

împuternicim pe domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 563749, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 26.08.2005, Cod Numeric Personal 1740409290070, sa reprezinte Asociația Comunitara „Lupii Galbeni 2012” in fata Avocatului/Notarului Public, in vederea atestarii/autentificarii prezentului Act constitutiv si a Statutului Asociației, sa semneze si sa acționeze in numele membrilor fondatori si pentru membrii fondatori, sa reprezinte Asociația in fata Judecătoriei Ploiești si, in acest sens, sa efectueze toate demersurile necesare si sa desfasoare procedura de dobândire a personalității juridice, sa înscrie Asociația in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor organizat la Grefa Judecătoriei Ploiești, sa obțină avizele si autorizațiile necesare in vederea înregistrării fiscale a Asociației si sa obțină pentru aceasta Certificatul de înregistrare Fiscala (C.LȘ^^p^cuin si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutivei ale Statutului


Asociației, modificări impuse de instanța, de judecata competența, semnătura sa fiind pe deplin opozabila membrilor fondatori, participanti la^^unafe^denerala de constituire a Asociației


Prezentul Act constitutiv a fost redactat si aprobat in cadrul Adunării Generale organizata si desfasurata in data de 28.09.2012, in 9 (noua) exemplare, din care 8 (opt) exemplare au fost comunicate pârtilor semnatare.


Florian WALTER

Daniel CAPRA

Nicolae CAPRA
SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA


Prin

Director General

Daniel CAPRA


AVOCAT LUCIAN TÎNJALĂ ț în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) fit c) din

Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conțipy " prezentului act                        •Za/sL

Nr.                  neta ZI-*>7 ■

3

°A

______ O \ NtÎnJALÂ o’i --2 (de avocat A/"'


Semnătură^STATUTUL

ASOCIAȚIEI COMUNITARE „LUPII GALBENI 2012”


PREAMBUL:

Având in vedere faptul ca, in conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități pot constitui asociații, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:

Subsemnatii;

Florian WALTER, cetatean roman, domiciliat in Orașul Otopeni, str. F Ferme nr. 6-8, județul Ilfov, identificat prin C.I. seria IF nr. 120266, eliberata de SPCLEP Otopeni la data de 09.08.2006, CNP 1630213400100;

Daniel CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334708, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1681014293126;

Nicolae CAPRA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 3, Bl. 23, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, județul Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 334690, eliberata de Politia Municipiului Ploiești la data de 27.09.2002, CNP 1670930293170; si:

SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cu sediul social in Municipiul Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Camerele nr. 1-4, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/270/1999, CUI: RO 11655790, reprezentata legal prin domnul Daniel CAPRA, in calitate de Director General;

Ne exprimam voința de asociere in vederea constituirii ca subiect de drept al ASOCIAȚIEI COMUNITARE „LUPII GALBENI 2012”, adoptând in acest scop, prezentul:CAPITOLUL I - Denumire, forma juridica, scop, obiective, sediu, durata, patrimoniu.

Constituita in baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, modificata si completata prin Legea nr. 305/2008, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008;

O         ASOCIAȚIA COMUNITARA „LUPII GALBENI 2012” este o persoana

juridica romana de drept privat, autonoma, apolitica, neguvemamentala, fara scop patrimonial.

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Actului constitutiv, precum si cu dispozițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare al Asociației, adoptat si aprobat prin hotararea Adunării Generale.

Asociația urmărește desfasurarea si realizarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități, prin facilitarea accesului la resursele private si publice, respectiv prin sprijinirea acțiunilor de parteneriat cu autoritatile publice, precum si cu alte persoane juridice, romane sau străine.

Art. 1-Denumirea

Asociația are denumirea de ASOCIAȚIA COMUNITARA „LUPII GALBENI 2012”« conform Dovezii disponibilității denumirii nr. 115976/18.09.2012, eliberata de Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare si Relații Publice, la data de 18.09.2012.

Pe cuprinsul întregului Statut, ASOCIAȚIA COMUNITARA „LUPII GALBENI2012 se va numi si Asociația.

Denumirea Asociației va fi înscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga adresa sediului social, numărul de înregistrare in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor si, după caz, codul fiscal si contul bancar.

Asociația va avea marca, respectiv sigla si sigiliu propriu.

Art.2-Forma juridica

In condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 fundații, Asociația este persoana juridica romana de apolitica, neguvemamentala, fara scop patrimonial.

Art.3 - Scop si Obiective          '

3.1.Scopul propus al Asociației il constituie identificarea, repțe^fi^^a^i promovarea, susținerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice si juridice ale membrilor organizației in relațiile cu alte persoane juridice și fizice, din tara si din străinătate, în raport cu scopul declarat si activitatea desfasurata de acestea.            -    -    -                       ■

 • 3.2.Asociatia Lupii Galbeni 2012 isi propune sa acorde asistenta de specialitate prin intermediul unor programe avand ca obiect sprijinirea activitatii sportive in cadrul comunităților sarace si/sau defavorizate din Romania, precum si prin dezvoltarea structurilor de tip asociativ din domeniul sportului in cadrul acestor comunități.

3.3.ObiectiveIe Asociației, stabilite in vederea realizării scopului sau, sunt următoarele:

-sprijinirea dezvoltării comunităților sărace si/sau defavorizate din România, lucrând direct cu aceste comunități;

-sprijinirea si/sau crearea de parteneriate cu organizații si instituții implicate in dezvoltarea comunităților sarace si defavorizate din Romania;

-promovarea cetățeniei active la toate nivelurile vieții colectivității.

 • 3.3.1.Pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor sale, Asociația desfasoara următoarele tipuri de activitati:

-activități de lobby pentru dezvoltarea de politici sociale;

-acordarea de burse și/sau granturi;

-asistenta tehnica pentru comunități /organizații sărace si dezavantajate;

-evaluarea si monitorizarea proiectelor de dezvoltare comunitara;

-campanii de promovare/informare/organizare de spectacole;

-strângere de fonduri;

-programe de educație civica;

-informarea opiniei publice si a instituțiilor Statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicărilor Asociației;

-stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu organizații similare din străinătate, prin schimb de informații si publicații, schimb de experiența si transfer tehnologic, prin afiliere sau alte cai de colaborare;

-efectuarea de studii si lucrări, respectiv desfasurarea de activitati de cercetare de profil, inclusiv organizarea bazelor de date, în conformitate cu reglementările în vigoare;

-elaborarea studiilor si a lucrărilor de cercetare de profil;

-editarea lucrărilor de sinteza, a studiilor documentare etc., din domeniul sau de activitate, in publicațiile proprii;

-dezvoltarea bazei materiale necesara susținerii activitațjlâr aesfasfarațe;


-producerea si valorificarea materialelor tehnice si publibit^§^!egătKcW’ domeniul sau de activitate.                                             /


Asociația este abilitata sa asigure orice alte servicii solicitate de membrii sai, cu respectarea dispozițiilor legii.

Art.4.Sediul

4.1.Sediul Asociației este in Municipiul Ploiești, sțr. Domnișori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, județul Prahova.

4.2.Sediul poate fi schimbat prin hotararea Comitetului Director, in condițiile legii.

Art.5.Durata
 • 5.1. Asociația se constituie pe termen nelimitat.

 • 5.2. Asociația dobândește personalitate juridica de la data înscrierii sale in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploiești.

  al


  in


  si


Art6.Patrimoniu
 • 6.1. Patrimoniul Asociației este format din drepturile si obligațiile dobândite in condițiile legii.

 • 6.2. Patrimoniul inițial este de 1.000 lei, reprezentând aportul in lei membrilor fondatori.

 • 6.3. Veniturile Asociației provin si din:

 • a) taxele de inscriere;

 • b) cotizatiile membrilor;

 • c) dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, condițiile legale;

 • d) resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

 • e) resurse obținute prin participarea la programe de finanțare naționale internaționale;

 • f) dividentele societăților comerciale infiintate de Asociație;

 • g) venituri realizate din activitati economice directe;

 • h) donatii, sponsorizări, sau legate;

 • i) alte venituri prevăzute de lege.

 • 6.4. Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividentele obținute din activitatile acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, se folosesc, in mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociației.

 • 6.5. Asociația poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legătură acesteia.  <ayao^v*

  • 6.6.Taxa de înscriere si capitolul cheltuieli deductibile efectuează.  cotizațiile se înregistrează

  din punct de vedere fiscal pentru^cef^care le


 • 6.7.Veniturile Asociației sunt destinate realizării scopului pentru care aceasta a fost infiintata si nu pot fi repartizate membrilor Asociației.

----------6.8.Bunurile mobile și imobile apartinand Asociației pot fi folosite numai in interesul acesteia și potrivit scopului pentru care a fost infiintata.

6.9. Asociația poate dobândi, în condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care a fost infiintata.

CAPITOLUL II - Membrii Asociației

Art.7.(l)Poate deține calitatea de membru al Asociației orice persoana fizica sau juridica, romana sau străină, după caz, ce recunoaște si se obliga sa respecte prezentul Statut, precum si Regulamentul de Organizare si Funcționare dat in aplicarea acestuia, care se obliga sa nu prejudicieze interesele Asociației si care răspunde in fata celorlalți membri, in măsură in care opiniile, atitudinile sau faptele sale lezeaza obiectivele organizației.

(2)Pentru dobândirea calitatii de membru este necesara întocmirea unei cereri scrise către Asociație, prin care se solicita aderarea.

Art.8.(l)Adunarea Generala a Asociației este singura competenta sa analizeze cererea de aderare si sa se pronunțe asupra aprobării sau respingerii acesteia.

 • (2) La admiterea in organizație, fiecare membru va plăti o taxa de aderare, al cărei cuantum este stabilit si actualizat de către Adunarea Generala, astfel incat sa se asigure funcționalitatea normala a Asociației, precum si o rezerva corepunzatoare pentru situații neprevăzute, care va fi inclusa in bugetul de venituri si cheltuieli.

 • (3) Dupa înscrierea in Asociație, fiecare membru aal Adunării Generale a organizației va plăti o cotizație lunara, al cărei cuantum va fi actualizat de către Adunarea Generala si care, de asemenea, va fi inclusa in bugetul de venituri si cheltuieli, in vederea asigurării funcționalității normale a Asociației.

Art 9. Categorii de membri
 • 9.1.Categoriile de membrii ai Asociației sunt membrii fondatori, membrii activi si membrii de onoare.

 • 9.2.Membrii fondatori sunt acei membri care au participat la constituirea Asociației si au drept de vot deliberativ.  •J*-*


Membrii fondatori plătesc o cotizație lunara in cuantum de^^Q^ei^ă^ ra fi actualizata de către Adunarea Generala si care, de asemenea, vă         a in

bugetul de venituri si cheltuieli, in vederea asigurării funcționalității normale a Asociației.

Membrii fondatori primesc Certificat de Membru Fondator al Asociației si vor fi înregistrați in baza de date.

 • 9.3.Calitatea de membru activ este acordata numai de Adunarea Generala, la recomandarea Comitetului Director.

Membrii activi sunt acei membri care adera la Statutul Asociației, ulterior constituirii acesteia, au drepturile si obligațiile rezultate din Statutul la care adera, precum si cele stabilite prin lege.

 • 9.4. Membrii de onoare sunt acei membrii ai Asociației care, prin activitatea lor, au adus servicii deosebite organizației in realizarea scopului propus.

 • 9.5. Membrii de onoare au drept de vot consultativ.

 • 9.6. Calitatea de membru de onoare este acordata de către Președintele Asociației, la propunerea Comitetului Director si in baza aprobării Adunării Generale.

In mod excepțional, Comitetul Director poate propune Adunării Generale acordarea calitatii de membru de onoare si unor persoane care nu dețin calitatea de membru al organizației, dar care au merite deosebite in promovarea scopului Asociației.

 • 9.7. Membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere si de plata cotizațiilor.

 • 9.8. Fostii președinți ai organizației dobândesc de drept calitatea de membru de onoare, la încheierea mandatului.

Art.lO.Calitatea de membru nu este transmisibila.

Art. 11.Membrii Asociației au următoarele drepturi:

-sa aleaga si sa fie aleși in organele de conducere, administrare si control ale organizației;

-sa participe la Adunarea Generala, sa-si exprime liber părerile in probleme privind activitatea organizației, respectiv sa-si exercite dreptul de vot;

-sa participe cu drepturi egale la acțiunile organizației;

-sa fie informați si sa acceseze necondiționat documentele privind activitatea organizației;

-sa inițieze, sa propună si sa organizeze acțiuni in conformitate cu Statutul, cu aprobarea Comitetului Director si/sau a Adunării Generale, după caz;

sai;


-sa beneficieze de acces liber la sediul Asociației;


-sa beneficieze de acțiunile întreprinse de organizație inrb'fosURnfembrilor


-sa dețină accesul la banca de date si la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitați pe care le asigura Asociația;


----------------------------------sa primească titlu de membru de onoare pentru activitatea lor prin care auadus servicii deosebite organizației in realizarea scopurilor propuse;

-sa fie recompensați pentru activitatea depusa, potrivit hotărârii Adunării Generale;

-sa prezinte propuneri de modificare si completare a Statutului, precum si a Regulamentelor date in aplicarea acestui Statut, Consiliului Director si Adunării Generale, sa inițieze proiecte de hotarari sau sa participe la elaborarea hotărârilor, după caz.Art.H.Membrii Asociației au următoarele obligații:

-sa recunoască si sa respecte Actul constitutiv, Statutul si Regulamentele organizației, precum si Hotărârile Adunării Generale, deciziile Comitetului Director, respectiv dispozițiile Președintelui Asociației;

-sa acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației;

-sa contribuie financiar la susținerea activitatii si dezvoltarea Asociației, prin plata unei cotizații lunare;

-sa respecte si sa apere imaginea Asociației, ale organelor sale de conducere si ale oficialilor acestuia;

-sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si a obiectivelor propuse de organizație;

-sa-si achite integral toate obligațiile fata de Asociație, la termenele si in condițiile stabilite de organizație;


-sa apere si sa promoveze interesele Asociației in relațiile cu autoritatile publice, centrale si locale, in relațiile cu persoanele juridice si persoanele fizice, precum si cu alte organizații similare, din tara si străinătate;

-sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a Asociației, scopul si obiectivele propuse de acesta.

Fiecare membru al organizației este responsabil in cazul in care, printr-o acțiune a sa, determinata de un interes personal, aduce vreun prejudiciu Asociației.


situații:


Art. 13.

13.1.Calitatea de membru al Asociației se pierde intr-una din următoarele


a)demisie/retragere din Asociație in cazul membrilor aso juridice.                                                              /'Oc?'


/>' A 7

Adunarea Generala este singura competenta sa analizeze ...ceferg^de demisie/retragere.

Membrul retras este obligat sa predea legitimația de membru, in vederea radierii lui din baza de date a organizației.

 • b) deces;

 • c) lichidare si dizolvare, in cazul membrilor asociati, persoane juridice;

 • d) excludere din organizație, ca urmare a săvârșirii unor fapte ce aduc atingere regulilor si principiilor directoare ale Asociației.

Excluderea operează in următoarele situații:

-producerea de prejudicii materiale sau morale organizației, prin activitatea proprie desfasurata;

-angajarea persoanei respective in activitati ce contravin prevederilor Actului Constitutiv si Statutului Asociației, precum si hotărârilor organelor de conducere ale organizației;

-angajarea persoanei respective in activitati contrare legii sau ordinii de drept;

Excluderea este dispusa de către Adunarea Generala prin vot secret.

Excluderea intervine si pentru neplata cotizației sau a altor obligații financiare către Asociație, pentru mai mult de 2 (doua) luni consecutive.

In acest caz, măsură excluderii se va aplica după notificarea neplății si daca membrul in cauza nu poate furniza o justificare rezonabila.

 • e) dizolvarea si lichidarea Asociației.

 • 13.2.Modalitatile de dobândire, respectiv de pierdere a calitatii de membru vor fi precizate in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației, aprobat de către Adunarea Generala.

CAPITOLUL III - Organizarea si funcționarea Asociației

O

Art. 14.0rganele Asociației sunt:

 • A) Adunarea Generala;

 • B) Comitetul Director;

 • C) Cenzorul.

A)Adunarea Generala

Art. 15.Adunarea Generala este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociati.

Competenta Adunării Generale cuprinde:

 • a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului^onț^Jj^ • c) aprobarea raportului anual al Comitetului Director si progrăhiuî^Ș pe perioada următoare;

 • d) alegerea si revocarea membrilor Comitetului Director;

 • e) alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori, potrivit legii;

_____________f)infiintarea de filiale;-------------------------------- ---------------------- _

 • g) modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociației, precum si a Regulamentelor date in aplicarea acestui Statut;

 • h) dizolvarea si lichidarea Asociației, precum si stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;

 • i) aprobarea regulilor generale de organizare si funcționare a comisiei de cenzori, conform legii;

 • j) decide cu privire la orice problema aparuta in activitatea Asociației;

 • k) stabilirea si actualizarea cuantumului taxei de aderare, respectiv actualizarea cuantumului cotizației lunare;

 • l) decide asupra excluderii membrilor;

 • m) indeplinirea altor atribuții prevăzute in lege sau in Statut.

Art. 16.Adunarea Generala are drept de control asupra Comitetului Director.

Art. 17.Adunarea Generala poate fi ordinara si extraordinara.

 • 17.1. Adunarea Generala ordinara se convoacă anual, in prima jumătate a anului calendaristic, după incheierea anului financiar anterior.

 • 17.2. Adunarea Generala ordinara de alegeri are loc la patru ani.

 • 17.3. Convocarea Adunării Generale ordinare anuale se face in scris de către Comitetul Director, cu cel puțin 30 de zile inainte de data când urmeaza sa se desfasoare.

Convocarea va cuprinde data, ora si locul de desfășurare, precum si Ordinea de zi a Adunării Generale, cu mențiunea explicita a temelor (problemelor) de dezbătut.

Daca pe Ordinea de zi figurează propuneri de modificare, respectiv de completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociației, convocarea trebuie sa cuprindă si textul integral al acestora.

Pot fi introduse propuneri si cereri de modificare, respectiv de completare a Actului constitutiv si a Statutului in Adunarea Generala si de către membrii participant!, cu condiția ca acestea sa fie înregistrate la Secretariatul General al Asociației, cu cel puțin 20 de zile inainte de data la care urmeaza sa se desfasoare ședința Adunării Generale.                                          ____

Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse pefOMineâ de zi, vor putea fi discutate in cadrul ședinței Adunării Generale.
In cadrul ședinței Adunării Generalese stabilesc:                l

-persoanele care vor întocmi Procesul-Verbal de ședința, sâlTcare vor

proceda la verificarea acestuia in cazul in care a fost efectuat in stenograma, desemnarea acestor persoane urmând a se face prin votul deschis al membrilor participant! la adunare;

_________________ -componenta Comisiei de validare a alegerilor, desemnarea membrilor acesteia urmând a se face prin votul deschis al membrilor participanti la adunare;

 • 17.4.Adunarea Generala extraordinara poate fî convocata oricând prin hotararea a jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Director.

Ședința Adunării Generale extraordinare in mod obligatoriu se va desfasura in termen de 15 zile de la data când s-a hotarat convocarea acesteia.

Art.18. Hotărârile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.

Art. 19.Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către Președintele Asociației.

Art.20.Adunarea Generala este statutar constituita si adopta hotarari valabile in prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor sai.

Daca nu este prezent numărul minim de membri, Comitetul Director va convoca o alta ședința a Adunării Generale, in termen de pana la cel mult 15 zile.

Aceasta noua ședința poate delibera in mod valabil, indiferent de numărul membrilor sai prezenti.

B)Comitetul Director

Art.21 .Comitetul Director asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale si se compune dintr-un număr de 3 membri, după cum urmeaza:

-Președinte;

-Vicepreședinte;

-Director General.

Președintele Comitetului Director, care este si Președintele Asociației, precum si Vicepreședintele Asociației sunt aleși de care Adunarea Generala, conform dispozițiilor prezentului Statut, si au un mandat stabilit pentru o perioada de 4 ani.

Directorul General este membru de drept al Comitetului Director, este numit de către acest organ, si are drept de vot deliberativ.

 • 21.1.Comitetul Director se întrunește lunar, precum si ori de'^iț^^ri este necesar, este statutar constituit in prezenta a jumătate plus zunjj din numârul


  ho^‘membrilor sai, si adopta hotarari valabile in prezenta a jumătate^ numărul membrilor prezenti.

 • 21.2.Comitetul Director conduce intreaga activitate a organizației intre Adunările Generale, urmărește si răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

_____  - 21.3.In exercitarea competentei sale, Comitetul Director:

 • a) prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociației;

 • b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;

 • c) aproba organigrama si politica de personal a Asociației;

 • d) indeplineste orice alte atribuții prevăzute in Statut sau stabilite de către Adunarea Generala;

 • e) aproba programele de dezvoltare a bazei materiale a organizației;

 • f) decide cu privire la orice problema aparuta in activitatea curenta a Asociației.

Art.22.Comitetul Director poate imputemici una sau mai multe persoane cu funcții executive, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 21.3. lit. b) si d) din prezentul Statut.

Art. 23.Mandatul membrilor Comitetului Director este de 4 ani.

Art.24.PresedinteIe Asociației

Președintele reprezintă si angajeaza legal Asociația in relațiile cu instanțele judecătorești, in relațiile cu membrii asociati, cu alte persoane implicate in activitatea desfasurata de Asociație, in raporturile cu organele administrației publice, centrale si locale, precum si cu orice alte persoane juridice si fizice, romane si străine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

 • 24.1.Președintele Asociației prezidează toate ședințele Adunării Generale si ale Comitetului Director.

24.2.In exercitarea atribuțiilor sale, Președintele organizației:

 • a) aplica strategiile si politicile de dezvoltare a activitatii Asociației, stabilite de Adunarea Generala;

 • b) organizeaza si conduce activitatea Asociației in scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale si ale Comitetului Director, a prevederilor, programelor si planurilor de activitate aprobate;

 • c) asigura aplicarea si respectarea legislației in vigoare, a dispozițiilor prezentului Statut, precum si a Regulamentelor date in aplicarea..Statutului Asociației, in intreaga activitate.V

o ■>

-17/ '//

 • 24.3.Presedintele Asociației este autorizat sa exercite C>r|dC?alteJ>^ibutii

  delegate de către Adunarea Generala si/sau Comitetul Director, cd^reSpectarea dispozițiilor prezentului Statut.


24.4.In situația in care Președintele Asociației se .afla temporar in imposibilitatea de a-si executa mandatul, organizația este reprezentata in relațiile cu tertii, in justiție si in- fata -oricăror- alte - autoritati-de“catre'“VicepTesedihtele Asociației, dar nu mai mult decât pana la prima Adunare Generala.

Pe toata durata in care Președintele organizației se afla in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul, toate atribuțiile sale, prevăzute la art. 24.1. si 24.2., vor fi exercitate de către Vicepreședintele Asociației.

Art.25.Directorul General

Directorul General are calitatea de angajat cu contract individual de munca semnat de Președinte, conduce activitatea personalului salariat al Asociației si face propuneri de promovare, recompensare si sancționare a acestuia.

 • 25.1.Prin personalul salariat de^ specialitate organizează si indruma activitatea Asociației, pregătește impreuna cu aceștia si supune aprobării Comitetului Director propuneri referitoare la:

 • a) programele si planurile de activitate ale Asociației;

 • b) situatia periodica a execuției bugetare si a asigurării bazei materiale. 25.2.In exercitarea competentei sale, Directorul General:

 • a) primeste, rezolva si semnează corespondenta oficiala adresata Asociației si informează Comitetul Director asupra principalelor probleme aparute in activitatea curenta a organizației;

 • b) raspunde operativ la cerințele de informare formulate de Comitetul Director asupra activitatii desfășurate in cadrul Asociației;

 • c) asigura conducerea operativa a organizației intre ședințele Comitetului Director, in limitele atribuțiilor sale;

 • d) intocmeste darea de seama anuala asupra execuției bugetare care, după aprobarea Comitetului Director, se supune aprobării Adunării Generale;

 • e) aplica masurile necesare pentru executarea in bune condiții a bugetului de venituri si cheltuieli, asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala;

 • f) semneaza, alaturi de Președinte, documentele care angajeaza organizația pe plan intern si internațional;

 • g) angajeaza, cu avizul Comitetului Director, consilieri, experti, analiști si ________funcționari, conform organigramei si statului de funcționare aprobate de Comitetul

Director;

 • h) stabileste atribuțiile departamentelor funcționale, indruma si controlează activitatea acestora.Atribuțiile cenzorului sunt următoarele:

 • a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) intocmeste rapoarte si le prezintă Adunării Generale;

 • c) poate participa la ședințele Comitetului Director, fara drept de vot;

__________d)indeplineste- orice-alte atribuții -prevăzute in prezentul Statut său stabilite de Adunarea Generala.

Art.27.Finantarea activitatii Asociației se face in conformitate cu dispozițiile legii.

Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile, de orice natura, sunt cuprinse in bugetul anual propriu.

Administrarea bugetului ainual se face potrivit competentelor stabilite in prezentul Statut si in conformitate cu dispozițiile legii.

Art.28. Asociația se dizolva:

 • a) de drept;

 • b) prin hotarare judecătoreasca;

 • c) prin hotararea Adunării Generale.

 • 28.1. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituita;

 • b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Comitetului Director, in conformitate cu Statutul Asociației, daca aceasta situație dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Comitetul Director trebuia constituit;

 • d) reducerea numărului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 • 28.2. Asociația se dizolvă, prin hotarare judecătoreasca, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) cand scopul sau activitatea organizației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

 • b) cand realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabila.


 • 28.3. Asociația se poate dizolva si prin hotararea


28.4.In cazul dizolvării organizației,'bunurile ramase în urmaiicliiy^ii>nu se pot transmite care persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator.

Art.29.Lichidarea Asociației se face in conformitate cu dispozițiile

-------------------------Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare.

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art.30.Modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului se fac prin inscrierea acestora in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploiești, conform dispozițiilor legii.

Demersurile efectuate in acest sens se întreprind de către persoana sau persoanele împuternicite de Adunarea Generala, in conformitate cu dispozițiile prezentului Statut si a prevederilor legii.

Art.31. Activitățile aferente Asociației se vor desfasura in baza unor Regulamente de organizare si funcționare stabilite si aprobate de Comitetul Director.

Art32.Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări ulterioare, precum si cu celelalte dispoziții legale in vigoare.


Prezentul Statut a fost redactat si aprobat in cadrul Adunării Generale de constituire organizata si desfasurata in data de 28.09.2012, in 9 (noua) exemplare, din care 8 (opt) exemplare au fost comunicate pârtilor semnatare.SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA<c Prin                      '

Director General Daniel CAPRA_______---------------------- ț

vocat Ll^atAN Tft^LĂJ

In conformitate cu diSpozHle articolului 3 aW$) 8c)t)in • Legea nr. 51/1965 atest                       S țonținutul

prezentului act. J, ®

zjrrz? - W,_

î ! țCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT                                          - - .'Pț/

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind executarea contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară Lupii Galbeni 2012 - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:

PREȘEDINTE, Iolanda BazavanData: