Hotărârea nr. 218/2013

Hotãrârea nr. 218 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 218 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2 Aproba rectificarea bugetului Grădiniței nr.23 Ploiești (cresa) pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 3 Aproba bugetul Centrului Crese din municipiul Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016, avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art4 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință Georae Pană


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob/

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Conform prevederilor Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 176/15.05.2013 si Hotărârii Consiliului Local nr. 186/30.05.2013

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile to tale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei se majoreaza cu suma de 196,00 mii lei, conform Anexei nr 1, reprezentând sursa de finanțare de la bugetul statului conform contractului de finanțare nr.924/15.05.2013 si 010121/11.06.2013, pentru programul construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari derulat conform O.U.G.nr.74/2007 .

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei se majoreaza cu suma de 196,00 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul capitolelor si titlurilor bugetare, conform Anexei nr. 1,3,4 si in cadrul obiectivelor de investiții conform Anexei nr.2 si notelor de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas


Ionut Cristian

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozia

Si Mu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 176/15.05.2013 si Hotărârii Consiliului Local nr. 186/30.05.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca ”pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”..., Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare,

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei se majoreaza cu suma de 196,00 mii lei, conform Anexei nr 1, reprezentând sursa de finanțare de la bugetul statului conform contractului de finanțare nr. 924/15.05.2013 si 010121/11.06.2013, pentru programul construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari derulat conform O.U.G.nr.74/2007 .

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei se majoreaza cu suma de 196,00 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 18.406,68 mii lei se majoreaza cu suma de 65,00 mii lei, astfel:

 • - la bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 60,00 mialei}-'co^bnn.^^

notei de fundamentare a Serviciului Resurse Umane, Administrativ, :Organizare, V Protecția Muncii si Protecție Civila;                                              M

 • - la alte transferuri se majoreaza cu suma de 5,00 mii<Tei,;guma^^ reprezentând sprijin financiar pentru copilul Bojan Andreea Dian^^confbrm^ H.C.L. nr.183/30.05.2013.

- majorarea cu suma de 1,61 mii lei la „bunuri si servicii” si diminuarea cu suma de 1,61 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul - curent”, conform-prevederilor art.8 alin-(l)-din-Ordinul Ministerului..Finanțelor, nr.l 199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat;

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 36.137,50 mii lei se diminuează cu suma de 1.185,00 mii lei fondul de rezerva, repartizat astfel:

 • - la capitolul „Autoritari publice si acțiuni externe”: suma de 60,00 mii lei bunuri si servicii, suma de 5,00 mii lei pentru finanțarea sprijinului financiar menționat mai sus si suma de 1.000,00 necesara decontării utilitarilor pentru spațiul situat in Piața Eroilor IA ( clădirea Upetrom), conform notei de fundamentare a Direcției de Gestiune Patrimoniu - Serviciul Intervenții si Evidenta Bunuri din Domeniul Public si Privat;

 • - la capitolul „Transporturi” - suma de 120,00 mii lei reprezentând aport in numerar pentru infiintarea societarii comerciale din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 113.757,38 mii lei se majoreaza cu suma de 30,00 mii lei, astfel:

 • - se diminuează cu suma de 50,00 mii lei la bunuri si servicii ( reparații curente), conform notei de fundamentare al Direcției Tehnic - Investiții;

 • - se majoreaza cu suma de 4,30 mii lei la „bunuri si servicii” si se diminuează cu suma de 4,30 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor art.8 alin (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.l 199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat;

 • - se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investirii.

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 7.417,46 mii se majoreaza cu suma de 1.335,00 mii lei, astfel:

 • - se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei la bunuri si servicii in vederea decontării utilitarilor pentru spațiul situat in Piața Eroilor IA ( clădirea Upetrom), conform notei de fundamentare a Direcției de Gestiune Patrimoniu - Serviciul Intervenții si Evidenta Bunuri din Domeniul Public si Privat;

 • - se majoreaza la active financiare cu suma de 335,00 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investirii.

 • 5. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 69.397,42 mii lei ramane neschimbata, modificare consta in majorarea cu suma de 17,32 mii lei la „bunuri si servicii” si diminuarea cu suma de 17,32 mii lei la „ plăti efectuate in


anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor a Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 si a contului 1 trezoreriei Ploiești anexat.

W‘;

 • 6. Capitolul „Asigurări $î asistenta sociala ” - prevederea de'

  mii lei se majoreaza cu suma de 50,00 mii lei, suma cu care va fi majorata bugetul Centrului Crese al municipiului Ploiești (40,00 mii lei la bunuri si servicii si 10,00


mii lei la active nefinanciare)

------Conform-art.l—din—H.C.L—nr__1.63/29-04.2013—s-a aprobat infiintarea Centrului Crese din municipiul Ploiești, instituție cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Ploiești.

Deasemenea conform art.5 s-a aprobat modificarea Anexei 41 la H.C.L. nr. 138/08.04.2013 (bugetul Grădiniței nr.23 Ploiești), activitatea „crese”. Urmare acestui articol intervin următoarele modificări:

 • -  bugetul Grădiniței nr.23 Ploiești pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local va fi in suma de 1.130,95 mii lei si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 400,00 mii lei, conform Anexei nr.3;

 • -  bugetul Centrului Crese al municipiului Ploiești pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local va fi in suma de 856,05 mii lei si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 348,00 mii lei, conform Anexei nr.4;

- majorarea cu suma de 0,20 mii lei la „bunuri si servicii” si diminuarea cu suma de 0,20 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor art.8 alin (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.l 199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat.

 • 7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica - prevederea de 72.257,23 mii lei se diminuează cu suma de 1.630,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

La active nefinanciare S.G.U., conform notei de fundamantare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.2744/04.06.2013 si listei de investiții anexate, obiectivul „confecționat garduri metalice si alte lucrări” in suma de 1.200,00 mii lei se diminuează cu suma de 37,53 mii lei, suma care va fi prevăzută la obiectivul „ fundație soclu Statuia Libertății” .

8 . Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 25.952,00 mii lei se majoreaza cu suma de 200,00 mii lei la active financiare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

9. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 119.600,37 mii lei se majoreaza cu suma de 1.331,00 mii lei la cheltuieli de capital, astfel:

 • - se majoreaza cu suma de 1.211,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții;

 • - se majoreaza cu suma de 120,00 mii lei la active financiare reprezentând aport in numerar pentru infiintarea societății comerciale din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform H.C.L/26.06.2013.

î Pentru obiectivele de investiții se aproba note de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestora intocmite de Direcția Tehnic- Investiții’ conform Anexei nr.5.                                                 V/-. ■ '

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,

Direcția Economica, DIRECTOR,

Nicoleta CraciunoiuDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,


Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stranciu

ACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. ICOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

 • 1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.


  PREȘEDINTE,

  Paul Alexandru Palas  SECRETAR. Sanda


  •9

  ulca


Data:     9       2z)/Ș

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influente

(+/-)

^4 tPreW^j bugetare conform rectificare

1

VENITURI -TOTAL

oooi

551.939,96

196,00

552.135,96

2

VENITURI PROPRII

0101

343.103,95

196,00

343.299,95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.740,32

0,00

463.740,32

4

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

0,00

423.805,92

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de Ia agenti economici

010201

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

' 040204

.425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10]

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

0,00

159.462,05

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

0,00

120.744,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

119.591,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Micite'

,\'Prevederi bugetare, conform ""3 rectificare

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

h. >

fj5300

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,291

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

-42-

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

19.691,57

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.934,40

0,00

39.934,40

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsamînte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.903,20

0,00

17.903,20

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale sî agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

0,00

13.293,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

13.293,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influentei

('!-), iru

5- ^prevederi bugetare confirm s .‘./rectificare

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

Os

i        ÂȘoJo

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

AA

00

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

—]

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

-81-

-360206-

-0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

2,37

0,00

2,37

86

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

-82.344,37

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.344,37

82.344,37

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

196,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

196,00

306,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

’ 0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizîcesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

108

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

109

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influente

Prevederi jTi^taFe^COnform rectificate^

_____________

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

11

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

-------’wr*.

rr l.

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

121

Curente

0020

0,00

0,00

0,001

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

381.395,95

-10,00

381.385,95

2

I. VENITURI CURENTE

0002

381.395,95

-10,00

381.385,95

3

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

0,00

423.805,92

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influent&'țy

K/

^'.Prevederi .bugetare cpiiform .... rectificare.

VA

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

II o! r“\00,0

j'16(țg5fîJ22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

^0&tf

o,oo

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

—■"     0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe-veniturile-din transferul-proprietatilor-imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

0,00

159.462,05

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

0,00

120.744,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

119.591,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influenitr#

l)Ugetare,c6nfprm

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

iS:=:::SS^6.288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-42.409,97

-10,00

-42.419,97

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-64.441,17

-10,00

-64.451,17

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

0,00

13.293,001

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

13.293,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,001

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

80

Taxe speciale

360206

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-82.342,00

-10,00

-82.352,00

85

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

Influente

b dgetarCcon farm /rectifibaire^\ />1: A;           \ V

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

l°l®/oo

ir.c1. (

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

W'AA

88

Alte transferuri voluntare

370250

\ A.

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

oioo

"ZZ c.Xo,oo

90

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

91

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ.

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

98

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TI!

4302

0,00

0,00

0,001

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

170.544,01

206,00

170.750,01

2

I. VENITURI CURENTE

0002

82.344,37

10,00

82.354,37

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

82.344,37

10,00

82.354,37

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

82.344,37

10,00

82.354,37

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

82.344,37

10,00

82.354,37

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

82.344,37

10,00

82.354,37

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

11

Alte transferuri voluntare

370250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

K Aeye^lcri bugeta re con fo r m

.-■A

\ ’’ V

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

||r

1 ■Stfs.oo

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

^'7^6,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

xhș

^J/40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

DeDOzite sDeciale Dentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

19

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

30

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

31

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

43

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

51

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare________

conform HCL 186/30.05.2013

Influente

(+/:)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

552.439,96

196,00

552.635,96

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.406,68

65,00

18.471,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.277,89

61,61

10.339,50

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

30,00

5,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-109,61

-1,61

-111,22

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

36.137,50

-1.185,00

34.952,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.508,00

-1.185,00

9.323,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri și servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

113.757,38

30,00

113.787,38

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

14.576,64

-45,70

14.530,94

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.966,90

13.966,90

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

29,74

4,30

34,04

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

ffo ty /&

Bunuri si servicii

580,00

^-^>^530,00

Transferuri către instituții publice

“ 51

58_9_._o.

389;oo

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-29,74

-4,30

-34,04

Active nefinanciare

71

5.086,18

80,00

5.166,18

6602

7.417,46

1.335,00

8.752,46

Cheltuieli de personal 7 asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

198,00

1.000,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

0,00

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefînanciare - din care:

70

944,73

335,00

1.279,73

Active nefînanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

764,73

335,00

1.099,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

69.397,42

0,00

69.397,42

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

17,32

2.659,49

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

0,00

17,32

17,32

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

21.810,03

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Active nefînanciare

71

12.985,22

12.985,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

-17,32

-17,32

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

44.805,92

50,00

44.855,92

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

40,20

1.763,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

40,00

500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

influentele

'^ugCT // conform

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

^oUo

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

13.250,00

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

8.458,55

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.180,00

10,00

2.190,00

Active nefinanciare

2.180,00

2.180,00

Active nefinanciare crese

0,00

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-0,20

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

72.257,23

-1.630,00

70.627,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

37.417,73

-1.630,00

35.787,73

Active nefinanciare

36.217,73

-1.630,00

34.587,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.952,00

200,00

26.152,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

0,00

22.232,00

Salubritate

20.700,00

20.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare

71

3.720,00

200,00

3.920,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

119.600,37

1.331,00

120.931,37

Bunuri si servicii - din care:

20

11.804,21

0,00

11.804,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.638,00

2.638,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif, de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

60.321,84

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

Cheltuieli de capital - din care:

70

17.640,53

1.331,00

18.971,53

Active nefinanciare

71

17.640,53

1.211,00

18.851,53

Active financiare

72

0,00

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

381.395,95       -130,00

381.265,95

ff*

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

//

vpc&ri

¥($// c omorul ^r^m^re

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.088,28

^^1^.153,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.277,89

61,61

10.339,50

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

30,00

5,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-109,61

-1,61

-111,22

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.067,50

-1.185,00

34.882,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.508,00

-1.185,00

9.323,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

108.580,40

-50,00

108.530,40

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

14.576,64

-45,70

14.530,94

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.966,90

13.966,90

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

29,74

4,30

34,04

Bunuri si servicii

580,00

-50,00

530,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-29,74

-4,30

-34,04

SANATATE

6602

6.472,73

1.000,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

198,00

1.000,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

0,00

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

17,32

2.659,49

Page 4

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

4 InUueme-//:{ W* Va.

^x/bugețares

„recuficaTe

iluminat ornamental

1.600,00

;/7j^4.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

0,00

17,32

17,32

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5:200;00

5.200;00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administra]ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5,360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

-17,32

-17,32

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.167,37

40,00

34.207,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

40,20

1.763,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

40,00

500,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

0,20

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

13.250,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-0,20

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.232,00

0,00

22.232,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

0,00

22.232,00

Salubritate

20.700,00

20.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 186/30.05.2013

07 /

W

Z^?bWetâre^|

TRANSPORTURI

8402

41.638,00

0$F

^=^41.638,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.804,21

0,00

11.804,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.638,00

2.638,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

-------------30:000,00

......-.....- “ -----------------

-----------30:000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

171.044,01

326,00

171.370,01

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

318,40

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefînanciare

71

156,86

156,86

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.176,98

80,00

5.256,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.086,18

80,00

5.166,18

SANATATE

6602

944,73

335,00

1.279,73

Active nefinanciare - din care:

70

944,73

335,00

1.279,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

764,73

335,00

1.099,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.795,25

0,00

34.795,25

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

21.810,03

Active nefinanciare

71

12.985,22

12.985,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

10.638,55

10,00

10.648,55

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

8.458,55

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.180,00

10,00

2.190,00

Active nefinanciare

2.180,00

2.180,00

Active nefinanciare crese

0,00

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.417,73

-1.630,00

35.787,73

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

0,00

Active nefînanciare - din care:

71

37.417,73

-1.630,00

35.787,73

active nefînanciare

36.217,73

-1.630,00

34.587,73

active nefînanciare SGU

1.200,00

1.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

3.720,00

200,00

3.920,00

Active nefînanciare total din care:

71

3.720,00

200,00

3.920,00

TRANSPORTURI

8402

77.962,37

1.331,00

79.293,37

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

60.321,84

Cheltuieli de capital - din care:

70

17.640,53

1.331,00

18.971,53

Active nefînanciare

71

17.640,53

1.211,00

i8.851,53

Active financiare

72

0,00

120,00

120,00

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Nr.


CONTRACT DE FINANȚARE pentru

Programul construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari derulat conform O.U.G. nr. 74/2007

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. 6 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale art 6 alin, (2) din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 și ats ari, 12 alin. (2) din H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale șî Administrației Publice:

 • 1. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, cu sediul în Strada Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5 București, tel. : 0372114 547, 0372114593, fax : 0372114542, 0372114569, cod fiscal 25369185, cont R087TKJEZ70023700151XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului București, reprezentat de domnul Liviu Nicolac DRAGNEA, viccpriro-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în. calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală,

Unitatea administrativ teritorială municipiul PLOIEȘTI reprezentată prin d-uul Iulian BĂDESCU în calitate de primar, cu sediul. în .B-dul Republicii ni. 2, municipiul Ploiești, județul Prahova, tel.: 0244/516.699;     0244/515.982, fax 0244/513.829, coc fiscal 2844855, cont

ROI3TREZ5215071XXX007049 descins la Trezoreria Municipiului Ploiești, ca autoritate publică locală,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare.

 • 2. Definiții

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles ;

 • a) MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 • b) Contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare și Anexele sale;

 • c) Program. - Programul construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați derulat conform O.U.G. nr. 74/2007

 • d) Obiective de Investiții - obiective de investiții în construcția de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați

 • e) Surse MDRAP - sume alocate prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat

 • f)  Surse proprii - sume alocate din bugetele consiliilor locale

 • 3. Interpretare

în prezentul contract cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

4 Obiectul contractului                                                              fctWri/

Obiectul contractului îl constituie alocarea din bugetul Ministerului DezvolMi\B(^®s sv Administrației Publice pe anul 2013 a sumei de 196 mii lei pentru realizarea obiectivel^^^nve&ițij, construcția de locuințe sociale Incluse în Lista cuprinzând locuințele sociale destinate chi " “ ” din locuințele retrocedate propuse a fi finanțate în anul 2013 ~ Program 2013 - aprobată MDRAP nr. 1878/15.05,2013, în completarea surselor proprii ale primăriei în valoare de 8.200 mii lei.


 • 5. Documentele contractului:

Lista de finanțare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați realizate conform prevederilor O.U.G. nr.74/2007 în anul 2013 în municipiul Ploiești, județul Prahova.__

 • 6. Modalități de transfer al fondurilor

Transferul fondurilor dc la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către Primăria Municipiului Ploiești se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007 cu încadrarea în Lista cuprinzând locuințele sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate propuse a fi finanțate în anul 2013 - Program 2013 - aprobată prin Ordinul MOR AP nr. 1878/15.05.2013.

Transferul fondurilor de la Primăria Municipiului Ploiești către antreprenorii generali se efectuează, conform Listei de finanțare a locuințelor sociale realizate conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007 în anul 2013 în municipiul Ploiești, județul Prahova.

 • 7. Durata contractului:

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării si are valabilitate pana la 31.12.2013.

& Drepturile și obligațiile părților

Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului cGiitracț așa cum reies din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea nr. 84/2008 în special cele referitoare la;

 • 1.        alocarea de către autoritatea publică centrala a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat, din bugetul MDRAP, în limita sumelor aprobate în acest sens prin legea bugetului de stat;

 • 2.         pregătirea și asigurarea de către autoritățile publice locale a terenurilor necesare realizării locunițelor sociale, conform documentației urbanistice, cu utilitățile și dotările edilitare, necesare în corelare cu programul aprobai.

,9. Modificarea, completarea sau rezilierea contractului de finanțare

 • 9.1. Prezentul contract de finanțare, poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în următoarele situații:

 • a) șe suplimentează sau se diminuează contribuția de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAP, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2013;

 • b) sc suplimentează sau se diminuează contribuția de Ia bugetul local, respectiv sursa proprie a consiliului local, la solicitarea acestuia;

 • c) se efectuează redistribuiri de sume între obiectivele din Program, în conformitate cu prevederile legale in vigoare

 • d) se efectuează modificări în cadrul Listei cuprinzând locuințele sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate propuse a fi finanțate în anul 2013 - Program 2013 - aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1878/15.05.2013.

9.2 Prezentul contract dc finanțare poate fi reziliat, unilateral, cu o notificare prealabila de 15 zile in următoarele situații:

 • a)   nu sunt îndeplinite atribuțiile și responsabilitățile aferente derulării Programului așa cum au fost stabilite prin O.U.G. nr. 74/2007 aprobată prin Legea nr. 84/2008.

 • b) in situația în care consiliul local nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform art. 9.1, fit. ' a), b), c), d).


10. Forța majoră                                                               „ z

 • 10.1. Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat i^depe|iț^jOe voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile cc le revin potrivit prezentului contract,

 • 10.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate^prin/prezenuil contract, pe toată perioada în care aceasta acționcază.

 • 10.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar f^^pi^ju^irdia^c

drepturile cc li se cuveneau părților până la apariția acesteia.                                       ___

 • 10.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

IZ Soluționarea litigiilor

1: contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe calc amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pc perioada de derulare a contractului.

 • 11.2. în situația în care neînțelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze, de câtre instanțele judecătorești competente,

22- Limba care guvernează contractul

 • 12.1. Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

13. Comunicări

 • 13.1. Ori.cc comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris,

13,2- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 13.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat îti două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVAANEXĂVICEPRIM-MIN’i&T

MINIST^LIVIVN&OhM


LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR ACUAȚI REALIZATE CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 74/2007 ÎN ANUL 2073

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI-IUDEȚUL PRAHOVA


Denumire localitate bloc

Nr, ap. finanțate

Nr. ap. PIF 2013

Suma aprobată de la bugetul de stat în anul 20,13 (mii lei)

Total

120

0

PLOIEȘTI Blocuri locuințe sociale Str, Libertății, Ans. 9 Mai, Etapa a H-a

120

___

0

L

196Contul de execuție al bugetului

la data de: 21-JUN-13

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

175,678,482.79

.00

Imp pe profit

0102

.00

5,512.00

.00

Imp pe profit de la ag.-ec.       —

010201

...........00 - - - -

. . ......5,512.00. .   _

..........00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

1,317,317.25

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

1,317,317.25

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

78,098,054.09

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

77,909,054.09

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

189,000.00

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

468,014.26

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

468,014.26

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

47,223,708.55

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

39,355,869.79

.00

impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

10,808,147.17

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

28,547,722.62

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

5,870,429.70

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,206,714.33

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

3,658,319.87

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

5,395.50

.00

Taxejud.de timbru si alte tax

070203

.00

1,997,409.06

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

58,753,000.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

57,793,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

960,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

137,017.06

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

137,017.06

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

47,025.39

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

47,025.39

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

10,717,923.93

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

9,392,183.32

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

5,255,978.12

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

?00

4,136,205.20

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

1,246,013.51

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

79,727.10

.00

Venituri din propietate

3002

.00

6,011,495.25

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

4,311,245.25

.00

Venituri din dividende

300208

.00

1,700,250.00

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

1,700,250.00

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

1,698,353.54

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

1,683,260.00

.00

Cont, pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

15,093.54

.00

Venlt.dln taxe admin.elib.perm

3402

.00

499,998.01

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

490,998.01

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

9,000.00

.00

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

2,942,074.39

.00

Venitdin amenzi si alte sanct

350201

.00

2,830,142.73

.00

Contul de execuție al

la data de:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2013 Trezorerie Mu n. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Incasari din valorif.bunurilor

350203

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

Diverse venituri--------------------------

3602

Ven din prescripție extinctiva

360201

Varsaminte din veniturile disp

360205

Taxe speciale

360206

Alte venituri

360250

Transferuri voluntare

3702

Donații si sponsorizări

370201

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

Subv de la bugetul de stat

4202

Subv. încălzire locuința

420234

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritari publice act.ext.

5102

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

TITL.Il.Bunuri si servicii

510220

TITL.VIH. Asistenta sociala

510257

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

Plăti ani precedenti SF

51028596

Alte serv.publice generale

5402

TITL.il.Bunuri si servicii

540220

TITL.VI.Transf.intre unitari

540251

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

TITL.Xlli.Rambursări de credit

540281

ASPG Rambur. de credite

54028196

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

Plăti ani preced. SF

54028596

Dobânzi

5502

TITLII. - bunuri si servicii

550220

TITLUL Dobânzi

550230

Ordine pub.si siguranța

6102

TITL.Il.Bunuri si servicii

610220

TITL.VI.Transf.intre unitari

610251

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

Invatamant

6502

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

TITL.VI.Transf.între unitari

650251

Transf. intre unitatati SF

65025196

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

Plăti ani preced. SF

65028596Credite

Incasari/Plati

Disponibil

.00

25,057.00

.00

.00

86,874.66

.00

-.00--352,961.07--00____


.00

961.00

.00

.00

4.00

.00

.00

37,605.32

.00

.00

314,390.75

.00

.00

32,712,491.00

.00

.00

7,219.00

.00

.00

32,719,710.00

.00

.00

118,519.00

.00

.00

91,419.00

.00

.00

27,100.00

.00

194,910,664.00

169,756,492.10

25,154,171.90

8,336,340.00

7,033,609.77

1,302,730.23

4,300,840.00

4,185,381.22

115,458.78

4,010,500.00

2,934,389.78

1,076,110.22

25,000.00

25,000.00

.00

.00

111,161.23

.00

.00

111,161.23

.00

10,691,000.00

6,656,087.44

4,034,912.56

4,000.00

3,596.68

403.32

350,000.00

310,000.00

40,000.00

350,000.00

310,000.00

40,000.00

10,337,000.00

6,346,130.76

3,990,869.24

10,337,000.00

6,346,130.76

3,990,869.24

.00

3,640.00

.00

.00

3,640.00

.00

3,964,350.00

3,136,790.62

827,559.38

50,000.00

.00

50,000.00

3,914,350.00

3,136,790.62

777,559.38

3,757,000.00

3,007,985.73

749,014.27

27,000.00

7,985.73

19,014.27

3,730,000.00

3,000,000.00

730,000.00

3,730,000.00

3,000,000.00

730,000.00

58,927,130.00

56,080,046.58

2,847,083.42

48,666,120.00

47,504,260.21

1,161,859.79

9,468,610.00

8,017,280.20

1,451,329.80

246,000.00

216,000.00

30,000.00

246,000.00

216,000.00

30,000.00

10,000.00

5,507.17

4,492.83

536,400.00

371,045.00

165,355.00

.00

34,046.00

.00

.00

34,046.00

.00

1>

2>


Contul de execuție al bugetului

la data de: 21-JUN-13

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuicli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Sanatate

6602

3,155,600.00

2,867,321.27

288,278.73

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

1,630,400.00

1,623,768.00

6,632.00

TITL. iI; Bunu ri si servicii--

660220

27,200.00-

16,391.73-

10,808.27

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

1,468,000.00

1,200,000.00

268,000.00

Trans. intre unitati SF

66025196

1,468,000.00

1,200,000.00

268,000.00

TITL. VIII. Asistenta sociala

660257

30,000.00

27,161.54

2,838.46

Cultura recreere si religie

6702

16,277,990.00

12,086,529.91

4,191,460.09

TITL,II.Bunuri si servicii

670220

2,144,240.00

1,743,858.91

400,381.09

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

13,633,750.00

10,360,000.00

3,273,750.00

Trans. intre unitati SF

67025196

13,633,750.00

10,360,000.00

3,273,750.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

500,000.00

.00

500,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

17,329.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

17,329.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

16,076,494.00

15,273,338.43

803,155.57

TlTLI.Cheltuieli de personal

680210

3,610,850.00

3,594,026.00

16,824.00

TITLU.Bunuri si servicii

680220

381,344.00

331,449.58

49,894.42

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

6,976,000.00

6,281,887.00

694,113.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

6,976,000.00

6,281,887.00

694,113.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

5,108,300.00

5,088,156.46

20,143.54

Pi.ef.ani pr.rec.an curent

680285

■ .00

22,180.61

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

22,180.61

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

16,689,800.00

13,518,747.15

3,171,052.85

TITL.il.Bunuri si servicii

700220

12,745,800.00

9,574,747.15

3,171,052.85

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

3,944,000.00

3,944,000.00

.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

3,944,000.00

3,944,000.00

.00

Protecția mediului

7402

11,570,500,00

8,279,459.18

3,291,040.82

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

11,570,500.00

8,279,459.18

3,291,040.82

Combustibilisi energie

8102

23,100,000.00

21,955,526.31

1,144,473.69

TITL. IV. Subvenții

810240

23,100,000.00

21,955,526.31

1,144,473.69

Transporturi

8402

22,364,460.00

19,861,049.71

2,503,410.29

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

5,311,210.00

3,003,086.71

2,308,123.29

TITL.IV. Subvenții

840240

17,053,250.00

17,024,173.00

29,077.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

5,921,990.69

.00

întocmit,


Sef serviciu ,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 183 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BOJAN ANDREEA DIANA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.2614/12-03-2013, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.2614/2013 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Bojan Andreea Diana, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ORGANIZARE, PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta Notă de Fundamentare vă aducem la cunoștință că in anul 2013 la art. 20.01.01 Furnituri de Birou a fost alocată suma de 28 mii lei luându-se în calcul realizările trim. I. Pentru buna desfășurare a activității

9                                                    5

solicităm suplimentarea sumei inițiale cu 60 mii lei.

SEF SERV. RESURSE UMANE, ORGANIZARE, AD-TIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII, (ANGELESCU ANA DANIELA

2 Facturi gaze GDF Suez                                                     Lei

Nr.factura /Data

Perioada facturare

mc gaze

Total factura /inclusiv TVA1 lei

10308117421/28.02.2013

25.01.2013-28.02.2013

54.461,00

97.784,66

10128891420/31.03.2013

01.03.2013 -31.03.2013

23.764,00

43.576,39

10128988973/30.04.2013

01.04.2013-30.04.2013

11.043,00

20.429,17

GDF SUEZ

TOTAL

89.268,00

161.790,22

medie consum lunar 3 luni 53.930 lei

estimat aprilie-iunie                   3*20.000

estimat iulie-sept 2013                   3*15.000

estimat oct-dec 2013                  3*30.000

60.000

45.000

90.000

2 Total estimat consum gaze 2013

356.790|

3 Facturi Apa Nova                                                            Lei

Nr.factura /Data

Perioada facturare

mc apa

Total factura /inclusiv TVA'i lei

127789/ 06.02.2013

Consum luna Ianuarie 2013

442,00

2.305,76

149483/ 06.03.2013

Consum luna Februarie 2013

325,00

1.708,45

171230/ 04.04.2013

Consum luna Martie 2013

543,00

2.850,09

192938/08.05.2013

Consum luna Aprilie 2013

415,00

2175.94.

214774/ 06.06.2013

Consum luna Mai 2013

537,00

2.832,86

Apa Nova

TOTAL

1.725,00

9.697,16

medie consum lunar 5 luni 1.939 lei

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA

BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind utilitățile pentru spațiul situat in Piața Eroilor 1A


1 Energie electrica


Nr.factura /Data


2200442371/04.02.2013

2200455673/13.03.2013

2200454483/04.03.2013

2200467330/04.04.2013

2200467014/02.04.2013


2200480926/13.05.2013


S.C. ELECTRICA


Perioada facturare


Prezumat februarie

01.02.2013 -28.02.2013

Prezumat martie

01.03.2013 -31.03.2013


Prezumat Aprilie


01.04.2013 -30.04.2013


TOTAL


medie consum lunar 4 luni 58.824 lei estimat mai - iunie

estimat iulie-sept 2013

estimat oct-dec 2013


2*50.000

3*40.000

3*50.000


1 Total estimat en. Electrica 2013


KWh


232.480,00


96.380,00


113.308,00

442.168,00122.652,90

1.092,44

50.198,42

1.092,44

59.166,70

235.295,34


100.000

120.000

150.000

605.295|


estimat iunie-dec 2013___________________7*2,000

14.000

23.697|


3 Total consum apa 2013

TOTAL CONSUM UTILITATI ESTIMATE 2013 (1+2+3)

985.783

DIRECTOI1 EXECUTIV

FLORIN RETRACÎ4E

întocmit,

Ana Petru-Marius

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea înființării Centrului Creșe din municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:                                 (

văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu. si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune^ infiintarea Centrului Crese din municipiul Ploiești, instituție publică cu personalitate juridică;

având în vedere prevederile H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în baza prevederilor Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă înființarea Centrului Creșe din municipiul Ploiești, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Ploiești, începând cu data de 01.05.2013.

(2) Centrul Creșe are sediul în Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr. 11 și are în subordine: Cresa nr. 10 cu sediul în str. Raristei nr. 62B, Cresa nr.23 cu sediu în Aleea Rasnovenilor nr. 46, Cresa nr. 39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr. 11, Cresa nr. 40 cu sediu în str. Anotimpului nr.l, Cresa nr. 49 cu sediul în Aleea Arinului nr.2 si Cresa Upetrom cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

Art.2. Aprobă structura organizatorică prin organigramă și stat de funcții, numărul de personal conform normativului de personal și Regulamentul intern al Centrului Creșe, conform anexelor nr. 1 - nr. 4 ce fac parte din prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Preluarea personalului existent din cadrul Grădiniței nr. 23 și restului de buget de executat se face începând cu data de 01.06.2013, iar predarea - primirea între instituții se face până la data de 30.06.2013.

Art.4. Aprobă exercitarea funcției de ordonator terțiar de credite a directorului/șef Centru Creșe.

Art.5. începând cu data de 01.06.2013, anexa nr. 2 la^Ioiarâre^-GofisWului Local nr.225/31.05.2012 și anexa nr. 41 CREȘE la Hotărârii- O&țșil^lu^Lpcal nr. 138/08.04.2013 se modifică în mod corespunzător.                     J j

Art.6. Grădinița nr.23, Centrul Creșe nou înființat, Dired^^ehni.c4pv&țlții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al prM^Jui< Vjfeduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

Președinte (he ședință, George P|anăContrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacpp

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Vizat,

Iulian Bădescu

1


Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 1.000.000 lei

Cont 67.02

BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______/15.05.2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa invitați la manifestarea     dedicate     zilei     culturii

(academicieni, persoane oficiale].

-

2.

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14-17

martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

3.

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

4.

Festivalul Internațional de Poezie "Nichita Stănescu”, ed. a-XXV-a

29-31

martie

50.000 lei

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.

 • - Premii concurs național liceal "Lecții cu Nichita”

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stănescu

 • - Medalie omagiala

- 16.000 lei

34.000 lei

: ■ ■- ■ '

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști]

 • - Cheltuieli neprevăzute

5.

Olimpiada Naționala de psihologie si pedagogie

01-05

aprilie

15.000 lei

Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

-8.10

3 lei

6.900 lei

6.

Concurs interregional''Științe și tehnologii'', ediția a III-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu"

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

7.

Eurodans

25-28

aprilie

8.000 lei

Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

8.

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XH-a

Prima jumătate a lunii mai

35.000 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

+ 8.10

3 lei

43.100 lei

9.

Parteneriat multilateral Comenius -Shape (Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »]

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

1

10.

Zilele Orașului Ploiești

Mai - iunie

296.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte muzică populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

+ 16.000 lei

312.000 lei

11.

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă : confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participant!

12.

Parteneriat in proiectul internațional Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School Manchester Marea Britanie

Prima jumătate a lunii iunie

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

13.

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 -17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Ro mania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

14.

Activitati in perioada verii

15.06-05.09

100.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

15.

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii

Plastici

UAP.

16.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

62.000 Lei

Bugetul reprezintă:

 • - Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • - Masă festivă pentru aprox. 500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

17.

Ziua Internaționala a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional.

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

18.

Cine suntem ?

Rromii...

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

19.

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

250.000 lei

Bugetul reprezintă:

-Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31 Decembrie și de Revelion

 • - Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

20.

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

15.000 lei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu

Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

li®

21.

«Icoana din sufletul

copilului...»

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii - expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva")22.

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

15.000 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

23.

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

Bugetul este destinat achiziționării de produse ce urmează a fi oferite pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute,    cu ocazia

sărbătorilor religioase (Paste , Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

24.

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

25.

Club AES (Asociația de Educație Sociala) debate

Neprecizate, inca

10.000 lei

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru :

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum - competiție internaționala de dezbateri

 • - Campionatul National de dezbateri

26.

Club ARGO -debate

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate Tournement European

Schools Debating

Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

27.

Transport

Neprecizat, inca

9.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

Milena Perpelea DirectorPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vizat,DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 146.000 lei

Cont 51.02

BUGET PE ANUL 2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE

CF. HCL 142/

8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUEN1 +/-

E

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20.000 lei

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Ploiestiului, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României

2.

Rame, paspartou

Pe parcursul anului

4.000 lei

Bugetul reprezintă:

paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

O: fiE i

3.

Aranjamente florale

Pe parcursul anului

12.000 lei

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, coduri, etc.) depuse sau oferite cu ocazia:

• Sărbătorilor Naționale,

,O>.

 • •  diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv,

 • •  spectacolelor desfășurate la Teatru și Filarmonică, etc,

 • •  ale altor sărbători

 • •  aniversărilor și comemorărilor

zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personlalități ( poeți,     actori,      dramaturgi,

compozitori, etc) precum și cetățenilor    de    onoare    ai

municipiului.

4.

Sacoșe personalizate

Pe parcursul anului

10.000 lei

Bugetul reprezintă sacoșele în care vor fi oferite obiectele de promovare a imaginii municipiului Ploiești, pe parcursul anului, membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, etc.

De asemenea, vor fi oferite de către reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate.

5.

Promovarea imaginii municipiului Ploiești

Pe parcursul anului

100.000 lei

Bugetul reprezintă

• obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.)

- Obiectele sunt oferite pe parcursul      anului membrilor

diferitelor deleeatii ce vin la

V/”:ș,i'

/ J     / -

Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate, cetățenilor de onoare precum și cu alte ocazii festive.

 • •  Cheltuieli      ocazionate      de

deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor Consiliului Local și Primăriei Municipiului Ploiești.

 • •  Cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine si a invitatilor Primăriei.

Milena Perpelea DirectorREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

mONets w?

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


M/i Data:NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET

In anul 2013 a fost alocata pentru investiții S.C SGU S.R.L. suma de 1.200 mii lei pentru obiectivul “Active nefinanciare - confecționat garduri metalice”.

In perioada următoare se estimează ca pentru acest obiectiv sa fie plătită suma de 1.162,47 mii lei, diferența de 37,53 mii lei fiind suma necesara pentru plata obiectivului “Fundații si soclu pentru restaurare, conservare si reamplasare a Statuii Libertății”, ce nu a fost prevăzută in lista de investiții pe anul 2013.

Cu considerație,

Director,

Vasile Nacu


Compartimentul Domeniul Public si Privat, u Mihail
Cod F - 13-05/3/0

Anexa 1mii lei

Nr. Crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

finanțate din:

Observații

BUGET APROBAT 2013 Conf HCL142/08.04.

2013

INFLUENTE +/-

BUGET TOTALDUPA RECTIFICARE 2013

Buget Local

Transfer Buget Stat

0

1

2

3

4

5

6

Cap. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

din care:

1

Active nefinanciare (SGU):

1.200

0.00

1.200

1.200

0.00

din care:

confecționat garduri metalice

1.200

-37.53

1,162,47

1,162,47

0.00

fundație soclu Statuia LiBe'rtatiî

0.00

37.53

37.53

37.53

0.00

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Director, Vasile NacuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Iulian BADESCU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013

RECTIFICARE 2mii lei

Nr. ort.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 2

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

t0tal:cîifvcc!Iel{-

:::<-699.T03;-74

::::-78338,

•::-78;338,-8s::-

.■ . .196,00. '. '.

78i534;8«: ::

Ca p.51.02-71

AUTOR1TATI PUBLICE

■țWÂi;:-::::-::-:-:-:-:-:-

i?6,86 ■■■■■•

• • •'OM-

• • itfia-■.

■ ■■0,00 ■'■■■■

J 56,86.

din care:

(

Alte cheltuieli de investiții

0,00

150.86

156,86

0.00

0,00

0,00

156.86

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.109,00

4.673.81

4.673,81

0.00

80.00

0,00

4.753.81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

1

înlocuire tamplarie. refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

46.296.00

2.225,00

2.225,00

0,00

-5,00

0,00

2.220.00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"

110,00

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

3

Înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

lmbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+ Execuție)

85,00

85,00

85,00

0,00

-85,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

(

Vile cheltuieli dc investiții

0.00

56,0(1

56.00

0.00

85.00

0.00

141.(HI

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

3

SF WIFI Internet management

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

j

SANATATE

“c / x

OM v

F1I99/1  '

din care:                                                                                                                 ...      .....

v ic //■

B

Lucrări noi

5.609,00

165,00

165.00

0,00

335,00

0.00

W /'

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

165,00

165,00

0,00

335,00

0,00

¥

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ooO§,

C

Alte cheltuieli dc investirii

0,00

599.73

599,73

0,00

0,0 u

0,00

599,73

1

PUZ, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

.........- • - —

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00
Nr. crt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

Influente (+\) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 2

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6,

7

8

Cap.67.02-71

|

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

|

:<:ii;98542:<<

<><4j2Î9Ș5;22<<<

din care:

|

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion llie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

3.589,54

90.00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Ntchita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C

Alte cheltuieli dc investiții

0,00

2.080,00

2.080.00

0,00

0,00

0.00

2.(180,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion llie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Cap.68.07.7I

1

1

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

1

<<;?>2:i8^oo:<<<

■:<<2j8P;00?><:

din care:

1

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Cireș arii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

B

Lucrări noi

0.00

180,00

180,00

0.00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centra) de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Cap. 70.02 -71

1

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

i

<< <<3^217^3 <<<

:<<36;21jȚj3$<

;>>34;.587;73vȘ:

din care

i

A

Lucruri in continuare

88.546,51

30.496,74

30.496,74

0,00

100,00

196,00

30.792,74

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

0,00

0,00

0,00

50,00

196,00

246,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD , Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

1

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

1

2.615,00

-------------------.

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

1

_

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

8^'3^,64^

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

1

Lot 2-Contract nr.24000/29,12.2011

4.079,33

4.079,33

1

]î.0?9,33A;;:

Lot3 -Contractnr.24003/29.12.20Il

1.565,37

1.565,37

1

^1-5^37^

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest I

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

LO1*S

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

1

3.945,22^

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549,40

1

4.549,40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

1

124,00

■ Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

Lot I -Contract nr.24002Z29.12,2011

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

Servicii dirigentie șantier

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 30.115.17 miUel

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Doinnisosri, nr. 101, Ploiești

9

Deviere rețea apa str.Libertății nr.I

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

B

Lucrări noi

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul. Independentei Nr.l4-(Teatrul de estrada)

2

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

3

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

4

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart,Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

S

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

7

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

C

.Alte cheltuirii de imestitii

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

4

Expertize, documentarii tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu Ploiești

5

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

6

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

7

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

8

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

9

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

10

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

11

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

12

PUZ Cartier Gageni

13

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

14

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

15

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

16

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 2

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug, stat

2

3=4+5

4

5

6;

7

8

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,(10

0,00

4.973,91

2.674,13

2.674,13

2.674,13

2.299,78

2.299,78

|

2.299,78

0,00

0,00

0,00

30.115,17

|

30.115,17

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

90.721,06

986,78

986,78

0.00

0,00

0,00

986.78

1.761,67

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

31.728.20

4.734.2 1

4.734,21

0.00

-1.9261,00

0.00

2.808.21

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00,

0,00

150,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00,

0,00

100,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00^

0,00

200,00

0,00

80,00

80,00

0,00

o,oot

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

1

0,00!

0,00

80,00

31.660,20

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

68,00

39,00

39,00

0,00

o,oo\

0,00

39,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,0^^

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

II'''

3<0£7 /

■ \

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00^1

Nr. crt.

1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(^) buget'local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 2

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

17

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

18

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

19

SF Toalete publice

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

20

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

21

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

3.051,00

3.051,00

0,00

-1.926,00

0,00

1.125,00

Cap.74.02-71

|

PROTECȚIA MEDIULUI

yy.-ijș^yy.

yyjiiitfio-y-

y-y^QO-yy-,

din care

1

A

Lucrări in continuare

23.817,18

3.475,00

3.475,00

0,00

200,00

0,00

3.675,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice scatii pompare

20.904,00

990,00

990,00

0,00

200,00

1

0,00

1.190,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str. Podețul ui)

2.913,18

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

2.385,00

B

Lucrări noi

0,00

245.00

245,00

0.00

0,00

0,00

245.00

1

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

Cap. 84.02.71

1

din care

|

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.313,73

10.313,73

0,00

0,00

0,00

10.313,73

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Ciabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sîon, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tataranî, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

645,00

645,00

0,00

0,00

0,00

645,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

160,00

160,00

0,00

——

0,00

160,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executic

4.835,12

93,00

93,00

0,00

1

0,00

1

0,00

93,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenitor, Aleea Scolii, Tazlau, TazlaufRev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

1

0,00

0,00

16,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

370/^

O ?

• nlWo-

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

o,bo

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

p/eoo'Z/

a

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

f&-i (c

y ■ - . ; "        1

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

i.w. \ •

J

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

/

y

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratieî, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zâneior-înclusiv canalizare. Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

1.335,00^

^77

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

i

Nn ort.

r

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(*/-)\ buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 2

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6 i

7

8

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00\

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

o,oo\

0,00

2.000,00

19

Amenajare pavaj pietonai Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00.

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00.

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

817,00

817,00

0,00

0,00.

0,00

817,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

24

Amenajare parcare si pietonai strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00.

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

B

Lucruri noi

47.422,30

5.954,80

5.954,80

0,00

L 161.4(1

0,00

7.115,80

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

4.065,80

4.065,80

0,00

0,00

0,00

4.065,80

2

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

10,00

10,00

0,00

497,00

0,00

501,00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

225,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0.00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

12

Loc de odihna zona Piața

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

280,00

c

Alte cliNtuidi de iaiestitii

111.397,32

1.372,00

1.372.00

0,00

so.op

0,00

1.422,01)

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DAL1 +PT+DE-Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Fumatului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasîle Lucacîu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

6

DALl Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevneî, Arcași lor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu. Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

--------......

0,00

;X

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

w

■ ■ ■■ ' . /          .

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85jbg/<>z

10

DAL1+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00 ^

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

4

Valoare

finanțate din:

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 2

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea lzvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Ceniica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mitniu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

100,00

100,00

0,00

20,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de Est

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 1 (Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiuj-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal Il(Ogoru!ui, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, constmire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

38

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECTTIV ADJUNCT,
HRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Madalina CRĂCIUN
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

\

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

1.292.624,24

270.644,50

78.338,88

64.616,66

60.899,58

66.789,38

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

36.813,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

din care:

B

Lucrări noi

36.813,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

36.813,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

SAFE City

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42.886,00

16.344,24

4.753,81

3.773,81

4.173,81

3.642,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2013

B

Lucrări noi

6.073,00

13.560,43

2.220,00

3.523,81

4.173,81

3.642,81

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3.953,00

3.953,00

1.000,00

1.000,00

976,50

976,50

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr.l Radu Stanian

2.120,00

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00 /

3

Centrale termice unitati de invatamant

0,00

2.000,00

0,00

500,00

1.000,00

500,00//x

4

înlocuire tamplarie C.N. - I.L.Caragiale

0,00

3.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,0

c

5

/

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgearu

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00 (

i Afeyfe

6

Inbumatatiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

°-oov

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0,00

2.473,62

10,00

500,00

797,31

1.166,31

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0,00

80,00

. 80,00

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Construire Grădiniță Aleea Strunga

0,00

410,00

10,00

200,00

200,00

0,00

9

Construire Grădiniță Bdul Petrolului

0,00

433,81

10,00

223,81

200,00

0,00

10

WIFI Internet management

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

391,00

141,00

250,00

o,bo

0,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

26,00

26,00

0,00

o,bo

0,00

2013

4

Demolare Grădiniță nr.29

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6

SF WIFI Internet management

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

< < 43'.449^94: < <

din care:

|

B

Lucrări noi

0,00

100.972,89

500,00

25.458,85

31.564,10

i

43.449,94

1

Consolidare si refunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a Ila

0,00

5.609,00

500,00

1.703,00

1.703,00

1.703,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

95.363,89

0,00

23.755,85

29.861,10

41.746,94

C

Alte cheltuieli dc investirii

0,00

599,73

599,73

0.00

o.bo

0,00

1

PUZ, DALl-Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

1

:<<T4;68&2i2<:<:

din care:

1

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

2013

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

o,'oo

0,00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

3.589,54

1.790,00

90,00

650,00

550,00

500,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

^2043.^^

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

1.550,00

50,00

500,00

500,00

500,00

4

Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești (proiectare si execuție)

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

_

5

Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Relocare Muzeul Petrolului

0,00

100,00

0,00

100,00

1

C

.Alte cheltuieli de investit ii

0,00

2.080,00

2.080,00

0,00

0,00

o.ooV^

-----------ViC/

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00 \<

2

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

o,'oo

0,00

3

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

/

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

I

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cap.68.07.71

|

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

I

din care:

!

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

oioo

0,00

2013

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0^00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire în regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0^00

0,00

2013

Cap. 70,02 -71

1

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1

<$210^95^$$

din care

i

A

Lucrări in continuare

88.546,51

34.446,74

30.596,74

2.050,00

1.250,00

550,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans, 9Mai Ploiești

14.404,13

3.050,00

50,00

2.000,00

1.000,00

0,00

2013

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

750,00

50,00

0,00

200,00

500,00

2013

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

|

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

i

1

Servicii dirigentie șantier

|

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

1

1

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

1

1

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

Servicii dirigentie șantier

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

_

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

_

.' nnlSia/7/' -

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

_

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

o,qo 1

------ Ur r--\

Wi?01W

Lot l -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

1

/

--------fc

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

1

1

S

!P iI

Servicii dirigentie șantier

0,00

1

7

RTE Cămin batrani strada Cosmmele

350,00

350,00

350,00

0,00

6,00

0,00

2013Nr.

crt.

/

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

1 6

7

8

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str, Domnisosri, nr. 101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

6,00

i

0,00

2013

9

Deviere rețea apa str.Libertății nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

2013

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

B

Lucrări noi

90.721,06

15.548,45

986,78

7.600,00

63)11,67

50,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.l4-(TeatniI de estrada)

1.761,67

1.761,67

300,00

1.000,00

461,67

0,00

2013

2

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

10.002,00

2,00

5.000,00

5.000,00

0,00

3

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

Q,00

0,00

4

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

50,00

5

Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

600,00

200,00

200,00

200,00

0,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

500,00

0,00

300,00

200,00

0,00

2013

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

8

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

9

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

6,00

0,00

2014

11

Amenajare centru deșeuri

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

4.883,21

2.808.21

1.475,00

230,00

350,00

1

SF - Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

6,00

0,00

2013

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

6,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

6,00

0,00

4

Expertize, consolidări, modernizări si reabilitări tehnice ptr clădirile din patrimoniu Ploiești

0,00

300,00

100,00

100,00

50,00

50,00

5

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,00

6

SF.PT.DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

6,00

0,00

7

Schimbare destinație din cazarma în cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa st canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

6,00

1

0,00

8

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

130,00

80,00

50,00

6,00

0,00

2014

9

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

100,00

100,00

0,00

6,00

0,00

2013

10

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

6,00

0,00

^2pp^.

11

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

6,00

0,00 //^

c^V'îois^'’ ,

12

’UZ Cartier Gageni

68,00

39,00

39,00

0,00

6,00

o<>

7'72013. x

13

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00 7

'C\ 2013 ; 7

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

50,0Qq7

' ■ 7';-: / ' k      ' ’ ■

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

o1,00

1

0,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0.00

1

0,00

Nr. crt.

f

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Est

2

mare

915

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

19

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00

20

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0>

0,00

21

SGF Toalete publice

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m. Viteazul)

0,00

85,00

85,00 ■

0,00

0,00

0,00

23

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

2.250,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

2013

Cap.74,02-71

1

PROTECȚIA MEDIULUI

■TOTAL. din care

\       U.vtl * ■ v

A

Lucrări in continuare

23.817,18

3.675,00

3.675,00

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sudj+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.190,00

1.190,00

0,00

0^00

0,00

2013

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podețului)

2.913,18

100,00

100,00

0,00

0.00

0,00

2013

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0^00

0,00

2013

Lucrări noi

0,00

745,00

245,00

500,00

0,00

0,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov II

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2014

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.71

1

din care

|

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.313,73

10.313,73

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oîtuz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

100,00

100,00

0,00

0

,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghîghiului (Brazi, Tînosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

645,00

645,00

0,00

(J,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

ioo

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

S

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -pro iectare+executie

4.835,12

93,00

93,00

0,00

0,00

i

0,00 z

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg, Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00 /f:

MB

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

VJ y- 'ț.

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasîei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare si reabilitare strazi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0^00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratîei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusîv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

o;oo

0,00

90 ZILE

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0;00

0,00

90 ZILE

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0'00

0,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

oioo

0,00

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

o;oo

0,00

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

o;oo

0,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

817,00

817,00

0,00

0;00

0,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

oloo

0,00

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

o;oo

0,00

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

0;00

0,00

B

Lucrări noi

658.016,70

63.971,43

7.115,80

22.409,00

16.200,00

18.246,63

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

8.748,80

4.065,80

4.683,00

oloo

0,00

10 luni

2

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), proiectare+executie

0,00

10,00

10,00

0,00

o;oo

0,00

3

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

400,00

0,00

0'00

0,00

4 luni

4

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

34.301,00

501,00

11.000,00

11.000,00

11.800,00

12 luni

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului inultimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

1

500,00

2013

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

1.204,00

4,00

200,00

500,00

500,00

2016

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitatî, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

6.946,63

0,00

1.000,00

i

1.000,00

4.946,63

2015

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

I

0,00 /

/q-

/ ipi

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35.654,89

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

i

!

0,00

ț|r c

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

o;oo

0,00

11

Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

o'oo

0,00

■ X

Nr. crt.

i

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Est

2

imare

315

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Calîman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucacîu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Faînari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozîa, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau, Valea Alba)

0,00

10,00

0,00

10,00

C

,00

0,00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simîon Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)-inclusiv canalizare- proiectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0

,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0>

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

d,oo

0,00

3 luni

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infîintare pasaj subteran pilonai -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

d,oo

i

0,00

17

Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de Est - proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, în partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

1.754,00

0,00

754,00

500,00

500,00

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud l Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

10,00

0,00

10,00

0^00

0,00

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

2015

21

Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

10,00

0,00

10,00

ojoo

0,00

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

OJOO

0,00

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

225,00

225,00

0,00

0J00

0,00

24

Modernizare str. Căprioarei or, inclusiv canalizare

0,00

130,00

0,00

130,00

OJOO

0,00

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

40,00

0,00

40,00

OJOO

0,00

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

40,00

0,00

40,00

ojoo

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

150,00

0,00

150,00

ojoo

0,00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

230,00

0,00

230,00

ojoo

0,00

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

0,00

370,00

370,00

0,00

ojoo

0,00

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

120,00

0,00

120,00

ojoo

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătura Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătura Boîan, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0

00

0,0dk^'

ifc-cf .

__________i —.Zi.-’

X K    ' \

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 1I( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0

00

°’°V4

w.

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

10,00

0,00

10,00

ojoo

0,00 x"

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

ojoo

0,00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

10,00

0,00

10,00

ojoo

0,00

Nr. crt.

/

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Est

2

imare

)15

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

36

Drum acces parc municipal Vest

2.146,00

10,00

0,00

10,00

6,00

0,00

37

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

380,00

300,00

80,00

0,00

0,00

38

Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

757,00

500,00

257,00

6,00

0,00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdttl.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

10,00

0,00

10,00

6,00

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

1

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

0,00

75,00

0,00

75,00

6,00

0,00

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

70,00

70,00

0,00

6,00

0,00

44

Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

45

Loc de odihna zona Piața

0,00

120,00

120,00

0,00

q,oo

0,00

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli dc investiții

103.342,42

1.422,00

1.422,00

0,110

1(00

0.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

6,00

0,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

c

,00

0,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Fiacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

250,00

250,00

0,00

0

,00

0,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru ce! Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bîcazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0

,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00 •

Q.oo

0,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

6,00

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

6,00

l’

0,00 X .....-’L——

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

6,00

l’

6*Q0;. /

12

DALI, PT DE- Modernizare str. Căprioarei or, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

6,00

0,00-1

. 1:

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

6,oo

.X ■>

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

6,oo

o,oăV

v; \

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

6,oo l’

0,00


I

Nr.

crt.

z c

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

Estimare

2016

Observații

2

015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

C

1,00

0,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

21

DAL1 Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

22

SF+PT+DE Dram acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

23

DAL1, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

27

SF Pasaj intersecție str.Ștrandului cu Centura de EST

0,00

20,00

20,00

0,00

0

,00

0,00

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa 11, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0

,00

0,00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0

,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0

,00

0,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10.00

0,00

0

,00

0,00

33

Dotări includere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0

,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0

,00

0,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0

,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0

,00

0,00

___

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0

,00

°’00X

v.xirid s

38

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0

,00

-

—-&

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

DIRECTOR E
DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE


SERVICIUL INFORMATICA
V Madalina CRĂCIUN
JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ NR 23 PLOIEȘTI MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI 29170962 CRESE


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul loc


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30)


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare__________________________

Indemnizații de detașare_________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe_____________________________

Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01 la 10.02.06+10.02.30) Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat_____________________

Contribuții de asigurări de șomaj______________________________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate _______________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați_______

Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod20.011a 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)____________________________________________________________

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01,30)


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet______________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente_____________

Hrana (cod 2903.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20,04.01 la 20,04.04)


Medicamente Materiale sanitare


Reactivi Dezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate


Materiale de laborator


Cercetare-dezvokare


Cod indicator
10.01.01


10.01.05


10.01.06


10.01.10


10.01.11


10.01.12

10,01,13

10.01.14

10.01,15

10.01.16

10.01.30


10.02


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.05


10.03.0620.01.01

20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02


20.03


20.03.01


20.03.02


20.04


20.04.01

20.04.02


20,04,03

20,04,04

20.05


20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.09


20.10


PREVEDERI 2013


1,940.00


Influente )


i;94o:oo


1,940.00


1,480.00


1,154.00

1,076.00


68.00


10.00


0.00


326.00


242.00


6.00


60.00


4.00


14.00


460.00


390,00

3.00

90.00


179.00


26.00


44.00

4.00

44.00

8.00


0.00


13.00

2.00

1,00


10.00


2.00


2,00


0.50


0.50
-806.05


-806705


-806.05


-644.55


-502.80


-463.00


-32.90


-6.90


-141.75


-104.80


-2.30


-26.10


-2.25


-6.30


-161.50


-126.70


-1,50

-36.00


-18.00


-14.00


-25.20

-4,00

-28.00


0.00


-4.90

-2.00

-1,00


-1.90


-2.00


-2.00


-0.50


-0.50


1,130.95


1,130.95


1,130.95


835.45


651.20


613.00


35.10


3.10


0.00


184.25


137.20


3.70


33.90


1.75


0.00


7.70


295.50


263.30

1.50

54.00


161.00


12.00


0.00


0.00


0.00


18.80

0,00

16.00

8.00


0.00


8.10

0.00

0,00


8.10


0.00


0.00


0.00


0.00


4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

nfluente •' ^+^> Xz

rO^^e

2013/ X

Consultanta si expertiza

20.12

O

Pregătire profesionala

20.13

'Vc'

' A /£

Protecția muncii

20.14

8.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

XX

i/ A

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

38.00

-21.40

13.60

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35.00

-21.40

13.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

Burse

59.01

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

l

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

o.oc

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Z'y...xDIRECTOR ,

MUSATOIU VALERIA


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ NR 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI 29170968 CRESE

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATll FINANȚATE INTEGRAL SA

VENITURI PROPRII PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

influente (+/-)

RECTIFICARE 2013

TOTAL VENITURI - din care:

748.00

-348.00

400.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

748:00

-348:00

400.00

Alte venituri (încasări contribuții hrana)

36.10.50

748.00

-348.00

400.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

748.00

-348.00

400.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

748.00

-348.00

400.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

748.00

-348.00

400.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

748.00

-348.00

400.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

748.00

-348.00

400.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

748.00

-348.00

400.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

influente (+/-)

RECTIFICARE

.    2013

-

f

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

c$io

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

! i f C (

Deplasări în străinătate

20.06.02

1 K

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

/

•S. /

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


D 1 R E C T OR
JUDEȚUL PRAHOVA CENTRUL CRESE PLOIEȘTI CUI 31619555


ANEXA 4


BUGET PE


ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

Influente (+/-)

RECTIFICARE 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

806.05

50.00

856.05

1,940.00

1,940.00

1,940.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

806.05

40.00

846.05

1,940.00

!     1,940.00

1,940.00

CHELTUIELI CURENTE (COtf 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

806.05

40.00

846.05

1,940.00

1,940.00

1,940,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

644.55

0.00

644,55

1,480.00

1,480.00

1,480.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

502.80

0.00

502.80

1,154.00

i      1,154.00

1,154.00

Salarii de baza

10.01.01

463.00

463.00

1,076.00

|      1,076.00

1,076.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

i

Alte sporuri

10.01.06

32.90

32.90

68.00

68.00

68,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01.10

0.00

0.00

i

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

I

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

I

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

i

indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

!

Alocații pentru transportul ta si de ta Jocul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0,00

!

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6.90

6.90

10.00

10.00

10.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02,01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

I           0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

141.75

0.00

141.75

326.00

326.00

326.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

104.80

0.30

105.10

242.00

i       242.00

242.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.30

0.30

2.60

6.00

6.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

26.10

0.40

26.50

60.00

' 60.00

60.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.25

-1.00

1.25

4.00

i           4.00

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6.30

6.30

14.00

14.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

161.50

40.00

201.50

460.00

i       460.00

460.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

126.70

18.90

145.60

403.00

i       400.00

398.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.50

1.50

4.00

i           4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

36.00

4.00

40.00

88.00

89.00

90.001'

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

18.00

19.90

37.90

187.00

i       186.00

//ISSilO 3

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.00

-1.00

13.00

26.00

i        26.00

// "27;00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

//--<•

Piese de schimb

20.01.06 |

0.00

0.00

I! . = :• ■ ’DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI

Influente

RECTIFICARE

; ESTIMĂRI

indicator

2013

(+/-)

2013

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

0.00

0.00

i

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.20

-2.00

23.20

46.00

44.00

44.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

4.00

10.00

10.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționara

20.01.30

28.00

-2.00

26.00

42.00

41.00

41.00

Reparații curente

20.02

0.00

15.00

15.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.90

5.10

10.00

11.00

i          11.00

11.00

Medicamente

20.04.01

2.00

2.00

4.00

2.00

2.00

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

1.90

3.10

5.00

8.00

■ 8.00

8.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

7.00

9.00

2.00

2.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

4.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

3.00

5.00

2.00

2.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

0.50

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

I

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

1

Protecția muncii

20.14

6.00

6.00

8.50

8.50

8.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

!

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorltati publice locale

20.20

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

i

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl Înghețurilor

20.23

0.00

0.00

!

Comisioane sl alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03]

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24,01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

i

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

//L."

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0.00

I

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

t

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

21.40

-6.00

15.40

35.00

38.00

| >00-.

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata                                                                 (20.30.03

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

Influente (+/-)

RECTIFICARE

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21.40

-6.00

15.40

35.00

38.00

40.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

—T~

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10.00

10.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

p

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JUDEȚUL PRAHOVA

CENTRUL CRESE PLOIEȘTI

CUI 31619555


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURKPI si estimări pe anul 2014 -2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI 2013

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

348,00

760,00

780,00

800,00

----760,00

----800,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

348,00

780,00

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36.10.50

348,00

760,00

780,00

800,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

348,00

760,00

780,00

800,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

348,00

760,00

780,00

800,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

348,00

760,00

780,00

800,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cad 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

348,00

760,00

780,00

800,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

348,00

760,00

780,00

800,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

348,00

760,00

780,00

800,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectării

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

2013

ESTIMĂRI

x.

2014

2015

\

2016

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

/rT f

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

.  ,     .A

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

DINCA CRISTINADIRECTOR,

CENTRU CRESE PLOIEȘTI


lista                                           • /         /

Ici/fQp /wqkiM Obiectivelor de investiții pentru Centru Crese Ploiești cu finanțare de la bugetul local         ( J !

mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actual iz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET LOCAL

din care:

De la bugetul local

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 68.02-71

10,00

10,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL

10,00

10,00

din care :

C

Alte cheltuieli de investiții

10,00

10,00

1

Dotări- aparatura birotica si alte active corporale

10,00

10,00

2

3

DIRECTOR,ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Dinca Cristina

PR]

IULIAN BADESCU


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 1. Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de

invatamant

Primăria municipiului Ploiești si-a exprimat in permanenta interesul in promovarea lucrărilor de amenajare a terenurilor de sport din incinta unităților de invatamant, in scopul dezvoltării fizice armonioasa, in menținerea stării de sanatate la cote optime, precum si la intarirea spiritului de echipa si a celui de competiție.

Se propune amenajarea a 12 terenuri de sport in aer liber, in condiții calitative ridicate ce oferă o siguranța maxima practicantilor fiind oportuna si prezintand multipe avantaje:

 • -  asigurarea unor condiții optime pentru practicare: baschet, volei, tenis;

 • - asigurarea atragerii tinerilor către mișcare in aer liber in detrimentul activitatilor sedentare prin crearea unui teren de sport la nivel ridicat al standardelor;

 • - adaugarea unui plus valoare Însemnat pentru zona prin crearea unui teren multifuncțional in aer liber, cu un impact vizual plăcut, in condiții calitative ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare reduse.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.401/31.10.2012 a fost abrobata documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant”. Valoarea estimativa a investiției este de 3.953,21 mii lei.

Pentru demararea in anul 2013 a procedurii de achiziție a serviciului de proiectare si a execuției, este necesara asigurarea finanțării investiției.

Suma prevăzută in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 1000 mii lei.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

Iamandi Mihaela


Crăciun MadalinaPRI IULIAN B


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 2. Instalație interioara de încălzire - Școala nr.l Radu Stanian

In prezent, la Școala Gimnaziala Radu Stanian din Ploiești incalzirea este asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan.

In anul 2008, S.C. Dalkia Termo Prahova a inaintat Municipiului Ploiești propunerea de a investi in racordarea mai multor instituții de interes local la sistemul centralizat de termoficare. In baza acestor propuneri, Consiliul Local a aprobat proiectul prin Hotararea Consiliului Local nr.l25/24.04.2008, iar S.C. Dalkia Termo Prahova a realizat in anul 2009, din surse proprii, racordarea la SACET a Scolii Radu Stanian.

Lucrarea in valoare de 287.489 lei a constat in montarea la unitatea de invatamant a unui modul termic complet automatizat cu posibilitatea de integrare in sistemul de urmărire si reglaj de la distanta si a rețelei de conducte preizolate aferente.

Municipiul Ploiești trebuie sa sigure inlocuirea sobelor cu instalația interioara de incalzire, astfel incat școala sa beneficieze de condiții optime de confort si siguranța, iar modulul termic sa isi gaseasca utilitatea pentru care a fost instalat.

Pentru realizarea instalației interioare de incalzire, Municipiul Ploiești a contractat serviciul de proiectare a acestei lucrări ai cărei indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.277/2011.

In vederea executării acestei lucrări, se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 110 mii lei.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

lamandi Mihaela


Crăciun MadalinaNOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 3. înlocuire tamplarie Colegiul National ’T.L.Caragiale"

Conform Legii nr.354/2004 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, unitățile de invatamant pr euni verși tar au fost preluate de la Inspectoratele Școlare Județene si sunt in administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor si municipiilor in a căror raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa.

Clădirea în care funcționează Colegiul National I.L.Caragiale este monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice a județului Prahova. In perioada 2002-2006 au fost executate lucrări de consolidare si restaurare a clădirii, care nu au abordat si lucrări de schimbare a tâmplăriei exterioare. In prezent tâmplăria originală este uzată, neasigurând etanșeitatea și izolarea termica necesară. Arhitectul Călin Hoinărescu a întocmit proiectul de refacere a tâmplăriei, cu respectarea profilaturii originale precum si a culorii acesteia.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “înlocuire tâmplărie Colegiul National I.L.Caragiale” au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.535/21.12.2011. Valoarea estimativa a investiției este de 4.016,00 mii lei.

Pentru demararea in anul 2013 a procedurii de achiziție a lucrărilor este necesara asigurarea finanțării investiției.

Suma prevăzută in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 500 mii lei.

Director executiv,

Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,


Crăciun Madalina

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 4. Sala de sport Colegiul Economic “Virgil Madgearu”

In cadrul programului de construire campusuri școlare demarat de Ministerul Educației si Cercetării, in anul 2008 s-a organizat procedura de achiziție a serviciului de proiectare a campusului școlar aferent Colegiului Virgil Madgearu, in urma careia s-a incheiat contractul de proiectare nr.93/2008.

Prin tema de proiectare s-a solicitat expertizarea tehnica a clădirii existente, demolarea clădirii in care se efectuează orele de educație fizica, improprie pentru aceasta activitate, construirea unei săli de sport, perecum si a unui nou corp de clădire pentru orele de practica specifice programei școlare.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la suma de 11.000.000 lei, au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.294/2008.

Proiectul cuprinde si construirea unei săli de sport, astfel ca municipalitatea isi propune sa finanțeze in anul 2013 lucrările de construire a acestui obiectiv.

Suma prevăzută in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 500 mii lei.

Director executiv adjunct,BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 6. Sala de concerte Liceul de Arta “Carmen Sylva”

In conformitate cu HGR nr. 1359/2001, Liceul de Arta se afla in proprietatea Municipiului Ploiești. In prezent, in incinta in care funcționează Liceul de Arta are in componenta următoarele clădiri: corpul principal de studii si corpul de ateliere. Liceul nu dispune de sala de concerte, sala de sport si nici de ateliere de creație conforme cu specificul activitatii. In vederea imbunatatirii condițiilor de studiu pentru elevii liceului, prin proiectul inceput in anul 2007, se prevede construirea unei săli de concerte si a unei săli de sport. Obiectivele proiectate se vor branșa la utilitati din rețelele existe pe amplasament.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la suma de 22.100.000 lei au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.309 / 2008.

Trebuie avuta in vedere natura proiectului, acesta fiind un proiect educațional si nu unul generator de profit. Proiectul va conduce la creșterea nivelului de educație, de socializare, dezvoltarea aptitudinilor si inclinatiilor spre arta si muzica.

Municipalitatea este interesata in gasirea unor surse de finanțare atrase, prin care sa se poata executa acest important obiectiv. In acest sens este necesar ca obiectivul sa figureze in lista de investii anexa a bugetului local, pentru a demonstra disponibilitatea municipalității de a susține financiar investiția.

Suma prevăzută in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 10 mii lei.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 7. Construire Grădiniță Aleea Strunga

 • 8. Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Unitatea de Management a Proiectului de Reabilitare a Școlilor a derulat Programul de Educație Timpurie pentru construirea de clădiri in care sa se desfasoare activitatea de invatamant preșcolar.

Municipiul Ploiești a fost cuprins in acest program cu următoarele obiective:

 • - Construire Gradinta Aleea Strunga;

 • - Construire Grădiniță B-dul Petrolului.

Pentru ambele obiective, Ministerul Educației Naționale a asigurat intocmirea proiectel or tehnice, urmând sa deruleze procedura de achiziție publica pentru contractarea lucrărilor de execuție. Primăriei Ploiești îi revine sarcina de a racorda clădirile la utilitati si de a le dota cu echipamentele specifice funcționarii lor.

Sumele prevăzute in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 10 mii lei pentru fiecare obiectiv in parte.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

Iamandi Mihaela


Crăciun MadalinaBUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT -

LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. înlocuire tamplarie, refacere fațada si amenajare teren de sport

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 121/2007 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de inlocuire tamplarie, refacere fațade si amenajare terenuri de sport la unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, iar prin H.C.L. nr.137 din data de 27.06.2007 s-a aprobat execuția acestor lucrări.

Lucrările au inceput in luna aprilie 2008, iar decontarea lucrărilor s-a făcut eșalonat, in anii 2009 si 2010.

Curtea de Conturi a considerat ca unele lucrări nu au fost plătite corespunzător, decizand recuperarea acesteia de la societatea Romstrade S.R.L. Conform prevederilor legale, Municipiul Ploiești a sistat plata facturilor ulterioare emise de S.C. Romstrade S.R.L., in compensarea sumei imputate. Prin urmare societatea Romstrade S.R.L. a acționat in instanța Municipiul Ploiești pentru recuperarea sumei aferente lucrărilor executate.

Tribunalul Prahova a admis acțiunea introdusa impotriva instituției noastre.

Prin adresa nr.27/14.01.2013, Direcția administrație publica juridic contencios, achiziții publice contracte, ne-a informat ca instanța de judecata a admis acțiunea si a obligat municipalitatea la plata sumei de 2.152.800,83 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise si suma de 239.240,71 lei reprezentând dobanda legala calculata.

Prin urmare, Municipiul Ploiești este obligat sa plateasca suma totala de . 2.392,81 mii lei societății Romstrade S.R.L.

Suma prevăzută in proiectul de buget pentru anul 2013 este de 2.392,81 mii mii lei.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

lamandi Mihaela


Crăciun Madalina


BUGET LOCAL

Cap.67.02-71 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 3. Proiectare si execuție pavilioane de vara

In anul 2010, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții pentru municipiul Ploiești. S-a propus construirea unor pavilioane de vara pentru pensionari. In anul 2011 a fost executat pavilionul de vara situat in zona parc Jianu la care, din motive tehnice, lucrările nu au fost recepționate. Ca urmare a remedierilor efectuate, s-au intrunit condițiile de recepție a lucrărilor, astfel ca prin procesul verbal nr.4088/28.02.2013 acestea au fost recepționate.

In vederea decontării lucrărilor de proiectare si execuție a acestui obiectiv, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 53 mii lei.

Director executiv,


IamandhMihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina
NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL

Cap.66.02.71 - SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l

Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței -Unitatea de Management a „Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofinantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

In anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței a organizat licitația pentru execuția lucrării si a incheiat contractul de execuție nr.WB/W/4736/RO/023, in valoare de 5.599.627 lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.94/28.03.2008 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările ce revin spre finanțare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Investiția a inceput in anul 2009, in prezent fiind finalizate lucrările pentru jumătate din clădirea secției de oncologie.

Conform protocolului incheiat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a finanțat lucrările de consolidare, iar autoritatea publica locala a suportat finanțarea lucrărilor de asigurare a refunctionalizarii spitalului.

Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări care nu au fost prevăzute in proiectul inițial intocmit de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor, dar care sunt absolut necesare pentru funcționarea spitalului la standardele impuse de Ministerul Sanatatii. In acest sens, in anul 2011 a fost intocmit proiectul tehnic aferent lucrărilor de rezistenta, arhitectura si instalații. Valoarea estimativa a lucrărilor este de 5.608.245 lei.

In vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 500 mii lei.

Director executiv, Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct, Crăciun Madalina


BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT -

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • 1. RTE Sala de sport Școala nr. 28 "Nicolae Balcescu"

 • 2. Proiectare - reabilitare corp anexa

Colegiul National „Mihai Viteazul"

 • 1. RTE Sala de sport Școala nr.28 „Nicolae Balcescu”

Primăria municipiului Ploiești si-a exprimat interesul in susținerea programului de construire săli de sport si a propus construirea unei săli de educație fizica pe terenul aferent Scolii nr.28 “Nicolae Balcescu”.

In cadrul programului de construire săli de sport, in anul 2011, Compania Naționala de Investiții S.A a finalizat lucrările pentru construirea sălii de educație fizica.

Primăria municipiului Ploiești are sarcina de a racorda clădirea la utilitati.

In vederea executării acestor lucrări se propune alocarea in anul 2013 a sumei de 30 mii lei.

 • 2. Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul „Mihai Viteazul”

In anul 2011 Colegiul „Mihai Viteazul” a asigurat contractarea serviciului de proiectare pentru clădirea anexa situata pe strada Jurnalist Gabi Dobre. Imobilul adăpostește spatii de invatamant. Clădirea dateaza din anul 1899 si este amplasata intr-o zona protejata arhitectural. întrucât s-au constatat degradări ale clădirii, a fost intocmita o expertiza tehnica privind rezistenta si stabilitatea imobilului. Proiectul de reabilitare va cuprinde consolidarea clădirii, inlocuirea instalațiilor sanitare, termice, electrice, refacerea finisajelor, a tamplariei.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, este necesara alocarea de la buget a sumei de 26 mii lei.

Director executiv,

Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun MadalinaDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul InvestițiiCapitolul 65.02-71

SANATATE

C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 1. PUZ, DALI - Relocare spital pediatrie prin schimbare funcțiune clădire Piața Eroilor nr. IA (inclusiv avize)

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 445/19.12.2012 a fost semnat protocolul de predare primire a incheiat intre SC OMV Petrom SA si Municipiul Ploiești, prin care s-a preluat, cu titlu gratuit si liber de sarcini, clădirea situata in municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, in care se va infiinta spitalul public de pediatrie.

Unitatea sanitara propusa va prelua secțiile, compartimentele, structurile, paraclinice si structurile ambulatorii de profil din cadrul unităților sanitare din municipiul Ploiești, intr-o structura unitara, ce va permite desfasurarea in bune condiții a activitatii medicale, cu circuite funcționale adecvate si aparatura de specialitate. Scopul realizării investiției:

 • -  amenajarea unui spital de pediatrie cu toate secțiile si spatiile corespunzătoare standardelor europene, inclusiv dotarea acestora;

 • -  creșterea calitatii si eficientei serviciilor medicale;

 • -  asigurarea unei mai bune accesibilități a populației la serviciile de sanatate Structura noului spital va avea 90 de paturi si următoarele secții si servicii

medicale:

-Secția Pediatrie I: 20 de paturi spital si 5 paturi internare o zi -Secția Pediatrie II: 20 de paturi spital si 5 paturi internare o zi -Secția Chirurgie si Ortopedie Pediatrica: 20 de paturi spital si 5 paturi internare o zi -Sectia/Compartiment ORL:10 paturi spital si 5 paturi internare o zi

-Secție UPU cu 12 paturi

-Bloc operator,

-Secția Anestezie si Terapie Intensiva,

-Secție imagistica /radiologie si medicina nucleara

-Serviciul ambulator

-Secție laborator clinic

-Farmacie

-Serviciul anatomie patologica

-Facilitați: restaurant, centru de conferințe Oi training, birouri staf admipisti^tfv^ In scopul elaborării documentației de avizare a lucrărilor de im^mu-i-:pre'qBta si a obținerii avizelor necesare emiterii autorizației de construire este sumei de 90.000 lei.                                               II șl           i&J

Suma totala prevăzută in buget: 90.000,00 lei (inclusiv TVmV

INVATAMANT

 • B. Lucrări noi

 • 5. Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare videoa”ihstitutiilorte^invatamant preuniversitar (proiectare si execuție)--

Având in vedere ca lucrările vor fi realizate din fonduri alocate in capitolul Transporturi, servicii monitorizare trafic, servicii transmitere date, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 3. SF WI FI internet management

Pentru crearea unor zone publice in care sa se asigure accesul la internet propunem realizarea unui studiu de fezabiulitate.

Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea realizării acestui obiectiv propunem alocarea sumei de 85.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 85.000 lei, (inclusiv TVA).

Capitolul 67.02 - 71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești

Pentru executarea unui stadion nou a fost intocmita documentația tehnica, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile standarde.

 • - Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL 274/2009, HCL 82/2010 si HCL 4/2011.

-Valoarea investiției                   - 74.379.596,12 lei (inclusiv TVA)

-Executant: Asocierea Alpine Bau GmbH Austria / SC ALL Plan Construction SRL București

 • - Contract lucrări nr. 13325/28.07.2010

Având in vedere ca lucrările au fost finalizate in anul 2011, propunem alocarea sumei de 10.710.920 lei din bugetul local, pentru achitarea restantelor conform dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Prahova nr.8966/105/2011 (actualizare preț), 3611/105/2012 (penalitati de intarziere), 5297/105/2012 (lucrări suplimentare), aferente obiectivului sus menționat.

Suma totala prevăzută in buget: 10.710,72 lei, (inclusiv TVA).

 • 2. Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica “Paul Constantinescu”

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea nr. 171/16.07.2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

-Valoarea totala a investiției - 7.251.924,82 lei,inclusiv TVA

 • - Executant: SC Proconstruct SRL Ploiești

 • - Contract nr. 17748/17.09.2008, Act adițional 1/24.06.2010,Act         2/61/10.2010

Act adițional 3/30.10.2010. (L

 • - Lucrările au fost finalizate si recepționate in anul 2011.        j              jșj

Pentru plata penalităților reținute de instituția noastra prcfpunem afocâw din bugetul local a sumei de 51.500 lei, conform dosarului nr. 19376/2<^^QÎJ^flâțț^ rol la Judecătoria Ploiești.

Suma totala prevăzută in buget: 51.500,00 lei.

 • B. Lucrări noi.

--1—Amenajare^—dotare—pavilioane—Parc—Nichita—Stanescu—(proiectare—si execuție)

Pentru a răspunde solicitărilor formulate de cetateni ne propunem realizarea unui proiect pentru reamenajarea unor spatii pentru petrecerea timpului liber in Parcul Nichita Stanescu.

Prin acest proiect se vor realiza pergole confecționate din lemn care sa se armonizeze cu spatiile existente si cu amenajările peisagistice din zona. Totodată, in foisoarele deja construite vor fi amplasate mese de sah, iar cele existente vor fi protejate cu copertine.

Având in vedere necesitatea finalizării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2013 alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 40.000,00 Iei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 1. SF-Reabilitare clădire si spatii adiacente “Stadion Ilie Oana Ploiești”

In cadrul contractului de lucrări Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești a fost realizata reconstruirea bazei sportive, astfel incât sa se asigure condiții optime de desfășurare a activitatilor sportive si culturale ale comunității.

In urma finalizării acestei lucrări au rezultat spatii adiacente existente sub tribunele stadionului.

Ținând cont de faptul ca amenajarea acestor spatii nu a făcut obiectul contractului sus menționat, se propune intocmirea unui studiu de fezabilitate ce va cuprinde soluții de amenajare a spatiilor adiacente Stadionului Ilie Oana si a clădirii din vecinătate ce adăpostește mai multe săli de antrenament.

Suma totala prevăzută in buget: 40.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • 2. SF-Relocare Muzeul Petrolului

Muzeul Petrolului este singurul de acest gen din Romania, infiintarea sa in municipiul Ploiești fiind o recunoaștere a statului orașului in cadrul indurstriei petroliere.

Ținând cont ca imobilul situat in str. Dr. Bagdazar, nr.8, unde este localizat sediul Muzeul Petrolului a fost revendicat, este necesara relocarea acestuia.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate se propune alocarea sumei de 40.0001ei. Suma totala prevăzută in buget: 40.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • 3. Dotări Sala Sporturilor Olimpia

In acest an vor fi finalizare lucrările de execuție la Sala sporturilor Olimpia, realizate cu finanțare de lâ Compania Naționala pentru Investiții. Pentru realizarea tuturor dotărilor necesare propunem alocarea din bugetul local a sumei de 2.000.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.000.000,00 lei (inclusivCapitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLT^REfpjOl^

 • A. Lucrări in continuare


 • 1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății,Ansamblul 9 Mafe^/ȘovA^

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, i1'Tsul anului

2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe - -baza-prevederilor -O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea " 84/2008.

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007.

Lucrările de construcții au început in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 și s-au reluat în luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova.

In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA.

Pentru finalizarea obiectivului de investiții se va organiza o noua procedura de achiziție publica a contractului de lucrări, după finalizarea acțiunii aflata pe rolul instanței de judecata.

Pentru realizarea lucrărilor de constructii-montaj anual s-au solicitat sume de la bugetul de stat in completarea celor alocate din bugetul local.

Conform contractului de finanțare încheiat in anul 2013 intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si Municipiul Ploiești a fost alocata de la bugetul de stat suma de 196.000 lei, in completarea fondurilor proprii, pentru continuarea lucrărilor.

Propunem alocarea următoarelor sume:

 • - buget local: 50.000 lei;

 • - buget de stat: 196.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 246.000 lei, (inclusiv TVA).

 • 2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății

Pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-5 s-a încheiat un contract de lucrări cu Asocierea SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești.

Având in vedere ca lucrările se realizează corelat cu cele de construire a blocurilor de locuințe, propunem alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 Iei, (inclusiv TVA).

 • 3. Reabilitare termica blocuri zona Ploiești Nord.

In anul 2011 s-au realizat documentațiile tehnico-economice pentru 6 blocuri de locuințe din cartierul Nord înscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Pe baza acestor documentații s-a organizat procedura de achiziție a contractelor de lucrări, pentru cele 6 blocuri grupate in doua loturi, procedura finalizata cu încheierea a doua contracte.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului. Informații financiare;

 • 1. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 176/2011

 • 2. Valoarea lucrărilor contractate (cu TVA):  14.371.3 03,71 lei;

 • 3. Contracte de lucrări:                                                               |

 • - lot 1: contract nr. 24008/29.12.2011, in valoare de 9.140.986^27 lei ■".[

 • - lot 2: contract nr. 24007/29.12.2011, in valoare de 5.230.36^44lei

 • 4. Executant: Lot 1: S.C. Construcții Erbasu S.A.                  X/; 7 -

---Lot 2: Asociația S.C. IPM Parteners Roman ia SRL—S^G^Gbnstructii---

Erbasu S.A.

 • 5. Grafic de finanțare investiție:

Finanțarea lucrărilor se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, iar sumele de la bugetul de stat aferente lucrărilor executate vor fi preluate de către municipalitate.

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investiții au fost finalizate, recepționate si achitate parțial in anul 2012, propunem alocarea următoarelor sume:

 • - lot 1: contract nr. 24008/29.12.2011, in valoare de 4.570.500,00 lei

 • - lot 2: contract nr. 24007/29.12.2011, in valoare de 2.615.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 7.185.500,00 lei (inclusiv TVA) .

 • 4. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

In anul 2011 s-au realizat documentațiile tehnico-economice pentru 15 blocuri de locuințe din cartierul Malu Roșu inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Pe baza acestor documentații s-a organizat procedura de achiziție a contractelor de lucrări, pentru cele 15 blocuri grupate in trei loturi, procedura finalizata cu incheierea a trei contracte de lucrări.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului. Informații financiare:

 • 1. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 176/2011.

 • 2. Valoarea lucrărilor contractate (cu TVA) :  18.196.048,18 lei;

 • 3. Contracte de lucrări:

 • - lot 1- contract nr. 23999/29.12.2011, in valoare de 5.698.020,41 lei

 • - lot 2 - contract nr. 24000/29.12.2011, in valoare de 8.711.166,88 lei

 • - lot 3- contract nr. 24003/29.12.2011, in valoare de 3.786.860,89 lei

 • 4. Executant: Lot 1: SC Geluval Stor SRL

Lot 2: SC Geluval Stor SRL

Lot 3: SC Delta ACM 93 SRL.

 • 5. Grafic de finanțare investiție:

Finanțarea lucrărilor se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, iar sumele de la bugetul de stat aferente lucrărilor executate vor fi preluate de către municipalitate.

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investiții au fost finalizate, recepționate si achitate parțial in anul 2012, propunem alocarea următoarelor sumei:

 • - lot 1- contract nr. 23999/29.12.2011, suma de 2.458.940,00 lei

 • - lot 2 - contract nr. 24000/29.12.2011, in valoare de 4.079.330,00 lei

 • - lot 3- contract nr. 24003/29.12.2011, in valoare de 1.565.370,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 8.103.640,00 lei (inclusiv TVA)

 • 5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1.          #“/

In anul 2011 s-au realizat documentațiile tehnico-economi^p^ra^ L&brocuri de locuințe din cartierul Vest 1 inscrise in Programul mul^a^id&^^^a&^esterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Pe baza ac^șto>^^mșMtatii s-a organizat procedura de achiziție a contractelor de lucrări, pentnr^l^^^l^Wi grupate in trei loturi, procedura finalizata cu încheierea atrei contracte de Iwr-a^^^

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii

climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului. Informatirfinanciare;--

 • 1. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 176/2011.

 • 2. Valoarea lucrărilor contractate (cu TVA) : 25.356.442,05 lei;

 • 3. Contracte de lucrări:

 • - lot 1: contract nr. 24005/29.12.2011, in valoare de 9.546.345,671ei;

 • - lot 2: contract nr. 24006/29.12.2011, in valoare de 11.009.747,601ei;

 • - lot 3: contract nr. 24004/29.12.2011,in valoare de 4.800.348,781ei;

 • 4. Executant: Lot 1: SC Delta ACM 93 SRL

Lot 2: SC Delta ACM 93 SRL

Lot 3: SC Licofrig SRL

 • 5. Grafic de finanțare investiție:

Finanțarea lucrărilor se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, iar sumele de la bugetul de stat aferente lucrărilor executate vor fi preluate de către municipalitate.

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investiții au fost finalizate, recepționate si achitate parțial in anul 2012, propunem alocarea următoarelor sume:

 • - lot 1: contract nr. 24005/29.12.2011, in valoare de 3.945.220,OOlei;

 • - lot 2: contract nr. 24006/29.12.2011, in valoare de 4.549.400,OOlei;

 • - lot 3: contract nr. 24004/29.12.2011, in valoare de 1.233.500,OOlei;

 • - servicii de dirigentie in valoare de 124.000,OOlei.

Suma totala prevăzută in buget: 9.852.120,00 lei (inclusiv TVA).

 • 6. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

In anul 2011 s-au realizat documentațiile tehnico-economice pentru 10 blocuri de locuințe din cartierul Vest 2 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Pe baza acestor documentații s-a organizat procedura de achiziție a contractelor de lucrări, pentru cele 10 blocuri grupate in doua loturi, procedura finalizata cu incheierea a doua contracte.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului. Informații financiare;

 • 1. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 176/2011.

 • 2. Valoarea lucrărilor contractate (cu TVA) :  12.040.042,36 lei;

 • 3. Contracte de lucrări:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 6.479.762,491ei

 • - lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011 in valoare de 5.560.279,871ei

 • 4. Executant: Lot 1: SC Delta ACM 93 SRL

Lot 2: SC Delta ACM 93 SRL

 • 5. Grafic de finanțare investiție: Finanțarea lucrărilor se va face conform prevederilor O.U.G.

creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, iar sum^efg/de^]^,g^gl\de

stat aferente lucrărilor executate vor fi preluate de către municipalitate^ '        fe J

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investitii£aU\fM8&^a&ate, recepționate si achitate parțial in anul 2012, propunem alocarea urmatoa^îprwî^^


- lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 2.674.130,OOleT'

- lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011 in valoare de 2.299.790,OOlei

Suma totala prevăzută in buget: 4.973.910,00 lei (inclusiv TVA).


---------7. Rețele tehnico-edilitare Cămin batrani stn Cosminele nr. 11-----------------------------------

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, avand ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara.

Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a acestui proiect a fost aprobata prin H.C.L. nr. 31/2010.

Pentru a asigura alimentarea cu apa, accesul la rețeaua de canalizare, iluminatul si incalzirea căminului sunt necesare executarea unor lucrări specifice.

Valoarea estimata a investiției: 350.000 lei;

Stadiu fizic-0%;

Finanțarea investiției: din fonduri alocate de la bugetul local;

Grafic de finanțare:

2013: 350.000 lei - cheltuieli de execuție lucrări si dirigentie de șantier.

Avand in vedere ca aceste lucrări se vor executa concomitent cu cele de reamenajare a clădirii existente in str. Cosminele nr. 11, ce va avea destinația de cămin de batrani, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 350.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 350.000,00 lei (inclusiv TVA) .

 • 8.Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat bloc CFR Vest, str.Domnisori, nr.101, Ploiești.

Blocul CFR Vest a fost racordat la Punctul Termic al Centrului de Electrificare Ploiești, aflat in cadrul SC Electrificare CFR SA, Sucursala Electrificare București, dar furnizarea apei calde menajere si a agentului termic era deficitara.

In prezent punctul termic este oprit din cauza stării de uzura avansate, locatarii fiind in situația in care nu vor beneficia de incalzire si apa calda menajera. Menționam ca imobilul nu este racordat la rețeaua de gaze naturale, deci nu exista posibilitatea montării unor centrale termice in apartamente.

Pentru rezolvarea acestei situații municipalitatea a solicitat SC Dalkia Termo Prahova SRL sa execute extinderea rețelei termice, astfel incat sa se realizeze alimentarea imobilului cu energie din rețeaua termica primara si montarea unui modul termic in bloc, asigurandu-se astfel independenta si continuitatea in furnizarea energiei termice (incalzire si apa calda de consum).

Valoarea investiției a fost de 110.769,20 lei, din care Municipiul Ploiești a contrubuit cu suma de 84.261,72 lei si SC Dalkia Termo Prahova SRL cu 26.507,48 lei.

Pentru obținerea avizelor, in scopul emiterii autorizației de construire este necesara alocarea sumei del.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 lei (inclusiv TVA) .


 • 9. Deviere rețea apa str. Libertății nr. 1

La realizarea de către ANL a celor 140 locuințe destinate închirierii Ifâtffir constatat ca este necesara devierea conductei de apa ce afecta amplasa''

Documentația tehnico-economica si lucrarea au fost realizate de Ploiești, concomitent cu executarea lucrărilor de rețele tehnico-edilitare.

Având in vedere necesitatea achitării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2013 alocarea din bugetul local a sumei de 15.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 15.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi

 • l.Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14 (Teatrul de estrada).

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor avarii produse seisme care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei in vederea mutării in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului ”Toma Caragiu”.

Lucrările ce se vor realiza au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in sala rezultând un număr de cca. 150 locuri dispuse confortabil, asigurate cu vizibilitate optima.

Propunerile de reamenajare și consolidare, cuprinse în documentația elaborată de proiectantul S.C. RESTITUTIO SRL, presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de încălzire, sanitare, electrice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, înlocuirea sistemului de incalzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive modeme, necesare desfășurării spectacolelor, înlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

In scopul demarării lucrărilor de execuție si dirigentie de șantier, pentru anul 2013 propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 300.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 300.000,00 Iei (inclusiv TVA)

 • 2. Reabilitare/Modernizare a hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement

Hipodromul Ploiești este sigura baza sportiva pentru curse de trap si cu obstacole din Romania.Modemizarea hipodromului se va realiza prin executarea următoarelor construcții:

- Clădirea Tribunelor este destinata in principal funcțiunilor pentru public (gradenele pentru urmărirea curselor, sala pariurilor, restaurant, cafenea), dar adăpostește si spatiile tehnice necesare pentru pregătirea curselor, monitorizarea si jurizarea lor.

-Pista de galop are o suprafața de 30.944 mp este acoperita cu iarba rezistenta la uzura si poate susține următoarele curse: 900, 1000, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400m.

-Pista trap are o suprafața de 36.594 mp este acoperita cu nisip si poate susține următoarele curse: 900, 1000, 1100,1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200m.

_ Qa unr rAalîrzc» 7 rrvnirl 11 vî aii n pcmari+atp tntala Ha     hnvA

-Parcaje:-Parcare spectatori -Parcare vip -Parcare echipe


162 locuri

33 locuri


24 locuri

-In cadrul investiției se vor mai realiza: clădire administratie?stauluri'ihseuare,'hangare furaj e/depozitare,hangare deșeuri, salivarium, ronduri de mers si prezefitarfeî-:;dfuinupîj.pe acces.                                                        w?\vg.

Valoare totala a investiției: 88.959.384 lei inclusiv TVA, dimcafe^coritfîbutie Municipiul Ploiești>38.345.202 Iei inclusiv TVA - cheltuieli eligibile;

-10.106.356 lei inclusiv TVA - cheltuieli neeligibile;

- 2.162.269 lei TVA a cheltuielilor neeligibile.

Astgurarea“resurselorTinanciarenecesare-implementarii-optime-a-acestui-proiect_a fost aprobata prin H.C.L. nr. 74/27.02.2013.

Finanțarea va fi asigurata prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere.

Pentru plata avizrlor si acordurilor propunem alocarea din bugetul local a sumei

de 2.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.000,00 Iei (inclusiv TVA)

 • 3. Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului.

In urma lotizării terenului existent in Ploiești, zona străzii Ghighiu si a concesionarii către tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.

Tot in aceasta zona, ca urmare a incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat For Humanity Romania, urmeaza a fi construite mai multe unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe.

In acest cartier au fost executate rețeaua de apa potabila prin contractul de lucrări derulat de către Direcția Tehnic-Investitii, reteua de canalizare sub monitorizarea R.A.S.P. si modernizarea drumurilor de acces.

Pentru a asigura condiții de viata decente, precum si pentru sprijinirea acțiunilor Asociației Habitat For Humanity Romania se impune realizarea celorlalte utilitati si anume : reteua de distribuție a gazelor naturale si reteua de iluminat public.

Pentru inceperea investiției propunem alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local.

Suma totala prevăzută: 100.000,00 lei (inclusiv TVA)

5. Sistematizare verticala, iluminat public cartier locuințe str.Gageni

In urma Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru asigurarea utilităților si al condițiilor de locuit decente in cartierul de locuințe ce urmeaza a fi construit, se dorește inceperea execuției sistematizării verticale si iluminatul public, pentru care se propune alocarea sumei de 155.000 lei de la bugetul local.

Suma totala prevăzută: 200.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • 7. Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajen


Municipiul Ploiești deține in proprietate privata in Colonia Teleaje ce erau alimentate cu energie electrica din rețeaua S.C. Uztel S.A. Plo^^-u in prezent in insolventa si in incapacitate de a mai furniza aceste sei^fci'n^j™

Pentru rezolvarea acestei situații ne propunem executarea; electrice si instalații de utilizare pentru alimentarea cu energik ^ec^i^ locuințe.

In vederea realizării lucrărilor propunem alocarea din bugetul 'lofcaE^sdmei de 85.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 85.000,00 Iei (inclusiv TVA).

 • 8. Modernizare instalații electrice imobile PMP

Având in vedere ca multe imobile deținute de municipalitate necesita modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrica, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei pentru realizarea acestui obiectiv.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000 lei (inclusiv TVA). *

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 1. SF Amenajare adapost pentru câinii comunitari.

Numărul câinilor comunitari aflati in libertate la nivelul municipiului Ploiești este destul de ridicat, iar adăpostul de câini de la parcul Bucov a devenit neincapator iar din punct de vedere organizatoric nu mai corespunde normelor aflate in vigoare.

Prezenta câinilor comunitari in spațiul public reprezintă un real pericol pentru cetateni, atat din cauza atacurilor repetate asupra cetățenilor, cat si a posibilității transmiterii unor boli.

In urma incheierii unui parteneriat intre Municipiul Ploiești si comuna Valea Calugareasca, amenajarea adăpostului pentru câinii comunitari s-a stabilit a fi realizata in Valea Calugareasca.

In scopul elaborării studiului de fezabilitate pentru amenajarea adăpostului pentru câinii comunitari se propune alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local.

Suma totala prevăzută: 80.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2. SF Locuințe sociale Str.Lucernei (Cartier Bereasca) .

Primăria Municipiului Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale.

Numărul cererilor depășește numărul spatiilor locative deținute Primăria Municipiului Ploiești, spatii ce ar putea fi puse la dispoziția chiriașilor.

Pentru a soluționa problema spatiilor locative Primăria Municipiului Ploiești se va implica in construirea unor locuințe sociale, identificând si soluții de finanțare.

Suprafața terenului amenajat este de 38.749,25 mp, accesul in aceasta zona sociala urmând a fi de pe strada Lucemei sau de pe strada Fagului.

Numărul de locuințe sociale ce vor fi realizate este 233 buc. unde vor fi adăpostite pana la 699 de persoane defavorizate social. Locuințele sociale vor fî compuse din trei module, fiecare locuința putând adăposti maxim 3 persoane.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate se propune a fi alocata suma de 80.000 lei.

Suma totala prevăzută: 80.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • 3. SF ,PT, DE Rețele tehnico-edilitare str.Cosminele

Pe suprafața de teren de 11.988 mp situat in municipiul Ploiesti^stffCdsrninele , nr.llA aflat in proprietatea privata a municipiului Ploiești si admimștrârea^Consiliului Local Ploiești, transmisa in folosința gratuita Agenției Nationa^^e^ta^L^cjii^te, conform contractului m\515 5/22.03.2010, urmeaza a fi realizate 23 ilbcuinte.uniîaira cu 3 si 4 camere, in regim singular, cuplat si insiruit cu nivel de inaltime

Având in vedere ca rețelele tehnico-edilitare trebuie executate^cpncpjnfent cu lucrările de construire a locuințelor din cartierul Cosminele, este necesarâ^elaborarea studiului de fezabilitate, precum si Întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru care propunem alocarea din bugetul local a sumei de 150.000 lei.

Stima totala prevăzută: 150.000,00 lei (inclusiv TVA)---------------------- ------------------------

 • 4. Expertize, documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări tehnice pentru clădirile din patrimoniul Ploiești

Direcția Tehnica Investiții a primit, din partea Direcției de Gestiune Patrimoniu, numeroase solicitări de sprijin in vederea realizării expertizelor tehnice necesare clădirilor aflate in Patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, construcții care nu sunt afectate de retrocedări si care sunt inchiriate cetățenilor in baza contractelor de inchiriere.

Construcțiile necesita intocmirea expertizelor tehnice si realizarea lucrărilor de consolidare aferente, aflandu-se intr-un stadiu avansat de degradare, prezentând deprecieri ale structurii de rezistenta, fapt care pune in pericol siguranța locatarilor.

întrucât multi dintre chiriașii acestor imobile constituie reale cazuri sociale si, in conformitate cu prevederile contractelor de inchiriere expertizarea tehnica care Stabilește masurile ce se vor lua pentru consolidare si reparații ce cad in sarcina proprietarului, se impune elaborarea documentațiilor tehnice necesare.

Pentru finanțarea contractului de prestări servicii este necesara alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in derulare Programul de acțiuni privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe^ derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009, completata si modificata.

Prin acest program se urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de căldură si a consumurilor energetice, reducerea costurilor de Întreținere pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum.

Pentru indeplinirea programului local si continuarea lucrărilor de reabilitare termica este necesara realizarea etapelor de proiectare a blocurilor inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Astfel, pentru fiecare bloc trebuie realizate expertiza tehnica, auditul energetic, documentația de avizare, DTAC, proiectul tehnic si detaliile de execuție, cererea de finanțare.

Pentru finanțarea etapei de proiectare lucrări propunem alocarea sumei de 200.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 200.000 lei (inclusiv TVA).

 • 6. SF, PT, DE-Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice (Teleajen)


Dintre toate segmentele de energie regenerabila, energia solara cele mai semnificative in raport cu influenta generala asupra m reprezentând o tehnologie nepoluanta.                           h* /

Avantajele captării energiei solare in scopul producerii energi^e^ee^^ faptul ca nu este nevoie de condiții climaterice deosebite sau alte “* mediu (viteza vântului, debitul apei), nefiind create instabilitati gene

In conformitate cu “Noua Politica Energetica a UE”, se dorește cr        onderii

surselor regenerabile de energie la 20% din totalul consumului final de energie al UE


pana in anul 2020.

Mergând in intampinarea acestui obiectiv si ținând cont de faptul ca Municipiul Ploiești se afla in una din zonele cu potential solar foarte ridicat, ne propunem construirea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice amplasat in zona

de est a orașului.

Sistemul de producere a energiei electrice prin captarea energiei solare va avea o cu capacitate de l.OOOkW, o suprafața de 8.333mp a colectorului solar si o eficienta de 94%.

• Valoarea estimativa a obiectivului de investitii=l .700.000 euro

• Valoarea documentației tehnice a obiectivului de investitii= 80.000 lei.

Durata de recuperare a investiției este de aproximativ 4ani, proiectul autofinandu-se din veniturile generate de către parcul fotovoltaic.

Având in vedere specificul industrial al județului Prahova, investiția in energia regenerabila “verde”, fara impact negativ asupra mediului va aduce avanataje semnificative atat din punct de vedere economic, cat si al protecției mediului.

In scopul elaborării studiului de fezabilitate, precum si intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție propunem alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 7. Schimbare destinație din cazarma in cămin de batranî, recompartimentare interioara (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

Municipiul Ploiești, in parteneriat cu Fundația pentru copii Sfanțul Sava, a obtinut finanțare nerambursabila in vederea realizării obiectivului de investiții “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenție 3.2 - Reabilitarea, Modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

După inceperea lucrărilor si desfacerea tencuielilor existente s-a constatat ca pe suprafața zidăriei exista modificări aduse pe parcursul exploatării clădirii: completări de zidărie pentru alte goluri existente, crearea de goluri, altele decât cele executate inițial, realizate pe parcursul utilizării clădirii.

Astfel, din cauza stadiului avansat de degradare al construcției s-a dispus sistarea lucrărilor si alocarea fonduri necesare realizării expertizei tehnice a clădirii in stadiul actual si refacerea proiectului tehnic.

La finalizarea lucrărilor clădirea trebuie racordata la sistemul de utilități din zona. Având in vedere amplasarea clădirii fata de rețeaua de apa si canalizare existenta pe str.Cosminele pentru stabilirea soluției de racordare trebuie sa se intocmeasca proiectul tehnic de execuție. In acest sens, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 8. Amenajare imobil Bd.Independentei, nr.21 (actualizare PT) Amplasamentul pe care urmează să se realizeze obiectivul de/&&esti în B-dul Independenței nr. 21 și aparține domeniului public al munijc^i^h^^ieș^


Prin realizarea acestui proiect se urmărește valorificarea maxi teren disponibil și obținerea unui aspect modem, armonios construcțiilor învecinate.

Pentru actualizarea proiectului propunem alocarea din bugetul 80.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 9. SF, PT, DE - Sistematizare verticala, iluminat public Cartier locuințe _ str.Gageni

In urma Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct SA si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru asigurarea utilităților si al condițiilor de locuit decente in cartierul de locuințe ce urmeaza a fi construit, se dorește elaborarea studiului de fezabilitate, precum si intocmirea proiectului tehnic si a documentației de execuție pentru sistematizarea verticala si iluminat public, pentru care se propune alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local.

Suma totala prevăzută: 100.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • 10. SF, PT,DE iluminat public Cartier Tineretului

In urma lotizării terenului existent in Ploiești, zona străzii Ghighiu si a concesionarii către tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.Tot in aceasta zona, ica urmare a incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat For Humanity Romania, urmeaza a fi construite mai multe unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe.

In acest cartier au fost executate rețeaua de apa potabila prin contractul de lucrări derulat de către Direcția Tehnic-Investitii, reteua de canalizare sub monitorizarea R.A.S.P. si modernizarea drumurilor de acces.

Pentru a asigura condiții de viata decente, precum si pentru sprijinirea acțiunilor Asociației Habitat For Humanity Romania se impune realizarea celorlalte utilitati si anume : reteua de distribuție a gazelor naturale si reteua de iluminat public.

In acest scop este necesara elaborarea studiului de fezabilitate, precum si intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, pentru care propunem alocarea sumei de 50.001ei de la bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 11.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca-actualizare PT

Având in vedere ca la executarea lucrărilor la rețeaua de canalizare s-au constatat diferente in teren fata de data intocmirii proiectului, este necesara adaptarea proiectului la condițiile actuale. Astfel, este necesar sa se proiecteze un deversor ce va face legătură intre str. Trandafirilor si str. Gârlei si altul intre str. Gârlei si zona Remat, precum si realizarea unui număr de aproximativ 200 racorduri pe străzile canalizate anterior.

In acest scop este necesara actualizarea proictului tehnic si intocmirea detaliilor de execuție pentru care se propune alocarea sumei de 15.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 15.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 12. PUZ Cartier Gageni

In urma Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid^TOTObițț|^reafiĂrii unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct SA si Municipiul RloSstrfmicfeâele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, uimeazia&fi fi5|lh^^5z

Având in vedere faptul ca in zona Cartier Gageni este n^e^i^ifehfrzarea reglementarilor urbanistice, se dorește elaborarea planului urbanistic zonăî-si^dotinerea avizelor necesare. Finanțarea planului se face in parteneriat cu S.C.Triumf Construct SA.Pentru finanțarea servicilor se propune alocarea sumei de 39.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 39.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 13. PUZ Cartier ANL str.Cosminele

-----Pe suprafața de teren de 11.988 mp situat in municipiul Ploiești, str.Cosminele , nr.l 1 A, aflat in proprietatea privata a municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local Ploiești, transmisa in folosința gratuita Agenției Naționale pentru Locuințe, conform contractului nr.515 5/22.03.2010, urmeaza a fi realizate 23 locuințe unifamiliale cu 3 si 4 camere, in regim singular, cuplat si insiruit cu nivel de inaltime de P+1E, P+M.

Având in vedere faptul ca este necesara realizarea reglementarilor urbanistice, se dorește elaborarea planului urbanistic zonal pentru care se propune alocarea sumei de 25.0001ei. Suma totala prevăzută in buget: 25.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 18. PUZ Locuințe sociale strada Lucernei (Cartier Bereasca)

Primăria Municipiului Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale. Numărul cererilor depășește numărul spatiilor locative deținute Primăria Municipiului Ploiești, spatii ce ar putea fi puse la dispoziția chiriașilor. Pentru a soluționa problema spatiilor locative Primăria Municipiului Ploiești se va implica in construirea unor locuințe sociale. Construirea locuințelor sociale se propune a fi realizata in Cartierul Bereasca. Suprafața terenului propus spre amenajare este de 38.749,25 mp, accesul in aceasta zona sociala urmând a fi de pe strada Lucernei sau de pe strada Fagului. In scopul demarării investiției este necesara elaborarea unui plan urbanistic zonal, zona studiata in PUZ fiind de 3.8 ha.Pentru finanțarea servicilor se propune alocarea sumei de 29.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 29.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 19. SF Toalete publice.

Având in vedere necesitatea amplasării de toalete publice in mai multe zone din municipiul Ploiești, pentru Întocmirea studiului de fezabilitate, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 85.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 85.000 lei (inclusiv TVA).

 • 20. SF, PT,DE -Amenajare esplanada parc dendrologic (Zona statuia Mihai Viteazul).

Având in vedere necesitatea intocmirii documentațiilor privind fazele SF,PT,DE pentru amenajarea parcului dendrologic, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 85.000 lei.Suma totala prevăzută in buget: 85.000 lei (inclusiv TVA).

 • 21. Achiziție imobile (Bd.Independentei, nr.8)

Având in vedere dorința municipalității de a poziționa intr-o zona centrala sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Ploiești, astfel incat sa fie facilitat accesul cetățenilor la acest serviciu public, se propune achiziționarea imobilului situat pe Bd.Independentei, nr.8.

Conform analizei Comisiei de Negociere constituite prin H.C.L. nr. 29/30.01.2013, pentru achiziționarea imobilului sus menționat propunem alocarea de la bugetul local in anul 2013 a sumei de 1.125.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.125.000 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare


ftwd

 • 1. Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorauiiita^lizai're Cartier Bereasca (zona nord+zona sud)+bransamente electrice statirpompar^y

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorareaconditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Studiul de fezabilitate propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Bereasca (45 străzi), fiind necesara execuția următoarelor lucrări: -----—rețea canalizare - 12.541 ml,----------------------------------------

 • -  racorduri menajere - 1.439 buc.

 • -  guri de scurgere - 716 buc.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. 52/2010. Execuția acestui obiectiv de investiții a inceput in anul 2011.

INFORMAȚII FINANCIARE

 • -  23.246.910 lei, (inclusiv TVA)

 • -  20.061,210 lei, (inclusiv TVA)


 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)

din care C+M

 • 2. Durata de realizare a investiției: 24 luni

 • 3. Contract de lucrări nr. 4357/11.04.2011

 • 4. Valoare lucrări canalizare: 12.652.634,62 lei cu TVA.

 • 5. Executant: Asociația S.C. Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.R.L. - S.C. Star T&D S.R.L. Blejoi.

 • 6. Stadiul fizic actual: 44 %.

 • 7. Grafic de finanțare:

 • 2011 - 2.058.321,34 lei - execuție lucrări

8.644,89 lei - dirigentie șantier

 • 2012 - 5.558.878,86 lei - execuție lucrări, dirigentie șantier.

Având in vedere ca in urma actualizării proiectului urmeaza sa se execute si alte lucrări pentru care se va organiza o procedura de achizirie publica de lucrări, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.190.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.190.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni, Ploiești (Str. Podețului)

In anul 2008 au fost întocmite documentațiile tehnice (fazele S.F. si P.T.) aferente acestui obiectiv de investirii iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin

 • H. C.L. 168/2008

Execuția acestui obiectiv de investirii a inceput in anul 2011. INFORMAȚII FINANCIARE

 • I. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 3.221.960 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                            - 2.795.720 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Durata de realizare a investiției: 11 luni

 • 3. Contract de lucrări nr. 4650/15.03.2011

 • 4. Valoare contract: 1.201.185,99 lei cu TVA

 • 5. Executant: S.C. CONȚI S.A. Ploiești

 • 6. Stadiul fizic actual: 90 %.

 • 7. Grafic de finanțare:

2011 - 887.952,37 lei - execuție lucrări

6.056,39 lei - dirigentie șantier

2012 - 150.000,00 lei, execuție lucrări, dirigentie șantier.

Având in vedere ca lucrările de extindere canalizare si racorduri V(^ fi Hnălizate in acest an, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei.z țS.P?! / A

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei (inclusiv T^A^l i /    > j-

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA IAMANDISEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITANOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • 9.Centrala termica Grădiniță nr.7

La Grădiniță nr.7 situata pe str.Zefirului nr.15, incalzirea este asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan. Clădirea de tip parter are suprafața de aproximativ 200 mp. si doua săli de clasa.

Ținând cont de faptul ca la sobele in exploatare nu exista detectoare automate de gaze, ca pe parcurs au aparut defecțiuni si a fost necesara sigilarea unor arzatoare, in anul 2011 a fost intocmit proiectul ce consta in montarea unei instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.277/2011.

In vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 80 mii lei.

Director executiv, Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct, Crăciun Madalina

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


S.R.I.D. 654/20.06.2013

 • D.T. 3664/21.06.2013

PRIMAR

Iulian Badescu

/


NOTA DE FUNDAMENTARE


Prin prezenta va comunicam ca pentru realizarea obiectivului “Servicii de Transmitere Date”, s-au alocat 570.000 lei (cu T.V.A.). Datorita faptului ca, mai sunt 6 luni pana la sfârșitul anului 2013, consideram ca nu se vor consuma decât 405.000 lei (cu T.V.A.), pentru serviciile de transmitere date, valoarea inițiala diminuandu-se cu 85.000 lei (cu T.V.A.), suma ce va fi redistribuita către obiectivul “îmbunătățire infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar “ ( proiectare + execuție).

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela Iarfiandi

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Daniel DOBRENOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.68.0X.71 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

LUCRĂRI NOI

 • 1. Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Prin H.C.L. nr.353/30.09.2011, Consiliul Local al municipiului a aprobat „Studiul de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Ploiești”. Acest studiu analizeaza racordarea clădirilor la sistemul centralizat, in punctele cele mai apropiate, in concordanta cu directivele europene si cu Strategia Energetica a României pentru perioada 2007-2020.

Prin H.C.L. nr.37/07.02.2013, Consiliul Local al municipiului a aprobat schimbarea soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a clădirii, renuntandu-se la centrala proprie si aprobând execuția racordului la rețeaua de termoficare a municipiului.

Pentru decontarea lucrărilor de racordare la termoficare, execuție instalații termice si sanitare, este necesara alocarea de la bugetul local a sumei de 180 mii lei.

Director executiv,


Director executiv adjunct,

Iamandi Mihaela


Crăciun Madalina


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


BUGET LOCAL

Cap.68.0^.71 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana, a permis accesarea de fonduri europene pentru realizarea unui Centru de Primire în Regim de Urgență.

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al municipiului Ploiești care vizeaza creșterea calitatii infrastructurii sociale prin investiții in favoarea grupurilor defavorizate si susținerea reintegrării acestora in societate. Obiectivul strategic al acestei categorii de proiect este majorării capacitatii de primire copii de la 20 la cca.50 copii.

Prin HCL nr.394/29.11.2011 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Pentru executarea lucrărilor, Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr.8500/10.05.2012 cu termen de execuție 7 luni. La inceputul acestui an lucrările au fost finalizate si recepționate.

In vederea decontării lucrărilor de execuție, serviciului de dirigentie de ’ șantier si de publicitate si informare se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 mii lei.

Director executiv,

Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții DrumuriNOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 2

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului „Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

 • 1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modernizarea/reabUitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

•Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

 • • Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

 • •  Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

 • • Civism, in scopul asigurării unui parteneriat cu comunitatea, respectiv luarea in considerare a nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești prin transpunerea in practica a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul unor lucrări de reparatii/ranforsari/modemizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).In cazul lucrărilor de drumuri scenariul inerțial presupuri^^^^ generate beneficii financiare.

Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Transpd reprezenta bunuri publice ce trebuie sa corespunda obiectivelor strategice propuse.

Toate modificările aduse reprezintă realocari intre pozițiile bugetare, neexistand suplimentari totale ale bugetului;--

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Motoi

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.14290/16.08.2010, avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi (străzile: Pescarus, Amota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Fagaras, Corlatesti).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 140/2008. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 9.241.000 lei, inclusiv TVA.

Valoare contract = 8.016.079,95 lei, inclusiv TVA.

Valoare lucrări executate = 7.792.166,85 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare: 2013       - 100.000 lei.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

In vederea decontării lucrărilor executate, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 100.000 lei.

Drumuri si accese Cartier Ghighiu (străzile: Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14889/27.08.2010.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 169/2007. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 2.430.220 lei, inclusiv TVA.

Valoare contract = 1.241.318,12 lei, inclusiv TVA.

Valoare lucrări executate = 608.879,94 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2013- 645.000 lei.1

Informații nefinanciare:

Descrierea proiectului: In zona sudica a municipiului Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a atribuit un număr de 99 de parcele de teren

-3Z -pentru tinerii căsătoriți in varsata de 18-35 ani. Aceștia au obținu de teren din domeniul privat al Primăriei pentru construirea u proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003.

Obiectivul lucrării consta in realizarea cailor de acces carosabile si

pietonale in noul cartier de locuințe, astfel incat circulația sa se desfasoare in condiții de siguranța si confort.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări sistate.

------Pentru-decontarea—lucrarilor-ramase-de-executat—plata— serviciului—de-dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 645.000 lei.

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.8890/24.05.2011.

Informații financiare

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.32/2011. Valoarea totala a investiției, conform SF = 1.574.430 lei, inclusiv TVA. Valoare contract = 1.039.267,41 lei, inclusiv TVA.

Valoare lucrări executate = 964.782,53 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2013 - 76.000 lei, buget local Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Obiectivul lucrării consta in refacerea trotuarelor, astfel incat circulația sa se desfasoare in condiții de siguranța si confort. Sistematizarea verticala a cartierului a fost realizata Împreuna cu locuințele colective, in perioada 1980-1985. Trotuarele sunt din beton de ciment, prezentând un grad mare de uzura. Degradările constatate induc un grad mare de disconfort cetățenilor riverani, afecteaza siguranța circulației, fiind necesare lucrări de reabilitarea trotuarelor.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 76.000 lei.

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai - proiectare si execuție.

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23258/23.12.2010.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.3 04/2010 Informații financiare.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 5.393.570 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 2.547.176,59 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 2.390.231,00 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 160.000 lei.

Informații nefinanciare


Descrierea proiectului: Urmare a execuției lucrărilor de sistemului rutier s-au realizat influente favorabile atat asupra mediu, cat si economic si social. Prin execuția lucrărilor s-a un ---------gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf,—scădere

diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce induce un efect

pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului pentru conducătorii auto. Lucrările executate nu induc efecte negative suplimentare fata de situația

— - ------------existenta- -asupra- solului, drenajului, - microclimatului, -apelor de suprafața,-----------------------

vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 160.000 lei.

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu - străzile: Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan Cosmonautilor, Gornistilor

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23259/23.12.2010 avand ca obiect Modernizare Cartier Enachita Vacarescu, proiectare si execuție.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 4.835.120 lei, inclusiv TVA.

Pentru execuția lucrărilor a fost emisa autorizația de construire nr. 110/14.03.2011.

Informații financiare

Valoare contract = 2.461.778,30 lei, inclusiv TVA;

Valoare lucrări executate = 2.370.832,72 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013 - 93.000 lei (inclusiv TVA) Informații nefinanciare

Descrierea proiectului.- Prin executarea lucrărilor proiectate au aparut influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, a scăzut gradul de poluare a aerului, s-a redus volumul de praf, a scăzut semnificativ emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor. Totodată, s-a realizat o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, s-a redus consumul de carburanți, a crescut siguranța si confortul participantilor la trafic.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate, plata serviciului de dirigente de șantier, plata taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, se propune alocarea sumei 93.000 lei.

Modernizare Cartier Malu Roșu - proiectare si execuție - (străzile: Serg.Gh.Mateescu, Branciog, Dealul cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau,Tazlau (Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarii Râpelor).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul d

nr.23 5 3 5/3 0.12.2010, avand ca obiect Modernizare Cartier Malu^B^u (proiectare si execuție).

Informații financiare

------Valoare contract = 1.478.036,22 lei, inclusiv TVA;----------

Valoare lucrări executate =1.463.142,56 lei, inclusiv TVA;

Credite bugetare 2013 - 16.000 lei (inclusiv TVA)

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate, plata serviciului de dirigente de șantier, a serviciului de asistenta tehnica prestata de proiectant, plata taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, este necesara alocarea sumei de 16.000 lei.

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6589/13.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.33/2011.

Valoarea totala a investiției, conform devizului general - 1.933.100 lei, inclusiv TVA.

Pentru execuția lucrărilor a fost emisa autorizația de construire nr.471/2011.

Valoare contract = 1.434.711,32 lei, inclusiv TVA;

Valoare lucrări executate =1.054.986,83 lei, inclusiv TVA;

Credit bugetar 2013 - 110.000 lei (inclusiv TVA)

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate, plata serviciului de dirigente de șantier, plata taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, se propune alocarea sumei 110.000 lei.

Avand in vedere necesitatea asigurării asistentei tehnice, pentru lucrările a căror execuție face obiectul contractelor derulate prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, au fost incheiate contracte subsecvente de servicii pentru decontarea carora propunem alocarea următoarelor sume:

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu - dirigentie de șantier

Credit bugetar 2013 - 1.400 lei (inclusiv TVA)

Reparație capitala strada Lapusna- dirigentie de șantier

Credit bugetar 2013 - 3.700 lei (inclusiv TVA)

Reabilitare si amenajare parcari bl.35 A-G, str.Malu Ros de șantier

Credit bugetar 2013-2.200 lei (inclusiv TVA)


Modernizare strada Splaiului (troson cuprins intre strada Negru Vodă si strada Dragos Vodă) - dirigentie de șantier

Credit bugetar 2013 - 600 lei (inclusiv TVA)

Amenajare parcare Bulevardul Republicii bloc A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei - dirigentie de șantier

Credit bugetar 2013 - 8.500 lei (inclusiv TVA)

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19419/21.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr .218/2011. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 9.483.100 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 4.294.028,23 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 2.094.310,42 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 1.240.000 lei buget local,

-1.000.000 lei credit B.R.D;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile si parcările dintre blocuri au imbracamintea din beton de ciment degradata din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani.

Prin modernizarea străzii se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic si se va asigura o mai buna legătură rutiera in acest cartier.

Stadiul fizic al lucrărilor - 65 %.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.240.000 lei din bugetl local si 1.000.000 lei din credit BRD.

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.419, 8/2010.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 40.851.280 lei, indu^iv.ilV^ Informații financiare

Valoare contract. 29.489.134,04 lei, inclusiv TVA, dini^ 12.652.634,62 lei, inclusiv TVA , reprezintă lucrări de extindere fetea canalizare, inclusiv racorduri, iar 16.836.499,42 lei, incusiv TVA, reprezintă lucrări de refacere a sistemului rutier.

Valoare lucrări executate = 9.846.248,00 lei, inclusiv TVA

------Credite bugetare---2013- 3.200.000 lei, inclusiv TVA, buget local-- - 4.000.000 lei, inclusiv TVA, credit BRD Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Proiectul vizeaza inducerea unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si economic si social. Prin execuția lucrărilor se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului pentru conducătorii auto.

Lucrările care se executa nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Stadiul fizic al lucrărilor - 80 %.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 3.200.000 lei din bugetl local si 4.000.000 lei din credit BRD.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești - străzile: Frăției, Horatiu, Peris- inclusiv canalizare, Ecoului, drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Lemnari, Dezrobirii, Zânelor- inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19769/13.11.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/2010 si nr.7/2012.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 10.937.600 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 4.794.921,42 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 685.982,88 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare         2013- 1.335.000 lei, buget local;

-3.900.000 lei, credit BRD

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Străzile ce urmeaza sa fie modernizate prezintă o stare avansata de degradare, respectiv: cedări ale fundației, fisuri, crăpături, denivelări, gropi, fagase, dale fracturate, rosturi colmatate cu pamant.


Din cauza, acestor degradări, traficul auto se desfasoara anevo^©^ mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de n conducând la nesiguranța in circulație, in special in perioadele ploioâsi7|aU;fc^V ninsoare.

Se propune realizarea următoarelor lucrări: realizarea unui carosabil si unor trotuare care sa ofere siguranța si confort tuturor participantilor la trafic, realizarea unei canalizări menajere si pluviale care sa preia atat apa provenita dinprecipitatii-cat-si-apa-menajera--

Se vor repara trotuarele existente, care se vor aduce la o cota corespunzătoare si se vor reface in totalitate cele degradate. Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale care sa asigure accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii.

Stadiul fizic al lucrărilor - 30%.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.335.000 lei din bugetl local si 3.900.000 lei din credit BRD.

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare - proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/28.07.2010.

Valoare contract = 180.206,10 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF - 362.603 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 200.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Strada Cheia se afla situata in partea de sud a municipiului Ploiești. Accesul se realizează din strada Bobalna si din strada Veronica Mi ele si delimitează proprietățile particulare existente pe ambele parti. Strada Cheia are o structura carosabila alcatuita din pamant amestecat cu balast, prezentând numeroase denivelări, fagase si gropi. Aceasta strada are rețea de canalizare pe aproximativ 50% din lungime, restul fiind necanalizata.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări nedemarate.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 200.000 lei.

Modernizare strada Vârful cu Dor - proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/28.07.2010.

Valoare contract = 47.260,72 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 76.729 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate 2012 — 0


Credite bugetare 2013- 50.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Strada Vârful cu Dor se afla situata ffe^a^ugepPi - Izvoare. Este o strada infundata, cu acces din strada Izvoare si deservest^/dgo^ parte si de alta, locuințe individuale.

Accesul carosabil este dintr-un amestec de balast si piatra sparta necilindrata, prezintă fagase si gropi care, in timpul precipitațiilor se umplu cu apa-srformeaza-balti-si-noroaie-ceea-ce-face-ca-circulatia-pietonala-si-autosa-se-desfasoare cu mare dificultate, aproape imposibila.

Latimea trotuarelor este variabila 0,70-^1,00 m si sunt degadate.

In acest context, este necesara refacerea carosabilului si a trotuarelor pentru asigurara circulației auto si pietonale in condiții de siguranța si confort.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări nedemarate.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 50.000 lei. .

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare si execuție)

In vederea derulării fazei a 2-a, privind obiectivul “Servicii de intretinere/revizie, reparații si up-grade a sistemului de management al traficului in municipiul ploiești”, pentru un număr de 15 sisteme de semaforizare vechi, este necesar a se aloca suma de 2.000.000 lei, suma ce reprezintă lucrările de modernizare a intersecțiilor vizate, prin inlocuirea intregului sistem vechi cu unul nou, mai performant si care asigura o mai mare siguranța participantilor la traficul rutier.

Credite bugetare 2013- 2.000.000 lei;

^Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.8891/24.05.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.57/2011. Valoarea totala a investiției, conform devizului general - valoare 1.024.990 lei, inclusiv TVA.

Pentru execuția lucrărilor a fost emisa autorizația de construire nr.51/2011.

Valoarea totala: a investiției: 748.272,09 lei, inclusiv TVA

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

In urma acțiunii in pretenții introdusa de SC INSCONS SRL, Dosar nr.39338/281/2012, aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești, s-a hotarat obligarea Municipiului Ploiești la plata sumei de 83.124,27 lei, reprezentând

.....

contravaloarea serviciilor prestate de SC INS CONS SRL pentru realizarea unor I-, j lucrări care fac parte din acest obiectiv de investiții.                  \\° ?\ i t > ^/i /f)

Pentru achitarea acestei obligații, propunem alocarea sumei deW^^țeipX/ inclusiv TVA.

Modernizare strada Buna Vestire

In urma acțiunii in pretenții introdusa de SC Condorii Suit SRL, dosar

nr.6332/105/2010, soluționat irevocabil la data de 11.12.2012, Sentința civila------

nr.308/26.06.2012 a Tribunalului Prahova, s-a hotarat obligarea Municipiului Ploiești la plata sumei de 95.490,17 lei, reprezentând actualizarea prețului contractului nr. 1469/2001 si a sumei de 4.076,92 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru achitarea acestei obligații, propunem alocarea sumei de 100.500 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Neptun

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.24272/09.11.2009.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.106/2008.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 301.015 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 136.850 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate 2010= 68.801,45 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare        2013- 70.000 lei

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Pentru decontarea lucrărilor executate si a taxei legale către Inspecția de

Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 70.000 lei.

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.10255/06.06.2012, in valoare de 8.280.013,20 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: 85%.

In vederea decontării facturilor fiscale, propunem alocarea, din bugetul local, a sumei de 817.000 lei.

Pentru decontarea taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, se propune alocarea următoarelor sume, astfel:

Refacere sistem rutier strada Costilei, Salva Viseu, Tunari-proiectare+executie- 200 lei;

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu-proiectare+executie - 400 Iei;

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona jjyeșt,; zona central-sud-est, proiectare si execuție -100 lei.


------B _ Lucrări noi-------------------------------

Parcare supraterana strada Cuza Vodă (proiectare si execuție) Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA ----------Credite bugetare 2013- 4.065.800 lei buget; local; ----------------------- -------- -2.197.000 lei credit BRD;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiesti solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.186/2010.

Procedura de atribuire a contractului este in curs de derulare, iar pentru decontarea proiectării si execuției lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2013, in valoare de 4.065.800 lei din bugetul local si 2.197.000 lei din credit BRD.

Modernizare strada Văii

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 476.420 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013 - 400.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Strada Văii este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile din cartierul Petrolului, fiind o artera de legătură si colectare.

In urma realizării rețelei de canalizare de către R.A.S.P. Ploiești, in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, este necesara refacerea sistemului rutier.

Prin modernizarea străzii se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic si se va asigura o mai buna legătură rutiera in acest cartier.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.106/2008. In vederea incheierii contractului si decontarea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2013, in valoare de 400.000 lei.

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strad^^îmiu^uî, (Podul de lemn) - inclusiv actualizare PT+DE              Of ; f

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 34.237.700 lei,

Credite bugetare 2013 — 100.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Podul face legătură intre străzile Depoului si Mimiu si asigura-supratraversarea-pachetului-de-linii-de-cale_ferata_dm_capatuLstatiei_ Ploiești Sud. Construit in anul 1930 si consolidat inainte de 1970, acesta se afla intr-o stare necorespunzatoare, impunandu-se executarea unor lucrări de Înlocuire a pasajului existent, astfel incat sa fie asigurata siguranța traficului auto si pietonal.

Consiliul Tehnico-Economic de Avizare a avizat varianta II a documentației tehnice - Pasaj nou, constând in executarea unei suprastructuri noi cu L= 75 m, cu structura metalica de tip grinda NILSEN cu deschiderea de 75, cu 2 grinzi in secțiune si cu inaltimea de construcție de cca 1 m. Partea carosabila este de 7,8 m lățime si este încadrata de 2 trotuare de 1,5 m.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 275/2009.

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de execuție si inceperea lucrărilor se propune suplimentarea alocației bugetare cu suma de 501.000 lei.

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP) - proiectare+ executie

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție se propune prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013, in valoare de 10.000 lei.

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia- proiectare+executie

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție si inceperea lucrărilor se propune prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013, in valoare de 370.000 lei.

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție si inceperea lucrărilor se propune prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013, in valoare de 70.000 lei.

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare;

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de e xecutie si inceperea lucrărilor se propune prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013, in valoare de 225.000 lei.

Modernizarea strada Aviator Popescu Ciocănel, inclusiv (iapalizare- \

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de^execuție , ,si inceperea lucrărilor se propune prevederea unei alocații bugetare, îmufiul 2013., in valoare de 500.000 lei.

Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare.

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de execuție si inceperea lucrărilor se propune prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013,-----

in valoare de 300.000 lei.

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, in vederea derulării următoarelor contracte de execuție de lucrări, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi si alocarea următoarelor sume, astfel:

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie) - 120.000 lei, iar t pentru întocmirea documentației, faza SF -5.000 lei;

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)- 120.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza SF- 5.000 lei;

Modernizare strada Valea Alba(proiectare+executie) -150.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza DALI 10.000 lei;

Modernizare strada Vaslui (proiectare+executie)- 280.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza DALI- 10.000 lei;

C - Alte cheltuieli de investiții

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, in vederea derulării următoarelor contracte de execuție de lucrări, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi, avand ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participantilor la trafic.

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu-10.000 lei

PT + DE - Modernizare Cartier Mitica Apostol- 80.000 lei

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.510, 511, 512, 513/30.11.2011.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 87.816.800 lei, inclusiv TVA.

//■O    ■■■ MX

. • Z V

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Rafov II (străzile: UzinesbiJ.

Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, 50.000 lei

1 }t

DALI, PT+DE - Modernizare străzi zona Eroilor, străzile':

Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Soldat Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau.-----

Străzile ce urmeaza sa fie modernizate prezintă o stare avansata de degradare, respectiv: cedări ale fundației, fisuri, crăpături, denivelări, gropi, fagase, dale fracturate, rosturi colmatate cu pamant.

Din cauza acestor degradări, traficul auto se desfasoara anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, acestea conducând la nesiguranța in circulație, in special in perioadele ploioase sau cu ninsoare.

Se propune realizarea următoarelor lucrări: realizarea unui carosabil si unor trotuare care sa ofere siguranța si confort tuturor participantilor la trafic.

Se vor repara trotuarele existente, care se vor aduce la o cota corespunzătoare si se vor reface in totalitate cele degradate. Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale care sa asigure accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii.

In vederea elaborării documentației tehnice, propunem alocarea sumei de 250.000 lei. .         '

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (străzile: Rares Vodă, Plevnei, Arcași, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni I, Fundătură Lupeni II), inclusiv canalizare

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.661.900 lei, inclusiv TVA.

In vederea decontării studiului de fezabilitate, propunem alocarea sumei de 50.000 lei ■

PT+DE - Reparație capitala trotuare B-duI Republicii (tronson str.Soseaua Nordului - limita oraș)

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.121/2011.

Valoarea totala a investiției, conform SF ~ 1.929.330 lei, inclusiv TVA.

In vederea decontării documentației tehnice, propunem alocarea sumei;deV y

52.000 lei                                                      îh' -'■ ■ J

\.........


’ l .........

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Gh.Gr.Cantacuziriq

(tronson Șoseaua Vestului - limita oraș)

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica.

-----In—vederea— decontării—avizelor—necesare—obținerii—Autorizației_de.

Construire, propunem alocarea sumei de 2.500 lei

Valoarea totala a investiției, conform SF = 934.420 lei, inclusiv TVA


S.F., P.T.+D.E. - Străpungere str.Laboratorului in prelungirea str.Gh.Gr.Cantacuzino- 85.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare str.August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare-10.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare-10.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare strada Căprioarelor, inclusiv canalizare-10.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare strada Intrarea Izvoras -5.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare strada Intrarea Labirint - 5.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare str.Lacauti, inclusiv rețea de canalizare -10.000 lei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare str.Cernica, inclusiv rețea de canalizare -10.000 lei

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor “Olimpia” -20.000 Iei

DALI, DTAC, PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare -10.000 lei

SF, PT+DE - Modernizare infrastructura Cartier Mimiu - 140.000 Iei

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri zona vest -1.500 Iei

DALI Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale -zona magazin ALTEX - 15.000 Iei

SF, PT+DE Drum acces parc municipal vest - 120.000 lei

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare se propune suplimentarea alocației bugetare cu suma de 20.000 lei.


SF, PT+DE Sens giratoriu, intersecție B-dul Republicii si str.Laboratorului -50.000 lei

SF, PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane: Bariera București 1, Bariera București 2 si înființare pasaj subteran pietonal bariera trecere de pietoni UPG -20.000 lei

SF Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de Est -20.000 lei

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran intre Pictor Rosenthal si limita municipiu) -inclusiv canalizare si racorduri-20.000 lei

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II(Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua) -20.000 lei