Hotărârea nr. 217/2013

Hotãrârea nr. 217 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 217 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a doamnei/domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr. 1043/2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013,conform Anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite si Spitalul de Boli Infectioase se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte/de Ședință      J

GeorgejPană           /

/L 11 -fi


Contrasemnează Secretăr, z \ Oana Cristina Iacob ,/

//

V \ A               . J


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013,Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,O.M.S. nr.l 043/2010-privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a O.U.G.nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele Metodologice de aplicare din 13 ian.2011,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform EICL nr.134/08.04.2013, HCL nr.176/15.05.2013 si HCL nr.186/30.05.2013.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale si consta in majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 651,19 mii lei dar si redimensionarea sumelor intre indicatorii de venituri si intre capitolele de cheltuieli in funcție de execuția preliminată la semestrul I 2013,cu respectarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal.

Fata de cele prezentate mai sus,avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești,propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

; PRIMAR,

«---Iulian Badescu

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 186/30.05.2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si al Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri - prevederea in suma de 11647,21 mii lei se majoreaza cu suma de 651,19 mii Iei,respectiv:

33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate”-suma de 9364,76mii lei se diminuează cu suma de 955,81 mii lei rezultata din diminuarea estimării noastre a contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate la partea de Program HIV/SIDA ,in conformitate cu Contractul Cadru privind c onditiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2013-2014(H.G.nr.l 17/27.03.2013) precum si cu Normele Metodologice de aplicare -;a Contractului Cadru (O.M.S./O.C.N.A.S. nr.423/191/2013);aceasta suma a ramas la nivelul trimestrului I 2013 iar pentru perioada următoare,trim.II si III s-a incheiat contract cu Direcția de Sanatate


Publica Prahova in vederea finanțării acestui Program. De asemeni, s-a respectat-contractul inclieiaL cu Casa de; Asigurări de Sanatate pentru partea de ș&rvicii Spitalicești la semestrul I a.c.,trimestrul III a.c. iar la trimestrul IV s-au rrihritinut sumele estimate de unitate in vederea respectării plafonului stabilit ®eja la cheltuieli de personal urmând a se interveni prin rectificare la modificarea^ acestuia si la înregistrarea actelor adiționale ce vor fi Încheiate cu Asigurări pentru trim.IV a.c.(actualmente contractul este insuficient pentriri^--desfasurarea activitatii).

33.10.08 „Venituri din prestări servicii”-suma de 105,33 mii lei se majoreaza cu suma de 15 mii lei, avand in vedere ca in acest caz suma se estimează in fimctie de incasarile de pana la data rectificării,care,a fost mult mai mare decât incasarile propriu-zise.Este vorba despre incasarile din copiata introdusa de la 01.04.2013.

  • 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile, de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat”- poziție nou introdusa in structura veniturilor,care cuprinde finanțarea Programului HIV / SIDA (parțial) precum si sumele asigurate de la bugetul de stat pentru medicul rezident, conform contractelor încheiate - 555,87;mii lei;

  • 33.10.31 „Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii” - prevederea de 55,87 mii lei s-a majorat cu suma contractata cu Direcția de Sanatate Publica Prahova pentru Programul HIV SIDA (parțial) din sursa „accize”,pe langa suma deja contractata pentru finanțarea PN 1.3.1 - consilierul hiv/sida.

Cheltuieli - prevederea in suma de 11647,21 mii lei se majoreaza cu suma de 651,19 mii lei,astfel:

La titlul I „Cheltuieli de personal” prevederea de 2886 mii lei ramane aceeași dar se redimensioneaza sumele intre articole,in funcție de execuția preliminată la semestrul I astfel:

-la 10.01 - „cheltuieli salariale in bani” prevederea de 2175,33 mii lei se majoreaza cu suma de 3,5 mii lei;

-la 10.02. - „cheltuieli salariale in natura” prevederea de 100,32 mii lei se majoreaza cu suma de 17 mii lei;

-la 10.03 - „Contribuții’’'prevederea de 610,35 mii lei se diminuează cu suma de 20,5 mii lei.

La Titlul II ”Bunuri și servicii” prevederea de 7646,65 mii lei se majoreaza cu suma de 651,19 mii lei, la nivel de articol, astfel:

-La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 444,55 mii lei se majoreaza cu suma de 32,56 mii lei.

-La 20.03. - „hrana” prevederea de 47,5 mii lei se majoreaza cu 13,41 mii lei;

-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 6875,43 mii lei se majoreaza cu suma de 585,81 mii lei;

  • - La 20.05. - „Bunuri de natura obiectelor de inventar” - prevederea de 96,53 mii

lei se majoreaza cu suma de 5,9.1 mii lei; .

  • - La 20.06. - „Deplasări,detasari,transferări” - prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 0,3 mii lei;

-La 20.30. - „Alte cheltuieli”prevederea de 141,79 mii lei se majoreaza cu suma de 13,2 mii lei.                                                                    (1 ț'f

La titlul XII - Active Nefinanciare - suma de 1114,56 mii lei ramane neschimbata.


DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu

25JB2HBDirecția Administrație Publica

Juridic-Contencios,Achiziții Publice Contracte,

DIRECTOR,

Iulia Alexandru

Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administratîv-teritorialâ: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


ANEXA nr.1


BUGETUL PE ANUL 2013


mii Ier

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCLI 86/30.05.2 013

Influente

(+'-)

PREVEDERI 2013

TOTAL VENITURI - din care:

11,647.21

651.19

12,298.40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10,532.65

651.19

11,183.84

Venituri din prestări servicii                              , '

33.10.08

105.33

15.00

120.33

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

9,364.76

-955.81

8,408.95

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0.00

555.87

555.87

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

55.87

1,028.13

1,084.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

921.25

8.00

929.25

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-842.06

0.00

-842.06

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

927.50

0.00

927.50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,114.56

0.00

1,114.56

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

842.06

0.00

842.06

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

272.50

0.00

272.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

11,647.21

651.19

12,298.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10,532.65

651.19

11,183.84

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10,532.65

I 651.19

11,183.84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,886.00

0.00

2,886.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,175.33

3.50

2,178.83 x

Salarii de baza

10.01.01

1,452.33

-0.50

1,451.83 x

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

298.80

0.50

299.3j0 C

Alte sporuri

10.01.06

218.00

0.00

21$0(R-

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii        .

10.01.08

X

■■ IkjîDENUMIREA INDICATORILOR

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi saiariale in natura                                 - •

Contribuții (cod 10.03.01. la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj •            -       .

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare:

Cod indicator

BVC

Cf.HCL1S5/30.05.2

013

Influente

(+/-)

PREVEDERI 2013

10.01.09

X

X

10.01.10

10.01.11

171.00

0.00

171.00

10.01.12

13.00

0.00

13.00

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

22.20

3.50

25.70

10.02

100.32

17.00

117.32

10.02.01

100.32

17.00

117.32

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

X

X

X

10.02.30 ■

10.03

610.35

-20.50

589.85

10.03.01

454.25

0.00

454.25

10.03.02

11.64

0.00

11.64

10.03.03

116.44

-14.65

101.79

10.03.04

6.47

-1.45

5.02

10.03.05

0.00

10.03.06

21.55

-4.40

17.15

20

7,646.65

651.19

8,297.84

20.01

444.55

32.56

477.11

20.01.01

13.00

0.77

13.77

20.01.02

14.00

| 2.00

16.00

20.01.03

100.00

| -5.00

95.00

20.01.04

30.00

|    1.90

31.90

20.01.05

7.50

i 5.20

12.70

20.01.06

45.55

i 1.00

46.55

20.01.07

I

I

0.00

20.01.08

17.73

I 2.50

20.23

20.01.09

5.00’

I 2.10

. 7.10

20.01.30

211.77

I 22.09

233.86

20.02

17.85

! 0.00

17.85

20.03

47.50

| 13.41

60.91

20.03.01

47.50

! 13.41

60.91

20.03.02

I

: o.oo

20.04

6,875.43

i 585.81

7,461.24

20.04.01

6.719.43

1549.49

7,268.92

20.04.02

. 23.00

16.00

39(00

! i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCL186/30.05.2 013

Influente *      (+/-)

i

PREVEDER! 2013

Reactivi

20.04.03

125.00

! 10.00

135.00

Dezinfectant!

20.04.04

8.00

i 10.32

18.32

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

96.53

!    5.91

102.44

Uniforme si echipament

20.05.01

30.00

I 0.00

30.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

i 0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

66.53

I 5.91

72.44

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

!   0.30

0.30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

i 0.30

0.30

Deplasări în străinătate

20.06.02

I

0.00

Materiale de laborator

20.09

7.00

I 0.00

7.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

i 0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

. I 0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

I 0.00

10.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura-activelor fixe pentru armata '■■■•

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte-de asociere

20.19

I

i

o.oo

Reabilitare.infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

o:oo

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

i

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

I 0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

i

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24:02

!

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

i

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

!

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

141.79

1 13.20

154.99

Reclama si publicitate

20.30.01

i

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

!

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

i

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

I

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

I

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

i

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

141.79

1 13.20

154.99

i

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

: o.oo

_

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

: o.oo

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL186/30.05.2

013

Influente       (+/-]

PREVEDERI 2013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,114.56

0.00

1,114.56

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,114.56

0.00

1,114.56

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,114.56

0.00

1,114.56

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

704.50

0.00

704.50

Construcții

71.01.01

112.50

0.00

112.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

572.00

0.00

572.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.00

0.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

410.06

0.00

410.06

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I                                             1CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI , PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:


PREȘEDINTE,

Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda Dragulea