Hotărârea nr. 216/2013

Hotãrârea nr. 216 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 216

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu precum si raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii , in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013,Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013.

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții , conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii).

Art.3 -Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte d

George P


Ședință


Contrasemnează Secretan

Oana Cristina Iacob ,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu :

  • -  Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013,

  • -  Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,

  • -  OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

  • >   Venituri totale de la 38300.72 mii lei la 36160.86 mii lei;

  • >   Cheltuieli totale de la 38300.72 mii lei la 36160.86 mii lei;

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel :

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 25597.13 mii lei; Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1277.73 mii lei.

In fundamentarea acestei rectificări s-a avut in vedere finalizarea contractelor cu CAS Prahova pentru serviciile medicale pe anul 2013 si cu DSP Prahova pe anul 2013.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 a fost elaborat luând in considerare conjunctura macroeconomica , prevederile legislative cu implicații asupra activitatii spitalului, dar si pricipalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar , toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico - financiari bugetari si preliminați a se realiza in cursul exercițiului financiar pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Ca urmare a semnării contractelor cu CAS PH pentru serviciile medicale ce urmeaza a se realiza pe anul 2013 si contractul cu DSP PRAHOVA pentru finanțarea salariilor medicilor rezidenti pe anul 2013 principalii indicatori programați pentru pentru anul 2013 si prevederea bugetara a cheltuielilor totale si structura la nivelul titlurilor se modifica se modifica după cum urmeaza :

> Venituri totale prevederea este de - 38300.72 mii lei se diminuează cu 2139.86 mii lei.

din care :

  • -  venituri din prestări de servicii se majoreaza cu 75 mii lei;

  • -  venituri din contractele cu CAS PH se diminuează cu 2214.75 mii lei;

- venituri din contractele cu DSP PRAHOVA se dinunigaza/^-, cu 1,00 mii lei.

V1


> Cheltuielile totale prevederea este de -   38300.72 mi^Je^se^^

diminuează cu 2139;86 mii lei in următoarea forma la hivelul'^-^r titlurilor:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9286 mii lei ramane neschimbata ;      ______________ _________________________

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea se diminuează cu 2189.86 mii lei iar diminuarea la nivel de articol bugetar este :

-20.01.05”Carburanti si lubrifianti” -20 mii Iei

-20.01.09”Materiale si prestări caracter funcțional”

de servicii cu -20 mii Iei


-50 mii lei


-20.03.01”Hrana pentru oameni”

-20.04.01”Medicamente”


-1597.86 mii Iei


-20.04.02”Materiale sanitare”


-30 mii lei


-20.04.03”Reactivi”


-362 mii lei


-20.04.04”Dezinfectanti”

-20 mii lei

-20.05.01”Uniforme si echipament”

-40 mii lei

-20.05.03”Lenjerie si accesorii de pat”

-40 mii lei

-20.13”Pregatire profesionala”

-10 mii lei

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1227.73 mii Iei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 1277.73 mii lei iar majorarea Ia nivel de articol bugetar este următoarea :

-71.01.02 „Mașini ,echipamente si mijloace de transport” se majoreaza cu 50 mii lei pentru achiziționarea unei autoutilitare pentru activitatea de aprovizionare a spitalului cu materiale.

La nivelul cheltuielilor de capital se modifica 2B(sursa venituri proprii) după cum urmeaza :

- se adauga poziția 10 AUTOUTILITARA EDOKKER (1 buc ) cu valoarea de 50 mii lei.           7

Iar urgenta pentru acreditarea spitalului impuhe^^r6j>Z realizarea cu prioritate a unor obiective de investiții care se realizează cu cofinantare de la bugetul local , motiv pentru care Anexa 2C (sursa buget local) se modifica in structura , valoarea totala a acesteia ramanand tot 654.73 mii lei.

Fata de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

Dr. DUI          ELA CARMENDIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


ec. BUTARU


ELA


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice

Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Alina AlexandruO JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1


BUGETUL PE ANUL 2013mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

CF. HCL

207/30.05.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TOTAL VENITURI - din care:

38,300.72

-2,139.86

36,160.86

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

37,072.99

-2,189.86

34,883.13

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

30.00

30.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

819.99

75.89

895.88

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

35,255.00

-2,214.75

33,040.25

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

200.00

-1.00

199.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

241.00

241.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-573.00

-50.00

-623.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,100.00

0.00

1,100.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,227.73

50.00

1,277.73

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

573.00

50.00

623.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

654.73

654.73

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

38,300.72

-2,139.86

36,160.86

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37,072.99

■2,189.86

34,883.13

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37,072.99

-2,189.86

34,883.13

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.286.00

0.00

9,286.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,750.00

0.00

6,750.00

Salarii de baza

10.01.01

5,400.00

5,400.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

445.00

445.00

Alte sporuri

10.01.06

430.00

430.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

x

Fond de premii

10.01.08

X

X

• x

Prima de vacanta

10.01.09

J

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 207/30.05.2013

i

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

!

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

435.00

i

435.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

i

Indemnizații de delegare

10.01.13

I

Indemnizații de detașare

10.01.14

i

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

I

Alocații pentru locuințe

10.01.16

i

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

40.00

I

40.00

Cheltuieli salarîale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

630.00

! 0.00

630.00

Tichete de masa *)

10.02.01

630.00

i

630.00

Norme de hrana

10.02.02

i

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

I

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

i

Transportul la st de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

x

X

Alte drepturi satariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,906.00

j 0.00

1,906.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,430.00

1,430.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

35.00

I

35.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

365.00

i

365.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20.00

I

20.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

i

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56.00

I

56.00

TITLUL if BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 [a 20.16+20.18 fa 20.27+20.30)

20

27,786.99

-2,189,86

25,597.13

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

1,624.99

;   -40.00

1,784.99

Furnituri de birou

20.01.01

70.00

I

70.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80.00

I

80.00

încălzit, Iluminat si forța motrice

20.01.03

900.00

I

900.00

Apa, canat si salubritate

20.01.04

300.00

I

300.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

40.00

I -20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

i

10.00

Transport

20.01.07

15.00

i

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70.00

70.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

220.00

I -20.00

200.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

119.99

i

119.99

Reparații curente

20.02

500.00

I

500.00 z

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

650.00

I -50.00

600.țftf '

Hrana pentru oameni

20.03.01

650.00

I -50.00

Hrana pentru animale

20.03.02

i

/ÂOS /

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

23,932.00

-2,009.86

21,9$££j '

Medicamente

20.04.01

22,000.00

-1,597.66

20.4ij214. (

Materiale sanitare

20.04.02

450.00

i -30.00

4Z&Uff X

Reactivi

20.04.03

1,362.00

| -362,00

i,ood^DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 207/30.05.2013

i

Influente

!(+/•)

!

Prevederi cf. rectificării

[Dezinfectant!

20.04.04

120.00

1 -20.00

100.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

200.00

i -80.00

120.00

Uniforme si echipament

20.05.01

50.00

i -40.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50.00

|    -40.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

!

100.00

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

i

0.00

Materiale de laborator

20.09

30.00

|

30.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

1

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10.00

1

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

i

0.00

Pregătire profesionala

20.13

50.00

! -10.00

40.00

Protecția muncii

20.14

30.00

I

30.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

I

0.00

Studii si cercetări

20.16

I

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

I

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

! i

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

i

0.00

Meteorologie

20.21

I

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

I

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

i

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

I

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

i

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

i

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

I

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

I i i

0.00

Tichete cadou

20.27

I

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

550.00

I 0.00

550.00

Reclama si publicitate

20.30.01

i

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

i

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

i

0.00

Chirii

20.30.04

;

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

i

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

i

0.00 z

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

550.00

i

550^00

TITLUL II! DOBÂNZI (cod 30.01 fa 30.03)

30

0.00

i 0.00

îl 0.00:

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

I 0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

i 0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)                             |

51

0.00

0.00

Kpo1'

_____________z 14? o siDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

CF. HCL

207/30.05.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,227.73

50.00

1,277.73

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,227.73

50.00

1,277.73

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,227.73

50.00

1,277.73

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,062.73

50.00

1,112.73

Construcții

71.01.01

241.00

0.00

241.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

821.73

50.00

871.73

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

165.00

165.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

iDE CREDITE,SPITALUL

WCTKWP?

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59. Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești! ALUL MUNICIPAL] ^%OiESTI

;•'DATA.-P       j 1


APROBAT,

Lista 2B


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Preve

HC

207 /30

deri cf. L nr.

.05.2013

Influent

a

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

Canti tate

Valoare mii lei cu TVA

+/-

Cantit ate

Valoare mii lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

Art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

țlî/l i

Vîo-,        , .‘0/

1 .Electrocardiograf portabil

6

71

0

6

71

Sunt necesare in secțiile de Medicina Interna, Fiziorecuperare, Reumatologie, Oncologie, deoarece cele existente au un grad de uzura care necesita frecvente reparații si exista riscul unor rezultate eronate.

2.Cazane de apa calda 70 kW.

3

20

0

3

20

Aceste cazane, destinate producerii de agent termic de incalzire precum si de apa calda menajera in centralele proprii ale spitalului, sunt necesare înlocuirii celor trei cazane existente , deoarece sunt defecte si sunt nefunctionabile.

3.Centrifuga de laborator pentru minim 24 vacutainere

1

8

0

1

8

Centrifuga este necesara laboratorului de analize de sânge pentru separarea serului de elementele figurate (masa eritrocitara). Aparatul care se afla acum in dotarea laboratorului este amrtizat 100% si prezintă uzura fizica si morala avansate.          '

4.Statie de includere la parafina

1

60

0

1

60

Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (țesuturi) :

5.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere

1

3

0

1

3

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.

6.Frigider pentru banca de sânge cu doua sertare.

1

10

0

1

10

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea sângelui in condiții de siguranța.

7. Echipament pentru incalzirea sângelui.

1

5

0

1

5

Este necesara laboratorului de Transfuzii; pentru incalzirea sângelui, in momentul administrării pacientului.

8.Rețea oxigen medicinal la secțiile: Reumatologie si Fizioterapie

300 metri

75

0

300 metri

75

Aceste lucrări de realizare a rețelei de oxigen la cale doua secții sunt imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului

9.Analizor biochimie

3

80

0

3

80

Aceste analizoare vor intra in dotarea camerelor de garda de la nivelul secțiilor si vor asigura analizele primare in urgentele spitaliqeștfr+TF^^

10. Autoutilitara DACIA Dokker

0

0

+50

1 buc.

50

Parcul auto existent in momentul de fata mai are in compc^^fi^îP^^K autoturism care este in stare de funcționare (Renault Me^i§Q^^stul\ *5: de sase sunt amortizate 100%, nu mai prezintă                         J

pentru care sunt inutilizabile. Unul dintre cele sase autofefijculf^Sbty ! casat si se va iniția acțiunea de casare si pentru celelalte

Aceasta autoutilitara este necesara pentru activitatea de aprovizionare a spitalului cu materiale, pentru colaborările cu unitățile tutelare si cu partenerii contractuali.

TOTAL

332

+50

382

SPITALUL


MIHWra0*l PL0!ESTI-StL Ana ’P3^00 Nr- 59-TeL 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276 qoc| fisca| 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

PLOIEȘTI

Lista 2C


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din BUGETUL LOCAL (Cofinantare)

Anul 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevederi cf. HCL nr. 135/08.04.2013

Influent

a

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

i

i

i

Canti tate

Valoare mii lei cu TVA

+/-

Cantit ate

Valoare mii Iei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7 !

Art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

i

1

i

i

i        /TV'n’X/\.

1      Aaz    X

1                                               i rxi

— "                                                  • -- 1 ---el                 —r-----rr

Aparat de radiologie fix cu doua posturi in varianta digitala

1

15

-15

0

0

i

i                                                                                                                                                                                :

i

Ecograf4 D

1

8.75

-8.75

0

0

I

1

Ecograf cu sonda musculo-scheletala

1

4.5

-4.5

0

0

i

Masa operatorie

1

3.825

+62.25

2

66.075

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

Aparat anestezie

1

1.6

+76

2

77.6

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

Lampa scialitica

1

2.8

+52

2

54.8

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

Aparat climatizare si sterilizare aer

1

11.25

+12

2

23.25

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

i

Trusa pentru intervenții chirurgicale laparoscopice

1

20

+159

2

179

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu

aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

1

1

1

1

1

i

Linie endoscopie

1

8

+47

1

55

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

Aspirator chirurgical

0

0

+4

2

4

Acest dispozitiv medical este necesar pentru dotarea secției de Chirurgie cu aparatura specifica, pentru a fi îndeplinite criteriile de acreditare ale spitalului.

Computer tomograf

16 silice

0

0

+195

1

195

Este necesar in diagnosticarea exacta a tumorilor neoplazice, in vederea eliminării lor pe cale chirurgicala.              1

Echipament pentru tratarea cancerului de piele ( Sistem de radioterapie de profunzime)

1

65

-65

0

0

i

___

Instalație de telecobaltoterapie cu masa de tratament cu accesorii ( simulator

1

349

-349

0

0

radioterapie, sistem computer plan tratament .aparatura dozimetrica,instalație after loading )

ART.71.03.Reparați i capitale aferente activelor fiscale

Consolidare si refunctionalizare a secției Oncologie medicala, cu compartimentul de chirurgie generala si ATI (etapa a ll-a)

1

90

-90

0

0

Construcție buncăr pentru radioteralie cu energii înalte, destinate afecțiunilor neoplazice.

1

75

-75

0

0

TOTAL

654.725

0

654.725


MANAGER

Dr. Dumitrii Mihaela Carmen

SPITALUL

[jJ MUNICIPAL

FL PLOIEȘTI/;

V 1

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu Silviu

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu SilviuDIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL Ec. Butaru G
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. I

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.


PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:     2-6^0 £■ 2z)/XCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:

/ K/? WW/ZData: