Hotărârea nr. 213/2013

Hotãrârea nr. 213 privind acordarea drepturilor de hranã pentru personalul Politiei Locale a municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 213


privind acordarea drepturilor de hrană pentru personalul Poliției Locale a municipiului PloieștiConsiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea acordării drepturilor de hrană, pentru personalul Poliției Locale a municipiului Ploiești;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2011 s-a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale a municipiului Ploiești, ca instituție de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local a municipiului Ploiești, prin reorganizarea Poliției Comunitare a municipiului Ploiești, precum și a structurilor din aparatul de specialitate al primarului responsabile cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comercial;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. S/501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice din „Sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională” în care se aplică acestea, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 310/2009 și a Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.S. 117/2008;

In temeiul Art. 14 din Legea nr. 319/2006 - a securității si sănătății în muncă, care reglementează faptul că: “alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru”, coroborat cu Art. 35 litera “b” din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliției Locale în condiții deosebite si speciale de muncă;

In baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, care reglementează acordarea normei de hrană, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administrației si Internelor de realizare a ordinii si siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, potrivit căreia, Poliția Locală face parte din structura forțelor de ordine si siguranță publică complementare și a Ordinului M.A.I. nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, ale Anexei I, cap. I., lit. B, art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

In temeiul art. 36 aliniatul (2) li.b, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.7, art. 45 aliniatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă acordarea lunară a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Ploiești în cuantum de 16 lei/zi lucrătoare/salariat, începând cu data de 01.08.2013.

Art.2. - Finanțarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art.l se va suporta din bugetul Poliției Locale Ploiești, în limita bugetului aprobat.

Art.3. - Direcția Economică și Poliția Locală a municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință

GeorgePanăContrasemnează Secr<

Oana Cristina Iae


Consiliului local nr. 7/2011, s-a aprobat înființarea Poliției Locale a municipiului Ploiești, ca instituție de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local a municipiului Ploiești, prin reorganizarea Poliției Comunitare a municipiului Ploiești, care are următoarele domenii principale de activitate :

Ordinea și liniștea publică, precum si paza bunurilor

Circulația pe drumurile publice

Disciplina în construcții și afisajul stradal Protecția mediului

9

Activitatea comercială Evidența persoanelor Alte domenii prevăzute de lege

Analizând legislația specifică a Poliției Locale și în special Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 prin care a fost aprobată Strategia Ministerului Administrației si Internelor de realizare a ordinii si siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului si prevenirea criminalității stradale la capitolul 3 pct. 3.1 din acest act normativ este definită structura foitelor de ordine si siguranță publică, iar din această structură, alături de forțele principale (Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție si Pază, Garda Financiară etc.), face parte, ca forță complementară de ordine si siguranță publică și Poliția Locală.

Menționez ca, prin transferul de competențe către administrația publică locală, potrivit principiului descentralizării, responsabilitățile polițiștilor locali au crescut, pe cale de consecință ar trebui să existe o motivare financiară pe măsura cerințelor, pentru asigurarea realizării scopului desfășurării activității de calitate a administrației publice și satisfacerea nevoilor cetățeanului.

Diferența de salarizare între funcționarii care desfasoara aceeași activitate, cu aceleași atribuții stabilite prin lege, contribuie la scăderea motivației și pierderea unor salariați bine pregătiți profesional.

Până în prezent au solicitat încetarea raporturilor de serviciu sau mutarea din Poliția Locală, un număr mare de polițiști locali, motiv pentru care se poate ajunge la o scădere a eficientei instituției, din punct de vedere operativ.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile legale propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, acordarea lunară a drepturilor de hrană, respectiv norma de hrană, pentru personalul Poliției Locale, începând cu data de 01.08.2013.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de hra

Poliției Locale a municipiului Ploiești


Poliția Locală a municipiului Ploiești, reprezentată prin Director General Cristinel Toader, vă supune atenției următoarele:

Prin Legea Poliției Locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.488 din 15 iulie 2010, se prevede la Art. 4 înființarea acestor instituții, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca și compartimente funcționale în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului București sau ca instituții publice de interes local , cu personalitate juridică, în scopul exercitării de atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, fiind enumerate domeniile de competență stabilite prin lege. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr.7/2011 s-a aprobat înființarea Poliției Locale Ploiești care are următoarele domenii de activitate :

Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor

Circulația pe drumurile publice

Disciplina în construcții și afișajul stradal Protecția mediului

Activitatea comercială

Evidența persoanelor

Alte domenii prevăzute de lege

In domeniul ordinii și liniștii publice, poliția locală are atribuții de a menține ordinea și liniștea publică în zonele si locurile stabilite, in condițiile legii, participând, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, la prevenirea și combaterea infracționalității stradale. Totodată vă aducem la cunoștință prevederile H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale unde la pct. 3.1. si pct. 10.4, se statutează faptul că poliția locală face parte din structura forțelor de ordine și siguranță publică ca forță complementară și prevederile Ordinului MAI nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, conform Art.l, Art. 2, Art.3


alin. (1), (2) si Art. 5 alin. (2), poliția locală face parte din managemențuLinteg^^ misiunilor și acțiunilor desfășurate în scopul menținerii ordinii și siguranței puUibe'.

Potrivit Art. 1 aliniatul 2, litera “d”,”p” si “r” din OUG nr. 30/20(W c!u modificările și completările ulterioare, privind organizarea st^/furibtibna^șk Ministerului Administrației și Internelor, MAI exercită atribuții cu prîvire^jla7f^>țm publică și funcționarii publici, la asigurarea ordinii publice, paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor.

Astfel, conform Art. 3 aliniatul (1), litera “a”, pct. 1 si 4 din același act normativ, Ministerul Administrației și Internelor îndeplinește următoarele atribuții în domeniul administrației publice: monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene si legislația internă,și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul sau de activitate, îndrumă și sprijină autoritățile publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege.

Conform Art. 6 lit. k din Legea Poliției Locale nr. 155/2010 participăm alături de Poliția Română, Jandarmerie și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale.

Mai mult în cadrul Strategiei Naționale de ordine și siguranță publică pentru perioada 2010 - 2013 aprobată prin H.G. nr. 1040/2010 se precizează la art. 8. elaborarea unor proceduri unice de acțiune aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului integrat de ordine publică, iar la art. 9. asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor Ministerului Administrației și Internelor, a Poliției Locale și a unităților școlare. Obiectivul strategic nr. 5 este îmbunățirea calității serviciilor publice, iar unul din rezultatele așteptate este creșterea încrederii în instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice.

Din enunțarea și analiza prevederilor legale de mai sus, rezultă expres si fără echivoc, competența de reglementare a MAI în cazul administrației publice, fără a se face vreo distincție între autoritățile centrale si cele locale. Totodată la Art. 44 alin. 2 din Legea 155/2010 a Poliției Locale, se precizează că, controlul asupra activității poliției locale se poate dispune și prin Ordin al ministrului administrației și internelor, la inițiativa acestuia, sau, după caz , a prefectului, a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ori a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean cu încunoștințarea prealabilă a primarului.

De asemenea, Art. 17 alin. (2) din Legea 155/2010 a Poliției Locale, stipulează că polițistul local este investit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire^^Srsoân^le care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat. An. <4.4 dipf-^Legea' 155/2010 stipulează că polițiștii locali sunt funcționari publici care^cuual|Mcții. specifice, iar Art. 7 alin (3) din Legea 188/1999 privind StatutuMui(ra|yitey publici, prevede că funcțiile publice specifice reprezintă ansamblm^r^u^ifl^f^r responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice^s^^K^in vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.

Adăugând și faptul că, potrivit Art.37 alin (1) din Legea 155/2010, polițistul local, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de protecție specială, în condițiile legii, similară cu a polițistului din cadrul Poliției Române, iar activitatea specifică include un efort suplimentar, fizic și psihic prelungit, precum și dispozițiile Art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității în muncă, în care se stipulează că alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit de către angajator persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru, iar polițiștii locali își desfășoară activitatea în condiții deosebite și speciale de muncă, conform Art. 35, lit. b din Legea 155/2010, coroborate cu Norma 10 (3835 calorii salariat/zi în valoare de 16 lei/persoana/zi) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, cu modificările si completările ulterioare prin care s-au stabilit drepturi de hrană, în timp de pace acordate gratuit personalului care face parte din structuri de aparare naționala si de asigurare a ordinii și liniștii publice, ajungem la concluzia de netăgăduit că norma de hrană se cuvine a fi acordată și personalului Poliției Locale a municipiului Ploiești, fiind o structură complementară de ordine și siguranță publică potrivit legii, în considerarea activității sale.

Având în vedere că Poliția Locală se organizează în condițiile legii ca instituție publică de interes local conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, normele de înzestrare și consum de materiale se stabilesc în conformitate cu aceasta.

Mai mult la nivelul instituției sunt încheiate parteneriate cu structurile subordonate ale Ministerului Administrației și Internelor, ca de exemplu : Plan de cooperare pentru executarea în comun a unor misiuni de asigurare a ordinii publice înregistrat cu nr. 4623/01.10.2012 cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, Protocol de cooperare pentru îndeplinirea unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, înregistrat cu numărul 4031/28.08.2012 și Protocol de cooperare privind asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier, precum și respectarea legalității în transport public la nivelul municipiului Ploiești, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova -Biroul Rutier Ploiești, înregistrat cu nr. 4032/28.08.2012.

Deoarece prin transferul de competențe către administrația publică locală, potrivit principiului descentralizării, responsabilitățile polițiștilor locali au crescut, pe cale de consecință ar trebui să existe o motivare pe măsura cerințelor, pentru


asigurarea realizării scopului desfășurării activității de calitate a publice și satisfacerea nevoilor cetățeanului.

In completarea susținerilor noastre, menționăm și faptul căWgesp^®pt de / hrană, a fost acordat și la nivelul altor instituții similare, cu titlu de Polițiile Locale ale sectoarelor municipiului București, Poliția Locală București, Poliția Locală a municipiului Pitești, Poliția Locală a municipiului Deva, Poliția Locală a municipiului Codlea, Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu, Poliția Locală a municipiului Giurgiu, Poliția Locală a municipiului Drobeta Turnu Severin, Poliția Locală a municipiului Lugoj, Poliția Locală a municipiului Zalău, Poliția Locală a municipiului Satu - Mare, Poliția Locală a municipiului Târgoviște, Poliția Locală a Municipiului Râmnicu-Sărat, Poliția Locală a orașului Mioveni, Poliția Locală a orașului Popești-Leordeni, Poliția Locală a orașului Târgu Neamț, Poliția Locală Agigea, Poliția Locală a orașului Ovidiu, Poliția Locală Năvodari, Poliția Locală a orașului Gura Humorului, etc.

Diferența de salarizare între funcționarii care desfășoară aceeași activitate, cu aceleași atribuții stabilite prin lege, contribuie la scăderea motivației și pierderea unor salariați bine pregătiți profesional, care au solicitat încetarea raporturilor de serviciu și implicit, se poate ajunge la o scădere a eficienței instituției, din punct de vedere operativ.

A

In conformitate cu Art. 6 aliniatul 4 din Legea nr. 284/2010 “Ordonatorii principali de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu”.

Luând act de prevederile Art.34 din Legea 155/2010, care precizează că drepturile salariale ale personalului Poliției Locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului și Art. 35 lit.b) care precizează ca polițistul local are, potrivit legii și alte drepturi, precum dreptul la încadrarea activității desfășurate în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă considerăm că se pot acorda și alte drepturi care nu sunt de natură salarială, respectiv norma de hrană, care se acordă de regulă în natură și dacă salariații nu beneficiează de alimentație li se acordă valoarea financiară neimpozabilă a acesteia.

A

In privința organizării și funcționării Poliției Locale, primarul conform legii 155/2010, Art. 31, alin. 1 poate supune spre aprobare autorității deliberative resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității, iar la Art. 30, lit. d, se precizează că autoritatea deliberativă, aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare pentru funcționarea poliției locale.

Conform celor prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile legale supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, acordarea lunar, a drepturilor de hrană, respectiv norma de hrană pentru personalul Pohtiei focale a municipiului Ploiești, începând cu data de 01.08.2013.

Director General,


Cristinel ,Tââder,^*/\

yo DAI 1TI A IServiciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri

Compartiment Financiar,


Isabela Gabriela MocanuVizat,

Director Executiv,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Contracte

Iulia Alina Alexandru


Director Executiv,

Direcția Economică
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea altor drepturi de natură materială pentru personalul Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:

•Vt/'X r-/ct^oro^i

\Mun'

/ /------------

' la'of -

Cori.(4an^r) Jon/i -7q£Î23
SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: 2^- C>6