Hotărârea nr. 212/2013

Hotãrârea nr. 212 privind acordarea de facilitãti fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitãti, dacã tariful de transport este stabilit în conditii de transport public


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE NR. 212

privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban^ inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca------

tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

în conformitate cu:

prevederile art. 262 lit d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

punctului 104 si 105 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

articolului unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean ;

art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC BION TOUR SRL- cod fiscal 15012640.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 576 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.


Art.2. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim ur inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele perioada mai-decembrie 2013, pentru SC MCF IMPEX PRODUCȚIE IMPORT EXPORT SRL - cod fiscal 1359887.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.560 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

--------^rt;37-Aprobă_scutirea“dela“plataimpozituluipemijloacelede transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ ȘI PERSOANE SRL - cod fiscal 6696891.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.184 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.4. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC DARCO IMPEX SRL - cod fiscal 4211817.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.728 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.5. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC PEEDES TRANS SRL - cod fiscal 14888294.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 3.328 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.6. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC NILS SRL - cod fiscal 3432003.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.920 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.7. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC LICRIF IMPEX SRL - cod fiscal 15038852.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.936 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.8. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC WECA SRL - cod fiscal 3520466.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 528 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.9. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC ATOMIC IMPEX SRL - cod fiscal 6611127.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.936 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.10. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC ELBUS TOUR SRL - cod fiscal 14218979.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.240 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.ll. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru SC BETELS SRL - cod fiscal 11938649.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.656 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.12. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.13. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013


Președinte de Șe George PanăContrasemnează Secreta Oana Cristina IacobROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare ’Tntra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 .

Punctul 105 al aceleași hotărâri stipulează faptul că „Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. ’ ’

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean: c’ Pentru asigurarea continuității serviciilor de transport, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) și (2),

licențele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt acești opefatbri-Ja_ data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prem^git^^ emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de trafispoii^^ plata tarifului aferent, potrivit legii.”

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public

92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public* local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, in cazul transportului județean.------------------------------------------------


Efectuarea serviciul de transport public local pe raza județului Prahova, se face cu respectarea cumulativa următoarele condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

în cursul anului fiscal 2013, la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 11 (unsprezece) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, contribuabili care respectă cumulativ condițiile prezentate mai sus:

 • 1. ȘC BION TOUR SRL - cu sediul în Ploiești, str.Bahluiului nr.2, bl. 130, ap.35, cod fiscal 15012640, a depus cererea nr.39872/30.04.2013;

 • 2. SC MCF IMPEX PRODUCȚIE CONSTRUCȚII IMPORT EXPORT SRL - cu sediul în Ploiești, str.Vitejilor nr.l, bl,120E, ap.22, cod fiscal 1359887, a depus cererea nr.45399/21.05.2013;


 • 3. SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNATIONAL PERSOANE SRL - cu sediul în Ploiești, str.Zăvoiului nr.15, cod fisc< depus cererea nr.43181/15.05.2013;

 • 4. SC DARCO IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, str.Strejnic

ap.15, cod fiscal 4211817, a depus cererea nr.47824/29.05.2013;               A 0

 • 5. SC PEEDES TRANS SRL- cu sediul în Ploiești, str.Națiunii nr.42;- cod^ ’ fiscal 14888294, a depus cererea nr.48774/31.05.2013;

 • 6. SC NILS SRL - cu sediul în Ploiești, str.Bădești nr.15, cod fiscal 3432003, a depus cererea nr.41856/10.05.2013;

 • 7. SC LICRIF IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, str.Dâmbovița nr.34, cod fiscal 15038852, a depus cererea nr.47831/29.05.2013;

 • 8. SC WECA SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gheroghe Doja bl.37D, cod fiscal 3520466, a depus cererea nr.50506/05.06.2013;

 • 9. SC ATOMIC IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, Aleea Iezerului nr.9, bl.l51D, ap.34, cod fiscal 6611127, a depus cererea nr.50881/06.06.2013;

 • 10. SC ELBUS TOUR SRL - cu sediul în Ploiești, P-ța Mihai Viteazu nr.14, bl.l 1B1, ap.40, cod fiscal 14218979, a depus cererea nr.52719/11.06.2013;

 • 11. SC BETELS SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gh.Cantacuzino nr.267, bl.15, ap.50, cod fiscal 11938649, a depus cererea nr.52606/11.06.2013.

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licență de traseu;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane.

Prin adresa Ministerului Administrației si Internelor înregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea ca, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

în aceste condiții, propun spre aprobare proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru perioada aprilie-decembrie 2013, pentru mijloacele de transport aparținând persoanelor juridice care sunt utilizate exclusiv în scopul transportului public local și care sunt înscrise pe licențele de traseu.Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare stipulează ” Intra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001.”

Punctul 105 al aceleași hotărâri stipulează faptul că „Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. ”

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean: ” Pentru asigurarea continuității serviciilor de transport, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) și (2), licențele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt acești operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului a^^^^^nvit iegii

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport feșolț^®^l \nrX 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport ^uffli^ loM asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de^Wnspbfc'^de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-adminisți'ătivaa Junei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui judet/ih cazul transportului județean.

Efectuarea serviciul de transport public local pe raza județului Prahova, se face cu respectarea cumulativa a următoareloFcondiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

în cursul anului fiscal 2013, la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 11 (unsprezece) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, a contribuabililor, persoane juridice, care respectă cumulativ condițiile prezentate mai sus:

l.SC BION TOUR SRL - cu sediul în Ploiești, str.Bahluiului nr.2, bl. 130, ap.35, cod fiscal 15012640, a depus cererea nr.39872/30.04.2013;

 • 2. SC MCF IMPEX PRODUCȚIE CONSTRUCȚII IMPORT EXPORT SRL - cu sediul în Ploiești, str.Vitejilor nr.l, bl.l20E, ap.22, cod fiscal 1359887, a depus cererea nr.45399/21.05.2013;

 • 3. SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ ȘI PERSOANE SRL - cu sediul în Ploiești, str.Zăvoiului nr.15, cod fiscal 6696891, a depus cererea nr.43181/15.05.2013;

 • 4. SC DARCO IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, str.Strejnicz nr.5,: bl.A12, ap.15, cod fiscal 4211817, a depus cererea nr.47824/29.05.2013; A /< -y - A

 • 5. SC PEEDES TRANS SRL- cu sediul în Ploiești, str.Națiunii; nr.42, cod fiscal'

14888294, a depus cererea nr.48774/31.05.2013;                                     J

 • 6. SC NILS SRL - cu sediul în Ploiești, str.Bădești nr.15, cod fiscal 3432003, a

depus cererea nr.41856/10.05.2013;                                      L.

 • 7. SC LICRIF IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, str.Dâmbovița nr.34, cod fiscal 15038852, a depus cererea nr.47831/29.05.2013;

 • 8. SC WECA SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gheroghe Doja bl.37D, cod fiscal 3520466, a depus cererea nr.50506/05.06.2013;

 • 9. SC ATOMIC IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, Aleea Iezerului nr.9, bl.l51D, ap.34, cod fiscal 6611127, a depus cererea nr.50881/06.06.2013;

 • 10. SC ELBUS TOUR SRL - cu sediul în Ploiești, P-ța Mihai Viteazu nr.14, bl.l 1B1, ap.40, cod fiscal 14218979, a depus cererea nr.52719/11.06.2013;

 • 11. SC BETELS SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gh.Cantacuzino nr.267, bl.15, ap.50, cod fiscal 11938649, a depus cererea nr.52606/11.06.2013.

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licență de traseu;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane.

Prin adresa Ministerului Administrației si Internelor inregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea ca, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

în aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru perioada mai-decembrie 2013, pentru mijloacele de transport aparținând persoanelor juridice care sunt utilizate exclusiv în scopul transportului public local și care sunt înscrise pe licențele de traseu.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public -inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:

2

Data:


25".