Hotărârea nr. 211/2013

Hotãrârea nr. 211 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clãdiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociatia Pacientilor Oncologici – România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE NR. 211 privind acordarea de scutire de Ia plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Pacienților Oncologici - România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă clădire pentru Asociația Pacienților Oncologici-România, cod fiscal 30338683.

In conformitate cu:

prevederile art. 250 alin. (1) punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădire, pentru spațiul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.21, deținut în folosință de către Asociația Pacienților Oncologici -România.

Facilitatea acordată consta în scutire de la plata sumei de 272 lei reprezentând taxă clădire.

Scutirea de la plata taxei pe clădire se acordă pentru perioada 01.04.2013-31.12.2013.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013Contrasemnează Secreta Oana Cristina Iacdb

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

r I                 i's

EXPUNERE DE MOTIVE

■i c. \ V            /â4

la proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la platataxei pe clădiri pe anul fiscal 2013, pentru Asociația Pacienților Oncologici - România

Prin cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sub nr.41494/09.05.2013, Asociația Pacienților Oncologici - România, solicita scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirea situată în Ploiești, B-dul Independenței nr.21, care face obiectul Contractului de Comodat nr. 14603/0503.2013, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Pacienților Oncologici - România.

în temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”.

Potrivit adresei nr.41494/09.05.2013 și a declarației notariale pe proprie răspundere a organizației, în imobilul în cauză asociația nu desfășoară activități economice și nu realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul de activitate îl constituie promovarea atitudinii de sprijin, toleranță și compasiune față de copii, tineri și adulți cu afecțiune oncologică, desfășurarea de activități în vederea obținerii de fonduri pentru sprijinirea materială a pacienților oncologici.

Totodată, din analizarea balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2012, reiese faptul că veniturile acestei asociații provin în exclusivitate din donații și sponsorizări.

în aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru perioada 01.04.2013-31.12.2013, pentru Asociația Pacienților Oncologici - România.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

9


RAPORT DE SPECIALITATE


pe


la proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire anul fiscal 2013, pentru Asociația Pacienților Oncologici - România

Prin cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sub nr.41494/09.05.2013, Asociația Pacienților Oncologici - România, solicita scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirea situată în Ploiești, B-dul Independenței nr.21, care face obiectul Contractului de Comodat nr. 14603/0503.2013, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Pacienților Oncologici - România.

în temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”.

Potrivit adresei nr.41494/09.05.2013 și a declarației notariale pe proprie răspundere a organizației, în imobilul în cauză asociația nu desfășoară activități economice și nu realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul de activitate îl constituie promovarea atitudinii de spijin, toleranță și compasiune față de copii, tineri și adulți cu afecțiune oncologică, desfășurarea de activități în vederea obținerii de fonduri pentru sprijinirea materială a pacienților oncologici.

Totodată din analizarea balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2012, reiese faptul că veniturile acestei asociații provin în exclusivitate din donații și sponsorizări.

în aceste condiții, și având în vedere obiectul de activitate al asociației, Serviciul Public Finanțe Locale propune Consilului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale, în sensul scutirii de la plata taxei pe clădire pentru spațiul deținut în folosință, situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.21.

Scutirea se acordă pentru perioada 01.04.2013-31.12.2013 și este în valoare de 2721ei.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENI^^^/ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RA_POJțȚ

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013 pentru Asociația Pacienților Oncologi - România - inițiat de primar Iulian Bădescu.
Data:


25'OU