Hotărârea nr. 210/2013

Hotãrârea nr. 210 privind mandatarea reprezentantilor municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti să aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA Nr. 210

privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013;

Având in vedere prevederile Legii nr. 5 / 21.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 6 / 21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internațional;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publica locala, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se mandateaza reprezentanții municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa aprobe rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se mandateaza reprezentanții municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa aprobe rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.SC HALE Si PIEȚE SA


Ploiești, Str. Griviței Nr.fi, Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/V«Q; Banca: BCR Ploiești

R057RNCB020504487I


□mmm

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2013REVIZIA AII -A                                       mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat an

2013

Influente

(+/-)

Propuneri an

2013 revizia a

II -a

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

12800

0

12800

1

Venituri din exploatare

2

12750

0.00

12750

2

Venituri financiare

3

50

0.0

50

3

Venituri extraordinare

4

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+RdJ8)

5

12705

0

12705

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

12670

-6

12664

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

5445

0.00

5445

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsămintc asimilate

8

385

0.00

385

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6180

0

6180

CI

Cheltuieli cu salariile

10

4258

-30.00

4228

C2

Bonusuri

11

451

68.00

519

C3

Alte cheltuieli cu personalul din care:

12

25

50.00

75

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

25

50.00

75

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

0.00

126

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

1320

-88.00

1232

D

Alte cheltuieli de exploatare

16

660

-6.00

654

2

Cheltuieli financiare

17

5

6.00

11

3

Cheltuieli extraordinare

18

30

0.00

30

III

REZULTATUL BRUT(profît/pierdere)

19

95

0.00

95

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

32

4.00

36

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

63

-4.00

59

1

Rezerve legale

22

10

0.00

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia Rd.22,

23,24,25 și 26

27

53

-4

49

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

27

-3

24

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

27

-3

24

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-

Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

26

-1

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

33

0

/7Z

||fr

VwL

a)

Cheltuieli materiale

34

0

b)

Cheltuieli cu salariile

35

0

6

£L

Cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

d)

Cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

0

0

0

e)

Alte cheltuieli

38

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

2201

0.00

2201

1

Alocații de la buget

40

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

2201

0.00

2201

X

DA TE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

205

0.00

205

2

Nr. mediu de salariați total

44

205

0.00

205

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

4709

38.00

4747

a)

Cheltuieli cu salariile

46

4258

-30.00

4228

b)

Bonusuri

47

451

68.00

519

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

4

baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază

de contract de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000)

48

1731

-12

1719

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1914

16

1930

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.l/44)

50

62439

0

62439

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/44*ICP)

51

66167

0

66167

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

62

0

62

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.l)xl000

53

993

0

993

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55
DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIASUHALkSI MltltSA

Ploiești,§tr. Griviței Njr.15

od fiscal: RO I 356295;

ocprtffl


Banca: BCR             J29/496/1"1

Tel.: 0244 / 59 f>™50W696°^

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! în bugetul de venituri si cheltuieli AN 2013                    Anexa 2

REVIZIA A ll-A

MII LEI

INDICATORI

Nr.

Aprobat an

2013

Influente (+/-)

Propuneri an 2013 Rev.a 11-a

Rd.

3

0

1

2

3

6=5/4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

12800

0

12800

1

Venituri din exploatare

2

12750

0

12750

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

10100

0

10100

al)

din vanzarea produselor

4

4

0

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

10071

0

10071

a4)

alte venituri

7

25

0

25

■>)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.l0+Rd.ll+Rd.l2), din care:

9

0

el)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

2650

0

2650

fl)

din amenzi și penalități

16

200

0

200

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2450

0

2450

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

50

0

50

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

sl

din diferența de curs

26

d)

din dobânzi

27

50

0

50

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

1

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd,131+Rd.l39)

30

12705

0

12705

i

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.l 16), din care:

31

12670

-6

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

5445

0

“/yl

S 34431

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3240

-60

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

0

Hov

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

605

-60

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

45

0

'45;

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

80

0

80

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

135

0

135

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

2500

0

2500

îL

cheltuieli privind mărfurile

40

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

240

0

240

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

160

0

160

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

40

0

40

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de st;

44

35

0

35

b2)

- către operatori cu capital privat

45

5

0

5

c)

prime de asigurare

46

40

0

40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.6 9+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1965

60

2025

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

70

0

70

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

40

0

40

- tichete cadou Dotrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

53

e2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

30

0

30

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

56

- cheltuieli de promovare a produselor

57

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

10

0

10

dl)

ch. de sponsorizarea cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizarea a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și socii

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

10

0

10

£L

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

30

0

30

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10

0

10

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

2

0

2

- internă

66

2

0

2

- externă

67
g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

40

0

4^

HL

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

15

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1790

60

n*' fes*

H)

cheltuieli cu asigurare și paza

71

740

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

10

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

5

0

5'

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

5

0

5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

5

0

5

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

10

0

10

i)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

385

0

385

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

82

65

0

65

SL

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

320

0

320

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd,104+Rd.l09)

87

6180

0

6180

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4258

-30

4228

a) salarii de bază

89

2608

340

2948

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1105

-370

735

c) alte bonificații (conform CCM)

91

545

0

545

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

451

68

519

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

431

30

461

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

20

38

58
C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

25

50

&

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

25

50

11^ /

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

H

V.'î

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

V

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+Rd.l07+Rd.l08), din care:

104

126

0

126

a) pentru directori/directorat

105

62

0

62

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

24

0

24

c) pentru AGA și cenzori

107

40

0

40

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd.llO-bRd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5), din care:

109

1320

-88

1232

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

931

-43

888

b) ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj

111

22

0

22

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

230

-10

220

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

99

-15

84

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

38

-20

18

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd, 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:

116

660

-6

654

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

0

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

10

0

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

650

-6

644

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.125-Rd.I26), din care:

124

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126


f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0

<0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

g'i

7

-y

- venituri din alte provizioane

130

1 <

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:

131

5

6

Ir'

L

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

5

6

n

3

Cheltuieli extraordinare

139

30

0

30

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

95

0

95

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

105

55

160

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

32

4

36

V.

DA TE DE FUNDAMENTARE

143

I

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

205

0

205

2

Nr. mediu de salariați

145

205

0

205

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

146

1060

138

1198

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de slarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

1731

-12

1719

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în Iei și/sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

148

1914

16

1930

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. l/Rd.145)

149

62

0

62

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 149xICP)

150

66

0

66

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)

Rd.l-Rd.l7-Rd.20)/Rd.l45

151

62

0

62

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană)

Rd.2-Rd. 17-Rd.20)/Rd. 145

152

62

62

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) W =

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.l57/Rd.l

158


DIRECTOR ECONOMIC EC. ANGELESCU CORNELIA


Written by C.D.M.I.


Si

‘        SA.        *


PLOIEȘTI


Ol


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0244/59 19 34;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0244 / 51 44 38


anexa nr.3


Grad de realizare a veniturilor proprii

OMFP 214/15.02.2013

MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):

9,325.00

9,378.00

9,191.00

98.56

10,280.00

10,334.00

9,752.00

94.86

2

- din producția vândută

7,065.00

7,118.00

6,931.00

98.10

7,757.00

7,822.00

7,242.00

93.36

3

- din vânzarea mărfurilor

154.00

154.00

154.00

100.00

94.00

94.00

92.00

97.87

4

- producția de imobilizări

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

11.00

11.00

50.00

5

- alte venituri din exploatare

2,106.00

2,106.00

2,106.00

100.00

2,407.00

2,407.00

2,407.00

100.00

*ST*

Director General, Jr. Emanuel Adrian ILIE I w

Director Economic,


Ec. Cornelia ANGELESCU

SC HALE Si PIEȚE SA            Ploiești,

Str. Griviței Nr.15

Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari


ANEXA NR .4


AN 2013-REVIZ1A A il-A


.4/15.02.2013

MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nr.

APROBAT an 2013

Influente

(+/-)

PROPUNERI

REVIZIA AHA

Trl

Tril

Trlll

TRIV

if

0

1

Rd.

2

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

12,800.00

0.00

12,800.00

3,246.00

3,213.00

3,193.00

3,148.00

1

Venituri din exploatare

2

12,750.00

0.00

12,750.00

3,230.00

3,204.00

3,180.00

3,136.00

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10,100.00

0.00

10,100.00

2,523.00

2,591.00

2,515.00

2,471.00

al)

din vanzarea produselor

4

4.00

0.00

4.00

1.00

1

1

1

a2)

din servicii prestate

5

0.00

0

a3)

din redevențe și chirii

6

10,071.00

0.00

10071

2509

2586

2510

2466

a4)

alte venituri

7

25.00

0.00

25

13

4

4

4

bL

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.12), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl)

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0.00

0

1LL

din producția de imobilizări

13

0.00

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0.00

0

9/

10

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

2,650.00

A)

din amenzi și penalități

16

200.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

0.00

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

fS)

alte venituri

22

2,450.00

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

50.00

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

*)

din diferența de curs

26

d)

din dobânzi

27

50.00

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rdl31+Rdl39)

30

12,705.00

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+RdJ16), din care:

31

12,670.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

5,445.00

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3,240.00

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

605.00

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

45.00

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

80.00

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

135.00

dL

cheltuieli privind energia și apa

39

2,500.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0.00

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

240.00

0.00

240.00

95.00

43.00

65.00

37.00

a)

cheltuieli cu întreținere și reparații

42

160.00

0.00

160

60

25

45

30

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din

care:

43

40.00

0.00

40.00

24.00

7.00

9.00

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

35.00

0.00

35

21

6

8

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

5.00

0.00

5

3

1

1

0

£L

prime de asigurare

46

40.00

0.00

40

11

11

11

7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ( Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+R d.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,965.00

60.00

2,025.00

353.00

722.00

531.00

419.00

*L

cheltuieli cu colaboratorii

48

0.00

bL

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0.00

bl) cheltuieli privind consultanța juridică

50

0.00

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

70.00

0.00

70.00

16.00

19.00

18.00

17.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

40.00

0.00

40

7

12

11

10

- tichete cadou Dotrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

30.00

0.00

30

9

7

7

7

~ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

0.00

//'* n

Jaonr »

- cheltuieli de promovare a produselor

57

0.00

|Ț <

/ fa

'>^j50/£ȘTI

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

10.00

dl)

ch. de sponsorizarea cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizarea a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

10.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

30.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

2.00

- internă

66

2.00

- externă

67

sL

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

40.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

15.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,790.00

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

740.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

10.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

5.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

5.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

5.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

10.00

j) alte cheltuieli

79

0.00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

385.00

0.00

385.00

95.00

96.00

101.00

93.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

82

65.00

0.00

65

15

16

16

18

£L

ch. cu taxa de licență

83

0.00

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0.00

0

£l

ch. cu taxa de mediu

85

0.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

320.00

0.00

320

80

80

85

75

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd92+RdJ00+Rdl04+Rd.l09)

87

6,180.00

0.00

6,180.00

1,662.00

1,449.00

1,468.00

1,601.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,258.00

-30.00

4,228.00

1,133.00

989.00

1,001.00

1,105.00

a) salarii de bază

89

2,608.00

340.00

2948

764

722

731

731

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1,105.00

-370.00

735

181

182

186

186

c) alte bonificații (conform CCM)

91

545.00

0.00

545

188

85.00

84.00

188.00

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

451.00

68.00

519.00

124.00

130.00

133.00

132.00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0.00

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0

3 Lia/ir

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

0

T

b) tichete de masă;

96

431.00

30.00

461

110

116

117>

c) tichete de vacanță;

97

0.00

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;

98

0.00

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

20.00

38.00

58

14

14

15

15

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

25.00

50.00

75.00

25.00

25.00

25.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

25.00

50.00

75

25

25

25

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

0

c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0.00

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l 05+Rd. 106+Rd. 107+Rd.l08), din care:

104

126.00

0.00

126.00

31.00

32.00

31.00

32.00

a) pentru directori/directorat

105

62.00

0.00

62

15

16.00

15.00

16.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

24.00

0.00

24

6

6.00

6.00

6.00

c) pentru AGA și cenzori

107

40.00

0.00

40

10

10.00

10.00

10.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0.00

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd. 11O+Rd.ll1+Rd.l 12+Rd.l 13+Rd.l 14+Rd .115), din care:

109

1,320.00

-88.00

1,232.00

349.00

273.00

278.00

332.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

931.00

-43.00

888

244

182

220

242

b) ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj

111

22.00

0.00

22

6

5.00

Oq.

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

230.00

-10.00

220

62

54.00

7 iWg

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

99.00

-15.00

84

28

23.00

ii "i

\V ' S.ffi

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

o.ool

0

VÎ?

z

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale


D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rdll7+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23

+Rd.l24), din care:


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:


 • - către bugetul general consolidat

 • - către alți creditori


cheltuieli privind activele imobilizate_________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului_______________________________

alte cheltuieli____________________________________

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale______________________________

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

cheltuieli privind ajustările și provizioanele__________________________

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:_______________________

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

 • - din participarea salariaților la profit

 • - din deprecierea imobilizărilor

corporale și a activelor circulante______

 • - venituri din alte provizioane

116


117


118

 • 119

 • 120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


Cheltuieli financiare \fRd.l32+Rd.l35+Rd,138), din care:


131


a)


cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:____________________________________

al) aferente creditelor pentru investiții


132


133


b)


a2)


aferente creditelor pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:


134


135

660.00


-6.00


654.00


147.00


177.00


188.00


142.00


0.00


0.00
0.00


0.00


0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

5.00

6.00

11

4

4

1

2

3

Cheltuieli extraordinare

139

30.00

30

14

6

5

5

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.I-

Rd.30)

140

95.00

0.00

95.00

1.00

51.00

24.00

19.00

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

105.00

55.00

160

44

40

38

38

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

32.00

4.00

36

7

13

8

8


Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU. Si

- -* SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal; RO 1356295; Banca: BCR Ploiești Tel.: 0244/5919 34;


I®l

jO| nj

T=od


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare-Revizia II AN 2013


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

Aprobat An curent 2013

Influente

Propunere

2013

0

I

2

3

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

2,201

0

2,201

1

Surse proprii, din care:

1,889

0

1,889

a) - amortizare

1,889

0

1,889

b) - profit

0

0

0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

312

0

312

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

312

0

312

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2,201.00

0.00

2,201.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat a! statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
1

..

U

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

\\<r *

- (denumire obiectiv)

V

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1,802.00

-136.00

1,666.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1,802.00

-136.00

1,666.00

b.l Lucrări de construcții:racordare la utilitati si amplasare module PVC Piața Malu Roșu (zona adiacenta)- proiectare si execuție

117.00

25.00

142.00

b.2 Reparație acoperiș Halele Centrale-interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta ( execuție parțiala).

752.00

-192.00

560.00

b.3 Modernizare piața Vest - Înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale (execuție).

180.00

-88.00

92.00

b.4 Lucrări de intervenție (consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta P-ta Malu' Roșu       (

execuție).

93.00

0.00

93.00

b.5 Reparație hidroizolatie -intervenție de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii - Halele Centrale (proiectare).

24.00

-1.00

23.00

b.6 Modernizare imobil din str. Văleni nr.44-recompartimentari interioare ușoare (proiectare si execuție)

315.00

45.00

360.00

b.7 Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti(executie)

110.00

0.00

110.00

b.8 Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

60.00

-10.00

50.00

b.9 Reparații la grupurile sanitare(proiectare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

50.00

15.00

65.00

b.10 Lucrări de inchidere cu policarbonat(perimetral) in Piața Vest

8.00

0.00

8.00

b.ll Revizie,reparație si inlocuire jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord,Piața Mihai Bravu ,Piața Sud si Piața 9Mai

10.00

10.00

20.00

b.12 Lucrări de inchidere cu policarbonat (provizorii) in Piața Nord -proiectare si execuție

10.00

0.00

10.00

b.l3 Lucrări de recompartimentare( depozite ) subsol Halele Centrale-proiectare si execuție

35.00

-35.00

0.00

b.l4 închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5.00

0.00

5.00
b.15 închidere spațiu cu panouri Piața Centrala -zona ciuperci

3.00

0.00

3.00

b.16 Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

30.00

30.00

60.M)

b.l7 Lucrări de intervenție la acoperiș, structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

0.00

65.00

/{

L

65.0§

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

399.00

136.00

535.00

4.1

Instalație video de supraveghere Halele

Centrale,Piața Nord si Piața Vest, Piața ,Piața 9 Mai si Malu Roșu

33.00

0.00

33.00

4.2

Achiziție benere Piața Centrala-4 buc

10.00

0.00

10.00

4.3

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 To

92.00

0.00

92.00

4.4

Achiziție mobilier comercial Halele Centrale (obelisc)

20.00

30.00

50.00

4.5

Achiziție cabina modularal50/150/240

4.00

0.00

4.00

4.6

Achiziție sisteme bariere automate

128.00

0.00

128.00

4.7

Achiziție parchare amenajata Grivitei

0.00

38.00

38.00

4.8

Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

6.00

56.00

62.00

4.9

Achiziție mobilier Pt. etaj I( module PVC) Halele Centrale

60.00

0.00

60.00

4.10

Achiziție program informatic integrat

24.00

0.00

24.00

4.11

Achiziție licențe

22.00

0.00

22.00

4.12

Aachizitie vitrina frigorifica

0.00

12.00

12.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

a)interne

b)externe
Ec. Cornelia ANGELESSef Servi

Ing. Hil
OMFP 214/15.0^.2013

Nr.

STOCURI

Sold la

31.12.an

Intrări

01.01.-

Ieșiri 01.01 -31.12. an curent (N)

Sold la

31.12.an

Sold la

31.12.an

Sold la

31.12.an

aferente prod. și

vânzări,

Crt.

precedent

(N-l)

31.12.an

curent(N)

cons. propriu pt.desf.

lichidări de stocuri

curent

(N)

(N+l)

(N+2)

/

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

la).

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materiale, din care:

44

373

380

37

35

37

2a)

- stocuri fără mișcare

2

0

0

2

2

2

3.

Obiecte de inventar, din care:

10

71

62

0

19

15

15

3a)

- stocuri fără mișcare

1

I

1

1

4.

Piese de schimb, din care:

1

9

9

1

1

1

4a)

- stocuri fără mișcare

1

1

1

1

5.

Produse finite, din care:

0

11

11

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

17

209

223

1

2

2

2

6a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

72

662

674

1

59

53

55

- stocuri fără mișcare

(Rd. 1 a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

4

0

0

0

4

4

4


Director General, Jr. Emanuel /Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCUS.C.HALE SI PIETE-SA


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 Revizia a II-a

S.C.HALE SI PIETE-SA propune rectificarea planului de investiții pentru anul 2013.

Necesitatea rectificării planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate.

Valoarea inițiala estimata                               = 2201 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții = 2201 mii lei

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1. Lucrări de construcții: racordare la utilitati si amplasare module PVC - Piața Malu Roșu (zona adiacenta) - proiectare si execuție

Sursa de finanțare:-surse proprii

In anul 2012 a fost amenajata platforma din zona adiacenta a Pieței Malu Roșu. In vederea utilizării spațiului pentru obiectivele propuse ( închiriere spatii), pe terenul amenajat se pot amplasa construcții cu caracter provizoriu racordate la utilitati (module din PVC) in vederea desfășurării activităților de tip comercial.

Valoarea estimata este de 142 ,00 mii lei fara T.V.A

 • 2. Reparatie acoperiș Halele Centrale - Intervenție de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta -execuție

Sursa de finanțare:

-surse proprii- 560 mii lei

Datorita lucrărilor de reparații care au fost executate in timp, acestea s-au dovedit in mare parte lipsite de fiabilitate.Ca urmare, in prezent, au aparut infiltrații la nivelul acoperișului si pentru ca acestea sa nu afecteze structura de rezistenta a clădirii, s-au impus masuri urgente care sa înlocuiască in totalitate componentele invelitorii. Pe parcursul întocmirii documentației de proiectare au fost identificate noi zone c pe langa invelitorile bituminoase, astfel:

scurgerile pluviale deteriorate;

glafuri, jgheaburi, burlane deteriorate care necesita înlocuirea lor cu performante;


refacerea integrala a invelitorii cu solzi de tabla, a cupolelor, integral deteriorata;

refacerea invelitorii arcelor structurii cu tabla de arama conform proiectului originar;

refacerea tuturor luminatoarelor.

După întocmirea proiectului tehnic se va obține Autorizația de construire si vor incepe procedurile pentru achiziție si execuție.

Valoarea estimata este de 560,00 mii Iei fara TVA

 • 3.Modernizare Piața Vest “înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale “

Sursa de fmantare:-surse proprii

In anul 2012 au început lucrările pentru modernizarea Pieței Vest si s-au executat lucrări partiale.Lucrarile pentru modernizare pieței au fost finalizate in anul 2013 si a a fost incheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 7542/12.04.2013

Sursa de finantare:-surse proprii

Valoarea este de 92,00 mii lei fara T.V.A

 • 4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu.

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita cantitatilor masive de precipitații sub forma de zapada acumulate pe acoperiș din anii anteriori, s-a observat ca stâlpii si grinzile, confecționate din material rasinos, prezintă fisuri. Ca urmare a fost întocmit proiectul tehnic, obtinuta autorizația de construire si incheiat contractul de lucrări cu S.C.Bivasim Construct S.A.

Lucrările vor incepe in trimestrul II -2013 .

Valoarea estimata este de 93,00 mii lei fara T.V.A

S.Reparatie hidroizolatie-interventie de urgenta care un afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca in perioada ploioasa apar infiltrații la nivelul acoperișului, s-a constatat necesitatea reparării urgente la nivelul acestuia.Ca urmare a fost întocmit


proiectul de către S.C.Restitutio-S.R.L. iar documentația a fost predata catr Piețe Sa

Valoarea este de 23,00 mii lei fara T.V.A

 • 6. Modernizare imobil din str.Valeni nr.44 - recompartimentare interioara imobil str. Văleni nr.44 - proiectare si execuție

Sursa de finanțare:

-surse proprii - 48 mii lei;

-alte surse -312 mii lei (fonduri primite de la Consiliul Local Ploiesti-majorare capital social cu destinația pentru imobilul achiziționat din str. Văleni nr.44)

In vederea utilizării imobilului pentru obiectivele propuse(inchiriere), este necesara modernizarea si recompartimentarea cu structura ușoara care nu va afecta structura de rezistenta a imobilului. A fost obtinut Cerificatul de urbanism.nr. 1550/11.12.2012.Au fost obținute avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism .Au inceput demersurile pentru intocmirea documentației necesara autorizației de construire.

Valoarea estimata este de 360 ,00 mii lei fara T.V.A

 • 7.Racordarea clădirii Halele Centrale la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

Sursa de finanțare:-surse proprii

In momentul actual, asigurarea utilităților (incalzire si apa calda de consum) pentru imobilul Halele Centrale, se face prin intermediul unei centrale termice amplasate la subsolul clădirii.

Având in vedere ca Halele Centrale este clădire de patrimoniu, se impune luarea de masuri pentru protejarea imobilului si creșterea gradului de siguranța in exploatare, rezultatul fiind racordarea clădirii la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

A fost incheiat contractul de lucrări nr. 15987/19/12.2012 cu S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L .Au inceput lucrările de execuție.

Valoarea estimata este de 110,00 mii lei fara T.V.A

8 Modernizare sediu administrativ( proiectare si execuție) Sursa de finanțare:-surse proprii

Având in vedere faptul ca asupra clădirii sediului administrativ al societății nu s-a intervenit in timp, a aparut necesitatea de intervenții asupra acesteia prin inlocuirea tamplariei deteriorate (usi, ferestre),igienizări , înlocuire pardoseli si termoizolarea clădirii.


 • 9.Reparații la grupurile sanitare: Halele Centrale, Piața Vest, Piața Mihai (proiectare si execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru funcționarea in condiții igienico - sanitare impuse de legislația in vigoare se vor realiza lucrări de reparații si igienizări la grupurile sanitare.

Valoarea estimata este de 65,00 mii lei fara TVA

 • 10. Lucrări de închidere cu policarbonat( perimetral) in Piața Vest( proiectare si execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Lucrările de inchidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece .

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

Valoarea estimata este de 8,00 mii Iei fara TVA

 • 11. Revizie, reparații si iniocuire jgheaburi si burlane Piața Vest, Piața Nord, Piața Mihai Bravu ,Piața Sud, si Piața 9 Mai ( execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca asupra jgheaburilor si burlanelor nu au fost executate lucrări de intretinere, au aparut infiltrații la nivelul acestora. Pentru stoparea degradării se impune o revizie,reparație si iniocuire a acestora.

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA

 • 12. Lucrări de inchidere cu policarbonat( provizorii) in Piața Nord( proiectare si execuție)

Sursa de finantare:~surse proprii

Lucrările de inchidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece .

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

 • 13. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

Sursa de finanțare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), lucrări de închidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara structura de rezistenta a pieței.


Valoarea estimata este de 5,00 mii lei fara TVA

 • 14. închidere spațiu cu panouri Piața Centrala - zona ciuperci

Sursa de fînantare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), sunt necesare lucrări de inchidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara sa afecteaze structura de rezistenta a pieței.

Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA

 • 15. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

Sursa de finantare:-surse proprii

Având in vedere vechimea construcțiilor, lipsa documentației tehnice, sunt necesare lucrări de identificare, revizie si modificare a circuitelor electrice care sa reflecte situația existenta.

Valoarea estimata este de 60,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • 4.Lucrari de intervenție la acoperiș , structura si instalația electrica Piața Malu Roșu.

Sursa de fînantare:-surse proprii

Datorita incendiului care a avut loc pe data de 03.04.2013. a fost afectat acoperișul, structrura si instalația electrica.Se impun lucrări de refacere urgenta pentru desfasurarea in condiții normale a activiitatii din piața.

Valoarea estimata este de 65,00 mii lei fara T.V.A

CAPITOLUL C - DOTARI(ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPO

1.Instalație video de supraveghere - HaleleCentrale ,Piața Nord, Piața Vest, Mai si Piața Malu Roșu

Sursa de fmantare:-surse proprii


Instalația video de supraveghere v-a monitoriza întreaga suprafața aHalelor Centrale , Pieței Nord, Vest, 9 Mai si Piața Malu Roșu si v-a avea ca scop descurajarea si diminuarea infracțiunilor, respectând astfel normele de siguranța impuse prin planul de paza aprobat de Politia Romana.

Valoarea estimata este de 33,00 mii lei fara TVA

 • 2.Achizitionare benere -4buc. pentru Piața Centrala

Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru evidențierea punctului de lucru este necesar achiziționarea de benere.

Valoarea estimata este 10,00 mii lei fara TVA

 • 3. Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 to

Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru aprovizionarea tehnico materiala si deplasarea personalului tehnic la punctele de lucru cu materiale si scule este necesar achiziționarea unui mijloc de transport, de tip autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 to.

La acest moment societatea dispune de un singur mijloc de transport, autoutilara tip furgon cu doua locuri, folosit pentru aprovizionare. Pentru transport persoane se folosesc autoturismele din dotare. Necesarul minim de muncitori pentru executarea lucrărilor de la punctele de lucru fiind de 3-5 muncitori.

Prin achiziționarea autoutilitarei se rezolva aceasta situație.

Valoarea estimata este de 92,00 mii lei fara T.V.A

 • 4. Achiziționare mobilier comercial( obelisc) Halele Centrale

Sursa de finanțare:-surse proprii

Pentru exploatarea spațiului din jurul obeliscului, ne propunem amenajarea acestuia, prin achiziționarea de mobilier comercial unde se v-a comercializa legume , fructe si alte produse alimentare.

5. Achiziționare cabina modulara /150/150/240


Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29’ a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din\$$ Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrasă concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In~ vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea unei cabine modulare.

Sursa de finantare:-surse proprii

Valoarea estimata este 4,00 mii lei fara TVA

6. Achiziționare sisteme bariere automate

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme bariere automate. Acestea necesita modernizări.

Sursa de finanțare:-surse proprii

Valoarea estimata este 128,00 mii lei fara TVA

 • 7. Achiziție parcare amenajata Grivitei

Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea parcării amenajate.

Valoarea estimativa este 38,00 mii lei

8. Achiziționare sistem supravechere video zona bariere acces

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești Sse aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme video de supraveghere.

Sursa de finantare:-surse proprii

Valoarea estimata este 62,00 mii lei fara TVA

9. Achiziționare mobilier etaj I( module PVC) Halele Centrale Sursa de finantare:-surse proprii


In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), intenționam ca la etajul I sa amenajam spatii comerciale pentru desfasurarea unui comerț civilizat.

Valoarea estimata este 60,00 mii lei fara TVA

10. Achiziționare program informatic integrat Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru eficientizarea si centralizarea activitatii din punct de vedere financiar contabil a tuturor situațiilor economice, patrimoniale a societății, este necesara achiziția unui program informatic integrat.

Valoarea estimata este 24,00 mii lei fara TVA

 • 11. Achiziționare licențe

Sursa de finantare:-surse proprii

In vederea respectării legislației in vigoare in ceea ce privește accesul si utilizarea aplicațiilor informatice ( Microsoft Word, Excel, etc. ) este necesara actualizarea tuturor licențelor pentru calculatoarele din dotarea unitatii.

Valoarea estimata este 22,00 mii lei fara TVA

12. Achiziționare vitrina frigorifica Sursa de finantare:-surse proprii

Urmare a infiltrațiilor avute la nivelul acoperișului, acestea au afectat tencuiala tavanului care a căzut si avariat vitrina frigorifica a unui comerciant SC Saga Deaconeasa SRL) .Comerciantul a solicitat despăgubirea pentru paguba produsa de SC Hale si Piețe Sa prin achiziționarea unui alt bun si predarea celui afectat către societatea noastra.

Valoarea estimata este 12,00 mii lei fara TVA

Director General,             Director economic,         Director adjuncL-----

RAPORT DE SPECIALITATEprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013-revizia a Il-a al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finanțelor Publice.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget

Rectificarea consta in suplimentarea respectiv diminuarea valorilor la unele capitole si subcapitole fara a influenta totalul veniturilor si cheltuielilor .

(mii Iei)

Aprobare BVC

Propunere - rectificare

Influente (+,-)

Inițial 2013

BVC 2013

I. VENITURI TOTALE

12.800,00

12.800,00

0,00

1 .venituri din exploatare

12.750,00

12.750,00

0,00

2.venituri financiare

50,00

50,00

0,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ):

12.705,00

12.705,00

0,00

1 .Cheltuieli pt.exploatare total din care :

12.670,00

12.664,00

-6,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

5. 445,00

5.445,00

0,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

385,00

385,00

0,00

c) ch. cu personalul din care:

6.180,00

6.180,00

0,00

c.l ) ch. cu salariile

4.258,00

4.228,00

-30,00

c.2) bonusuri

451,00

519,00

68,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii

25,00

75,00

50,00

c.4 ) ch af. contractului de mandat

126,00

126,00

0,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.320,00

1.232,00

-88,00

d)alte cheltuieli de exploatare

660,00

654,00

-6,00

 • 2. Cheltuieli financiare

 • 3. Cheltuieli extraordinare


5,00

30,00


III.Rezultat brut


95,00


11,00

30,00

95,00


VUI.Surse de finanțare a investițiilor,


din care:                            2.201,00

1. surse proprii                            1.889,00

4. alte surse                               312,00

IX.Cheltuieli pentru investiții,          2.201,00


2.201,00

1.889,00

312,00


2.201,000,00


Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea listei de investiții prin : -renunțarea la unele lucrări de investiții sau dotări de bunuri;

-diminuarea sau majorarea valorii unor lucrări de investiții;

-efectuarea de lucrări noi de investiții;

-suplimentarea achiziționării de noi mijloace fixe.

Asigurarea fondurilor de investiții se va face din surse proprii conform propunerilor de rectificare a planului de investiții aferent anului 2013 astfel:

Mii lei

Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev 1

Influente +/-

Propunere rectificare rev a ll-a

Total investiții

2.201

0

2.201

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1.802

-136

1.666

1.Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

117

25

142

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie parțiala)

752

-192

560

3.Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"( execuție)

180

-88

92

4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

93

0

93

S.Reparatie hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

24

-1

23

6.Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

315

45

360

7.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

110

0

110

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

60

-10

50


9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale ,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

50

15

65

/Ă-

//* /

// /

lO.lucrari de închidere cu policarbonat (perimetral )in Piața Vest

8

0

8

// '■'»

o

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

10

10

20

Nk'T'1'

12.Lucrari de închidere cu policarbonat(provizorii) in Piața Nord-proiectare si execuție

10

0

10

13.Lucrari de recompartimentare( depozite) subsol Halele Centrale -proiectare si execuție

35

-35

0

14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

5

5

15.1nchidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

30

30

60

17.Lucrari de intervenție la acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

0

65

65

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

399

136

535

1.Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

33

0

33

2.Achiziție benere Piața centrala-4 buc

10

0

10

3.Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

92

0

92

4.Achizitie mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

20

30

50

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amenajata str.Grivitei

0

38

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

6

56

62

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC ) Halele Centrale

60

0

60

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24

11.Achiziție licențe

22

0

22

12.Achizitie vitrina frigorifica

0

12

12


Fundamentarea reviziei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati cu respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli .


DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIAEXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013- revizia aTUa al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea consta in suplimentarea respectiv diminuarea valorilor la unele capitole si subcapitole fara a influenta totalul veniturilor si cheltuielilor aprobate inițial.

Aprobare BVC Inițial 2013

Propunere - rectificare BVC 2013

(mii lei)

Influente (+,-)

I. VENITURI TOTALE

12.800,00

12.800,00

0,00

1. venituri din exploatare

12.750,00

12.750,00

0,00

2.venituri financiare

50,00

50,00

0,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ):

12.705,00

12.705,00

0,00

1 .Cheltuieli pt.exploatare total din care :

12.670,00

12.664,00

-6,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

5. 445,00

5.445,00

0,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

385,00

385,00

0,00

c) ch. cu personalul din care:

6.180,00

6.180,00

0,00

c.l ) ch. cu salariile

4.258,00

4.228,00

-30,00

c.2 ) bonusuri

451,00

519,00

68,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii

25,00

75,00

50,00

c.4 ) ch af. contractului de mandat

126,00

126,00

0,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.320,00

1.232,00

-88,00

d)alte cheltuieli de exploatare

660,00

654,00

2.Cheltuieli financiare

5,00

11,00

u

3. Cheltuieli extraordinare

30,00

30,00

III.Rezultat brut

95,00

95,00

0$l)

VUI.Surse de finanțare a investițiilor,

din care:

2.201,00

2.201,00

0,00

1. surse proprii

1.889,00

1.889,00

0,00

4. alte surse

312,00

312,00

0,00

IX.Cheltuieli pentru investiții,

2.201,00

2.201,00

0,00

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea listei de investiții prin : -renunțarea la unele lucrări de investiții sau dotări de bunuri ;

-diminuarea sau majorarea valorii unor lucrări de investirii;

-efectuarea de lucrări noi de investiții;

-suplimentarea achiziționării de noi mijloace fixe.

Asigurarea fondurilor de investiții se va face din surse proprii conform propunerilor de rectificarea planului de investirii aferent anului 2013 astfel:

Mii lei

Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev 1

Influente +/-

Propunere rectificare rev a II-a

Total investiții

2.201

0

2.201

i. Lucrări de investirii si reparații capitale

1.802

-136

1.666

1.Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

117

25

142

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie parțiala)

752

-192

560

3.Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"( execuție)

180

-88

92

4.Lucrari de in terventie(con solida re) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

93

0

93


S.Repa rație hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

24

-1

21

! ^7

S

6.Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

315

45

360

7.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiești-execuție

110

0

110

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

60

-10

50

9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale ,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

50

15

65

10.lucrări de închidere cu policarbonat (perimetral )in Piața Vest

8

0

8

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

10

10

20

12.Lucrari de închidere cu policarbonat(provizorii) in Piața Nord-proiectare si execuție

10

0

10

13.Lucrari de recompartimentare( depozite) subsol Halele Centrale -proiectare si execuție

35

-35

0

14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

5

5

lS.Inchidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

30

30

60

17.Lucrari de intervenție Ia acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

0

65

65

11, Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

399

136

535

1.Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

33

0

33

2.Achizitie benere Piața centrala-4 buc

10

0

10

3. Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

92

0

92

4.Achizitie mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

20

30

50

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amenajata str.Grivitei

0

38

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

6

56

62

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC ) Halele Centrale

60

0

60

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24

11.Achiziție licențe

22

0

22

12.Achizitie vitrina frigorifica

0

12

12


Fundamentarea reviziei a Il-a a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 21.013 a fost-întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati (ju Respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului cheltuieli .ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SC HALE SI PIEȚE SA


LUPU ADRIAN GELU


BOZIANU CĂTĂLINĂ NICOLETA


POPA CONSTANTIN


SOCOLEANU MARCEL RADUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești
SECRETAR,

Sanda Dragulea