Hotărârea nr. 21/2013

Hotãrârea nr. 21 privind modificarea pozitiei 819, modificarea si completarea pozitiei 820 din Anexa 1 la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti si modificarea pozitiei 31 din Anexa nr.1 la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 21

cu privire la modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Razvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune, modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești',

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 si 133/27.06.2007 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013Președinte de ședi

GheorgheJSîrbji

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, VICEPRIMAR


IULIAN LIVIU TRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, in Anexa nr. 1 fiind incluse locuințele supuse inchirierii si terenurile aferente.

Astfel, la pozițiile 819 si 820 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești si la poziția nr.31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul situat in Ploiești, str. Cosanzeana nr. 6.

Potrivit referatului nr. 422/18.12.2012 imobilul situat^^loiesj£\sțr. Cosanzeana nr.6 este imobil mixt, format din construcții in sușfâTa&3^140teren curte aferent acestor construcții in suprafața de 278,00/mp 4W8ua^b3xl garaj in suprafața de 30.00 mp. Construcțiile sunt proprieta^a|familiilor RșM Eugenia si Dobrescu Liana, terenul curte aferent constructiiloVSsto pg3prietâW municipiului Ploiești si este detinut in baza unor contracte de îhcHîrierefd^^ele doua familii in cote indivize raportate la suprafața utila a spatiilor^dWiocuifuna din cele doua boxe garaj este proprietatea municipiului Ploiești, fiind deținuta cu contract de inchiriere de domnul Butoi Mihail, cealalta boxa garaj este proprietatea doamnei Podeanu Voica, iar terenul pe care este amplasata aceasta boxa este proprietatea municipiului Ploiești si este detinut cu contract de inchiriere de doamna Podeanu Voica.

Prin cererea nr. 1642/16.11.2012 d-na Podeanu Voica a solicitat modificarea suprafeței de teren inscrisa in contractul de inchiriere nr. 1234/10.06.2009, conform suprafețelor menționate in Sentința Civila nr. 7408/22.06.1995, ramasa definitiva si irevocabila la data de 16.05.2012.

Conform Sentinței Civile sus menționate, se constata ca doamna Podeanu Voica este constructor de buna credința si s-a creat in favoarea acesteia un drept de superficie asupra terenului pe care se afla amplasat garajul, conform variantei II din raportul de expertiza, pentru suprafața de 22 mp pe durata existentei construcției.

Din Raportul de expertiza tehnica existent la dosarul nr.2357/1995 al Judecătoriei Ploiești rezulta ca terenul pe care se afla amplasat garajul are 17,50 mp,iar potrivit variantei II din acest raport culoarul necesar intretinerii in timp a construcției, pe cele doua laturi este de 0.50 m lățime. In acest caz, suprafața necesara construcției este de 22,00 mp.

Doamna Podeanu Voica are in prezent inscris in contractul de inchiriere pentru teren garaj suprafața de 12,50 mp.

Ca atare, s-a impus modificarea suprafeței inscrisa in contractul de inchiriere al doamnei Podeanu Voica la 17,50 mp, perfectarea unui contract de inchiriere pentru terenul curte aferent garajului ( ce constituie culoar de protecție) pentru suprafața de 4,50 mp si modificarea suprafețelor de teren curte inscrise in contractele de inchiriere pentru familiile Radu si Dobrescu după cum urmeaza:

  • - Doamna Radu Eugenia..................149,54 mp

  • -  Doamna Dobrescu Liana...............123,96 mp.

A

In baza referatului sus menționat, au fost incheiate acte adiționale la contractele de închiriere in care s-au precizat suprafețele de teren calculate conform prevederilor sus menționate.

In ședința din data de 15.01.2013, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a aprobat

Q M

modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 82Q din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 26^729.-1 ||2006 'privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcMdesâ dbnib'piulPp^ivat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007/privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, dispunând promovarea proiectului de hotarare corespunzător.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXE FlorinDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Amedeo Florin

IAVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE


DIRECTOR, Iulia Alexandru
întocmit: Mitrea Luminița

oGACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

cu privire la modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexele nr.l, nr.2, nr,3, nr.4 si nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești si in Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat in evidentele municipalității.

Având in vedere faptul că imobilele se află in circuitul civil se impune ca acestea să figureze în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, cu suprafețele rezultate din măsurători, pentru a putea fi intabulate.

Astfel, avand in vedere faptul ca Primăriei municipiului Ploiești i-a fost comunicata Sentința civila nr. 7408/22.06.1995, ramasa definitiva si irevocabila si Raportul de Expertiza tehnica intocmit in dosarul nr.23 57/1995 aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești, conform caruia suprafețele pârtilor componente ale imobilului din str. Cosanzeana nr.6 diferă fata de cele înregistrate in evidentele municipalității, se impune ca pozițiile 819 si 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si poziția 31 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Loc?al al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includereâ3âhoț imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești,. referitoare la imobilul situat in Ploiești, str.Ileana Cosanzeana nL6 să fie modificate si completate in sensul menționării datelor de identificare actualizate.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 819, modificarea si completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

ConsilieriPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


LA HCL


TABEL

cu modificarea si completarea pozițiilor 819 si 820 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești
NR. POZ.

ADRESA

IMOBIL

NUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. (mp)

OBS.

819

Cosanzeana

nr.6

Radu Eugenia

Teren curte

149,54

Butoi Mihail

Garaj

12,50

820

Cosanzeana

nr.6

Podeanu Voica

Teren garaj

17,50

Podeanu Voica

Teren curte

4,50

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Mitrea Luminița


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

cu modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. POZ.

ADRESA IMOBIL

NUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS.

31

Cosanzeana

nr.6

Dobrescu Liana

Teren curte

123,96

DIRECTOR EXECUTIV, Florin retrache


SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Mitrea Luminița


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind OLI    f iQ4Z ■--ZZt

cZin' /fi-U/ța f-ța              fyrM-Wc-țLtctj -^vaC $ 'Au.,

?>W/ 7Fl £&&& //■ ZzwZmz jziLtwiWr/ <^Myw'<w aStwa? czwzw AA/W ă?

■'W    V M/ZWzW, a/

// /%/ V /&£/)/           F/S


^ftuoof.     3/Jlj        & flit, (jrkf.âot/

si a constatat: