Hotărârea nr. 209/2013

Hotãrârea nr. 209 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2012 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 209

privind aprobarea situației financiare pe anul 2012 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești domnul Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pentru exercițiul financiar 2012;

vazand Hotararea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.8/2013 privind avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2012;

luând act de raportul auditorului financiar inregistrat sub nr.2511/20.05.2013;

in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, precum si Ordinului nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

avand in vedere prevederile Ordinului nr.305 5/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit. a si art.45 alin (2) lit a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si cu cerințele Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităților Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul nr.3055/2009, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a procedat la incheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2012.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, precum si date informative si situația activelor imobilizate au fost aprobate de membrii Consiliului de Administrație in hotararea nr.8/2013.

Asa cum rezulta din bilanțul contabil si din contul de profit si pierdere, in anul 2012 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, inregistreaza profit net in suma de 440.469 lei.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Situației financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești incheiate pentru exercițiul financiar 2012 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Legii contabilității nr. 82/1991, actualizata.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, potrivit atribuțiilor sale, asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, mediu, iluminat public, urmărirea si monitorizarea unor activitati desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL ( amenajare si mentenanta spatii verzi, toaletare, doborâre, taiere arbori), precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in calitate de imputemicit al Consiliului local, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții, inclusiv relația cu operatorii selectați in domeniul distribuției de energie termica, apa canal, iluminat public, salubritate si administrează statia de epurare pe perioada implementării proiectului de investiții « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate » in municipiul Ploiești..

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești are organizata si conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare, toate documentele privind operațiunile economico-financiare aferente anului 2012 fiind corect inregistrate in contabilitate.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, incheiate la data de 31.12.2012, au fost intocmite conform Ordinului nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si cuprind : bilanțul, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, precum si date informative si situația activelor imobilizate

Situațiile financiare oferă o imagine fidela in toate aspectele in conformitate cu reglementările in vigoare.

Bilanțul contabil a fost intocmit pe baza soldurilor conturilor sintetice din balanța de verificare intocmita la 31.12.2012 cu respectarea normelor metodologice.

Situațiile financiare intocmite la 31.12.2012 se refera la :

 • •  Total capitaluri:

 • •  Rezultatul net al exercițiului financiar (profit) :


Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile, astfel:

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

TOTAL

1. Venituri din exploatare,total din care

6.554.582

-producție vanduta ( cifra de afaceri neta )

6.528.788

-alte venituri

25.794

2.Cheltuieli de exploatare

6.366.188

3.Rezultat din exploatare- profit

188.394

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

1.Venituri financiare, total:

342.498

- venituri din dobânzi

342.459

-alte venituri financiare

39

2,Cheluieli financiare

10

- cheltuieli privind dobânzile

-alte cheltuieli financiare

10

3.Rezultat financiar- profit

342.488

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

1. Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultate extraordinare

0

D. TOTAL ACTIVITATE

0

1.Total venituri

6.897.080

2.Total cheltuieli

6.366.198

3.Rezultatul brut al exercițiului - profit brut

530.882

4.1mpozitul pe profit

90.413

5.Rezultatul net al activitatii - profit net

440.469

Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul exercițiului, astfel:

Venituri totale :

6.897.080 lei

Cheltuieli totale :

6.366.198 lei

Rezultatul brut al exercițiului - profit:

530.882 lei

Impozit pe profit

Rezultatul net al activitatii — profit net:

90.413 lei

440.469 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor realizate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești in anul 2012 se prezintă astfel:

I.Venituri din activitatea de exploatare :          6.554.582 lei

din care :

 • - venituri din activitate prestări servicii către Consiliul local:

 • - venituri din activitate operare statie de epurare :

 • - venituri din alte activitati :


2.219.363 lei

4.139.099 lei

196.120 lei


 • II. Cheltuieli privind activitatea de exploatare : din care :

 • -  cheltuieli materiale :

 • -  cheltuieli de personal:

 • -  alte cheltuieli de exploatare :

Rezultatul activitatii de exploatare, profit:

 • III. Venituri financiare :

din care :

 • - venituri din dobânzi :

 • -  alte venituri financiare(dif de curs):

 • IV. Cheltuieli financiare :

Din care :

 • -  cheltuieli financ. privind dif. de curs valutar :

Rezultatul activitatii financiare, profit:


6.366.188 lei

106.355 lei

4.677.370 lei

1.582.463 lei

188.394 lei

342.498 lei

342.459 lei

39 lei

10 lei


10 lei

342.488 lei


Propunerea de repartizate a profitului net inregistrat in exercițiul anului 2012 este prezentata in raportul administratorului si in situațiile financiare aferente anului 2012.
CONTABIL SEF Ec. Tudora STANSEF BJCRU

Jr. Madalina TACHEComisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si a emis:

gțy /X-                 ____________________________________________________________________

- — V- - — -  -  - -  -  ---- -  - -  -


SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:    â >uaJ gz>/3,HOTARAREA NR. 8

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

27.05.2013 ora 10 00


APROBĂRI:

 • 1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2012 (bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

 • 2. Aprobarea ajustării tarifului pentru activitatea de vidanjare.

O

INFORMĂRI :

 • 1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.

 • 2.  Informare economico - financiara pe lunile ianuarie, februarie, martie, (trimestrul I).

 • 3. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (martie si aprilie).

 • 4. Informare privind Referatul nr.2447/17.05.2013 al Sindicatului Serviciilor Publice Ploiești.

 • 5. Adresa nr. 2350/13.5.2013 a salariatilor R.A.S.P. Ploiești referitoare la neacordarea drepturilor salariale prevăzute in Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul regiei.

DIVERSE :

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație avizeaza situațiile financiare la 31.12.2012 (bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative in număr de 10).

 • 2.  In lipsa documentelor justificative si ale rapoartelor, Consiliul de Administrație hotărăște amanarea acestui punct de pe Ordinea de zi, pana la prima ședința a Consiliului de Administrație din luna iunie, când va fi prezentat Consiliului de Administrație calculul cheltuielilor pentru o vidanjare. Pentru aducerea la indeplinire răspunde directorul regiei.

Consiliul de Administrație ia act de Informările aferente Ordinei de zi.

Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.8/27.05.2013, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit - consilier juridic - Madalina TACHE

I«b âvfcii HBdce“RÂ|

PLC


JUNIUS CONTRaportul auditorului statutar independent

Către Consiliul de Administrație al RASP Ploiești


Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere,’situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 58. Situațiile financiare menționate se refera la:

 • •  Activ net/Total capitaluri:                                 2.638.331 lei;

 • •   Rezultatul net al exercițiului financiar:                     440.469 lei;

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

 • 2 Conducerea regiei este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu cerințele Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările si completările ulterioare si in concordanta cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare.   Aceasta responsabilitate include si: conceperea,

implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare, care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor de contabilitate adecvate; realizarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

 • 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerințelor etice ale Camerei, sa planificam și sa efectuam auditul in vederea obținerii unei asigurări rezonabile conform careia situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.
 • 4  Un audit consta in efectuarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume si alte informații cuprinse in situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor ca situațiile financiare sa prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale societății cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si măsură in care estimările contabile realizate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea in ansamblu a situațiilor financiare.

 • 5  Consideram ca probele de audit pe care le-am obțin ut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia

 • 6  In opinia noastră situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela, a poziției financiare a Regiei , a rezultatelor activităților ei si a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la aceasta data, in concordanta cu cerințele Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Alte aspecte

Fara a exprima o rezerva asupra opiniei nostre atragem atentia asupra următoarelor aspecte:


 • 7  Regia nu are un statut foarte bine definit. Intr-un viitor previzibil Regia nu va mai exploata Statia de Epurare. Regia va trebui sa gaseasca sa desfasoare o alta activitate. Activitatea regiei este dependenta de decizia autorităților locale.

 • 8  Volumul de activitate al Statiei de Epurare s-a redus considerabil fata de oricare alt an anterior fara ca tarifele sa fie ajustate. Previziunile pentru anul 2013 si următorii nu sunt din cele mai favorabile.

Deși aceste situații ridica problema oportunității aplicării principiului continuității activitatii, conducerea regiei considera ca aplicarea acestui principiu in pregătirea situațiilor financiare anexate este adecvat, deoarece asigurarea funcționarii serviciilor publice constituie o prioritate a autorităților administrației publice locale.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor regiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a raporta acționarilor regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

In concordanta cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009, articolul 318, pct.2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. In raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate in situațiile financiare alaturate.

SC JUNIUS CONT SRL PLOIEȘTI


înregistrat la Camera Auditorillor Financia


Elena Buzatei


Elena BuzateiPloiești, 24.05.2013


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilit

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Județul: 291-- PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, str. PIAȚA VICTORIEI, nr. 17

Număr din registrul comerțului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11- REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 - SERVICII DE ADMINISTARTIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO1343872

Administratorul societății, NACU VASILE, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro


Web:   www.ratsp.ro


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind situațiile financiare la 31.12.2012


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RA, cu sediul in Ploiești, județul Prahova, Str.Piata Victoriei, nr.17, avand numărul de ordine la registrul comerțului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : RO1343872 a luat flinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.l 3/1995 a Consiliului local al municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr.l 14/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, Hotararea 161/29.09.2005 si Hotararea 302/18.12.2006, Hotararea 156/31 mai 2011 emise de Consiliul local al municipiului Ploiești.

In baza unui contract de prestări servicii incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, RASP Ploiești asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de încălzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, urmărirea si monitorizarea activitatii desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate .

In calitate de imputernicit al Consiliului local, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitari publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții, inclusiv relația cu operatorii selectați in domeniul distribuției de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate si administrează statia de epurare pe perioada implementării proiectului de investirii „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate” in municipiul Ploiești.

Funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Ploiești.

Conducerea regiei este asigurata de Consiliul de Administrație numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu local si de director, in baza unui contract de mandat, incheiat in condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2012 au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr.40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

In anul 2012, in ceea ce privește controlul financiar preventiv, nu s-au înregistrat nereguli, proiecte de operațiuni care sa nu respecte condițiile de legalitate si regularitate, nu exista cazuri de refuz de viza.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2012 se refera la :

 • - patrimoniul regiei:                                            1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar ( profit):                 440.469 lei


-contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei c^jrițo

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

TOTAL    --

1 .Venituri din exploatare, total din care:

6.554.582

-producție vanduta (cifra de afaceri neta )

6.528.788

-alte venituri

25.794

2.Cheltuieli de exploatare

6.366.188

3.Rezultat din exploatare - profit

188.394

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

1 .Venituri financiare, total:

342.498

- venituri din dobânzi

342.459

-alte venituri financiare

39

2.Cheluieli financiare

10

-alte cheltuieli financiare

10

3.Rezultat financiar - profit

342.488

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

1 .Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultate extraordinare

0

D. TOTAL ACTIVITATE

0

1.Total venituri

6.897.080

2.Total cheltuieli

6366.198

3 .Rezultatul brut al exercițiului - profit brut

530.882

4.1mpozitul pe profit

90.413

5 .Rezultatul net al activitatii - profit net

440.469


Din datele prezentate in tabelul de mai sus reiese ca la finele anului 2012 regia înregistrează profit net in suma de 440.469 lei.

Structura cifrei de afaceri realizata pe tipuri de activitati se prezintă astfel:

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2012


Suma


Pondere in total cifra de afaceri

a) venituri din prestări servicii - Apa Nova

4.139.099

63,40 %

b) venituri din prestări servicii - Consiliul

local al municipiului Ploiești

2.219.363

33,99 %

c) venituri din vanzari si service repartitoare

7.336

0,11 %

d) venituri din calcul repartizare energie termica

121.555

1,86%

e) venituri din chirii

3.097

0,05 %

f) venituri din vidanjare

23.350

0,36%

e) alte venituri

14.988

0.23 %

Total cifra de afaceri neta anul 2012

6.528.788

100,00%

Se constata ca veniturile de la Apa Nova si Consiliul local al municipiului Ploiești reprezintă 97.39 % din totalul cifrei de afaceri.

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT NET 2012 gfRASP,./

Profit net de repartizat - 2012

Profit net de repartizat - erori contabile

\%8XS.9O

Profit net de repartizat - total

508,857.72

a) rezerve legale

0.00

b) alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege;

0,00

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

0.00

cAl) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

0,00

d) alte repartizări prevăzute de lege;

0.00

e) participarea salariatilor Ia profit; societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercițiul financiar de referința;

27,166.00

f) minimum 50% varsamintc la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societarilor naționale, companiilor naționale si societarilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

457,971.95

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia lit. a) -1) se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare.

50,885.77


In anul 2012 Regia a înregistrat un profit contabil net in valoare de 440.468,82 lei, pentru care se face repartizarea în conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare. S-a propus si repartizarea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile in suma de 68.388.90 lei. Fondul de participare al salariatilor la profit a fost prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 aprobat prin HCLnr.463/2012.

Propunem aprobarea repartizării profitului net asa cum am specificat mai sus.

Suma de 50.885,77 lei reprezentând surse proprii de finanțare se repartizează astfel:

 • -   activitate step:

 • -   activitate termie:

 • -  activitate servicii publice:


16.574,50 lei

33.795,67 lei

515,60 lei


I. Indicatori de lichiditate

Lichiditate generala

Active circulante(A)

Datorii pe termen scurt(B)

A/B-in număr de ori

Indicatorul lichidității imediate(test acid)

Active circulante(A)

Stocuri(B)

Datorii pe termen scurt(C)


2011

15,120,680

3,910,582

3.87


15,120,680

7,439

3,910,582


2012

3,157,489

899,419

3.51


3,157,489

7,036

899,419


(A-BJ/C - in număr de ori


Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorii^.^ lichidității imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente3^A>VA^v respectiv in active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se incadreaza in limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe si lichidități.

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat(A)

0

0

Capital propriu (B)

8,610,382

2,638,331

A/B(daca este negativ, nu se calculează)

0.00

0.00

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii si impozitului pe profît(A)

3,778,813

530,882

(2)     Cheltuieli privind dobanzile(B)

41,523

0

A/B

91.01

0

Rata indatorarii

Datorii totale(A)

3,910,582

899,419

Pasiv total(B)

15,519,411

3,572,499

A/B* 100

25.20

25.18

Riscul financiar

Datorii totale(A)

3,910,582

899,419

Capital propriu CB)

8,610,382

2,638,331

A/B* 100

45.42

34.09

Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprima de cate ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finanțare a societarii la încheierea exercițiului financiar. Valorile obținute reflecta un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2012. In anul 2011 regia a rambursat integral ratele de capital si dobânzile pentru împrumutul extern.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societarii este considerata mai riscanta.

Atât rata indatorarii cat si riscul financiar înregistrează valori in limite normale (mai mici sau cel mult egale cu 50%. respectiv, mai mici sau cel mult egale cu 100%).

III. Indicatori de activitate(de gestiune)

Număr de zile de stocare

Stocuri (A)

Costul vânzărilor (B)

A/B*365 - în număr de zile


7,439

137,676

20


7,036

134,540

19


Viteza de rotatie a debitelor - clienti


Creanțe comerciale (A) Cifra de afaceri neta (B) A/B*365 - in număr de zile


Viteza de rotatie a creditelor-fiimizori

Datorii comerciale(A)

Cifra de afaceri neta(B)

A/B*365 - in număr de zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta (A)

Active imobilizate (B)

A/B- in număr de ori


189,356

9,919,070

7


9,919,070

392,311

25.28


Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri neta (A)

Total active (B)

A/B -in număr de ori


9,919,070

15,519,411

0.64209,300

6,528,788

12


6,528,788

406,867

16.05


6,528,788

3,572,499

1.83


Numărul de zile de stocare indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in societate.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către regie si arata astfel eficacitatea regiei in colectarea creanțelor sale. Numărul de zile a crescut in anul 2012 fata de 2011 cu 7 zile.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori exprima numărul de zile de creditare pe care societatea il obține de la furnizorii sai. Fata de 2011 viteza de rotatie este relativ constanta. Numărul de zile pentru recuperarea unei creanțe este mai mic decât numărul de zile in care se achita o datorie. Regia nu beneficiază de credit furnizori.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evaluează eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.


Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.

IV: Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

3,778,813

11,608,829

0.33


530,882

2,673,080

0.20


Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profît(A) Total active minus datorii curente(B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)

Marja bruta din vanzari Profit brut din vanzari(A) Cifra de afaceri neta (B) A/B* 100


3,737,290

9,919,070

37.68


530,882

6,528,788

8.13


Analiza acestori indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. In anul 2011 ponderea importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern. împrumutul extern a fost rambursat in anul 2011. Prin urmare

in anul 2012 nu se mai facturează cota BERD.

J/ o

[M: $

V. Analiza trezoreriei nete

Fond de rulment(FR)

8,256,516

2.266,213

Capitaluri proprii

8,610,382

2,638,331

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

38,445

34,749

Active imobilizate nete

392,311

406,867

Fond de rulment propriu

8,256,516

2,266,213

Capitaluri proprii

8,610,382

2,638,331

Provizioane

38,445

34,749

Active imobilizate nete

392,311

406,867

Fond de rulment din capitaluri imprumutate

0 0

Datorii pe termen lung

0 0

Necesar de fond de rulment(NFR)

-6,294,756

-382,812

Stocuri

7,439

7,036

Creanțe

561,969

501,428

Cheltuieli in avans

6,420

8,143

Datorii de exploatare

3,910,582

899,419

Venituri in avans

2,960,002

0

Trezorerie neta

FR-NFR

14,551,272


2,649,025

-11,902,247


Cash -flow

Numerarul si echivalentele de numerar s-au redus la 31 dec 2012 fata de 31 dec 2011 cu 11.902.247 lei. Regia a restituit Consiliului Local sumele primite in plus pentru rambursarea imprumutului extern.UUfLpag. 1

BILANȚ              /î»0

la data de 31.12.2012                /<>/

Formular 10                                              O/

Denumirea elementului

Nr. rd.

01.01.2012^

^.3lj^D12

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

5.879

8.000

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

5.879

8.000

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

292.955

272.983

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

08

81.578

112.726

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

9.449

13.158

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232-2931)

10

2.450

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

386.432

398.867

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

'     6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11+18)

19

392.311

406.867

B. ACTIVE CIRCULANTE

i. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

7.439

7.036

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

7.439

7.036

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)


FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413+418-491)

25

,z *w

/Z/2704

«Ax

413.869

V

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

26

//o Ai jjo

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

&

Z /

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

^%^0.265

87.559

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

561.969

501.428

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

10.935.146

1.735.207

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

10.935.146

1.735.207

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+ 512 +531 +532 + 541 +542)

34

3.616.126

913.818

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

15.120.680

3.157.489

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

6.420

8.143

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentă ndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

189.356

209.300

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451 ***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444***' + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193+5194+ 5195+ 5196+ 5197)

44

3.721.226

690.119

TOTAL (rd.37la 44)

45

3.910.582

899.419

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

11.216.518

2.266.213

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

11.608.829

2.673.080

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404+408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54


FIO - pag. 3

8. Alte datorii, in du siv datoriile fi scale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437*** + 438I + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196-+ 5197)

55

pi fcl

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

-

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513+1514+1518)

59

38.445

34.749

TOTAL (rd.57 la 59)

60

38.445

34.749

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2.960.002

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

2.960.002

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

1.006.592

1.006.592

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

1.006.592

1.006.592

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061)

75

201.318

201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

4.192.816

921.563

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

4.394.134

1.122.881

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORT AT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

83

57.823

68.389

SOLD D (ct. 117)

84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

3.152.323

440.469

SOLD D (ct. 121)

86

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

490

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

8.610.382

2.638.331


FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

8.610.382

■ ■

2.638.331


Suma de control FIO :


137445012/329852238*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumeleFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular 20


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE


la data de 31.12.2012Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exerciți ulfi na n c i a r

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

9.919.070

6.528.788

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

9.919.070

6.528.788

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

36.458

25.794

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)

12

9.955.528

6.554.582

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

105.529

106.355

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

32.147

28.185

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

97.707

93.991

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

4.710.885

4.677.370

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

3.706.743

3.668.701

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.004.142

1.008.669

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

70.100

78.269

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

70.100

78.269

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

614

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

615

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

1

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

1.971.677

1.385.714

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

1.846.228

1.285.760

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

83.765

36.365F20 - pag. 2

8,3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

//o <#>41.684

/A-i                X

~          63.589

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

'■l^86,.2^3

;    -3.696

-Cheltuieli (ct.6812)

33

34.749

-Venituri (ct.7812)

34

124.688

38.445

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

6.902.416

6.366.188

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

3.053.112

188.394

-Pierdere (rd.35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

534.417

342.459

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

742.250

39

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.276.667

342.498

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

41.523

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

550.966

10

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

592.489

10

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

684.178

342.488

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 +45-35-52)

55

3.737.290

530.882

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd.57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

11.232.195

6.897.080

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

7.494.905

6.366.198


F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

//oS?    <\    vr/’\\

- Profit (rd. 61 - 62)

63

3 737 290

\ j        530.882

Z ■  u...  1/

-Pierdere (rd. 62 - 61)

64

’X7'o

/0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

-

'7- /Ș.W07

90.413

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

3.152.323

440.469

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  142622638/329852238

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


DATE INFORMATIVE               F301ag1

r-      , ,ft                  la data de 31.12.2012                           "

Formular 30                                                                        ....           - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitatr \ £

.r Sulj?e

A

B

1

Unități care au înregistrat profit

01

V,

tcyjțy       440469

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

-peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total (rd.10la14)

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

-Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

95

95

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul exercițiului financiar

25

96

99


F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr. rd.

Sume,(lei),

A

B

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat.

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

-impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

• 40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care;

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Tichetede masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

186.498F30 - pag. 3

Nr. rd.

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

sl te:;\

-

ssn

A

4

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51 X

£

n.     c \

- din fonduri publice

52

Hi?-

- din fonduri private

53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)

60

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)

61

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct, 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

72

421.704

413.869

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

76

139.727

85.389

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

77

21.678

14.904

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

78

118.049

70.485

- subvenții de incasat(ct.445)

79

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu Iu i(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82
F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

//

A

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

o \■‘'6.^20?

zii       2170

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/ăsociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

w

85 '

x

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

6.420

2.170

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

88

-de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

90

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101 +102)

100

8.156

1.524

-în lei (ct.5311)

101

8.152

1.520

-în valută (ct. 5314)

102

4

4

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

103

3.596.800

905.902

-în lei (ct. 5121), din care:

104

3.596.271

905.902

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

-în valută (ct. 5124), din care:

106

529

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd,109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 +124+127+130 + 133 + 136+139 + 142 + 143 + 147+149 + 150+155 + 156 + 157 + 163)

111

3.910.582

899.419

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)

112

-în lei

113

-în valută

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)

115

-in lei

116

- in valuta

117


F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)

118

Z      '

-în lei

119

- în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)

121

/ W.. ,..M.

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

-în lei

125

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)

127

- in lei

128

- in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)

130

-în lei

131

- în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

133

-in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 + 1625) (rd.137+138)

136

-în lei

137

- în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685 +1686 +1687) (rd. 144+145)

143

3.139.183

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

3.139.183

-în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

189.356

209.300

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

209.873

198.701

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150

371.170

490.418

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

170.298

212.429


F30 - pag.6

“datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

152

^ooW?

M 4^^77.639

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

<4350

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

O ,A

> w

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

/&• //

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

W,

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)

157

1.000

1.000

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct,472+din ct.473)

159

1.000

1.000

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

- acțiuni cotate 2)

166

-acțiuni necotate 3)

167

-părți sociale

168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)

171

4.162

22.230

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare

172

7.333.191

3.019.937

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

2.420.086

2.420.086

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175

0

0

- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182


F30 - pag.7

“ deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

pn

line! /4

w

- deținut de alte entități

186

\\ț/>       s

W $7

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

----

. ■’ n

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

19.1

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală

196


Suma de control F30 :  39797567 / 329852238


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările

'-v ulterioare.

****; Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CEa Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial a! Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

»****) prjn operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 • 1) In categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționare, potrivit legii.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

F30 - pag. 8

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 40

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZAȚI la data de 31.12.2012

F40 - pag. 1

A

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Redi

fetf pv

kod

ld final 5=1+2-3)

Total      |

V.dg>melrhbran

^/s^asad

A

B

1

2

3

— X- / l 4   ' O

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

64.002

8.270

11.521

X

60.751

Alte imobilizări

02

X

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

64.002

8.270

11.521

X

60.751

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

316.523

316.523

Instalații tehnice si mașini

07

536.955

80.487

11.043

10.617

606.399

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

18.845

6.518

585

452

24.778

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

2.450

2.450

370

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

874.773

87.005

14.078

11.439

947.700

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

938.775

95.275

25.599

11.439

1.008.451


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

58.123

6.150

11.522

52.751

TOTAL (rd.13+14)

15

58.123

6.150

11.522

52.751

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

23.567

19.972

43.539

Instalații tehnice si mașini

18

455.378

49.339

11.043

493.674

Alte instalații,utilaje si mobilier

19

9.396

2.809

585

11.620

TOTAL (rd.16 la 19)

20

488.341

72.120

11.628

548.833

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

546.464

78.270

23.150

601.584


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31 +32)

33

Suma de control F40 :  9987021 / 329852238

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,


12—CONTABILSEF


Semnătura

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)


Conturi forma lunga1011 SC(+)F10L.R69

. (nr.cr. rând de compl

“tat) :

Nr.cn

cont

Suma

1
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situații Financiare Individuale

întocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, la data si pentru exercițiul finanaciar încheiat la 31 DECEMBRIE 2012

CUPRINS:

Situații financiare

Bilanțul

Contul de profit si pierdere

Situația modificărilor capitalului propriu

Situația fluxurilor de numerar

Note explicative la situațiile financiare

Date informative (Formularul 30)

Situația activelor imobilizate (Formularul 40)

Raportul Administratorilor


3-6

7-9

10-11

12-13

14-58

59-66

67-69

70-76


Formularul 30, Formularul 40 si Raportul administratorului nu sunt parte a situațiilor financiare.

.'V  -p\

Denumirea elementului

w Nr. • rd.

\ / Sold lâ:

</l;jariiiarie

V72012. s

/31 decembrie 2012

A

B

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

01

2. Cheltuieli de dezvoltare

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale

03

5.879

8.000

4. Fond commercial

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție

05

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

5.879

8.000

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții

07

292.955

272.983

2. Instalații tehnice si mașini

08

81.578

112.726

3. Alte instalații, utilaje si mobilier

09

9.449

13.158

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție

10

2.450

TOTAL (rd. 07 Ia 10)

11

386.432

398.867

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1, Acțiuni deținute la entitatile afiliate

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate

13

3. Interese de participare

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

15

5. Investiții deținute ca imobilizări

16

6. Alte imprumuturi

17

TOTAL (rd. 12 Ia 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+18)

19

392.311

406.867

B.

ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

20

7.439

7.036

2, Producția in curs de execuție

21

3. Produse finite si mărfuri

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

7.439

7.036

II. CREANȚE

1. Creanțe comerciale

25

421.704

413.869

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate

26

3. Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

27

4. Alte creanțe

28

140.265

87559

JUDEȚ: Prahova

FORMA DE PROPRIETATE:

PERSOANA JURIDICA: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATE PREPONDERENTA

ADRESA: Piața Victoriei, nr.17

(denumire grupa CAEN): Servicii de administrație publica generala

TELEFON: 0244541071

COD GRUPA CAEN: 8411

NUMĂR DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J29/378/1991

COD UNIC DE INREGISTRARETISGALA: RO1343872

Denumirea elementului

Nr. rd.

1 ianuarie v 2012

A

B

1

5, Capital subscris si nevarsat

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

561.969

501.428

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate

31

2. Alte investiții pe termen scurt

32

10.935.146

1.735.207

TOTAL (rd. 31 la 32)

33

10.935.146

1.735.207

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

34

3.616.126

913.818

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

15.120.680

3.157.489

C.

CHELTUIELI IN AVANS

36

6.420

8.143

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit

38

3. Avansuri încasate in contul comenzilor

39

4. Datorii comerciale - furnizori

40

189.356

209.300

5. Efecte de comerț de plătit

41

6. Sume datorate entităților afiliate

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

44

3.721.226

690.119

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

3.910.582

899.419

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE

(rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

11.216.518

2.266.213

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

11.608.829

2.673.080

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit

49

3. Avansuri încasate in contul comenzilor

50

4. Datorii comerciale - furnizori

51

5. Efecte de comerț de plătit

52

6. Sume datorate entităților afiliate

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

54

Denumirea elementului

Nr. rd.

1 ianuarie"^ 2012

31decunbri6

^-..72011^'.

A

B

I

■ r.v

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

H.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare

57

2. Provizioane pentru impozite

58

3. Alte provizioane

59

38.445

34.749

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

38.445

34.749

I.

VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investiții

61

2.960.002

2. Venituri înregistrate in avans-total (rd. 63 + 64), din care:

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

64

3. Venituri in avans aferente activelor primate prin transfer de la clienti(ct.478)

65

Fond comercial negativ

66

TOTAL (rd. 61 + 62+65+66)

67

2.960.002

J.

CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat

68

2. Capital subscris nevarsat

69

3, Patrimoniul regiei

70

1.006.592

1.006.592

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerecetare-dezvoltare(ct.l018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

1.006.592

1.006.592

II. PRIME DE CAPITAL

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale

75

201.318

201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

77

4. Alte rezerve

78

4.192.816

921.563

TOTAL (rd. 75 Ia 78)

79

4.394.134

1.122.881

Acțiuni proprii

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

SoldC

83

57.823

68.389

Sold D

84Denumirea elementului

Nr. rd.

Son,

1 ianuarie 2012

\3r’4-ece>nbrie

A

B

1

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI

FINANCIAR

SoldC

85

3.152.323

440.469

Sold D

86


Repartizarea profitului

87

490

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79-80+81 -82+83-84+85-86-87)

88

8.610.382

2.638.331

Patrimoniul public

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)

90

8.610.382

2.638.331

Situațiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de către:

Semnătură

Stampila unitatiiîntocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan

Semnătură

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)
c*

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul finaricia^y } 7

2on\c«\

v;>..2oi/2z /

A

B

I

1.

Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)

01

9.919.070:

Producția vanduta

02

9.919.070

Venituri din vanzarea mărfurilor

03

Reduceri comerciale acordate

04

" ■■-■■■■ -................-.....

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

06

2.

Venituri aferente costului producției in curs de execuție

SoldC

07

SoldD

08

3.

Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

09

4.

Alte venituri din exploatare

10

36.458

25.794

din care, venitul din fondul comercial

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10)

12

9.955.528

6.554.582

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

13

105.529

106.355

Alte cheltuieli materiale

14

32.147

28.185

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

15

97.707

93.991

c) Cheltuieli privind mărfurile

16

Reduceri comerciale primite

17

6

Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:

18

4.710.885

4.677.370

a) Salarii si indemnizații1

19

3.706.743

3.668.701

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

20

1.004.142

1.008.669

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)

21

70.100

78.269

a.l) Cheltuieli

22

70.100

78.269

a.2) Venituri

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 -26)

24

614

b.l) Cheltuieli

25

615

b.2) Venituri

26

1

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

1.971.677

1.385.714

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

28

1.846.228

1.285.760

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

29

83.765

36.365

8.3. Alte cheltuieli

30

41.684

63.589

Cheltuieli cu dobânzile de refmantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-86.243

-3.696

- Cheltuieli

33

38.445

34.749

- Venituri

34

124.688

38.445

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)

35

6.902.416

6.366.188

8.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 12 - 35)

36

3.053.112

188.394

- Pierdere (rd. 35 -12)

37

9.

Venituri din interese de participare

38

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

39

10.

Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

40

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

41

11.

Venituri din dobânzi

42

534.417

342.459

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

43

Alte venituri financiare

44

742.250

39

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.276.667

342.498

12.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile deținute ca active circulante (rd. 47-48)

46

- Cheltuieli

47

- Venituri

48

13.

Cheltuieli privind dobânzile

49

41.523

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare

51

550.966

10

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

592.489

10

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

684.178

342.488

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

55

3.737.290

530.882

- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)

56

15.

Venituri extraordinare

57

16.

Cheltuieli extraordinare

58


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Ila-qA (        ,

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

11.232.195

6.897.080

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

7.494.905

6.366.198

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:

- Profit (rd. 61 -62)

63

3.737.290

530.882

- Pierdere (rd. 62-61)

64

18.

Impozitul pe profit

65

584.967

90.413

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

66

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 65 - 66)

67

3.152.323

440.469

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66);(rd. 65 + 66 - 63)

68

Situațiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de către:

Semnătură

Stampila unitatiiîntocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan


SC PETROUTILAJ SA CAMPINA SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)


2012

Denumirea elementului

Sold la

1 ianuarie 2012

Creșteri

Reduceri

Sold Ia

31 decembrie 2012

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

Capital subscris

Patrimoniul regiei

1.006.592

1.006.592

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

201.318

201.318

Rezerve statutare sau contractual

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve din profitul net

4.192.816

1.575.663

1.575.663

4.863.300

905.179

Alte rezerve

16.384

16.384

16.384

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2009

SoldC

16.384

16.384

16.384

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC

41.439

3.II0.394

3.151.833

3.151.833

1.575.663

0

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai

SoldC

puțin IAS 29

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

0

73.522

5.133

68.389

SoldD

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor

SoldC

contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

SoldD

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

3.152.323

440.469

3.152.323

3.151.83^

SoldD

Repartizarea profitului

-490

-490

[/. L

Z-fer-, ..

il‘ a

Total capitaluri proprii

8.610.382

5.216.432

4.743.880

11.188.483

474 W


Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situațiile financiare.SC PETROUTILAJ SA CAMPINA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON”), daca nu este specificat altfel)

Soldul rezervelor constituite din profitul net s-a diminuat cu suma de 4.863.300 lei. Aceste rezerve au reprezentat parte din contribuția proprie a regiei ce s-a regăsit intr-un exces de lichiditate in conturi bancare după achitarea completa a imprumutului extern si a tuturor cheltuielilor accesorii acestuia. Suma mai sus menționata a fost restituita Primăriei Ploiești care asigurase aproape in totalitate lichiditățile pentru rambursarea obligației prin restituirea integrala a impozitului pe profit si a varsainintelor din beneficii pe perioada de restituire a imprumutului BERD.

Situațiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013,de către:

Director,

Numele si prenumele Jr. Vasile NacuÎntocmit,

Numele si prenumele

Ec. Tudora Stan

Semnătură


Nr. de inregistrare in organismul profesionalNotele de la 1 la 10 fac parte integranta din situațiile financiare.Metoda indirecta

Denumirea elementului

Exercitiul^financiiir     i

2011

'^2012.'-

A

1

2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

Profit brut

3.737.290

530.882

Ajustări pentru:

Amortizare si ajustări de depreciere privind imobilizările corporale si necorporale

70.100

78.269

Ajustări de depreciere privind imobilizările financiare

Ajustări de depreciere privind activele circulante

Venituri din reversarea provizioanelor

-38.445

Cheltuieli cu provizioanele

34.749

Veniturile din dobânzi

-534.417

-342.459

Cheltuieli privind dobânzile

41.523

0

Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar

-463.467

-24

Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizărilor corporale si necorporale

Profitul din exploatare înainte de schimbări in capitalul circulant

2.851.029

262.972

Descreștere / (Creștere) a creanțelor comerciale si de alta natura

6.990.290

65.674

(Creștere) / Descreștere a stocurilor

-6.073

403

(Crestere)/descrestere a cheltuielilor in avans

1.494

-1.723

(Descreștere) / Creștere a datoriilor comerciale si de alta natura

-4.314.522

-3.016.296

Impozit pe profit plătit

-935.755

-63.440

Numerar generat din activitati de exploatare

4.586.463

-2.752.410

Fluxuri de numerar din activitati de investiție:

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări necorporale

-2.468

-8.270

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-202.102

-84.555

Incasari de la Consiliul Local pentru plăti BERD

7.904.238

0

Plăti la Consiliul Local _sume primite pentru rambursarea imprumutului BERD

-2.960.001

Plăti la Consiliul Local _ rezerve din profitul net alocate drept contribuție proprie de RASP pentru rambursarea imprumutului BERD in exces fata de necesitați

-4.863.300

Numerar net din activitati de investiție

8.234.085

-7.573.667

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare:

Dobânzi plătite

-41.523

Rambursări de împrumuturi

-4.228.002

Varsaminte din profitul net

-7.102.960

-1.576.170

Flux de numerar net din activitati de finanțare

-11.372.485

-1.576.170

Descreșterea / creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

1.448.063

-11.902.247


Denumirea elementului

Exercițiul financiar

201 hV

2012

A

1

2

Numerar si echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

X

13.103.209

14.551.272

Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

14.551.272

2.649.025

Situațiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de către:

Director,

Numele si prenumejCv Jr. Vasile Nacu


întocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan

• Semnătură


NOTA 1: Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Valoare contabila neta

Sold la 1 ian 2012

Creșteri

Reevaluare

Casari

Transfer

Sold la

31 dec 2012

Sold la 1 ian 2012

Amortizare

Reduceri sau reluări

Casari

Transfer

Sold la 31 dec

2012

Sold la

1 ian

2012

Sold la

31 dec

2012

0

1

2

3

4

5

5=1+2 +3-4-5

6

7

8

9

10

11=6 + 7 -8-9-10

12=1-6

13=5-11

a) Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial

Alte imobilizări necorporale

64.002

8.270

11.521

60.751

58.123

6.150

11.522

52.751

5.879

8.000

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

Total imobilizări necorporale

64.002

8.270

11.521

60.751

58.123

6.150

..

11.522

52.751

5.879

8.000

b) Imobilizări corporale

Terenuri si amenajari teren

Construcții

316.523

316.523

23.567

19.972

43.539

292.956

272.984

Echipamente tehnologice si mașini

536.955

80.487

10.617

426

606.399

455.378

49.339

10.617

426

493.674

81.577

112.725

Alte imobilizări corporale

18.845

6.518

452

133

24.778

9.396

2.809

452

133

11.620

r^U-158

Avansuri si imobilizări in curs

2.450

370

2.080

0

1

Total imobilizări corporale

874.773

87.005

11.439

2.639

947.700

488.341

72.120

11.069

559

// '

7'"

548.833

■r38'fel^

c

c) Imobilizări financiare

_

TT -

, .O

Total

938.775

95.275

22.960

2.639

1.008.451

546.464

78.270

22.591

559

601.584

ț ^4qj^867

Imobilizările, altele decât construcțiile sunt prezentate in bilanț la cost istoric. Imobilizările corporale- construcții- reprezintă investiții efectuate la clădirile aflate in administrarea regiei. Clădirile si terenurile aflate in administrarea regiei sunt prezentate detaliat in Nota nr.l, subpunctul 1.2, Nota 10, pct.7. Investițiile făcute la clădirile aflate in administrarea regiei au fost reevaluate la aceeași data la care au fost transmise reevaluate clădirile si terenurile aflate in administrarea Regiei.Nu au rezultat creșteri de valoare.

NOTA 1: Active imobilizate (continuare)


 • 1.1. Imobilizări necorporale

La data de 31 decembrie 2012, regia inregistreaza imobilizări necorporale nete in suma de 8000 lei, reprezentând in principal licențe, programe informatice.

Licențele se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor in cadrul regiei.

Programele informatice se amortizează pe cinci ani.

 • 1.2. Imobilizări corporale


Regia nu deține in proprietate construcții. Sumele înregistrate in conturi de imobilizări corporale -construcții - reprezintă cheltuieli efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare nr. 11767/ 25.05.2009 incheiat intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si R.A.S.P. Ploiești. Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale se incadreaza in prevederile pct. 8.2.3.3, (106,107) din Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare. Aceste cheltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului , deoarece îndeplinesc criteriul de recunostere ca activ imobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de întreținere si funcționare a activului. Amortizarea fiscala se recuperează in conformitate cu art.24 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, alin. (11), litera b) " pentru cheltuielile cu investițiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, după caz;"

Investițiile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

1 ianuarie 2012

31 decembrie 2012

Cost

316.523

316.523

Ajustări de valoare cumulate

23.568

43.539

Valoare contabila neta

292.955

272.984


Investițiile efectuate la clădiri au fost reevaluate la 31.12.2011 cu personalul regiei. Nu s-a constatat nici o diferența la valoare justa fata de costul inițial.

Metoda de calcul a fost - valoare justa.

Reevaluarea nu a afectat contul de profit si pierdere.

Regia nu deține active achiziționate in leasing financiar.

 • 1.3. Imobilizări financiare

RASP Ploiești nu deține Imobilizări financiare la 31.12.2011 si la 31.12.2012.

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

 • 1.4. Deprecierea activelor imobilizate


Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta inregistrata la data bilanțului pentru imobilizările corporale depreciabile. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage înregistrarea unei ajustări pentru depreciere. Luând in considerare rezultatele operaționale obținute si gradul de utilizare a capacitatilor de producție pe parcursul anului 2012, RASP nu a decis înregistrarea la data bilanțului a vreunei ajustări pentru deprecierea echipamentelor de producție.


Director,

Numele si prenumele Jr. Vasile Nacu

Semnătură

Stampila unitatii

întocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan


Semnătură
NOTA 2: Provizioane

Denumirea provizionului

Sold la

1 ianuarie 2012

Transfer in cont

T ransjeri-din cont

UN

L 0

Sidecembrie 2012

Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru garanții acordate clientilor

Provizioane pentru restructurare

Provizioane pentru pensii si alte obligații similare

Provizioane pentru contracte oneroase

Provizioane pentru participarea personalului la profit

36.409

27.166

36.409

27.166

Provizioane pentru contribuții obligatorii pentru participarea personalului ia profit

7.583

0

7.583

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

2.036

0

2.036

0

Total

38.445

34.749

38.445

34.749


In vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit Ordonanței Guvernului nr.64/200l, cu modificările si completările ulterioare, R.ASP a recunoscut ca provizion costul previzionat al acestora calculat in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul regiei, in exercițiul financiar de referința (2012). Provizionul aflat in sold la 01.0l.20l2 a fost reluat la venituri la data acordării primelor reprezentând participarea personalului la profil, acordate potrivit legii pentru anul 20ll. In sold la 3l.l2.20l2 se inregistreaza suma de 27166 lei provizion estimat pentru prime reprezentând participarea personalului la profit pentru anul 2012. ( pct I9l din Ordinul 3055/2009). Provizionul va fi reluat la venituri la data acordării efective in anul 2013.


Calcul provizion pentru participarea personalului la profit :

Date de fundamentare

Nr.existent in 2012

Număr mediu conform statistica

Fd.sal.de baza realizat in 2012

149.598

149.598

Nr.med.de pers.

104

95

Sal.de baza med.lunar realizat

1.438

1.575

Fd.maxim de participare a salariatilor la profit

149.598

149.598

10% din profitul net

50.886

50.886

Fd.participare a salariatilor la profit prevăzut in BVC

27.166

27.166

Obligații fiscale aferente                  27,91%

7.583

7.583


RASP a analizat si nu a considerat necesar sa inregistreze alte categorii de provizioane.

Director,

Numele si prenumele

Jr. Vasile Nacu

Semnătură si stampilÎntocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan
NOTA 3: Repartizarea profitului

Repartizarea profitului

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar

Rezultat reportat de repartizat la începutul exercițiului financiar

0

68.389

Profit net de repartizat

3.152.323

440.469

- a) rezerva legala

490

0

- b) alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege;

- c) acoperirea pierderii contabile;

- d) alte repartizări prevăzute de lege

-e) participarea salariatilor la profit; (societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin BVC obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajați lor lor in relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercițiul financiar de referința);

36.409

27.166

-f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome.

1.576.170

457.972

-g ) Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare;

1.575.662

50.886


Potrivit art.l, alin.4 din OG nr 64/2001, cu modificările si completările ulterioare , regiile autonome vireaza varsamintele la bugetul de stat sau local, după caz, in termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.


Potrivit aceleeasi reglementari, in termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea regiei are obligația instiintarii autoritatilor publice sub autoritatea carora funcționează asupra cuantumului varsamintelor la bugetul de stat sau local, după caz, in vederea inregistrarii acestor creanțe in contabilitatea autoritatilor respective.

Pana la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului, conducerea regiei autonome va declara sumele de mai sus la organele teritoriale ale Agenției Naționale de Administrație Fiscala, respectiv organele de control ale administrației publice locale, după caz, in vederea urmăririi incasarii varsamintelor la bugetul de stat sau local.

Va rugam sa aprobați repartiția profitului net asa cum a fost solicitata de CA in conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001, cu modificările si completările ulterioare.


NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Exercițiul financiar

201 1

Exercițiul financiar

2012

1. Cifra de afaceri neta

9.919.070

6.528.788

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)

6.902.416

6.366.188

3. Cheltuielile activitatii de baza

6.902.416

6.366.188

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuieli indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

3.016.654

162.600

7. Cheltuieli de desfacere

8. Cheltuieli generale si de administrație

9. Alte venituri din exploatere

36.458

25.794

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

3.053.112

188.394


Director,

Numele si prenumele Jr. Vasile Nacu
NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor

 • 5.1 Creanțe

La 31 decembrie 2012 creanțele Societății sunt după cum urmeaza:Creanțe

1 ianuarie

2012

31 decembrie

2012

Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2012

Sub 1 an

Peste 1 an

Creanțe comerciale

1

Creanțe comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate

0

77.182

77.182

2

Clienti_ facturi de întocmit _ entitati afiliate

-46.364

-111.449

-111.449

3

Creanțe comerciale -terti

13.597

13.755

13.755

4

Clienti facturi de întocmit terti

454.471

434.381

434.381

5

Total creanțe comerciale

421.704

413.869

413.869

6

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale

7=5-6

Creanțe comerciale, net

421.704

413.869

413.869

Alte creanțe si debite

8

Sume de încasat de la entitatile afiliate

9

Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate

10

Alte creanțe si debite

140.265

87.559

87.559

11

Total alte creanțe

140.265

87.559

87.559

12

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

13=11-

12

Alte creanțe, net

140.265

87.559

87.559

14

Capital subscris si nevarsat

15

Total creanțe comerciale si alte creanțe

561.969

501.428

501.428


In baza unui contract de prestări servicii incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, RASP Ploiești asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de încălzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, urmărirea si monitorizarea activitatii desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate .

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții, inclusiv relația cu operatorii selectați in domeniul distribuției de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate.

Creanța comerciala_ cu entitati afiliate/alte parti legate_ in suma de 77.182 lei si Clienti_ facturi de întocmit _ entitati afiliate in suma de (111.449 lei) deriva din relația comerciala ce se derulează cu Primăria Ploiești in baza contractului sus menționat.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor (continuare)

 • 5.1 Creanțe (continuare)


Regia facturează lunar primăriei in aceasta situație Cheltuielile bugetate in BVC pentru si se regularizează trimestrial/anual la nivelul cheltuielilor efective, fara cota de profit.

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.


Linia de alte creanțe net este detaliata in tabelul următor:

Creanțe

l ianuarie 2012

31 decembrie

2012

Termen de lichiditate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Avansuri acordate personalului

400

0

0

Contribuții si indemnizații

21.817

14.904

14.904

Impozit pe profit de recuperat

103.483

9.475

9.475

TVA de recuperat

2.944

0

0

TVA neexigibil facturi nesosite

2.647

19.777

19.777

TVA neexigibil facturi de intocmit

8.974

21.571

21.571

Alte creanțe cu bugetul statului

0

19.662

19.662

Debitori

0

2.170

2.170

Total alte creanțe

140.265

87.559

87.559

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

Alte creanțe, net

140.265

87.559

87.559

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor (continuare)

 • 5.2 Datorii

La31 Decembrie 2012 datoriile regiei sunt după cum urmeaza:


Datorii

Sold la

1 ianuarie 2012

Sold la 31 decembrie 2012

Termen de exigibilitate pentru soldul de Ia 31 decembrie 2012

Sub 1 an

1-5 ani

Peste

5 ani

1

împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

2

Sume datorate instituțiilor de credit

3

Avansuri incasate in contul comenzilor

4

Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate

5

Datorii comerciale - furnizori terti, din care:

189.356

209.300

209.300

Furnizori producție

175.677

107.116

107.116

Furnizori facturi nesosite

13.679

102.184

102.184

6=3+4+5

Total datorii comerciale

189.356

209.300

209.300

7

Efecte de comerț de plătit

8

Sume datorate entităților 23ffiliate

9

Sume datorate entităților cu interese de participare si alte parti legate

10

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurări sociale

3.721.226

690.119

690.119

11

Total

3.910.582

899.419

899.419


Datoriile comerciale reprezintă datorii curente obișnuite pentru desfasurarea activitatii de producție si investiții.

Sumele incluse pe linia „Alte datorii” sunt prezentate detaliat in Nota 5.3.

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor (continuare)

 • 5.3 Datorii (continuare)

Linia de alte datorii este detaliata in tabelul următor:


Datorii

Sold la

1 ianuarie 2012

Sold la

31 decembrie 2012

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Salarii si datorii asimilate

200.459

188.034

188.034

Rețineri din salarii

6.104

7.263

7.263

Alte datorii in legătură cu personalul

3.309

3.404

3.404

Contribuții sociale

170.298

212.429

212.429

TVA de plata

58.814

120.939

120.939

TVA neexigibila facturi de intocmit

88.581

84.074

84.074

Impozit pe salarii

53.112

67.493

67.493

Alte taxe

366

350

350

Creditori diverși

1.000

1.000

1.000

Fond de risc pentru creditul extern BERD

3.139.183

0

0

Impozit pe profit de plata

0

5.133

5.133

Total

3.721.226

690.119

690.119

împrumutul BERD a fost rambursat integral in anul 2011. Fondul de risc pentru creditul extern a fost regularizat la termen, cu Ministerul de Finanțe, in anul 2012.

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situează in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.


Director,

Numele si prenum Jr. Vasile Nacu


Semnătură

Stampila unitatii


întocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan

T

Semnhtura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON:), daca nu este specificat altfel)

Nota 6: Principii, politici si metode contabile

 • 6.1. Principii contabile semnificative


Situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie’ 2ph2^auv'foșfin tocmi te in conformitate cu următoarele principii contabile:                             ’ '    ”


Principiul continuității activității

Regia isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.


Principiul permanentei metodelor

Regia aplica aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situațiilor finaciare s-a tinut seama de:

 • •  toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;

 • •  toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercițiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul intangibilitatij exercițiului

Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificație

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)


Valoarea elementelor de bilanț si de cont de profit si pierdere care sunt precedateddc'ifrearabe\|5B combinata daca:

 • (a) acestea reprezintă o suma nesemnificativa

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

 • 6.2. Moneda de raportare


Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

 • 6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI, întocmite in conformitate cu:

 • •   Legea contabilității 82/1991 (republicata 2009), cu modificările ulterioare;

 • •   Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare(„OMF 3055/2009”)

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •   Cont de profit si pierdere;

 • •  Situația fluxurilor de numerar;

 • •   Situația modificării capitalurilor proprii;

 • •   Note explicative la situațiile financiare;


Situațiile financiare se refera doar la REGIEA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare (continuare) (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale „Regiei” si conform OMF 3055/2009.

  înregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situații financiare sufiTefectuate in lei


Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.


 • 6.4. Situații comparative

Situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2012 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2011.In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

 • 6.5. Utilizarea estimărilor contabile întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMF 3055/2009, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si supoziții care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea deviri cunoscute.

 • 6.6. Continuitatea activitatii


Prezentele situații financiare au fost intocmite in baza principilui continuității activitatii, care presupune ca Regia isl va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuității activitatii in întocmirea situațiilor financiare este justificat.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.7. Conversii valutare


Tranzacțiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data tranzacției.

Tranzacțiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzacției. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la data situațiilor financiare.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt înregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/USD si LEU/EUR la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012, au fost după cum urmeaza:

Moneda

31 decembrie 2011

31 decembrie 2012

LEU/USD

3.3393

3.3575

LEU/EUR

4.3197

4.4287

6.8. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt înregistrate ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere in momentul in care sunt realizate.

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare

Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuiala atunci când simt generate.

Cheltuilile de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaște ca imobilizare necorporala numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele următoare:

 • a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizării necorporale, astfel încât aceasta sa fie disponibila pentru utilizare sau vanzare;

 • b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;

 • c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;

 • d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenta unei piețe pentru producția generata de imobilizarea necorporala ori pentru imobilizarea necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale;

 • e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;

i) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale pe perioada dezvoltării sale

Cheltuielile de dezvoltare sunt amortizate liniar intr-o perioada de 5 ani din momentul utilizării pentru considerente comerciale/ durata ciclului de viata a produsului respectiv.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ('RON”), dacanueste specificat altfel)


Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.8 Imobilizări necorporale (continuare)

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. In aceasta situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Brevetele, licențele si alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

 • 6.9. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea


Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si funct onare.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.


Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul asigurării utilizării continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.

Imobilizările corporale in curs de execuție se trec in categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea in folosința sau punerea in funcțiune a acestora, după caz.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, în scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.9 Imobilizări corporale (continuare)

Costul / Evaluarea (continuare)


In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Regia are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Regia recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabila a pârtii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile.

Când Regia stabilește ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectuează imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevlauta, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu exista nicio piața activa pentru acel activ. O grupa de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natura si utilizări similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinata prin referința la o piața activa, valoarea activului prezentata in bilanț trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Reevaluările de imobilizări corporale sunt făcute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substanțial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilanțului.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu lima următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

In cazul in care imobilizările corporale sunt trecute in conservare, entitatea înregistrează in contabilitate o cheltuiala corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatata.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizează. Amenajările de terenuri se amortizează liniar pe o perioada de 10 ani

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.


Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere„castigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.

Compensații de la terți

In cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achiziționarea sau construcția ulterioara de active fiind operațiuni economice distincte se înregistrează ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidențiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a incasa compensațiile se evidențiază pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

 • 6.10.   Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitatile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investiții deținute ca imobilizări si alte împrumuturi.

Imobilizările financiare achiziționate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare deținute in scopul tranzacționării si incluse in active circulante. Investițiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intenția si posibilitatea de a le păstră pana la scadenta sunt clasificate ca investiții păstrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizările deținute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vândute ca urmare a necesităților de lichiditate sau a schimbărilor ratelor dobânzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizări sunt incluse in active imobilizate, cu excepția situației in care conducerea are intenția de a le păstră pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilanțului sau este necesar sa fie vândute pentru a obține capital de exploatare, situații in care sunt incluse in active circulante.

Imobilizările financiare se înregistrează inițial la costul de achiziție sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora. Imobilizările financiare se înregistrează ulterior la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.11.  Vanzarea si închirierea unui activ pe termen lung


Vânzările unui activ pe termen lung, cu închirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata diferit in funcție de tipul contractului de leasing incheiat intre parti:

 • •   in cazul unui contract de leasing financiar, nu se înregistrează vanzarea mijlocului fix deoarece respectiva tranzacție nu este o vanzare, ci o tranzacție de finanțare. Ca urmare, se evidențiază in contabilitate finanțarea locatarului de către locator (ex: intrarea de numerar si datoria pe temen lung)

 • •   in cazul unui contract de leasing operațional, locatarul isi înregistrează atat vanzarea mijlocului fix către locator, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform contractului.

 • 6.12. Deprecierea activelor imobilizate


Valoarea contabila a activelor Societății, altele decât stocurile este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin Înregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. Imobilizările necorporale trebuie sa faca obiectul ajustărilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilanțului, daca se estimează ca reducerea valorii acestora este permanenta .

Calculul valorii recuperabile

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea.


Valoarea recuperabila a altor active este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizând o rata de actualizare înainte de impozitare care reflecta evaluările curente de piața cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu generează independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii aparține.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investiții făcute de către Regie in instrumente financiare sau unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.12 Deprecierea activelor imobilizate (continuare)


O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in măsură in care valoarea contabila a acti^ailu£n&>depaseste valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

In contextul economic actual afectat de criza financiara internaționala Regia a analizat sursele interne si externe de informații si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere a activelor. Prin urmare Regia a făcut estimarea valorii recuperabile a imobilizărilor corporale. Ca urmare a exercițiului efectuat a rezultat ca nu este necesara înregistrarea unui provizion de depreciere a activelor.

 • 6.13. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, producția in curs de execuție, semifabricatele, produsele finite, mărfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si ambalajele.

In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricație, destinate vanzarîi (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuințe, etc.). De asemenea, in cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignație la terti, care se înregistrează distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Producția in curs de execuție se determina prin inventarierea producției neterminate la sfârșitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de producție.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

Costul produselor finite si a producției in curs de execuție cuprinde cheltuielile directe aferente producției, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de producție, precum si cota cheltuielilor indirecte de producție alocata in mod rațional ca fiind legata de fabricația acestora.

Costul stocurilor se determina in raport cu situația data pe baza costului standard, al metodei identificării specifice sau in cazul in care sunt produse cu amănuntul pe baza preturilor cu amănuntul.

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este prețul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfășurării normale a activitatii, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarîi.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu mișcare lenta sau cu defecte.

 • 6.14. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate la suma inițiala a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.15. Investiții financiare pe termen scurt


Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către Regie în vederea realizării untiTprofit intr-o perioada de timp mai mica decât un an. Acestea sunt depozite pe termen scurt, obligațiuni ca si valori imobiliare achiziționate pentru a fi revandute intr-o perioada scurta de timp. Investițiile pe termen scurt in titluri de participare admise la tranzacționare pe o piața reglementata sunt evaluate la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzacționare, in timp ce cele netranzactionate sunt inregistrate la valoarea de achiziție mai puțin eventualele ajustări pentru pierdere in valoare.

 • 6.16. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei fiind inregistrate la cost. Descoperitul de cont este inclus in bilanț in cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.


Pentru situația fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont. In bilanț, descoperitul de cont este prezentat in datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de un an - sume datorate instituțiilor de credit

 • 6.17.   împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obținerii împrumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada împrumutului atunci când sunt semnificative.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa împreuna cu dobanda preliminată la data bilanțului contabil in „Sume datorate instituțiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

 • 6.18. Datorii


Obligațiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către Regie.

Pentru datoriile exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz

 • 6.19. Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Regiei toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe deținute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achiziție a mijloacelor fixe finanțate prin leasing. Plățile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este înregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ('!RON"), daca nu este specificat altfel)


Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Leasing operațional


Contractele de leasing in care o porțiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor aso         prietatii sunt

retînute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operațional Plățile aferente unui contract de leasing operațional sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

 • 6.20. Provizioane


Provizioanele sunt recunoscute atunci când Regia are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care Regia ar plati-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piața ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

6.20 Provizioane (continuare)

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Provizioane pentru Restructurare


Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in următoarele situații:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii; închiderea unor sedii ale entitatii;

modificări in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii

Regia recunoaște in contabilitate un provizion pentru restructurare in măsură in care următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

 • a)  Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipulează activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locații afectate de planul de restructurare, numărul aproximativ de angajați care vor primi compensații pentru încetarea activitatii, distribuția si posturile acestora, cheltuielile implicate, si data de la care se va implementa planul de restructurare;

 • b)  Regia a determinat apariția unei așteptări privind realizarea restructurării prin începerea implementării acelui plan sau prin anunțarea principalelor sale caracteristici celor afectați de acesta.

Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii. Pierderile operaționale viitoare nu sunt pro vizionate.

Provizioane pentru garanții

Un provizion pentru garanții este recunoscut atunci când produsele sau serviciile acoperite de garanție sunt vândute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informații istorice cu privire la garanțiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecăruia.

 • 6.21. Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Regia efectuează plăti către statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toți salariatii regiei sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecința, nu are nicio obligație in ceea ce privește pensiile. In plus, Regia nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariati.


6.22. Subvenții


Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare Ia valoarea justa, se înregistrează in contabilitate ca subvenții pentru investiții si se recunosc in bilanț ca venit amanat. Venitul amanat se înregistrează in contul de profit si pierdere pe măsură înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleași perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

 • 6.23. Rezerve legale

Se constituie in proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului pana când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.24.   Varsaminte din profitul netVarsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

 • 6.25.   Rezultat reportat

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după ședința Consiliului Local Prahova , care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

 • 6.26.   Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Regie sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii si sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile,,.

In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justa numai in situațiile financiare consolidate.

 • 6.27.  Venituri

Veniturile din vanzarea bunurilor

Veniturile din vanzari de bunuri se înregistrează in momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau in alte condiții prevăzute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienti.

Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • a) Regia a transferat cumpărătorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

 • b) Regia nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in cazul deținerii in proprietate a acestora si nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;

 • c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;

 • d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției sa fie generate către entitate; si

 • e) costurile tranzacției pot fi evaluate in mod credibil.

Pentru stocurile la dispoziția clientului, se considera ca transferul proprietății bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispoziția clientului reprezintă o operațiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietății bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile


Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior ițîHufcșrii^ indife£cnt'Z de perioada la care se refera, se evidențiază distinct in contabilitate (contul 709 ^mc^iog^iri^ciale  acordate"), pe seama conturilor de terti. In cazul in care reducerile comerciale reprezîhfâ^evenimente ulterioare datei bilanțului, acestea se înregistrează la data bilanțului in contul 408 “Furnizori- facturi nesosite“, respectiv contul 418 ”Clienți -facturi de intocmit“, și se reflecta in situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilanțului

Momentul când are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in funcție de termenii individuali din contractele de vanzare.

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție.

Venituri din redevente, chirii, dobânzi si varsaminte din profitul net

Acestea se recunosc astfel:

 • a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;

 • b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;

 • c) varsamintele din profitul net se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le incasa.

 • 6.28.  Impozite si taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

 • 6.29.   Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la întocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative.

Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

 • 6.30. Parii afiliate si alte parii legate


In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societăți daca se afla sub controlul acelei societăți.

Controlul exista atunci când societatea - mama îndeplinește unul din următoarele criterii:


 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei societăți;

 • b) este acționar sau asociat al unei societăți iar majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții in cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul întocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat al societății si deține singura controlul asupra majorității drepturilor de vot ale [acționarilor sau asociaților], ca urmare a unui acord încheiat cu altî acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societăți si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societăți, in temeiul unui contract încheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societății permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societății;

 • f) este acționar sau asociat al societății si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere si de supraveghere ale Societății;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

 • a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

 • •   controlează sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include socîetatile-mama, filialele sau filialele membre);

 • •   are un interes in respectiva entitate, care îi oferă influenta semnificativa asupra acesteia; sau

 • •   deține controlul comun asupra celeilalte entitati;

 • b) reprezintă o entitate asociata a celeilalte entitati;

 • c) reprezintă o asociere în participatie in care cealalta entitate este asociat;

 • d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;

 • e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);

 • f) reprezintă o entitate care este controlata, controlata in comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana menționata la lit. d) sau e); sau

 • g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatîlor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricărei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheîe din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.


Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care influențeze sau sa fie influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea si includ:

 • a)  copiii și soția sau partenerul de viața al persoanei respective;

 • b)  copiii soției sau ai partenerului de viața al persoanei respective; si

 • c)  persoanele aflate in intreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viața al acestei persoane.

O entitate publică raportoare este scutită de cerințele de prezentare a informațiilor referitoare la tranzacțiile cu părțile legate și soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu:

 • a)  un guvern care are control, control comun sau influență semnificativă asupra entității raportoare; Și

 • b)  o altă entitate care este parte legată deoarece același guvern are control, control comun sau influență semnificativă atât asupra entității raportoare, cât și asupra celeilalte entități.

O entitate publică este o entitate controlată sau controlată în comun de către guvern sau asupra căreia guvernul exercită o influență semnificativă.

Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agențiile guvernamentale și la alte organisme similare de la nivel local, național sau internațional.

Dacă o entitate raportoare aplică scutirea prevăzută mai sus aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte legate de tranzacții și soldurile scadente aferente, menționate la același alineat:

 • a)  denumirea guvernului și natura relației acestuia cu entitatea raportoare (adică control, control comun sau influență semnificativă);

 • b)  următoarele informații, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situațiilor financiare ale entității să înțeleagă efectul tranzacții ar cu părțile legate, asupra situațiilor sale financiare:

 • c)  natura și valoarea fiecărei tranzacții semr ficativc în mod individual; și

 • d)  pentru alte tranzacții care sunt semnificative în mod colectiv, dar nu în mod individual, o indicare calitativă sau cantitativă a importanței lor.


  Semnătură

  Stampila unitatiiîntocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudpra Stan

Semnătură

NOTA 7: Participatii si surse de finanțare

Patrimoniul regieiSemnătură

Stampila unitatiiDE SERVICII *


PUBLICE R.A- jCÎntocmit,

Numele si prenumele Ec. Tiidora StanSold la

1 ianuarie 2012

Sold la

31 decembrie 2012

RON

RON

Valoare patrimoniului regiei

1.006.592

1.006.592

NOTA 8: Informații privind salariatii, Membrii organelor de administrație si Conducere

8.1. Administratorii si directorii


In timpul anului 2012, Regia a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat):

2011

2012

Membri ai C.A.

4.162

22.230

Directori

52.234

45.146

Total

56.396

67.376

La 3 1 decembrie 2012, Regia nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foștii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfârșitul anului 2012, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive.

La încheierea exercițiului financiar nu exista garanții sau obligații viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

8.2. Salariati

Numărul mediu al salariatilor a evoluat după cum urmeaza :

2011

2012

Număr mediu de salariati

95 1

95

Număr efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

96

99

Cheltuielile cu personalul si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2011 si 2012 sunt următoarele:

2011

2012

Salarii si indemnizații

3.706.743

3.668.701

Cheltuieli cu asigurările sociale

1.004.142

1.008.669

Total

4.710.885

4.677.370


întocmit,

Numele si prenumele Ec. Tumora Stan


Semnătură


NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-fînanciari

I. Indicatori de lichiditate                                             2011

Lichiditate generală

Active circulante(A)                                             15.120.680

Datorii pe termen scurt(B)                                        3.910.582

A/B - în număr de ori                                               3,87


3.157.489

899.419

3,51


Indicatorul lichidității imediate(test acid)

Active circulante(A)

15.120.680

3.157.489

Stocuri(B)

7.439

7.036

Datorii pe termen scurt(C)

3.910.582

899.419

(A-BJ/C - în număr de ori

3,86

3,50

Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se încadrează în limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente din activele curente, în principal din creanțe și lichidități.

 • II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat(A)

Capital propriu (B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)

0             0

8.610.382    2.638.331

0,00          0,00Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A)

3.778.813

530.882

Cheltuieli privind dobânzile(B)

41.523

0

A/B

91,01

0


Raia îndatorării Datorii totale(A) Pasiv total(B) A/B* 100


3.910.582

15.519.411

25,20


899.419

3.572.499

25,17


Riscul financiar Datorii totale(A) Capital propriu (B) A/B* 100


3.910.582

8.610.382

45,42


899.419

2.638.331

34.09


NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (continuare)


Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la încheierea exercițiului financiar. Valorile obținute reflectă un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2012. In anul 2011 regia a rambursat integral ratele de capital și dobânzile pentru împrumutul extern.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea plătii dobânzii și impozitului pe profit. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.


Atât Rata îndatorării cât și riscul financiar înregistrează valori în limite normale ( mai mici sau cel puțin egale cu 50%, respectiv, mai mici sau cel puțin egale cu 100%).

Viteza de rotație a debitelor - clienti Creanțe comerciale(A)

Cifra de afaceri netă (B)

A/B*365 - în număr de zile


421.704

9.919.070

16


413.869

6.528.788

23


Viteza de rotație a creditelor-furnizori

Datorii comerciale(A)

Cifra de afaceri netă(B)

A/B*365 -în număr de zile


189.356      209.300


9.919.070


6.528.788


7            12


Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri netă (A)

Active imobilizate(B)

A/B - în număr de ori


9.919.070

392.311

25,28


6.528.788

406.867

16,05


Viteza de rotație a activelor totale Cifra de afaceri netă (A)

Total active(B)

A/B - în număr de ori


9.919.070

15.519.411

0,64


6.528.788

3.572.499

1,83


III. Indicatori de activitate(de gestiune)

Număr de zile de stocare

Stocuri (A)

7.439

7.036

Costul vânzărilor(B)

137.676

134.540

A/B*365 - în număr de zile

20

19

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012


(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (coiitinnare)\-;;   <


Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către regie și arată astfel eficacitatea regiei în colectarea creanțelor sale. Numărul de zile a crescut în anul 2012 față de 2011 cu 7 zile.

Viteza de rotație a creditelor furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Față de 2011 viteza de rotație este relativ constantă. Numărul de zile pentru recuperarea unei creanțe este mai mic decât numărul de zile în care se achită o datorie. Regia nu beneficiază de credit furnizori.

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.


Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.

IV: Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A) Total active minus datorii curente(B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)

3.778.813

11.608.829

0,33

530.882

2.673.080

0,20

Marja brută din vânzări

Profit brut din vânzări(A)

3.737.290

530.882

Cifra de afaceri netă (B)

9.919.070

6.528.788

A/B*100

37,68

8,13


Analiza acestori indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. In anul 2011 ponderea importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern. împrumutul extern a fost rambursat in anul 2011. Prin urmare in anul 2012 nu se mai facturează cota BERD.

NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (continuare)V. Analiza trezoreriei nete

Fond de rulment(FR)

8.256.516

Capitaluri proprii

8.610.382

Datorii financiare pe termen lung

0

Provizioane

38.445

Active imobilizate nete

392.311

Fond de rulment propriu

8.256.516

Capitaluri proprii

8.610.382

Provizioane

38.445

Active imobilizate nete

392.311


Fond de rulment din capitaluri împrumutate Datorii pe termen lung


Necesar de fond de rulment(NFR)

-6.294.756

Stocuri

7.439

Creanțe

561.969

Cheltuieli în avans

6.420

Datorii de exploatare

3.910.582

Venituri în avans

2.960.002


2.266.213

2.638.331

0

34.749

406.867

2.266.213

2.638.331

34.749

406.867

0

0

-382.812

7.036

501.428

8.143

899.419

0


Trezorerie netă

FR-NFR

Cash -flow


14.551.272


2.649.025


-11.902.247


Numerarul și echivalentele de numerar s-au redus la 31 dec 2012 față de 31 dec 2011 cu 11.902.247 lei. Regia a restituit Consiliului Local sumele primite in plus pentru rambursarea împrumutului extern.Semnătură Stampila unitatii


întocmit,

Numele si prenumele

Ec. Tudora Stan

Semnătură


NOTA 10: Alte informații

1. Alte investiții pe termen scurt2. Casa si conturi Ia banei

Sold la 1 ianuarie 2012

Sold la 31 decembrie 2012

Conturi la banei in lei

3.596.271

905.802

Numerar in casa

8.156

1.524

Conturi la banei in devize

529

0

Tichete si bilete de călătorie

194

0

Alte valori (bonuri benzina)

10.967

6.492

Alte valori

9

0

Total

3.616.126

913.818


Sold la 1 ianuarie 2012

Sold la 31 decembrie 2012

Depozite bancare pe termen scurt.

10.935.146

1.735.207

Total

10.935.146

1.735.207

Diminuarea disponibilului din depozite bancare si din conturile curente se datoreaza restituirii către Primăria Ploiești a sumelor primite in plus pentru plata creditul BERD. a plătii Fondului de risc către MFP in anul 2012 si a restituirii excesului de lichiditate in contrapartida cu reducerea altor rezerve ce erau alocate strict plătii împrumutului BERD.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012


(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: Alte informații

 • 3. Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare după natura acestora:

2011

2012

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

3.794

3.261

Cheltuieli curedeventele, locațiile de gestiune si chiriile

41.366

26.406

Cheltuieli cu primele de asigurare

6.850

7.903

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

13.593

11.784

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

3.622

6.047

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

2.182

932

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

33.946

31.816

Cheltuieli fond de risc

409.841

0

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

7.658

7.849

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

1.323.374

1.189.762

Total

1.846.226

1.285.760

La capitolul redevente, locații de gestiune si chirii regia are incheiat un contract de inchiriere cu Apa Nova pentru închirierea echipamentului aflat in proprietatea acesteia si care deservește Statia de Epurare. Chiria s-a stabilit la nivelul amortizării lunare.

In anul 2012 nu s-au mai înregistrat cheltuieli cu fondul de risc. împrumutul extern(BERD) a fost achitat in totalitate in luna noiembrie 2011.

In tabelul de mai jos sunt prezentate in detaliu Cheltuielile cu alte servicii de la terti:

2011

2012

Cheltuieli eliberare autorizații

4.061

4.061

Servicii de analize fizico-chimice apa

121.735

121.783

Servicii întreținere programe contabilitate

28.694

27.108

Prestări servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de încălzire

16.071

35.299

Servicii audit

10.145

33.369

Servicii cu activitati de paza

44.328

45.954

Servicii arhivare

22.767

8.389

Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate

1.028.867

871.588

Altele

46.706

42.211

Total

1.323.374

1.189.762

NOTA 10: Alte informații (continuare)

 • 4. Stocuri


  Materii prime si materiale consumabile

  Producție in curs de execuție

  Produse finite si mărfuri

  Avansuri pentru cumpărări de stocuri

  Total

  1 ianuarie 2012

  Cost

  7.439

  0

  0

  0

  7.439

  Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

  0

  Total

  7.439

  0

  0

  0

  7.439

  0

  31 decembrie 2012

  0

  Cost

  7.036

  0

  0

  0

  7.036

  Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

  0

  Total

  7.036

  0

  0

  0

  7.036

In categoria stocuri sunt cuprinse stocuri de combustibil si piese de schimb -repartitoare. Metoda de evaluare a stocurilor la ieșire, aplicata de regie este FIFO.

 • 5. Cheltuieli de audit si consultanta

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta plătite auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 sunt in suma de 5000 €.

NOTA 10: Alte informații (continuare)

 • 6. Riscuri financiare


Riscul de credit

Regia desfasoara relații comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finanțarea pe credit furnizor. Politica regiei este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relații comerciale cu aceasta fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decât atat, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Regiei la riscul unor creanțe neincasabile.


Riscul ratei dobânzii

Expunerea Regiei la riscul modificărilor ratei dobânzii se refera in principal la împrumuturile purtătoare de dobanda variabila pe care Regia le-a avut pe termen lung. împrumutul extem(BERD) a fost achitat in anul 2011.

Riscul variațiilor de curs valutar

Regia nu efectuează tranzacții intr-o alta moneda decât moneda naționala. Prin urmare nu este supusa riscului valutar.

Criza financiara


Prezenta criza financiara internaționala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009, 2010 si 2011. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activeaza in diverse industrii, creând o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul piețelor financiar bancare. Regia insa nu se confrunta cu lipsa de lichidități. Este imposibil de estimat in ce mod regia poate fi afectata major de criza financiara globala, pe termen mediu si lung.

Regia se confrunta cu concentrări de risc in legătură cu un număr limitat de clienti si furnizori care ar putea suferii efectele crizei in circumstanțele curente.

NOTA 10: Alte informații (continuare)

 • 7. Angajamente in afara bilanțului

Imobilizări corporale primite in administrare

Sold la

01.01.2012

creșteri

reduceri

Sold la

31.12.2012

Sediu RASP, inclusiv terenul in suprafața de 314 mp.

325.818

0

0

325.818

Spațiu alta destinație (Independentei, nr.l)

9.768

0

0

9.768

335.586

0

0

335.586

Clădiri, construcții, echipamente Statia de Epurare ape uzate, inclusiv terenul in suprafața de 65.722,50 mp

6.997.602

0

0

6.997.602

2 buc Autocombinata pentru vidanjare si curățire cu jet de apa de înalta presiune

2.420.086

0

0

2.420.086

9.417.688

0

0

9.417.688

Spațiu alta destinație (Centru colectare - Ciprian Porumbescu), inclusiv teren

53.306

0

0

53.306

Sonometru Brunei Kjaer

72.977

0

0

72.977

126.283

0

0

126.283

0

Obiecte de inventar STEP

62

0

62

0

62

0

62

0

TOTAL

9.879.620

0

62

9.879.558

Nota 10 Alte informații (continuare)

7.Angajamente in afara bilanțului

Mijloace fixe luate cu chirie

Sold la

01.01.2012

creșteri

reduceri

Sold la

31.12.2012

Echipamente statia de epurare

175.287

43.073

132.214

TOTAL

175.287

0

43.073

132.214

Regia are încheiat un contract de închiriere cu Apa Nova pentru echipamentul aflat in proprietatea sa si care deservește Statia de Epurare. Chiria s-a stabilit la nivelul amortizării lunare.

Obiecte de inventar in folosința

Sold la

01.01.2012

creșteri

reduceri

Sold la 31.12.2012

Obiecte de inventar in folosința

146.152

25.114

13.808

157.458

TOTAL

146.152

25.114

13.808

157.458

Garanții acordate terților

Sold la

01.01.2012

creșteri

reduceri

Sold la 31.12.2012

FGH

10.156

10.156

TOTAL

10.156

0

0

10.156

Garanții primite

Sold la

01.01.2012

creșteri

reduceri

Sold la 31.12.2012

HAGEN

384.453

394.154

384.453

394.154

Dalkia

9.469

47

9.516

0

TOTAL

393.922

394.201

393.969

394.154


Nota 10 Alte informații (continuare)

 • 8. Pretenții de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)


Nu exista situații semnificative care sa fie prezentate.

Conducerea Regiei considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operațiunilor si poziției financiare a Regiei.

 • 9. Aspecte legate de mediu

 • a) Reglementari din punct de vedere al protecției mediului si gospodăririi apelorDin punct de vedere al protecției mediului si al calitatii apelor uzate evacuate in emisar, activitatea RASP RA se autorizează in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007 - privind procedura de emitere a autorizației de mediu si a Ordinului nr.662/2006 privind procedura si competentele de emitere a avizului si a autorizației de gospodărire a apelor. In acest moment deținem autorizații de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE si pentru statia de epurare, respectiv autorizația de gospodărire a apelor privind "Epurarea si evacuarea apelor uzate din municipiul Ploiești - Statia de epurare a municipiului Ploiești" pentru statia de epurare.

 • b) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează la cele doua obiective menționate mai sus conform prevederilor din autorizațiilor de mediu si a programelor de monitorizare din autorizațiile de mediu, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societății se afla la baza elaborării Programului de management de mediu si a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

In cursul anului 2012 au fost revizuite tintele si aplicațiile de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului si s-au reanalizat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, cele semnificative fiind cuprinse in noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor este analizat periodic in analiza efectuata de management.

 • c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale si cu alte cerințe de mediu

Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: audituri interne, inspecții pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE, efectuate de autoritatile de mediu /gospodărirea apelor si de către responsabilii din cadrul compartimentului de mediu.

Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile Regiei, in cursul anului 2012, un număr de 4 inspecții, cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu/gospodarire ape, nefiind consemnate neconformitati majore.

 • d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului Nu s-au inregistrat.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 10 Alte informații (continuare)


9.Aspecte legate de mediu

 • e) Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu s-a realizat in conformitate cu „Programul pe anul 20f2~de monitorizare si măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu” .

Referitor la monitorizarea situației evacuărilor de ape uzate in receptori naturali se poate aprecia pentru perioada anului 2012, ca s-au înregistrat depășiri ocazionale ale concentrațiilor maxime admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate la obiectivul statia de epurare, datorate stării tehnice depășite, aceasta funcționând in prezent doar cu treapta mecanica, iar determinările s-au efectuat conform programului anual de monitorizare pentru evacuări ape uzate epurate. Lunar sunt calculate si facturate de către Administrația Naționala „Apele Romane” contribuțiile pentru primirea apelor uzate evacuate din statia de epurare pe baza indicatorilor de calitate si concentrații limita admisibile din anexa abonamentului de utilizare/exploatare a resursei de apa.


 • 10. Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislația europeana, putând exista interpretări diferite ale autoritatilor in legătură cu legislația fiscala, care pot da naștere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat.

Regia considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile si dobânzile (J)-              penalizatoare, in măsură in care este cazul.

In Romania, exercițiul fiscal ramane deschis pentru verificări o perioada de 5 ani.

NOTA 10: Alte informații (continuare)
11. Vânzări pe activitati:

Vânzări in 2011

Vânzări in 2012

^XariâtiU

+ -

Venituri din servicii epurare ape uzate

4.900.462

4.139.099

761.363

Venituri din vidanjare

12.730

23.350

10.620

Venituri servicii repartitoare

8.979

4.209

-4.770

Venituri calcul repartizare energie termica

72.903

121.555

48.652

Venituri vanzare repartitoare

2.525

3.126

601

Venituri vanzari baterii

0

253

253

Venituri din prestări servicii S.P.

2.073.954

2.219.363

145.409

Venituri colectare selectiva DEEE

5.258

6.736

1.478

7.076.811

6.517.691

559.120


 • 12. Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determina ajustări in situațiile financiare anuale ,sunt prezentate in note atunci când sunt considerate semnificative.

Nu exista situații semnificative care sa fie prezentate.

 • 13. Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli înregistrate in avans


Nu exista situații semnificative care sa fie prezentate.

 • 14. Principiul continuității activitatii

Regia declara ca a întocmit situațiile financiare pe principiul continuității activitatii.

Administratorii nu au identificat incertitudini semnificative legate de evenimente sau tranzacții care pot pune la îndoiala capacitatea regiei de a-si continua activitatea.

Pe baza celor expuse mai sus, conducerea regiei considera adecvat principiul continuității activitatii folosit in pregătirea situațiilor financiare .

NOTA 10: Alte informații (continuare)


15. Informații despre impozitul pe profitLa 31,12.2012 regia înregistrează un profit brut contabil în sumă de 530.882 lei . Profitul fiscaL-A-^ calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este în sumă de 565.082 lei. Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 90.413 lei. Regia nu a efectuat și nu a dedus din impozitul pe profit calculat cheltuieli de sponsorizare.Anul 2011      Anul 2012

Rezultat brut

3.737.290

440.469

Deduceri fiscale

70.590

78.269

Venituri neimpozabile

124.688

38.445

Cheltuieli nedeductibile fiscal, inclusiv impozitul pe profit

698.510

241.327

Total profit impozabîl/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de raportarea pierderii fiscale

4.240.522

565.082

Recuperare pierdere fiscala

0

Profit/pierdere impozabil/recuperabila

4.240.522

565.082

Impozit pe profit

584.967

90.413

Sume reprezentând sponsorizare în limita prevăzută de lege

0

Impozit pe profit anual

584.967

90.413Cheltuielile nedeductibile în sumă de 241.327 lei au următoarea componență:

1) Cheltuieli cu impozitul pe profit inclus în declarația 101 privind impozitul pe profit la Cheltuieli de exploatare

584.967

90.413

2) Dobanzi/majorari de întârziere, amenzi, confiscări si penalitati de întârziere datorate către autoritatile romane sau străine.

442

36.797

3) Cheltuieli cu amortizarea contabilă (a fost dedusă amortizarea fiscală)

70.100

78.269

4) provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate

2.036

0

5) prime pentru trim IV 2012 sume neindividualizate și neachitate în anul 2012

0

0

6) fond de participare a salariaților pentru anul 2012;

36.409

34.749

7) cheltuieli cu combustibilul și TVA aferent pentru autoturismele ce nu se încadrează ca modalitate de folosire în concordanță cu prevederile OUG 34/2009


8) alte cheltuieli nedeductibile

4.556

1.099

Total

698.510

241.327


NOTA 10: Alte informații

16.1nformatii despre REGIE


RASP Ploiești a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova(sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale.A fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu dispozițiile Legii 135/1994 pentru aprobarea OG nr.69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin Hotărârile nr. 114/2002, 77/2007 si 161/2005 emise de Consiliul Local Ploiești.

Potrivit atribuțiilor sale si Regulamentelor serviciilor publice, RASP Ploiești asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatiî serviciilor publice de încălzire urbana, salubritate, apa, canal, iluminat public, urmărirea si monitorizarea activitatii desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

In anul 2004 RATSP a predat Consiliul Local Ploiești rețeaua termica a municipiului ce a fost modernizata cu finanțare BERD.

A gestionat împrumutul BERD ce a fost acordat regiei pentru „ Proiectului privind conservarea energiei termice". împrumutul a fost achitat in anul 2011.

Regia funcționează in subordinea Consiliului Local Ploiești.


NOTA 10: Alte informații (continuare)

17.PretuI de transfer


In conformitate cu legislația fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzacții realizate cu paftyyfifratL’ are la baza conceptul de preț de piața aferent respectivei tranzacții. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piața care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relație de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „condițiilor normale de piața”.

Este probabil ca verificări ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de către autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „condițiilor normale de piața” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Director,

Numele si prenumele Jr. Vasile Nacu


Semnătură

Stampila unitatii


Întocmit,

Numele si prenumele Ec. Tudora Stan

Semnqftura

Date informative 31 decembrie 2012

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unitati

Sume’

A

B

1

2

Unitati care au inregistrat profit

01

440.469

Unitati care au inregistrat pierdere

02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

11. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col 2+3, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23) din care:

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:

05

-peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care:

‘ 09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentara

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 Ia 22), din care:

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

' 21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Numărul mediu de salariati

24

95

95

Număr efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

96

99


Date informative (continuare)

IV.PIati de dobânzi si redevente '

Nr. rd.

Sumt£j^

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

-impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

-impozitul datorat Ia bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

-impozitul datorat Ia bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

-impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoanele nerezidente, din care:

34

-impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

-impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,din care:

38

-impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevente plătite in cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:

40

-redevente pentru bunurile din domeniul public plătite Ia bugetul de stat

41

Redeventa miniera plătită

42

Subvenții incasate in cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții incasate in cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

-subvenții aferente veniturilor, din care:

45

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca**

46

Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:

47

-creanțe restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat

48

-creanțe restante de la entitati din sectorul privat

49


V.Tichete de masa

Nr. rd.

Sume(lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

186.498Vl.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare -dezvoltare***)

Nr. rd.

3i.i2.2oi k;

<31 12.20

A

B

1

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, in care:

51

din fonduri publice

52

din fonduri private

53


VII. Cheltuieli de inovare****)

Cheltuieli de inovare-Total (rd.55 la 57), din care:

54

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei

57VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)

59

Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 61+69), din care:

60

Acțiuni deținute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligațiuni pe termen lung, in sume brute (rd.62 la 68), din care:

61

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

-acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- parti sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 70+71), din care:

69

- creanțe imobilizate in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

70

- creanțe imobilizate in valuta

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:

72

421.704

413.869

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute

73

- creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit

74

Creanțe in legătură cu personalul si conturi asimilate

75

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetului statului (rd.77 la 81)

76

139.727

85.389

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

77

21.678

14.904

-creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

78

118.049

70.485

-subvenții de incasat

79

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

80

-alte creanțe in legătură cu bugetul statului

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate

82


F30'pag.4

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit

83

ii -

XX-x

Alte creante(rd.85+86+87)

84

6\42(Ț

?<.. ^.hq.

-decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarîi/asociatii privind capitalul, decontări din operații in participatie

85

X

----XX

-alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publicefinstitutiile statului)

86

6.420

2.170

-sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilanțului

87

Dobânzi de încasat, din care:

88

-de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

90

Investiții pe termen scurt in sume brute(rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezident!

92

-acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- parii sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni si parii sociale emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de incasat

99

Casa in lei si in valuta (rd. 101+102), din care:

100

8.156

1.524

-in lei

101

8.152

1.520

-in valuta

102

4

4

Conturi curente la banei in lei si in valuta (rd. 104+106), din care:

103

3.596.800

905.902

-in lei, din care:

104

3.596.271

905.902

conturi curente in lei deschise la banei nerezidente

105

-in valuta, din care:

106

529

conturi curente in valuta deschise la banei nerezidente

107

Alte conturi curente la banei si acreditive (rd. 109+110), din care:

108

-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei

109

-sume in curs de decontare si acreditive in valuta

110

Datori i(rd.l 12+115+118+121+124+127+130+133+136+139+142 +143+147+149+150+155+156+157+163)

111

3.910.582

899.419

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, in sume brute,(rd.113+114)

112

-in lei

113

-in valuta

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, in sume brute,(rd.ll6+117)

115

-in lei

116

-in valuta

117Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 119+120), din care:

118

-in lei

119

-in valuta

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen . scurt(rd.122+123)

121

-in lei

122

-in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 125+126), din care:

124

-in lei

125

-in valuta

126

Dobânzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(rd. 128+129)

127

-in lei

128

-in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (rd. 131+132), din care:

130

-in lei

131

-in valuta

132

Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung(rd. 134+135)

133

-in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (rd. 137+138), din care:

136

-in lei

137

-in valuta

138

Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung(rd. 140+141)

139

-in lei

140

-in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta

142

Alte împrumuturi si dobânzile aferente (rd. 144+145), din care:

143

3.139.183

-in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

3.139.183

-in valuta

145

Valoarea concesiunilor primite

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:

147

189.356

209.300

-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clientii externi si alte conturi asimilate in sume brute

148

Datorii in legătură cu personalul si conturi asimilate

149

209.873

198.701

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului(rd.l51 la 154)

150

371.170

490.418

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

151

170.298

212,429


-datorii fiscale în legătură cu bugetul statului

152

200.507

Z.\ (^277 639

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

153

36$

-alte datorii in legătură cu bugetul statului

154

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate

155

Sume datorate actionarilor/asociatilor

156

Alte datorii (rd.158 Ia 162)

157

1.000

1.000

-decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociatiî privind capitalul, decontări din operații in partîcipatie

158

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice(institutîile statului)

159

1.000

1.000

-subvenții nereluate la venituri (din cont 472)

160

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt

161

-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

162

Dobânzi de platit(ct.5186)

163

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)

164

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care :

165

-acțiuni cotate2

166

-acțiuni necotate3

167

-parti sociale

168

-capital subcris varsat de nerezidenti(din cont 1012)

169

Brevete si licentefdin cont 205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaborat or ii(din cont 621)

171

4.162

22.230

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare

172

7.333.191

3.019.937

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

2.420.086

2.420.086

XI. Capital subscris varsat (ct.1012), (rd. 176+179+183+184+185+186)

175

detinut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

detinut de instituții publice de subordonare centrala

177

detinut de instituții publice de subordonare locala

178

detinut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:

179

cu capital integral de stat

180

cu capital majoritar de stat

181

cu capital minoritar de stat

182


Date inform ative (continua re)                                                           ; i       ,>> ,'Z/

________________________________________________________________________________‘VFBO- pâg. 7, '

rlptinilt dp rpoiî aiitnnnmp                                    1 91                      'Mrn’z. 'V I' ■//

detinut de regii autonome

183

//

detinut de societăți comerciale cu capital privat

184

detinut de persoane fizice

185

detinut de alte entitati

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:

187

dividende/ varsaminte aferente anului 2012, repartizate către instituțiile publice, din care:

188

către instituții publice de subordonare centrala

189

către instituții publice de subordonare locala

190

dividende/ varsaminte din profitul anului 2011, plătite către instituțiile publice, din care:

191

către instituții publice de subordonare centrala

192

către instituții publice de subordonare locala

193

dividende/ varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, plătite către instituțiile publice, din care:

194

către instituții publice de subordonare centrala

195

către instituții publice de subordonare locala

196


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art; 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de invatamant, stimularea șomerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata șomeri in varsta de peste 45 ani, șomeri intretinatori unici de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data angajarii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipata parțiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca.

O

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata de modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

****) Cheltuilelile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

***** Prin operatori economici se inteleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar ( instituții de credit, instituții financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare), societățile reclasifîcate in sectorul administrației publice si instituțiile 3 fara scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației.

 • 1) In categoria „ Alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

 • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

 • 3) Titluri de valoarea care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.

  Director,                                           întocmit,Numele si prenumele

Ec. Țudțxra Stan

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

DATE INFORMATIVE - COD 40 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON"), daca nu este specificat altfel)

Situația activelor imobilizate la 31 decembrie 2012

Cod 40

Elemente de imobilizări

Valori brute

Nr. rd..

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col. 5 = 1+2-3)

Total

din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

01

Alte imobilizări

02

64.002

8.270

11.521

60.751

Avansări si imobilizări necorporale in curs

03

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

64.002

8.270

11.521

60.751

Imobilizări corporale

Terenuri

05

Construcții

06

316.523

316.523

Instalații tehnice si mașini

07

536.955

80.487

11.043

10.617

606.399

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

18.845

6.518

585

452

24.778

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

2.450

2.450

370

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

874.773

87.005

14.078

11.439

947.700

Imobilizări financiare

11

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

938.775

95.275

25.599

11.439

1.008.451

o

Situația amortizării activelor imobilizate

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfirsitul anului (col. 9 = 6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

58.123

6.150

11.522

52.751

TOTAL (rd. 13+14)

15

58.123

6.150

11.522

52.751

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

23.567

19.972

43.539

Instalații tehnice si mașini

18

455.378

49.339

11.043

493.674

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

9.396

2.809

585

11.620

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

488.341

72.120

11.628

548.833

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

546.464

78.270

23.150

601.584

Situația ajustărilor pentru depreciere

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13 = 10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd. 22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 Ia 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

- TOTAL (rd. 25+31+32)

33

- r r r r ?.    r. t r- t ” - r 7

i-.nn iki~i ; ..j      _


r t r nn < fiÂnrr’?--: wiiii


M..  ; , _ -  _  - . - *rri rrn

a; * 1 iii j i l i l;;a i ■« l h -j rj; i H ;


r.i nrr^T’ -U.ftjtj MTFTr.r, rr ? _^,<n ;,, j , r r aiifi i a ill.x-i.< :■.> ii';r:i" * iu t unxL - i it* • x. / » -j -- * * h“.nu t n


iți' a i y£îi -i7; X i

---i ,      ---i.

L L’ i i L- *      - V1' •


A.1 j 1 , t

ii v* isiiUui;?

J-L ; x          .            -

- - - -          *


r; A I AHT'


r ...» _ r,rr-runr, tr fj-,a j -luhc jluuhî'AxC; Cv xL


îiLilijE liir;£r =

J _ l i 1        ,                  * j ; l

UCLi 4 L-        *              ’.i


f.


i\îpvi”

A A A

1.' ■ V V

&.CC

A A .A

7 a VV

5 A A

7 a 77

i A 4 C A. A. ?5 A

F.ATnTwnMTin nrrrr? i nnvijtuMxuL. lsLuxlx

3.C0

< AAf cri rr

A AA

A A S-.

; -j 4 w a V V 7 V

1 i V V L ț •-■ < 1 4 J i

v i y v

V a 7 7

T-l-1    * . L j A -1 r

< -VZ- LiJJ* Iv  . V,-.

A A -■> v a V V

P

4 AA -■ T7i4 FFFi

X j 7VU r.'i.* i 7

A A -A v ■ ’/y

v ■ V 7


F. ATFi TMffHTHI FTF ?r T i' r» ii U< 1 L ii 1 Li L. Î\u J * - X


< AM

1VLU iV:?.?v


rrrrr/ir a--La i L


r rnrd r lLu'-L


A AA -• a W


Ai A A ■4 * 7 7


T.î.,1---4 I A ; <

;  ; c 1 x i1 a l . ■; j 1

TF-rrr/’T i rn<• î r


A AA

7 « VV


•r a 4 i <-. f. a LV; ■ -’XU* TV


A AA V a W


< a ' a h 4 r.

rnim

.-1 tu hamt r.F?si! nnTh?. r.—xii j-iai j-hf L‘r»iui\

A A A

X •-' Li U a u • V V

t' L147

v a y V

T r Ț FFFirTT ;li fiăLrfxt

i A r Fi r-TAA ; vOQ iLLW

rriHA r urii/

tmiiffttttt rtrnrr nrn X h i lu t i U 1 Jl'îVjl i itu

A A A

4 a W V

FlF.tt

I Li.X 4

4 A r T nrtftA :vlCi£wVv

rr-HF f y h 7

TMîrrnTTTTT rifr-nr fat

1IHLJUIU LLiiiyy IUL1

A A A

V a VV

r. r r r : lui

4 A /• r ~ f. A A

XVUU a LTVV

rraif. î L'llX

TMMrrrTTTT rur-rr r.rr-ilîlLjIllil wLiiLL I t’.U

0.00

PRII

: lv£ i

___i. t A ' ” - y ii v ; vy u

V a 7V


5itr-r-?“ r<rnr(r.?’ r- rtuar.r r.Tti rArrr? □ lElL FfWiTxi uL r i“nc u;n iiiuixi


■-■ i .*-.1    4 I ,-J - H

■- ț W 71 J L 4 i a W J

A A A

7 a ■-■ v

A A A

V i V 7

tah     <a

A A A

O.QC

L'v; a Liw ■ iv

V a 77

■■“.H r Aț.- r' LiIjLLLivC

A A A

V a 7 7

O.GO

/       nr

A A A

A A A

U a. U : L a / u

■/ a V 7

7* a 77

i f, r H -ț T -T a X a L j LfXU a /U

0.00

O.GO


< i n * ;;u


< *?


4 ,’AA F:FTÎ?Î -*tt?f r-^r.-TAT i y v v            ; n; ul. f-.c r u fi i “ î


17 FE


r t a r. ț r. t i4L.ni/ ;î\i


TMFin-x i tr ll


^AAt'. rr-ziti ?.*.Tiu nrnnrirah --a CV V 7 n Ll -rl. i “ î y u J\Lf Ufl i îl 1 rîî 1 C7


rr

V i


jaaa. rrTîî? t rrnrT-TAT muri nr r a--uL; uLiLium fuiti/ vl i;


T“F- FiTFr .wU LLilL


FnFA mm TATiit i: lv uLllîl : r.:


«nCA rr**»t* r-, rrp t t JV FL-UL î “ I L’Lr-F-H 81 TATHl

i-.Ci.LL i " i *JL


r,rnr r t a r r-rrr. i;L; ‘ji1. î " i w i LI


r r-r.HF.T5T i\Lf yft t n i


r r r n F- t a t i\Lf wit i n i


iw


AM nit


■? 4


Fh-MA FrrTIH TA*J|f j fi.v hLl-jl Ihill


FFPiHrAT i;Cf ui\ i n l


rr. wL


rriTA


*4T' 4AA.A i 4 / “ » i V V V


haaO

l. w v <


r-r^ui țpȚin

11L.C.UL j n 1 UL


rrnnr-T.-îT iiL: l*;% t n i


Aii


T.L.î  _ , w î.  J-țr;

i ll ;•« x  y u h ir  ii;;


Ev


LV


AM rin


Lv


r-F"Hl T A Tl’î cillvl miUL


r. a r.

7 a 77

A A A

7 a 77

A A A

?. *   :. a n r a

V ■ 7 7

T 4 j “î *j ij * 17

A A A

A A A

7 ■ 7 7

7*7 7

A A A v t 7 v

a rnn f < T a y « / ii.;

A A A

i*    ■’• A

V a 77

7 * V 7


A Ai A

V a VV


A AA

V i V V


A AA V a V 'J


A AA SJ i VV


c.oo


A A A V a VV


A AA

7iVV


r—tfîttat rrr.T r.r.F^ît Hrnrr^.AT ftCruAtm ncrc»rnur x i t<Lnu r.iu


fttmî t r.rriHFrT rriF'.rr-T aL-L4;          llal-l; ^a'J"


r r ffuitfj HL UUIMVL


rrrni tatih rrr-rr-^.T rnr.rn nL^ULifliUL llLlLTJ't Irf'JiiLL


t rpcF.**, t ppțj--        **7“-

«i -ilUh.         Xfu JLiiL


r,rrnî t'thi iL-L-.A L LL


r. a A

V » 7 V


A. A A 7 * V V


T*

U 4


t.-vf i nr- -t r


rrntir.Trt


A A '-'V


ET ■“rM.-r,  --■?

' « ULU « LT


A An

7 i W


■J


•T -. r"i ” n ,.*., .«,

LC ț vlfL » W


0.50


A A A ViVV


O.GC


-73


CT4 ILLX


7. A j V


- 4 J.A5 HA

T 4 ț TUU a /


A A A

7 * 7 7

e   * f; At A

M a X U L a 7 7

■TT AAA A A

■_■ L a VUC i 77

■• A A

7 a v 7

C < nn AA - a X JL * .'7

nr ““M fa * L 1 L L X a i Vri/ n Afi-r, ha e j-yuw ju i '; i s v

J n—n

J

1 Rn ;l^i

* n l ;u

sju-3

!-!AȚ. HA

l L j » • < v

4,L^J

ARA A A

5 “ f J 1 4

A A A

• r

4 Z. A

A A

A A A

nz. n

n (n < n

' > vv

J-?

XE’J i

L V 1

V » VV

*rn

< HA

“A

f: A A.

£Ur

n 7, ?■ Tt r.

•-* 1 V V

1 /C i

t LL

v»y v

iJqJLZ

3

i n

E ~ A

-■ 4

A AA

■TC

A 1 rf n Z

'J ■ vv

xu<

•JUE i

i U L

Ud

a Ti r a a r n n a

' rnn

a ’, n

AC

T    1- ! -

rrn ha

nz* ah

E yCUVyC j Z * Z V

XyU^j

VE Z 1

i VJ

E yUUij

jCH»/v

0 y i UE

jUUu’iVJ


• —

2:-31-*40   3

A A A

“ A l n 4 r. Z, a

V t V V   1

V 1 J J 1 ’J 1 ’ 7

.3

- A A

A f A

V » VV

v * v v

A A A .

m f. rț n A 4   4 F              )

"' * 'J *

^’^VXiX.

- c- r ». z, z r n

tf ■ vv

A A

”E A in ~ f

,rf * ’ ’

LJiTinJU

V ■ vv

r - < e f f n«         J

zL x ■ ijOJ » uJ


r.-.

A A A

'.)

V i VV

-H

V-5i»VV

Vi Vv

V x VV

V * V V

v-.V’J

A A A

A A A

A. A A

T

A A A

i

•' *

V a VV

V a V V

V > vv

V a V V

|

J

“• r Ti 4

4 CA A ?

A EFrf

4 EA M

F E Fi 4  4 U A A f

F E Fi 4  4 E A A f

A A A

1

A A A

1 XJV a

-; '1)

i L V • 1U

- J -J 1 1 J iiJV ■ TU’

y -.j Z X y        a Ew

V 1 V V

;.

E r. n r <

A A A

Z. ’RR f 4

.' C“H / <

A A A

A A A

3

i -j x Î i U X

■J a VV

- *   *’ Z a U X

" » U j‘ i i-X

V t VV

V a VV

cAn

RA» z.A

ea. n

FA.' AR

e i n ■" a z z. n

c r. «Ț E A f F. n

A A A

A A A

u?E i J

[ LVw ■ IU

J

1 LVUa1w

^*î J y L7U a IU

bl X- y LUI’ I EU

V a VV

V a vy

* A A

'i ■’ A

A 6A

A A A

A A A

v ■ v v

V a V V

V a VV

V a V V

V a V V

V 1 V LÎ

4 ■»

1 X i

firț ? RR i i ULf ■ ZU

Va VV

44 nn r

1 X y i Ui u * i V

44 nnz ;1j/uuii J

L- * V v

1

A A A V* VV

lhe

4 F

/. nr hf

ah ne

4^ A«EE

i t / u i i4 ;

XV ;

11 J1 / <

X -J « E 1 ’-l » / -

v«y v

V a V V

O

< T n

T ț r ’• E

n <r.A

r 4 E ir i

7" X t n □- X n f. E

•E i / F:          AC

A ,". A

A A

J* y X LtU

Ji-tf .«V-

ujiUJ

t X* X U a Z X

w. lUii/Ci 1 < ’j'J

Ji 1 UU a L. X / ■ Vi-*

V a VV

k      V t V V

V l VV

V a VV

V' • U- V

--------------------- -----------------------------------------

<< j.nn nA

EUyE^-Ua ;v

A A A                  * r’.AF; “A

VtVV           EXyE^UaZVr

d-

A A A

>*  J - -     -‘.

i

A, A A               "7  7-EA A A

V a V v

VbVV

u yidJ■W

JL* V'-i-j a VV

VaVV           LUyZiJViVV

|

A -‘A

3 33

* t’?'?

nn CfH fa

!

A A A              7F TFFr n p

“ J -*-r*-'a VV

; -p f ^E-- * i

' !

D


IA     C4A


A Ah V a vv


\3pVi '•

A A A V a V V

3 -i

■- 3 7. ț 7d G i

3.- 7 ț 1J 7 i i

1 U 4

3 wy

f 7 7 A A i 4 UU •V V

A

A A i V V

7. u

A 7 1 a VU4 y

31? 7 3

G 4 SJ b a d

’J

773

f //d<

7 / 7 " 1 y i U U a î U

7

U

A7? ț vuu

f îl 7 3 y V 7 / ■ i d

4 A

4Vy

7 - r.

UU7 i

3 4 7 77

| u 1 L i U i

A A A V ■ VV

7 « 77

C.ii;,

ț u u L iL

4 74 A Ai A Ai

r,r.7r r t      r.’trrr.rnr

A A A

7

4^7

777

7-

777

4/f r /.

777

A-7

7

7- r r.

77 f 7 7 LUUi iT *d

f

777

37 7 f T.

? ■ 7

".7 7  <7

1 A

A 7 7

7 /. 7  .». A

A A A

A.a 77V i

A ? “  177

41. 4 ■ W W

I LLUI - >        1 1UILX/LISL.

v a V V

t iuU)

i wwG i

A

1 U'J 4

1 4 74 aw7

^■-i£ i

J i wU <

a VU

ț -w-T,

! J1 1

t H , L a SJ7

i U 7 i’

1 J 1 U . j -

-•J

y U7£ ■77

V B V V

( T ‘J L' i U L

7 _ 4 - :  . _ _ L   4-4

Ai At A

7

4 37

7 7 7

i?

7"

77 7

4 r, 4     7 z.

337

7 7"

Am

7

70

77 r 17 7

?

777

3 7 7 t f.

7

*

* ?. 7

7 77 ' 7

y j i Lf > L U

4 A

Ai 7 7

7 A 7 A £.

Ai AzA

r. A Ai

a / fi n n

i V 4 3 4 L V * 1 L-    4 i_ 4

V B 'J

■-J

| 4 U- i

< ; i_

. 4 -r y

, 474 * G7

Ui i i

i ; ■-■!-1

i VU

U’

Stu-,

UUUa iU

U1

1u ■' • 1

1 tj; — ■ u “

£

vG; i

jU-Tî .

V a V V

77V j

^“UUiU-

r.!-r,fȚT 7?

* i.-i 4 l 41

p- î r nr^r r

i 4Ui.L-?.U


' n 7 A A A

i — 1 l V VV v


Ai A A V i V V


idn "Hlr

1 U 1 U l ; i 4 V


Ai V!


A A A U • VV


A A A V a VV


A A A ViVV


■t t t r r. n 7 f l T -j 7U i 11 HUJV4L


4 3 4 7 *!HAA ’ I

4u. au ■ £ ;Qv r.u; -


nr r< n r<7 ț “y r. nrr-, nr-fir ttî h ut Ili_z nh; ii.nf'iLr. r kur 4 1 -lu;


^nn             î

l LrU LiUUl LU t ■ i


fififiimîi"- Mir 1 ul 1 a<l-ura*;-


n am r/jft

U nu LV4V


4 3 < n n a 4 .■■■.   ■ i t r

- u ; L' 1 ; t ; v r; u : U


r.rrarr-J

4 ilJKi.


A A A v 1 VV


A A A 'J b V V


/A Ai A V ■ V V


A A A V 1 Vw


7 z*.   7 f. “ z-X A

w ’î j * T i 1 lfV


A Ai A V * V V


r 7 r, r r t r 7 ll;


f- A Ai

V 1. VV0.0c


7.»  -.A 7 A A

ULi y T.‘ 7 t W


r * r. a a C”U1vv


A A

VV


A A VJ


< A 7 /    •*-. A

4 y 3 £ f a VV


î/,'1 A A w“L1VV


A A A V a -J VA A A V t VV


7 f r, A 7 A A

■J Ui y T V 1 1 V V


7? »,Art A A

UU j Tn 1 VV


Ai A A

V a VV


A AA V a VVA A Ai V a V V


A A

VV


7.4,----X 43 J A

I d VZ4 UwU L Ld 4 Li

V * V V

■7 7 A 7. 3 A A d V a 7 7 d a V V

r-r.-rri t7 t r.Akir r,r liivnLuntiL fi

r. Tprnr.Ț 7t 7îiri ttiti-! -[kldLrurni vi uzluu i u 1 ilu4


7 /.

■.-7


7-7


A.A

V ■-■


7 7 f. ,r. 3 A A

■ j V y *7 “ w a V V


Ai A A V 1 VV


7 7 ?t t. 3 A A iupT^i vv


77 (AA AA ; U j - ♦• 3 a VV


A A A

V 4 VV


' * H z\ A. A A Al TA T k< A; 7, r ’ r A T P r ’ Ț A n T M iVHVVVV        4l4riV*O4. l/riiLSn.14 H-74U


ILATE


Q.QO


7

4 77

4 77

? f

UJ

U/g

> 4Ud i

i£’j

7

4 7 7

4 P7

7 f

i’d / i

i 1U' u

iLQ


c.oc

V a VV


a a a           n 4-^ri 4 r.n pa

V 4 V V           a y 4 7 y 4 UO 1 C □


A .A A               n 4 •'in 4 H’’î “ ;

■; i v v              j 1 j ; j 1    1 lu


A A -A V * V V


ra ?r t w“7: t r» * 7 A7, r t a n t h t r ?.Tr ra_ 1 iUihrJi jjrHLruii


7 A3 Ai A AA A. 1 T3 T V 7Tt V * 7 * 7 T 1177777 77 LVui «VW r.U î L 4 i IVL-4 U 1 U71i 4 HUUUlif Hl

4 A A A “■ t. 4 :U7 țVVLaTi

A A A V b V V

M r

17UU

4.1

- . _ 4

7 A 3

f z’. AA7 £, <

0.00

IU VC 1

LL'il 4

U V -J

U7 y VVUa 71

Al ?r TM77T4 T7A7? nu 1 L ;.;U4;-.Lniii

tir 777 77 7 A» r


7*74 7 AA A

i_ ; L L » L lJ V V


7 4 7 4

U41J4


^4 74 uid 4


/V


A A zA V a V V


H 7 / ,7  7 4

ujiu i ■ ;;


7 7 ? r 7<

U 4 L .' i a i i


7 rai 7 T 7 11 n T T T \ < T A A uvaj : i'.u'u i i..’ luvw


T-L-*  - - - 1. 7 j 7 4

:ur.c: ulii l u4L4


rmiA-nun-tt

uLUiu ; ;iuu 1 44


< AAz’x rnîiTnftvruTr Truuni rirrrr,-1 a

4 vvV CwHir HiiLu i L ; Luuvuuij 4 4jU \ 4


7 A A ^vv


7aaa rrțitAAyrwTr        nrînr’-n

UVVV LUUil nuCiitu tLHllUUUUXUU/ 4


7 _ L _ 1___i 4 7 4

'.vtiv -4^4


Jy 4j t y IvJ*


H7 7777 7 7

J U yU/U»


7 77 r.r, / L. y U 7 U • l‘L


r < --n □yXary4VdaLw


■7 < r i n 7 7 r ■J y ; u / y U'-aJi U4J


A .A A V a V V


? a nra U v y < i-      □


r 7ua sr uv«;uv1uu


VV


A A.A V 1 V V,


7 4 > F7 7

d 4 w y w U t i ~


7<» C 7 7 7 f.

w4U y wUU a £ 7


t 4 “A -77

7y4/“tJ/


4A4 A7A 77

4VișVLV b <U


r r-r t a a vruTr r r 11ur i nr t r• -CuHlfniKlU C tLHKUuUUiuu


4 A U 7 4 C 7 ?

4 Vw y U 4 d t -'U


E13E.1000 APARATE 51 I&TAL SA3URA,          11,001.50

7 7.* 1^7 / ț 7 AA

LUh ta\4CVV


7, n/ 77 A 7 4

“îLiUy LJVi x 4


V b VVA A A V a VV


7 < i r-7 7

•j;u y --u a . 7


74 ? C7 7 7 7.

d 4 U yuLU « ;7


Ai A A

V a V -■■

7^ r

U; d ]

37 7 7 A

>d.^a.7

A

A<

► V 4'

A

AA

«4 r

377 nr.

A

A Ai

V <

i VV

U 4 C i

1 uLLa j 7

V i

a V V


A A A

A A A

? 1 < '

7uui.U

A A A

7 3 j. 7 ; U J “ a z ld

; ?-. ;   77

77 4  4"

7

f. 4 7 7 3

A A A

V ■ V V

v h VV

V a V V

; 1 f *: a j <

v.vU

A Av A

0.00

A A A

3

AA A A

7 :t z' 4   77

i J 1 LI 4 a O 1

4 ni

,-420.9S

A 4 4  77

7 ?

737  4 4

! - w ; ■ 4 4

0.00

V a U V

V a V V

I

I 7W a W

L Vl2 j

£ 1

| - G 4 i u;

a □ i

A A Ai

A A A

r. 7 ?    4 ?

3

<AA a a f 7VV a VV

7 n4 f 77

4 4 A

r 4 3 73

4 A

7 77

7 "   7 J

0.00

7 e V V

V ■ V V

7U’_‘ a 4 -

; , Ci Li > L.'c

4 1 V i

1 L1 1 g i u

4 V j

fli-TL. . 1 î

A V V j

U ; L i d U

K fx A Va VV

A A A Va VV

v .00

A A A. Va VV

7 A A A i\ QVV a VV

4 4

4 4 i

A A 4 A A j V V A a V V

7 A A A A U W a Vv

4 As

4 V i

.201.00

V a V V


4 4 nr.7 ZAA 3 7

4 4 y / UUykJVVavJl


nr.r* 777, j /. iUUy l171U7


3.7 7 <fi7 -7 7. -J / j y 4 V t a 4- 7


7 A A “ 7 A3< r.A

L V y V Li f y LriL 4 ■ 7 V


7 4  777 3 37. “3

C. 4 y O £ îl y -ULU ■ iL -L


77 337 774 7'

LjțH-J r Ji (li CUT


/*77

7 / j


545.53


■7 f 77 C y Cf * w


D
3
D

D

3

3

3

3
3
3
3

)

")

3

■ _7

■'A

-.J

3

3

.3

_y'

J
J


■)


) \

!

i

3 !

I

3 I

3

I

i

D :

i

3 ȘFi--    J.

A X p V 1 k

J fi f fi fi A F < fuO■LLV«;X

< < ^ff cha sr. X X 4 J UU ] d VV a U ;

FA” FF 3  ’ A

j wujt/TiLT

CFF {A* -F7

uJU• X V1 4LT

haftA ■■*•'.r.ar~ ”t TurT?.! H.nnnp-A

F r •- -r / J -*- fi

’   - A

4 4   ■-. A < r f

A ’. A

LiiîULWV Fi rtl.ul- d X XIIUIFL ItFlwLit^rlj

-dtaU j

w‘ I ZV

1; j l u 11 7 ?

V ■ V V

pr a ■’. 4 r *

A

LrIK«7XLIW

i?

'^.L.1  -.-X filfifi

F ? F 4 / c A fi

A A A

t 4   -■* A 4 A r

A A A

I V ICI UUtî V L1JL

uur ■ ;’ju t w

V a VV

XX 1 L ’J 1 1 T /

v • y v

A ■;    * n r t n! r. t* r i r r« r

1 i~u U 1 Iii iiuuuruiu

<aaa ».«T7i ftnrr- F" ?r: AMr-r.nr.T z 4 fa

f < f •-•

A A A

A Aifi

A A A

iilkîLUFLL LL LlirdCUi L’BKi'JV

A

“•j X a d V

tf 4 V V

V 1 v V

v a V V

V

F 4 fi fi  fi A A A M 7 t? fi .fi fi i- fi r ȚPMHfi Efifi. ’T fi * fi A

' A < A F fi F

A A A

A A A

A -A A

LiwiJiLVW MXwU’-TlUU UL UiMlwi L'IW / i j-J

■- 7 j ; “ L j < L;

V a V V

V a V V

V 4 -J V

V

T-X-1---L FVFF

1 w L w X L U U î/ U - j ta[

• 7 T^A rr-■_• T 4 ta - 7 4 L L

A A A

7 4 V'J

0.00

0.00

wt ti n.f.nr nr TnnitnrinPT

xl in.mv.Ji Ltjh


•-Y, ahf ACI FA L. '7 ; V U ; j ’J X 1 ■ 7 V

4 <   4 H f 4 F f A “

11 j x i u ■ ; x 7 t iJ u

r; f .-’, r? F LI j C i C j

C"

[ u U 1 L l:

■in csf f-4 n? lj j’_r<j t j î ; x ■ uu

r. FF f.’.E FF T/I j UFb! • UJ

F / FF AFA

U 1 ii f J j V U V * ‘ 7

ț ‘    f -! r- - •,

XT1 1L/ a UV

7 1 V V

331.

? FF FF i ”    « u r

A A A

V 1 VV

331.

,^L.S7

O.Od

1

4;  1"F FA

x t<;lf»uv

Fi A A A A

L»/y ivv

f r. f X i L l

A F F F F

1 1 J Ui i1/

F A A A A

OVVt uv

FF4 •J / 1 1

r 1-tF FF

1 i1; u 1 u /

3.00


A A A V 4 l/V

A A A

V 1 V V

f < t -.

7 0 X 1 L V

v »’J y

f. F 4 C A F1J x » uv

A A ‘ V * vv

r.r fCF fa

A A A

J 4-    4 CF

A A A

14F HjM ca

0.00

f ; 1 ; w y 1 1 7

y 4 y v

X X U ; / 'J X 4 w L.

y 1 y v

1 ; 3 j 4 7 ; ■ w l

:.r f“r f 7 7 . 1 1UU1 / F

A A A v ■ v y

4 4 ». FFF A A . X ” 1 -\L : 3L

A A A y j V y

■1 4 r, nnn af X XF ja VL

A A A v t y v


F ’ț r. 4 a A A

UFÎiTI TFF

i*. F A F * T1 jr, A n ? F fi7

4 T 1 fi * F f

A A A

A A A

A A A

A A A

rnr r~

< Z Ffi /. F l

t:"T 7, n

*   FAr q,.

A A A

Li“ k « VW

iiLXiL.LM ț

ni nuri i una lxhl;

X w ] w ; "i a L L1

V a v y

v«v y

y 4 Vv

V a V y

ULiU a "w

X U f U ; *î a w-

L J d a F L.

; 7 j l y u 1 y 7

y a y y,

Ț F .’. .■ l U A A ; l fi ■.; 1. y y

F4 t. FAAA l;tauyyy

MFFTI TFF UU.'XLxLiii

a r a r- a tî rr- a f t nrf r.î nur» x ui in l;i1.lh

F '7 1  , r

L ț 1 - i 1 X X

A A A y a v y

A ftA y a w

A f\A y » y v

f r 4 F FA

£ a ÎL X i a y y

0.00

F fi / fi A

j 2U t aVU

A A A y < y v

n n r n a ;

4 f j LI ? a L L!

A A A y a y y

t r- a \ î r a a X L n / X L V

: J t ă 1 £ 0 îi

X.      “H ț.

L-   L.1

4 n n a -  /. f

X U a L‘ T u 1 7

A A A y a v y

A A A V • V V

A a a v a yy

ț rfF fia u »L X m i y

. -ic

nc F; F FF

L-y « ULi'J 1JL

cnr /,F wLfU a "ÎL-

FZ. FFF fift U “ a 4 t i ■ 7 y

A A A V a w


’/nn r n r ? f rt t n r. rr-i ? t n ’ nn" ”f-t

HUw ț “4                  U.Lr£Jll t’liLUL-Ui


F F 4 A A A A T MF Ti 7 | 7 F A A T Li» x a v v v y x i iui* x - x x-nii x

nfinfinfiAl r th

n aca --

A A A

A A A

A A A

A A A V a W

F N *■ A A n

F A-A ZlF

F

f.cr.

l‘- F

A A. A

, AJ

v a y y

LLIlU LELiîIlL. .li

H

! F ta’ y a y L

V a W

V»W

v a yy

11UV 1 VbX

.j7LVi7d

-!

j7W i

i V U

y a v y

rnrr Lwi’.L

ff<

-

•■ *■         •*. F

A A

.-*- A

•’* A A

A A A

* - ,ț   *

.-. ;. “ < >. -

’. ’Z ■'•

AF

A AA-

V * V V

A AA-

: u v z x - x:; l

LLX

L. 4

l <L a -ta

y a y y

v a y y

y a y y

y a yy

i_ i

1 7 w 7 a V 3

£ a TWV a

i *ijy 1

i yu

y a vv

7 »j rr. 7 s t — a fi; r r n sr- r. r. a i " ittUOXUilrtAl LurJUQfiLL

TH XK

r-HFr. uutXD

!


n r. A z 4 A A A A Mfift T 7 F A F F t H FF. 71 7 “ f• F-.7 l.*T LUVbi a x yyv r.iiujs i x-nii- ;i:lj.lxl‘P.. h_

A A A y a v y

4F     CA

x J|i ;7iuv

A A A y i vy

A A A y a vy

^rr.rif.r.m r li uiu u Linux.

F FAC F r A A A M F fi T 7 F A r. 7  “ F. 7 î 1 7 % 17. T M F Ft 7 1

A A A

FF fi/j t,A

■'• A A

0.00

LL’^XiH'JV rîHLfii l XLFÎti X 11U/XIIU XilUL’XL

v > y y

UUa <“X a Ty

y a W

tf MrFnnr.nriai r -W BLLiiJkl 'taiiFltaL.

FFA.C fifiAA AUF-r r-Tt AFr TMr.FTI r^.lTT H7 ta taVw a 4 4 V V “ i iUi•. 1 X LfiHL X i XL2 L’ x t_ X L.Ft t X 1 <L

A A A

f a f r n 4 f

X O } 3 L i i . L

A A A

7 ah r;

v« y y

v a y V

Gy i a «ta1

rnfiTififir.i r jiXr.Lta.

T.i.T _.«L FFAC

I L: k W X  - L i 1 ■»  - U y ta

y-»y y

A"

a X L ta a 'OL

0.00

? af n ■

LV/a;ta


nMnrcTTTAri t nr. unim iwnnn 1? urrnnnnn fiî r nuuiv:          1 u-ivr»L—


fi fi 4 n F A A A tad.l. ttaivv

AUfiFi^TF

F.HLln i Xta-

rnufiTF-n n t t t   a n a a

U ta «iu ii ita ta 1 ta X r x ta V v

A A A. y a w V

4 F Xta

* fi fi F A țUUta1 aLV

A A A V a VV

FCF FA U-:tai iwV

.• Fi 4 F F! F F 1* tata XL a i 4 L:;

n « fi n t 7 7 “îlUli î XL

r- r m r r F: n r t r t \ 4 n a a LtaKG i ivjw i x x 7 xQyy

A A A y a w

FI

F A ,>    r .A

j L w 7 i L J

A A A V a V V

1   ► < 4 A A

X ? 7 . i 4 v V

T,1 _ 1  w ,

IL'fcCX  taL

„ x a fi 4 n

11 L -3.L

A A A y x w

fifi

-L

Z f rj fifi ț ULI I a Utai

0.00

4 fft f,a X ț U U T a iJ V

A tfFSFiTT” ATit" fi F;iH T F. MP UT niiUîi i xuriiiLn Lui11 î        ;

lLOS

Trnuni nr rrr l inrita’LULJXUQ

FFHF Uftn L u ; l i x x y y

AVfifiTTF ruiuTi î xl

rn n ț n r, «rhtr ti r / < r. Luhx; nuuii; L i ii- u

A A y a y y

A

A fi fi A < »vULa J.

f. F, 1    4 Î

*î L. U a X U

A A A ViVV

r'A W

F A 4 ■”   < r-, f\

L J X d 1 : L w

A U r- fi 7 T 7 filtL'll I XL

T fit l 7 ’ FII \ 4 HA A L talii i   ni 7 XLIVV

A A A y a vy

•. F t ;

A, ?. F: f .-. a VTta a TU

■j > -j-j

CAC fiA ’-ry -j * 4‘ y


4 4 — !

Z A .ț i ULX i

FF.

t I 7

/fi A A y a y v

4 4 FF4

X X ț 3L;i

fifi

t i 7

4 n

10 3

T F: -fi C A , / î fi 1 d V

A. A A Va W

F ■-!

fififi .L/t,

n-r a J X

A

A A

!.

c r f i r

A A

•-n

C A F

CF

A A A

FF

EAfi

CF'

V i

. vv

"!

i uL'L ■ XU

V i

t W

țuVta-1

i ’.L

V a V V

uu.

; -.-yy

a taU

A

A A

fififi " <

A

A A

F4

FA

A A A

F4

FF/.

Fr|

V i

i yy

- 3 a a * X

x" 1

t V17

UI ,

l 4 4

v > -yy

i

! '

a i î

4 4

Cfi 4

Ff-!

c

CA 4 fin

li CF f

nr

.’ *

FFF

FF

A A A

Efi

rr <

1

AF

X X j

} taLX 1

1 4 i

w J

|ta7; a U i

X X iwLX i

l 4 4

.u.u,

l L' ;

V a v •>•■

-LL. >

! ■■-1-

a VL3

..........

......... . ..

......

.............

;

A

,\7.

n f: - r ft

A

A A

4 F

f ? r

4 A

A A A

4 n

F.^C

4 /fi

V i

i W

ț LLU» UV

*■’ 1

i VV

X 4  1

( U'-rta 1

i x y

V a V V

X . 9

t _LL

a - V

A

A A

4 7.

rFr "A

A A

F ■

FF /.

■ifi

A A A

■-< 7

f.f f.

F”

V .

a VV

X T j

■ / ; u . j -J

y :

i w

Ld :

ț L- ‘ ~ ’

a wU

V a W

LL1 ;

j 11 i T

a J'J

A

A A

4 H

fiAfi FA

A

A A

A n

znn

AF

A Ai A

Afi

CFF

!-r-

Vi

i y v

-u!

| U V / a O V

V 1

t V v

TU i

J tai tal 4 9

V a V V

“Jd i

ț Jj X

a TtaȚ

!

4

4 CA

Fi t

4  7“<

4 F

A

finfi

■fi 4

A A A

F

f. E4

fifi

X .

j XUT i

a a-U

V a W

X țdUX i

a XL.

1 i

j yjtai)

i v X

V a VV

ta :

j “Ui

a Li *;

Fi

/. ? i

rn

“ e f r n

Fr .A ■  4

FF

CA

fir'."

FA

A A, A

4

i *

AF

J

. IUI

a U i

X ;

■ L ■- U a 4 U

«‘ a 7L1

a *ta /

ta- V .

a L'V :

a rv

V a y V

Ti

■ utD

a Vtal


1 < fa.j, fff j.e i x jCv-r j Jt, i **rc


Q' F r.'rt -r!

LX J 7 iUj / UL *1- i


1*1 J-..-            CO

LJj /LJ ț "ÎUV iJL


1.003,^0.62


J

■)

■)

■)

)

■>

■)

)

../

)

3

■3

,_,3

3

J

..)

J

J

J


r- a fr. r- >\ nr f r r ft t [mJi h*rta î utaitauî i


fi A  1   A  H T  A

Fi U  fî  R  l  n


i iui


r,ru “l fa 77 xhj x J“ uu i L


tata!«a


3 ;

>

j

i

3 i

I

3 '

i

■) ■

3 i

3 !

i

3 '

I

i

) '


iU ■  *   UCHiXUL i =

_ - *- L   .     _ . - 1


r . i j i _ a 4 T - •.. - X _ ;-i v; xcataziic


j.x.


i\Li I Z J £ - UISI*’

j-î- : i        .              ~----1: t

- z l- - i        *              l ; : - . t


Fi _ _ * .. i

r. a f r / s c -i

4 C 7 J i- L- ■- 1 ta ta

1 4 FFA ; ; j C i v i

4 F 4 A A

i ; i x a -î 1

mn fa« ff ; <’ i a 4 vl t L »

CFZ FiHC FA ■- i -j * u l u ■ ta y

Frun A<AA AWFfiTTF " F          F.J*

HSiLrfl i 1£- ■ nf j AHO t HL. J L.

r r r ț ? j f a a

L lK—X A UV V

o.co

c

FIFA FU,

A A A

A A A

i inO i|

Z tai- ■ 71

-J

U ■ V V

V I V V

F.riiA !-..-,aa tyr,r<TT^ af hpt r-rru ntiuiiiita m  :«w i LjîUu

■, < FAA

/ aOvv

FF-! HL.UL.

1 Jtt j

A " “ F -F t V ; I_f a J U

A * A

■-   ■■ ț n c n

V a V V

V I V -.'

L- ț !_- 1 ? * ta £

r<A.-‘- ?.vrr?T^ wt ti tf a viff ? < a a-' ‘.u;j»ur*vv rui-uiita tUdi. iHnn^i' xal1^^

v * y>-

0 4 L a V A

7iVV

y t vv


nn< ■“ fa Ar.

CQ112 a

mnr t u* ti fif.rr tf «urfhft\ nnutYi uui-un'taL. sAriiKtaH umz

OaUV

< “

FAf. * !*• j i U 7 a U 'J

FF 4 F

LUiJi

F   4 4

* wnr.TT -?

rm t n.«. wr»irr tri / 4 f

LwG £ l Î1ÎÎLH tU î U X XU

A A A

« i < n r XL’liJC

L / 1 L i

hhuh r xl

VaVV

FF ■ --. _ ta’ X tai i

FF 4 h/;u

rutun l ii-

rr'iTF ru \ frjAA tal.'.iii   HI Z X UW

A A A V a y V

«FA .*. F f J r V a ” L:


FF< n ta<J ita i

..: 21

r y firi TT7 A Fi T i 17 7 A i “ “ U A F "* Xta! 71 1 X ta a F.X jiltli.-.- tata H7» tal ț rrri /4faa w t îviw xxuvv

FF< n tawi ta i

FFFF

«j z !C U

AMf.T'TTI niiurii xta

r r- t ■ i r t r t r t nf LHta-I tallita

r,rrt AtaiJta

\ 4 xFAA / - U w y

f r 4 f U'ta X ta' <

rri-

1 X 4 taf<X

A^CRTIZ

w t? r rr a urn ?ina a ;h-.l iKrtnor xauvv


A ".*.

V 1 ta


A. A A V ■ V V


i ; “AC “A i *ta / a J V U • J V


7 7  !. H

■J ; a 7 i


.)


n n < n t “• 7 ta:J X tai a <" 4 ta —

r-MFFT’T HTT T’-'-MF-F \ Fii-H.Ata HXd HvFiXital   Z

* nft

xuv

A 7 ?1!*T

Ai' Aivtal

A A A

’Z a y y

' fi*

vxr- 7T7» rrri r.r.r HAta ta 1 fi— Gtatata 7ta\—

a r.rn y a un

7 . L . T ... 4. ; x iz : ta - h ;

•- F 4 “

L-X ta

«wnr.T’7

rxittaHi. x x ta

7 n 4 ■' -r 4 " •■

MFF

r-7.

trîF FFÎ1TF

r A A

taU;~iXxvv

Fiita ll t X ta

litata

Fi r

l.i! Lu

i H X i

y a y v

ii SOC

7 F 4 A 7 7 A A Cxx-nCL’zv

AMltFTTC

MFF

11 Ui.'

AF

n tf nr

X 4 FA

A A A

Vi vv

niiuii t Ata

ttl

C 2 i\c 1

/

r 7 4 A -r i ; ta !Z X 7 i f .’ A A

y

AÎ1OATIZ

aJFTt ÎIUU

AP

ftA CFfitf JiP, tataia Ai*

A A A y a V U

X A ta V

■         « 7

.M<fF - •*

i ’ r, r>

Ar

" r r r ’

i r.A

l.0 i n«i < CC

niivui ic

ti'JC

U1RU 1

/ (CV

V a V V

A V

T. A .7---A

î U Ir S X ta L’ î î L-

7 n 4 7*

Ll’XT

A A A

V ■ V V


■• u n r• t r -? »< ? îi n a rnr Tr- * urr- nFT Fii IUi i i i - ta HLkL’jnij^ ta* ta             Ulii


tf * V V

5. 00

c.co


A A A

’JtvvA A a WV


* F ". F A F

X j U / Ci a V 7


j.'i


A A A VaVV


7 F C F 7 F A ta ta j ta - a ta ta

A A A y a ta w

A A A V a V V

r. CC FFH AC

7 •   < *

r T nd .-.fi

T-tata j ta 7 Z a tata

7UC i xu

7 j 7tataa tata

F 7. A7 CC

-. A A

4 r, n 4 A

ita ț 7 Jy 4 L ta ta

y a V V

X 7 r a - 7

r afa zf

A A A

4A7 CC

ta ț y / v a u u

y a w

X V 4 a tata

•“; T /. ' C *

A A A ta a v V

A A A

Ui rt ta a ta U

V * V7

152.Ic

y a v y

0.00

7 r n ? H 4 z * w i u < ; i

r* A A

nr *   .' n

y-1 y v

Lw1.' ■ -_’ i


)

3

3

J

3

3


’ ....................•* - - • -

“:A"4  4 AAA

IX f. TFT, T «f r

r. li v T 1 T A 7 7

Tlî-;MZ

r. A A

w v L ; » x v y y

;:n i c;>; r._C

L

FU A d.-.a7U ta

y a y y

“ a4 nn 4 a

y^TF-TAf r»

A H 7 Ț 1 T a r r

7TFF

A A A

ta v ta x a i ; ± y

i :F 1 tai1. X “tata

Fta* A 1 ta X l7J ^.ta

ta 1 ur

y a y y


a 3 V

A Ai* V a V


A A ■* tf a v v


A A A ta a V ta


«ft?rr.? m r uf ; -u. r.tata


A r 1 V T I T A Fl r


t - l. _ 1___1 n A r <

iUVZi Lwliw UVtai


7F

Ut


A A A ta a V V


A A A :J a VU


f“F !*'-

1 L' i


<C“ AC iJL;i Vw


A A A •2 a y V


cnr m W- i i a-tata


cff cn ; j- i uu


v ' ’ ” r * ' i     r n»i f *»y r r, r t r

x; ^C-. - FtaL kj-JRw-ipdU“^ - tata


Fr.-in 77 4 a nnuîirit*t 7 r> ’ i Cp.- t * * i v juti-*'-! î iL*i_ □ i


H E {!  1 r,

w Ci i ta C


n ■“ n n z /. J ; --d L * t tah ”T


Fi-* - . L

iizpi ;■


4 n JVȚA. fifr j. A ;Ci CC“7 j 7 Cu a “j AI-I F.FiFi ? A

U'^'ta j £ UI4 l ’-ta


i sir < n wU J i J kj * i

^4 fjha u ; ț ; J 0 l i u

■ȚcC  r, AQ  f A

n r < a n ?, r

7A/  «-

................... .J

"A      r.   ™

4 < -im ”■’ A *

h j m a n ; n ' a

rj h n**.; An» nr

■i a ah r. pa ja

Pț fJ /.   / f A / H

-VjUi-1 5 ?LU* < u

-->-• ; ! *’-i-‘--:

L- } . .' v j -.       -J-J

5 LJV î u/ - 1

fi A rr n r. r î n ’    ’ *

unQf p. t “ ■ i —u i u j -


7c  A  *   AHT  ’■        r-  il  .".  T

u  r. u r. it i  r.       r.  k ~  _


T T T r- ■; - ; iun


ÎT M A 7i u n ja


r*


nr(Ti,

LiL'l 4


4     ' o a r*.

- “î u « v i r*


■)


r t ” n ri < • a ■". n «j“-u • i ■ i” i •u : jtju * u


)

■)n„                 . t-tt. jttt h r.r-«

ÎXI I lilî Li i ’. a U'd iu t uL i i U i U/ 1 O ii


rrrAitrn a y «liil AtlNU Y “


uuiiî uU uuiiunlu; uvll.


:     m . i

i/ciîiiâi i*c

,                 O.î^ 1- A<

a                 UUIU AS VI

i . .: -

1 anual x c          a

fiul nj c mtici c

► _-.1 .

... 1

.                        J _ L 1 A           .

... jI A

d.L : i

... . J ; A

a    LL'K'.- a

U ’J I i d

4                iiidll       4

UlEUXt      a

UELF1 L       a

U 1 Ed i V

V

.                                       *

a    la

£ ;

7

U           4

r.

7


rnr. n/c rn U i a UUU aUU


i" *T"A HfC Z. A

ÎL I u’k’7 J ; □u a 7V


nnn r. tt ? t

CVu J T 4 * • UU


f pn nr.n / -t uvu « Ouu rii


■.Ar>' r.rt'A ît.wfk>r*“'r.tt nn

«vi-;-. > i i v ljuîi~-uw          -i'


Zi A Z-

V * 7Vf ț c /. n L‘VlI a TU


'nu r. 17 UUU 4 TU


7 . L - 1  .„..1

li-vc; UUMU- UVuU


-'■EP r A i. -: u i u u


n f H t-u ț u U ; a — .


rnurînnr *-s ti jwIL:,Ju U;!i^7A7Z. < aaa n:rrr nr rnnmn aHth irnw

jyuTalVUV ;■ ALUU UU UUliAiJU nutu :Uiut

Al A A

V 4 V V

A A Zi

V 4 V V

A Zi A

7 a V V

7 A 7 A nn Y A Tt T 7 77 7 7 wVUTtiiiV l i-j- EU

r-rriȚun uuiiXUU

rjr.n 7777 nu iu ui ui

A A A =.' 4 VV

A A A V < 7 V

7 z, i r /, U1 A 4 11


n i T.-i / t,

U ț U/ 7 «UT


n tnn ? a j j U i *' a w T


*i7< r. r.

LTi a jT


c n n -t < rt v 4 U i W a 1 L:


/ îț o

1 îuwa 1U


i <* * '-ț iUiJ iii.


J

7 A7 n 7 TTZi 7 T 77 7 Ț\ 7 7 711 T Wp 7 JH 71 H AT7 UVUTa//UV flLkJU UL □ufiAHU UnuUUUMl U

** A Zi V a W

Zi Zi Zi V 4 V V

“A UV 1

faz*--

i VV

1

ARE 3TEE'

|

7 A-t;,  7 7 fi A

uv£t b uOw

r.îrnr r;r 77tiTțin nrnririTTir. » xuwu uU uuHAiiu iXi'niUiid

7  1 / Z; ,7 7

Z-. A A

|TT^

CA

;jiuv.

V a VV

1 1 i !

i -U

Z177 ;Tît"- 7 7 7 T 1 i-hi;

7 A 7 f 7 7 7 /. ’JVLT a 4 JUV

r. T77r pr nrtifHr. 77$ 777z.Hr i lLwL UU wUHAiiU 1 UUUl UrtiYU

A A A

A A A

A

Zi fi

1

V a w V

V a W

1 V V

7Z.» 7’1! ZTTA77

junLUUuniunnu

i

T.L.’ ---L ȚAȚA

ivtfll LVHV QVL1

- j ?   77

/ 1 i U 7 1 / /

O.QG

4 -m i i L 1 1 .

■ 4u

1

7T777 Ti 7 ■"'PIITUri r iluu uu uufiiHU


EZi <*A

UV 4 VV


neft rr juV « i /


f ;. r n <

CTU a î1


< .'    * A A *

1 U 4 i U± a TLr


-T TiTTt AT j j U i U i V L


n ripn ap <J j î i U t V L


/î A A V a W


0.00

0.00 )


•7 nnn rn

J J U n I J J


0.00


P ■“ p p A

LLLiLV’F P “ A < A *.

1 / J C *J 1 a V T


in p'n te

1 / ■ UTwa ZU


A a a V 3 i/V


■)


'1        1          TiATÎ-. TaZlZx

7            uîVUUaUVVV

ai te      nrwniwATkîr r

rîuiu urii a uuKUuîtnUxuu'

nrru îvULlU

r. Z1A V a V V

fi Zi fa V a VV

fi A A V E V V

!

TT’TT 7774.5’7 it: 1 u i uiii:;U

-rtr,-a’.'LU!

71 A A iLl VV

At rr mat r-nuriiMAPTî r

71U i L HZU t Lrtdi’hdUÎIrtUlUU

ri îit

A A A

A A A

A>"

'i UU I

V 4 V w

V a VV

V i

i V V

) 1

tir»att nnHTrin’*?

1

daZu; Udh l dO,-_

1           A 7 7

77 A

Al 7 7 MAT   nur HM .-17 1 | 7

nu;u    1 a UUiYOUHFÎiO XUu ’

77 r u

A A A

A A A

nun

,         .".UU,

1 ; / L -.

iiUdi';

. a V V

V b L-v

uu : i

1 V u

. !

T7TT7 r-TTP iL; » u u ; Ui

)                     7 Z: 7 Ti

71“, < A

rrruni Anr nn rrr-TM rr.rriA

< 7   !. f

A A A

-

PA

y      |        dVLL’i

i ; î d V

; u’iu*uunnu uu auuxii ui

uu ;*

X i a TU

V a VV

V i

l V V

1        nA^rt

7 7 7 a

Al 7 7 HZ. 7 TPHriIHA r, rr r

rrrn

A A A

r'i A A

A 7 A.

TE

c       wVUUj

« i ;uv

ZiL i U ii îl 1 a wdHwwtiZL XUU

V.Luii

V ■ VV

V a VV

7 ♦ V a U w

) j

TTTT7 77 iCill u;

i

t.l.t  _..l pa nrt

IU LSI UL‘11 V UVUL!

■t r       f

i i a TU

Zi PA

V a V V

77 a / to’V j

cn


A A t\

V t VV


PE 7-

iu;4uu


•T A -7 J V ■ j


z.t “r UATrr.TAi r rflimtiUAr,ti r al i L linituinui LUHUUiînbx.i.


thtiehtz A -rpyi ikyLix i nh i Li<;;iA f.A

V 4 LV
TA 7. 71-TA

JVW4i/uvViVV


TTT7:


□ i Ui


.) \

I ) î
I

- a A 7 7 -î A UVU t i .' 1 V


OBIElTl DE


7. A * i a A A Ti I Mt 1 “ n 7- 1 T 7 * i 1 ■»• -j V / Uuit 1 ^Lh .


T HÎ’THTA A A A iHTUninâ Ut


A ~. A

V a VV


“ A“ •JVJ


Z-,


‘J i V V


MATrrTAi r r<r mathza rr ap thh umunxnuu xru nniuiir. wu»    ;km


T E Ti j, ■- E ■J țUU*î 4’JU

7 E 7 J. TE O ț ij u “ a u u

7 EA.', TE

U j J U T 4 U u

■7 -!

EȚiA PE j 1J C *1 a sJ U

fi Z1A. V • V V

A A fi V a V V

■ f fi "-P

-• ?        A ■;

f / A A A

/ r a fi p

A A A

A p'.A

U U y a V V

U U V * v V

□ U V a V V

U U v ■ v V

•d a V V

Vi VV

in um nrț

57 cnr f7

5 - ftfh 7ff

5 7

nun rc

Zi Z1A

A A?>

1 U a U JU 4 U i

1 J i U 1 u a U !

X U 4 U u f a ; ■-

IU ;

i U - i ■ f w

V a V V

V 4 VV

A  f• f•

V 4 / ’d

j\ r" A V a d V

l T   , Ț

;<iTL

r" A A

5 7: f, 1 L ; a T u

*'  * A


f en; rr

u 4 w L U a 4 4


1 CT7 ȚT L* J iJ U =■’ a i J


7 n T .7 7 L l i i 7 1 i L


- m n r j J ? f i 4 ’-U


0.00


■7 /    .7 r- .-t e r.

U T J J ‘- J a w 4


7c *<n cr.

L.j ii ;i ’-U


nu h'.a «p LwJiVViiL


00


70


A, A A V a VV


?oc.


HC,


VV


0.00

i f'.nt. un

i a V 1 T a - r

<   n' E 7

ijv.'Tad;

r‘ fi f V a VV

u > VV

" Zs A

V » VV

0.00

A r” A V a VV

A Z-. f-V i VV

Zi Z1Z1 V B VV

1 Air tr<

1 4 V î 1 a d |

■! A T A » Ți

1 ț V i 11 d î


(' 7-ÎP E-IU J UZ LI 1UU


liH<A A A j. v a y w


TT‘. A A Uww iVV


ÎÎA A A U U V ■ V V


TEP

UU>


Îl


• nun 17

1jUU ta 1U


î nun in

1jLd/ 1 iu


nn «ha •-.{ L-Jț ?UV 4 di


ta .’, f n r.t

UV ț TLÎU 4 TU


7 A 7 -T 7  7 < 7 7 7

Ud pUîp', . iwU


7 T 7 fi A 7 J UU ț 1 ’JV a j;


a r. »-.» “ ?. t

Uv | TLlLl 4 *TU


4 4 7.TE 7T7 7. <

1 - J U i U J j’-U a 4 1


te nrr. pa

UU;VJ14?v


7 1 A < 7.  7. E

Li j V1U t“u


7 7 (\T7 74 7 <7

uU JV . id] CuLi i;


■Tfir-i |-n\ J V V a V V

V a V V

*v fi zi V a V V

■ 4 J-J 7.-.

u * 121 z 4 uu

V a VV

V - vy

1 /   ’■ TE '

•* a

1UjU/□aUO

0. vv

L- a W

!

< " liCd/ilL

0.00

o.oq

TE ZiEf. rtA £,U 4 VU1 a 7 V

a r-. a V a VV

0.00


Ț4 77 Ț, /,E

UI JuLUl TU


Tf. 7Ț|“ 9AA -"“

■0-7 J jUU ț u W 4 UU


A A Zi V a VV


7 1 Zi Zi A id i V 4 V V


■) !

“ * flft îxFiiJi


TS A I AH u ” i- n h


T 7 T fi A i i - :- n


r H r r -i b* 7* 1;


rnn

UUXi


|R - - r. r 4 * rț n n .7 j < X a ♦ î;u 1 W 7 UL J L


H.,     - ____ TAA.'AnnMAAI

HI tXtlt J a L 1 -- xl a        f tU LJ ; ; ; i


ri ntr^TT

1 Ldit-j; 1


-l.,P:ÎÂ?* HTrTr.AÎFT -- . i *T   1 >. J . F: F *!! Hîl A

h iruri t x - iLtAi^x » 11: > 1; j juu >;' itntiu un


t .. • . " r F r*/tf F T r ' F A 4 “ LLLÎÎw ULULtiimiUZ U-J1L


1 i - 1. . i •

1 * Z Lfi l”Z


* . J_i_ J_ HA A A A A 4 A -L UOLw J' LwtV“*L!;iL


>u , ilt a a

.                            r . 1 j i . a 4

1                      w u i l 1 i   ;

iâ::uâi              i

r..,1 _ : _

hU;;^ C xl1 li si c

. T

___1

.                    J _L ; L

_ * - j : i           „

j-l : l

____11 1

LUJiv a

LVII 1/

1                 XXL X L        a

X 1 “ X L L-          1

LCUi V      1

Li -;

.                                  4

p              .

F

U           a

A *î


KLil-zJc CESiiicîc

d=tit


-f „u; UCl -


----7: X Li XL -


* _ n ». 7 u- u"7“l


Fi


I

Kepui’i

7 f. ’ F A >. i n

7cu < f vitGO

i 7 H H .» 1L țJJlj

j'u j > IV

7 r.r? LTV f ;

,73?.£8

Î07.

: n < n /. L' J 1 . ’ -t

■) :

a a AH < A

7 y:•;1 iv

FLTdiiZCril

nrur’-r? rrrr

li 1 l.i\xx □ icr

V a VV

j rrs-

1 / L j

n«,r 4 n s (CQi U’

< 4 r

--^3

,700.^1

4 z’xF LV } j

îh< cr

1 1 / X a V /

;

.-.A<  *7^4 C

rilAlt* TflF:*

7T7 7; TiPliPTr

A A A

A A A

?

n

A n “1 A <

T

i CC A ■?

') ;

7 V . a i J 1 L

i uiuULUU;

LiLi  i LVHL 1 L

V a VV

V a V V

U1

1 V i U a V L

, 1 < u a V ;

!

AAâ FFFA

FMr.HT^r.n?

7, TltmriT .AF.A HAII

r. A A

0.00

FA

■ iul>18

4 ?

LLj

nnp c<

1 lVu a u X

!

7’J la < J LV

;       1 c.Ui\ i

LT 1 y LHXL rit n HL ¥

V a V V

.•• r-TFF.

i

7.  ’-r i — 1

’A4 HHAA

Tunr«K r.A

A A A

A A A

n

,500.00

EA A A A b l W a VV

7       i

CVI a i iLV

LHVLlIHa L“

V a VV

V a V V

“J

1

rA< AAAA

FHFiM? CAFT

7| AftPA FI rrTPPV

?'i A A

A A A

4

Fi 4 F A J

4

n f n a y

C V L a X X V L

l -UKLLW

LLL.CLU LXL L 1 kVi%

V a V V

V a V -

’ !

L; a VL

•1

) 1

Tf-

ÎL

i

^01.7‘IC

rtiFiMT^iFrcT : vniiXLLm;

r-rnri pihj Trr *r "w-iiîii xvLixL v;

A A A

H E n A

-

/ FA f 4

HEH FA

V a VV

-j« < . t:

>-■

i C / V i C L

, ;             J

'

11 FFrF'rnT

0 1 l’tLL : n 1

II

r a 4 r. n« c

j“! (PH Tipr, T I' L-HHLLLîM

Apr.ii rum *rtr r*

A A A

A A A

■“■ A A A A

n

ru A A

CVI a 4 i

JL1-. f al LXLLLrL i 1

V > V V

V a UV

“1

f L V V ■ V V

; i

1 L L' 1 ■ V V

rvrTr li x L

") :

aa< nnnA ev1» ; ; /V

rnriHTAAH t f UiUilLUGi

TAVA AHT"? -T, Tt Ț ■ n a n n i 4 l L V i l i

0.00

A A A V a V V

0.00

A A A V a VV

b r.lx

r _ l , 1---

i.     r. >h

A A A

4 HE

.» n ? f n

< f A

n -m ftH

4 i’. ?

< n n a n

.

IVlrXL LVlti/  CVI

V a VV

;pji

i C i C . u 1

XLV i

i Lf u 4 a V i

LCw i

fi i j a V 4

■)

FHFill T 7F7T f LfUilLiLfil

p. ;■ r. H* A A

ri ir n T-?r«r ?

T U A Te T f T C f, A T 7- T 7

A. A. A

A A A

< n

f. F 7,     -

4 7,

jiru-T n:

pul 1 LV

7 V 7 a i < V V

i LFlUtlLlJhl r

1UUU1L1L.CHL LIV

V a V V

V a V L

iul

L w j

) ;

; •’. !    7 7 A

CVC a î <VV

r 1 jfh r cr 7 t

f UBL41LLFJ11

- 7 Ț \4 r *■ ’ J T 7 A 7 * VL U tuli 1 L 1 iLFl\ 1

v .00

A A A

V ■ w

A AA

V a V V

A Ar/\ Va VV

7.1.1 _ _,

x      f. a y.

A A A.

>* , A A

4 F

r-.nn re

< n

FrF;- FiC

!

lUtUl LVII iz  C VC

V a V V

V a VV

XU i

p L U i L X

LX i

pu < 1 U J

j ;

FURNIZ.DE IÎ103IlIZARI

'

/.An n^nA

rur<4iTCA.n 7

f uriHLiLUft 1

FAT-T HrnrtPTTF F-

>\ A A

4 -7

r m -fa

A A A

4 r<

f r A n .•

1

“VU > ! i <-rV

r “u 1 a KLw-J-J L 1 l_ ’-J

v a Vv

i'J i

I jj l >1 >-v

V a V V

L j i

pUtfiUL!

J ;

7. AF AAHA CV'J lUJJV

l LL

FHr.HTTFF T î Ll\KlLiJîtl

??. r-T r ir t «r? n n ? t f nu i um HtLuuOi t

A. A A

A, A A

?

n 7..-.    .-.,-

V t w V

V < W

V a VV

V .

a UL; a V y

F FI HAMț L L-xPVU

îGJsl ulf;

t 400

0.00

1C

ÎL i

.177.20

A A A V ■ V v

pf

A n n /, c a TU 2 t

rimuTcnnt fat-tuft ijrnnnttf l qiUULLA; i al i xiil k_l1lv; : L


?, □ - <  / aa4 nunft rrr-un r.r.ni<ntrft nr.i

C-LLaLJVVX XT.Ll'.ir. 1 LtMlLi LlaFirJin XI-.-

r"; A A

A A A

V a XV

■7 n A A A L ■_ V a VV

H - A A A X _ V a '-■' V

A 4 < 4 HHAA F-î ITUT? A FA MFHA Cllla/JVV LrLLLHil Hî H

’. A A

A A A

nr-.n r.n

r-iC7

HA «7 A"

V i V v

V a 7 V

ww ; ț J- Va a VL

w-L Z j

j iVl ■VL

/. 4 4 4 CH4A Fi Tr^lTT tltriMIT^Hr C 1 L L a ; /LV LrU 1 LB Ii * - L-vaL FJaL

A A A

A A A

A F A

A A A

V a V V

V a V V

V » V V

V a 7 v

7. 4 4 4  “ 4 r A nt ÎFHTT 7FFH T Fr FTr. A F-T T fH

CLLiaUlVV LLlCtill            ixLl FIU X 1 Li

n .’ r 4 r. 4

A A A

4 -v-.fx HE X i V L i i L -J

nnr. f r

UțbjLjlaUl

Va VV

S U f i i U ;

ARE

r * 4 4 FAAA rt TTHTT ,-AÎFHf FrnAFTȚ-ț r CXllaL'LVV ULiLUli LrFbLUUL l'.Li“UULiL

n e 7, - r r i i w L L' ■ i"T

0.00

n e -t r. 4 r a LX iLUl a uw

4 n ;u i

< pp nn ■ X L / i l ;


H T F F M î F '* Ha I LltHl LF


A 4 i 4 n-“,AA r-1 TrHTT HAinAFT FifTi AFT t Ti“| cxxiauuvv uLilni: yfulfîli iiLînniiiu

’cnn «f ; L'L’ a Jl

A A A V a V V

CAF cr, - V / a ■- U

4 -FȚ7 .-.r i j v; J > L w

r.ii

r« w     . i

n r r- a r. f f

*7 zn/, 77 4 HH

4  7-? 7 EH,«, PP

4  4 C r n A T : H

ucțju; l-

: vi ■ CiO

iC j UC~ f Ol. l ii. <

X p/U jU i V » U U

X jX iJjUV/ aUL


7 A n 7 ?. H 4 H 7 7 LVp'LTjJU ■ UO

4 4 H*E HEH Fi 4

2 X ț U/Upu’L a f X

4   :. - -   *4 7 r A

• mn 7. I-T4 F:“

1 j 7 V L’ < U X L a L? V

X I LUXj 7 i 1 ■UL

4 4 7  “AX 4 4

4 71 mc <H

L L U j j V T a X 1

2 — 1 ț 1 i ZalL

4HH      “7

< n ? c < c f j.

1UL j 1 U J a V i

1 Li L! j Z x • 17

17,730.00

17.730.00

F„-(        n:

L z ț   . ’J a . L

37,776.7'

EH 70 P r.

CC A t j  { f

•L L‘ a / X L a J ;

•J Z a V 7'J a 1 Li

7 /, C » C A zi

n r n /, e a a

; 1 pww a V V

UL țUCUa VV

n cnp J^A

■“ mp fa

Uj-J/ 2 » LV

Ljuî Zi LV

4 hha ;pn in

4 rrr aa*

li J LV j ULrZ a X i

iiL'UUj UV t a U7

r-r?,  7:7 7 rV1

FiFc AH? ’.n

.l_

i j J7 z U a 7-

E.196.72

2,176.92

nn 4 nn *r.

4 A 4   4 n F    /

îi pi j 7

A^L , U ; 1- . Jt

A A A

i H A 4 C f C

V a VV

U L 1) V 1 U a U Z

.• -

A A A

V . VV

V a VV

A A A

r n r; f c .- n

V a V V

L' L j V 1 L a U 4

.. ....... - __________ , - .

. .........- - - -

- Sfl,-

F A .-• .-.    j'x

--'- . . 7

* rni .*."e nn

r rr 4 mc «n

M jCLU a /U

*! J 1 ;1 J CLu a 4 Li

4 ?EH AA

J ' 4 H A A

UțUUJ a W

-f--<‘Y-

C- f n, Fi " n

C AHZ 4R

wJwL-'LL

u ■ V 4 U ■ X j

4 ■- !.   4 i i a n

înr. cc.' m

X L 7 j X U X ■ V Z

ÎL. > , LJlj . U i

-  ? ca rn

f < nr- ne

Ua LL7a Z 2

- > i a i > l; l.

7 7  ■" C '  7-4 7    F

4 n nz. a rr.H m

i- 1         ~L 1 iLL,

IU țU“LjU Z i t zz


4 C-FC CIA *1 La wLL *LiL < VI


«    / 4 r - .* n c.».

i «uiu pu i


J7


* A 4

i * vi


I* 4


r 4   4 nrt A A

L'l j X - x 1 TV


r. F A A c A A LL ț LI "ÎL a W


C A A A A i_ z ; ■ c-j


, ah i cr r. ....

— jVUij w“T »Ut


C!


176.72


4 4 Z -

1XUjjQCiX 7


•r.


A A A V a VV


F Ar,

J j uc


~ Ir1 AHA HA

■Jj i*L4 j u’xji. a UV


' f-n

Li ț UbJ 1


«A LLi


<r/ JFFÎ4 C£ XaJU ț J i 1 aUiJ


r. ncn nn -7 j zul ■ uu


FF TA7 *AA f“

C 7 j V U / ț U Z U a U 7


< m < p a .L J 9j .ww


«AH CA fi

LVu!f w'fU


r. i ......


IU


uu


A4


.• * AAA u î. * t d 7


FA < A J <• V j 1L U


< rr,


AA VV


HA LV


f 4 ."17 t r r, / a Li XUU j UU Z a UV


176.32


1 ;u j uuu


șr


• nnn w I J L <•


Ar. V Z


4AF iC£ F--; jlj ;uti -i-


n ?AA ■-j } -J — v


r 4 r4 A A n HA -J--i J w‘JL a UV


r nnc Li 1 ; x ■-


A:


7;

Lw


4 .*. «a a rj 1 r.

Uz JJUUl*7


4,017


AH v;


AA îAf. r C.i-' Hm Ouț V*Lj Z LU a t □7 j wL’J * 7U


_)


r= r. rr. r> a ni n t rr ~ ’

Knui iun» Il-uxl-u;-

F t r r “ i ■". /,A."rA           h..  :____ -          ’’7. Mm r< nrn

> i x a f            ; u          in uui UtUiLL-Lii cu z / uzoz x * 21

f.t r.tr^TT -l-,FiTata itrf,?r<nTrT ....^   : .j ,r.r.aiifua

f       uț wvi if ;riin Yixnji\;li j iu iii j juuii'


rnn i^uiz


■')


U=pi;F

r. r.;

.TO,

nnr, r-l Z’JTiUU

i f- c ”    n F 4  7 r.

XLjwU’T jULx aii:

4 nr-7

1 1 LX 1 ■_’ ]

U 7 A 7 F ! lu / y < L w

) :

r. â < * liiii

r r, a a . W “ V

rt tfmtt n?.»n:r.t l,uxuhix znHLrttix

V 4 V 7

A A A y i vv

nn «a z u ■ L v

) !

a. < 4 /

ri 7 7HT’ r.rnr-nr t mft'î rrr

0.05

t? r. Ax A V L U V

tf a v y

A 4 4 4

r n a 4 / z V x

Ff TTÎITÎ  FrțMAr ffl m FiTrnT

Xiux^nîi ; i l x ufîî; x “ ix.uxL.ut

A A A V 4 V V

■y a u v

ffa

1

7'7 iLUi iV’J

) :

i

41 1 X a

i î 7 10

F-T ?FHTT FnMlIFHTTF F'țrrrFTF

LrUxLntx uuhvLRtxC CnCnuiL            Cy

dluau z

A A A y a -y V

L1c>dt

■)

A < 1 < “X 1 X i

n Fi r f i Z J i_!J

F; rr«T! rni rrrAnr rrt rrrr LrUXLHÎX Li'JLULr l fthU ULU^ULr t

A A A V a V'/

A A A

V a VV

A A A

V 4 ’JV

1 itl Dl-LL

i

i

A a 4 4

n r r a i Z Z Z V

F-J ?rj|TT TAVA AHTT m ?T ȚTA u l. x l1 x t na n n t x u iXi; x — x t “

A A A v a y y

y i y y

4 7 J. A a x ti “»v y

T * L . 1   - * - X A 4 4 '                                        4 “

itfici -JU V TU2                         ;X-J

cnn

u " ; a Lrj

A AA ■y a y -y

n z r

7-7 7 j- n

FI TT11TT U~xi-i\i x

i ^._,7   ,

A 4 n “ XLI i

mnA . J 4 V V

F4 -ru^T rf.rr r.r TMTrtFMTT            'Cn

A/ ? rz. VULÎ a 1^7

A A. A

■■“J

7.7?.  4 4

9 “ ; ~ * - -

.V-a HrîfA FII ii KX£h

r. 4 r>

n 4 A A

F-» frttTT r.'.nr     țhtfpwtt                <

t nr nr

A A A

*\ A A

..

*:y i

t y;vv

Xr—X —il ii l nL 1 i XZ i_ X 11 î WXiH X I                        1 a

fcwlr a wta

V a V V

y t v v

) :

uLhî ljl iiL: nu >

r. < n “î xfJ i

rin A A i UwVV

FI TTUT1 FAPT T^F THTFFHTT uuxLiîix ;riwiixx xuiuutixi

Ff n nn

UU-XI a 2L

A A A v a vy

A A A y ■ v y

FiF-rrvTT  F*AT

i;^L nai x i ■ xfn i

.)

J. i r

r> f i a 1 H X V

F4 TFHTT TAFT Ar THTFFWTT             Z. f

uLXtini x f'u: i/L xinuuiiit

n r r. >. f uUT■’U

A A A

VlVV

- iii

V?

T,X-1  ---X   z. 4Fi                          ; A A

i.’-.'i. 4-’-rixx-   "r.x                               “VU5

4 A^ A 4 X V Z a V X

y a v y

“ Ju 9

r. 7 *. n ' j h t » 7 d

.)

ft TFHYT rr F.r TfiTFFIJTT XLiLnii I’-JILTU XHIUUUXÎ

,                 A F 4

i            “îLx t

1 z z vv

mPFfnirM  7 Al  AATAFif-TF

r LhOîJunu unxii/M tuiirju

Vi vy

■ț 4 Ti nr.F A A

1X7jîQtftVV

tvT.

v a vlz

r i “TUX i

i /"îvv

rr^rnHAr faî aftt n.vrrnATF t i-Huunnu ■Qnunt\i x x/n t     t U

A A A V i 'Z V

7F A77 Aa z z jy/71vy

L -J V i

};uuiyv

■>

J

T. L . 1  _   L   '.*<

i u i- c x ’- ’J n t      i. i

V a V V

<r.Fi rn < A A X 7 Z j yW“aw

t. ns “UU i

J LVG.VV

rrrrnHAi f.m aatt nAT-nr-ATr i uvjtmni- unurmxx LntunniL.
’J ■ yy


V a V’J


-*’y


A A VV


7 4 7 F.F7 A A

LiUjÎJLiVV


/ j 4 vv


a ?  " i" n A A

-J.u-


n rcr ?z U 4 U^L. ■ L'wi


n «f,r. r.zn nn

C J £17“ J W'JvJ 4 C<j


1jUTTjU/îiyy


1 j U i "T j ijL.0 4 U7


'n Cu /țiu;


i nz. •■*           A A

X jLîZt- j w i U * VV


J-,  Fi'’.-"?   '.A' A A

C j 7 u z j " v Q » y y


r ' n n

O j “O /


r (.  7 A A 7 a

ț ZU'Z * z u


HH i F7 a A

L1L »UT


r. r»r a .a a

i ț i C -J a y VA A. A


A A A u ■ yyQ / V ț0J7■VV


y t vv


V * Uv


•j * VV


■j 4 y y


■)(rtfî BC A A XO Z 4 XtiJ 4 Vw '


■)


!. 7 ” r

TW» i


i'Uvlt


;u


.1


V fc 7 V


rnri


yy


i ?,


i-j


T;


A A yy


n n r. a . ZZU


nrnr1 £ ^i‘.u


A T MAT “y «tin i


n a i/fi i


rrn


r .a a


■r


MA


v:


■y


AA VV


> Ah LfV-


*rr a


,r


r. at xn i


A A A

7

7 A A

A r

Fi

7 A A AAl

4 t.

4 Z A A A

1J a y V

‘ 1

i y y

'1

t LVViVV

j X U V a v y

=T7 A A A

7AA

7 A t* A A

î

n< f AA

1 1 T* *

J J

r x w w i

i vv

i £ w a vy

} Z XUaUV

A. A A

A A A A A

, - A r

V > V V

" !

i y u v j

i VV

t uvy a yv

FA A A A

A A

n

7ZV- A A

A A   A A

u y y a y v

' ” ’ ' 1

t ■- y

si-vv.

" :

, _

ț

n r. a a a

FAx’i A A

Wj-Jdv ■ Uw

u I

t yy

J; i

f J-.-V.W

1ivV.VL

A A A

A>A A

- - A A

F

A A.A A At

y *

** J

i yy v i

i yv

7 .

■ v y y a y y

a yyy avy


v " A A. A A

Z jLVViVV

tf 4 w

i

“ T J î L V IU J

3

7 FHA

Aft

CCA A Ai

Z a L ; 7 9

i 7 V

y a V y

uuz■yy

3

A A

A A A

A A Al

l a y y v a

i y y

- i vu

y a y y

7 A A ,■"

A A.

A A. A

A A A]

j

Jj77V1

i yy

X a 'J -2

J * “Z A

x x } y-c i

k y ■*’

-: J

)

?. At Ai A TiVVV.

A A i yy

A A A v 4 yy

y ■ y J


rr.r

U\L


UCpX i' t


n < Z r. " r. " ?. ? L. j X îJ Xr j rl“ * I Ztj
■*<*i  fi/.? ZAFJ A A

UU jU~ Wf wl7 ■"V


r?An 4<

JUjjVVjJULilL


< /. nn n—r z. ț x ț “î Q 7 | w w ij a *î u


n f fj4 jaf; < < u j u / x jxv 7 a xx


■)


7,-rn n imu* ii


1    11 M r Ti f

-UHU 1\ r.


PAF. LUU


4 L *    -”i r* f f.

i “ *■ £ u v i ri


• i.,    ___ _        T’H'^nr.urrH

HI i Xi«i y a U * LwU * w L J i i Ui X i J X


rr nrr^TT i                 ~ J


.x4,r\rm rt ■’-nr ti-? - - .< p :.. j .r.r .•.nr.tiA s ti >* t n v iLiur.i-: j u: a x ; a juiî a i unuu m


1 .... r.r r-rur-r. ? r i p uuiic uuuCHUAxLz LVXC


■'l

>


tlf i i -EJ umxfc

L U1 i V i     - ’J i K-


r -1 j i- a <  ?____- -: -

U^XLi LX VI iCMUCl xs


j-u l l

x v


_ . _ J : 1 *. i --ii


idtj£r =

J-L : i       -            ___J: i

u - u ; v       »            v; : v ; i


i

!

) I

i

i

') i

I

!

')

i

■) i

I

J

.■)          ;

3    '

- ----X

ACpL'l 1

4 Pi r r ; r- r. n n

x 1 uLU a 7VU « <’ 7

4 p. r r n  > a e p p

X La i'LCj 7Vtf a U '

P. f EP: Fi.'.Fî ,’. r u; X-U • L-î *■ a TU

4  m*. ftEE APf

X a 4 4 7 a y U W > y 4

A P JP r P P! A

r m p 11 n a r r-

7. F, A

(   ni--.   .*■, A

i .* 4 n A A

TE! AA

fiiii i4y

UH l mm

y t y V

X ț ■-’ Li 7 1 ’ta /

- J — *-■-■

■-' ■- X ■ V V

T - X - 7___1    4.P.A

A A A

4 n ' n ■* a

r pirr a*.

E Pi^4 A A

itaww. -L-.. L   7— U

v a W

i țuL 4 a vV

♦ ț w w w a V 'ta‘

*rP-FPi»!.V ■ 7 Trț^?!THAP=r

M.'-T  !• ’ TflP'ATP

; ta 1 iwl:itni. n.". ; u i «riuta

>;- 1 > ta-n 1 taTir:: ta

r. ’T 7. p- A A A

7L7aLVVV

nnrTTrTPinnr a r.rnr r a nm F rât 1 xux; nltLn C Luua un î Uu

A A A

V a V L-

r -pp| 0 a du

A A A V ■ V v

V 1 V ■-•

r t r u f A l 1

f.P:/, ȚȚ 1 A

7 L 7 > r * £ V

nr. nrrip: nAHT nr^r* r a mrr f ii . i\L.î ii af “M 1 HLiWiUn t KUl

A A A

7 a W

A. A A y a V V

A A A v ■ v y

A A. A v < yy

1 L' vil Luil t -ttaT

0.00

7 Pi Pi

Li itaU

0.00

v > v y“ t PIAA A A.

L * j j w w V a ta"


-T /.r,F aa UU ț*ULa Vv


f /.   < PiPi jAA

(J* j i EJ U a V V


Ax A Ai a V •*■•


J Pț H U a U ta.


A A w L-


t p<p.

Uitata


.* A P Li aCL


UU a "L-J «


003Sp<* ’JC A A w Lr j ~ X taJ ■ w V


A A A w a VV


4 ’TL-i a taU


rJ a«4 n-A

- L a 7LLa UL


~ r a r 4 m JU j TLX a vL.


JQ


r- -* “ ~ ’ r- ? r. r ?-r r. r.r r. r fht r. i ht ii? ? r rsmr?^ f nh i xuxj rJiLn i -^vucuulv. _n f nur « i


A p.E H’TAA TCtJ a i i u V

jiTir nrnr ? nvnikUuHX

t tn HT Lli-’J.

A.rnr.Ra ?r nuuhi/r; i L

nrnnntif r Lnuurtn

' A A A A *UVVa UV

A A A V a V V*

E

EA A A A j dVViVV

E E’A A*, w J tai V V 1 V V

7 pp prțPA TL.U ti itA

MJA»P!ir r n rnnuuux

'«nmaTr nuunun ic

p r r- r r< ■ r una-f n

pi ?AA AA

UX y TVVa UV

0.00

4 pp. Ui ;

A A A A A j V V1J a »•' V

7A -O-' AA

U V j / V V ■ w u

■-AC nrșqA "ÎUtaJ ai i U V

-ur-isirtiniT r»v f»iiulh\ x

in^nratt Fiu u fi un t u

r.rnr-r unu >

A A A v ■ yy

A A A V a V V

A A A V a V V

A A A V a V V


*7.“ AAA A A

FE ’AA AA

7 Px " A A A A

7 4   4 A r A ’.

r AAA AA.

A A A

t 4 y VW* W

iu ț uvv»vv

00 y 7 VV * VV

Lily X W e UV

li y UVV e UV

V 1 V V“Fi A A

FLU a 4 ; Vw


r.^f A A 4 A *îlui 7 ; x v


?. 7 7 *îUi


fttîAH»"! r-AnnnfîTr r«r““ ~ »' ~K-j anuuuur.; L ; uti-u


T.l.l _._£  ATT

JU;2i -Ulii   "T- -


T\7lTFiT UUUi i a


rr:

ll


A AA y i V V


r.rn a a UwV»VV


n fea aa

J j w Ij V 4 V V


p An ETA, A A jy2iulv■yv

7P?p «FA A A

L 7 U a X U V 1 V V

^1,120.00

P:P»n ATA A A uu t*vuv » yv

pp ÎAA AA

JÎ-pWlVy

0.00

P-CA A A

“EA A A

LXV ■ W

“Ea a a

TEA A A

0.00

0.00

Lw'V a VV

LjyaVV

luva yv

7 r f. A A «AA U i • 7 V V a ¥ V

TA AAA AA iut yyvaVv

TA Fi TA A A

2 V J ‘ta U V a -J V

Ț Ț ’*EA A A j u ■ LTu! L a VV

^P f"iA. r- A A

L a UVV a vv

A A A w 1 V V7 4 1-rftA A A -’X a L’VV * VV


0.00


.MirUinnnT J.rnnnRTr r.rrnn'iAi ur ht a j ft«uu:U AwLînizrt IC. r.i^’UîlfiL«Lu:


nr riPrp tir-:??.tp uu ; Lfr-3 a HL-iliU LLt


T_L_1 -.-1  A r f

ÎL-VSi UUliV   TLui


■JR-'A r^T Ț\T|.r Afli j j uv UL i a UXK u"l


nnrnTimT uiiLi lufix


nft-r tfhtt un i h i L,ii. I 1


nr nrr.rriH.M «î i i-iijwiir.-


r.nn f uf


A A A v a V L-


A A A V a VV


iirnTntn atf i<uii .LUin :-


A A A v * vv


050


PE rtEfl AA

2 U j 4 wv a VV


< 'A npir a a ; 1U * « î. L »v V


4 PE / p-E AA , <ta Jlita t V V


4 77 A PTC a A

X / I jl.'Ui VV


■”w 4 C"C AA L. Lta 1 4    4 ui a :7 V


n-T i A A A A iLjlVtajV


4 f.n AAA A A

- T-j j CVVaVV


4 /. î AAA A A ’rfVV a w


fA< APiE A A U V - j * x M 1 -J V


EFIA Z\“5T A A

taJ : 7 j u . Tj a U V


n «■. - r n r a a ‘ F Jta .ta I V V


A A A

V»V’V


VV


A A A VaVV


1 APW. *»A

L j V 7 1 V V


4 AHA AA

; j’a/li V7


4 A -7'. A A i j v; 7 1 u v

4 AP] 7, A A ; j y j 71 v 7


f A Pî f. A A X ) V ♦ ” a V V


4  A“.\ AA

£ j V * “ a V


f AP? A AA XiVi1*Wi

i ‘ta î ’.J <

3

) :


r. t a r fi 1 i i L


r - n

71 4


jțp.v, rr? rjij tai H’JV ilLltUXi! Ui7L


“ ATfilVTr un t uîih i u


TORT


nnn a a □ U i aVU


A A a ’jOw a ’Jv


?: r,n A? ;.u:i ; x


r~AFi att nni pai * ; UU UL t » UXlî w’fiL a


4E7.S7L0


r.r-T ATit hL iiU;a
A A A V a VV


{.-- A A *7 a VU


A Ar AA

7VJ i W


r- a t a < t tf r — r i af. i Ortua un i • r Lh i iLim i


r.nppînr t r uf luiiL /


I PP? *tu ; 4

rr r A t i ;uv

fiET.

r. îm ■ uxii

’ T 1 a X l

/;

TL 1 1

Țrnrî

1 ; 4 uu

cxt

r.u t j

T.T*I 1L'; a

r a i *• n r -pp-t i ■ n ! jnL alfrt t a 1 Lut 1UUH V

rAî FPTT7 r-Tur, -- nU i U V 1 Li. « k LitU «


r. a a

 • V a W

A A A

 • V i vv

A AA

 • V ■ V v


* p n a n a X ț UiU aVU

TI. -1 A A

7 TC»VV

p< J Pi 7 A A

U yX LUaVV

n pi r a a

i 11 i v ■ i/v

2 UD a VV

L. y UCU a VV

ps 7: n r' A CU/ a VV

7 n 7 r> A U J U 1 V V

7. ,*.p A A

77Ca VV


4 7‘-< A A

< *7P| Ai*

4TT A A

4 PJPi A A

i'v A A

A A A

U * U l.-]

X i U * V V

2 ( ta > V V

£ < U a W

- . L l ta ta

V a V V

4 E

PT7 A A

4 -7

r.nn a a

4 7 ITT AA

4 p r n 4 a n

A A A ’J E V V

4 f?‘ AA

1 ta tata ■ :JV

LLi

j j U a V V

LLijLLtai VV

X j ■ ; i X a V V

X J ta ta ta . ta ta

n?E A;A

1 iUtalt vv

7.

nn/ a.a

E 7. A T A A *J y “Vu’i VV

E n -1 p- A A

A A A

’. A p A A

“!

“ !

> tatata < ’.’V

J y U XUaUV

v a yy

7VJ1yv

0,

’• ST7. A-A

1 X |‘ 7 1V y

f tata ta . ta J

r. r-p. 7   a.a

U y 7UQ1Vw

X - ywUU a W

V a u y

P, 4 Pi T A A i-y XLU * V V
T . i . T _ _ _ i. î.r»n iVirCL -L’U U “l.*


rrTTUFAT “ȚH «Â! .’.n’T Ui-»muiki vin sjnLmui


A A A v»vv


*   4 Ar. r\A

u j : v 7 ( v y


■? p. < ■“ A A / j U U-j *v v


1 7

‘ r î i UUX 1

a r-

4 T

4 4 e AA

j

7 ” < A A

"A

XU i

1 yy

i; !

| X X U a W

’ ' 3

1 î)j; a VV

LV

T4 H

A A

PiT7 A A

T4E A A

E

7 j

r U X / i

1 yy

’!

1 tJ L ’J t V V

"3

f i X w * VV

U

E7. T

A A

!. T

-n- AA

EPi

rf*-n A Al

7 A

T 4 1

> UF J 1

l ?¥ u

!

L v S y a v w

LJ 1

; i. V L x V V

yy


7. n 1, r-t .-

T/Ttyy

A A A v«yy

L a Qc JaVV

3

!C:"| A A

A t\ A

/. 7. 7 A A

X V U a V V

V * V V

■» “ J a V V

/, f E A A

A A 7’1

T A F pt A : p

3

F U iJ 1 U V

vavy

i 4UU1J a VU


n^Tr.PATr rr^-TTi rr-L-ruunn:u î uit i £ ll*h


-.....J

ț p. ? n n a r< -£ a ta-L < ta'VU a . i


r r A r n r < r, 7 i. a CVU j î Ui « 7U


J", ț f.ri f r n AH u a i u ; f w' Li / a V V


p n r. r /. r n < a a UJ r "l* a ti Ui a V7


7 7.  C U < P! ' n A A

L 7 j ta ta. j i C u « 7 V


Pi r A 4 A PH Pf A n taJ V j 7 i v j Ui 4 a VU


i r^r pice /. 7 X ț TU « f Uitata, a “fU


D

■)

A

)


n.nnr r a ft rrrn—t linii î-Li-'j;;


H - r P. - - .. - 1 ~ -iu a i                c

---l .   -._x

L> L1U v t      î_LTli u-


r- a


!     r i 41 * r

u. -d i i n r*


rr-r Lid v


< ' r FA z* l*r u’dvirt


__, 4 n IU t i i y


:.. j 4 nrfvinuA j iiw • f iînnu ¥ “


r ,*_ - r.rr-rH^rrr UUHw L'ULrUUdl ; X L.. U V X U


n . 7 J 1 - A < T ------1 _

ljI’j îs vi ;sir-«i :s

j _l: x          ,           ... - j ; -

U £ d X V         a          v i : w 1 V


c luu-zî*r


ucu * v


_----II L

li - -. ;-


r.


iispuF U

n • r r a r n n

1 j dUU a UVLF a r V

X U t / d V 1

rrr. ? • ) ULT rJl

■j FA.t rni    :

U țUVLr J Z LX ■ Tw

f in« ■'n *p Lj X L i iQU/a V *

A■Fi F F 4 A “ L U ; i ? ♦ ; v

A! TF "’.T ’M uL; l vn i un

ITT FI!

LL'JiLU ( LltJa

0*00

F

U J

AFF nn a V d i a d î

A A A V ■ V V

r r, r “

4 T a i U

F’*F F'-TFF

LTU'. a L-7.U XUU

•'?

■)

1      AFF4 F-UA

!         7L‘J1 a / £ IV

!

A,t “r AAT rH nU 1 L. Uîi 1 a XK

! rr- fii rirnr i-LUlwU i Ulid l

A A i* V l V V

ț X j

nri rr t u J X a z u

A A-A v a V w

O.iO

t . 111  -.-l ;

îv;-€, uviix- i

•-rM i_U -

A A A V a v V

F

■FAF< FF j j v ; a u u

A A A V a V V

A l r n £ "I a J IJ

:

Aî TT- “ ", Tf F T T *fî_ ii. j-r. * Lr:-. x X

TH IU

r-H

U-'

nrnrrMAt m i UtiL uurtuidu

,        ». FHF — F’-A

t - U U ■ 4 4 U V

M T— MFAHTr i — -uunu ; u

T»1 t FF FH FiF XU -UU a UL’ ; U

A A A L- a V V

A A A

V a Uv

4 n A A X U a w V

* A A. A, .7 17 7

i

FF ;; w a

!                     ; i Cv

ai rr rr-r;A*iT7

7L i - LriiuF.i i 1 U

?M ! rr rn rr

1 ;< LLU a wU ;u

A A A V a V V

A A A ■J a V V

' C A A T U a V ‘V

r. c a TU a W

;

n« 7pFT I TF!4 nJi <n- i i-.wfi

ț

■)

1

T . L . ’ - - - L ' F Fi F i. J L-z X - L ii ■.’ TU u u

A A A ; J a V V

A A A V a V V

sj.gc

i-3.0C

!

■j tf nnrAHTF r*u * U uuUr;i; U

TM

1H

j rn uL - i

FM c ULi

f.rn.-.nMM IU L Llvduisnu'd^4 t F A-A

1 w J i 7 7'


4 f F A A i'J-j a W


4 FI 4 A A

17 . a V V


4 fi 4 A A


IU 4. a VV


Fi?. A A d i ** a VV


F4 7. A A

Jlla W


nun AA Cd 7 a VV


A A VV


0.00

C.00


AFF A A T s ; a w


/. n n A A t ; i v v


CA A A A dTV *Uv


CA A A A d ” V a V V


A AA Va W


A A A

V a VV


.)


■)


■* 7 4 4  “7-7 A

" J . ; i < / j l'


A A A v a V »'


A A .A


C A j* d 7 ■ V V


2AA A A

Ui-1.’ a Vw


r-.A A A JLL; a VV


A A A

V • vv


F ru irr, ? r- 11»i t t r r t ? ta a r- t r mr- : .*.f r l-uh i ft;w amu »n i ; x un r.Jiui OuxiruL


!

'O !

.-, n < n t — n a r t * n r r T iZl X - a i 1 □ V Lr X F1O L d

y ;

A.-j-i fl-jx            r-rrr ț a f.ftf «rr

TtaiUai V TV LrULl î Aid a f CAO aUFl ftQXtJaOUU

z,F4F Tb.rr.A rnHTFs nmrs t a a “ nnr ?pta

J i

“î j - L a 4 7 F d U wi% 1 ii a 1 LbiO a un r>7 a -j Ud a k U X 71 r v

1

U 4

T * 1 . T  - - - L A F 4 F

!

i L L"Z X -.-IUL ' L X O

nmiTF^r, r-rnAnu?t ui ut i ?■

y     !

u'Jlâ 1 UXLÎ L LirJ-.bF-L-U X -7.

1

... ............- _ - , - ,

1

7 - / -  - - < •..  -  | r -  • uri • T « —r, F. r. -

1

i -> i

T w X w a 4 £ X V uFiun 1 a r.tiJF.J ÎT i wfl L7

] 1

. f. 4 - ff.-a r.r»rr,*r. A>ir •• tftfr r.T r.   r

TwX J 1 7 i Uv LUlt îfiX3 a rihUriwFl t Lif\ a r I 1 nC 1 w

!

nr ț\r nnuf.T

!

UuiJ- d 744

Z-4JF         rr.nTFTF *.HF5 î.nrnr. rtist.nrtr

1 u i n 0'7  ■_-uu i 1 i 1 if a HllwfiJ H i wii a f i 1UfldU


m/.A ruitrrn Fa ;• nv rUUFlLd dF,


A F 5 7 F F F A TUX d■ * * LV


rr.H7r: ahfa tArnn ft nr fff uuntu>nu’Jnur»t va11" i»nji jvu


F Mtr T ur.Kr.i a


j.n r?:i;. aa t / * I L'l « vv


Vi AT' A A J L j V / w i '.' V


HȚt FI î A A i i a î ; T i V V


nnr a A uvți;u»vv


f a < n n a a

LV jl ;ih JV


îl I iI VLT * vv


AC 7 4 A A A

Td<e:viVV


TT F.n '. A A


* •*. 4 F A.'    ■' A

X VA j UVT a VV


A    ■"•• r*.

V a W

n A. F. A

Ova vV

2^.00

A A A

rr. ivi :‘A

4 A cm A A

x v j u 7 i i v v

rr ,-fa a a

V a V V

UT a XLu a VV

LXU a Q / V a v V

A A A

<£      AA

IA 4 C    ”

i v j i n i v v

-- TZf Aa

V a lJ

1 L j X x a- a V V

L.U ț LLU a V w

A A A

f.A n*’.C A A

IV|Ctu a VJ

ni f-.u[ a a LIțv-U a VV

- 4   "< F 4   -. t\

V a V W

- 1 j L J 1 a V V

r. r t f n n r t ’ i r

r.j; u a u-:u - A-*.

A A A ViVV

4 F A A

- w a w v

4 n A A A X d v a V w

4 HA A A X U V t V V

A

< - A ' !■ F XC a VC“* VV

r m.- a a w ț C7*iVV

4 4 n 7 ?    F

V a W

X X j -dQG a VV

A a A •L a w L

1,765.00

4 r. rc A a X I T U U a V V

4 n r 4 a a

1 ■ u U X a v V


A A A               4 A HU. fin

v i w            ’ ; y j j ; 7 • v v


A AA              “ AAF AA

V a V’V               U* VUL * VV


- *7 rt c?,   /.c f r .-.

LUț OdT J “dLa 7*î


n< A a L. X I V u


n < a a

Ui a 7 7


C A ?■ 7

d y 77L


:iSa^


n n f <   .-. ' “     >

L J dUX ț *ÎUU a “U


4-F pf.f .-.f. iv < iV-J ■ V V


- Hî’- F.FF *.r L jdiL. jLUU a Vd


n *!

rnr, A A | Ud i »VV

7.  4 AC A A

"jlVUiVV

;.   4 c .n a r.

T } X U '« i V 7

4,£7?.00

r î j"-

AA' A.A

m' n 4 e a a

nnn Finr a a

r.«n FAF A A

•4Wj

jVVw< vv

-UUU a uxu a VV

dUd] i 1 ;iiVV

:l ' ioviivv

■TiT A

ffivn A A

nnr, j r t a a

■T4 A TJAF ".A

” 0 : i n r A

u;-/j

L u V i a ■-• V

L.J W ț UCU a UV

•Xr; v ț ;vCa :-L[.

LlU'J ț UZ U a VO

• Cn

4 c ,r. r

/ J n FA? A -.

7 r n n £. A A A

r.AA •* .: !. A A

u-j t i

1 1 d T a V V

(3101 /TU a vv

U / Ui LÎUV iVV

UW 4 UwT a W


A A A V a VV


A ■*-. A


C“.A An

JLV a V L'


A c n 4 A A A *:u j JX V a VV


CC fttîA A A Uda i iF aW


VaVV         IvijQV^aVV


4 nr.' A A

X j DlOaVV

c j7c1> vU

2,111.00

im IM A A :Oi3i X-ÎX a VV

i '- nc Aft ; 'J ■ ; Li l w < V7

* r n n n n a a x 7 U ț / U C a V V


4AA ^TF AA

1 CV j Udi a VW


«Tf FT4 AA

i d U ; U d 4 a V VF4L CAF Li U ț UV'J


A A

7V


4“C 4AF AA i Li U j X V i a V V.A Aft              FF A FA A A

VaVV           LLiil/VaVV


n n n c J A A

£.U ț LJU V L'V


n 4   :* A A A A

■Jbi X j U1*Î a V V

nun rcc AA d XL y dww a V'w

ren HAA AA d-L y iW a VV

^0^,071.00

A AA V * V V

F4 rr,4 aa w X ] U J X a V V

Fi 4 A A A

4 Am A A

4 A F, A A A

4  4 HA AA

A A A

4 T A A j‘. XLV a UV

* X V a V V

i y V L i a V V

X j V *T V a V V

X y X < V a VV

V a V d

F.<

CC 77 A A

n r. nm AF

72yOdl a VV

< r. r, r n r a

A A A

4 4 r n * An

î X i

y d w V * V V

Q-î a QU £ a VV

XVC yUO/ a VJ

V a V V

X X jd:Jw ■ w


4 f 7 4 î A A

X *d ] U X Lr a V V

«r rec AA

XJy /Uda V7

4 n 7 F 4 A A XW y Lwi > W

in nn< a a X / y / U X a W

A A A V a V V

r.rA A A

7 i V i W

4 î.r Ar-

4 r l A A

4 ' î A A

4 A 7 A A

A A A

■7 4 A A

X“-Ji w

lUUt w

X L'U a VV

X Li j- i V V

v a W V

LX a Vv

F CCC AA U y w U U a V V

r nnn aa i y UL-J a VV

C CCC AA w ț w L d * W

2.372.00

0.00

_r »?r-, Afj

L i L U U a V V

rȚ.-.    -■           .-țrv

4 Li TdU 3 a W

■ fî n r < a a

Ur ; ■ / L i 1 V 7

7 7 R--.n A A

* / a f U J a V 7

r < t 4 r. a a J X 1 .* X T a VV

?\ A A V a U V

{ 7 -Jit A A lui i Llw a VW


F?*  »£4 nn- A/.

J1 țUUX ' UL-Ua W


nr

C-d ț


' i O ” ' -UUL jUUU


/, r'-,

IV


nn a<n 4 a- af

JUjTILj 1 VO a ”'*J


■tv; u*ivj 17 i tăic ______________________________________

-1,» a » ? S a n n i                ~ l 1 r"111 i ' “ i, S -

n ’ n l ,' < n ? .» C o n ±S Pi Li CrLlk Lk


VUt ‘.'UU C-          <7 ssG

t-tA»rrT<-

MV Lru > z

V-LT


A A 1 ’ A A i 2.”! vv UVV JU


AA’”T L* L

VU w»7 7


Li^L: W


a a »r> / l • r


V V J Li 7 Li


c

VV CiV7

V V V

ah’ ^"0s n VV X\jU u

w

tn-ȚL*

r f*

W "1—— Li

AAt^f-*» yy ■/£;£' u

r. a t

A A ’ A

A A i

, , < w

a a ’ r

MV V

v v v

UM

VV

VU h

V V L-

c

A A • i L "

A A • P

A A i T T T $ «

A A 1

1 irin 1

A a • n n £ ’ r-

A A ■ A T r ■ L

v «• -c ; -l

uv > > > 5

V ■-'

7 'J 3

vy zC' L l-

VV        ;

c

a a » ? r

vv v

A,A * nr r 4 a r yy uul vt

A A *

• ? ?i 1

r i 7

f AT

V t

n n i n ? t 4 r yy ■ ► > u

A A ’ L A f

A a ■ nri.»n

M V U L' Lr


4 nr


aa < rj-rs ‘ VV VJLr >a a i r-! n a t vv ul.-u y >


a a « n * 14 '

UV '.‘LfG L*


AA•LAfl‘Lî

VV 7VU 7 r

AAt nn/fn: W w'jL a >

A A      ' 0

A A ■ n n ,•

t -

vV VV ■ f

W ^-/Lj

'

a a ’ ,ah 7 4 n

A A ’ A ; .'

4 rț

MV VC’> U

MV Vldld

0


AA’HT/S

J 'J U } Li a V


vv


4p.--Li 4 Lr^L


AAtUîhAT

VV TM Hvî


AA » * *_ A 4 T

V’J LV-J hU/AC_Q^7


: ’4U sj


.A


A A ’ A r- T 4 -vv V4u >■n

Tj


u.' ■ n > n i n n n. i ■>: '.'C ZLl i uuu v r


V V :J


.*; • ri " A ir,nr> i t wU 'J'JU >j I L- >


LT A4-2- 4 '. • ■Îi Z’l ‘i Vii


3 IU


rrjjT^nr •♦unzu.'î fiinv J -v nk»« nuu - Jx i b1


7 R 7- X fi T T •" —i fi *•A fi î » Uk 7          l " 7 " k


A • fi 7 fi v y x x j

00’

! rtfi

X J-i

A A « «fifi y y 3 J x

00*0

AA’fiAL

«nx.*

A A 1 » fi fi

A A 1 A

yy x*y 7

vv

‘J 7 X

VV ’J i X

y v v

y C 0

vv

y

A A » -1

UU W

A A 1 *

V V v

A A ' / x

A A 1

1

AA «ru

A A • f.

v V X- 7 S

V v

Vv UU9

v V v

A Ai 1  ? fi

y y x « k-

Pt A 1 VU

’ ’ fifi

A A » fi r - < 7 V V i U! U b

A A » A VV -1


• -i’JP -! 1 HUTiîfi ’ " 1 • ’-ÎUr- ' * t Air* • 1 IV X XXHVJJU Iki JVC VJ VkrUX

• ?rt”x

> kt Lr 7

T ifivi             ’j-rTT■ fifik:’r*4

kUXU L lklU   UJbt JXJ -.LV

A ? * ■’ 1 V b k'U

f t nfi x b k! Lr 7

U fi ■ j n V J T “T-fii? > □ fi r!1 fi fiu ■ r u v c — u:ulj 1 l:J x v x i i v j u C y

Ar1 r r ’

VkULi

'■ TfifiL b UU 7

'T^’du’T;

*i • a i finuTfifir1 TTsiniLîfi -i î "il: X X J J 1 b* 1 X X X i 1 ’ J U1 vx J X i u

■ fi .' ; •

'Jk.-j.-w

1 rnfi x b X k 7’

1 !hm i rfififi X !JX

* tr fii ? ’ fi fi T-r * n*x * fi fi fi * 11? n fii fiy; vx.-f X-J J X V   Jkfk L7U jl iV

AÎH' v n -

' tnnx b LI X 7


r-unnn -j?**! Lî-i trr-în-î’JMnrxi-! j>txin^ n n u i m tu uHil..uu u;.-irju

r.yitfip- “*fi “TLAMFI * ’-I“!  “ “ T 14 1 ™d • r ? ’J ! H1AH

1            IHUHUU 4 L lAlii-iidf 'ji.'liiuu


AA» ALL *-î

W V77 kr


AA•n T/ t 7 v y /* b


A A ■

v-j


7 » fi- X -1 H A -7 7 □ * fi, 1 t Ukr7 7 - ’ • 1 * 7 * -

în

1 a AU


A A ’ fifîL V V XC in *7.7 » rr i x'-: w U1- XX b i


7 T î 14; T Hfi ’ v î 113 3 AA.‘ .' înmiii mm y'n1-


t ' rx b kw 7


fi 14

1 u


fi A • r- * A * ? vv Xuv b


■•i A i fi * 7 4 fi ■J y r X >   >


A A * X n A

V V 7 Li O i k-


A A t -I n A » T 7 vv x/y bw


” ■-* î i4«ur ’ fififi1 r ?r-v ’ * : *jrt • y .--u.itsx:’*: ■ *i" n XiUX^HVbj -JUiJ ^LbJ.' Xk UU liXYi Vdnij 'JXHkU


A A » 7 ! ; » L ? ■JV L-kw 7 b


A A » fi T fi -fi vv un x


x rrx ?       T;sfi a 1

7 > k 7 ’ - -  L*7*X

1 T L’bfiffi

X'UHV-4


A Al ■ A fi L » fi

V V V X 7 ’k


*inn « n>j r j î t • I U r-UfiUU« Al î lind uuu cv x:J nvnniiv uxiiux


A<*1 r / * L?fiL

Vwk:i4 fr’w?


vjvun n/Ț^nr.r» xurivc xu uuu


AA«7fi/ 7 7

UV C-X1-S b r


00 ■


00'0??!


00’0


fiu») 1 VfilTlUPynHUMTVIHnfi Afin •JV X:J U!J liXVi W-JHV UiULilUk VkwLt


XT?X


AA»AL? >J J 7 t


AA’


AX?


AA « -î 7


k-


ufi t n 7 aî4 ■fi i u t u>iqr-n -j i ■-’ u xx 7 x tfr» 7 ’-■


A? î ! ’ XTC-X

Vbkâ 7 b'-7
t visTLrr’nfifi»ru» ? ♦» * r*in’f wnfi -Jn'JC UUU XV XX Ximi XXHUCAA » ? fifi vw J3--


A A * X O ” * 7 T

V L1 7 i -■ M ' â

b*

00’80;-


00’0

r 7 fi' X * 1T fi 7 T 3 'i fi I

7 ?A

} b V

fi A ’ -’t VV V

Hm *nfiiî 3fi r-ruw j A.f?Mr-?rL v y b v -■ ii ;u    J - c xu u-j v i h t - v ■- x- k    bJ- v


rrunki i1 i urs^ ap? ; ’ rrr-x ■Ju VJ Bl -J XAUXKU-J V'u'JJ L-bkiV


pa* r-fifi nfir f “ □v ltuu- un- k-


nî, • nrsx hnfiJn

J7 U/" bUU X


X f * “î^X f LfiO hî

7 U k 2 7  7 2 ’J kt b


7;* ?ao *anr s t Li LI k'V J L- t Lr b


2’2d=v


■J V U L   k

a a «r / / VV WJ.

AA» Tfi£ * T

V V b k k b

AA» fi

■J V •■-■

fi JfiL 1 11 fifi TUI fi ! UjU' ’■'            1 * 7 * —

fifi iVrlUC U-

Zi a ■ r r r ■ -

VV       >

.a a ■ r-nx

VU ziv

A A » fi fi f V V k- ’/ Li

00’0

«fii Lifi tnfirsfiLîHfinun t • v i Mnn AA?/«fiffiL bk k I 1 H Hi IV 11 L‘-J Jw'J XXHL? J V W J X kkk-7

i V

a A ’ n . a * '

VV -UV t

00’302

A A ’ fi fi 7 t 7 JV 03b b

A A » A VV V

JJfifi fifi’fiî !4" 1 fiVJ7 1 »fT?\î 1 «îfifi A'iJ.'»-’rL >1UX- J'd UX V i XkX'J 'JXULiWJ VVLL ULU;

’             7               ’          8

1                      3                           5                      b                                       :

!                   î

i             ' "■= Tfi               '         ‘ fi-fifi

F        7?t----- •      7: T“r

*        «finsi-i         ’        ATfisr.                 '

'         7 :j            *         TTfi-r                    *

fi Tîfifi

7 - - "

« '’îfifi     ’

*   7    -

:              =2:’j-i er=;n’d

■          s? îur.nî? ta 5?                         ’

“                -             l b j - i r i - w

* ] 7^13113 fi

’ ’-3;     :

n TAI              auriT

C b Vki Ji UkrtJwjU ‘ *■■ i


T î Q3?m J A XX — i u J -


t ’ j t 73 ? g r -' "sr- «isnfi’i’n in? • n: I L- H ’-'Ltw; Jxl ’ - -  -  ----: -H


“/spxrjny J’ 7 ’p-


’X  t  \î  u  -r  ’x  G

7  x H  4 i  7  LI


I1E3I0-.j       dS?M


3-’ îs,’ *□: i *?

5*. » .n*f. 4

PP ■ » “Vi 1

:Ț;“!

u ; u u    ■ - - u

c ; - ■ L-

i >

u •- •; t

< ; uuu >-□-<  ; •;

X W  Z V

i U

A A ’ ■•-

’ » ? rr ’

.A *L » .A

n ’ > 7-sr« / u ► - u-

!?

U V X-

i M i UC

v y v

*

c

Cv V

A A ’ A

A A ’ Ai

AA • A

VV V

W V

A A ’ A

A A < A

A A * A

(       pv v

vV V

VV V

X‘V V

i

G0‘0

A A » A

! ? » r* t r

M 1 - T "

V v v

u :j u' > r

wU ’Jt /

C      :

A A < A V J

nn■nri1

Zi 3 1

>HT U »

00'0

nri »^rL • ;U Si/

£ riT u >


00’0


n r » “! r /v


A A > A LJ y V


□n* apa4n:

□ y ■j-j -j u c


33‘~~F (' ! ?

-     ■■! -■ ■£ .u U i-r -


oo’o


* A ■ A vv y


!l ■ ri 7 n wL u »•',-


f CO’O


A A • A VV V


 • i r- • r-3.n(l 33 i 7

 • ii       ’JUS i


r 3 » n33 f.'n'h

ii ic ;iii          I


r- r » 733 f ? ii • ~

Leii tîfC- >77  >


3 • ' rm ' r ii l ~ w- L> > Lr w > 7 7 >


AA • A VU V


n f * t n-1 I r j. i. i "

i ii tiu > 7 7  >


("


-. A t A ¥ X* X-


A "t ’

1 5. A r 1

1 Tpr

vZ

/ j^j

t i W

AP ’

i 1, A ! ’

t r r»r

vs

7VL

f /Lr


a p « l a .» H n r-V S 7 X' Lt h i Lr


a r ’ i. a ? 4r- p VZ 7Vk Hl


ta » f 1.A 4 J-pp

t v 7 X: ‘I Ui Î-8


’ 7; ’ ' L r J 1 ."• n

»V U7V 7L-U


? •-; ■ r 7 7 H T LU LLJ > r

• Tr t r- ' t 4 7 7 1J i ULiU kt


. - f n » > i 7 • u- i          tt


* P t ; HA 4 .• ’U J W'Jv L‘


c

A A ’ » r f ■ A1 7 uy uuv Vw>

aa» zr;4 A-iT y v » u u v u /

A A ■ 7t vy y

A A ’ 71 ytj u

7 P » A / 7 > P .» ■! ■ 7 ti      suu >

T P ■ 7 7- A ■ p J 7 » 7 ? 5 } V V 5 iJ l •

T P « *PAf P 7 7 ' T

TIP • fTTA7’’T

L! w w * u  r M  t

n r-«/ î ■} 4 n ? 7 i t

LFU  iu tu  i k t   i-

np’ppp’

LrU 2/Lj

nr ’prjr1 i

Uu Z I Lr

f 7 P 7i • T •JL?V >

1 i n rJ 7

-j ■_• X r

t r * »■ !f n.’ 31 t

kZ XkjU ZLiU >

> Z > Lr J

2L >  f

c

f:A » "14-P *i.

V y W 7 V 7

7t .A ’ A

4.3 • J..34. i /133

4.3’ .333 <

> Ln3

L 3 ’ 3 A 3 i Ț Ț ,3

A,-, » 3j_3 i

17.37

W X w

7-r 7UV VUU

7 U / U U

7 U Lr

7 C* u V 4 k ► U

y y v 7 u

? - >

(

OO'BOC‘0;-

A A 1 A

.A A » 71A 7 ■ P vy jy-j <

.->a ’ r. > 3 i

[7i

A *. ■ 3A 7 f 7 3

A A. ’ .A 7 3 >

14.7

A* y

yy Vwu-

J y L- y Li Li Lr

yy ’Jll

•J >

AA * ■? ’ A 4 ’ ?J V -j L! L? jU

A 7i ■ A

/>.« ■ 1333 f ? 3

3A ’ A3i, <

1: n

a a ’ 7 0! Lai. ¥ V U / U V ;

A A ’ A H L

VV VL7

E 7 r-

c

■JV V

w i>G- >ii

y v v u 7

LU

Cu

A A • A

7i A » A V U V

A,3 • > 33 f 33

a a. » ! r:r 1

Î.33

AA > J3 3 f 33

A A » 7i 7 7 ’ ¥ ¥ V O >

■ TP

c

yy •-•■

X-y LUL Liu

V V L L L

LX

v y J X L U L-

k w

A A ■ A vV V

A -A t A y y v

A A » n-J^ S 7 7 vy ZL.-S t t

Zi.A ■ ppp i y y z i

> t

7..A • ppp S 7 7 yy zuz m

7. A ■ iP A 7 1

V V r J M

Z

c c c c


r a r n l 7  * tj n p

J i VLr ~ t ~ 7 >•   ’

H Lî >! fi r-‘ V H Îi


■ îrt ir>n.ni 3


i-£ »:nt> Ti-c «țt

'i 'w w - i f J '-f j-


T r-. n 7    ' 1 < t

* -• t au v >


A fi. • A V V v


fi ! • 13 a * •

4 Li }-’k  *


A A k'V


00’


A l'


" iX’FTl 1?itf ț VȚTfcl Uw Vw t-J 11 ^Iwl jii


Tț’JTfu.:

JUV


— A: A"-rn ■ nixx

VHA y'-ki1,’ U !_! 7 7


A A * A yv v


7lJL‘r; 1 T Î'JU !T jl v       uj


A A » .A w L.J


AA • A V V V


Oft 1 f 71 sy y.‘:-


H m7A\ÎJr ’417flTHTV^nH X*A T y XJIMUXG V I X U X X 1 AJJI1 LMIX


A AT ț)« FITXX

V V * L* Ut w 7 7


00


00’0


mr

JdXw JJ7-7U i


A A * A

V V ‘Jivi■ -îTHun t nTffinTvnii □/ i ■J/ij XlHUIi-t liGi w 1 AiZih VH1


An f r »mil

VUhw CC-V7


A A • A V *J ’J


1 A inOo ’ih vu •  i-*-


05’0


mnw yjy yiîc*atvn« u» i •juuh vjv v ipjiMiftjjn ♦■mx


aa r7»oixx WXX Ui-- :


nn»r» r * nx 7 ii v u 3 u 7 i


A A » A VV V


nn’nrr'^iT

ii Cu- O?*


nn «a r h i nx *

7 J C O - O 7 >


rx* nrF! » ,♦ t O 7 227 mw


*4 : Xr 7 ITT Fi 1 t 14 ' * * 1 jXJXdX      . M X

A A • A VV V

7TXX 'UÎA1 U L- 7 7  7 “ * “

73* A î i " 7 ‘ X

A A » A

L'MJI TTTFT -7X7X-JX IWU

* LS ’ A 1 ! A A A A 1 / 1X X 'J 1J x •'.’ V ■■-' -! U'- / 7

*XTT i7 7 1 1F "F ■ L*n » !

7 ilUllJHUJil   J li X

A A » A

Vv V

TTXX 7 !I1T

7 G 7 7  ? • - -

7=* F î

L “ 7 -X


•1’Frn*7 t w7 —r UU


A A ’ A vy V


‘_TT 7 r 7 T T.T m .1 ’ Î4 ’ A » 1 A A A A ’ F13.X V U11XXUH\IJU V H X yvw 7G77


Ar’j ■ XX / * 1 V y 7 7 u u


imn t.t

x tf ujuipjj'J


x r x x * h •“ ".  7 z ’ r r

7 w 7 7 7 - “ “   i. ‘ t * X


A i* ’ .A vv y


00’0


: mîi ir ni ti ii L'J'JJllHJ-'-i -U


' X’’ ' ’ î AAAA * X1XX j MX WW 7UV7


r 7 ■ nn n $ ff, u i j i ; î-


,A 1 X TH


CC


U 1’J 7 ! " .1 U A 1 vxir iu xu

riLX ’. TIF.T TS^rjl U--7 J n - • *  L’7’1


/■

l


r 7 */n/ 4 ait

Lr f WXrU Vur


n : 1 n n n f r n Lr k ii/ ZU


a a 1 x t n 4 n n *JU 7 >u L!J


A A ’ A yy y


u 1 y t ? -ir u * » A A A A * r i x X > x < PJ XU 'JMX V'JVV -w7 7


r 7 m'j i

XX XU-4U


1 J 1 7 70 JÎJT

X'J 11-UUili


XI•FAX 4 FA7

7 X Uf □ 7 y i-


TXX 'flirA 7 5<A! t 7 . -î “ “ "   1 " 1 - X

;f ’ x: i x-jx


,A A ■ A yv y


A A * A VV V


F

-j

imn - j u j >j

7 jrsv î IjUJ’J

3J

Al» f ’ VLrULi

! 7XX

1 • 7

11 1 F î U [ 'J J i J XVI

r

0

1 mii?

XX1JHU

T F fFAJ J

XidUUX

T ț 1 7m 1H7

J’j X4XUUrU

AU .’ ' vyxx


.A A • .1 y v v

A A » A yy v

fi. A ■ fi. yy v

A A *  7 1'

v y . u > -w

i r

X

ii j r- r 7 i,th 1 t 1 UJ14 HJJ'J'J U-J

1 ta: 71,1 JUȚ

AA/ ? < 7XX

WUJj 17’/

TTT -Îf71 -î .'.

4J1 tUjrx n

A A > A v y v

AA 1 A

v y v

A A » A yy v

fi. a • * t n 1

V V i 1 u

;n

■IȚI A!’J! ? H 1 Ftf ■X_i’j J1 ’/1 Llii 1 -4 V

î 7 tni* 1 HJT

11JUUU Ui Fi 1

AAAT•TXX

V V V w » 7 V

17ÎVTT? 1^1 jirt'-j- xux

A A < 1 7 A i v U U! i “J

Er

X-

A A » A v y v

A A < A y y v

A fi ■ A VV V

f 1 -irm 1 t :n\» j •x ijjiiu iijj-jj

71 * *m *tt*

-Jw XiXUUAl

AAT 7• TXX

V V H h \r 7

a • r n *'

3 ’J Li Li 7

> F “ Ț * Ț

1 X r :T ’ X 4 T r r T T

l V   ■_’ V j    1 X'_’ w

- ■ *; r        SȚȚ

7 X X X 4 X U U -■ >

/r■fAO« uU UV'J

■ m " < 7 L ) k >

* i-tHzv

7 -----4


; c

i

; c

I

I

; c

I

! C


c.:

X

>                  r-

 • *             1

 • *                     Tj

’               7

!

•       ■:*=!■.

*     :ti‘r

’        * ?13 11

7 :1-----

’         ■’ ' TZ1

*          7 :1 - r

r

s 1OHHT afcTriM

■         zI2?PL:?J j

G -; ?I-E-


17 Al JtTSlfTÎ’IFlIF Z’m u-rykx iiuUftxuJu ■ •■’ j


X!AFil!X!V pnrs? ; 7 ■ ÎJI ’ Tirvn 1 17 J. X! ! LÎ7 1 f ÎA Z * 7 î Q1T.11 î VJ |UMV lJU *• rJ ’ 7    M^'”’    1-IluiJl Jlll ’■ 1V l’J ' -?• A XWX 1 Uf IU

7 / r 7 ?rs j n / ,’ i o t ::;^i > 11 n îîî? « Tit            71 / nr-xr tim r»T’i

pjwh-’jhfji ju; ~" -  ----:  "'H                          □ x u


X3 1 7 T   7

’J  4 1 X i


7 ] FI 7.ITT           ir *Jțl

u -• 41 y j u v 1 j □ w yJ j


fi  X  I  A M T  A

U  fi  L  fi  H  î  Fi


H *. J 7 V T “ X r n n u x i x u fi


:V?.. i /. .f ha ;a Li Uii- â XI '£ *U V j “


r t r rifH'itnrv:* u ■ . ■ i u u x d t u u r u.


m_       - ... Tnn înntî/<nn<

Li; I ; li; 1-» LLL1 J L- t‘J ; U; 1 ;  ;


r.i ciTrnTT :LJiLuî i


Luni


r r r-r wrr.î r r-n a i •-. U'- U■ i-î i- li.; - ViL


1 : _ X . L _  1 - J , L . J - m /■ A fi A 4 n