Hotărârea nr. 208/2013

Hotãrârea nr. 208 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 208

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru exercițiul financiar 2012;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 7 / 29.05.2013 , privind avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate 2013;

luând act de raportul de audit financiar la 31.12.2012, întocmit conform Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile art.28, alin.l din Legea nr.82/ 1991, legea contabilității republicată, precum și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 40 / 15.01.2013;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare ;

ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013.

Președinte de ședință George Pană


Contrasemnează Secretan

Oana Cristina Iacdo


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată și cu cerințele Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV a, a Comunității Economice Europene aprobate pentru aplicare în România prin Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la încheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2012.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești care cuprind bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, au fost avizate de membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr.7 / 29.05.2013.

Așa cum rezultă din situațiile financiare încheiate pe anul 2012, Regia a înregistrat o pierdere contabila în sumă de 1.183.791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat -în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC P


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012,

respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfașurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru " Podul înalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN - 4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul , in municipiul Ploiești .

în prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonoma de Transport Ploiești îl reprezintă creșterea calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal:

-siguranța și confort;

 • - protecția mediului;

 • - personal specializat;

 • - serviciu de calitate la tarife accesibile;

 • - administrare eficienta a resurselor alocate.

In acest sens, în anul 2012, marcat de criza economic'ă^mte^aitpnală? J Regia Autonomă de Transport Ploiești, cu toate constrângerile fm^ciar^^K^e^a^ eficientizarea activității desfășurate și adaptarea acesteia la noil^confiiții^aătfel încât prestația de transport oferită cetățenilor municipiului PloieștT'să^'atingă obiectivul propus.

Este necesar să menționăm că in cursul anului 2012 activitatea Regiei a fost condusă de Consilii de Administrație cu componenta diferita, numite prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești astfel: până in iulie 2012 un mandat, din august 2012 un alt mandat. De asemenea activitatea curentă a fost administrata de echipe de conducere executive diferite astfel: pană la 30.06.2012 conducerea coordonata de dl. Radu Popescu in calitate de director general, de la 07.09.2012, echipe de conducere coordonata de dl.Cristian Virgiliu Iancovici cu aceeași calitate, director general. Conducerea executiva este formată din director general, director financiar și director de exploatare. Directorul tehnic a fost in funcție pe toată perioada anului 2012. Prin prisma celor de mai sus, se impune deci, penru anul 2012, analizarea activitatii regiei in mod diferențiat pe durata fiecărui mandat.

Prezentăm în continuare rezultatele activității regiei pentru anul 2012. Situația veniturilor și cheltuielilor se prezintă astfel:

Cifra de afaceri la 31.12. 2012 este în sumă de 67.541.467 lei.

Veniturile totale si cheltuielile totale înregistrate la data de 31.12.2012 sunt următoarele:

-lei-

VENITURI TOTALE

73.330.516

- venituri din exploatare

73.305.230

- venituri financiare

25.286

CHELTUIELI TOTALE

74.514.307

- cheltuieli din exploatare

74.514.307

- cheltuieli financiare

0

Regia a înregistrat la 31.12.2012 o pierdere contabila în sumă de 1.183.791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat - în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

In ceea ce privește realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2012, comparativ cu BVC aprobat prin HCL 461/20.12.2012 se constată următoarele:

• veniturile din vânzarea de bilete și abonamente către populație au fost realizate în proporție de 97,90% față de nivelul prognozat. Cauzele nerealizarii targetului prognozat se regăsesc in nivelul tarifelor practicate, nemodificate din ianuarie 2010 (ajustarea tarifelor din iulie 2010 s-a datorat numai majorării cotei TVA de la 19 % la 24%), iar tariful la abonamentul pe toate traseele se practică nemodificat din septembrie 2004;cheltuielile de exploatare s-au încadrat in limitele BVC, priiS^^tee^| cuantumului consumurilor fizice, in condițiile in care prețurile au cresc la utilități cât și la materiale si combustibil;

cheltuielile cu personalul s-au încadrat în BVC; pentru a putea realiza aceasta, am fost nevoiti sa adoptam măsură de neacordare a tichetelor de masă pentru semestrul II2012;

Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, și Legii serviciilor de transport public local 92/2007. O preocupare permanentă împreună cu municipalitatea este oferirea protecției sociale pentru anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari, deținuți, elevi, studenți conform legislației in vigoare .

Protecția socială calculată conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a fost in anul 2012, în sumă de 41.561.736 lei:

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2012

-lei-

TIP PROTECȚIE SOCIALA

SOLD INIȚIAL

ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL

CALC.

IN ANUL 2012

ÎNCASAT IN ANUL 2012 (inclusiv sold inițial)

DIF. DE

ÎNCASAT LA

31.12.2012 Col. 1+3-4

0

1

2

3

4

5

Facilități și gratuități acordate ca protecție sociala

- pensionari

2.554.05

2.554.050

33.314.83

31.848..49

4.020.388

- ners.cu dizabilitati

424.750

424.750

5.426.456

5.340.698

510.508

- veterani

2.516

2.516

25.614

26.050

2.080

- studenti

66.501

66.501

762.266

770.045

58.722

- elevi

135.932

135.932

2.032.566

1.980.531

187.967

Total

3.183.74

3.183.749

41.561.73

39.965.82

4.779.665

conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010. Sumele au fost reținute de către Primăria Municipiului Ploiești în perioada aprilie-decembrie 2012.

La data de 21.02.2013 Regia a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul Prahova-secția contencios administrativ si fiscal, a Primăriei Municipiului Ploiești având nr.dosar 1994/105/2013 (termenul urmează a fi comunicat prin citație conform procedurilor legale). Obiectul dosarului îl constituie : obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la respectarea prevederilor art.2 și 3 din HCL nr. 147/2011 privind protecția socială acordată unor categorii de călători, precum și la restituirea în cuantum integral a sumei de 910.149 lei reținută neîntemeiat.

Conform Convenției 28131/29.03.2011 s-a solicitat de la CNPAS Ploiești pentru beneficiarii Decret-Lege nr.l 18/90, republicat, Legiil05/1999 modificata de Legea 189/2000 si OUG 214/1999, suma de 208.312 lei, din care soldul ramas de încasat la 31.12.12 este de 18.200 lei.

Conform Convenției 200/31.03.2011 s-a solicitat de la UPG Ploiești pentru studenții fara taxa, suma de 177.684 lei, reprezentând c/val.50% din costul abonamentelor pe 1, 2 trasee.

Situația călătorilor beneficiari de protecție socială la 31.12.2010, 2011, 2012

-călători-

Nr. crt.

Anul

Veterani deținuți politici, rev.

Elevi

Studenti

Pensio-nari+ pers.peste 70 de ani

Pers, cu dizabilitati

Total

Total

Din care orfani

Total

Din care orfani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2010

737.460

5.446.740

973.680

1.986.570

42.840

35.794.500

16.259.760

60.225.030

2

2011

531.180

5.512.680

1.006.080

1.854.380

49.640

36.561.720

17.952.660

62.412.620

3

2012

411.840

5.190.480

989.460

1.616.570

49.000

37.007.340

18.102.600

66.328.830


Se constată că:

-la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care de protecție socială a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 44 % și făța^de anul 2011 cu 22% ;

 • - la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 4 % și cu 5% față de anul 2011 ;

 • - la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de 2010 cu 18%, și cu 12 % față de anul 2011;

 • - la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 4 %, iar față de anul 2011 cu 2%, urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

 • - la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 12 %, iar fata de anul 2011 cu 1%.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 76% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 44% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 ani bărbați. Se constată că numărul de călători ce nu beneficiază de protecție socială/ajutor este intr-o continuă scădere, ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Evoluția călătorilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2010, 2011,2012 se prezintă astfel:

- călători-

Nr. crt.

Luna/anul

Total călători, din care:

Călători din bilete

Călători din abonamente

1

IANUARIE

2010

6.839.904

1.151.829

5.688.075

2011

7.031.787

938.112

6.093.675

2012

7.179.684

955.224

6.224.460

2

FEBRUARIE

2010

6.956.527

1.048.432

5.908.095

2011

7.015.769

886.994

6.128.775

2012

7.142.290

1.051.555

6.090.735

3

MARTIE

2010

7.293.998

1.245.353

6.048.645

2011

7.206.253

1.041.598

6.164.655

2012

7.045.148

1.038.293

6.006.855

4

APRILIE

2010

6.823.700

1.050.860

5.772.840

2011

6.799.617

911.142

5.888.475

2012

6.785.242

962.467

5.822.775


5

MAI

-

2010

6.903.864

1.120.479

5.7'g^3S5ț=

2011

7.173.222

1.048.512

6.124.710

2012

7.273.280

1.059.335

6.213.945

6

IUNIE

2010

6.513.585

1.084.110

5.429.475

2011

6.515.172

993.942

5.521.230

2012

6.596.094

958.419

5.634.675

7

IULIE

2010

6.191.148

1.033.368

5.157.780

2011

6.259.994

948.884

5.311.110

2012

6.335.125

938.125

5.397.000

8

AUGUST

2010

6.116.761

938.986

5.177.775

2011

6.315.933

973.443

5.342.490

2012

6.266.673

880.758

5.385.915

9

SEPTEMBRIE

2010

7.006.997

1.165.892

5.841.105

2011

7.038.314

1.124.669

5.913.645

2012

6.768.682

979.642

5.789.040

10

OCTOMBRIE

2010

7.151.539

1.048.864

6.102.675

2011

7.381.474

1.039.789

6.341.685

2012

7.560.796

1.082.911

6.477.885

11

NOIEMBRIE

2010

7.427.828

1.084.628

6.343.200

2011

7.034.650

1.008.295

6.026.355

2012

7.009.998

954.348

6.055.650

12

DECEMBRIE

2010

6.621.301

956.956

5.664.345

2011

6.716.781

945.801

5.770.980

2012

6.647.565

933.435

5.714.130

TOTAL

2010

81.847.152

12.929.757

68.917.395

2011

82.488.966

11.861.181

70.627.785

2012

82.571.697

11.794.512

70.777.185Se observă că numărul călătorilor din bilete în anul 2012 est fată de luna anii 2010 si 2011.

Numărul călătorilor din abonamente în anul 2012 este în creștere fată de anii 2010 și 2011. Această situație se datorează faptului că tariful pe bază de

abonament a rămas nemodificat , cu toate că prețurile la carburanți, piese, materiale au crescut.


Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

 • - tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

 • - tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete.Menționăm că valoarea abonamentului pe toate traseele a rămas nemodificat din septembrie 2004 (83,87 lei/buc.fară TVA).

Creanțele si datoriile regiei la 31.12.2012 se prezintă astfel:

Totalul datoriilor la 31.12.2012 sunt în sumă de           52.350.619 lei,

din care:

 • a) furnizorii neachitați ai Regiei                             2.807.831 lei

 • b) TVA suplimentar si accesoriile aferente stabilite ANAF 34.549.834 lei

 • c) Impozit pe profit suplimentar si accesoriile aferente

stabilite de SPFL                                       10.848.091 lei

 • d) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)          4.144.863 lei

In ceea ce privește suma TVA stabilită suplimentar de către ANAF , a fost contestată la Curtea de Apel Ploiești-secția civilă, de contencios administrativ și fiscal prin dosarul nr.543/42/2012, înregistrat la 28.06.2012. Urmează a se judeca pe fond.

Referitor la impozitul pe profit suplimentar stabilit de SPFL Ploiești am parcurs procedura legală privind contestarea deciziei de impunere nr.94800/01.10.2012, aceasta fiind respinsă. Urmează a ne adresa instanțelor competente, respectiv Curtea de Apel Ploiești pentru chemarea în judecată a SPFL Ploiești.

9

Totalul creanțelor la 31.12.2012 sunt în sumă de din care:

 • a) Sumelejneîncasate ca protecție socială

 • b) Clienți neîncasați din care :

 • - clienți curenti:

f                9

 • - clienți în urmărire juridică

 • c) Alte creanțe


  191.105 lei

  1.615.646 lei


Situația indicatorilor economici la 31.12.2012, comparativ cu indicatorii realizați in anii 2010 și 2011 se prezintă astfel:

-lei-

ANUL

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

I. VENITURI TOTALE

72.368.651

72.328.017

73.330.516

1.VENITURI EXPLOATARE

72.282.063

72.293.359

73.305.230

 • a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi

 • b) Protecție socială

 • c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate,inspecție tehnică,etc)

24.064.019

37.412.582

10.805.462

22.459.348

38.524.304

11.309.707

22.326.634

38.765.102

12.213.494

2. VENITURI FINANCIARE

86.588

34.658

25.286

n CHELTUIELI TOTALE

72.345.748

72.250.805

74.514.307

l.CHELTUIELI EXPLOATARE

72.310.720

72.249.960

74.514.307

a) Ch. cu personalul

46.931.101

45.429.114

47.015.040

• Salarii (inclusiv tichete de masă)

37.047.755

36.182.931

37.327.463

• Ch.cu asigurările și protecția socială

9.883.346

9.246.183

9.687.577

b) Ch. materiale

25.379.619

26.820.846

27.499.267

2. CHELTUIELI FINANCIARE

35.028

845

0

IH.REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI

*

 • -  profit

 • -  pierdere

22.903

77.212

1.183.791

Salariu mediu brut realizat

2.699

2.635

2.824

Salariu mediu net realizat

1.928

1.878

1.998

Nr. mediu de personal

1.112

1.084

X4ZM66

Număr călători

81.847.152

82.488.966

82.571.697

CUP

Autobuze

65,49

63,82

62,94

Tramvaie

70,95

74,25

72,25

Troleibuze

50,23

42,40

43,61


Analizând indicatorii economico-financiari la 31.12.2012 constatăm următoarele:

 • •  activitatea anului 2012 s-a incheiat cu o pierdere de peste 1 milion lei, ca urmare a nerealizării veniturilor (tariful a rămas nemodificat din anul 2010), dar si a creșterii cheltuielilor materiale (anvelope, combustibili, utilități, asigurare de răspundere civilă auto);

 • •  datoriile cu termen de plata până la un an inregistrează o valoare de peste 52 milioane lei ca urmare a sumelor calculate suplimentar atât la T.V.A. de către A.N.A.F., cât și la impozitul pe profit, de către S.P.F.L. Ploiești;

 • •  in privința datoriilor suplimentar calculate de organele de control urmăm toate caile de atac in instanțe, in vederea soluționării cauzelor;

 • •  numărul mediu de personal a scăzut, prin pensionare sau incetare a contractului individual de munca cu acordul pârtilor;

 • •  nu avem cunoștință de incălcări ale prevederilor legale, asigurându-se menținerea conformității cu reglementările in vigoare, prin respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate in cadrul Regiei.

DIRECTO^FINANCIAR, ec. IV^onica) Tg^se^

ȘEF BIROU CONTENCIOS, cons.jur. Gabriela Chirițăj^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

V Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595/0760242819, fax. 024451

HOTĂRÂREA NR. 7DIN29.05.2013

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RA.T.P. PLOIEȘTI -EXTRAS-

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 290/13.08.2012, respectiv:

Doamna Paul Florina

 • - Președinte

 • - Membru


 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru


Doamna Gomeanu Violeta

Domnul Anghel Paul

Domnul Ionică Ion

Domnul Marius Măselușă

HOTĂRĂȘTE:

Art.7 Avizează situațiile financiare ale RATP Ploiești pe anul 2012 conform Referatului DF nr. 8677 / 21.05.2013, în baza raportului conducerii RATP Ploiești și a raportului auditorului financiar cu următoarele anexe :

 • - Raportul auditorului extern privind situațiile financiare la 31.12.2012

 • - Raportul conducerii R.A.T.P. la 31.12.2012

 • - Situații financiare la 31.12.2012.

 • - Situația modificărilor capitalului propriu

 • - Situația fluxurilor de numerar

 • - Propunere de acoperire a pierderii exercițiului financiar 2012

 • - Note explicative la situațiile financiare

 • - Raport asupra sistemului de control intem/managerial la 31.12.2012. -Raportul CFPP la 31.12.2012

-Proces verbal de inventariere a patrimoniului Regiei pe anul 2012 -Registrul inventar la 31.12.2012

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-naPAUL FLORINA

Sef Birou Contencios, cons. jr. Chiriță Gabriela


I^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI |

x Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595/0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.roj Anexă la Hotărâri

Consiliului Local al Municipiului ^loțd^\ nr-^^30.0

RAPORTUL CONDUCERII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2012

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfașurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru" Podul înalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN - 4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul , in municipiul Ploiești .

în prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonoma de Transport Ploiești îl reprezintă creșterea calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal: -siguranța și confort;

 • - protecția mediului;

 • - personal specializat;

 • - serviciu de calitate la tarife accesibile;

 • - administrare eficienta a resurselor alocate.

In acest sens, în anul 2012, marcat de criza economică internațională , Regia Autonomă de Transport Ploiești, cu toate constrângerile financiare, a încercat eficientizarea activității desfășurate și adaptarea acesteia la noile condiții, astfel încât prestația de transport oferită cetățenilor municipiului Ploiești să atingă obiectivul propus.

Este necesar să menționăm că in cursul anului 2012 activitatea Regiei a fost condusă de Consilii de Administrație cu componenta diferita, numite prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești astfel: până in iulie 2012 un mandat, din august 2012 un alt mandat. De asemenea activitatea curentă a fost administrata de echipe de conducere executive diferite astfel: pană la

30.06.2012 conducerea coordonata dc dl. Radu Popescuin calitate de director


07.09.2012, echipe de conducere coordonata de dlCristian Virgiliu IancovicPcd' aceeas'L calitate, director general. Conducerea executiva este formată din director " ' l^direCfor


■ i'=i financiar și director de exploatare. Directorul tehnic a fost in funcție pe toată ^rioadajâiîț^r^ 2012. Prin prisma celor de mai sus, se impune deci, penru anul 2012, analiza CL ^tivitatfiv regiei in mod diferențiat pe durata fiecărui mandat.


Prezentăm în continuare rezultatele activității regiei pentru anul 2012.

Sitțfațfa veniturilor șî cheltuielilor se prezintă astfel;

Cifra de afaceri la 31.12,2012 este în suma de 67.541.467 lei.

Veniturile totale si cheltuielile totale înregistrate la data de 31.12.2012 sunt următoarele:

-lei-

VENITURI TOTALE

73.330.516

- venituri din exploatare

73.305.230

- venituri financiare

25,286

CHELTUIELI TOTALE

74.514.307

- chcLiuicli din exploatare

74.514.307

- cheltuieli financiare

0

Regîa a înregistrat la 31.12.2012 o pierdere contabila în sumă de 1,183,791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat - în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

In ceea cc privește realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2012, comparativ cu BVC aprobat prin HCL 461/20.12,2012 se constată următoarele:

 • •  veniturile din vânzarea de bilete și abonamente către populație au fost realizate în proporție de 97,90% față de nivelul prognozat. Cauzele nerealizarii targetului prognuzat se regăsesc in nivelul tarifelor practicate, nemodiffoate diu ianuarie 2010 (ajustarea tarifelor din iulie 2010 s-a datorat numai majorării cotei TVA de la 19 % Ia 24%), iar tariful la abonamentul pc toate traseele sc practică ncmodifîcat din septembrie 2004;

 • •  cheltuielile dc exploatare s-au încadrat in limitele BVC, prin reducerea cuantumului consumurilor fizice, in condițiile in care prețurile au crescut atât la utilități cât și la materiale si combustibil;

 • •  cheltuielile cu personalul s-au încadrat în BVC; pentru a putea realiza aceasta, am fost uevoiti sa adoptam măsură de ueacordare a fi chete! or de masă pentru semestrul U 2012;


Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un servi ci public conform legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, și Legii/^/ipn^gi^ transport public local 92/2007. O preocupare permanentă împreună eu municțpalțtat oferirea protecției sociale pentru anumite categorii de persoane defavoriza pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari, deținuți, elevi, studenți conform in vigoare.

Protecția sociala calculata conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al

Municipiului Ploiești, a fost in anul 2012, însuma de41.561.736 lei:

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCTALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOTESTI LA 31 DECEMBRIE 2012

-lei-

TIP PROTECȚIE SOCIALA

SOLD INIȚIAL

ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL

CALC.

IN ANUL

2012

ÎNCASAT

IN ANUL 2012 (inclusiv sold Inițial)

DIF. DE

ÎNCASAT LA 31.12,2012 Col. 1+3^1

0

1

2

3

4

5

Facilități și gratuități acordate ca protecție sociala

- pensionari

2.554.050

2.554.050

33.3'14.834

3L848..496

4.020.388

- pers.cu dizabi li tati

424,750

424.750

5.426.456

5.340,698

510.508

- veterani

2.516

2.516

25.614

26.050

2.080

- studenti

66.501

66.501

762.266

770.045

58.722

- elevi

135.932

135.932

2.032.566

1.980,531

187.967

Total

3.183.749

3.183.749

| 41.561.736

39.965.820

4.779.665

Menționăm că din suma de 4.020.388 lei de încasat pentru pensionari, 3.110.239 lei reprezintă decontul lunii decembrie 2012. Diferența de 910.149 lei reprezintă sume reținute (pentru beneficiarii Decret-Lege nr. 118/90, republicat), conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010. Sumele au fost reținute de către Primăria Municipiului Ploiești în perioada aprilie-decemhrie 2012.

La data dc 21.02.2013 Regia a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul Prahova-secția contencios administrativ si fiscal, a Primăriei Municipiului Ploiești având nr.dosar 1994/105/2013 (termenul urmează a fi comunicat prin citație conform procedurilor legale). Obiectul dosarului îl constituie : obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la respectarea prevederilor art.2 și 3 din HCL nr. 147/20II privind protecția socială acordată


unor categorii de călători, precum și la restituirea în cuantum integral a sumei de 910.1 reținută neîntemeiat.

Conform Convenției 28131/29.03.2011 s-a solicitat de la CNPAS Ploiești, pent@țȘtfW beneficiarii Decret-Lege nr, 118/90, republicat, Lcgiil 05/1999 modificata de Legea

si OUG 214/1999, suma de 208.312 lei, din care soldul ramas de încasat la 31.12.12 18.2001ei.

Conform Convenției 200/31.03.2011 s-a solicitat de la UPG Ploiești pentru studenții tara taxa, suma de 177.684 lei, reprezentând c/val.50% din costul abonamentelor pe 1, 2 trasee.

Situația călătorilor beneficiari de protecție socială la 31.12.2010,2011,2012

-călătorii-

Nr<

c

ANUL

Veterani, deținuți politici, rcvoLuțiflii.

Elevi

Studenți

Pensia-mai’i-F pcrs.pcsic 7(1 de ani

Pers, cu dizabîlitati

Total

Total

Din care orfani

Total

Din care orfani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2010

737.460

5.446.740

973.680

1.986.570

42.840

35.794.500

16.259.760

60.225.030

2

2011

53 LI 80

5.512.680

1.006.080

1.854.380

49.640

36361.720

17.952.660

62.412.620

3

2012

411.840

5.190.480

989.460

1.616.570

49.000

37.007.340

i 8.102.600

66328.830

Sc constată că:

-la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază dc protecție socială a scăzut în anuL 2012 față de anul 2010 cu 44 % și față de anul 2011 cu 22%;

 • - Ia elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 4 % și cu 5% lată de anul 20 [ L ;

 • - ia studenți numărul călătorilor care beneficiază dc gratuități a scăzut în anul 20! 2 față dc 2010 cu 18%, și cu 12 % fața dc anul 2011;

-■ U pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 4 %, iar față de anul 2011 cu 2%, urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordata pensionarilor;

 • - la persoane cu dizabi li lăți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 12 %, iar fata de anul 2011 cu 1 %.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 76% reprezintă călătorii beneficiari de protecție sociala, din care 44% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 ani bărbați. Se constată că numărul de călători ce nu beneficiază de protecție socială/ajutor este într-o continuă scădere, ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Evoluția călătorilor din bilete și abonamente în luna decembrie 2012 se prezintă astfel:Nr.

Crt.

Luna/anul

Total călători, din

eare:

Călători din bilete

âjnă^i abqnitcifețtteJ

1

IANUARIE

^4* S ( V

2010

6.339.904

1.151.829

5.6S£075=:

2011

7.031.737

938.112

6.1193,675

2012

7.179,634

955,224

6.224.460

2

FEBRUARIE

2010

6.956.527

1.048.432

5.908.095

<

2011

7.015.769

886.994

6.128.775

2012

7.142.290

L051.555

6.090.735

3

MARTIE

2(110

7.293.998

1,245.353

6.048,645

2011

7.206.253

1.041.598

6.164.655

2012

7.045.148

1.038.293

6.006.855

4

APRILIE

1

2010

6,823.700

1.050.860

5.772.840

2011

6,799.617

911.142

5.888,475

2012

6.785.24-2

962.467

5.822.775

5

MAI

2010

6.903.864

1.120479

5.783385

2011

7.173.222

1.048.512

6.124.710

2012

7.273,230

1.059.335

6.213.945

6

IUNIE

2010

6.513.585

1.084.110

5.429.475

2011

6.515.172

993.942

5.521.230

2012

6.596.094

958.419

5.634.675

7

IULIE

2010

6.19 E. 148

1.033.368

5.157.780

2011

6.259.994

948.884

5.311.1 Ui

2012

6.335.125

938.125

5.397,000

S

AUGUST

2010

6.116.761

938.986

5.177.775

2011

6.315.933

973.443

5.342.490

2012

6,266-673

880.758

5.385.915

9

SEPTEMBRIE

2010

7.006.997

1.165.892

5.841.105

2011

7.038.314

1.124.669

5.913.645

2012

6.768.682

979.642

5.789.040

10

OCTOMBRIE

2010

7.151.539

1.048.864

6.102.675

2011

7.381.474

1.039.789

6-341,685

2012

7.560.796

1.082.911

6.477.885

LI

NOIEMBRIE

2010

7.427.828

ț                1.084.628

6.343.2IH)

2011

7.034,650

1.008.295

6.026.355

2012

7.009.998

954.348’

&Q55.650

12

DECEMBRIE

2010

6.621.301

956.956

5.664.345

2011

6,716.781

945.801

5.770.980

2012

6.647.565

933.435

5.714.130

TOTAL

2010

8L847.15Z

12.929.7S7

68.917.395

20U

82.48S.966

11.861.181

70.627.7S5

2012

82.571.697

11.794.512

70.777.185nemodtfîcat, cu toate că prețurile la carburanți, piese, materiale au crescut.                    '

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe baza de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010:

' tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

 • - tariful pe o călătorie aferent urmi abonament pe două trasee reprezintă 41% din tari ful pe o călătorie pe bază de bilet.

 • - tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pc o călătorie pc bază dc bilete.Menționăm că valoarea abonamentului pc toate traseele a rămas nemodificat din septembrie 2004 (83,87 lcVbuc.fara TVA).

Creanțele st datoriile regiei la 31.12.2012 sc prezintă astfel:

Totalul datorii la3L12.20l2 - sunt în sumă dc 52.350.619 lei, din care:

 • a) furnizorii neaahitafi ai Regiei                         =     2.807,831 lei

 • b) TVA suplimentar accesoriile aferente stabilite ANAT =   34.549.834 lei

c Jlmpozitpe profit suplimentar si accesoriile aferente

stabilite de SPRT

l0.848.09llei


d) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariate )      ~     4.144.863 lei

In ceea ce privește suma TVA stabilita suplimentar de către ANAT , a fost contestată la Curtea de Apel Ploiești-secția civila, de contencios administrativ și fiscal prin dosarul ur.543/42/2012, înregistrat la 28,06.2012, Urmează u se judeca pe fond.

Referitor la impozitul pe profit suplimentar stabilit de SPFL Ploiești am parcurs procedura legală privind contestarea deciziei dc impunere nr.94800/0 î. 10.2012, aceasta fiind respinsă. Urmează a nc adresa instanțelor competente, respectiv Curtea dc Apel Ploiești pentru chemarea în judecată a SPFL Ploiești.

Totalul creanțe la 31.12,2012 s unt în sumă de 7.642.740 lei, din care :

a) Sumeleneuicasate ca protecție socială                  =     4.797.865 lei

b ICliențî neîncasati                                        =    1.229.229 lei

din care:

1.038.124 lei clienti curenti:

1 >

'191.105 Ici, clicnți în urmărire juridică;

c )Alte creanțe

1,615.646 lei


Situația indicatorilor economici la 31*12*2012, comparativ cu indicatorii ri 2010 și 2011 se prezintă astfel:ANUL

31.12.2010

31.12.2011^5

I* VENITURI TOTALE

72*368*651

72.328*017

73.330316

L VENITURI EXPLOATARE

72.282.063

72*293*359

73305.230

 • a) Biletc+abonamcnte+bilete suprataxa+legito zi

 • b) Protecție socială

 • c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publici late,inspecție tehnică,ctc)

24.064.019

37.412.582

10.805.462

22,459.348

38.524.304

11.309.707

22.326.634

38.765.102

12.213.494

2* VENITURI FINANCIARE

86*588

34*658

25*286

11 CHELTUIELI TOTALE

72.345.748

72*250*805

74.514*307

L CHELTUIELI EXPLOATARE

72.310.720

72*249.960

74.514*307

a) Ch. cu personalul

46.931.101

45.429J14

47.015.040

■ Salarii (inclusiv tichete de masă)

37.047.755

36.182.931

37327.463

• Ch.cu asigurările și protecția socială

9.883.346

9.246.183

9.687,577

b) Ch. materiale

25379.619

26.820.846

27.499.267

2* CHELTUIELI FINANCIARE

35.028

845

6

HI.REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI

 • -  profit

 • -  pierdere

22.903

77.212

L183.791

Salariu mediu brut realizat

2.699

2.635

2.824

Salariu mediu net realizat

1.928

1.878

1.998

Nr.mediu de personal

1.112

1.084

1.066

Număr călători

81.847.152

82.488.966

82.571.697

CUP

Autobuze

Tramvaie Troleibuze

65,49

70,95

50,23

63,82

74.25

42,40

62,94

72,25

43,61


Analizând indicatorii economico-financiari la 31.12.2012 constatăm următoarele:

 • •  activitatea anului 2012 s-a încheiat cu o pierdere dc peste 1 milion lei, ca urmare a nerealizării veniturilor (tariful a rămas nemodificat din anul 2010), dar si a creșterii cheltuielilor materiale (anvelope, combustibili, utilități, asigurare dc răspundere civilă auto);

 • •  datoriile cu termen de plata până la un an înregistrează o valoare de peste 52 milioane lei ca urmare a sumelor calculate suplimentar atât la T.V.A. de către A,N. A,R , cât și la impozitul pe profit, dc către S.P.F.L. Ploiești;m privința datoriilor suplimentar calculate de organele de control urmam țpjif^eaSlcJte■", atac in instanțe, in vederea soluționării cauzelor;■' \

numărul de mediu de personal a scăzut, prin pensionare sau încetare |h teontraOhdiffi individual do munca cu acordul pârtilor;


nu avem cunoștință de încălcări ale prevederilor legale, asigurându-se cfîțmc^ea Conformității cu reglementările în vigoare, prin respectarea proccduriler-ri--ș instrucțiunilor de lucru implementate in cadrul Regiei.

DIRECTOR E Ec.


CABINET EXPERT MEIROSU CREȘTINA

Ploiești, Romania

Str.Duca Vodă, nr.13

CIF 30343337

Autorizat de C.A.F.R. sub nr.3191/2009

Către

R.A.T.P. Ploiești

Prin prezenta, va Înaintam raportul nostru de audit pentru situațiile financiare ale anului 2012.

CABINET EXPERT MEIROSU CRISTINA

Ploiești, Romania

Str.Duca Vodă, nr.13

CIF 30343337

Autorizat de C.A.F.R. sub nr.3191/2009

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2012

Raport asupra situațiilor financiare

 • 1. Am auditat Situațiile financiare anexate ale R.A.T.P. (nr. înregistrare ONRC Ph. J29/326/23.04.1991, C.U.I RO1355770), Întocmite la 31.12.2012, respectiv Bilanțul, Situația Contului cie Profit si Pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația mișcărilor capitalurilor proprii precum si notele explicative, de Ia sfârșitul exercițiului finaciar 2012 rezultate in intervalul 01.01.2012-31.12.2012, care se caracterizează prin:

- Capitaluri proprii - negative :         35.S29.720 lei,

-Rezu I ta tul net al exercițiu lui - pierdere: 1.183.791 lei.

Responsabilitatea Conducerii pentru Situațiile Financiare

 • 2. Conducerea R.A.T.P. răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul MFP nr .3055/2009 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

 • 3. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat Audi tul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniate la Standardele internaționale de audit si la Codul de Etica IFAC. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului in scopul obținerii unei certificări rezonabile, conform careia situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

 • 4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimărilor semnificative făcute de câtre conducere, precum si evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Opinia

 • 6, In opinia noastra, situațiile financiare întocmite pentru exercițiul' financiar încheiat Ia 31.12.2012 redau o imagine fidela, in toate aspectele semnificative a poziției financiare a R.A.T.P. precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxului de trezorerie pentru exercițiul încheiat Ia aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr .3055/2009 cu modificările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

 • 7. Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra următoarelor aspecte:

- prin Decizia Curții de Conturi Prahova nr.19/2011 si nr.27/2012 si, conform prevederilor documentelor încheiate ulterior încheierii exercițiului financiar 2012, s-a procedat la recuperarea primelor salariate acordate salariatilor regiei pe anii 2009 si 2010. Din aceste sume, cuantumul de 136.174 lei, reprezintă creanțe asupra persoanelor care nu mai au calitatea de salariati ai Regiei, Recomandam analizarea sumelor reprezentând creanțe asupra foștilor salariati ai societății in cuantum total de 136.174 lei sub aspectul posibilului risc de nerecuperare a acestora si stabilirea impactului ajustărilor in cadrul situațiilor financiare. Recomandam de asemeni reanalizarea sumelor de aceasta natura acordate in anul 2012 sub același aspect al riscului de nerecuperare.

- la 31 decembrie 2012, societatea înregistrează creanțe in legătură cu personalul, evidențiate nominal, pe fiecare persoana, in cuantum total de 62.547,72 lei, reprezentând depășiri nejustificate ale consumului de carburanți. Majoritatea fac obiectul unor dosare pe rolul instanțelor Prahova. Recomandam analizarea acestor sume, in sensul determinării riscului de nerecuperare a creanțelor si stabilirea impactului ajustărilor in cadrul situațiilor financiare.

- procedurile de audit pot fi neacoperitoare pentru toate aspectele Regiei ele fiind selectate strict pe baza raționamentului profesional al auditorului cat si pe baza aprecierii riscurilor, luând in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare pentru a stabilii procedurile de audit si nu in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern. In anul 2012 auditarea interna a Regiei a fost asigurata de către serviciul de audit al Primăriei Ploiești.

Continuitatea ac tivi tatii

 • 8. In conformitate cu Standardul de audit 570 "principiul continuității activitatii", fara calificarea opiniei noastre, intrucat trendul activitatii societății in 2011 fata de 2010 a fost descrescător, gradul de lichiditate nefavorabil (0.22 sub limita normala de 2) si rezultatul exercițiului negativ (pierdere neta 1.183.791 lei), exista incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea entității de ă-și continua activitatea și implicit ca aceasta ar putea să fie aptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în Cursul desfășurării activității sale viitoare. Ca specific al activitatii sale, societatea executa un serviciu de interes public conform L51/2006 si L92/2007, serviciu coordonat si dimensionat prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești. R.A.T.P. este dependenta financiar de subvențiile acordate pentru serviciile de care beneficiază categoriile de persoane incluse in programele de protecție sociala. La 31,12.2012, deși declarația conducerii anexata la situațiile financiare, întocmită in conformitate cu art.30 din Legea nr.82/1991 menționează ca R.A.T.P. isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate, apreciem ca, masurile stabilite prin decizia A.N.A.F. F-MC 144/2011 si prin decizia S.P.F.L. nr.094800/01.10.2012, pot avea efecte negative majore in situația in care instanțele judecătorești nu acorda câștig de cauza Regiei. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2012 cuprind in totalul datoriilor sumele suplimentare stabilite in urma controlului.


Alte aspecte

 • 9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conducerii executive a Regiei si Ministerului Finanțelor Publice. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta conducerii societății acele aspecte pe care trebuie sa Ie raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Regie pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.

 • 10. In conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare, Regia are obligația legala sa intocmeasca si sa supună auditului financiar situațiile financiare la data de 31 decembrie 2012.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

 • 11. In conformitate cu OMFP 3055/2009, art.318, pct.2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, in vederea exprimării unei opinii privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare am citit raportul care este atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor mi face parte din situațiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informații semnificative care sa fie in neconcordanta cu informațiile din situațiile financiare.

  DATA: 16.05,2013
înregistrat la Camera Auditori lor Financiari din Romania cu nr. 3191/2009

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/199T^'


S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :


Entitatea: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Județul: 29-PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, str. GAGENI, nr. 88

Număr din registrul comerțului: J29/326/1991

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931—Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscală: 1355770

Administratorul societății, Iancovici Virgiliu Cristian își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare ia activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridica își desfasoară activitatea în condiții de continuitate.


/ 2 5.03 20'13

Suma de control

Bifați numai dacă

{gj Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

l ip șițuațiejinancia

este cazul:

□ Sucursala

(*/ An . : C.Șemeștru Anul | 2012 ?

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

ci

cj u x)


Județ

[Prahova

Strada

GAGENI


Sector

] cz


Localitate_____________________________

] IpLQIESTI

Nr.______ Bloc Scara Ap.

|S8 '        | |         | |         | | I [0244543751


Telefon


Număr din registrul comerțului J29 326 1991                                      Cod unic de înregistrare 1 3 | 5 | 5 | 7 j 7 0

Forma de proprietate    11 -Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători                                                                                             |

tî       Situații financiare anuale               c      Raportări anuale

- (entitati a! căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                        ...... ........ -


Forrna I un gă JA V .7, •; ■.;

Forma prescurtată

rz. Formă simplificată: f


 • 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit |~| de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din

Legea contabilității nr. 82/1991

 • 2. persoanele Juridice aflate în lichidare, potrivit legii

j—| 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în ‘' state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-35.829.720

Profit/ pierdere

-1.183.791

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN


Semnătura si stampilaNumele si prenumele


Calitatea


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Semnătura- pag. 1

bilanț

la data de 31.12.2012         RWl 1& l

FormularW                                     y.       )^\-

Denumirea elementului

Nr, rd.

o

XST / J'VV *

01.01.2012

--ojz?----------------

31.12.2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire țct.201-2801)

01

2.CheItuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

31.089

1.624

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

31.089

1.624

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911-2912)

07

5.274.007

4.729.169

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

4.879.202

1.694.755

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

29.414

17.830

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232-2931)

10

253.765

44.988

TOTAL (rd. 07 Ia 10)

' 11

10.436.388

6.486.742

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672-2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+ 2676*+ 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 Ia 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11+18)

19

10.467.477

6.488.366

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 +358+381 +328+/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

2.581.751

2.482.976

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

0

120

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

66.577

147.241

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 Ia 23)

24

2.648.328

2.630.337

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

JF4CU pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct.2675* + 2676 *+2678* + 2679*-2966—2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

25

/V

9991903 // Ar-'

2. Sume de încasat de ia entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

1 o!

—ii ii

fam

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

&

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +

444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473**- 496 + 5187)

28

z

3.743.865:

ova

^,^-<<318.113

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 ia 29)

30

4.743.768

7.642.740 "

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 +32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

.34

1.679.949

1.165.052

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

9.072.045

11.438.12b

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

2.196.317

343.312

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

0

1.020

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

1.855.389

2.807.831

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481 +455 + 456*** + 457 + 4581 + 462+ 473*** + 509 +5186+ 5193+ 5194 +5195+ 5196+ 5197)

44

37.961.569

49.541.768

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

39.816.958

52.350.619

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE [rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-33.456.740

-41.459.056

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

-22.989.263

-34.970.690

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622+1624 +1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4, Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** +4381 +441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456***+ 4581 +462+ 473***+509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

55

p

■fW - I 'isguRI

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

o

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

856.823

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

856.823

0

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

226.708

210.440

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)                  'L

62?

6.727.715

1.538.468

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

4.908.144

889.878

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

1.819.571

648.590

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65 ’

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

6.954.423

1.748.908

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1.Capital subscrisvărsat(ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3.479.174

3.479.174

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

3.479.174

3.479.174

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

9.798.628

9.612.925

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

5.472

5.472

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

141.135

141.135

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

26.893

26.893

TOTAL (rd.75 la 78)

79

173.500

173.500

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)               SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D(ct. 117)

84

39.417.018

47.911.528

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

77.212

0

SOLD D(ct. 121)

86

1.183.791

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

3.861

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+31 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

-25.892.36=

-35.829.720

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI -TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

-25<892.3<5

7/ .S -

190110064 / 3040015344


Suma de control FIO:“) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor dȘ contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR/

ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE   z/C

la data de 31.12.2012

/ W /

// /

nfT-', ".''Ai

Formular 20

WWW

Exercipîiifinan^îar

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

66.593.042

67.541.467

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

27.520.956

28.258.933

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

547.782

517.432

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

38524.304

38.765.102

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

51.169

SoldD

08

24.208

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+741 7+7815}

10

5.724.525

5.712.594

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)

12

72.293.359

73.305.230

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

11.153.656

12.757.680

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

134.261

103.480

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

4.020.254

5.048.251

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

492.595

462.518

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

141.882

156.920

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

45.429.114

47.026.927

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

36.182.931

37.339.350

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

9.246.183

9.687.577

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

6.316.793

5.644.553

a.1) Cheltuieli țct.6811+6813)

22

6.316.793

5.644.553

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

4.800.811

4.459.442

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

2.806.946

2.965.878

8,2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

1.165.526

1.102.238

A

8.3. Alte cheltuieli (ct.6524-658)

30

828^5'

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

V;

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

44.35^

- Cheltuieli (ct.6812)

33

52.792

29.887

-Venituri (ct.7812)

34

8.434

861.511

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32}

35

72.249.960

74.514.307

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12- 35)

36

43.399

0

-Pierdere (rd. 35-12)

37

0

1.209.077

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de Ea entitățile afiliate

39

10, Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

34.258

25.286

- din care, veniturile obținute de Ia entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

400

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

34.658

25.286

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

■46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

6

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

839

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

845

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANC1AR(Ă):

- Profit (rd. 45-52)

53

33.813

25.286

-Pierdere (rd. 52-45)

54.

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTțĂ):

- Profit (rd. 12+ 45-35-52)

55

77.212

0

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

1.183.791

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 57-58)

59

C

0

-Pierdere (rd. 58 - 57)

60

c

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

72.328.017

73.330.516

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

72.250.805

74.514.307

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

llJr l&SSl M

- Profit (rd, 61 - 62)

63

- Pierdere (rd. 62-61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

77.212

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

1.183.791

Suma de control F20:  1131776312£3040015344

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

TANASEMONICAFormular VALIDAT

Formular 30

DATE INFORMATIVE


la data de 31.12.2012


I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

A

B

1

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

i

1.183.791

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 19 + 23)

04 '

26.481.547

26.481.547

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

14.845

14.845

- peste 30 de zile

06

12.785

12.785

-peste 90 de zile

07

2.060

2.060

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14)

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatîte Ia termenul stabilit la bugetul de stat

17

21.501.317

21.501.317

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

4.965.385

4.965.385

Credite bancare nerambursate la scadenta -total țrd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

1.08^

1.066

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul exercițiului financiar

25

1.07:

1.068


IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr. rd.

/7

Surne (lei);.. V;            v

A

B

$ /

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat Ia bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite Ia bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

-subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

46

Creanțe restanțe, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale $i/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

191.105

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

0

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

191.105

V. Tichetedemasa

Nr. rd.

Sume {Iei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

.  1.200.735

F30 - pag. 3

Nr. rd.

^3^K2.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***}

ll°ș;

pr

A

B

O

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51

vsr;

-din fonduri publice

52

-din fonduri private

53

VIL Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

-cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

-cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)

60 •

176.036

0

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)

61

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

-acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

176.036

0

- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

70

176.036

0

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 +411 +413+418), din care:

72

989.772

1.229.229

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

165.905

480.194

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

51.012

797338

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

76

3.687.601

5.377.184

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

77

0

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

78

151.049

-subvenții de incasat(ct.445)

79

3.203.509

4.797.865

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

333.043

579.319

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu lui(ct.4482)

81

C

0

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82

C

0

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

//138743 te â

^2 /X

- J X\

WH

Alte creanțe (ct. 453 4- 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

143.591

- decontări privind interesele de participare fdecontari cu acționa ri/asociatii privind capitalul,decontări din operații in partîdpatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct,461 + din ct.471 + din ct.473)

86

5.252

143.591

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct.461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

88

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

90

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101 +102)

100

26.569

32.785

-în lei (ct. 5311)

101

26.569

32785

-în valută (ct-5314)

102

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

.103

1.653.160

1.132.084

-în lei (ct.5121), din care:

104

1.653.160

1.132.084

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

- în valută (ct. 5124), din care:

106

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la banei și acreditive, (rd.109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 +115 +118 +121 +124+127+130+133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+155 + 156 + 157+163}

111

33.458.317

53.854.416

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),{rd. 113+114)

112

-în lei

113

-în valută

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.l 681), (rd.116+117)

115

- in lei

116

-in valuta

117

F30 - pag. 5

ft

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)

118

- în lei

119

‘isl * i

-în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)

121

w

- in lei

122

-in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

- în lei

125

- în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din CL5198), (rd. 128+129)

127

- in Iei

128

- in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +1622 +1627), (rd.131+132)

■130

- în lei

131

-în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

133

- in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 +1625) (rd.137+138)

136

-în lei

137

-în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685 +1686 + 1687) (rd. 144+145)

143

-în Iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

- în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +419), din care:

147

1.855.389

2.808.851

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

1.594.835

1.640.581

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150

23.219.451

47.810.053

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

1.19O.33£

644.883

- datorii fiscale in legătură cu bugetul stătu lui(ct.441+4423+4428+444+446)

152

527/^9.8-J

11 rî ■■

'     /28:212.9'44'

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

21.501^7

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)

157

6,788.642

1.594.931

-decontări privind interesele de participare /decontări cu acționarii /asociații privind capitalul decontări din operații in partîcipatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

62.895

58.431

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

6.725.747

1.536.500

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

164

Capital subscris vărsat (ct, 1012), din care:

165

- acțiuni cotate 2)

166

- acțiuni necotate 3)

167

- părți sociale

168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

1.266

11.887

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

71.122.923

71.284.377

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175'

0

0

-deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

-deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182

F30-pa^7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

----țSFoZ

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome r din care:

187

i

- dividende/vârsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrala

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

191;

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vârsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală

196

Suma de control F30:  534225216 / 3040015344

V Pen tru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.( 1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**J Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținâtori unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologica și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***^ Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 • 1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

  Formular 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2012


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

II ci; I

Sold inițial

Creșteri

Reduceri    \\°

Total      1    Din ca)tâbf$S

dezmembW 1      si casari

°Ua

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

696329

X

696.329

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

696329

X

696.329

Imobilizări corporale

'erenurî

05

X

Construcții

06

22.945.861

2.037.987

20.907.874

Instalații tehnice si mașini

07

78348.201

208.777

78.556.978

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

573.278

2.188

571.090

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

253.765

208.777

44.988

TOTAL (rd. 05 Ia 09)

10

102.121.105

208.777

2.248.952

100.080.930

Imobilizări financiare

11

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

102.817.434

208.777

2.248.952

100.777.259


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului<

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sî cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

665.240

29.465

694.705

TOTAL(rd.13 +14)

15

665.240

29.465

694.705

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

17.671.854

-1.493.149

16.178.705

Instalații tehnice si mașini

18

73.468.999

3393.224

76.862.223

Alte instalații «utilaje si mobilier

19

543.864

11.584

2.188

553.260

TOTAL(rd.16 la 19)

20

91.684.717

1.911.659

2.188

93.594.188

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

92.349.957

1.941.124

2.188

94.288.893

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


F40 - pag. 2


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări // , reluate la venituri]

y ^Spld.fipal ^(co^3^.(J^ 1-1,2) | f)

A

B

10

11

12

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 Ia 24)

25.

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31.

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33


Suma de control F40:  1183903752/3040015344


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


CalitateaFormular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Cont

Denumirea elementului

Solduri la 01,01,2012

Rulaje an 2012

Solduri 31.12.2012

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1015

PATRIMONIULREGiâ

0.D0

3,479.173.46

0.00

0.00

0.00

3,479,173.46

105

REZERVE DIN REEVALUARE

0.00

9,798,628.72

2,031.181.17

1,845.478.00

0.00

9,612,925.55

1061

REZERVE LEGALE

'0.00

5.471.93

0.00

0.00

0.00

5,471.93

1085

REZERVE REPR SURPLUS DIN REEV

0.00

141,135.09

0.00

0.00

0.00

141.135.09

ioeâ

ALTE REZERVE

0.00

26,893.42

0.00

0.00

0.00

26,893.42

1171

REZ, REPORTAT: PROPIT NE REPARTIZAT, PIERDERE

4,571,929.17

0.00

43,160,465.00

73,350.97

4-7,659,043.20

0.00

1172

REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUȚIN IAS29

39,436.20

0.00

0.00

0-00

39,436.20

0.00

1174

REZ REP PROV DIN CQREGT ERORJ FUNDAMENTALE

34,805.652.62

0.00

-34,559,508.00

0.00

246,144.62

0.00

1211

PSP EXPLOATARE

0.00

43,398.91

75,419,217.27

74.166,740.58

1,209,077.79

0.00

1212

PaP FINANCIARE

O.OQ

33,812.64

33.812.64

25.236.36

0.00

25,286.36

1215

IMP PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

3,860.58

0.00

0.00

3,860.58

0.00

0-00

133

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV,

- - 0.00

-0.00

0.00

0.00

0.00

-0-00

1511

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1515 i

PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE

G.bo

856,823.22

856,823.22

0.09

0.00

b.6o

|

TOTAL

39,420,878.50

14,385,337.39

86,941,991.30

76,114.716.49

49,153,701.80

13,290,835.81


SITUAȚIA FLUXURILOR Du NUMERAR

la data de 31.12,2012


Ceriu menea elementului                                          |

LEI

1

AN PRECEDENT

AN CURENT

A

1

2

Fluxuri de numerar din activitatl da exploatare:

1.

Inelari de la clienti si sume protecție sociala

69,066,494-00

71,417,483.00

2

Piști către furnizori sl angajați

69,431,242.00

71,932,385.00

3

Dobânzi p lafte

-

-

4

impozit pe profit plătit

-

-

5

încasări din asigurarea Împotriva cutremurelor

-

-

&

Numerar net din activitatî de exploatare

424,748.00

514,897.00

7

Fluxuri de numerar din activitatl de investiție;

a

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

-

-

9

Plăti pentru achiziția na rea de Imobilizări corporale

171,020.00

-

10

încasat! din varnaraa de Imobilizări corporala

95,774.00

-

ii

Dobânzi încasate

-

-

12

Dividende încasate

-

-

13

Numerar net din activitati delnvastltle

115,246.00

-

14

Fluxuri de numerar din actlvltaii de finanțare:

15

IncasarE din emisiunea de acțiuni

-

-

16

Incasarl din împrumuturi pa termen lung

-

17

Plata datoriilor aferente leaslng-ului financiar

-

-

ia

Dividende plătite

-

-

19

Numerar net din activitati de finanțare

-

-

20

Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

533,394.00

S14.897.0G

21

Numerar si echivalente de numerar ia începutul exercițiului financiar

2,213,893.00

1,679,949,00

22

Numerar si echivalentele de numerar    sfârșitul exercițiului financiar

1,673,949,00

1,165,052.00
Regia Autonoma de Transport Public PLOIEȘTI

ISO


Ploiești, str. Găgeni. nr. 88, cod 100137, tel 024454375^075024258^ 0760242319, fax. 0244513228. Mai: ofegratpihra"^^

PROPUNERE BE ACOPERIRE A PIERDERII EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2012

La 31.12.2012 Regia a înregistrat o pierdere contabila in valoare de 1.183,791 lei, ce se va acoperi din rezultatul perioadei următoare.- lai -

Valoare de înregistrare

Amortizare inrcgisiraia

Sold la     Creșteri

Reduceri Sold Ia

Sold la

Depreciere

Sold 1a

1.01J20I2

31.12.2012

1.01.2012

înregistrata

31.12.2012

in cursul

exercițiului

696.329__________-         _________696,329    665.240_________29.465      •       694.705__

Soldul imobilizărilor necorporale la dala do 31.12.2012 este în suma de 696-329 lei si cuprinde:

- Iei -

IMOBILIZĂRINBCORPORALB DE TRECUT PE COSTURI PE COSTURI

PERIOADA DE 5 ANI CE HCAnr. 6/20.06.2003 art.8

97.859 :

EITDEEENDER

13.983

SISTEM DE CITIRE SI EVALUARE ADIAGRAMELOR

8.240

SOFT DISPECERAT

353.331

SOFT PANOU

44.321

SOFT VERIFICARE

1.964

WINDOWS XP 40 buc

14.000

LICENȚA SERVER

1.794

WINDOWS VISTA ULTIMATR (256 buc.)

81.273

ESRT NOD 32 ANTIVIRUS (100 buc.)

1605

CDGCOREL(1 buc.)

1.918

LICENȚA 7TO , LIC.MALÎKBT NAVIGATOR, INTERFAȚA

PUMAFOSZ

3.428

TJCENTA ELECTRONICA K1Q STATE ESET NOD BUSINESS

EDIWN 1 AN

6.323

SOFTWARE raiNPGRADE APLICAȚIEI RAUFLBET

DISPECEREARB

60.815

RENEWAL100PCBSETNOD32__________ 4.475 ]

Metoda dc amortizare utilizata este cea liniara.

Imobilizări corporale

- lei -

Elemente de active imobilizate

Sold la          Creșteri

Valoarea bruta

Reduceri

Sold Ia

01.01.2012

31,12.2012   .

Const nicti f             22.945.8 61

2.037.987

20.907.874

Aparate de rrm ura      4 L7.318

-

417.318

si control


Eohfpamente       6.672.603           20077

tehnologice


Mijloace de        71.258*280

transport

Alte imobilizări        573.278

corporale


2.188100.035.942


TOTAL____101.867.340__208.777_________2040.175

Elemente de active imobilitate

Amortizare

Sold la

1.01.2012

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase

Sold la

51.12.2012

din evidenta


Terenuri

Construcții

17.67 L8S4

-1.493,149

->

16.178,70*5

Aparate de măsura

si conlrol,cchip.teh.; xnijl.de transp.

73.468.999

3.393.224

76.862.223

Alte imobilizări Corporale

543.864

11.584

2.188

553.260

TOTAL

91.684.717

1.9.11*659

2.188

93.594*188


Imobili zările corporale sunt înregistrate in evidenta contabila la, cost de achiziție corectat cu diferentele din reevaluare efectuate conform legislației in vigoare.

Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale s-a efectuat pentru grupa “CONSTRUCTn” fiind înregistrata la 3 LI 2.2012 conform OKD, nr, 3055/2009, restul imobilizărilor corporale revând ultima reevaluare înregistrata la 31.12.2003 conform H*G. m\1553/2003,


•J In anu.12012, inimile de mijloace fixe au fost in suma de 108.777 lc< conform tabel:


Nrxrt

Nr de inventai1

Dean uilre

Valoare

]

2397

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

2

2398

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,990.87

3

2399

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,370.87

4

2400

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

5

2401

ANSAMB1 ,U ÎMBARCAT SDT 03

4,970.37

6

2402

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970,87

7

2403

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4.970-87

â

2404

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

9

2405

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970,87

10

2406

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87 1

11

2407

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87 [

12

2408

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

<970,87 î

I B

2409

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87 {

14

2410

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87 1

15

2411

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

16

2412

ANSAMBLU .ÎMBARCAT SDT 1)3

4,970.87

17

2413

ANSAMBLU ÎMBARCATSDf 03

<970,87

18

2414

ANSAMBLU 1MBA1ÎCATSDT03

4,970,37


19

2415

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

20

2416

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

21

2417

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

22

2418

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4JJ70.87

23

2419

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4.970.87

24

2420

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4:970.87

25

2421

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.37

26

2422

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

27

2423

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4*970.87

28

2424

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

29

2425

ANSAMBLU 04 BARCAT SDT 03

4,970.87

30

2426

ANSAMBLU LM BARCAT SDT 03

4,970.87

3L _

2427

ANSAMB LD1 MEARCAT SDT 03

4,970.87

32

2428

ANSAMBLU MBARCAT SDT 03

4,970.87

33

2429

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

34

2430

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

35

243T

ANSAMBLU ÎMBARCATSDT 03

4,970.87

36

2432

ANSAMBLU ÎMBARCAT SD1‘ 03

4,970.87

37

2433

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

38

2434

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970,87

39

2435

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

40.

2436

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

41

2437

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.87

42

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

4,970.81

TOTAL

!    203,776.48Reducerile de mijloace fixe in anul 2012 an fost in suma do 2,040,175 Ici ,dupa ontn urtuciiza;

ZfjJjiT ini'Wffr

Nr.ert

NT de iuveurar

Denumire

Valoare Inventar

]

3062

APARATDIGITAL KODAK

2,188

TOTAL

2,188

Reevaluare

Nrde inventar

1

î

Denumire

Valoare inventar

Valnftce de înleuuire

105=212

6813=^12

l

1001

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

2

1001. f

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA (REPARAȚII BIROU)

30,896

17.512

13,384

4

KW

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

421,545

144,730

276,815

6

1006

ATELIER REVIZIE MOTOAR F,

1,946,608

î 7

10C6.1

extindere hala warmotqare

1.686.201

260407

9

1007

CRUP EXPLOATARE

107,778

69,182

38,596

12

1010

CABINA TABLOU ELECTRIC

7414

4,620

2,794

29

J027

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

28421

18,368

10.053

30

1028

STATIE RECL. MĂSURĂ

8,920

5,785

3J35

32

1030

ATELIER METROLOGIE

11.383

8,201

3,182

36

1033

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

1,146,055

989,283

156,772

37

1037

PLATFORMA STAȚIONARE

505,637

436.939

68,698

38

LO38

PLATFORMA STAȚIONARE

80,167

69,332

10,835

39

1039

CONDUCTA ALIMENTARE APA

22,932

20,180

2,752

42

1042

CONDUCTA ALIMENTARE APA

48,652

42,814

5,838

l

43

1043

GARSONIERA

110,684

65,102

45,582

1 ---1

46

1048

REMIZA DEPOZIT ULRT

211,922

(49,065

62,857

■■

48

1058

ȘOPRON CU MATERIALE               |

75,618

71,411

4,207

-

/

A

52

1C62

REZERVOR Al3A 55 mc                   |

30,193

21,572

8,62!

r /

VJ

54 ;

1064

DRUM TN INCINTA INTRE!?. '            |

32,124

14,738

17,386 [

si ■;*

55

1065

PARCAJ BETONAT                      j    30,974

26,837

4,137 \

ăl j§^

58

1067

DEPOZFf CARBID-LICHIDE

47,6(18

45,014 |

2,594

\\o£\ < ■

64

£074

PLATFORMA BETONATA

217,937

188,805 |

29,132

)VA U

65

L075

CANALIZARE LA PLATFORMA

344,522

303,179

41,343

66

£076

ATELIER VULCANIZARE

112,482

97,274

15,208

67

1079

ATELIER TINVCH (GER TF

1,816,358

1,571,434

244,924

69

1083

PLATFORMA BETONATA

14,081

12,2(12

1,879

72.....

1086

CANALEARH

604,895

532,308

72,537

75

1089

ATELIER REVIZIE AUTOBUZE

1,391,233

1,202,209

189,024

86

1113

REȚEA TERMICA DEPOU

43,453

36,239

7,214

87

1114

R ETJ3A ELECTRICA DETOÎJ

250,970

178,500

72470

89

1123

REȚEA APA DEPOU

59,SCO

52,624

7,176

90

1124

REȚEA CANALIZA R DRPOU

590,520

519,658

70,862

92

.1133

REZERVOR ANTJGEL9.68 mc

5:887

4,791

1,096

93

1138

DEPOZIT CARBURANȚI

20,164

12,519

7,645

97

1144

IMPRIMUIRE -PLACI GARD

94,862

87,036

7.826

98

1148

ceStiw calcul -birouri

97,089

83,832

13,207

99

1149

REȚEA DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC

28,860

25,397

3,463

IflO

1150

REZERVOR APA8mc

25.930

21.103

4,827

101

U51

REZERVOR. A.PA8m&

34,573

28,137

6,436

102

1152

REZERVOR APA 8nw

34,873

28,137

6,736

103

1153

REZERVOR CLU 60 mc

66,424

54,059

12,365

104

1154

REZERVOR CLU 84

70,267

57,186

13,031

108

1158

STATIE AOflTLEN A 1O w

63,506

39,806

23,700

109

1159

REȚEA TERMOFICARE RAMURA

153.890

135.423

18,467

110

1160

PUT FORAT APA POTABILA

127,925

120,977

6,948

113

1169

REȚELE ELECTRICE

22.437

15,745

r 2,692

Lf.4

1170

REȚELE DE CANALIZARE

38403

33,971

4,632

115

[171

REȚELE TERMICE IN INCINTA

84,747

74,578

10-096

73

lUf

T 171.1

REȚELE TERMICE DEPOU TROLEIBUZE

117

1172

REȚELE DE APA IN INCINTA

48,875

43,010

5,865

118

1173

RACORD TERMIC DLT OU

75,760

66,669

9,091

122

1178

ALIM.EN.ELDEPOU (SUBT.)

£4,501

12,761

1,740

123

1189

RACORD CANAL DEPOU SUBTIL

183.720

161,674

22,046

134

1200

rețele Incinta (ptmnestvj

14,524

12.781

1.743

1

135

1201

BAZIN RETENTIE REZERVOARE

12,077

9,829

2,248 ]

139

1206

ALIMENTARE BN.EUDEPOU

117,705

97,695

20.010

140

1207

TONETAALUMJNU

3450

2,702

748

144

1210

DISPECERAT NORD

98,880

77,443

21,437

145

1211

GRUP SANITAR

8,000

6,266

1,734

146

1212

■ PLATFORMA BETONATA FATA

35,28(1

30,533

4,747

150

1217

TONETADIN ALUMINIU

' 4,280

3,357

923

151.

1218

DRUM ACCES TBRTl PARȚIAL

23.929

25,223

3,706

Î52

1219

DRUM ACCES SISTEM ALIMENTARE

90,382

78,876

11,506

T53

1220

CABINA OPERATOR S1STBM ALIMENTARE

7,200

5,639

1,561

£5+

1221

JNSTELECTRÎCĂ SIST. ALIMENTARE

16,432

14,460

1,972

£55

1222

FOSA SEPTICA Al JM.OPL

22,300

19,624

2,676

X

156

1223

SCARA ACCES PAVILION ADM.

157

1223,1

SCARA ACCES FAVEION-CORP C

x jQjJ r 3

161,093

10,604

4,876

159

1225

BRANȘAMENT APA STATIE ALJM.

17,600

15,488

2,112

160

1226

COPERTINE STATIE LIVRARE GPL

2,606

2,041

541

24

161

1227

COPERTINE STATIE LIVRARE GPL

2,606

2,041

541

24

162

1228

fiSPECERAT-l-GRLJ? SANITAR HIPODROM

25,300

1SJ.315

4,920

565

163

1229 .

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

38,588

35.053

2,925

610

164

1230

INSTALAȚIE ALIMENTARE GAZE NATURALE

20,791

18,296

1,989

506

166

1232

AMENAJARE PLATFORMA PARCARE SI IMPRBJM.

2,774

2,531

4

239

1_________________________________

1 TOTAL GENERAL

12390,952

10352,965

! 2,03J470

6,917


Metoda de amortizare utilizata este cea liniai a, duratele normale de funcționare surit stabilite’''conform [; cataloguhu aprobat prin H.G. ur. 2139/2004,                                                   [I %'■          '-i li


Investițiile in curs de execuție la data de 31.12.20 L 2 sunt in suma de 44.988 ld, cuprinzând: - Ici-

DENUMIRK OBIECTIV

AMEN’JARCLAlJnJBUZR

3.024

AUTOMATE BlhlîTE

10.845

CANAL VI7JT. AUTO

6.445

INTEGRARE SISTEM TICREHNCt

24.574

TOTAL

44JWS

Nohi21>ROV!ZrOANE

Denumirea provizia nnlțiî

Sold 01.01.21112

Modificări

' W 31.12.2012

Qmstkuirc

Diminuare

0

1

2

3

4 = 14-2-3

Proviz. ptr. deprecierea rccanțdor clienLi

WlWJ

29.887

£91.163

Provii, pir. impozite

836.823

-

856.823

9

Conform XAS 37 și Legii 571/2003 privind Codul fiscal s-au constituit provizioane pentru, deprecierea creanțelor client!., în sumă, do 29. 881 lei.

Din provizioanele pentru deprecierea creanțelor clienîi constituite pana ia 01.01,2012, s-an anulat provizioanele constituite in anii precedent! in sumă de 4. dd7 lei, suma încasată în cursul anului 20 L2.

S-a revizuit provizionnl pentru impozit amanat pe profit in valoare dc 856,823 iei, prin, reluarea acestuia la venituri.

Nrita3,REl\MlTlZARR APROEITULUI

La 31.12.2012 regia a înregistrai o pierdere contabila in valoare du 1.183.791 lei ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 20 L3, în contul 1.171 - Rezultat reportat - in vederea acoperirii din rezultatul perioadei urmai oare.

Nota 4 ANALIZA REZULTAT OL LII DIN EXPLOATARE

Indiuiitumt

Exercițiul precedent

Exercițiul cnrocttt

1 .Cifra ifc a&cmi

66593042

67541467

2.Costul buniiriloi vândute si al reivîchIct prestate (3+44-5)

64868136

68674681

S.Cheltni elite jwL de bază fCt.921)

60449980

63S37728

4. Cheltuielile act. anxîEîare(Ct.J)22)

492596

462518

5. Cheltuielile induflete de pnxl ucțic (CL923)

3925560

4374435

6. Rezultatul brut aferent cifra dc afaceri nete (1-2)

î724906

-1133214

7.dicltuisTi1e de deallwcre (Ut. 9251

0

8. Cheltui elite ireu. de administrați e(Ci 924)

7390258

6701137

9. Alte venituri din exploatare

5708751

6625274

lORuzultatul din exploatare (6-7-84-9)

43399

-1209077


Creanțe

sold Ia

31.12.2012

termen de lichiditate sub T an

termen deliChidiiiitc peste 1 au

0

l=’2+3

2

3 i

4092- furnizori debitori

0

0

0

4111,4H 8- citeați si clicnti interii

1.229.223.32

1,038.083^8

191,145,54

267- curante imobil taaîe

286.592,33

284.107,83

2.395,00

418- client fitrt de întocmii

0

Q

0

425- avansuri chenzinale

0

Q

0

423^1^ daLgi creanțe cu penumal ieI

797.337/6

283.25620

514.081,46

4424-tva de recuperai

0

0

0

4428-tvs neeKÎ gibilă

0

0

0

4453-sabvmrii

4.797.864.84

3.887.716,00

910.148/4

446-aItc impozite, taxe, varaarti inl£ asimilate

0

0

0

447-ftinduri speciale

579.319,00

380.000,00

199.319,00

;461-debitori diverși

143.591,25

19.001,25

124.59(1

473-dcoontari din oper. ti curs dc clarificare

0

0

0

491 -provizîuuue pontai depi'ec.ierei creuutclur ulicuți

-1WJ 04,73

-10.889,46

-180.215,27

496-nruvizicjțino pentru, depreciere vi^telor-dcbitori diverși

0

0

• rt , |

0

total

7642.739,67

3.M1.27SM

1.761.464,57


Structura creanțeLot a fost următoarea:

 • 1) Contul 4092,,furnizori debîtorî-prestări” nu a avut sold Ia 31.12.2012;

 • 2) Contul 4111 „Cltențîif si contul 4118 „Client! incert!” a avut un sold la data de 3 L 12.2012 în sumă

A 229.228,82' lei» care a fost compus din:

•oii eu ți din prestări de servicii si materiale cu termen de lichiditate sub un an însuma de 1. 038.083,28 tei; -clicn(î din prestări servicii si materiale» în urmărire jnridcă, cu termen de lichiditate peste un an în suma de 7 07/45,54 tei;

 • 3) Contul 267 "Creanțe imobilizate” la data de 31,12,2012 a avut sold 286.502,83 Zcf, din care;

■ 284,107,681ei suma cu reprezintă cauțiune depusa Ia CEC pentru dosare de suspendare a executării silite in' proces cu A.N.A.F. ( privind T.V.A. aferenta perioadei 2007-2010, suma cauțiune = 173.640,61 Ici) si S.P.F.L, Ploiești (privind impozit pe profit aferent perioadei 2007- 2009; suma cauțiune - 110.467,07 led), 2.395,75 lei suma cu termen de lichiditate mai mare de 1 au (anticipație pentru ApaNova Ploiești, R.A.R. sl Electrica Pil);

 • 4) Contul 418 „Clicnțî facturi de întocmit” 1» 31.12.2012 nu a avut sold;

 • 5) Contai 425 „Avansuri acordate personalului” nu a avut sold la 31.12.2012;

 • 6) Contul 428 „Alte datorii §î creanțe în legătură cu personalul* a avut un sold debitor de 797.337,66 Iei, care a avut următoarea componentă:

 • - debitori din prime necuvoiito conform Decizie Curie Conturi 19/2012, in suma de 734.211 lei (se jncaseaza lunar , conform înțelegerii cu Sindicatul Transportatorilor Ploiești > 25 Iei brut/salartet), din caro 282.528 Ici cu termen de lichiditate sub un an si 451.683 lei cu termen de lichiditate peste un an;

 • - debitori din pagube materiale si accidente in suma de 63.126,66 Ici, din care 728.201 ei cu termen de lichiditate sub un an si 62398,46 Ici cu termen, de lichiditate peste un an;

 • 7) Contul 4424 MTVA de recuperat” nu a avut sold ;

 • 8) Contul 4428 ” Laxa pe valoarea adăugata neexigibilâ” nu a avut un sold la 31.12.2012;

 • 9) Contul 4458 "Subvenții” a avut im sold de 4.797.864,84 lei, din care, în ianuarie 2013, s-a încasat suma de 3.887.716 lei. Componența contului a fbât următoarea:

 • a) subvenții din facilități si gratuități acordate cu protecție socială contbvtn HiulărRrii Consiliului Loca! Ploiești nr. 14-7731.05.2G11 pentru pensionari, in suma du 4.020,387t84 Iei;

 • b) gratuități acordate ounnnm Legea 44/1994 republicată ri H.C.L.M. 107/2004 in suma du 2.080,00 lei pentru veterani de război;  • c) facilități si gratuități acordate conform H.CJLM. 107/ 2004, legea 1/05,01,2011 si/bonveiitia ,4650/  ~ ’y

  24.03.2011 pentru student!, in suma de 5&722,00 lui;<■> f

  • d) facilități si gratuități acordate conform legea 1 / 05.01.2011 si H.CX.M. 107/ 2004 pOrtrulbW- iii .suma de (5

  137.967,00 lei;                                                                                            " "'... ;C'

  • e) subvenție pentru persoane cu dizabilități cate ac calculează conform Ordinului nr. 62/ 2l 2003, H.C.L.M. nr. 29/09.02.2007 si ILC.LM. 275/ 30.10.2008. convenție 3151/200S au fo 510.508,00 lei;


f) gtaClrittlti acordate pentru deportați, pentru deținuți politici, luptători ai revoluției din 1989, calculate conform legii 189/ 2000, Decret -lege nr. 138/ 1990 republicată, OUG 214/ 1999 rcpubHcata si H.CL.M. 107/2004, in suma de 18.200,00 lei.

 • 10) Contul 447.01 j,'E± Speciale - sume privind concedii medicale de încasat de la Casa de Samitntc’’ cu soldul de 579.319 lei, din. care se pr&viziorieazâ. a sc incasa in cursul anului suma de 380.000,00 lei, iar peste un an de zii e suma de 199.319, (10 lei;

 • 11) Contul 461 „Debitori diverși” cu soldul de 143.591,25 Iei, 31,12,2012 a fost constituit dim -debitori externi din accidente, in suma totală de 7.417,25 Iei, cu termen do lichiditate sub un an;

-debitori dm prime necuvenite foștilor salariat! ,conform Decizie Curte Conturi 19/2012, in suma de 136.174 lei, din care 11.584 lei cu termen de lichiditate sub un an si 124.590 lei cu termen, de lichiditate

peste un an.

 • 12) Contai 473 „Decontări din operațiuni in curs de clarificare” nu a avut sold la. 31.12.2012.

 • 13) Contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creauțelor-cUenti” la 31.12.2012 a avut un sold do 191.104,73,lei reprezentând provizioane constituite conform Estei dienților în litigiu, din caro cu termen du lichiditate sub un an 10.889,46 iei, iar cu termen de lichiditate peste un an in suma de 180.215,27 lei.

 • 14) Contul 496 „Provizioane pentru deprecierea crcEmțolor-dcbîtori diverși” la 31.12.2012 nu a avut sold.

S Datorii

Respectând reglementările contabile pentru agenti economici, privind întocmirea notelor explicative la situațiile financiare, menționăm că KA.T.P Ploiești nu are datorii care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

Datoriile centralizate se prezintă astfel:

iei

Damn‘1

0

Sold la 31J2.2Q12

(«□[. 2+3+4)

Tcnn«n de exigibilitate

Sub I ui

|          1-5 ani

Peste 5 ani

T

2

1                  3

4

Total datorii

S2.330.619

S2.350.619

fl

0

Datoriile cu termen do exigibilitate sub 1 an sunt constituite din:

 • - datorii către bugetul de stat, respectiv impozitul pe profit suplimentar calculat de SPFL, conform deciziei de impunere nr. 94800/01.10.2012, in suma de 4.965.385 lei;

 • - datorii clin taxa pe valoarea adaugata stabilite prin decizia AJN.A.F. l’MC 144/ 2011 in suma de 21.501.317 Ivi, -> accesorii calculate asupra sumelor susmenționate, in suma de 18.931.224 Ici.

Suma privind taxa pe valoarea adaugata, stabilita suplimentar de A.N.A.F. , precum si suma privind impozitul suplimentar stabilita de SPF1\ au fost contestate in justiție si s-a obtmut suspendarea executam pana la judecarea cauzei pe fond.

Menționam ca Regia fiu a mai avut contracte de leasing si nu a angajat credite bancare in cursul anului 2012.’

Nota 6. Principri, politici si metode contabile

la anul 2012 nu s-au produs modificări ale principiilor, politicilor și metodelor contabile ce au stat La baza întocmirii situațiilor financiare, conform OMF. 3055/2009.

Nota7.TarticiiJ3.tn st surse de finanțare

Regia la 31,12.2012 nu are participații, acțiuni, obligațiuni.

NotaSJnfor gratii privind salari atif st membrii or&tfe administrație. conducere

Pentru exercițiul financiar 2012 mândrul mediu rfe         a fost dcl066t clin care:

-numărul mediu da muncitori a fost 971, -numărul mediu de maufri a fost          5.

-numărul mediu de personal îlfiLi. a fost 90.


Corespunzător numărului mediu de personal, în cursul exercițiului financiar 2012 s-a cheltuit pentru salarii suma de 47,926,927 iei. Această, sumă înregistrată în contabi! itate, a fost cheltuită astfel:

 • a)  cheltuieli cu salariile brute afo personalului - 37,33PJ5 fflci, dincar&i muncitori si maiștri *» 34,186.372 lei;

personal TJl.A.    = 3.152.478 lev,

 • b) cheltuieli cu asigurările sociale suportate de Regie=9.687.577]^ din care: muncitori si maiștri ~ 8.869.676 lei,

personal T.E.A = 817,901 Ici.

■ Pentru membrii Consiliului de Adminislralic ai R.AT.P. care au fost in număr de 4, in intervalul 01.01.2012-31,05.2012, si m mimat de 5 din date de 22.0S.2012 pana Ia 31,12.2012, s-a cheltuit suma bruta de IL887 lei, iar cheltuielile cu asigurările si protecția sociala au fost de 1.926 lei,

Menționam că președinte al Consiliului dc Administrație} în perioada 01.01,2012- 31.05.2012, a fost directorul general—Popescu Aadu, care nu a fost, retribuit, si d.-na Paul Florina începând cu data de 22.08.2012, conform contractului de mandat nr.12808 (lin aceeași data, si care a fost retribuite pentru aceasta perioada cu suma bruta de 2.5001eî,

Tn Cursul anului 20 E 2 suma cheltuită, cu tichetole de masa acordate salaiiaților a fost de 1.29(1,735 lei.

Nota S.Aualîza șl calculul prmcipfllilfir Indicatori eeonoimeo-fmanciari

 • 1. indicatori de lichiditate:

a) Indicainrul lichidității curente

__________Active curente (Indicatorul capitalului circulant)__________ _   ________11405033________ __ 'Paterii cuncnte                                          52350619

Valoarea recomandate acceptabila este in jurul valorii de 2. Valoarea obținute nu oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)

Active curenta - Stocuri

11405033 - 2630337


0.27


Datorii curente                                          52350619

Mascara capacitatea Regiei dc a achita datoriile pe termen scurt, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Valoarea optima este 1

 • 2. Indicatori dc risc:

(/) Indicatorul gradului de îndatorare

■Capital împrumutat

Capital propriu

Capital impninuital

Capital angajat

Tatei datorii

X

X

Cîîra dc afaceri


100


0

T—--X100

-35862816


100

-35862816

100

52350619

67541467

XI00


0.00


0.00


0.78


ltelUcs:

 • * capital împrumutat = credite peste un au;

 • * capital angajat- capital împrumutat + capital propriu.

 • * îndatorarea financiara = total datorii/cifra de afaceri

b)Jndfcatorut privind acoperirea dobânzilor

Determina de cate ori societatea poate adiita cheltuielile cu dobanda.


Cu cal valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția societari i este considerata mai riscanta.

Profit înaintea ptatif dobânzii si impozitului pe profit Chdwieli cu dobanua

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la: * Viteza de rota.de a debitelor-dîeuti calculează cri căci (atea in colectarea creanțelor; Exprima, numărul de zile pana la data, la care debitm-ii îsi achita datoriile.

S ol d. mediu clienti --------X 365 Cifra de- iriacen

1109500

67541467*'


X365   = 6.00


Valoarea indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor, in consecința, creanțe de încasat.

* Viteza de ratatie a creditelor-fumlzor - aproximează numărul de zile da creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii sai.

Sold mediu furnizori.

Achiziții de bunuri (fiara servicii.)


X 365


2331610

L5974672.8


X 365   - 53.27


* Viteza de. rotație a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de activele imobilizate


Cifra de afaceri

Aciivc imobilizate


67541467

6488366


* Viteza de rotatle a activelor totale


Cifra dc afeecri

Tefal active


67541467

17893399


4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta societății in realizarea de profit din resursele disponibile;

a) Rentabilitatea capitalului angajai - reprezintă profitai pe care ii obține societatea.:

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit                                0

Capital angajat


-34457220


b) Marja bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari


Cifra de afaceri


X 100


Nota, lOAlte îiifbimatiiRegia, Autonomă. de Transport Public Ploiești, Tfidiinlală. în baza Legii nr, 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca. regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 dm 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transpari Public Ploiești este persoană juridică și funcționează, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află fu municipiul Ploiești, sfcr. Găgeni, m. 88, activitatea desfășurându-se atât la, sediul Regiei cât și în punctul de lucru" Podul Înalt1’ situat în Ploiești, Str. Crhe. Gr.Caiitecuzinjo, Nr, 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești csw înregistrata. la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J29 / 326 / 23.04,1991, are cod utifc dc înregistrare 1355770, cod CAHN-4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul ul comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul , in municipiul Ploiești .

In prezent, obiectivul principul pentru Regla Autonoma de Transport Ploiești îi reprezintă creșterea, calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal:

-siguranța și confort;

 • - protecția joediului;

 • - personal specializat;

 • - serviciu de calitate la tarife accesibile;

 • - administrare eficienta a resurselor alocate.

Totodată , o preocupare permanenta Împreuna cu municipalitatea este oferirea protecției sociale pentru beneficiarii tratisporLului public, reflectat de aplicarea facilitilor privind reduceri și gratuitati la achiziționarea titlurilor de transport.

Activitatea s-a desfășurat pe ha^a. Bugetului de Venituri și Cheltuieli, ftmdamattat în funcție de normele și normativele existente, de parametrii de baza ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețea, parc, auto, de realizările anului precedent și da permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport

Regia Autonomă ele Transport Public Ploiești are o sirucluiu organizatorică formată din: a) Structura. funcțională care cțiprinde:

 • - director general

 • - directori executivi

 • - consilier special

  -birouri

  control financiar de gestiune contencios

  comunicare-proiecte - rulatii cu publicul management al calității

  PM-P.S.L

  protecție civila buget- tarifo-anafize economice achiziții

- servicii •

resurse umane-relatii munca^laboratoi* psihologic administrativ

siguranța circulației - control bilete aprovizionare

expoatarebdispeccrizarc computerizata financiar

contabilitate


securitatea si smatatea muncii - cabinet medical

Informatica si mentenantEi ec-hîp. IT tehnic - investiții mlrețmere și reparații auto autobuze transport electric coloana autospeciale stație inspecție tehnică tipografic

b) Structură de producția care cuprinde: - secții          î


Conducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se asigură de către Consiliului dc Administrație numit prin Hotărârea ConsiÎTuhii Local al Munic^piuhi Ploiești nr. 290/13.05,2012. Consiliul de Administrație își doafășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii 161/2003 cu modificările si completările ulterioare.

Activitatea, curentă a R.A.T.1?. Ploiești este condusă de Directorul General, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/04.09.2012.

Registre ațe, .Regiei:

 • -   Registru procese verbale ale Consiliului de Administrație al R.A.TJ?. Ploiești;

Registru unic de evidență a cursauților școlii R.A.T.P. Ploiești pentru 'categoria‘“D”, <fTv” și‘*Tbw; Registru procese verbale ale comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației;

 • -  Registru de evidență fiscală;

 • -  Registru jurnal;

 • -  Registru. inventai-;

 • -  Registru, unic de control:

 • -  Registrul proiectelor de operațiuni prevăzute să fie prezentate Ia viza C.F.P.P.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 au fost întocmite te conformrlam cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată .Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate ca Directiva a -IV-a a Comunităților Rconconice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Notai 1. Nota privind rezultatul reevaluării activelor imobilizate

Conform Ordinului 3055/2009 la 31.12.2012 an fost rccviduate imobilizările corporale din grupa “CONSTRUCȚII”. Rccvalurea s-a efectuat do către un evaluator autorizat, in baza contractului nr.221/07.Q2.2013 încheiat cu ANTONESCU E ADRIAN - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.

Rezultatele reevaluării sunt prezentate in tabelul următor:

Nr. înveți tai'

Denumire mijloc fix

Val. Inventar

Valoare de înlocuire

IO5=2L2

6813-

212

2812=105

105=

2812

1001

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

30,896

17,512

13,384

13,763

1001.1

CLĂDIRE ADM 1N ÎSTRÂTTVA (HK^AKATH BIROU]

1004

ClAlMUE ADMMBTRAT1VA

421.545

144,730

276,815

273,565

1006

ATELIER. REVIZIE MWIțlARE

1,946,608

1008.1

EX'l'INDHRE HALA BEPAR.MO POARE

1,686,201

260,407

233,141

1007

grup exploatare

107.778

69,182

38,596

39,846

1010

CABINA TABLOU ELECTRIC

7,414

4,620

2,794

2,969

1027

CLĂDIRE A13XU N1STRATIVA

28.421

18,368

10,053

9,693

1026

STATIEREOL, MĂSURĂ

8,920

5,785

3.135

2,520

1060

ATEI IER METRO LIX EIH

LI,3 83

8,201

3,1.82

2,822

1032

CLAQIKH CENTRALA TERMICA

1,146,055

989,28.3

156,772

154,030

1G37

PLA.TVDKi.lA STAȚIONARE

505,637

436,939

68,698

49,098

..

F LĂ'J'KORM A STZiTIONARE

80,167

69,332

10,835

A/v

<X

\î-

u>

im .

1039

conducta alimentase apa

22,932

20,180

2,752

IUssp 1

1042

CONDUCTA ALIMENTARE APA

43,652

42,814

5,838

1043

garsoniera

110,684

65,102

45,582

1C4B

RRMJZA DEPOZIT ULEI

211,922

149,065

62.857

^HOVA

0/ V/

1053

ȘOPRON CU MATERIALE

75,618

71,411

4,207

3,60^

1062

REZERVOR APA 55mc

30,193

21,572

8,621

8,497

1034

I3RUMK INdOTA INTREF.

32,124

14,738

17,386

15,786

1095

PARCAJ BETONAT

30,974

26,837

4,137

1,094

1067

DEPQZITCARBllJ-l XH1DE

47,608

45,014

2,594

1,532

1074

PLATFORMA BETONATA

217,937

188,805

29432

15,712

107S

CANALIZASE LA PLATFORMA

344,522

303,179

41,343

40,703

î

5070

ATHIJ ER VULCANIZARE

112,482

97,274

15,208

14,986

i

10.79

AT'EJIERTlNICniGERIB

1,816,358

1,571,434

244,924

229,812

i

i

1083

PLATFORMA HBWKATA

14,081

12,202

1,879

1,029

1086

CANALIZARE

604,895

532,308

72,587

66,406

1089

ATELIER REVIZIE AITKHJUZE

1,391,233

1,202,209

189,024

181,582

1113

RERiATHR MICA DEPOU

43,453

36,239

7,214

7,112

1114

R W r HA ELECTRIC A DEPOt I

250,970

178,500

72,470

72,471

1123

REȚEA APA DEPOU             1

59,800

52,624

7,176

6,981

1124

REȚEA CANAUZARDEtOlJ

590,520

519,658

70,862

69,208

1433

REZERVOR ANTIGEL 9/S toc

5,887

4,791

1,096

1,080

1138

DEPOZIT CARBURANȚI

20,164

12,519

7,645

7,574

1144

IMPEJM l J1R R -PLACI GARD

94,862

87,036

7,826

4,588

1148

CENTRU CALCUL - BIROURI

97,089

83,882

13,207

9h267

1149

REȚEA □ rSTRlBUTE AGENT TERMIC

28,860

25,397

3,463

3400

1150

REZERVOR APA gmo

25,930

21,103

4,827

4,019

1151

REZERVOR APA &nc

34,573

28,137

6,436

5,053

1152

REZERVOR APA «mo

34,873

28,137

6,73 6

5,353

1163

REZERVOR CUJ 60 o

66,424

54,059

12,365

9,622

1154

REZERVOR CLU «4

70,267

57,186

13,081

10481

1158

STATE ACETtLliNA 1(1 toc

63,506

39,806

23,700

22,200 |

1150

R HTHA EERMOFICMTE RÂMI» A

153,890

135,423

18,467

12,941

1160 '

PUT FORAT APAPOTABILA

127,925

120,977

6,948

5,545

1189

REȚELE ELECTRICE

22,437

19,745

2,692

750

1170

RETKE.R OR CAHALTZARE

38,603

33,971

4,632

4,271

1171

RfcsJ’ELH TERMICE IN INCINTA

84,747

74,578

10,096

73

4,527

1171,1

REȚELE TKKM IGF. DEPOU TBDT.E1BUZE

1172

K.ETHLH DR APA IN INCINTA

48,875

43,010

5,865

4,774

1173

R AC!(J R1) TERMIC DEPOU

75,760

66,669

9.091

6,732

J

1178

AUM.ENELDEPO [f {SE1BT-)

14,501

12,761

■WC

1,685

4

1

1189

RACORD CANAL IWPCXISUBTR.

1H3,72O

161,674

22,046

|      12,851

1200

RETELH 1NCINT*\{PTMNIN\7.)

14,524

12,781

!    L743

i             o

39

1201

H fi ZIN RETENTIE REZERVI J A R Fi

12,077

9,829

2?248

1,239

1206

ALIMENTARE HN.HJ „DEPOU

117,705

97,695

20,010

16,803

1207

TONETA A1JUM1NU

3,450

2,702

748

438

1210

UtSPECERATNORD

98,880

77,443

21,437

21,377

1211

CRUP SANITAR

8,000

6,266

1,734

1,654

1212

PLATFORMA B BTQ NATA FATA

35,280

30.533

4,74-7

4,073

1217

TONETA DIN ALUMINIU

4,280

3,357

923

854

1218

DRUM ACCES TRRTI PARȚIAL

28,929

25,223

3,706

2,615

1

1219

DRUM ACCES SISTEM ALIMENTARE

90,382

- 78,876

11,506

7,908

1220

CABINA OPERATOR SIS1WI

1 ALiMENTARE

7,200

5,639

1,561

427

1221

INST.ELHCTRICASIST.ALMENTARR

16,432

14,460

1,972

228

î 1222

FOSA SEPTICA ALTM.CtPL

22,300

19,624

2,676

939

1223

SCARA ACCES FA VI r .30 M ADM.

176,573

1223.1

SCARA ACCES TAVlLciON-CORl’ C

161,093

10,604

4,876

fi ii6,604'-

:-:W

1225

BRANȘAMENT APA STATE AL1M.

17,600

15,488

2,112

(l &

FWl

a-,

O t

1228

COPERTINE STATTB LIVRARE GPL

2,606

2,041

541

24

\\7iW

W77

y

1227

COPERTINE STATTB LIVRARE GPL

2,606

2,041

541

24

■ vă».

1228

OtSPEGHRAT+GRUP SANITAR ffiPODROM

25,300

19,815

4,920

565

J V r-     J

l

1229

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

38,588

35,053

2,925

610

2,925

'1230

INS |‘A£ ATJ6 ALIMENTARE GAZE NATURALE

20,791

18,296

1,989

506

1

1,988

1232

AMENAJARE PLATFORMA PARCARE SIIMPREJM.

2,774

2,531

4

239

5

1

1 110

T’OTAr. GENERAL

12,390,952

10,352,965

2,031,070

6,917

1,845,478^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

\ Ploiești, str. Gâgeni. nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro


RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data d 31 decembrie 2012

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul

intern / managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, ec. CRISTIAN VIRGILIU 1ANCOV1C1, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui

concepere și aplicare permit conducerii și Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că ) fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale șî specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

*

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază parțial evaluarea riscurilor. Menționez că, Ia data întocmirii raportului, procesul de evaluare și identificare a riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul regiei este în curs de finalizare.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PLOIEȘTI, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul

ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2012, sistemul de control intern/managerial al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI este PARȚIAL CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, având implementate 22 standarde din cele 23


<

i

Sncfetate: Kt.rej.rara.; CțtffSMl:


RATP PLOIEȘTI jzâwreoi

R01355770


• BALANȚA SINTETICA GRUPATA


Perioada: 0 i.12.2012 -31.12.2(112 Scoetaiea: % Cost %


l

Solduri inițiale

Rulaje curente

Rulaje cu mulate

Solduri finale

Denumire cont

Cor.?

i

1

1

1

Debit

Craci ît

Debil

■               Credit

|                Debit

Credit

|                Debit

i

Credit

Î1C16 .

PATRIMONIUL REGIEI

8.09

3,479,173.46

0.00

O.OD

0.00

0,00

;                 0.09

3.4WS.46

{Total sinrteiio 101

CAPITAL SOCIAL

0.00

3,479,173.46

0.00

| 0.00

0.00

D.OD

j                 0.00

3.479,173.46

105

REZERVE DIN REEVALUARE

0.00

9,708,628.72

2,031,181.1?

1,$45/78.00

2,031,161.17

j         1,845,478.00

0.00

. 9,612,925.55

1061

REZERVE LEGALE

o.oo

5,471.03

O.DD

0.00

OjQO

b.oo

o.oo

5/71.93

iflGn

RtZERVE REPR SURPLUS DIN REEV

O.M

141.l35.C9

0.00

D.00

O.OD

D.00

O.QG

141,135^09 ’

106d

ALTE REZERVE

o.txi

26,893.42

0.00

0.00

0.00

I                    0.00

0.08

26,893.42

Tahîsinlâils 105

REZERVE

0.03

173.500/4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173,500.44

TOTAL GRUPA 10

0.00

13,451,302.62

2,031,181.17

1,845,478.00

2,031,18117

1,845/70.00

0.00

13.265,599.45

1171

REZ, REPORTAT; PROFIT NEREPARTTZAT,PIERDERE

4,571,929.17

0.08

-2,280,114.00

0.03

43,127,369.00

73.350.97

47,625,947.20

O.CG

1172           REZ REPORTAT FRO¥ DIN IAS, MAI PUT»

■ IAS29

33/26.20

0.09

8.00

0.C0

0.00

0.00

39.436.20

0.00

TI74 ’

3EZ REP PROV DIN CORECT ERORI FUNDAMENTALE

34,605,85262

Q.DD

21.00

0.00

-34,559,5000

0.00

246,144.62

0.00

Tutei simah’e 11?

REZULTATUL REPORTAT

39/17,017.98

0.09

-2,280,093.00

0.09

6,567,581.00

73,350.97

47,911528.01

0.80

I

TO'fAL'GRUPA 11

39,417,017.08

0.00

-2,280.093.00

0.08

8,567,681.00

78,350.97

'   47,911,528.01

0.00

:12H

PaPEXPLQATÂRE

0.08

• 43.39fi.S1

0t«32M.04

0,561,202.79

76/19,217^7

74,165,749.58

1,209,077.79

O.DD

!<212

P&P FINANCIARE

D.OD

33,612.64

0.80

2,121.85

33.612.64

25,286.36

D.00

25,286.38

iî2i&

IMP PROFrr

0.09

O.GO

0.8(1

8.08

0.00

0.80

0.0)

0.03

șTtrtai sinistiD 121

PROFIT SI PIERDERE

0.09

77,211.55

6,632,920.84

6,583,324.54 _

75/53,029.01

74,152,028.94

1,209,077.79

25,286.35

Ș129

REPARTIZAREA PROFITULUI

3,863.55

0.00

0.00

8.09

0.0D

3.860.58

0.00

d.od :

i

1

TOTAL GRUPA 12

3,860.53

•    77,211.55

6,632,920.64

8.883.324.64

75/53,029.01

"4,195,887.52

1,209,077.79

25,286.36

136.

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUSV.PT.INV.                         ?

O.CO

0.09

O.OD

0.00

0.M •

0.00

0.00

□,QO

;TOTAL GRUPA 13

0.00

0.08

O.OD

0.00

0.00 ■

0.00

0.08

0.(10

1 rj 11             {PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

000

0.90

O.OD

0.00

0.00

0.00

. 0.08

D.00

1ă16

PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE

0.00

856,023.22

856,823.22

0.00

658.623.22 •

0.00

^==**0.00

0.8C

Total sintetic 151

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUI:

0.00

.855,023.23

856,823.22

0.00

650,823.22

0.00

0.03

■TOTALGRUPA15

i

0.C0

853,023.23

856.823.22

0.00

658,823-22

0.00

0-Q[t

D.CC-

iTOTALCLASAI

14,385.337.39

7,240,83223

5,426,802.64

86,998,895.30

76,114,716.40'/

' >1 149,120Jfi0S,fi0y

d3,2^8^5.81

208            |ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

606,323.13

0.09

D.00

0.00

0.00

8.08^

~oț 695,329.13j

\ I ' 1’ ji D.00

TOTALGRUPA20

695,329.13 .

0.00

0.00

0.00

0-08

D.00

696,329.13

0.08

/

Caia                1 Ș^CjKtflpante ^(H2926:zP.LANTA SINTETICA GRUPATA

FErRE!i«rO1.12.2C'12-3< 12.2012 StfjRlataa:%Go,rit %

Solduri inWal&

ș       Cont

Denumire cont

Debit

Credit

212

CONSTRUCȚII

22,945>112

0.00

2131

cCHlPAhOllETEHNlLOGfCE

‘ 6,572,8(13.42

0.00

2132

APARATE SI IN ST DE MĂSURARE

417,81710

0.68

Î2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

71,258^80.26

0.00

ȘTutelaînteite 213

INSTALAU! TEHNICE St MAȘINI

7S,348,201,38

0.00

|#4

MOBILIER, BIROTICA, ALTE CORPORALE

•    573,277.84

0.00

i

TOTALGRUPA21

101,867,34034

0.CO

231

iMOBiLM CORPORALE IN CURS

253,764.83

0.00

TOTAL GRUPA 23

253,784,83

0.00

2575

DOBÂNZI AFERENTE CREANȚELOR IMOBILIZATE

173,640.61

1

0.00

2623

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR CREANȚE IMCBUMTE

2,395.15

0-00

iToteiain;ciic267

CREANȚE IMOBILIZATE

176,03576

Q.OD

TOTALGRUPA26

178,036.78

0.00

28Ca

AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

605,239.56

Total sintetic 263

AMORTIZĂRI PRIVIND I J-jfiOBI LIZ NEGQRPORA

U.00

635,239.56

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR

o.co

17,671,853.66

2513

AMORTIZAREA («SINILOR, UTILZAJELOR St IN

0.00

73,468,999.82

2314

AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

543,864:16

[Tatei sintetic 281

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

0.00

91,684,717.04

i

TOTALGRUPA28

0.00

92^49^57.22

i

TOTAL CLASA 2

102,993,470.06

92,340,957.22

3021

MATERIALE AUXILIARE

1,202,377.91

0.00

3022

COMBUSTIBILI

222,137.07

O.GG

,3024           1 PIESE SCHIMB

1^83,255.93

0,00.

3028           ALTE MATERIALE CONSUMABILE

27,983.83

0.00

Total sintetic X2

MATERIALE CONSUMABILE

2,535,754.75

O.DD

303

MATERIALE DE NATURA OB| ERELOR DS ÎNVENT

30,086.02

0.00

5303

I

DIFERENTE DE PREȚ LA MATERUPRIMESl MATERIA

0.00

0.00

i

COTAI GRUPA3D

2,665,021.03

0.G0

322

MATERIALE CONSUMABILE |N CURS DE APROVIZtONAR

14,822.40

0.00

'               Debit

Credit

Dubit

Credit

Debit

Credit

0X0

. 2,037,987.02

OM

2,037X87.02

20X07.874.10

DXC-

oxd

0X0

-208,776.48

0.00

6,881,379X0

oxo

0.00

0.00

0.00

0.00

417,317.70

0.00

O.GO

0.00

Q.flO

0.00

71,268,280X6

0.00

D.CO

O.OJ

20B.776.48

> QXO

78,556X77X6

0X0

0.00

oxo

0.00

2,188.40

S?1D89,43

0.00

0.00

2X37,987X2

208,776.48

2X40,175.43

100,035,94139

0X0

0.0CI

D.OD’

0.00

208,775.48

44,958.35

0.00

0X0

6.00

0.00

208,778.48

44,988.35

oxc-

110,467.07

■ O.C0

110,467.07

0.00

284.107.68

0X0

0.00

0.00

0X0

O.CO

2.895.15

0X0

110,457.07

mo

110.467X7

0.00

286X02X3

0X0

110,467.07

GXQ

110,437X7

0X0

286,502X3

0.00

0.00

343.58

■oxc

23,485X0

0.00

694,705.18

0.00

343X8

0.00

29,465X0

0.00

_ 654,705.16

1.645,475X0

29,462X5

1,846,476.00

352,329X1

0.00

16,178,701X7

0X0

237,468.20

OKI

3,393,223.57

0.00

76,862,223.3$

a(»

906X4

2.188.40

11,584.13

0X0

553^59.8$

1,045,478.00

267,837.00

1X47.65640

3,757,137.01

0X0

U59W.2X

1345,478.00

268,184.69

1,947.63640

3,786,602.61

0X0

M28WX3

1^56,945X7

2,306,167X0

2.166.909.95

6X35X54.51

101X63,76171

&4,288,653,43

51,573.14

85,131X5

1548,968.4?

1,728,429X3

1,122X16,75

0X0

687,fifi6.6&

'526,617X5

10,121,570.20

10,081 £4421

252,163.15

0X0

153.284X0

105,704.22

1.279X63.0D

1X20,237.57

1,012,881.36

0.03

10,030.85

15,0421.94

182,565.93

■182,258.65

28,295.00

O.CO

1,052,444.71

1,033,494.25

13,232X71.65

13,31^470.03

2,456,256.35^

D.GO

$.244X2

8,700.09

100X45.16

104,699.25

Z^fc

6.C0

0.00

0.00

0.02

0.02

1,051,688.93

1,042,194X5

13,333,216.84

13^17,169X3

0.00

0.00

-14X22.40

• 0.00

âxo

A /

EAL4NTA SI MTHT! CA. G PUPATA

Cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Rulaje cumulate

Soldut i finale

Debil

Credit

Deitâ

Credit

&el)Et

Cnadil

Denii

Credit

TOTALGRUPA32

14,82240

0.00

0,00

0.00

-14.822/0

O.CO

0.00

0.0(1

331

PRODUSE JN CURS DE EXECUȚIE

TU)(I

0.00

6,410.51

6,29 Q,5i

63,280.48

63,140.46

120.00

0,00

TOTALGRUPA33

fl.OD

0.CO

6.410.61

6,26751

63,260.46

83.f40.48

12D.C0

0.00

,3-1g

PRODUSE FINITE

O.CO

0.00

>5,092.(10

0.00

0.03

0.00

0.00

0.M

346

PRODUSE REZIDUALE

82238.92

0.00

;             3,700.59

3/71.33

159,598.29

79,772.15

142,065.05

0.00

TOTAL GRUP A 84

62,288.92

: 0.00

-1,661.42

3.471.39

159,598.29

7(1,772.15

142.065.05

0.00

551

MATERII 81 MATERIALEAFLATE LATERTI

0.00

0.00

0.00

' 3.892.86

4,447.86

4.447.68

O.OD

o.oo'L

=354

PRODUSE AFLATE LA TERT1

0.00

0.O3

0.00

0.00

2,500.00

2,590.00

O.OD

"âoo

TOTAL GRUPA 36

0.00

0.C0

0.00

3,69226

8.947.66

6,947^8

0.00

0.03

3? Ii

’VAWZAfil MĂRFURI

O.CO

0.00

31,343.65

31,343.65

458.191.92

468,1$!,02

0.00

0.00

3712

DEVIZE MĂRFURI

4,013.49

0.00

0-00

0.00

2,527.07

2,278.16

4,262.10

0.06

5713

DEVIZE ACCIDENTE

324.35

0.00

365.51

300.71 ’

'   2,636.79

2,047.4’î.

913.72

0.00

Tat^sin'efiD 371

MĂRFURI

4.337.64

D.O3

31.709.16“

31,644.36

403,555.78

462.517.49

5,176.12

D.DD

TOTAL GRUPA 37

4,337.34

0.00

31,709.16

31,644.36

463.355.78

462,517.49

5,176.12

0,09

381

AMBALAJE

1,107.43

0.00

0.00

0.03

0.00

O.OD

1,107.48

0.W

TOTALGRUPA SĂ

1,167.48

0.00

MD

0.00

G.Q0

0.00

1.107.48

O.CO

TOTAL CLASA 3

1

2,648,32&.3G

O.UO

1,098,127.1B

1,087/93.40

14,011,556.82

14,029,647.29

•2,030,337.83

O.CC

401

FURNIZORI

0.00

>,855,388.82

1,997,615.54

2,336,168.39

26,004,791,3?

26,957^34.01

0.00

2,807,681.46

:4C4

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OD

0.00

Î4vb1

AVANSURI PT CUMPĂRĂRI STOCURI

0.00

0.00

0.00

MO

35,814.33

35.814.33

0.00

O.DD

■4CS2

CREANȚE SERVICII EXECUȚII LUCRĂRI

0.C0

0.00

0.00

0.00

99,257.02

99,257.02

0.00

0.00

Total sinteîK«9 FURNIZORI - DEBITORI

O.OG

0.00 .

0.00

0.C0

135,071.35

135,071.35

0.00

0.00

TOTAL GRUPA 40

0.00

1,855,388.82

1,997,616.54

2.936.188.8&

26.139.862.7 2^

27,092^05.36

3.00

2,847,331/6

4111

CLIENTI

823.837.20

0.0 D

1,788^45.42.

1,900.349.00

25.156,441.26

24,944,184-39

1,038,124.09

0.00

14115

CLIENȚI [NCERTI SAU IN LITIGIU

185.904.94

0.03

8,268.63

2,631.18

34,067.31

9,687.52

191,104.73

0.00

jTctsl a*fifstic411

CLIENTI

980,772.14

0.00

1,796,614.10

1,911,960,27

25.193.328.59

24,953,871.91

1,229,226.81-

H            6.90

*413

EFECTE DE PRIMIT

O.OD

o.ooH

224.732.00

224,732.00

6.188,393.21

6,188,393.21

0,00

•6.00

Î4ts

CLIENTI- CREDITORI

0.00

0.00 !

1,147.92

294.55 î

16,557.55

16,677.10

0.00 ,

1,019.55

TOTAL GRUPA 41

DBS.772.14

0.00

2,022,794.02

2,137,006.82 |

.31,397^79.35

31,158,842.22 <-

1,229^8:&f^

1,01955.

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

839,329.74

2.409,133,90

2,342,070.18

35,194,360.14-

. 35,204,522.18

/>"8^991.78

423

PERSONAL-AJUTOARE MATER DATORATE

0.00

34,072.00

71,115.03

63.566.00

710,883100

726,411.00

A;'X^49^|5.(ia

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

553.00

0.00

575,013.00

575.013.0(1

6,900,477.00

. 6,901,030.00

/AV/z«ș®o.

•U

^426

DREPTURI DE PERS NERIDJCATE

0.00

1,386.01

0.00

614.00

5.D25.01

4,282.00

irsi

l ^.oo

427            REȚINERI DIN REMUN DATORATE TERȚILOR

0.00

472,686.11

466/00.27

487,230.17

6,539,043.19

. 5,554,2^1.00

-----. - .. .---—d

->487.743192

ă'.L/rI CA SINisi'.^ SRLJWffA

Patada. Oi .'.1L2C12 - 11. 12.3)12 Swdatea 7; Cent %

I

i       Cont

Denumire cont

Solduri inițiate

Rulaje curente

Ruiaje cumulate

Salduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

j              Debit

,   „„ Credit

423

ALTE DATORH SI CREANȚE IN LEG CU PERS

4SJ19.97

0.00

707,758.04

î            -26,588.95

606,52321

59,897.52

î        796,845/6

c.oo

4282

JALTE CREANȚE IN LEG CU PERS

G.CO

245/02.52

! ■ 0.00

1              532.00

8,693.37

14,868.85

' 0.00

253.095/0

Total sîr.tcti.: 42o

‘ALȚE DATORII SI CREANȚE IN LEG CU PERS

4S/19/7

243,902.52

707.768.04

-28,036.95

815/19.56

74,786.37

798,845,66

253,095.03

TOTAL 6 RUFA 42

60.372.97

1.534.1 £6.38

4,229/70/1

3,443,065.40

49,166,892.82

.        48,465,312.55

708/45.66

1,640,088.70

43ÎI

COtftRASIG.SOC.FD.SAN HRhft

100

□75,882.00

575/17/0

312.610.00

7/41,922/0.

7,078,650.00

0.00

3Î2.B1D.CC

4312

CONTRI8 PERS PT PENSIA SUPLIMENTARA

0,00

290.707.00

290,706.00

157,79100

3,705,405.00

3,572,489.00

0/0

157,791.00

Î4313

CONTRIBUȚIE ANGAJATOR ASIGURĂRI SOCIALE

D.9D

144/17.00

144,932.00

78,631.00

l ,853,306.00

1,757,003.00

0.00

78.514. GC

4314

CCiJTRIBUTIAANGAJATJLOR PT ASIG SOC DES

O.D3

151,041.00

150,485/0

80,746.00

1,921.414.00

1/51,119/0

:                 OjOO

80,746,DD

Total sir-teii 431

ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

1,162/47.00

1,162,040.00

629,776.00

14.822,047.03

14,269.261.00

0.00

■329,761.03

4371

CONTRIB UNIT LA FD DE 6OF4AJ

0.00

13,084.00

13,907/0

7,665.00

177,978.00

171/49.0D

0.00

7/65.03

4372

CONTRIB PERS LA FD DE ȘOMAJ

0.00

13/95.DQ

13.690,00

7,557.00

177,981.00

171/43/3

0.00

7,557.00

’ Tete! sîntefic 457

AJUTOR DE SOÎ4AJ

0,00

27.789.00

27/D6jM

15,122.00

355,959.00

343,292.00

0.00

15.122.Cv

TDTAL GRUPA 43

0.00

1,190.335.03

1,189,346.00

641,900.00

15.178,01)6.00

14.632,563.80

0/0

64’1,863.00

«ii........

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

0.G3

D.QO

0.00

4,965/85/0

0.00

4,965,385.00

0.00

4/65/85.08

Total sintefc 441

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.GO

. 0.00

4,966,385.00

0.00

4/65,385/0

O.OD

4/66,385.00

4423

TVA DE PLATA

O.GQ

144,834/8

1,142,6(fâ.00

22,577,378.93

4.017,197.00

26.27159Î.66

0.00 .

2^399,229.34

4425

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

395.50-4.08

395.504.03

4/45/49.16

4.745.649.1B

0.00

0.00

>4127

TVA COLECTATA

0.00

IOD

1,291,111.65

1291,111.66

9,331,39191

9/31.399.91

0.00 •

0.00

•4428

TVANEEXIGI0ILA

o.bo

261.35

870/18.14

820/^.24

2,912,698.26

3/92,211.61

0,00

679J74.6G

; Totai sintetic 442

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

ox»

146,096.03

3,700,057/7

2ă/84/4G.9ă

21006,94135

43,940,852.25

0.00

23,079/33.94

|444

IMPOZITUL PE SALARII

0.00

3B2r702.00

357,415.00 '

160,565.00

4.809,612.00

4,595,465.00

EHJD

168/55/0

4458

ALTE SUME PRIMFIt CU CARACTER DE SUBWJNV

3.2G3.S03.33

D.00

3,880,149.00

4,036,893.69

41/47,732/3

40,853,377.32 x

S    4,797/64/4

0.00

Total slntefc 445

SUBVENȚII

3^203^509.33

O.CO

3/8D, 149.00

4,035,683.69

41/47,732/3

40.353,377.32

4,797/04/4

0.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMlNTE

o.co

-151,048.67

0.00

0.00

266,981.00

438.032.67

0.00

A—---------

44?

FD SPECIALE--TAXE Si VaRSAMINTE ASIM

0.00

-333,043.51

78.107.88

33,892.68

953.460.74

728.187.65

' 0.-00

/ -558,316/0

448

ALTE DAT SJ CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

0.00

■3.00

0.00

0.00

0.00

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0,00

21.501.317.00

-178,149.00

-5/30/11U0

"176,149.00

-2,748/42/0

18,931224.60

Tetei sintetic448

ALTE DAT Bl CREANȚE CU BUGETUL STATUI

O-OD

21,501/17.09

-178,149.00

-8,630,811.01}

-178.149/0

-Z748,242.pG\

< ©îo\

18/31,224.00

TOTALGRUPA44

3/03/(79.33

21,545,022.85

7/37,560.75

26,657,056.72

68,826.584.92

92,273,0^^

z

45,52 5,851.3 A

461

DEBITORI DIVERS!

5.251.50

•3.QG

97,772.70 •

1,063/0

149,552.52 I

0.00

■W21

DEDITCRI FÎrME

0.00

56,523.36

49,742.00

,705X5

6H5.a27.59 ;

078,

assaMț

91,130,34

4622

CREDITORI PERSOANE

0/0 .

103,22

0.00

0.00

1,490.07

7'      • 4.2?

Tcâl sji:&bc462

CREDITORI DIVERSi

0/0

96.627.08

40,742.00

34.7G5.45

687,317.66

679,£2S^ }

P     91,134/1

n            ...

U

Pagina: 4 / 8

Data tipărită: 25/12013 Oratiparirs; 0829:26


BWJfiA SSnțîK» GPUMFA

Fe±aj: C-1.12.2012-81.l22C129ciSlstalM:^ OcMit ț4

:       cost

i

1

Denumire cont

So lauri inftla’e

Debit

Credit

TOTAL GRUPA 46

5,251.30

SE,027.00

471

CHELTUIELI înregistrate jn avans

2,196316.74

0.00

472

VENITURI ÎNREGISTRATE in AVANS

0,00

6,727,715.09

!473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICA

0.00

13,048,555.00

■4754

PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZĂRILOR

0.00

|               259.44

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARAGT. DE SUBV FTINVES

0.G0

226,413.52

: o-al sintptV 47c

0.00

223,707.95

TOTALGRUPA47

;          2,196,816,7^

1       20,003,078.D4

1

431

PROVIZIOANE PT DEPREC CREANȚELOR -CLIENTI

0.00

165,904.94

i

TOTALGRUPA49

D.OD

166=904.94

j

TOTAL CLASA 4

.    6,445,223.07

46,452,554.1 î

|S121            .CONTURI IN BĂNCI IN LEI

‘   1.653,159.75

O.OQ

| ;ctal s'.itefc 612

CONTURI CURENTE LA DANCI

‘ 1,653,159.75

O.DQ

|

TOTALGRUPA 51

1,653,159.75

a.DD

Iki1

CASA IN LEI

26,569.06

0.00

jTtJîal sin^c 531

CASA

25.559.05

0.00

Î532B

ALȚEVALQRt

9.00

0.03

: Total sintetic 532

ALTE VALORI

9.00

0.00

i

TOTAL GRUPA 53

26,573,0'5

0.50

AVANSURI de TREZORERIA

210.92

0.00

i

TOTALGRUPA84

210.92

MD

531

VIRAMENTE INTERNE

0.00

' 0.00

TOTAL GRUPA 58

0.00

0.09

TOTALCLASA 5

1,679,^18.73

0.09

6021

CHELTUIELI CUMATERIALELE AUXILIARE

0.09

0.00

6022^

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

6024

CHELTUIELI PRIVIND FJESELE DE SCHIMB

O.GO

0.00

6028    '     -CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE

i CONSUMABILE

0.00

■ MW

1

Totalslsteftî602 jCHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILI

0.00

0.00

603              |

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE-OB NVEtfTAR

W

0.00

.221

Cehii


Credit!


Credit]


Debit


Credit


147,514.70-

9.954.62

393.787.04


$5,769.25

2CO,eOO.T3 ăoo


130 ■


-18:014,040.00


636,870,18

343,757.25

5,169,246,70

129,004.06


143,59125 i


343,312.44

o.ou


91134.61

D.CO


1638,468.33


5.26


0.00 •


63.14


-12,919,659.04 ’


0,00 ’


0.00


fcDD


1B46J3


0.09


89,405.65


53,26075


1,551.49


419,623.97

-2.36BĂ2


•2,368.82


17,932.956.37

14,782,166.06

14,782,106.08


14,782,166.00

1210.100^ '

"121U,WO.53~

0.00

‘“ano"”


1,210,100.53 .


33,621.59


33,621'59

9,505X66.04


&,505/88.04

25.531354.22


85.056.59

795,763.63


107.374.69


14,542.37


1002,787.18


8,?Q3.05


0.00


-17,813,430.87

29,887.31


29,687.31 16,470,413,02 j 71676,19Î.67~"' 14576/91.07


14.076,19107

1,200,429,65

1200X29.0&


0.00


0,00 '


1,200,429.65 j


34,533.60


34,533.68

^«5,18414


S?556,184.04

25466,339.34


85.056.5S !

' 705,783.53

107,374.59 |’ “1642.37


0.7004)9


■ 69,523.89


5,731,537.96

4,687,52


4,637^2


197,280.721.56

197,28â,320.3ă~7


 • 197.235.320.36

 • 197.255.320.36

16.814,268.79

16,814,268.79~

1.2CO.&OS112'

1200,009.12


18,015.177.91 î

647,621.64


647,62154

145,542,749.40


145,542,740X0

381,490,669.20

1,662,249.70


9,621646.10

1,296.607.58 '

“Î7Î1H91


1^7’Ș7.5?^2_

103,342.69'


53,26075


-10,688,027.74

’ 29,587.31


29,687.31

203,873,368.95

107,806,395.75

197,806,395.73


O.Cu ‘


226.20


0.00


0.00


343,312.44210.213,42


210/39.71


1,746,308.04


. 191,104.73


191W3

7,310,343.00 i 53,710,821.43


01)01132,084.35

1132.GS4.3fi

32.7M.87

32,764.87

mia

183.12


1,165,052.33


X-p A L

Pagina: ^"5 13


BALÂKK SINTETICA GRUPATA

•Pericole Cd.1Z.2J12' 31.12.2012 SctielEtee % Ccnl: %

1

; *      Cant

Denumite cont

Solduri inrtiafG

Rutâje Ciltente

Rulaje cumulate

Solduri Unde

i

Debit

Credit

Debit

Credit

Dabtt

Credit

I               Debit

Credit

604

CHELTUIELIPRIVIND MATERIALELE n'dESTOCATE

G.CO

0.00

O.DU

I                   0.OD

1

13'7.6'1

137.61

0.09

0.00

535

CHELTUIELI PRIVIND ENERG IA SI APA

0.00

0.00

W32.06

539,682.06

5,048,260.86

5,048,250.86

O.CO

0.03

5D7

CțjELTUiEU PRIVIND MĂRFURILE

| 0.00

0.00

31,644.36

31,644.36

462,517.49

462,517.49

0.00

D.Cu

539

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

'0.00

-12,876.70

-12,876.70

-t55.919.6S

-156,919.66

0.00

D.OG

TOTALGRUPA 66

0.00

0.00

1,619,886.99

1.619,866.99

18,215,008.72

18,215,008.72

0.00

0.00

;eit

CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE SJ REPARAȚII

■ 0.00

0.03

-645.16

-645.16

65,782.(17

65,762.07

0.00

•        •      0.09

613

CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE

0.00

0..GC

48,935.04

40,935.04

522,661.88

522,661,68 '

0,00

l             0.00

614

CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETĂRILE

O.CO

0.00

706.15

708.15

8,925.79

r             8,935.78

0.00

0.05

TOTAL GRUPA 61

0.C0

0.00

48,998.03

46,998.03

597,359.73

597,359,73

0.00

0.03

021

cheltuieli cu colAEOratorii

O.GO

0.00

2.000.DD

2,«10.03

11JB7JB

11,887.00

0.00

o.'»

322

CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE

O.CO

0.00

65,487.13

65,457.16

737,39154

737,39154

0.00

0.00

623

CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA. SI PU0LICITAT

0.00

0.00

28X46

253.46

3,097.60

3,097.60

0.00

0.03

524

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PER

0.00

0.00

56.16

56.16

4,270.69

4,270.09

0.00

0.03

325

CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETASAR1 SI TRANSFER

0.00

U.DD

. 919.26

919.26

14,502.79

14,502.79

0.00

0.00

CHELTUIELI POȘTALE Șl TAXE DE telecomunicații

0,00

o,w

24,071.15

24,071.15

207,338.59

207,338.59

0.00

0.00

027

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE Sl ASIMILATE

0.00

O.CO

1313.03

1,313.03

14,29724

14,297.24

0.05

O.DD

628

ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TE

0.00

0.00

135.158.53

135,153.53

1,387,620.33

1^87.620.33

0.00

0.95

TOTAL GRUPA 52

0.00

0,00

220,288.77

229,258.77

5,330^05.16

2,389,405.111

0.00

O.CO

ÂȘH

CHELTUIELI CU ALTE IMPCZTTEJAXE SI VAHSAMINT

O.OG

C.D0

94,144.46

94,144.48

1,102,235.44

1,1 D2,238.44

0.00

0.03-

TOTALGRUPA63

O.OD i

0.03

94,144.48

94,144.48

1,102,238.44

t,102,238.44

0.00

0.06

I&4-

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.03

0.00

3^65,376.18

3,265,376.18

36,126,728.18

36,128,728.18

0.00

O.OQ

1642

CHELTUIELI CUTICHETELEDEMASA ACORDATE SAL.

0.03

0.00

0.00

0.00

1,200,735.00

i

1,200,735.00

0,00

O.DO

6451

CCSITRIBUTIA UNITATIJ-ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

674,767.00

674,767.00

7,440,807.00

7,440,807.00

d.cb j

0.90

6452

CONTRIBUȚIA UNfTATII-AJUTOR DE ȘOMAJ

0.00

0.00

16,257.00

16,257.00

130,341.00 ;

180J41.00

0.00

3453

CONTRIBUȚIA AHGWATORIW1 -ASIG SOC ( DE SANAT                           i

OM

0.00

169,178.00

169,175.00

1.877,550.00

1,877.550.05/

A

K

3454

CHELTUIELI AJUTARE DE0ES. NAȘTERE, PENSIO

O.0U

0.00

13,960.00

13,950.00

130^210.00

130,210,00" i

i'-q

Y

O.CO

3453    “

CHELT ASISTENTA MEDICALA

0.00

0-00

8,280.00

8,200.90

55,669.16

5B,66^țlfi^

z II Q-w

\\f //         ' ■

"‘ii............

:            ~~                                                                                             AX

Dalalparire: 25.042013 Ora tipărire: 08:25:26                                                                                                                                                                         '                              6 I 8

2ALAJTTÂ SRJTETICA GRUPATA

Plăcii .122612 ’ 31.122012Socâtefea:î4 Cmt %


|       Cont

Denumire cont

Solduri inițiala

Rulade curente

Rulaje cumulate

Saduri finale

Deh'rt

Credit

Debit

Credit

Defalt

Credit

Debit

I

Credit

ÎȚctelfinîsIlc 646

| CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE, RMJTSl

D.OD

OCX)

882,432.00

882/32.00

0,6 87,577.16

9,687^77.16

0.00

’roo

.'TOTALGRUPAC4

0.00

0.00

4,147,808.18

4,147,808.18

47,015, 040-34

47,015,040.34

0.00

0.00

□581

.DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

O.DD

0.00

3/QO.OD

3,409.00

0.00

W

□588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

34,679/1

34",679.41

357,926.04

387,928.04

0.00

0.00

Totel sinîeliu 658

ALTE CHELTUI ELE DE EXPLOATARE

D.OD

0.00

34,679.41

34,679.41

391,326.04

391,326.04

0.00

‘ D.OG

TOTAL GRUPA 65

0.03

O.CO

34,579.41

34,678/1

‘          391,328.04

391,326.04

0.90

.0.00

G811

CHELTUIELI DE DXPL-AMRT IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

421,311,11

421,311.11

5,637,636.05

5,637.636.05

0.00

I               0.00

8812

CHELTUIELI DE EXPL- PROV PT RISC SL .CHELT

0.00

0.00

29,887.31

29,897.31

29,887.31

29.087.31

D.GO

'o'.oo

5813

CI IELTUIEU DE EXPL - PROV PT DEPREC ,’MOBILIZ

1 0.00

0.00

6,916.66

6,915.56

6,916.56

6,916.56

0.00

fli»

ToeI sintetic 681

CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AfcKJF

□D0

0.00

458,114.98

468,114.98

5.874,439.92

5,674.439.92

0.00

0.00

J

I

TOTAL GRUPA 68

0.00

(1.00

458,114.98

460,114.98

5,674,439.92

5,674,439.92

0.00

0.00

'TOTAL CLA5A6

0.00

0.00

6,632,920.84

6,832,920.84

75,375,81836

76,375,818.36

0.00

0.00

703

VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

G.GO

0.00

1,126.40

1,126.40

22,306.40

22,306.40

0.00

0.08

704

VÎMÎURI DIN LUCRĂRI EXECUTATE SI SERVICII PR

0.00

0.00

1,975,623.61

1,975,623.01

25,980,859.27

28,980,859.27

0.00

0.03

703

VENITURI DIN REDEVEMTE, LOGATI1 DE GESTIUNE S

0.00

c_oo

65,017X16

65,0î7.G6

734,361.92

734,361.92

0.00

Ll.CO

*7C'/

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

(WQ

O.OD-

37,011.16

37,011.16

517,431.81

517,431.81

0.00

0.CC

?C8

VENITURI DIN ĂGTIVITATI DIVERSE

0.03

0.00

45,469.48

45/69.48

621,405.15

521,405.15

O.DD

aco

TOTAL GRUPA 7Q

O.GO

0.00

2,124,247.71

2,124,247,71

28,778,364.55

28,776,364.55

0.00

8.09

711

VARIAȚIA STOCURILOR

O.DQ

0.00

7,636.17

7,535.17

133,135.19

133,135.19

0.00

0.00

TOTALGRUPA71

0,00

0.OD

7.536.17

7,035.1?

t33,l35.19

133,135.19

0.00

0.00

r74<<

VENITURI CIN SUBV DE EXPL - CIFRA DE AFACERI

0.00

0.03

3,209,797.68

3,209,797.58

38,765,10193

38,765,1 Dl .93

0.90

O.CO

Total $lnteik;741

VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

0.00

0.00

3,209,797.58

3,209,797.58

38,765,101.03

■   30,765,101-93

0.00

9.00

TOTAL GRUPA 74

0.00

0.00

3,209,797.58

3,209,797.58

38,765,101.93

38,765,101.93

0.03

0.00 i

--------------------------------------------------1

788

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

9,959.15

9,959.15

149,322.39 .

149,322^9

0.00

C-.DD

7581

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI, PEUALiTATI

g.oo

0.00 .

13,047.11

13,947.11

193,828.72

191828.72

0.00 :

0.03

7553

VB8TURI DIN VANZAREA ACTIVELOR

0.00

.0.00

0.00

0.00

53,082.73

53,082.73

'              o.oo

17584

VENITURI DIN SUBVENȚII PENTRU

JJVESTTFI

0.03

8.03

400/33.31

400/33.31

5,205,45186

5.205/51.86

A°Aa““

;7688

ALTEVBUTURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

-31,766.61

-31,765.61

110,908.74

110,908.74

\ 7 yp.Go

Total slniefc758 |ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

392,573.98

392,573.9a

5,712^94.43

5,712,594.43

;.0.0p

U .1 ’M

—*     * -

Data tipărire; 25,0*2013 Ora tlparlie: O6129^&

RALAN7A        GRUPATA

PafcsCa; 2l.12.2D12 ■ S1d2.20$2 SocxsLotea; 5Ă Cwik %

Solduri inițiale

Rulaje curente

Soit! uri finale

denumite cont

Cent

i

i

Rulaje cumulate

Debit

Credit

,

Debit

Credit

Debit

Credit

Dab(t

Credit

TOTALGRUPA75

0.00 ‘                 O.OD

892.573.96

392.573.96

5.712,60 4.43

5.712,594.43

0.00

OM

î?bS

VENITURI DSH DOBÂNZI

0.00

O.OD

2-121.85

2,121.85

25,256.36

25.286.38

0.00

0.00

i

TOTAL GRUPA 76

o.oa

O.CO

2,121.85

2,1M

25,2fl6.3fi

0.00

MO

i?$12

VENITURI DIN PROVIZIOANE -RiSCURI SI CHELT

0.M

ă’co

854.454.40

$54.454.40

561.510.74

801,510,74

0.03

mo

Total sintetic 7&1

VENITURI DIN PROVIZIOANE -ÂGT D£ EXPlC

0.G0

0.00

$54.45440

854,454.40

$81,510.74

561,510.74

0.00

0.03

TOTALGRUPA78‘

DEC

0.00

354.454.4D

854.454.-10

861,510.74

$61,510,74

0.00

0.03

TOTALCLASA 7

Q.00

0.00

6,590.731.67

6,590,731,67

74,273,093.20

74,273,993.20

0.00

0.03

1

I

_

TOTAL GENERAL CEBIT TOTAL SEHERAL CREDIT

:11

i             153.WTO

4 /                       153,187,848.74

 • 66.982.867.57

 • 66.582.867.57

$11608,764.40

811,508,76440

.......- ..i

161,290,600.67

161,200/500.67

■ ■-■-.-------------------------------


RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE ACORDARE VIZĂ C.F.P.P PE ANUL 2012

Viza CFPP se acordă în temeiul prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, și actualizată. Persoana responsabilă cu acordarea vizei CFPP fost desemnată prin decizie internă, nr. 151/2009 cu modificările și completările ulterioare.

în anul 2012 au fost supuse vizei C.F.P.P un număr de 9024 de documente ce reprezintă: comenzi de aprovizionare, facturi ficale, dispoziții de plată/încasare/, contracte de achiziții produse sau servicii, etc.

Nu au existat operațiuni care să impună refuzul de viză C.F.P.P.

Șef Serv. Contabilitate

Ec. Boțea Liliana

ARegia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

V                                                                                                                                                                                   .          «r.   &

f' .4 î)

A?.s,          *//

PROCES-VERBAL


/Rfjy x x>d

privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2012

^Inventarierea patrimoniului in exercițiul financiar 2012 s-a desfasurat in perioada mai-decembrie, conform deciziei 51/20.03.2012. Prin prezenta decizie a fost constituita comisia centrala, formata din :


Ing.Radu Popescu

Președinte

Ing. Ion Micu

Membru

Ec. Daniela Birligiu

Membru

Ing.c.Mihai Stelian

Membru

Ing. Mihail Stoian

Membru

Ing. Florin Mateescu

Membru

Ing. Fieraru Constantin

Membru

Ing. Vasile Paraschiv

Membru

Ing. Mircea Ungureanu

Membru

Ec. Monica Tanase

Membru

Ec Liliana Boțea

Membru

Ec. lonelia Enescu

Membru


In urma analizei P V ale comisiilor de inventariere s-a constatat următoarele :

1. Comisia de inventariere constituită din:

-ing.


Lazar Rodica


Președinte


- mec.


Dragnea Florian


Membru


- statistician


Balet Andreea


Secretar


in perioada 02-29.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 02 „Piese de schimb și materiale” - gestionari Harapu Elena si Santin Bartos Daniela.

in perioada 02-22.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 06 - Tipografie, gestionari Ghiță Monica si Barbu Madalina,


Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 11.517,7952 lei conform Py. T77;157V<jJ)^ /24.05.2012.                                                                               ii 1'

Nu s-a constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din- pontabjlit^te

5. Comisia de inventariere constituită din:

- ms.

Caravia Daniel

Președinte

- ms..

Fillip Cornel

Membru

- ms.

Ranjea Traian

Membru

- ec.

Raicu Liliana

Secretarin perioada 01-29.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 08 „Piese si materiale troleibuz ”,

gestionar: Babanau Gabriela

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 375.567,67 lei, conform PV BTA 7903 /29.05.2012.

Nu s-au constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din contabilitate, în urma inventarierii au fost propuse la casare piese neutilizabile parcului inexistent in valoare de 190.361,20 lei.


Comisia de inventariere constituită din:

mec.sef

Nita Mihai

Președinte

echip.

- ing.

Costache Dorel

Membru

-ing.

Oancea Gheorghe

Secretar


in perioada 02-30.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 15 „Obiecte de inventar în Sculerie ”, gestionari: Datina Steliana.

Valoarea stocurilor inventariate faptica fost de 100.004,7622 lei conform PV ACH 8220 /31.05.2012.

Nu s-au constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din contabilitate, în urma inventarierii au fost propuse la casare obiecte de inventar (scule si echipament de protecție uzat) în valoare de 44.156,918 lei.

9. Comisia de inventariere constituită din :


-cas.coord.


Bidivenciu Iulia


- tehn.       Alexuta Mihaela


- ing.        Teodorescu Elena


Președinte

Membru

Secretar


in perioada 01-25.06.2012 a procedat la inventarierea obiectelor de inventarși tonetelor, constatat următoarele:

Conform proces verbal nr. EX.9793/ 29.06.12

Obiecte de inventar în folosința tonetelor:

Valoarea totală inventariată a fost de 1.414,336 lei ?

Nu s-au constatat plusuri sau minusuri față de valoarea din contabilitate.

Obiecte de inventar în folosința dispeceratelor :

Valoarea totală a obiectelor de inventar din cadrul dispeceratelor a fost de 232,386 lei.

Nu s-au constatat plusuri sau minusuri față de valoarea din contabilitate.

10. Comisia de inventariere , alcătuită din :

- ing. Mateescu Florin


Președinte


- ing. Paraschiv Vasile


Membru


- ing. Neagu Dragos


Membru


- op.date Constantinescu Eugenia

Secretar


a efectuat inventarierea obiectelor de inventar în folosință pe oameni la Secția Reparații.

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 312.284,5199 lei, conform PV. SR 17534/ Q01.11.2012.

Aceeași comisie a inventariat imobilizările corporale ale Secției Reparații.

Nu s-au constatat diferente faptice fata de evidenta scriptica contabila.

11. Comisia de inventariere formată din :

- ing.c. Sandu Rodica


Președinte


- ing. Brebeanu Alexandru                Membru

-tehn. Marcu Daniel

Membru


-statis. Anghel Cristina


Secretar


a procedat la inventarierea obiectelor de inventar în folosința Sectorului Administrativ și

Cabinetului Medical .


lei conform facturii 8617/10.09.2012.

15. Comisia de inventariere formată din:

-tehn. Alexuță Mihaela


Președinte


-tehn. Gheorghe Valentin


Membru-ing. Matei Claudia


Secretar


a efectuatin perioada 01-31.07.2012 inventarierea mijloacelor fixe: tonete, dispecerate, copertine, radiotelefoane,

în urma inventarierii nu s-au constatat diferențe între evidența faptică și evidența scriptică din contabilitate, conform proces-verbal nr.EX. 11253/23.07.2012.

16.Comisia de inventariere pentru Dispecerizare Trafic, formata din:


- ing.c.

Stanciu Iolanda

Președinte

-ing.

Costache Dorel

Membru

- tehn

Voinescu Adrian

Membru

-ing.

Matei Claudia

Secretar


Conform PV.EX. 15342/02.10.2012 au fost inventariate in perioada 01-15.10.2012 panourile electronice si nu s-au constatat diferente faptice fata de evidenta scriptica.

17. Comisia de inventariere formată din :

 • - cont.     Preda Florina

  Președinte

  Membru

  Membru


 • - ec.       Raicu Liliana

-op.date   Marin Irina

a inventariat in 19.06.2012 Biblioteca tehnica (obiecte de inventar).


COMISIA CENTRALĂ DE


 • 1. Ing.Radu Popescu

 • 2. Ing. Ion Micu

 • 3. Ec. Daniela Birligiu

 • 4. Ing.c.Mihai Stelian

 • 5. Ing. Stoian Mihail

 • 6. Ing. Florin Mateescu

 • 7. Ing. Fieraru Constantin

 • 8. Ing. Vasile Paraschiv

 • 9. Ing. Mircea Ungureanu

  Membru


 • 10. Ec. Monica Tanase


 • 11. Ec .Liliana Boțea

12. Ec. Ionelia Enescu


Membru

8 ___ _    ___L.L.I wl Zffî* w>, I             |

Jty .....1


Cvk•Ș'^CoȘZ -

|>75  '^~

WVtâi fa.jf/arf.iw,’                   V^-34

:s


Recapitulați^ elementelor inventariate


Valoarea comobSă

; :

J

Valoarea de inventar

. . . . '

3

4


T, /--                                      f— |„f —!_!—~*~1*' .,                                  -' r» I uimi mj, rrmr 1 . n ■ ■ >.                                           ■ ■ >1 *

c^ w I-W% al yy, ^34 fr.    |

_1|- 1,<I 1 u - --" ■'" ■' T *™ '*2'.!/ V                 -**'**”*ww*'*^^■■■■■* 1^^»^M|-»nT»M UMlBTURBlini rWl^war»! Jf»lT^ iin»x~»™«, { ■•"■■ 1 *■»•■■■»»-*I «■!<■*•«*• 5’


4-


0?W,? /A               7^^^

B&y ^.^7 |~ /• /^-

I<^wwd ^-m/4

teU? 1

■ I


_____           j

j®VLd>                 E
flCT^v1/

J -t


I

»

“Hj             1W-.

!®l|P^ ■ hț&K lunf-


i

}&|k~^ k/ cm eyay#

«u ♦     $           ■           |

------------------------------

*MismiM*aacK9isa«[cBafimivHw»*iaHQHEaafst0MBCMaiewasaMd9Qr*s%ia^i» Verificat, OZ.

jmji 11 1 .      .     ...... 111 '                _ _• ■■-■i-"1-» 1^110^1 iii^r fflrniiwTttJ*>nfriiW:ifr.~iT—r


•jfaiCTffl&gjuffiaaB


(Unitatea)


‘ RecapiTulațja elementelor inventariate


?S              2                         3

i _iiLi-iTnmiiuir>irf-i u .ui. i i. "'1^ "J -  / Ț'^'J

i we&ge


gy<W         țĂictyM'i

¥$//                    i

*lW ■ J&t llfdfX&Cc *

“V “       “


/  4 t""A *


l04    •

ra<r>i" mn>cupmfflgqsu< u n'xw.i i,

u'                                       ;

i Valoare

Ca-rzele j dir. ■          i

1 ’ 5

6

1'

1 ■


*

> £

C2s *           ,

....      .  .    R    ........

[

'1

• y^vd

î.

j

L; .

i

' ■ / fotyj |

lloty* 1

1

■Jd&f-.&l/rț\

1

.......       . -    4

4 ^.. - 8

5

■« ■ L

— i

1

1

I

1

3

—j

tr

§

l

3

1

1

t /S/-

j

-------L_|


‘l

g ș


ti

IW cW ■fe^rA

*~~wn ■»i.ți nfMi wawnirorrirnniWTniwnm■immi— j~~n1 ii yh -r it«^- - -!*>•  .         . J


WMValoarea de inveniar/ v

'■>


V.


Carizeîe < dif.i

x

T


£.


■H-


l


**

£


H


T

1


*4 ă IIt

I-î

1 a r-t


y.^z-s^r 1


d fi

Iî

1


11
BHsteF

II|H^

■Bg&jgțS n

B|p£?

te

feâp ■

[Etg^aî'i, fbfe.

Mii:;'-4

pfet'i

fcw37

fitinXj ‘ fe’ 7 . . ”

W^Prl W^d

Bfe        md

î "<3^. F w&>


•         ■ Ja


<?Aâ/-^îZ


* JL-i

1LC? s/j


^S7 T*


* Valoarea contabilă


j    Diferențe din.

5 evaluare g    (de înregistrat)-1

c^it , __ Uf cuta °Ql Q&ae.

’&aJatj cafiir-'f

w*F^ 1             '    ■       ~. '' _,       T**|                                     j

■Hj^|      ■/$£. ■. I

yy^t fr- <*<         ___-■-■ -*z/zl

IșKji^l '!<ft $fan>z& IGiiMS <

l^kl gI^TT* ^TfiuJc? ~^r~lĂ royMW

H

|Mj &                a a

|||          tf&thi-

Mi       ^tuv ini^l^uLi

fci          ~^f,> ;#&£&•* £*<%

1   <^<&3r

s /'"     -       ™


Mț&2'


^4/4

^.Hy-3/^4 ^.3cy.â/^| , __!’ ’W). |y /. Vz? 3. &W


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

si a emi;

&\J i %—SECRETAR, Sanda DraguleaData: