Hotărârea nr. 207/2013

Hotãrârea nr. 207 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013


HOTARAREA NR. 207

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu precum si raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr. 1043/2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013,Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Interneloi nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatiloi administrativ teritoriale pe anul 2013.

In temeiul art. 36 alin (4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalulu Municipal Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta dir prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venitur proprii), care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 -Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești sc insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce k cunoștința celor interesați prezenta hotarare.{.Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 a fost elaborat luând in considerare conjunctura macroeconomica , prevederile legislative cu implicații asupra activitatii spitalului, dar si pricipalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar , toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico - financiari bugetari si preliminați a se realiza in cursul exercițiului financiar pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Astfel principalii indicatori programați pentru pentru anul 2013 raman neschimbati:

> Venituri totale din care :


prevederea este de - 38300.72 mii lei;

> Cheltuielile totale prevederea este de - 38300.72 mii lei.

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale chiar si structurata la nivelul titlurilor ramane neschimbata:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286.00 mii lei; Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 27787.00 mii lei;


Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1227. lei . La nivelul cheltuielilor de capital se modifica Anexa nr. 2B venituri proprii) după cum urmeaza :

- valoarea electrocardiografelor portabile (poziția 1 din

majoreaza cu 5 mii lei ca urmare a necesității achiziționării secția de boli interne a doua aparate cu 12 canale fata de celelalte care sunt cu 6 canale;

s-a avut in vedere contractarea cu CAS Prahova a serviciilor medicale de urgenta si in necesitatea indeplinirii condițiilor de acreditare ale spitalului a devenit necesara achiziționarea cu prioritate pentru camerele de garda-primiri urgenta a unui număr de trei bucăți analizor automat de biochimie care sa asigure analizele primare ale sângelui in cazuri de urgenta medicala in valoare de 80 mii lei.

Fata de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

Dr. DUMITRU MIHAELA CARMEN


Direcția Economica


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,
Sef serv, bug-impr, Laura Stanciu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venifîâP% si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu:

  • -  Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013,

  • -  Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,

  • -  OMS nr. 1043/2010 — privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

  • >   Venituri totale 38300.72 mii lei;

  • >   Cheltuieli totale 38300.72 mii lei.

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 27787 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1227.72 mii lei.

In fundamentarea acestei rectificări s-a avut in vedere contractarea cu CAS Prahova a serviciilor medicale de urgenta si necesitatea indeplinirii condițiilor de acreditare a spitalului a devenit necesara achiziționarea cu prioritate pentru camerele de garda a unui număr de trei bucăți analizor automat de biochimie care sa asigure analizele primare ale sângelui in cazuri de urgenta medicala in valoare de 80 mii lei si totodată achiziționarea

unor electrocardiografe portabile cu 12 canale (2 buc) fata de cele cu 6 canale.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea rectifj bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .

PRIMAR, r--fel ian BadescuO JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1


BUGETUL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 135/08.04.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TOTAL VENITURI - din care:

38,300.72

0.00

38,300.72

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - dîn care:

37,073.00

0.00

37,073.00

Venituri din concesiuni sl închirieri

30,10,05

30.00

30.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

820.00

820.00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

35,255.00

35,255.00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

200.00

200.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

241.00

241.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-573.00

0.00

-573.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,100.00

0.00

1,100.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,227.72

0.00

1,227.72

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

573.00

0.00

573.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

654.72

654.72

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicării in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

38,300.72

0.00

38,300.72

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37,073.00

0.00

37,073.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37,073.00

0.00

37,073.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,286.00

0.00

9,286.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

6,750.00

0.00

6,750.00

Salarii de baza

10.01.01

5,400.00

5,400.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

445.00

44J5$țf

Alte sporuri

10.01.06

430.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

//

Fond de premii

10.01.08

X

X

II £ \

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

!!'          iJtDENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI CF. HCL 135/08.04.2013


Influente (+/-)


Prevederi cf. rectificării


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora________________________________________________________________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii______________________________________

Indemnizații de delegare____________________________________________________________

____Indemnizații de detașare____________________________________________________________ ____Alocații pentru transportul la si de la locul de munca_____________________________________ ____Alocații pentru locuințe__________________________________________________________________

Alte drepturi salariate in bani_____________________________________________________________

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

____Tichete de masa *)______________________________________________________________ ___Norme de hrana__________________________________________________________ Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa_____________________________________

Transportul la si de la locul de munca________________________________________________

Tichete de vacanta______________________________________________________________

____Alte drepturi salariate in natura__________________________________________________________ Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)___________________________________________________

Con trib urii de asigurări sociale de stat___________________________________________________

Contribuții de asigurări de șomaj_____________________________________________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate______________________________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale_________________

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați________________________

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL tl BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)___________________________________

____Furnituri de birou_________________________________________________________________________

Materiale pentru curățenie__________

încălzit, Iluminat si forța metrica______________________________________________________________

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant)________________________________________________________________________

Piese de schimb___________________________________________________________

Transport___

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_________________________________________________

____Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_____________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare_____________________________________

Reparații curente_______________________________________________________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)______________________________________________________

Hrana pentru oameni                    ___________________________

Hrana pentru animate____________________________________________________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)__________________________

___Medicamente_________________________________________________

Materiale sanitare


10.01.10 10.01.11 10.01.12 10,01.13 10.01.14 10.01.15 10.01.16 10,01,30 10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05 10,02.06 10.02.30 10.03 10.03.01 10,03.02 10,03,03 10.03.04 10.03.05 10.03.06


435.00


40.00


630.00

630.00


Reactivi


20 20.01

20,01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30 20.02 20.03 20.03.01 20.03.02 20.04 20,04,01 20.04.02 20.04.03

40.00


630.00

630.00


1,906.00

1,430.00

35.00


365.00


20.00


56.00


1,825.00

70.00

80.00
0.00


1,906.00,

1,430.00 35.00


365.00


20.00


0.00


56.0027,787.00


1,825.00,
900.00


300.00


15.00

70.00 220.00 120.00 600.00 650.00
23,932.00

22,000.00

450.00
220.00

120.00

500.00
23,932.00

22,000.0^ 45O.(| f 1,362.qpfr


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 135/08.04.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

| Dezinfectant!

20.04.04

120.00

120.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05,30)

20.05

200.00

0.00

200.00

Uniforme si echipament

20.05.01

50.00

50.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50.00

50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

100.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

30.00

30.00

Cerceta re-d ezvo ttare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

50.00

50.00

Protecția muncii

20.14

30.00

30.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

550.00

0.00

550.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare no n-via ta

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

550.00

550.00

TITLUL III DOBÂNZI (cad 30.01 ta 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

tuDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 135/08.04.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,227.72

0.00

1,227.72

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,227.72

0.00

1,227.72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,227.72

0.00

1,227.72

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,062.72

0.00

1,062.72

Construcții

71.01.01

241.00

0.00

241.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

821.72

0.00

821.72

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

165.00

165.00

I '

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I
SPITALUL

fi nok'n fi lTă II UJI J KCjJ U Cyc

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria PloieștiSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


NR:L2.!,L.JDATAr^7

—..


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Lista 2B


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2013


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevederi cf. HCL nr.135/08.04.2013

Influent

a

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

Canti tate

Valoare mii lei cu TVA

+/-

Cantit ate

Valoare mii lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

Art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE

TRANSPORT

ztATx A/' z V .Nar’TX.C*'

OA T1 .Electrocardiograf portabil

6

66

+5

6

71

Sunt necesare in secțiile de Medicina Interna, Fiziorecuperare, Reumatologie, Oncologie, deoarece cele existente au un grad de uzura care necesita frecvente reparații si exista riscul unor rezultate eronate.

2,Pompa tip “Infusomat”

8

80

-80

0

0

Aceste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare secției de Oncologie, pentru tratamentele cu citostatice ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

3.Cazane de apa calda 70 kW.

3

25

-5

3

20

Aceste cazane, destinate producerii de agent termic de incalzire precum si de apa calda menajera in centralele proprii ale spitalului, sunt necesare înlocuirii celor trei cazane existente , deoarece sunt defecte si sunt nefunctionabile.

4.Centrifuga de laborator pentru minim 24 vacutainere

1

8

0

1

8

Centrifuga este necesara laboratorului de analize de sânge pentru separarea serului de elementele figurate (masa reitrocitara). Aparatul care se afla acum in dotarea laboratorului este amrtizat 100% si prezintă uzura fizica si morala avansate.

5.Statie de includere la parafina

1

60

0

1

60

Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (țesuturi)

6.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere

1

3

0

1

3

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.

7.Frigider pentru banca de sânge cu doua sertare.

1

10

0

1

10

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea sângelui in condiții de siguranța.

8.Echipament pentru incalzirea sângelui.

1

5

0

1

5

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru incalzirea sângelui, in momentul administrării pacientului.

9.Rețea oxigen medicinal la secțiile: Reumatologie si Fizioterapie

300 metri

75

0

300 metri

75

Aceste lucrări de realizare a rețelei de oxigen la cale doua se^g^^^^. imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului

\ • /,*

10. Analizor biochimie

0

0

+80

3

80

Aceste analizoare vor intra in dotarea camerelor de garda^f^^ivelul^s^ secțiilor si vor asigura analizele primare in urgentele spitalib^PjEșn

TOTAL

332

0

332


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu SilviuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREAf^MENI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

si a emis:

SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:____2$ w&J