Hotărârea nr. 206/2013

Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire, str. Romana nr. 79, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR206


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ” str. Romana nr. 79, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei SANDU CARMEN GEORGIANA, Planul Urbanistic de Detaliu - „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romană nr. 79, Ploiești, având ca obiectiv secundar amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E.

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romana nr. 79, Ploiești, avănd ca obiectiv secundar amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E, la solicitarea doamnei SANDU CARMEN GEORGIANA, cu condiția respectării avizului nr. 007 din 20,05.2013 al Arhitectului Sef, anexat prezentei hotărâri. Terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară a doamnei SANDU CARMEN GEORGIANA, conform contract de vanzare cumpărare nr. 555/1996 și titlu de proprietate nr. 93495/16.10.2001, având suprafața de 386 mp din acte si 373,00 mp din măsurători.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ^

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIEDE CONSTRUIRE ” str. Romană nr. 79, Ploiești

Beneficiar: SANDU CARMEN GEORGIANA            :    . , :

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEÂNU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 ș a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltar Urbană, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu „RIDICĂRI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romană nr. 79, Ploiești, având ca obiecti secundar amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda doamne SANDU CARMEN GEORGIANA, în concordanță cu prevederile Ordinuh M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.. 37/N/2000 și î conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiul! Ploiești și este proprietate particulară a doamnei SANDU CARMEN GEORGIAN/ conform contract de vânzare cumpărare nr. 555/1996 și titlu de proprietate n 93495/16.10.2001, având suprafața de 386 mp din acte si 373,00 mp din măsurători.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarei caracteristici:

 • > UTR-N-15 ISr

 • > POT- 50% ; CUT- 1,5

 • > St = 386 mp (acte) și 373,00 mp din măsurători

 • > Folosința actuală a terenului - curți construcții

9                                                                                 9                                9

 • > zonificare funcțională:

> ISr - zonă instituții și servicii, cu interdicție               până 1;


elaborarea PUZ/PUD.

Utilizări permise :

> Instituții publice, locuințe, servicii pro profesionale, comerț, turism, activități nepoluante

- Utilizări interzise:

> Orice unități economice poluante și care generează trafic intens construcții pe parcele care nu.îndeplinesc condițiile de suprafață minim; front la stradă (conf. Art. 30 din R.G.U.)

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1166/04.09.2011. OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentn „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romană nr. 79, Ploiești avănd c; obiectiv secundar amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E.

In urma analizei documentației elaborate de B.I.A. VICTOR SOCOLEANU constatăm:

 • > UTR- UTR-N-15; Isr, zona unități industriale, intreprinderi construcții depozite.

 • > indicatori de urbanism :

 • • P.O.T.: 50%

 • •  C.U.T.: 1,0

 • > Retrageri:

 • i. fată de aliniamentul existent: 8.35 m

 • ii.  față de axul străzii: Poligonului: 35,0 ml

 • iii.  față de limitele laterale : 0.00 m față de limita laterală nord

 • iv. față de limita poșterioară : 0,00 m (nord)

 • > regim de înălțime : P+2

 • > accese : carosabil și pietonal, din str. Romană

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

utilități urbane:

o alimentarea cu apă, canalizare :

092/2013

o alimentare cu gaze naturale :

3998/15.03.2013

o alimentare cu energie electrică:

12409/16.11.2012

o protecția mediului:

10444/06.12.2010

o

o

o

o

o


telefonie:                100/05/02/02/01/03/0278/18.03.2013

Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL 412/03.05.2011 Poliția Rutieră :                   715181/08.03.2011

sănătatea populației:              476/20.10.20 tl 7 /yy

aviz unic Consiliul Județean Prahova; 1909/02.02.2012

A

In ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriulu și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICĂRI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romană nr. 79, Ploiești, având ca obiectr secundar amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E, și a fost avizată favorabi conform avizului nr. 029/13.05.2013.

A

In perioada 10.05.2012-.31.05.2012 s-a desfășurat procesul de informare § consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct d vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniți procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Procedura de avizare și aprobare a documenției aplicată este în conformitate c ORD. Nr. 7/2011, deoarece a fost elaborată în baza unui C.U. cu nr. 1254/19.10.20121 emis după data de 01.02.2011 (vezi ORD. nr. 7/2011)

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICĂRI RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romană nr. 79, Ploiești, obiectiv secundai amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E, întocmit de arh. VICTO1 SOCOLEANU.

p. ARHIȚECTJEI


Ing. Rita Mareea lVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

Director:


întocmit,

Arh. Tania BĂDILĂEXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ’ ’ str. Romana nr. 79, Ploiești

Beneficiar : SANDU CARMEN GEORGIANA

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planului Urbanistic de Detalii „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str. Romana nr. 79, Ploiești, obiectiv secundar: amplasarea unei unitati de alimentație publica P+2E.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Deataliu la comanda SANDI

CARMEN GEORGIANA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Lege< nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentri modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploieșt Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, str Romana nr. 79, Ploiești, obiectiv secundar: amplasarea unei unitati de alimentați» publica P+2E, la solicitarea doamnei SANDU CARMEN GEORGIANA, întocmit d<

B.I.A. VICTOR SOCOLEANU


George BOTEZ

Cristian Mihai GANEA

Adrian LUPU

Răzvan URSU

Costel HORGHIDAN

Ti


Paulica DRĂGUȘIN Radu SOCOLEANU


A VIZ

TVr. 007DIN20.05.2012

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”.

Obiectiv secundar: amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E

AMPLASAMENT :    str. Romană nr. 79

INIȚIATOR:


SANDU CARMEN GEORGIANA


ELABORATOR:


B.I.A. VICTOR SOCOLEANU


Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

 • -  zonificare funcțională:

o zona instituții si servicii

 • -  regim de aliniere: 8.35 mfață de aliniamentul existent

35,00 m față de axul str.Romană

 • -  retrageri:

o 0,00 m/ limita laterală- nord o 0,00/limitaposterioară-

 • -  regim de înălțime :

o P+2

 • -  accesulpietonal și auto: direct din str. Romană

 • -  indici de ocupare a terenului:

o P.O.T.- 50,00% o C.U.T-1,50

 • -  spații verzi - 15,00% din suprafața totală a incintei prin amenajarea de locuri de parcare cu dale ecologice

 • -  locurile de parcare: se vor asigura 34 locuri de parcare din care 29 pe proprietatea de la nr. 106, aparținând familiei Bivolaru, prin contract de comodat nr. 46/11.01.2011

în urma ședinței din data de 15.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL, cu condiția respectării Codului 'Civila ■referitor la respectarea distanțelor față de limitele de proprietate.

în perioada 10.05.2012-31.05.2012 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

O

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea Codului Civil, referitor la respectarea distanțelor față de limitele de proprietate.

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU, „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”.

Obiectiv secundar: amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E

întocmi!: tiadiia litania, 2i).03.2l>I3

Aviz A.S IM" 2013. II U.D.   z


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T7O7 nr. 029

13.05.2013

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 029 din 13.05.2013

LUCRAREA :      P.U.D. „RIDICARE RESTRIC’IE DE CONSTRUIRE ”

Obiectiv secundar: amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E

AMPLASAMENT :   str. Romană nr. 79

INIȚIATOR :       SANDU CARMEN GEORGIANA

ELABORATOR :    B.I.A. VICTOR SOCOLEANU

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise : memoriu de prezentare

 • b) piese desenate : 10 planșe

 • c)  alte documente:

Certificat de urbanism : 1254-19,10,2012

Act de proprietate : Terenul în suprafață de 386,00 mp (acte) si 373,00 mp din măsurători, este proprietate privată în conformitate cu contract de vanzare cumpărare nr. 555/19.03.1996.

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apa nr. 516/2011, electrica nr. 11760/03.11.2010, gaze nr. 24738/07.122011, telefonizare nr. 00/05/02/02/01/03/1307/23.11.2011, protecția mediuluinr. 10444/06.12.2010, Politia rutiera nr. 715181/08.03.2011, Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL 412/03.05.2011, Consiliul Județean Prahova;

 • -   Taxă C.T.A.T.U.: chit. Seria AA nr. 644716 (320,00 lei)

 • -   Taxa R. U. R. : 001/20.10.2011

Alte documente: -

> Reglementari prin PUG

UTR - N-15 ISr - zona instituții si servicii, cu interdicție de construire pana la elaborarea PUZ/PUD

o P.O.T = 50%

o C.U.T. = 1,50

o regimul de inaltime: mixt

o terenul are acces la str. Romana si are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona

o parcela neconstruibilă datorită dimensiunilor (adâncimea mai mică decât lățimea)

o Sunt considerate loturi construibile toate loturile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate,suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite si respectiv de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate,adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei (condiție neindeplinita)

o folosința actuală a terenului: curți - construtii

întocmit,

Arh. Tania Bădilă

3 ex 20.05.2013


o terenul se încadrează în zona valorică B, conform H.C.L. nr. 316/2002

o distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate, trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu înălțimea celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc- cf. OMS 536 / 1997, republicat, (în cazul în care nu se respectă această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, în funcție de amplasamentul propus pentru noua construcție).

o Retragere minima obligatorie: 19,00ml fată de axul str. Romană

o distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei vor respecta Codul civil

o Utilizări permise: instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale, comerț, turism, activități nepoluante;

o Utilizări interzise: unități economice poluante și care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafțăa minimă (150 mp) si front la stradă (8m),pentru construcții înșiruite și suprafața min de 200 mp și front la stradă 12 m pentru construcții cuplate sau izolate;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

Ridicarea restricției de construire

Obiectiv secundar: amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E

 • >   retrageri minime:

 • - față de axul străzii Romană 35,00 m

 • - față de aliniamentul existent: 8,35 m

 • - față de limita posterioară 0,00 m

 • - fată de limita lateralăa nord: 0,00 m (vest)

 • > P.O.T = 50,00%

 • >  C.U.T.-1,5

 • >  Regimul de înălțime P+2

 • >   accese: direct din str. Romană

în urma analizei, în ședința din data de 13.05.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ”

Obiectiv secundar: amplasarea unei unități de alimentație publică P+2E

cu respectarea Codului civil

Având :


,6'


 • - voturi „pentru"

 • - voturi „împotrivă"

 • - abțineri

 • - absențe

Proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația prezentată pentru avizare.

întocmit,

Arh. TaniaBădilă

3 ex 20.05.2013


Aviz C.T.A.T.U. nr. 029

13.05.2013

Documentația ce se va elabora in vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.p. ARHITECT ȘEF ing. Rita Marcela
Secretariat C.T.U.A.T.,

arh. Tania BADILA
întocmit,

Arh. Tania Bădilă 3 ex 20.05.2013 r;

A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE 99 str. Romana nr. 79, Ploiești obiectiv secundar: amplasarea unei unitati de alimentație publica P+2E.

Cu CD            .