Hotărârea nr. 205/2013

Hotãrârea nr. 205 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Schimbare unctiune in industrie nepoluanta cu servicii ID-S si stabilire indicatori urbanistici, str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR205


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII

ID-S SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”

str.Mihai Bravu nr.342A,342B,344A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei si domnilor consilieri George Botez, Cristian Ganea, Razvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Marcel Socoleanu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. PLOIEȘTI, Planul Urbanistic Zonal-” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI” , str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești;

In baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal - ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”, str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B,344A Ploiești, la solicitarea S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. cu condiția respectării avizului nr. 011 din 16.05.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1, terenurile care fac obiectul acestui PUZ se afla în intravilan și sunt proprietate particulara a S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A., teren 4850 mp ( din acte ) si 5031 mp (din măsurători )conform Contractului de vânzare -cumpărare nr. 1971/31.07.2009; teren 4161 mp conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1107/29.08.2002; teren 4850 mp (din acte) si 5023 mp (din măsurători) conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 23944/27.12.1994.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios,Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


SE APROBĂ


JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal


” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ” str.Mihai Bravu nr.342A, 342B, 344A, Ploiești

Inițiator : S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

O Proiectant: CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-arh.Simona Munteanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000, a Legilor 350 / 2001 si 289 / 2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, s-a prezentat proiectul:

Planul Urbanistic Zonal ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ” , str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.Ț. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului o și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Terenurile care fac obiectul acestei solicitări sunt situate în intravilanul municipiului Ploiești și sunt proprietate particulara ale solicitantei, în baza Contractului de vânzare -cumpărare nr. 1971/31.07.2009 pentru teren 4850 mp ( din acte ) și 5031 mp (din măsurători ), Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1107/29.08.2002 pentru teren 4161 mp, Contractului de vânzare-cumpărare nr. 23944/27.12.1994 pentru teren 4850 mp (din acte) si 5023 mp (din măsurători)

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

UTRE16; Inex/Ppr/IS; Tea

-folosința actuală a terenului: arabil și curți construcții

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : parțial (Inex/IS/Ppr-50 m adâncime de la aliniamentul străzii )- zona extindere industrie nennhiantă servicii de interes venerai cu nlantatii de nrntectie în incinta și zonă construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare și a culturilor agricole ( după zona Inex/Is/Ppr)

Conform PUG și RLU este prevăzută zonă de protecție ( parțială ) a infrastructurii feroviare.


-suprafață totală de teren studiată : 13861 mp, 14215 (din -teren M. Bravu F.N. = 4161 mp (folosință arabil) ț -teren M.Bravu nr. 342 A= 4850 mp (5023 mp suprdffțfy (folosință curți-construcții) -teren M.Bravu nr. 344 A~ 4850 mp (5031 mp masuri curți-construcții)

-parcelă construibila, cu acces direct din str. M.Bravu

Terenul se încadrează în zona valorică D, conform HCL nr. 553/2011

> P.O.T. : 40%; C.U.T. :-l,5 -retragerea minimă obligatorie față de axul str. Mihai Bravu - 19 m -distanța între clădirile amplasate pe aceeași parcelă ~ minim 3 ml -număr de parcaje necesare conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996 -terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă Utilizări permise: Inex/Ppr/IS-activități industriale nepoluante, servicii, depozite și anexe pentru activități industriale, cu plantații de protecție între zonele funcționale incompatibile; servicii sociale și profesionale — aceste utilizări sunt permise numai pe o adâncime de 50 m de la aliniament; ce depășește această adâncime nu este parcelă construibilă decât pentru construcții și amenajări tehnico — edilitare de extindere, mărire a capacității sau racordare la infrastructura edilitară existentă (zona Tea).

Utilizări permise cu condiții : oricare din utilizările permise cu condiția obținerii avizului SNCFR.

Utilizări interzise: Inex/Ppr/IS — orice unități economice poluante și care generează trafic intens; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri pe domeniul public ; orice altă funcțiune în zonele verzi existente ; Tea — oricare altă utilizare funcțională

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 86/04.02.2013.

Obiectul acestui PUZ este schimbarea de funcțiune în industrie nepoluantă cu servicii ID-S și stabilirea indicatorilor urbanistici.

In urma analizei documentației elaborate de către CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu, prin Planul Urbanistic Zonal se propun:

 • > schimbare funcțiune în industrie nepoluantă cu servicii ID-S și stabilire indicatori urbanistici

 • >  Modificările se vor face pe zona de studiu conform discuțiilor între inițiatorul Planului Urbanistic Zonal și proprietarii din aceasta zona, după cum urmează:

S teren = 56198 mp ; UTR E16A

Se propun :

Retragere față de ax. str.Mihai Bravu =19,00 m

Retragere față de limita CF Ploiești - Buzău 20,0 m conform aviz

S.C.R.E.Î.R.CF.BUC.’C.T.E.nr.R2/3/44/21.02.2013

 • • ID-S - Zona pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale:

Indicatori urbanistici:


 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T : 1,5

 • > Regim de înălțime :S+ P+l

 • > Se admite un nivel mansardat inscris in volumul suprafața de maxim 60 % din aria construita.

 • > H cornișă : 10 m

Se exceptează de la prezentele norme suprafața reglementată prin prevederileH.C.L. nr. 381/28.10.2010

 • • ID - Zonă industrie nepoluantă și depozite :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > Regim de înălțime : S+P+l

 • > Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperișului, in suprafața de maxim 60 % din aria construita.

 • > H cornișă: 10 m

Se exceptează de la prezentele norme suprafața reglementată prin prevederileH.C.L. nr. 539/21.12.2011

 • • Inex - Zonă pentru extindere industrie nepoluantă :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > Se va respecta art.31 din R.G. U.Regim de înălțime : S+P+l

 • > H cornișă: 10 m

 • • IS- Zonă pentru instituții și servicii:

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > înălțimea maximă: se va respecta art.31 din Regulamentul general de Urbanism corelat cu reglementările conform planșei U3

 • • Ppr-Zonă pentru plantații de protecție :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > înălțimea maximă: se va respecta art.31 din Regulamentul general de Urbanism corelat cu reglementările conform planșei U3

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

- privind utilități urbane :

o alimentarea cu energie electrică:-acord de principiu nr.2003/14.02.2013

o telefonie :-nr. 100/05/02/02/01/03/0143/13.02.2013


In ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism si

5             9                                                                                                                                                                                             3

Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal -”SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”, str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 036/ din 13.05.2013 al comisiei si avizul favorabil al Arhitectului Sef nr. 11/16.05.2013.

9                                                                                                         9

în perioada 01.04 - 15.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal ” ”SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”, str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești, întocmit de CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-arh.Simona Munteanu .


întocmit,                                /

ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonali ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLU

SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ” str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești

Ca obiectiv secundar : construirea de noi obiective fără a desfășura activități cu potențial de poluare

Inițiator : S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

Proiectant: CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-

arh.Simona Munteanu

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului: Plan Urbanistic Zonal - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU 9

SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ” str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești, întocmit de CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal -„SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIINDICATORI URBANISTICI ’’ str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Pfpieăți, la solicitarea S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.


COMISIA DE UR

George BOTEZ

Cristian GANEA Adrian LUPU

Razvan URSU

Costel Horghidan

Paulica DRAGUSIN Radu SOCOLEANU

Data: 2cZ 'Zo/Ț


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești


TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

A VIZ

Nr. 011 DIN 16.05.2013

LUCRAREA :   PLAN URBANISTIC ZONAL

” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”

pentru realizarea unei baze de producție prin construirea de noi obiective

AMPLASAMENT : str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești

INIȚIATOR :      S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

ELABORATOR :   CPS-CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. PLOIEȘTI -

dr.arh. Simona Elena Munteanu

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin documentația de urbanism și în urma discuțiilor discuțiilor între inițiatorul Planului Urbanistic Zonal și proprietarii din zona de studiu s-au modificat reglementările pe o suprafață mai mare de teren : 56198 mp propunându-se următoarele:

S teren = 56198 mp, UTR E16A

Se propun :

Retragere față de ax. str. Mihai Bravu =19,00 m

Retragere față de limita CF Ploiești - Buzău 20,0 m conform aviz S.C.R.E.Î.R. CF.BUC. C. T.E.nr.R2/3/44/21.02.2013

ID-S - Zonă pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale : Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > Regim de înălțime :S+ P+1

Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperișului, in suprafața de maxim 60 % din aria construita.

 • > H cornișă : 10 m

Se exceptează de la prezentele norme suprafața reglementată prin prevederile H.C.L. nr. 381/28.10.2010

Irtlotinil: 111%. Mtlwcki < 'armâneihi ('■.■nMuntine.icu                                                                                                                                      ]

Avr. .1 .Ș      P.'.'Z RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STĂRII.IRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN

SER VICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/ DEPOZITE

ID - Zonă industrie nepoluantă și depozite :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > Regim de înălțime : S+P+1


  Se admite un nivel mansardat înscris in volumul acoperișului, in suprafața de


maxim 60 % din aria construita.

> H cornișă : 10 m

Se exceptează de la prezentele norme suprafața reglementată prin

prevederile H.C.L. nr. 539/21.12.2011

lnex - Zonă pentru extindere industrie nepoluantă :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T.: 40%

 • > C.U.T.: 1,5

 • > Se va respecta art.31 din R.G.U.Regim de înălțime : S+P+1

 • > H cornișă : 10 m

IS - Zonă pentru instituții și servicii:

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T.: 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > înălțimea maximă : se va respecta art.31 din Regulamentul general de Urbanism corelat cu reglementările conform planșei U3

Ppr - Zonă pentru plantații de protecție :

Indicatori urbanistici:

 • > P.O.T. : 40 %

 • > C.U.T. : 1,5

 • > înălțimea maximă : se va respecta art.31 din Regulamentul general de Urbanism corelat cu reglementările conform planșei U3

In urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FAVORABIL.

în perioada 01.04.2013 — 15.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare a Planului Urbanistic Zonal.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

Mihueia < 'anfieacita Civixtimitiescu                                                                                                                     2

Aviz .1 .y -2013. P.U2. " RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTÂ/ DEPOZITE

A VIZ FA VORABIL


pentruPlanului Urbanistic Zonal

” SCHIMBARE FUNCȚIUNE IN INDUSTRIE NEPOLUANTA CU SERVICII ID-S SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”

p.ARHITECT ȘEF,

ing.Rita Mareei

întocmit: irigi Mihuela < 'armencita Constantinele»


Aviz .1 .Ș y>/3. P.W.. ' RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SER VICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOL UANTĂ/ DEPOZITE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro


p. ARHITE/CT ȘEF . Rita Maree GU

ingRAPORT

privind informarea si consultarea populației pentru documentația : Plan Urbanistic Zonal: ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRh

NEPOLUANTĂ Șl SERVICII ID-S Șl STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”

Obiectiv secundar: realizarea unei baze de producție, nepoluantă

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Se dorește stabilirea impactului asupra populației privind documentația urbanistice elaborată în vederea, stabilirii indicatorilor urbanistici și schimbării de funcțiune e terenurilor din zona de studiu

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 01.04- 15.04.2013

ORGANIZATOR : S.C. S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

y

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

str. Mihai Bravu nr. 342A, 342 B, 344 A

str.Ștefan Greceanu nn11, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare si consultare a publicului pentr documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

str.Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A - panou propunere

sediul D.G.D.U. : memoriu de prezentare, planuri cu încadrarea în localitat situația existentă, propunere

IDENTIFICARE GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICARE :

proprietarii de imobile din zona studiată

ASPECTELE DISCUTATE : - 0 persoană a solicitat clarificări cu privire la motivul PUZ-ului

REZULTATELE

DESCRIERE: -

COMENTARII: -

o

CONSULTĂRII

CONCLUZII Șl

-

RECOMANDĂRI CONCLUZIA FINALĂ

Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de aviza re/a pro bare a documentației tehnice de urbanism: Plan Urbanistic Zonal : ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Șl SERVICII 1D-S Șl STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ”

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTATARE


PARTICIPANȚ1:

- Au fost notificați șapte proprietariO .

ÎNTOCMIT : ing.Mihaela Carmen cita Con


ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.  Documentele supuse consultării

 • 2.  Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DE^OLțARE

URBANISTICĂ, REALIZAREA LUC^Afi^R^ PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSĂĂ^Ă^EA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE

ARHITECTURA

RA_POH

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Planul Urbanistic Zonal

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN INDUSTRIE NEPOLUANTĂ CU SERVICII ID-S ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ’’ str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești

Ca obiectiv secundar : construirea de noi obiective fără a desfășura activități cu potențial de poluare