Hotărârea nr. 204/2013

Hotãrârea nr. 204 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Ridicare restrictie de construire, stabilire indicatori urbanistici si schimbare functiune in servicii profesionale si industrie nepoluanta/depozite, str. Strandului nr.182, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR204


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE” str. Ștrandului nr.182, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei si domnilor consilieri George Botez, Cristian Ganea, Razvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Marcel Socoleanu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L., Planul Urbanistic Zonal-” „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE”, DN1B T13, PI 86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești;

în baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privinc administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal - „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE „, DN1B T13, PI86/109-113, str. Ștrandului nr. 182 Ploiești, la solicitarea S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIHAIL CRISTIAN ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L. cu condiții respectării avizului nr. 010 din 14.05.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenurile care fac obiectul acestui PUz se afla în intravilan și sunt proprietate particulara a S.C. ARTSANI COM S.R.L., terei în suprafață de 19897 mp în baza Contractului de vânzare-cumparan nr.l062/20.03.2012 , teren în suprafață de 10016 mp proprietate a S.C. GIFAMC CONSTRUZIONI S.R.L. conform Contractului de vânzare cumpărări nr.9401/15.12.2005 si teren în suprafață de 5000 mp ( din acte ) respectiv 4955 mp ( dii măsurători ) conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.2000/11.07.200' proprietate a lui ANGHEL MIHAIL CRISTIAN si ANGHEL MIHAELA ELENA .

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios,Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

Președinte de ședință, George Pană
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE

INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ”

DN 1B TI3, PI 86/109-113, str. Ștrandului nr.182, Ploiești

O

Beneficiari : S.C ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L Proiectant: CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-

arh.Simona Munteanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000, a Legilor 350 / 2001 si 289 / 2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, s-a prezentat proiectul:

Planul Urbanistic Zonal-’’RIDIC ARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI        INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ” , DN 1B, T13, PI86/109-113, str. Ștrandului nr. O 182, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. ARTSANI COM S.R.L, ANGHEL MIHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 si în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Terenurile care fac obiectul acestei solicitări sunt situate în intravilanul municipiului Ploiești și sunt proprietate particulara ale solicitantelor, în baza Contractului de vânzare-cumparare nr. 1062/20.03.2012 pentru teren în suprafață de 19897 mp proprietate S.C. ARTSANI COM S.R.L., teren în suprafață de 10016 mp proprietate a S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L. conform Contractului de vânzare cumpărare nr.9401/15.12.2005 și teren în suprafață de 5000 mp ( din acte) respectiv 4955 mp ( din măsurători ) conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.2000/11.07.2007 proprietate a lui ANGHEL MIHAIL CRISTIAN și ANGHEL MIHAELA ELENA .

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici:


U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permjff\i$ ^n suprafață teren)

UTRE7; Ppr/ISar

-folosința actuală a terenului:arabil

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale . protecție; zonă instituții publice, servicii și funcțiuni de inte restricții de construire

-conform PUG si RLU terenul este situat în zonă cu interdicție de construire până la elaborare PUZ.

-suprafață teren solicitată pentru elaborare PUZ = 35000 mp; 34868 ( din măsurători)

-parcela construibila

Terenul se încadrează în zona valorică D, conform HCL nr. 553/2011

> P.O.T. : -; C.U.T. :-(se stabilesc prin PUZ)

-regim de înălțime stabilit prin PUZ aprobat prin HCL ;

-retragerea minimă obligatorie față de axul DN1B- 67,50 m sau stabilit prin PUZ;

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

Utilizări permise: plantații de protecție pe adâncimea de 50 m de la aliniamentul străzii; instituții publice, servicii profesionale, sociale, comerț, turism, parcări publice și aferente funcțiunilor admise - exclusiv în domeniul agrementului

Utilizări permise cu condiții : oricare din utilizările permise cu condiția existentei unui PUZ aprobat prin HCL și a avizului OCPI Ph , pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului

Utilizări interzise: orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă (150 mp ) și front la strada ( 8 m) pentru construcții înșiruite și suprafață minimă (200 mp ) și front la stradă (12 m) pentru construcții izolate / cuplate; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri pe domeniul public.

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1289/19.10.2012.

OBIECTUL acestui PUZ este ridicarea restricției de construire, stabilirea indicatorilor urbanistici și schimbarea funcțiunii în servicii profesionale și industrie nepoluantă/depozite.

în urma analizei documentației elaborate de către CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu, prin Planul Urbanistic Zonal se propun:

> ridicare restricție de construire, stabilire indicatori urbanistici si schimbare funcțiune în servicii profesionale și industrie nepoluantă/ depozite

S teren conform măsurători = 34868 mp ; UTR E 7A

Retragere față de ax. DN1B ( str. Ștrandului )= 67,50 m

• IS/In/Id - zona pentru servicii profesionale și industrie nepoluantă și depozite

Indicatori urbanistici :

 • > P.O.T : 60 %

 • > C.U.T. : 1,0

 • > Regim de înălțime = S+P+l (10,0 mia cornișă Se admite un nivel mansardat înscris în volumul suprafață de maxim 60 % din aria construită.

 • • P - Zonă pentru plantații de protecție Ppr — plantații de protecție Indicatori urbanistici :

 • > P.O.T : 10%

 • > C.U.T. : 0,2

 • > Regim de înălțime = P ( 4,0 mia cornișă )

 • • Pcv - zone verzi cu amenajări carosabile reversibile - parcări ecologice

Indicatori urbanistici :

 • > P.O.T. : 15%

 • > C.U.T : 1,0

 • > Regim de înălțime = P ( 4,0 mia cornișă)


Beneficiarul a obtinut următoarele avize si acorduri: privind utilități urbane:

o alimentarea cu energie electrică:-acord de principiu nr. 13535/12.12.2012

o alimentare cu gaze naturale :-nr.29627/10.12.2012

o telefonie :-nr.l00/05/02/02/01/03/1402/28.11.2012

o SC TRANSGAZ :-nr.5944/28.11.2012

privind:

o protecția mediului:-adresă nr. 1371/18.02.2012/07.02.2012

o sănătatea populațieinr.564/11.12.2012

altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: - nr. 386/19.04.2013.

o Serviciul Rutier  nr.2 75053/20.02.2013

A

In ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICH PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE „DN1B, T13, PI86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 035/ din 13.05.2013 al comisiei și avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 10/14.05.2013.

A

In perioada 28.03 - 11.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE, STABILIRE SCHIMBARE FUNCȚIUNE

9


RESTRICȚIE DE

URBANISTICI ȘI

PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPO

nr.


PI 86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești, întocmii® ^e.^ PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu .


/X întocmit, ing.Mihaela Carmencita ConstantinescuVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal"RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII

9                                                                   *

PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ”

DN 1B T13, PI86/109-113, str.Ștrandului nr.182, Ploiești

Ca obiectiv secundar : realizarea unui ansamblu de construcții cu activități pentru servicii profesionale si industrie nepoluantă / depozite

DN 1B T13, PI86/109-113, str.Ștrandului nr.182, Ploiești

Beneficiari: S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L. Proiectant: CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-

arh.Simona Munteanu

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului: Plan Urbanistic Zonal - ” "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ” DN1B, T13, P186/109-113, str.Ștrandului nr. 182, Ploiești, întocmit de CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 si în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 /-l 99 L-completatcu Ordinul M.L.P.A.T. -nr—1-76/-N7-2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal -"RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE *                                                                           9

ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI         INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ” DN1B, T13, P186/109-113, str.Ștrandului nr. 182, Ploiești, la solicitarea S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MJHAIL CRISTIAN, ANGHEL MIHAELA ELENA, S.C. GIFAMO. CONȘXRGZI'ONI S.R.L.


COMISIA DE URB

George BOTEZ

Cristian GANEA

Adrian LUPU

Razvan URSU

Costel Horghidan

Paulica DRAGUSIN

Radu SOCOLEANU


Data:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești


TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244/513829

A VIZ

Nr. 010 DIN 14.05.2013

LUCRAREA :   PLAN URBANISTIC ZONAL

”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ”

pentru realizarea unui ansamblu de construcții cu activități pentru servicii profesionale și industrie nepoluantă/ depozite

AMPLASAMENT : DN1B, T13, PI 86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești

INIȚIATORI :     S.C. ARTSANI COM SRL, ANGHEL MIHAIL CRISTIAN,

ANGHEL MIHAELA ELENA , S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L.

ELABORATOR :   CPS-CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. PLOIEȘTI -

dr.arh. Simona Elena Munteanu

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

Ridicarea restricției de construire, stabilirea indicatorilor urbanistici și modificarea reglementărilor existente prevăzute prin PUG Ploiești .

S teren conform măsurători = 34868 mp

Se propun : UTR E 7A

Retragere față de ax. DN1B ( str. Ștrandului )= 67,50 m

IS/In/Id - zonă pentru servicii profesionale și industrie nepoluantă/depozite

Indicatori urbanistici :

 • •  P.O.T. : 60 %

 • •  C.U.T. : 1,0

 • • Regim de înălțime = S+P+l (10,0 m la cornișă )

Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60 % din aria construită.

P - Zonă pentru plantații de protecție

Ppr - plantații de protecție

lnlocir.il: ni". Mihncio < 'armencilii ConManiinescu                                                                                                                             /

/!>;- J A ?»/.?. P.U'Z. " RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SER VICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUA NTĂ/ DEPOZITE

Indicatori urbanistici :

 • • P.O.T.:10%

 • •  C.U.T. : 0,2

 • •  Regim de înălțime = P ( 4,0 m la cornișă )


Pcv - zone verzi cu amenajări carosabile reversibile — parcări ecologice

Indicatori urbanistici :


• P.O.T.:15%

 • •  C.U.T. : 1,0

 • •  Regim de înălțime = P ( 4,0 m la cornișă )

Se va realiza un ansamblu de construcții cu activități pentru servicii profesionale și industrie nepoluantă/ depozite :

In urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VOR ABIL.

In perioada 28.03.2013 — 11.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare a Planului Urbanistic Zonal.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Planului Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ’’

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL „„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE „

p. ARHITEjCT ȘEF, ing.Rita Marcel GU


ituo‘:inil: ing. Milnicki < 'anwncito ('‘țnatunMwu                                                    -                                                               2

/hv- .1 \     i'.!..'/. RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDÎ&SSTORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN

SERVICII PROFESIONALE Șl INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro

/vSJă A

nr. înregistrare

3017^1/27.03.2013

y .....

LRAPORT

privind informarea si consultarea populației pentru documentația : Plan Urbanistic Zonal: "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRI INDICATORI URBANISTICI Șl SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE Ș INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ”

Obiectiv secundar : realizarea unui ansamblu de construcții cu activități pentri servicii profesionale și industrie nepoluantă/depozite

OBIECTIVELE CONSULTĂRII


METODOLOGIA FOLOSITĂ


Se dorește stabilirea impactului asupra populației privind documentația urbanistică elaborată în vederea ridicării restricției de construire, stabilirii indicatorilor urbanistici, schimbării de funcțiune a terenurilor din zona de studiu

PERIOADA: 28.03- 11.04.2013

ORGANIZATORI : S.C. ARTSANI COM S.R.L., ANGHEL MIMAI, ANGHEL MIHAELA,

S.C. GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L.

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

- DN 1B T13, P186/109-113, str.Ștrandului nr.182

str.Ștefan Greceanu nr.11, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro {Activitatea de informare și consultare a publicului pentru

documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

Str. DN 1BT13, P186/109-113, str.Ștrandului nr.182-panou propunere sediul D.G.D.U. : memoriu de prezentare, planuri cu încadrarea în localitate, situația existentă, propunere

IDENTIFICARE GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICAR

proprietarii de imobile din zona studiată

DESCRIEREA PROCESULUI DE


PARTICIPANȚI :CONSTATARE


Nu a fost cazul notificării unor proprietari

ASPECTELE DISCUTATE : - nu s - au solicitat clarificări.

DESCRIERE:  -

COMENTARII : -

REZULTATELE

CONSULTĂRII

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

CONCLUZIA FINALĂ

Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare/aprobare a documentației tehnice de urbanism : Plan Urbanistic Zonal : ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI Șl SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE Șl INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ”


ÎNTOCMIT : ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.  Documentele supuse consultării

 • 2.  Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen


  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            «

  COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4            Ă _

  <■/ I


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOL TA

URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRAlt PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSEi MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Planul Urbanistic Zonal

” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN SERVICII PROFESIONALE ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ/DEPOZITE ” DN 1B, TI3, PI 86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești

Ca obiectiv secundar : realizarea unui ansamblu de construcții cu activități pentru servicii profesionale și industrie nepoluantă / depozite


PREȘEDINTE,\\ Q

i                  SECRETAR,

George BOTEZ WA

\                   Cristțan GANEA

Data: 2g-C>$,