Hotărârea nr. 202/2013

Hotãrârea nr. 202 privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord S.A., pentru imobilul-teren din Şoseaua Vestului, nr. 1A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 202 privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A., pentru imobilul teren din Șoseaua Vestului, nr. IA

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A., pentru imobilul - teren din Șoseaua Vestului, nr. IA;

Potrivit prevederilor art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

în conformitate cu art. 693-702 din Noul Cod Civil;

Având in vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 21.05.2013;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - (1) Aprobă constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A. pentru terenul în suprafață de 30 mp, care face parte din suprafața de 4500 mp de teren - proprietate privată a Municipiului Ploiești - situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, concesionat către S.C. Aleea Raicu S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004.

(2) Terenul pentru care se constituie dreptul de superficie este identificat conform planului de situație ce constituie Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 2 - Dreptul de superficie conform art. 1 se constituie cu titlu gratuit, în vederea amplasării pe terenul proprietatea Municipiului Ploiești in suprafața de 30 mp., situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, identificat in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, a unei instalații de racordare la rețeaua de energie electrică a locului de consum ce aparține S.C. Aleea Raicu S.R.L.

Art, 3 - Contractul de superficie se va încheia in forma autentica, între Municipiul Ploiești in calitate de proprietar al terenului, S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A. in calitate de superficiar si S.C. Aleea Raicu S.R.L. in calitate de utilizator al instalației de racordare la rețeaua de energie electrică, pentru o perioadă egală cu durata contractului de concesiune nr.

236044/15.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Aleea Raicu S.R.L., respectiv până la data de 14.01.2053. In cazul în care durata contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Aleea Raicu S.R.L. se va prelungi, durata contractului de superficie poate fi prelungita pe aceeași perioada pentru care se va prelungi durata contractului de concesiune.

Art. 4 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie cu S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre. Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie si incheierea contractului de superficie in forma autentica, vor fi suportate de către S.C. Aleea Raicu S.R.L., fara pretenții de recuperare a acestora si fara afectarea cuantumului redeventei datorate conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Aleea Raicu S.R.L.

Art. 5 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

Președinte

GeorgeCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A., pentru imobilul - teren din Șoseaua Vestului, nr. 1A

A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

între Municipiul Ploiești și S.C. Aleea Raicu S.R.L. este încheiat contractul de concesiune nr. 236044/15.01.2004 pentru terenul aparținând domeniului privat al localității situat în Ploiești, Șos. Vestului, nr. IA, în suprafață de 4500,00 mp, în vederea construirii unui imobil (D+P+M+3E), cu următoarele . funcțiuni: Demisol-spațiu de agrement; Parter și Mezanin-spații comerciale; Nivelele 1,2,3-spații pentru birouri; Amenajare teren aferent cu parcări, spații verzi și zonă de agrement.

Construcția propusă conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2001 a fost realizată de către concesionar potrivit autorizației de construire nr. 38/03.03.2008.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 5818/29.03.2013, S.C. Aleea Raicu S.R.L. solicită încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru terenul în suprafață de 30 mp situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, care face parte din terenul în suprafață de 4500 mp concesionat către S.C. Aleea Raicu S.R.L. conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004, în vederea realizării unei instalații de racordare la rețeaua de energie electrică a locului de consum ce aparține S.C. Aleea Raicu S.R.L..

în vederea încheierii contractului de superficie (notarial) între Municipiul Ploiești și S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru terenul în suprafață de 30 mp situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, S.C. Aleea Raicu S.R.L. solicită adoptarea de către Municipiul Ploiești a unei hotărâri cu privire la acordul de încheiere a actului mai sus menționat și la desemnarea unui reprezentant în acest, sens. S.C. Aleea Raicu S.R.L. precizează faptul că, costul actelor notariale va fi suportat de către societate.

Potrivit punctului de vedere al Serviciului Juridic Contencios, exprimat prin adresa nr. 392/23.04.2013, solicitarea S.C. Aleea Raicu S.R.L. are temei legal, consiliul local fiind cel care hotărăște cu privire la aprobarea cererii, potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001.

Potrivit art. 26, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public: „în cazul în care, la cererea și cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalațiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea acestuia în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin operatorului de rețea, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalațiile în cauză și se va obliga șa transmită aceste obligații și succesorilor proprietari ai imobilelor respective”.

In ședința din data de 21.05.2013, Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a consemnat inițierea unui proiect de hotarare cu privire la superficie, in condițiile legii.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Dumitru CristiMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

9

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A., pentru imobilul - teren din Șoseaua Vestului, nr. IA

/\ __

Intre Municipiul Ploiești și S.C. Aleea Raicu S.R.L. este încheiat contractul de concesiune nr. 236044/15.01.2004 pentru terenul aparținând domeniului privat al localității situat în Ploiești, Șos. Vestului, nr. IA, în suprafață de 4500,00 mp, în vederea construirii unui imobil (D+P+M+3E), cu următoarele funcțiuni : Demisol-spațiu de agrement; Parter și Mezanin-spații comerciale; Nivelele 1,2,3-spații pentru birouri; Amenajare teren aferent cu parcări, spații verzi și zonă de agrement.

Construcția propusă conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2001 a fost realizată de către concesionar potrivit autorizației de construire nr. 38/03.03.2008.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 5818/29.03.2013, S.C. Aleea Raicu S.R.L. solicită încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru terenul în suprafață de 30 mp situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, care face parte din terenul în suprafață de 4500 mp concesionat către S.C. Aleea Raicu S.R.L. conform contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004, în vederea realizării unei instalații de racordare la rețeaua de energie electrică a locului de consum ce aparține S.C. Aleea Raicu S.R.L..

In vederea încheierii contractului de superficie (notarial) între Municipiul Ploiești și S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru terenul în suprafață de 30 mp situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, S.C. Aleea Raicu S.R.L. solicită adoptarea de către Municipiul Ploiești a unei hotărâri cu privire la acordul de încheiere a actului mai sus menționat și la desemnarea unui reprezentant în acest sens.

S.C. Aleea Raicu S.R.L. solicită urgentarea efectuării acestui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., cu acordul S.C. Aleea Raicu S.R.L., precizând faptul că, costul actelor notariale va fi suportat de către societate.

Totodată S.C. Aleea Raicu S.R.L. a menționat faptul ca a efectuat intabularea terenului concesionat situat în Șoseaua Vestului, nr. IA, în suprafață de 4500 mp, anexând în acest sens încheierile de intabulare nr. 13858/01.03.2013 și nr. 18408/19.03.2013.

Prin adresa nr. 313/11.04.2013 a Direcției de Gestiune Patrimoniu s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios punctul de vedere cu privire la solicitarea nr. 5818/29.03.2013 a S.C. Aleea Raicu S.R.L.

Prin adresa nr. 392/23.04.2013 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

Dreptul de superficie este o instituție reglementată expr,es> îh\T?oul Cod Civil, respectiv în art. 693-702 și definită ca fiind dreptul de a aveș? sau de . ă edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul aceltețerenî asupra |căruia superficiarul dobândește un drept de folosință (art. 693).                 '.JO.

Caracteristicile dreptului de superficie: drept real princifial^^ poj^constitui numai asupra bunurilor imobile), drept derivat (este rezultatul dezmembrării'dreptului de proprietate asupra terenului), drept temporar (durata maximă a termenului de superficie este de 99 de ani, cu posibilitatea reînnoirii la expirarea termenului, conform art. 694 Noul Cod Civil).

Dobândirea dreptului de superficie, potrivit reglementării din Noul Cod Civil, se poate face prin convenție, fiind aplicabile dispozițiile privind cartea funciară.

Dreptul de superficie se exercită în limitele și în condițiile actului constitutiv. în lipsa unei stipulații contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitată de suprafața de teren pe care urmează să se construiască și de cea necesară exploatării construcției sau, după caz, suprafața de teren aferentă și de cea necesară exploatării construcției edificate. Prevederi speciale privesc interdicția modificării construcției de către titularul dreptului de superficie, acesta având obligația, în cazul reconstruirii să respecte forma inițială. în cazul nerespectării acestor dispoziții, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de trei ani, încetarea superfîciei sau repunerea în situația anterioară.

în cazul în care superfîcia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părțile, nu au prevăzut alte modalități de plată a prestației de către superfîciar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției în cazul în care acesta există, de zona în care se află terenul, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. în caz de neînțelegere între părți, suma datorată proprietarului terenului va fi stabilită pe cale judecătorească.

Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară pentru una din următoarele cauze:

  • - la expirarea termenului;

  • - prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietate uneia și aceleiași persoane;

  • - prin pieirea construcției, dacă există o stipulație expresă în acest sens;

  • - în alte moduri prevăzute de lege.

în lipsa unei stipulații contrare, proprietarul terenului devine proprietarul construcției edificate de superfîciar, prin accesiune, cu obligația de a plăti construcția la valoarea de circulație de la data expirării termenului. Există și posibilitatea, în cazul în care construcția are o valoare mult mai mare decât terenul, ca proprietarul terenului să-1 oblige pe superfîciar să cumpere terenul la valoarea de piață.

Având în vedere cele prezentate, Serviciul Juridic Contencios, Contracte comunică faptul că solicitarea S.C. Aleea Raicu S.R.L. are temei legal, consiliul local fiind cel care hotărăște cu privire la aprobarea cererii, potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001.

Potrivit art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de-irțțeres public, locul și, după caz, numărul punctelor de delimitare se stabilesc decomdn-acord de către operatorul de rețea și utilizator, cu respectarea prevederilor legald'în vigoare. '<\

Punctul de delimitare va fi stabilit astfel încât rețelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deținute, de regulă, de către operatorul\de rețea; ca excepție, cazurile particulare se rezolvă prin reglementare a autorității competente pentru Racordare prin linie directă.

In cazul în care, la cererea și cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalațiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea acestuia în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin operatorului de rețea, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalațiile în cauză și se va obliga să transmită aceste obligații și succesorilor proprietari ai imobilelor respective.

Potrivit punctului de vedere al S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., având în vedere faptul că instalația de racordare a locului de consum, ce aparține utilizatorului S.C. Aleea Raicu S.R.L. Ploiești, se va amplasa pe un teren aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, iar instalația de racordare va intra în patrimoniul S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., este necesară încheierea unui contract de superficie între unitatea administrativ teritorială, în calitate de proprietar și operatorul de rețea, în calitate de superficiar, fără a fi obligatorie dezmembrarea suprafeței de teren ce va fi ocupată de capacitatea energetică, din întreaga suprafață asupra căreia se constituie dreptul de superficie.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

X,   13 MM 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMO COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., pentru imobilul -teren din Șoseaua Vestului, nr. IA

a emis:

SECRE

Cristian/EAR, Sanea

7

/

7


Data: