Hotărârea nr. 201/2013

Hotãrârea nr. 201 privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 201

privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind numirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. având ca obiect concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafeței de 10000 m.p. teren, situate in str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 - zona Parcul Tineretului;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 26.03.2013 si 21.05.2013;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 54, alin.(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. având ca obiect concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafeței de 10000 m.p. teren, situate în str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 - zona Parcul Tineretului, având următoarea componență:

Sîrbu Gheorghe

Botez George Sorin

Pană George

Ganea Cristian

Minea Constantin

Secretariatul tehnic al comisiei va fi numit prin dispoziție a primarului.

Art. 2 - Stabilește funcționarea comisiei constituită potrivit prezentei hotărâri pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care este necesar.

Art. 3 - Stabilește următoarele obiective pentru comisia constituită potrivit prezentei hotărâri:

  • - analizarea situației contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.;

  • - identificarea soluțiilor pentru rezolvarea situației contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.;

  • - renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L..

Art. 4 - Comisia astfel constituită va prezenta consiliului local un raport privind analiza obiectivelor stabilite precum și soluțiile identificate.

Art. 5 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi 30 mai 2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de spec renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2 Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003, ca urmare a procesului verbal de adjudecare a licitației din data de 25.09.2003. Obiectul contractului îl constituie concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit și a suprafeței de 10000 mp teren, situate în str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 - zona Parcul Tineretului.

Potrivit ofertei si Caietului de sarcini, realizarea investițiilor aferente obiectivului concesionat a fost etapizată astfel:

  • a) Etapa I - pana la 31.03.2003: (refacerea suprafeței de beton, înlocuirea mantinelei, înlocuirea rețelei de țevi a patinoarului, asigurarea sistemului de răcire și producere a gheții printr-o instalație proprie de frig, împrejmuirea patinoarului cu panouri din plasă de sârmă, înlocuirea totală a instalației de iluminat nocturn, asigurarea unei sonorizări foarte bune, recondiționarea gradenelor și a clădirii anexă, amenajarea sălilor de închiriat patine și a unităților de alimentație publică);

  • b) Etapa a Il-a - 2004 - 2005: acoperirea patinoarului și a tribunei, modernizarea încăperilor anexă situate sub tribună;

  • c) Etapa a IlI-a - 2004 - 2006: amenajarea spațiului adiacent patinoarului prin construcția unui minihotel și a unui bazin de înot.

Având în vedere faptul că S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. nu a realizat lucrările de investiții aferente etapelor II și III, s-a procedat la acționarea societății în instanța de judecată în vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 și preluării de către Municipiul Ploiești a bunurilor concesionate.

Prin Sentința nr. 65/09.02.2010 a Tribunalului Prahova, Secția Comercială și de Contencios Administrativ II, Tribunalul Prahova a respins acțiunea principală formulată de reclamantul Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local Ploiești împotriva pârâtei S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. în contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul, ca neîntemeiata. De asemenea, Tribunalul Prahova a respins și cererea reconvențională formulată de pârata S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L., ca neîntemeiată.

Prin Decizia nr. 1276/09.09.2010, Curtea de Apel Ploiești, Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursurile formulate de reclamantul Municipiul Ploiești prin Consiliul Local Ploiești și de paratul S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. împotriva sentinței nr. 65/09.02.2010 pronunțată de Tribunalul Prahova și în contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul, ca nefondate.

Potrivit punctului de vedere al Serviciului Juridic - Contencios, Contracte, exprimat prin adresa nr. 749/13.06.2012, având în vedere faptul că contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003 a fost menținut prin hotărârile judecătorești

menționate anterior, acest contract produce efecte juridice în continuare^prin urmare se impune renegocierea clauzelor contractuale (cu privire la termenele devalizare \a investițiilor etc.) și încheierea, prin acordul părților, a unui act adițional,1   /

Potrivit punctului de vedere al Direcției Generale de Dezvoltare rU^b^^^kpr^m^ prin adresa nr. 301115/14.03.2013 lucrările propuse în etapa a Il-a (acop^it^^atjh&r^și tribună, modernizarea instalațiilor de iluminat nocturn, refacerea fațadelor șf'mt'egrffea în peisajul urban existent) se pot executa, având în vedere că acestea se încadrează în utilizările permise ale PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 340/29.09.2010 și al Regulamentului Local aferent, respectiv zona de parcuri și scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenade, inclusiv dotări aferente.

In ceea ce privește obiectivele de construire propuse în etapa a IlI-a (construire minihotel și bazin de înot), acestea nu se pot realiza, neîncadrându-se la utilizările permise în zona funcțională.

Situația contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost analizată de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, în ședința din data de 26.03.2013. Comisia a hotărât inițierea unui proiect de hotărâre care să fie supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea unei comisii de renegociere a clauzelor contractuale ale contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003.

Potrivit art. 54, alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.”

Având în vedere cele prezentate propunem constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. având ca obiect concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafeței de 10000 m.p. teren, situate in str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 - zona Parcul Tineretului.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.

între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003, ca urmare a procesului verbal de adjudecare a licitației din data de 25.09.2003. Obiectul contractului îl constituie concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit și a suprafeței de 10000 mp teren, situate în str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 - zona Parcul Tineretului.

Potrivit ofertei si Caietului de sarcini, realizarea investițiilor aferente obiectivului concesionat a fost etapizată astfel:

  • d) Etapa I - pana la 31.03.2003: (refacerea suprafeței de beton, înlocuirea mantinelei, înlocuirea rețelei de țevi a patinoarului, asigurarea sistemului de răcire și producere a gheții printr-o instalație proprie de frig, împrejmuirea patinoarului cu panouri din plasă de sârmă, înlocuirea totală a instalației de iluminat nocturn, asigurarea unei sonorizări foarte bune, recondiționarea gradenelor și a clădirii anexă, amenajarea sălilor de închiriat patine și a unităților de alimentație publică);

  • e) Etapa a Il-a - 2004 - 2005: acoperirea patinoarului și a tribunei, modernizarea încăperilor anexă situate sub tribună;

  • f) Etapa a IlI-a - 2004 - 2006: amenajarea spațiului adiacent patinoarului prin construcția unui minihotel și a unui bazin de înot.

Având în vedere faptul că urmare verificărilor efectuate s-a constatat că S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. nu a realizat lucrările de investiții aferente etapelor II și III, prin adresa nr. 5752/19.03.2009, societatea a fost notificată cu privire la rezilierea contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 și invitată să predea imobilul care a constituit obiectul contractului.

S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. nu s-a conformat notificării, prin urmare s-a procedat la acționarea societății în instanța de judecată în vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 și preluării de către Municipiul Ploiești a bunurilor concesionate.


Prin Sentința nr. 65/09.02.2010 a Tribunalului Prahova, Secția Contencios Administrativ II, Tribunalul Prahova a respins acțiunea pjjfqapJjSaț de reclamantul Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local Ploiești îmjffe^v Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. în contradictoriu cu intervenientul Club ca neîntemeiata. De asemenea, Tribunalul Prahova a respins și cererii? formulată de parata S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L., ca neîntemeiată.

Prin Decizia nr: 1276/09.09.2010, Curtea de Apel Ploiești, Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursurile formulate de reclamantul Municipiul Ploiești prin Consiliul Local Ploiești și de paratul S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. împotriva sentinței nr. 65/09.02.2010 pronunțată de Tribunalul Prahova și în contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul, ca nefondate.

Având în vedere Sentința Tribunalului Prahova nr. 65/09.02.2010 și Decizia Curții de Apel Ploiești nr. 1276/09.09.2010, faptul ca investițiile prevăzute în etapa a Il-a și a IlI-a din caietul de sarcini, respectiv lucrările de acoperire a patinoarului și a tribunei, modernizarea încăperilor anexe situate sub tribune, precum și amenajarea spațiului adiacent patinoarului prin construirea minihotelului și a bazinului de înot nu au fost realizate, documentația dosarului, precum și motivele reținute de către instanțele de judecată, s-a solicitat Serviciului Juridic - Contencios, Contracte să ne comunice din punct de vedere juridic procedura ce trebuie aplicată și ce măsuri se impun a fi luate în acest caz.

Prin adresa nr. 749/13.06.2012, Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat următoarele: „Acest contract a fost menținut prin hotărârile judecătorești menționate anterior, astfel încât acest contract produce1 efecte juridice în continuare. Apreciem că se impune renegocierea clauzelor contractuale (cu privire la termenele de realizare a investițiilor etc.) și încheierea, prin acordul părților, a unui act adițional în acest sens”.

Situația S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost analizată de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, în ședința din data de 29.01.2013, la care au participat și un reprezentant din partea Direcției Generală de Dezvoltare Urbană (d-na Rita Neagu) și reprezentanți din partea Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte (d-nul Cătălin Dobrescu și d-na Mihaela Zaharia). în procesul verbal al ședinței s-a consemnat (conform discuțiilor cu personalul de specialitate) să se solicite pentru etapele II și III prevăzute în contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003 certificat de urbanism sau punctul de vedere al Direcției Generală Dezvoltare Urbană cu privire la posibilitatea realizării la acest moment a lucrărilor prevăzute la etapele respective, având în vedere prevederile legale în vigoare.

Prin adresa nr. 301115/14.03.2013 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană comunică faptul că amplasamentele pe care se dorește construirea se află în Parcul Tineretului Ploiești iar din punct de vedere urbanistic ele intră sub incidența PUZ „Consolidare, mansardare și extindere sala sporturilor Olimpia și amenajare pistă de alergări amatori în Parcul Tineretului Ploiești” aprobat prin HCL nr. 340/29.09.2010.

In ceea ce privește obiectivele de construire, lucrările propuse în etapa a Il-a, respectiv acoperire patinoar și tribună, modernizarea instalațiilor de iluminat nocturn, refacerea fațadelor și integrarea în peisajul urban existent, punctul de vedere al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană este acela că ele se pot executa, având în vedere că

acestea se încadrează în utilizările permise ale PUZ-ului mai sus rnenționat și âf Regulamentului Local aferent, respectiv zona de parcuri și scuaruri, amenajări/pentru sport, recreere, odihnă, promenade, inclusiv dotări aferente.            F               /

Pentru obiectivele din etapa a IlI-a, construire minihotel și bazin db înot, acestea nii se pot realiza, neîncadrându-se la utilizările permise în zona funcțională.

Punctul de vedere al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, exprimat prin adresa nr. 301115/14.03.2013 a fost supus analizei Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care în ședința din data de 26.03.2013 a hotărât inițierea unui proiect de hotărâre care să fie supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea unei comisii de renegociere a clauzelor contractuale ale contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

27MÂY2013


Florin Pitrache

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


întocmit:

Oana Bolecanu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.

a emis:
Data:           '2o/%