Hotărârea nr. 200/2013

Hotãrârea nr. 200 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Ploiesti strada Baraolt nr. 5A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 200 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești strada Baraolt nr. 5A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Vîscan Robert Ionut, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Baraolt nr. 5A;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 23.04.2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Baraolt nr. 5A conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 potrivit anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art, 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va

i                        i ■                                         9                                                                 9                                               7                                                                                                      7

aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 5723

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat astazi


In baza Hotărârii nr.________/____________a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 incheiat pentru folosința spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Baraolt nr.5A, după cum urmeaza:

 • 1) Cap.l. Părțile contractante se modifica si va avea următorul conținut:

” 1. Părțile Contractante

 • 1.1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de concedent, pe de o parte

si

 • 1.2. CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IFRIM CRISTINA MADALINA, înregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numărul de înregistrare 5252 din data de 02.12,2010, prin Medicul titular Ifrim Cristina Madalina domiciliata in Ploiești, Șoseaua Vestului nr.20, bl. 101, sc.B, ET.3, ap.50, posesoare a C.I, seria PH nr.912278 eliberata de SPCLEP Ploiești, la data de 15.04.2010, cod numeric personal 2770329293151, in calitate de concesionar, pe de alta parte.”

 • 2) Art.2.1 se modifica si va avea următorul conținut:

“2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spațiului in care funcționează Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina -specialitatea medicina de familie - situat in Ploiești, strada Baraolt nr.5A, in suprafața totala de 50,01 mp., conform schiței spațiului care constituie anexa nr.l la contractul de concesiune.

 • 3) Art.3.1. se modifica in sensul prelungirii duratei concesiunii si va avea următorul conținut:

”3.1. Durata concesiunii este pana la data de 30 iunie 2013."

 • 4) Art. 4.1. se modifica si va avea următorul conținut:

“4.1. Redeventa este de 4,72 lei/mp/an (leuro/mp/an X 3,4047 lei /euro X 106,57% indicele de inflație 2007 raportat la dec. 2006 X 106,30% indicele de inflație dec.2008 fata de dec.2007 X 104,745 % indicele de inflație dec 2009 fata de dec.2008 X 107,96 % indicele de inflație dec.2010 fata de dec.2009 X 103,14% indicele de inflație dec,2011 fata de dec.2010 X 104,95% indicele de inflație dec.2012 fata de dec.2011) reprezentatnd 236,10 lei/an.”

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploies^m?7^e^^ tariful prevăzut in contractul de concesiune pentru spațiul cu destirtâtia'a^^binef^ medical individual se va actualiza anual cu indicele de inflație.                   L1

Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionMfeiMWtr^ notificare, fara a se mai încheia act adițional.                                     w

................______________________________________________________________________

 • 5) Art.6.1 Obligațiile concesionarului - se completează cu noi alineate care vor avea următorul conținut:

“6.1.16 Urmare Încheierii Procesului verbal de control Înregistrat la Primăria Municipiului Ploiești nr. 23167/22.10.2009 incheiat cu prilejul controlului efectuat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Județului Prahova privind apararea impotriva incendiilor, care va avea următorul conținut:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • -  sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico - chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • -  sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de>

aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instmcjiumlor fiuSu^ate; de proiectant;                                                p;         > i

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor cn^nate^^utgjy mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipa^eMel^Sc^ protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unităfii*iale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

- sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

- sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva


incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

- sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.”

“6.1.17. Concesionarul are obligația sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după caz, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, Înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa, inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si a ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea imprejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;


 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucraril^^fer?nfe^ zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor|h;Ș.luzj|^^ jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea rezidurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si înlocuirea cazanului de baie, de rufe, de bucătărie si a burlanelor respective, înlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si înlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; înlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;


Alte obligații in sarcina concesionarului:

 • -  repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale, frig^r^ce^ ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materîăj^

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor^^ curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri a acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire, concesionarul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate în spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea concedentului.”

“6.1.18. Concesionarul are obligația sa declare prezentul contract de concesiune, cu toate modificările si completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, in vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite in condiții similare impozitului) pe teren si celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, in cazul in care legislația o impune”.

Prevederile prezentului act adițional intra in vigoare începând cu data 05.04.2013.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,                              Concesionar,

Municipiul Ploiești                    Cabinet Medical Individual

PRIMAR,

Iulian Badescu                        Dr. Ifrim Cristina Madalina

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv, Florin Petrache

Serviciul Valorificare Patrimoniu Contracte, Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat,

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit: Rozalia Toader


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIla proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional                   ;

concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale.

Contractul de concesiune nr.494270/23.05.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina a expirat la data de 04.04.2013.

Prin cererea nr.5723/28.03.2013 Dr. Ifrim Cristina Madalina a solicitat prelungirea contractului de concesiune nr.494270/23.05.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina al cărui obiect îl constituie exploatarea spațiului medical din imobilul situat in Ploiești, strada Baraolt nr.5A.

Solicitarea a fost analizata si aprobata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 23.04.2013, fiind avizata favorabil.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina.

Consilieri: Popa Constantin

Dumitru Cristiamg^ Viscan Robert Ionut Popa Gheorghe Minea Constantin G

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești strada Baraolt nr. 5 A

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infiintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale.

In baza Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Ploiești nr. 167/28.10.2004, a fost incheiat contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Amariei Ioana.

Conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local al muncipiului Ploiești nr. 167/28.10.2004 s-a aprobat concesionarea pe o perioada de 32 de ani cu drept de prelungire conform legii a spatiilor in care funcționează cabinete medicale infiintate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998. In situația in care concesionarul indeplineste condițiile in vederea pensionarii pentru limita de varsta la un termen care se inscrie in cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va incheia pe o perioada care sa nu depaseasca data limita de pensionare.

Urmare acestei hotarari, contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 a fost incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Amariei Ioana pe o perioada de 8 ani si 3 luni, incepand de la data de 01.01.2005 pana la data de 04.04.2013 (data limita de pensionare).


Datorita stării de sanatate, Dr. Amariei Ioana a fost nevoita^^?ncefl^e\ activitatea ca medic de familie si sa iasa la pensie, incheind un contrat^ de^șTune^ cu Dr. Ifrim Cristina Madalina, care a devenit ulterior concesio medical situat in Ploiești, str. Baraolt nr. 5A (conform act\ț 3/16766/05.11.2010 la contractul de concesiune nr. 494270/23.05.200

Astfel, contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 inc

Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina a expirat la data de 04.04.2013.

Prin cererea nr. 5723/28.03.2013 inregistrata la Municipiul Ploiești, Dr. Ifrim Cristina Madalina a solicitat prelungirea contractului de concesiune nr.494270/23.05.2005.

Solicitarea a fost analizata si aprobata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 23.04.2013.

Comisia a emis aviz favorabil pentru prelungirea duratei concesiunii pana la data de 27 octombrie 2036 (ținând cont de perioada de 32 de ani prevăzută in Hotararea Consiliului Local nr. 167/28.10.2004).

In cazul adoptării prezentei hotarari se impune incheierea unui act adițional prin care sa se prelungească durata si sa se modifice corespunzător prevederile contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 incheiat pentru exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, strada Baraolt nr. 5A.

DIRECTOR ^EXECUTIV,SEF SERVICIU, Viorica Patrascu


AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Cradiîmoiu

2 7 MAY 2013   ^7


întocmit:

Toader Rozalia