Hotărârea nr. 20/2013

Hotãrârea nr. 20 privind repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 20


privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirieriiConsiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Iulian Badescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ursu Razvan Ion, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

Conform art. 8 alin(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14 alin (1), (2),(7) si art. 15 alin. (5), (6), (7) , (8) si (9) din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin. (6) lit ”a”, pct. 5 și 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă repartizarea către domnul Cozma Ioan Andrei a apartamentului 14 din blocul 86, str. Domnișori nr. 95 format din 3 camere in suprafața de 41,50 mp si dependințe în suprafață de 25,00 mp..

Art.2. Aproba repartizarea către domnul Iacob George a apartamentului 4 din blocul 86, str. Domnișori nr. 95, format din 3 camere in suprafața de 41.20 mp si dependințe in suprafața de 27.95 mp.

Art.3. Aproba repartizarea către domnișoara Blagoi Eugenia Cristina a apartamentului 1 din blocul T7 Al. Amauti nr. 2 format din una camera in suprafața de 18.06 mp si dependințe in suprafața de 25.67 mp.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinată închirierii

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art.8 alin.(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate închirierii, fac parte din proprietatea privată a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale.

Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate inchirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe baza unor criterii - cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.

în baza prevederilor art.15 din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate inchirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea

acestora se fac anual, pana la sfârșitul lunii februarie a luandu-se in considerare cererile depuse pana la sfârșitul anului precedent.           \

’                        //o                       \ T"“ V

i ,.H ' f -                              j ’l

Prin Hotararea Consiliului Local al   municipiului A L -Ploiești L:;y

nr.l 14/28.02.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului^^/ Ploiești nr. 180/27.04.2012, au fost aprobate listele de priorități în solutibri^^^^ cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii.

In baza Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012 si 384/31.10.2012 au fost repartizate persoanelor indreptatite cele 140 unitati locative situate in str. Libertății nr.l impreuna cu alte 3 unitati locative devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera pana la poziția 69, iar la structura 2-3 camere pana la poziția 87 din listele de priorități sus menționate.

In evidentele municipiului Ploiești figurează trei spatii devenite libere după predarea acestora de către foștii chiriași, după cum urmeaza:

  • 1. in str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap. 14 - format din 3 camere in suprafața de 41,50 mp si dependințe in suprafața de 25,00;

  • 2.  in str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap.4 - format din 3 camere in suprafața de 41,20 mp si dependințe in suprafața de 27,95;

  • 3. in Aleea Amauti nr.2, bl. T7, ap.l - format din una camera in suprafața de 18,06 mp si dependințe in suprafața de 25,67 mp.

în baza prevederilor art.15 alin. (9) din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, locuințele râmase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanților care îndeplinesc criteriile de acces. Repartizarea acestor locuințe se face în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități.

Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.

Menționam ca, persoanele situate la poziția 26 (numerele curente 86,87, 88 si 89), structura 2-3 camere, aveau același punctaj, respectiv 55 de puncte.

Conform Notei Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - Anexa nr. 11 la Hotărârea de Guvern nr.962/2001 ( care prevede ca : „ în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi


departajați în funcție de situația locativă constatată la data ef$t^pfa^ repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanț&^fcăr^^ffjl \ situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă”), inoȘata/de ) 23.10.2012 Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind reparn&^^^e'^y Jjj locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit că persoana beneficia de repartizarea unei locuințe va fi domnul Sfetcu Andrei MugîfeM^' situat la număr curent 87, persoana care a si fost inclusa in lista de repartizare anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 384/31.10.2012.

Ca atare, de la poziția 26 au ramas trei persoane carora nu li s-a repartizat o locuința prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 384/31.10.2012, acestea fiind inscrise in listele de prioritari la structura 2-3 camere la poziția nr. 26 (numerele curente 86, 88 si 89), acumulând fiecare cate 55 puncte, astfel ca, potrivit Notei Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, in ședința din data de 14.01.2013 a hotarat repartizarea locuinței situata in Ploiești str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap.14, domnului Cozma Ioan Andrei aflat la număr curent 89.

Având în vedere că in listele de prioritari, la structura 1 camera, persoanele care ar fi putut sa beneficieze de repartizarea unei locuințe, aveau același punctaj : 43 puncte la structura 1 camera, punctaj acumulat de 5 persoane, situate la poziția 23 (numerele curente : 65, 66, 67, 68, si 69), conform Notei Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - Anexa nr. 11 la Hotărârea de Guvern nr.962/2001, in data de 11.09.2012 Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit că persoanele care vor beneficia de repartizarea unei locuințe sunt: Bănică Dana Roxana situata la poziția 68 si Sima Mariana situata la poziția 69 - structura 1 camera, persoane carora ulterior li s-a perfectat contracte de închiriere pentru locuințele repartizate. Astfel, la poziția 23, cu un punctaj egal de 43 de puncte, următoarele persoane indreptatite sa beneficieze de repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinata închirierii, sunt persoanele aflate la numerele curente 65, 66 si 67.

In ședința din data de 24.01.2013, Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, conform Notei Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - Anexa nr. 11 la Hotărârea de Guvern nr.962/2001 si a faptului ca la structura 2-3 camere, ocupantii pozițiilor 86 si 88 au același punctaj, dar locuința devenita libera este cu 3 camere, iar ocupantul poziției 88 nu are copii, a stabilit că persoanele care vor beneficia de repartizarea unei

locuințe sunt: Blagoi Eugenia Cristina situata la poz. 67 - structura 1 camera ,s Iacob George situat la poz.86 - structura 2-3 camere.

lloci \U.r\ A-

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TabîrcAVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ JURIDIC ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTENicoleta Craciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinată închirierii

Asigurarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, reprezintă un obiectiv de maximă importanță al administrației ploieștene.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.406/29.11.2010 prin care a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

în baza acestei hotărâri, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a procedat la analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și la întocmirea listelor de priorități în soluționarea cererilor, liste ce au fost aprobate prin Hotărârile nr. 114/28.02.2012 si nr. 180/27.04.2012 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012 si 384/31.10.2012 au fost repartizate persoanelor indreptatite cele 140 unitati locative situate in str. Libertății nr.l si alte 3 unitati locative devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera pana la poziția 69, iar la strunctura 2-3 camere pana la poziția 87 din listele de prioritari sus menționate.

In evidentele municipiului Ploiești figurează trei spatii devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, după cum urmeaza:

  • 1. in str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap. 14 - format din 3 camere in suprafața de 41,50 mp si dependințe in suprafața de 25,00;

  • 2.  in str. Domnișori nr. 95, bl. 86, ap.4 - format din 3 camere in suprafața de 41,20 mp si dependințe in suprafața de 27,95;

  • 3. in Aleea Amauti nr.2, bl. T7, ap.l - format din una camera in suprafața de 18,06 mp si dependințe in suprafața de 25,67 mp.

Conform prevederilor art.15 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, la data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, iar repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită.

In acest sens, Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit in ședințele din 14.01.2013 si 24.01.2013 repartizarea acestor unitati locative către persoanele indreptățite conform prevederilor legale in vigoare.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinată închirierii, menționată mai sus.


CONSILIERI:


- Dumitru Cri&ti

-Popa Constantin -Popa Gheorghe ^7/ -Bolocan Iulian


65

IONESCU ROBERT EDUARD

16.03.1976

248565

2004.02.10

7

10

10

3

2

21

8

61

66

MANEA CRISTINA

16.05.1980

293250

2004.06.18

7

10

10

3

21

10

61

67

’ONITA 1LIE CRISTIAN

11.02.1982

371830

2005.02.11

7

10

10

2

17

15

61

68

MUNTEANU MARIANA

05.03.1979

266088

2004.03.26

7

10

10

2

21

10

60

69

VRABIOIU ROXANA

06.10.1977

319548

2004.10.01

7

7

10

21

15

60

70

BICU MIHAELA FLORINA

19.02.1980

362163

2005.01.25

7

10

10

3

17

13

60

71

ION-ILIESCU MIHA1TA

08.07.1981

498730

2005.06.06

7

10

10

3

17

13

60

72

NUTA ELENA

08.01.1977

12052

2006.09.27

10

10

10

2

13

15

60

73

SARBU CRISTINA

22.07.1982

15625

2006.12.14

10

10

10

2

13

15

60

74

22

TOMA MIHAI MADALIN

15.10.1980

511905

2005.07.20

7

10

10

2

17

13

59

75

MANOLACHE ROXANA EMILIA

22.07.1978

533020

2005.10.17

7

10

10

2

17

13

59

76

21

MANOLACHE MARIA DANIELA

31.01.1978

256145

2004.03.02

7

5

8

2

21

15

58

77

23

TARTACUTA COSTEL

22.11.1980

469415

2005.03.11

7

9

10

2

17

13

58

78

OLTEANU ȘTEFAN

29.08.1977

15891

2007.09.12

10

10

10

2

2

9

15

58

79

TURLOIU RALUCA VERONICA

13.11.1981

17884

2007.10.17

10

10

10

2

2

9

15

58

80

BĂNICĂ ANA MARIA

09.07.1983

5125

2008.03.18

10

10

10

2

2

9

15

58

81

NISTOR ANDREEA EUGENIA

07.05.1980

21434

2008.10.27

10

10

10

2

2

9

15

58

82

24

POPESCU LOREDANA GEORGIANA

24.07.1982

2418

2006.02.14

7

10

10

2

13

15

57

83

25

ILINCA FLORIAN COSMIN

09.06.1977

485695

2005.04.22

7

9

10

3

17

10

56

84

MORARU ADRIAN LIVIU

08.07.1980

15896

2006.12.20

7

10

10

3

13

13

56

85

DINCA FLORIN ADRIAN

06.05.1985

9943

2007.05.28

10

10

10

2

9

15

56

0

) 26

IACOB GEORGE

17.03.1980

10591

2006.08.18

7

10

10

2

13

13

55

87

SFETCU ANDREI MUGUREL

15.01.1980

13387

2006.10.30

7

10

10

2

13

13

55

88

MINA GEORGIAN

10.08.1982

14217

2006.11.16

7

10

10

13

15

55

89

COZMA IOAN ANDREI

30.11.1982

14879

2006.11.29

7

10

10

2

13

13

90

27

PARASCH1V GEORGIANA

03.01.1978

1440

2006.01.30

10

10

10

3

13

8

7

'■<#54.

91

BUCUR ELENA

07.07.1980

1467

2007.01.22

10

10

10

9

15

5464

ILIE GEORGIANA

10.10.1984

2002

2011.01.28

10

10

8

1

15

44

65

23

BUGOI MIRELA LARISA

13.01.1984

3986

2009.02.24

7

9

8

6

13

43

66

IVANOVICI ELENA CRISTINA

29.01.1983

15226

2009.07.16

7

7

8

6

15

43

67

BLAGOI EUGENIA CRISTINA

30.08.1980

6602

2010.04.13

7

10

8

3

15

43

68

BĂNICĂ DANA ROXANA

04.12.1977

20618

2010.11.18

7

10

8

3

15

43

69

SIMA MARIANA.

26.08.1979

21059

2010.11.25

7

10

8

3

15

43

70

24

BUCUR MARIN DANIEL OV1DIU

25.12.1984

16807

2007.10.01

7

10

8

9

8

42

71

ARSENE CRISTINA RODICA

19.06.1986

1663

2010.01.28

7

9

8

3

15

42

72

D1TU ALEXANDRU GEORGIAN

12.08.1985

1710

2010.01.28

7

9

8

3

15

42

73

MIHAILA GABRIELA ANDREEA

08.11.1986

15274

2010.09.02

7

9

8

3

15

42

74

BALANUCA MIHAELA CRISTINA

22.02.1977

17061

2010.09.30

7

9

8

3

15

42

75

HAGIESCU TATIANA

19.12.1984

17996

2010.10.13

7

9

8

3

15

42

76

HAISAN SEBASTIAN

04.04.1982

23486

2010.12.29

7

9

8

3

15

42

77

25

RADULESCU ELENA BIANCA

25.04.1988

13441

2009.06.19

7

5

8

6

15

41

78

SERBAN IONELA ANDREEA

16.12.1985

1029

2011.01.13

7

10

8

1

15

41

79

FLORESCU IONUT

12.10.1981

1233

2011.01.18

7

10

8

1

15

41

80

COLAN ELENA LAURA

28.11.1983

2108

2011.01.31

7

10

8

1

15

41

81

SPANU ADRIANA-MIHAELA

12.10.1987

3223

2011.02.17

7

10

8

1

15

41

82

ENUTA COSMIN ALEXANDRU

06.10.1982

6168

2011.04.07

7

10

8

1

15

41

83

ȘTEFAN STELIAN

23.02.1983

17036

2011.09.15

7

10

8

1

15

41

84

ZOTA LAVINIA

20.08.1980

20742

2011.11.11

7

10

8

1

15

41

85

LEMNARU ELENA ALINA

17.11.1982

23217

2011.12.15

7

10

8

1

15

41

86

ALEXA ADINA EMILIA

28.07.1986

23427

2011.12.20

7

10

8

1

15

41

87

STOICA MIHAELA CRISTINA

19.10.1980

23687

2011.12.22

7

10

8

1

15

41

88

26

BRATU MARIAN GINEL

31.12.1981

5821

2010.03.30

7

7

8

3

15

40

89

ISPAS TIBERIU PETRE

29.01.1986

9121

2010.05.20

7

7

8

3

15

40

90

NATAGUI CONSTANTIN MARIUS

01.08.1981

22053

2010.12.09

7

7

8

3

15

40

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PI.OIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat iți discuții proiectul de hotarare privind .

/ ,■ / ■

si a constatat:

PREȘEDINTE,

SECRETAR,


Data: