Hotărârea nr. 2/2013

Hotãrârea nr. 2 privind încetarea mandatului domnului consilier Ionitã Dan Aurel si validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 2 privind încetarea mandatului domnului consilier Ioniță Dan Aurel și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Referatul Primarului și al Secretarului Municipiului Ploiești;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului IONIȚĂ DAN AUREL, ca urmare a demisiei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 22664 din data de 27 decembrie 2012;

Având în vedere adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu nr. 503/08.01.2013, prin care s-a confirmat următorul supleant;

Văzând Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului membru supleant ales pe lista de candidați ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, și în consecință se propune validarea mandatului acestuia;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. 2, lit. „a” și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 470 din 20 decembrie 2012;

în temeiul art. 36 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului IONIȚĂ DAN AUREL - Partidului Poporului - Dan Diaconescu, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art.2 Se validează mandatul de consilier al domnului MINEA CONSTANTIN GABRIEL - Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


REFERAT

Potrivit art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din calitatea de consilier local.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 22664 în data de 27 decembrie 2012, domnul consilier Ioniță Dan Aurel și-a înaintat demisia din funcția de consilier local.

Prin adresa nr. 503/08.01.2013 Partidul Poporului-Dan Diaconescu ne-a confirmat numele următorului supleant, în persoana domnului Minea Constantin Gabriel.

Potrivit legii, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local, la propunerea primarului, adoptându-se o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


SECRETAR, Oana Cristina Iacob


ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ

PRAHOVA

Nr. Inreg. 508/07.01.2013

Ploiești, Str. Constantei nr. 16


CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


înregistrare

000503


- aiAN 2013

In temeiul dispozițiilor art. 31 alin. (4) din legea 215/2001 republicata, va aducem la cunoștința ca, in urma demisiei din funcția de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Ploiești a d-lui IONITA DAN AUREL si, in urma pierderii calitatii de membrii ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu a următorilor:

  • 6. DICA ANDREEA VIVIANA

  • 7. SEVER1N DIANA

  • 8. ARDELEANU VAS1LE,

se valideaza pentru funcția de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Ploiești domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL,

ales pe lista de consilieri locali (municipali) a Partidului Poporului Dan - Diaconescu la alegerile locale din 10 iunie 2012.
Q      CO f/p/L/ 3/ 77?7/Z_

P/ MW/C/P'yZu’/ P^'^ST/

^^3^/277^7        P^m Av^t.

koH/e/ucfr PtaPs^P 37^ .         ' //^ // /5>zi

/3<?<<:     p fiP 7/  77y o/ s&Pj w7 o/y/y?

P^y //y y=owG7/î{-

f                                                                                                                                   ți                                      9

Y-WTy:y/= 7>7U  ^74- YM&y=M/'Z& PyY YO/&>A//^ 2jO22_

P&W P&e-tE/VȚW- f /yy yysy 3/ yzyyyyy^t- 7^ y^/^/7-yyy              7~e oo/v^Pp^ yoyyz A-

77(Y7Y/P/7/CY^,/   p7-Y>/e^7/ '

P/TU -■ 2A 7 27/7.

S^W/VW/Qp- ■ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL încheiat astazi 16.01.2013

Astăzi 16.01.2013, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului IONITĂ DAN AUREL.

S-a avut în vedere adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu nr. 503/08.01.2013 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 10 iunie 2012.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de constituire.

COMISIA DE VALIDARE,Președinte

George Sorin Niculae Botez

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JURĂMÂNT


GABRIEL, în


Subsemnatul MINEA CONSTANTIN conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

DATA: 16.01.2013

Președinte de șc^fipță, SÎRBU GHE