Hotărârea nr. 199/2013

Hotãrârea nr. 199 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinatiei de locuintă de serviciu pentru unitatea locativă situată în Ploiesti, str. Victoras nr. 4, bl. 18H3, ap. 21 si transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 199 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru unitatea locativa situată în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21 și transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan, precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru unitatea locativa situată în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21 și transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Văzând cererea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 6760/12.04.2013 și Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 07.05.2013;

în temeiul art. 36, alin (2) lit. a), c) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea și completarea art. 2.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012, cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

“Aprobă prelungirea cu 6 luni a perioadei pentru care s-a transmis în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. imobilul -locuință de serviciu - situat în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21, compus dintr-o cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 35,90 mp, precum și cota indiviză de 4,16% din suprafața de folosință comună a imobilului, impreună cu terenul aferent în suprafață de 10,45 mp., respectiv pentru perioada mai - octombrie 2013”.

Art.2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 15 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.

14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

Președinte de ședință Georgd Pană
Contrasemnează Secretar

Oana Cristina Iacop /


Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. /MUNICIPIUL PLOIEȘTI        - -

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________I______________

ACT ADIȚIONAL NR. 15 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii nr.______!_____________a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de Înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, în sensul ca se prelungește cu 6 luni perioada pentru care s-a transmis în concesiune către S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. imobilul - locuință de servicm^-șjtuat în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21, compus dintr-o cameră șh^p|nHint|, cu o suprafață utilă de 35,90 mp, precum și cota indiviză de 4,16% dm^pra|^ta cfeX folosință comună a imobilului, impreună cu terenul aferent în suprăf '' ~ -*-w***K AC ! mp., respectiv pentru perioada mai - octombrie 2013.               V


--------------Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de- delegai^'g^ști prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domefiiiljui^î si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General, Donald Nicolae Constantin

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Director Economic, Elena Trican


Florin Petrache

Serviciul Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,

Vizat pentru control financiar preventiv

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru

întocmit,

Georgiana Ilie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de, locuință de serviciu pentru unitatea locativa situată în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl.

18H3, ap. 21 și transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 s-a aprobat stabilirea destinației de locuința de serviciu pentru unitatea locativa situata in str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21, compusa dintr-o camera si dependințe cu o suprafața utila de 35,90 m.p., cota indiviza de 4,16% din suprafața de folosința comuna a imobilului, împreuna cu terenul aferent in suprafața de 10,45 m.p.

Totodată, s-a aprobat transmiterea in concesiune pentru perioada decembrie 2012 - aprilie 2013 a acestei locuințe către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

In acest sens, intre Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a fost încheiat actul adițional nr. 11/1150/17.01.2013 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, precum si procesul verbal nr. 2600/06.02.2013.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 6760/12.04.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat inițierea unui proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012, art. 2.1, respectiv prelungirea perioadei de concesiune pentru 4 ani.

Având in vedere faptul ca societatea are in componenta sa compartimente care presupun continuitatea administrării si gestionarii unor servicii (iluminatul public, doborâri arbori), S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a considerat ca este necesara prelungirea acestei perioade de concesiune.

Totodată, societatea a menționat faptul ca pot aparea fenomene meteo extreme, care de cele mai multe ori produc avarii serioase, si la care societatea trebuie sa răspundă cu maxima promptitudine si eficienta, iar o parte dintre angajatii implicați in aceste activitati sunt din afara Municipiului Ploiești.

Solicitarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a fost analizată în ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 07.05.2013 care a emis aviz pozitiv pentru o perioada de 6 luni.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Consilieri:

Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Po Gheorghe Popa Iulian Bolocan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru unitatea locativa situată în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl.

18H3, ap. 21 și transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 s-a aprobat stabilirea destinației de locuința de serviciu pentru unitatea locativa situata in str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21, compusa dintr-o camera si dependințe cu o suprafața utila de 35,90 m.p., cota indiviza de 4,16% din suprafața de folosința comuna a imobilului, impreuna cu terenul aferent in suprafața de 10,45 m.p.

Totodată, s-a aprobat transmiterea in concesiune pentru perioada decembrie 2012 - aprilie 2013 a acestei locuințe către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

In acest sens, intre Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a fost incheiat actul adițional nr. 11/1150/17.01.2013 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, precum si procesul verbal nr. 2600/06.02.2013.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 6760/12.04.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat inițierea unui proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012, art. 2.1, respectiv prelungirea perioadei de concesiune pentru 4 ani.

Având in vedere faptul ca societatea are in componenta sa compartimente care presupun continuitatea administrării si gestionarii unor servicii (iluminatul public, doborâri arbori), S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a considerat ca este necesara prelungirea acestei perioade de concesiune.

Totodată, societatea a menționat faptul ca pot aparea fenomene meteo extreme, care de cele mai multe ori produc avarii serioase, si la care societatea trebuie sa răspundă cu maxima promptitudine si eficienta, iar o parte dintre angajatii implicați in aceste activitati sunt din afara Municipiului Ploiești.

Solicitarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a_ izată în ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești dm-âata de 07.05.2013 care a emis aviz pozitiv pentru o perioada de 6 luni.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR E

Florin Wtrache


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Cifociunoiu

2 7 MAY 1013 ^7întocmit:

Georgiana Ilie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVIC

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru unitatea locativă situată în Ploiești, str. Victoraș nr. 4, bl. 18H3, ap. 21 și transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


SEC Criști


:tar,

Ganea


a emis:

/ 2"    Ud       C

Data:                 \