Hotărârea nr. 198/2013

Hotãrârea nr. 198 privind oferta de donatie din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiesti având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice si o autovidanjă

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 198 privind oferta de donație din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o autovidanjă

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian,Ganea Cristian,Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind oferta de donație din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o autovidanjă;

In conformitate cu prevederile art. 863, alin, (c) din Codul Civil;

In temeiul art. 36 alin. 1 si art. 121 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Accepta donația din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești a 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și a unei autovidanje, identificate în „Promisiunea de donație ”, autentificată cu nr.2642/29.05.2013 de Biroul Notarial Equitas, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze actul de donație a bunurilor identificate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica, si Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 30 mai 2013.Contrasemnează S&crdtar,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAPROBAT,

VICEPRIMA

Iulian LiviuTeot

lorCsciT


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind oferta de donație din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o autovidanjă

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.4933/2013, SC Calliope SRL își arată disponibilitatea de a dona Municipiului Ploiești o parte din minimagazinele prevăzute cu toalete ecologice, care sunt amplasate în zone unde se impune existenta acestora.

în ședința din data de 03.04.2013, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a solicitat „lista cu numărul minimagazinelor prevăzute cu toalete ecologice și locul unde sunt amplasate”

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 6233/05.04.2013 SC Calliope SRL în completarea adresei nr. 4933/2013 și-a arătat disponibilitatea de a dona și o utilitară DAF F 45 (nr. înmatriculare PH-01- MAI), împreună cu instalația de vidanjare.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6787/15.04.2013 SC Calliope SRL a solicitat în regim de urgență o întâlnire a conducerii SC Calliope SRL cu membrii Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale intalnire care a avut loc în data de 16.04.2013.

Ca urmare a celor stabilite cu ocazia acestei întâlniri, prin adresa 4933/22.04.2013 s-a solicitat SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, în regim de urgență punctul de vedere cu privire la disponibilitatea de a prelua aceste bunuri și de a le exploata.

Prin adresa nr. 1323/24.05.2013 a S.C. Calliope S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9247/27.05.2013, S.C. Calliope S.R.L. își arată disponibilitatea de a dona Municipiului Ploiești 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o utilitară împreună cu instalația de vidanjare.

Prin adresa nr. 9421/29.05.2013, S.C. Calliope S.R.L. a depus „Promisiunea de donație ”, document autentificat cu nr.2642/29.05.2013 de Biroul Notarial Equitas. Bunurile ce urmeaza sa fie donate sunt identificate in anexa la prezentul proiect de hotarare.


In conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 863: „ Dreptul de proprietate publica se dobândește :.....”, la alin(c) „ prin donație sau legat, acceptat

in condițiile legii, daca bunul, prin natura lui sau prin voința dispunatorului, devine de uz ori de interes public”.

Potrivit prevederilor art. 121 alin.3 din Legea nr.215/2001^: privind o/ administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în funcție.

în acest sens se impune promovarea unui proiect de hotarare privind acceptarea/neacceptarea ofertei de donație înaintată de SC Calliope SRL.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Șxecut;

Florin PWra'ch


Director Executiv Adjunct. Amedeo Florin Tăbîrcă^'

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

VIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte


Direcția Economică


Director,

Iulia Alina/Alexandru


Director economic, Nicoleta Crăciunoiu


Întocmit:

Ana Petru- Marius

EXPUNERE DE MOTIVECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind oferta de donație din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o autovidanjă

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.4933/2013, SC Calliope SRL își arată disponibilitatea de a dona Municipiului Ploiești o parte din minimagazinele prevăzute cu toalete ecologice, care sunt amplasate în zone unde se impune existenta acestora.

Prin adresa nr. 1323/24.05.2013 a S.C. Calliope S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9247/27.05.2013, S.C. Calliope S.R.L. își arată disponibilitatea de a dona Municipiului Ploiești 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și o autoutilitară împreună cu instalația de vidanjare.

De asemenea, prin adresa nr. 9421/29.05.2013, S.C. Calliope S.R.L. a depus „Promisiunea de donație ”, document autentificat cu nr.2642/29.05.2013 de Biroul Notarial Equitas pentru bunurile menționate mai sus.

In conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 863: „ Dreptul de proprietate publica se dobândește :.....”, la alin(c) „ prin donație sau legat, acceptat

in condițiile legii, daca bunul, prin natura lui sau prin voința dispunatorului, devine de uz ori de interes public”.

Potrivit prevederilor art. 121 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în funcție.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Cristian Dumitj

Cristian Ganea

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan

9JLL.

@attwpe

Ploiești, str. Elena Doamna nr. 64 Cod Poștal 100003, Județul Prahova Tel/Fax:0244.59.59.99

E-mail:calliope@ploiesti.astral.ro


OcbUAAo-CĂTRE,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIÎN ATENȚIA,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DOMNULUI IULIAN BĂDESCU PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


009247

2 7 MAI. 2013


REFERITOR LA,

OFERTA DE DONAȚIE: MINIMAGAZINE PREVĂZUTE CU UNITĂȚI ECOLOGICE, AUTOUTILITARĂ ȘI INSTALAȚIE AFERENTE SERVICIULUI DE VIDANJARE

S.C. Calliope SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Elena Doamna nr. 64, Cod Poștal 100003, Județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/464/1991, având Codul Unic de înregistrare nr. 1347483 și Atributul Fiscal RO, reprezentată prin Moroianu Geamăn Adrian Tudor, în calitate de Director General,

vă aducem la cunoștință disponibilitatea SC Calliope SRL de a dona Municipiului Ploiești un număr de 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice.

Odată cu acestea dorim să donăm Municipalității și autoutilitara PAF F 45 (având număr de înmatriculare PH 01 MAI), împreună cu instalația de vidaniare.

Vă mulțumim pentru solicitudine și vă dorim mult succes în activitate.

Cu deosebit respect,

Director General .
Nr. 1351/29.05.2013


CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI !


IN ATENTIA,

5         7


DOMNULUI AV. IULIAN BĂDESCU PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI29 MAI


SPRE ȘTIINȚĂ,

DIRECȚIEI DE GESTIUNE PATRIMONIU

COMISIEI NR. 2

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

COMISIEI NR. 4

ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ,

REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

REFERITOR LA,


PROMISIUNEA DE DONAȚIE


S.C. Calliope SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Elena Doamna nr. 64, Cod Poștal 100003, Județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/464/1991, având Codul Unic de înregistrare nr. 1347483 și Atributul Fiscal RO, reprezentată prin Moroianu Geamăn Adrian Tudor, în calitate de Director General,

având în vedere Adresa Comisiei 4 nr. 303016/22.05.2013, înregistrată la SC Calliope SRL nr. 1328/24.05.2013,

depunem Promisiunea de donație în formă autentică.

Cu deosebit respect,
■i

S-a solicitat autentificarea următorului înscris:

PROMISIUNE UNILATERALA DE DONAȚIE

Subscrisa, SC CALLIOPE SRL, cu sediul in mun. Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 64, jud. Prahova , CUI - RO1347483, înregistrata la Registrul Comerțului cu număr de ordine J29/464/1991, prin reprezentant legal MOROIANU GEAMAN ADRIAN TUDOR, domiciliat in mun. Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 1, bl. R, et. 1, ap. 3, jud. Prahova, CNP -identificat cu CI seria PH nr 920592/2010 eliberată de SPCLEP Ploiești, formulez prezenta

PROMISIUNE UNILATERALA DE DONAȚIE

Promit să donez in temeiul art. 1014 din Codul Civil, către MUNICIPIUL PLOIEȘTI - prin CONSILIUL LOCAL, cu sediul în mun. Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, următoarele bunuri mobile proprietatea mea:--------

 • 1) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 764/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, in Parcul Nichita Stanescu din Ploiești (către str. Gheorghe Lazar);-------------------------------------------------

 • 2) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 769/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, in Parcul Nichita Stanescu din Ploiești (către str. Mihail Kogalniceanu);------------------------------------------

 • 3) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 768/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe strada Armoniei din Ploiești, la intersecție cu str. Stefam Greceanu, lingă statia RATP;--------------------

 • 4) Mmimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 766/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe strada Erou Calin Cătălin, la intersecție cu str. Unirii in spatele Palatului Administrativ;------------------

 • 5) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 767/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe strada Pta Eroilor, in fata Casei Sindicatelor;------------------------------------------------------------


 • 6) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 763/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe strada Carpati, la intersecție cu str. Gh. Doja, vis a vis de ADPP;—————————————————

 • 7) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 1252/2004 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe Bdul Republicii, terminalul de microbuze , lingă Restaurantul ”MC DONALD’S”;-------------------------

 • 8) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 119/2004 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe Sos. Nordului, vis a vis de Complexul ”Nord”, lingă Statia RATP;

 • 9) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 1253/2004 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe str. Gageni - Spitalul de Urgenta, lingă Terminalul de microbuze;-----------——————

 • 10) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza

autorizației de construire nr. 1254/2004 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe Bdul București, lingă Statia RATP, la intersecție cu str. Petrolului si---------------------------------------

 • 11) Minimagazinul cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 765/2003 eliberata de Primăria mun. Ploiești, pe str. Baraolt, lingă Complexul Comercial „AURORA”, pe care le-am dobindit prin cumpărare in baza contractului de vinzare cumpărare autentificat sub nr. 12983/2004 de acest birou notarial;

 • 12) Autoutilitara marca DAF, avind număr de identificare XLRAE45CE0L129977, culoare galben, an de fabricație 1995, inscrisa in circulație sub nr. PH-01-MAI, deținuta in baza cârtii de identitate a vehiculului seria B nr. 351532/1995 eliberat d e IPJ Prahova;

 • 13) Rezervorul rezidual longitudinal de vidanjare pentru

igienizarea toaletelor ecologice, an de fabricație 2005, dobindit in baza contractului de vinzare cumpărare incheiat la data de 30.06.2005 cu FRIEDRICH WILHELM GmbH & Co.KG.;------------------------------------------------------------------

Contractul de donație va fi incheiat după aprobarea preluării cu titlu gratuit a bunurilor sus menționate prin hotarire a Consiliului Local al mun. Ploiești.-—

Hotarirea de a dona bunurile sus menționate a fost aprobata prin Hotarirea nr. 285/27.05.2013 de Adunarea Generala a Asociaților SC CALLIOPE SRL.-—

Cheltuielile ocazionate cu incheierea prezentului act se suporta de SC CALLIOPE SRL.............................................................................

Redactată, dactilografiată și autentificată de Biroul Notarial “Equitas” din Ploiești, astăzi, data autentificării, în trei exemplare din care doua exemplare s-au înmânat părții.

SC CALLIOPE SRL, prin reprezentant legal

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL EQUITAS

Mun. Ploiești, str. Văleni nr. 30, Jud. Prahova

Cod operator -1020

Tel/Fax. 0244-519260, Tel. 0244-513164

E-mail: equitas notariat@yahoo.com


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Data: 29 mai 2013

AURJEUAN VIOREL

, Notar Public, la sediul biroului


în fața mea, _____SANDU_____

s-a prezentat:

MOROIANU GEAMAN ADRIAN TUDOR, domiciliat in mun. Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 1, bl. R, et. 1, ap. 3, jud. Prahova, CNP - ' identificat cu CI seria PH                   eliberată de SPCLEP Ploiești, in

calitate de reprezentant legal al SC CALLIOPE SRL,

care după citirea actului a declarat ca a înțeles conținutul lui, că acesta reprezintă voința sa si a consimțit la autentificarea prezentului înscris, semnând toate exemplarele si cererea, in fata mea.

în temeiul art. 12 lit.b din Legea 36/1995 republicata SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. ,


S-a perceput onorariul în sumă de           _

lei achitat cu bonul fiscal nr.              72,013^

Ploiești, str. Elena Doamna nr. 64 Cod Poștal 100003, Județul Prahova Tel ./Fax.: 0244/59.59.99

E-mail:calliope@ploiesti. astral.ro

HOTĂRÂREA NR. 285/27,05.2013

Subsemnații, Moroianu Geamăn Adrian Tudor, domiciliat în Municipiul Ploiești, str. Toma Caragiu nr.l, bl. R, et. 1, ap. 3, posesor al C.I. seria                , eliberată de SPCLEP Ploiești, la data de 20.05.2010, având

Codul Numeric Personal               », Coman Cristian-Mihail, domiciliat în Municipiul Ploiești, Aleea Arnăuți

nr. 2, bl. T3, et. 2, ap.5, Județul Prahova, posesor al C.I. seria                 ’, eliberată de Serviciul Public

Comunitar Local de Evidența Persoanelor Ploiești, la data de 05.07.2005, având Codul Numeric Personal

1, Dimulescu Gabriel, domiciliat în Municipiul Ploiești, str. Albinei nr. 39, Județul Prahova, posesor al C.I. seria              l, eliberată de Municipiul Ploiești, la data de 18.05.2011, având Codul Numeric Personal

.                 Stoian Valeriu, domiciliat în Municipiul Ploiești, str. Cameliei nr. 23, bl. 117, sc. E, et. 1, ap. 87,

Județul Prahova, posesor al C.I.                     , eliberată de Municipiul Ploiești, la data de 15.08.2003, având

Codul Numeric Personal                 și Ștefan Simona, domiciliată în Municipiul Ploiești, str. Ardealului nr. 3,

Județul Prahova, posesor al C.I. seria                , eliberată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidența

Persoanelor Ploiești, la data de 17.11.2008, având Codul Numeric Personalîn calitate de Asociați ai SC Calliope SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Elena Doamna nr. 64, Cod Poștal 100003, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/464/1991, având Codul Unic de înregistrare nr. 1347483 și Atributul Fiscal RO,

întruniți astăzi, 27.05.2013, în Adunarea Generală a Asociaților, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și, cu unanimitate de voturi, hotărăsc prin prezenta următoarele:

 • I. Se donează Municipiului Ploiești un număr de 11 minimagazine prevăzute cu unități ecologice, aparținând societății, identificate în Anexa la prezenta Hotărâre și o autoutilitară marca DAF (având numărul de identificare XLRAE45CEOL129977 și înmatriculată sub numărul PH 01 MAI), dotată cu rezervor rezidual longitudinal de vidanjare pentru igienizarea toaletelor ecologice marca THAL GmbH.

 • II. Se împuternicește dl. Adrian Tudor Moroianu Geamăn, în calitate de Asociat și Director General, să efectueze demersurile necesare pentru ducerea prezentei la îndeplinire, respectiv să semneze Promisiunea și Contractul de donație.

Dată în Ploiești, astăzi, 27.05.2013.ANEXA

Ia HOTĂRÂREA nr. 285 din data de 27.05.2013

Minimagazine prevăzute cu unități ecologice

Indicativ centru

Adresa amplasamentului

PI

Parcul Nichita Stănescu, către str. Gheorghe Lazăr

P2

Parcul Nichita Stănescu, către str. Mihail Kogălniceanu

P3

Str. Armoniei, la intersecție cu str. Ștefan Greceanu, lângă Stația RATP

P4

Str. Erou Călin Cătălin, la intersecție cu str. Unirii, în spatele Palatului Administrativ

P5

Piața Eroilor, în fața CASEI SINDICATELOR

P6

Str. Carpați, la intersecția cu str. Gheorghe Doja, vis a vis de A.D.P.P.

P7

Bulevardul Republicii, Terminalul de microbuze, lângă Restaurantul "Mc

DONALD'S"

P8

Șoseaua Nordului, vis a vis de Complexul "NORD", lângă stația RATP

P9

Str. Găgeni - SPITALUL DE URGENȚĂ, lângă Terminalul de microbuze

P10

Bulevardul București, lângă stația RATP, la intersecție cu str. Petrolului

Pil

Str. Baraolt, lângă Complexul Comercial "AURORA"CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PA TRIMONIULUI, SERP     _

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind oferta de donație din partea S.C. Calliope S.R.L. către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice si o autovidanja

a emis:Data: