Hotărârea nr. 197/2013

Hotãrârea nr. 197 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Ploiesti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.R.L.

ROMÂNIA                                            / )

JUDEȚUL PRAHOVA                               / /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Șî L Ei O A L. I

[ SEC R £ T ' _______________________________HOTĂRÂREA NR. 197

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri aparțin municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 și a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în baza art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit a), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.16 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT,

VICEPRIMAR, ?

Iulian Liviu Teorrorestu

________ 2-^- t

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 și nr.306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/23.11.2010 s-au stabilit bunurile necesare desfășurării în bune condiții a activității de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. restul bunurilor fiind predate autoritatii locale in urma inventarierii incheindu-se procese verbale de predare -primire in acest sens.

Facem mențiunea ca in cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. isi desfasoara activitatea personal de specialitate capabil sa asigure mentenanta bunurilor cuprinse in anexa la prezentul proiect de ho tarare.

în ședința din data de 21.05.2013, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a emis aviz favorabil pentru transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a bunurilor cuprinse in Anexa nr.l.


S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

Nicoleta Craciunoiu

2 3 MAY 2013


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alina Alexandru

întocmit:

Georgiana Ilie Loredana Șerban

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, restul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

In vederea asigurării unei mai bune mentenante a zonelor verzi, spatiilor verzi, scuarurilor, grădinilor publice, parcurilor, locurilor de joaca, fântânilor arteziene, este necesara completarea anexei la contract cu bunurile menționate.

In ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14.05.2013 avându-se in vedere ca in cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. exista incadrat personal cu pregătire in domeniul de specialitate, a experienței S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (care este continuator in drepturi a fostei Administrații a Domeniului Public si Privat) in acest domeniu, a fost emis aviz favorabil pentru transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.a bunurilor cuprinse in Anexa nr.l.

Consilieri:

Cristian Dumi

Cristian Ganea

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan

ANZXfr Ărf.l M


Lista cu bunurile ce apartih sau sunt in administrarea municipiului Ploiești


'Nr“ Crt.

......

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Supraf.

Valoare

Observații


PARCURI

1

Parcul Tineretului

250000,00

0,00

2

Parcul Andrei Muresanu

33007,00

0,00

3

Parcul Dendrologic

44700,00

0,00

4

1209

Parc Caineni-Biruintei

18300,00

855104,95

5

Teren aferent Parcul Libertății

15000,00

0,00

GRĂDINI PUBLICE

1

Gradina Publica B-dul Independentei

44249,00

0,00

2

Gradina Publica Cameliei

’ 23777,00

0,00

3

Gradina Publica Vest 1

23100,00

0,00

4

Gradina Publica Centrul civic

17284,00

0,00

din aceasta suprafață, suprafața de 12801 aparține Municipiului Ploiești, iar suprafața de 4483 mp a fost preluata in administrare de către Municipiul Ploiești de la Consiliul Județean Prahova prin HCL Ploiești 327/2012 si HCJ Prahova 144/2012

5

Gradina Publica Gara de Sud.

17.100,00

0,00

6

Gradină Publ.Bar.Bucov - Statie benz.Moll .   .      .    ..

17079,00

. . . 0,00

7

Piața Profesor Arhitect Toma I.Socolescu

.8048,00

0,00

ZONE VERZI

1

Zone Verzi Liziera Nord                               .   ..

.,58000,00

0,00

2

Zone Verzi Șoseaua Vestului .   ..

. 41450,00

......0,00

3

Zone Verzi Șoseaua Nordului               .........

.48944,00

.......0,00

4

Zone Verzi Calea București

38996,00

0,00

5

Zone Verzi Gh.Gr. Cantacuzino

21048,00

0,00

6

Zone Verzi Șoseaua Ștrandului                • ■

• 18435,00

0,00

7

Zone Verzi Gageni

13790,00

0,00

8

Zone Verzi D.N.1

12000,00

0,00

9

Zone Verzi B-dul Republicii (Partizani-Sos,Nordului) ■

7939,00

0,00

10

Zone Verzi str. Marasesti

28600,00

0,00

11

Zone Verzi Cimitir Eroilor (Bolovani)

7903,00

0,00

12

Zone Verzi Gara de Vest

6195,00

0,00

13

Zone Verzi str. Cameliei.

- . . 3600,00

. . 0,00

14

Zone Verzi str. Gen, Vasile Milea . .       ...         ....

.   ...2113,00

... 0,00

15

Zone Verzi str. Democrației

.. 2937,00

. 0,00

16

Zone Verzi str. Mircea cel Batran.            ...

.  1513,00

. . 0,00

17

ZoneVerzi str. Andrei Muresanu

1350;00

. 0,00

18

Zone Verzi str. Tudor Vladimirescu

1053,00

0,00

19

Zone Verzi str. Tache lonescu ....

856,00

..... 0,00

20

Zone Verzi Cimitir Sovietic

; 817,00

.0,00

21

Zone Verzi Popa Farcas+Gh.Gr.Cantacuzino

792,00

0,00

22

Zone VerziB.R.D.+ASIROM spate

790,00

.. ......0,00

23

Zone Verzi str. 13 Decembrie      . .         ......

.. ‘..693,00

.......0,00

24

Zone.Verzi Sighet- Gh. Doja                 ...........

.......: ..676,00

....... . 0,00

25

Zone Verzi Colt 1907         . .              ............

.. ...... 661,00

......... 0,00

26

Zone Verzi Fata Tipografie str. Transilvaniei. ............

•5.21,0'0

0,00

27

Zone Verzi Triunghi Ana Ipatescu....................

.......4.13,00

......... 0,00

28

Zone Verzi str. Democrației + 6 Martie.             . .

.......410,00

...... 0,00

29

Zone Verzi Inters.str. Kutuzov cu str. Marasesti.

284,00

0,00

30

Zone Verzi str. Plaiesilor

262,00

0,00

31

Zone Verzi Zona Omnia

240,00

0,00

32

Zone Verzi str. Tatra

184,00

0,00

33

Zone Verzi str. Grivita, Emil Zolla

173,00

0,00

34

Zone Verzi str. Ștefan Greceanu, M. Basarab

155,00

0,00

35

Zone Verzi str. Covurului

143,00

0,00

36

Zone Verzi str. Vornicul Boldur

67,00

0,00

37

Zone Verzi Rond Catedrala + laterale

9420,00

0,00

38

Zone Verzi Banda Verde Gh. Doja

1700,00

0,00

39

Zone Verzi Rond Sf. Vasile + laterale

8550,00

0,00

40

Zone Verzi B-dul Republicii - benzi

11500,00

0,00

SCUARURI

1

Scuaruri Piața 9 Mai

23000,00

0,00

2

Scuaruri str. Eroilor

15829,00

0,00

3

Scuaruri Bereasca

14950,00

0,00

4

Scuaruri Gara de Nord

5830,00

0,00

5

Scuaruri str. Bunavestire

5550,00

0,00

6

Scuaruri Cimitir Bolovani

5450,00

0,00

7

Scuaruri Jianu

3883,00

0,00

8

Scuaruri Cinematograf Modern

3629,00

0,00

9

Scuaruri Triunghi Cameliei

2000,00

0,00

10

Scuaruri C.Sindicatelor+Ciocarlia făta+Cim. Evreiesc

12858,00

0,00

11

Scuaruri Statuia Caragiale

2188,00

0,00

12

Scuaruri str Praga

1385,00

0,00

13

Scuaruri Hotel Prahova - Teatrul Municipal

1237,00

0,00

14

Scuaruri Cinemascop

■874,00

0,00

15

Scuaruri Bunavestire-Globului

428,00

0,00

16

Scuaruri Piața Anton

5525,00

0,00

SPATIIVERZI INTRAVILANE - ZONE BLOCURI

1

Sp.intravilan Bl. M. Eminescu

7930,00

0,00

2

Sp.intravilan Bl, Bobalna

16883,00

0,00

3

Sp.intravilan Bl. Bobalna 78

6540,00

0,00

4

Sp.intravilan Bl. Sud-Est

15330,00

0,00

5

Sp.intravilan Bl. Jianu-Democrației                 ..     .

. 36930,00

. 0,00

6

Sp.intravilan Bl. Milcov-Hasdeu           .......

7546,00

0,00

7

Sp.intravilan Bl. Al. Vlahuta

. .. 800,00

. 0,00

8

Sp.intravilan Bl, Cinema Patria

.   .   .827,00

, ,..... 0,00

9

Sp.intravilan Bl. Tostoi-Basarabi              ...

1020,00

..... 0,00

10

Sp.intravilan Bl. 24 Ianuarie                        ..         .... .

2314,00

. .. ... ... . 0,00

11

Sp.intravilan Bl. D Hale

.. . 2180,0.0.

0,00

12

Sp.intravilan Bl. I. Hale                                       .......

1550,00

0,00

13

Sp.intravilan Bl. 7 Etaje ,                         .....

530,00

....... „ . .. . 0,00

14

Sp.intravilan Bl. Er. Sld. Calin Cătălin..........

1080,00

...... .. .0,00

15

Sp.intravilan Bl. Bariera București ......

........28600,00

........... . .0,00

16

Sp.intravilan Bl. Hotel Prahova...... :

.600,00

.. ...... 0,00

17

Sp.intravilan Bl. Nord

250000,00

0,00

18

Sp.intravilan Bl. Republicii

86130,00

0,00

19

Sp.intravilan Bl. Andrei Muresanu .....................

..... 74000,00

....... 0,00

20

Sp.intravilan Bl. Vest Micro I      ............. ......

.......189500,00

0,00

21

Sp.intravilan Bl. Vest Micro II .....................

.    .63516,00

0,00

22

Sp.intravilan Bl. Malu Roșu      ........ .

51000,00

0,00

23

Sp.intravilan Bl. Castor-Pollux .      ..

12000,00

0,00

24

Sp.intravilan Bl. Republicii 1/2.........

32630,00

0,00

25

Sp.intravilan Bl. 9 Mai                  .........

400,00

. 0,00

26

Sp.intravilan Bl. Enachita Vacarescu

66000,00

0,00

27

Sp.intravilan Bl. Marasesti

„ 38770,00

0,00

28

Sp.intravilan Bl. Penes Curcanu..

...   38445,00

0,00

29

Sp.intravilan Bl. Mihai Bravu                              .

. ; 37382,00

0,00

30

Sp.intravilan Bl. Ciocârlia               ...

.. . 5700,00

.. . 0,00

31

Sp.intravilan Bl. Podul Înalt              .....

.. . 6100,00

0,00

FÂNTÂNI ARTEZIENE

1

1206

Fantana Ciocârlia bl.8               ..............

.> ■ 1 ?

.     . .261.124,72

2

1207

Fantana Palat Administrativ..................

. „ . .. '

„... ... .2.000,00

3

1249

Fantana Bariera București

75.195,22

4

1250

Fantana Hotel Prahova

5.300,00

5

1251

Fantana Gara de Sud

345.373,85

6

1786

Fantana Cimitirul Eroilor Sovietici

105.803,52

7

1971

Fantana Piața Victoriei

305.742,91

8

2027

Fantana Parc Aurora

112.030,17

9

2028

Fantana Parc Mihai Eminescu

73.513,76

10

2811

Fantana MC Donalds Nord

163.234,18

11

2844

Fantana Casa Sindicatelor

203.846,74

LOCURI DE JOACA

1

1100

Amenajare loc joaca str. Praga

77.948,17

2

1104

Amenajare loc joaca Complex Aurora

79.277,28

3

1107

Amenajare loc joaca str. Marasesti - Vest (intre str. Marasesti si Aleea Ciucului)

149.282,18

4

1108

Amenajare loc joaca str. Andrei Muresanu

77.572,14

5

1109

Amenajare loc joaca - Piața 9 Mai

136.721,93

6

1114

Sfera - Grădiniță nr.33

953,43

7

1115

Sfera Vest Parc Tineretului

953,43

8

1116

Sfera Parc 9 Mai

953,43

9

1117

Sfera Parc Caineni

953,43

10

1118

Sfera str. Cameliei bl. 26

953,43

11

1119

Sfera (Bereasca sc. 16)

953,43

12

1120

Sfera Grădiniță nr.44

953,43

13

1121

Sfera Aleea Petrochim iști lor

953,43

14

1122

Sfera Parc Cantacuzino

953,43

15

1123

Sfera Centru Grădiniță 44

953,43

16

1124

Sfera Bar. București

953,43

17

1125

Sfera Grădiniță Ștefan cel Mare

953,43

18

1202

Sfera centru

953,43

19

1203

Sfera Parc memorial M.Eminescu

953,43

20

1204

Turn cu plan înclinat Parc M. Eminescu

1.266,79

21

1230

Amenajare loc joaca Arhip Nicolae

22.526,92

22

1231

Amenajare loc joaca Vest, str. Persani

21.622,98

23

1234

Amenajare loc joaca str. Industriei

9.944,82

24

1239

Amenajare loc joaca Vest (str. Gh Gr Cantacuzino si str. Erou M.Marian, vis-a-vis Kaufland)

38.725,77

25

1242

Amenajare loc joacastr. Zimbrului (str. Zimbrului- str.Gh. Gr. Cantacuzino)

71.573,70

26

1474

Loc de joaca Sector Nord -Parc Mihai Viteazul ( Parc Dendrologic)

159.369,16

27

1477

Loc de joaca Sector Nord -Grădiniță nr.34

32.951,88

28

1480

Loc de joaca Sector Nord -Triunghi Rapsodiei

99.247,65

29

1481

Loc de joaca Sector Nord -str. Grindului (in spate bl. A15)

46.646,81

30

1483

Loc de joaca Sector Vest -Cartier Malul Roșu Grădiniță nr.23 (aleea Rasnovenilor) '

13.729,95

31

1484

Loc de joaca Sector Vest -str. Biruinței,bl. 135 F

83.353,23

■ •

32

1485

Loc de joaca Sector Vest -str. Spatar Milescu -Carol Davila ( zona bl 121D-121E)

72.810,81

33

1486

Loc de joaca Sector Vest -str. Spatar Milescu bl. 141G

........64.146,92

34

1487

Loc de joaca Sector Vest -Parc Cinema Modern

145.061,27

35

1488

Loc de joaca Sector Vest -Str. Eroilor nr.14 J

158.324,11

36

1489

Loc de joaca Sector Vest -Sala Sporturilor - Parc Tineretului

99.952,98

37

1490

Loc de joaca Sector Vest -Parc str. Casin str. Făget nr.5J ,langa bl. 12

147.460,45

38

1491

Loc de joaca Sector Vest -Parc Caineni -langa Lamaita

16.475,94

39

1494

Loc de joaca Sector Est -str. Buna Vestire-str.Ploilor intersecție cu str. Ghe.Asachi

129.471,35

40

1495

Loc de joaca Sector Est -Cartier Mihai Bravu (colt cu str. Ariesului)

122.483,20

41

1496

Loc de joaca Sector Est -Aleea Petrochimistilor

16.475,94

42

1497

Loc de joaca Sector Centru - Parc Cartier Muzicanți (Aleea Levantica)

91.703,42

43

1498

Loc de joaca Sector Centru-Parc din Str.Jianu-str. Teleajen

97.087,63

44

1499

Loc de joaca Sector Centru - B-dul București lângă pod zona bl.15B- 15D

67.059,76

45

1500

Loc de joaca Sector Centru - Blocuri Cartier Mihai Eminescu

218.594,94

46

1501

Loc de Joaca Sector Est Cartier Bereasca

13.729,95

47

1787

Loc de joaca str Cameliei nr.3 J,langa bl 40- bl 41

116.237,78

48

1976

Amenajare loc de joaca LACUL BALEA

11.018,94

49

1977

Amenajare loc de joaca str. PICTOR ROZENTAL

12.575,02

50

2026

Amenajare parcul Libertății Ploiești

2.308.982,96

-.51

--2762

Complex de joaca 4-14 ani, Parc Cart.M.Apostol.......   .....

________________________

. .    5.997,64

___________ ....__________

52

2763

Complex de joaca 4-14 ani, Parc Pictor Rosenthal

5.997,64

53

2764

Complex de joaca 4-14 ani, Parc Cartier Bereasca

5.997,64

54

2765

Complex de joaca 4-14 ani, Parc Cartier Cina ,str. Cibinului

5.997,64

55

2766

Complex de joaca 4-14 ani, Parc str. Eroilor

5.997,64

56

2767

Complexde joaca 4-14 ani, Parc Al.Somesului

5.997,64

57

2768

Carusel 4 persoane 7-14 ani,Parc Cart. M.Apostol

2.135,42

58

2769

Carusel 4 persoane 7-14 ani,Parc Pictor Rosenthal

2.135,42

59

2770

Carusel 4 persoane 7-14 ani, Parc Cartier Bereasca

2.135,42

60

2771

Carusel 4 persoane 7-14 ani, Parc Cartier Cina,str. Cibinului

2.135,42

61

2772

Carusel 4 persoane 7-14 ani, Parc str. Eroilor

2.135,42

62

2773

Carusel 4 persoane 7-14 ani, Parc Al.Somesului

2.135,42

63

2774

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip, Parc Cart.M.Apostol

2.346,33

64

2775

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip,Parc P. Rosenthal

2.346,33

65

2776

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip,Parc C.Bereasca

2.346,33

66

2777

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip Parc Cartier Cina,str. Cibinului

2.346,33

67

2778

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip,Parc str. Eroilor

2.346,33

68

2779

Casuta lemn copii cu rama groapa nisip,Parc Al.Somesului

2.346,33

69

2801

Loc de joaca Cartier 9 Mai langa Profi bl. 26B (intre Marasesti si Al.Strunga)

69.904,90

70

2806

Ansamblu de joaca VG1 Parc Gradina Publica Cameliei

7.236,15

71

2807

Ansamblu de joaca VG 2 Parc Gradina Publica Cameliei

7.236,15

72

2812

Loc de joaca -str. Zarandului nr.8P Cartier Vest

76.692,32

73

2813

Loc de joaca str. Branciog bl.41

65.297,02

74

2906

Loc de joaca ,loc de odihna.si terenuri de sport Aleea Catinei nr. 11P

1.398.669,06

75

2907

Ciupercute

4907,02

76

2908

Ciupercute

4907,02

77

2909

Ciupercute

4907,02

78

2910

Ciupercute

4907,02

79

2911

Ciupercute

4907,02

80

2912

Ciupercute

4907,02

81

2913

Ciupercute*

4907,02

82

Loc de joaca (Gara de Sud) Petrom

0,00

83

Loc de joaca Parc Tineretului

0,00

84

Loc de joaca str. Grivitei

0,00

85

Loc de joaca str. P.Farcas inters.cu str.T.VIadîmlrescu

. 0,00

86

Loc de joaca str. Complex Meșteșugăresc

0,00

87

Loc de joaca Polux

0,00

88

Loc de joaca str. Cameliei bl.53 Carino

0,00

89

Loc de joaca str. Cameliei langa biserica

0,00

90

Loc de joaca Sabinelor (Mihai Bravu)

0,00

91

Loc de joaca Laurilor langa școala 8

0,00

OBIECTE DE INVENTAR LOCURI DE JOACA

1

Balasoar str. Pictor Rosenthal                ..    .

1.130,50

2

Balansoar Aleea Someșului

.1.130,50

3

Balansoar Cina - str. Cibinului .           . ..     .

.1.130,50

4

Balansoar str. Eroilor

1.130,50

5

Balansoar Cartier Bereasca

.1.130,50

6

Balansoar Cartier Mitica Apostol

1.130,50

7

Hinta - 2 scaune mare str. Eroilor

1094,8

8

Hinta -2 scaune mare Aleea Someșului

1094,8

9

Hinta -2 scaune Cartier Bereasca

1094,8

10

Hinta - 2 scaune mare Cina- str. Cibinului

1094,8

11

Hinta- 2 scaune mare Mitica Apostol

1094,8

12

Hinta - 2 scaaune Pictor Rosenthal

1094,8

13

Banei 31 buc.

33.477,83

14

Banei 1 buc.

1079,75

15

Cos gunoi 4 buc.

1209,52

16

Masa sah 1 buc.

1079,91

17

Masa sah 3 buc.

3239,79

Nota:

Precizam ca a fost selectata prin procedura de achiziție publica prevăzută de legile in vigoare operatorul economic care va proceda la masurarea si înscrierea in cartea funciara a bunurilor din patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incheiat in acest sens acordul cadru corespunzător. Urmeaza ca după efectuarea acestor operațiuni sa se procedeze la actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” cu elementele de identificare reale (in plus sau in minus), conform prevederilor legale in vigoare.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.________/___________


ACT ADIȚIONAL NR. 16 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a Încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General, Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


întocmit,

Georgiana Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL

încheiat astazi 21.05.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

(2JJu privire la completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 cu modificările si completările ulterioare, anexa ce cuprinde bunurile apartinand domeniului public si privat al ■ municipiului Ploiești transmise in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract fiind incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea SC SGU numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, resul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

In vederea asigurării unei mai bune mentenante a zonelor verzi, spatiilor verzi, scuarurilor, grădinilor publice, parcurilor, locurilor de joaca, fântânilor arteziene, este necesara completarea anexei la contract cu bunurile menționate.

COMISIE

Aviz

. pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

X

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

i


Consilieri: Dumitru Cristian

Ganea Cristian - Secretar

Popa Constantin ''/y

Popa GheorgheU /bff a

Bolocan Iulian \


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Zg>

Cc-p J Sec/>p*<rfU

/ 2 1>, (XX

„ / 2 < < > / ££> ™

lr(cC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVfcilCĂȚRIt POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

a emis:

& Lp i Păuo P'b (\('LData: