Hotărârea nr. 196/2013

Hotãrârea nr. 196 privind aprobarea planului anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncăprestate de beneficiarii de venit minim garantat

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A NR. 196

privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a domnului viceprimar Râul Petrescu si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune planul anual de acțiuni de inters local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat;

In conformitate cu prevederile articolului 28, alineatul (3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

In baza articolului 36, alineatele (1) si (2) litera “d”si alineatul (6)punctul 2, precum si in temeiul articolului 45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Stabilește ca S.C. “Servicii de Gospodărire Urbana”Ploiesti S.R.L. prin șefii punctelor de lucru sa tina evidenta efectuării orelor de munca, intocmind lunar pontaje, iar prin persoana imputemicita sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securității muncii.

Art.3. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești asigura intocmirea si transmiterea la S.C. “Servicii de Gospodărire Urbana”Ploiesti S.R.L. a listelor cuprinzând persoanele care urmeaza sa efectueze acțiuni de interes local, precum si numărul de ore stabilite, liste care vor fi afișate la punctele de lucru de șefii acestora.

Art.4. S.C. “Servicii de Gospodărire Urbana”Ploiesti S.R.L. si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat

Potrivit prevederilor articolului 6 alineatul (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fara a se putea depăși regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

In vederea aplicării prevederilor de mai sus, in conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mnim garantat, planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local se aproba prin hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare.

VICEPRIMAR, RAULPETRESCU

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare prevede ca pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fara a se depăși regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Prin adresa nr.4665/13.05.2013 S.C. "Servicii de Gospodărire Urbana"S.R.L. Ploiești ne informează ca beneficiarii de ajutor social vor fi repartizați sa efectueze munca in folosul comunității in zonele de la periferia orașului cat si in zona râului Dambu.

Potrivit articolului 6 alineatul 7 din Legea nr.416/2001 coroborat cu articolul 28 alineatul 3 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare, planul anul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aproba prin hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Planul de acțiuni sau de interes local va fi afișat in loc vizibil, împreuna cu lista beneficiarilor de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze acțiuni sau lucrări de interes local.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare.

DIRECTORJGENERAL, DAh )INUPrin prezenta, avand in vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, va informam ca beneficiarii de ajutor social vor fi repartizați sa efectueze munca in folosul comunității in zonele de la periferia orașului, cat si in zona Râului Dambu (albia acestuia fiind tot timpul plina de gunoaie), aceștia fiind coordonați de către reprezentanți din cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

Beneficiarii de ajutor social vor presta următoarele activitati:

  • -  curățenie (igienizare) in spațiul verde ;

  • -  adunat harții, peturi, resturi menajere si vegetale ;

  • -  degajat teren si incarcat crengi in tractor ;

  • -  maturat aleile ;

  • -  greblat resturi vegetale ;

  • -  văruit arbori si borduri;

  • -  indepartat zapada si spart gheata.

Fata de aceste considerente, va rugam sa initiati demersurile in vederea modificării H.C.L. nr. 226/31.05.2012 conform celor mai sus menționate.

Cu considerație,


DIRECTOR DU               PUBLICEPLANUL DE ACȚIUNI (LUCRĂRI DE INTERES LOCAL)

pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare din cadrul S.C. "Servicii de Gospodărire Urbana" Ploiești S.R.L.

Nr.crt.

DENUMIRE ZONA

OBIECTIVE

1.

Zonele de la periferia orașului, cat si in zona râului Dambu

-curatenie(igienizare) in spațiul verde; -adunat harții,peturi,resturi menajere si vegetale;

-degajat teren si incarcat crengi in tractor; -maturat aleile;

-greblat resturi vegetale;

-văruit arbori si borduri;

-îndepărtat zapada si spart gheata;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

A analizat

pfYQ lealul de bob/Ufe            ȚȚPoha/fax £>/a/ics/c// cmckJ

aeNcmf cĂ sa/Te/tț /occă                                      /^a'/7r'a .....

dr 6enrA'rsO/y/ spĂr        SY)/7)//n

si a constatat:

___________________AVIZ FAVORABIL___________________________

PRESEE^k

Pana Gcbrge


TE,Data:          ~