Hotărârea nr. 194/2013

Hotãrârea nr. 194 transmiterea în folosintă gratuită Inspectoratului Scolar Judetean Prahova a unui spatiu în suprafată de 40 mp din incinta (subsol) Şcolii Gimnaziale Rares Vodă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTItransmiterea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Prahova a unui spațiu în suprafață de 40 mp din incinta (subsol) Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune transmiterea în folosința gratuită Inspectoratului Școlar Județean Prahova a unui spațiu în suprafață de 40 mp dir incinta Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru arhivarea documentelor rezultate în urmi derulării programului POSDRU/85/1.1/S/63160.

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniulu public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județu Prahova;

în conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată; în baza adresei nr.431/16.05.2013 a Școlii Gimnaziale „Rares Vodă” și a adrese nr.9047/22.05.2013 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județea Prahova a unui spațiu de 40 mp, situat la subsolul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pe perioadă de 10 (zece) ani, pentru a depozita arhiva documentelor rezultate în urm programului POSDRU/85/1.1 ./S/63160.

Art.2. Aprobă contractul de comodat care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul d comodat.

Art.4. Școala Gimnazială „Rares Vodă” și Inspectoratul Școlar Județean Prahova c Poliție vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, va aduce cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi,
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Prahova a unui spațiu în suprafață de 40 mp din incinta (subsol) Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l, „terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a fost beneficiarul contractului de finanțare prin programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/85/1.1/S/63160, contract a cărui termen de implementare, a fost de 34 de luni și s-a încheiat la 30 aprilie 2013.

Conform Legii nr.l6/1996, a Arhivelor Naționale si potrivit clauzelor contractului, beneficiarul are obligația arhivării documentelor și păstrării acestora în condiții de securitate.

Având în vedere că imobilul în care își desfașuară activitatea Inspectoratul Școlar Județean Prahova nu permite amenajarea unui spațiu care să îndeplinească condițiile necesare depozitării arhivei rezultate în urma programului POSDRU/85/1.1/S/63160, Inspectoratul Școlar Județean Prahova solicită municipalității punerea transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 40 mp situat la subsolul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”.

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, întrunit în ședința din data de 15.05.2013, a acordat avizul de principiu privind transmiterea în folosință gratuită.

Prin urmare, propun spre analiză si aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, ^Ltrihrn BĂDESCU

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită

Inspectoratului Școlar Județean Prahova, a unui spațiu în suprafață de 40 mp din incinta Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”

Conform Hotărârii de Guvern nr.l 359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l, „terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a fost beneficiarul contractului de finanțare prin programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU /85/1.l/S/63160, contract a cărui termen de implementare, a fost de 34 de luni și s-a încheiat la 30 aprilie 2013.

Potrivit clauzelor contractului, beneficiarul are obligația arhivării documentelor și păstrării acestora în condiții de securitate pană la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pană la închiderea oficială a POSDRU.

Imobilul în care iși desfășoară activitatea Inspectoratul Școlar Județean Prahova este insuficient și nu permite amenajarea unui spațiu care să îndeplinească condițiile cerute de Legea Arhivelor Naționale, nr.l6/1996.

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, întrunit în ședința din data de 15.05.2013, a fost de acord cu punerea la dispoziție a unui spațiu de 40 mp la subsolul unității de învățământ, Inspectoratului Școlar Județean Prahova cu obligația de a-și asigura compartimentarea cu un perete a spațiului existent de restul suprafeței care va fi folosită de către unitatea de învățământ ca spațiu de depozitare.


Astfel, prin adresa nr.9047/22.05.2013 Inspectoratul Școlar

solicită municipalității transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de-40 mp situat la subsolul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, pentru a depozita vâîjuva rt. <9 documentelor rezultate în urma programului POSDRU/85/1. l/S/63160.

Prin urmare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte


CONTRACT DE COMODAT

nr.__________din______________

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.___________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, cu sediul în Ploiești, str. Rares Vodă, nr.2,

județul Prahova, reprezentat de Dumitrache Ion în calitate de director, cont de virament ...................................................deschis la Trezoreria Ploiești, tel/fax. 0244/577588, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, tel.0244/577699 cod

fiscal........., cont nr..................., deschis la..............., reprezentat de Inspector școlar

general Horia Victor Toma, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2,1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de 40 mp situat la subsolul Scolii Gimnaziale „Rares Vodă” situat în Ploiești, strada Rares Vodă nr.2, cu destinația depozitare arhiva .

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 10 (zece) ani, începând cu data semnării acestuia, de către ambele parti, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

Art. 3.3. Prin acordul ambelor parti, prezentul contract poate sa înceteze si înainte de termen.

Art.3.4. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul pârtilor, prin act adițional.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului; ff gf

 • d. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau constfii|^i-^3^/PeW1

orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru ^mâj^ș^uț^^a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrafil^Mjyi^^ate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului              fără

plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • e. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f.  Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • g. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • h. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • i. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • j. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • k. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

V. încetarea contractului Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;


 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de spațiu;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIU. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE                           W" Oy 7

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMOD ANT,


COMODATAR,


Școala Gimnaziala „Rares Vodă”


Inspectoratul Școlar Județean Prahova


Director,

Ion DUMITRACHE


Inspector Școlar General, Horia Victor TOMA

Consilier juridic,


VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Tehnic- Investiții


Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte


Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Mihaela IAMANDI Madalina CRĂCIUN


Director Executiv,

Iulia ALEXANDRU


MINISTERUL


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


Nr. /R1 /17.05.2013

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

în atenția Domnului Primar Iulian Bădescu                                                         14a*

Prin prezenta supunem atenției Dvs următoarele:

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a fost beneficiarul Contractului de finanțare prin Programul Operațional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU /85/1.1/S/63160, Contract a cărui termen de implementare, de 34 de luni, s-a încheiat la 30 apr.2013.

Potrivit clauzelor contractului, Beneficiarul are obligația arhivarii documentelor si păstrării acestora in condiții de securitate pana la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la închiderea oficiala a POSDRU.

Având in vedere faptul ca spațiul in care-si desfasoara activitatea Inspectoratul Școlar Județean Prahova este insuficient si nu permite amenajarea unui astfel de loc care sa îndeplinească exigentele cerute de Legea Arhivelor Naționale, nr.l6/1996i, ținând cont de acordul de principiu al Scolii Gimnaziale "Rares Vodă" Ploiești pentru un spațiu de 40 mp, identificat conform schiței anexate, va rugam sa supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești solicitarea instituției noastre privind disponibilizarea spațiului deja identificat, cu destinația de arhiva.

Spațiul este situat la demisolul clădirii, reprezintă 40 mp dintr-un total de aproximativ 70 de mp, nu are dotări si ,cu minime intervenții, poate răspunde cerințelor legale.

Având in vedere toate aceste considerente,va rugam sa supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești cererea Inspectoratului Școlar Județean Prahova de a transmite in folosința gratuita pe perioada determinata spațiul in suprafața de 40 mp, situat la demisolul Scolii Gimnaziale "Rares Vodă" Ploiești,astfel cum am aratat anterior,pentru depozitare arhiva proiect.

Va mulțumim.

Cu deosebita considerație,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF.HORIA VICTOR TOMA

Str. Democrației nr.35,Ploiest

Tel: +40(0)24457769!

Fax: +40(0)244577401 www.edu.rt

Școala Gimnazială „RAREȘ VODĂ”

Str. Vornicul Boldur Nr. 3

Tel/Fax: 0244-575021

PLOIEȘTI ,

E-mail: scraresvoda@yahoo.com

CUI: 29168607

NR. 431 / 16.05.2013

CĂTRE,

Inspectoratul Școlar Județean PrahovaConsiliul de Administrație al scolii intrunit in data de 15.05.2013 a luat in discuție disponibilizarea unui spațiu in suprafața de 40 mp. din subsolul localului nostru din str. Rares Vodă nr.2 pentru a fi folosit de I.S.J. Prahova A pentru arhivarea documentelor rezultate in urma derulării programului POSDRU/85/1.1/S/63160.

Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord cu solicitarea făcută, decizia privind acordarea dreptului de folosința a spațiului urmând a fi luata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In cazul in care Consiliul Local al Municipiului Ploiești aproba solicitarea I.S.J. Prahova, acordarea spațiului in suprafața de 40 mp. din totalul de 75 mp.

1 de la subsolul localului va fi pe perioada determinata cu posibilitatea de prelungire.

Beneficiarul spațiului va asigira compartimentarea cu un perete ușor a spațiului existent, pentru separarea acestuia de restul suprafeței care va fi folosita de către școala ca spațiu de depozitare.

Spațiul solicitat nu este incalzit, nu dispune de monitorizare video sau alt sistem antiefractie, școala neavand posibilitatea asigurării pazei permanente pe timp de noapte.COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA L PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 40 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, Inspectoratului Școlar Județean Prahova

și a emis:

PREȘEDINTE PaulPalas


SECRETAR, Sanda Di-agulea


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, S

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA^E OP^RAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 40 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, Inspectoratului Școlar Județean Prahova

a emis:


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 40 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, Inspectoratului Școlar Județean Prahova

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan . .5fC c

p>Xl *


cop rnsimgî.

OflTCOffi COO Kțffl 71

C^SâOg. r ~ iC-=3  <—

k


cs*

fi)


o » c

P H.T1£D

s

■U

H

B


u

B

H

>


DEPOZTARE'—I

Sz       i

i i

1 t

i

i ■ t

i l i

i

!         m

1 l

<Xj

-- X

CP' LO

t i

1

CM

i 1

r      x

î

1

i

l l i

i i

l l

i

i------,

i

*- ,------1


O

> u

ZU m


£ co m P co >

o S2

> <= s o

£


I 5

CD

-ol

O >3 pz§

#-*•" C/3 c ta S c* r~ £D z-s

O 3> 2 U

O -X HTzD arm


OB w

__ 3 S

2, n


!__s-z

pgs J> c “U


m p Cn O


l2{/ 80.0/


90

DEPOZITARE I

1

1

1

1

DEPOZITARE

r i i

—”*1

1 Ss-- „   ■ „      I

!

U

I r