Hotărârea nr. 193/2013

Hotãrârea nr. 193 privind prelungirea Contractului de comodat nr. 22/2012 pentru imobilul din Ploiesti str. Înfrătirii nr. 4 în care functionează Sectia nr. 3 a Inspectoratului de Politie Judetean Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA N R. 193 privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția de Poliție nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în conformitate cu art.112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în baza adresei nr.8019/07.05.2013 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2012 privind aprobarea încheierii contractului de comodat, pentru imobilul din strada înfrățirii, nr.4,în vederea funcționării sediului Secției de Poliție nr.3.

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția de Poliție nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, prin act adițional nr.l, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga”, Direcția Tehnic-Investiții și Inspectoratul de Poliție Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l, ,,terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

în anul 2012, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a solicitat Primăriei Municipiului Ploiești alocarea în regim gratuit a unui spațiu în suprafață construită de 455 mp din imobilul în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, pentru a avea sediul Secția de Poliție nr.3.

Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.l78/2012, a fost încheiat contractul de comodat nr.22 pe o perioadă de un an, având ca obiect spațiul în suprafață de 455 mp din fosta Scoală „Matei Basarab”.

Prin adresa nr.8019/07.05.2013, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.22/2012 în aceleași condiții contractuale.

Comodatarul se obligă să asigure, contra cost, utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică, etc.) necesare folosirii spațiului.

Secția de Poliție nr.3 este situată în zona de Vest a municipiului Ploiești și asigură ordinea și siguranța publică din aceasta zonă.

Prin urmare, propun spre analiză si aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

^Uidian BĂDESCU


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează

Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art. 112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l ,,terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale ”,

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat în Ploiești, strada înfrățirii, nr.4, imobil în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, aflat în administrarea Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”.

în anul 2012, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a solicitat Primăriei Municipiului Ploiești alocarea în regim gratuit a unui spațiu în suprafață construită de 455 mp din imobilul în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, pentru a-și desfasura activitatea Secția de Poliție nr.3.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.178, în anul 2012 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de un an a spațiului în suprafața de 455 mp din fosta unitate de învățământ, Școala „Matei Basarab”.

Prin adresa nr.8019/07.05.2013, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.22/2012, în aceleași condiții contractuale.

/

m $

W/ ' asigure, contra cost, utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, enefm^^lectnpâ^;

zxt- r\ 1      rxnnnn-pr»  4" za I s'i zi ■*    1   zix-x z^   ii In <    -v* I ntn        zxzi 4- zx-**z»   4-n     -*-x z4 11  zi zx  t v-»   ♦’/x z»--«       -vx z» i -i zvzxJ-* zi z» i tS- z< zx


I '*»/     />

HOC| /'

Facem mențiunea că, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova ar&obligația

etc.) necesare folosirii spațiului, plata acestora facandu-se în regim pausaF-săir^ă monteze contoare de curent, precum și apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

Menționăm că Secția de Poliție nr.3 este situată în zona de Vest a municipiului Ploiești și asigură ordinea și siguranța publică din aceasta zonă.

Prin urmare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN


Avizat,Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte


Act adițional nr.l la contractul de comodat nr.22/2012 încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.


Părțile contractante:

 • A. Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” cu sediul in Ploiești, str. Minerva nr.4, județul Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament nr.RO20TREZ5215004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica si contabil sef Dinca Cristina, in calitate de comodant, pe de o parte,

si

 • B. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu,

nr.60-62,        tel.0244/595340,        cod        fiscal        2844960,        cont

nr.2844960ROTREZ52123610120XXXXX, reprezentat de ................ în calitate de

comodatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.3.1 din contract se prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 04.05.2013 pana la data 04.05.2014.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr.22/2012 raman neschimbate. Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.

COMODANT,

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga”


COMODATAR,

Inspectoratul de Politie Prahova Comisar sef de politie, Viorel DOSARU


Director,


Contabil sef,


Contabil șef,


Sef serviciu logistic,


VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Primar, Iulian BADESCU


Direcția Tehnic- Investiții


Direcția Administrație Publica


Juridic- Contencios, Contracte


Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Mihaela IAMANDI Madalina CRĂCIUN


Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
WWcfPÎUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

......008.0.12..

- T MAI 2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATI CULTURA, INVATAMANT, SANATATE

Pentru buna desfășurare a activitatii lucratorilor Secției nr. 3 Politic Ploiești va rugam' sa prelungiți in aceleași condiții, printr-un act adițional, contractul de comodat nr. 22. din 03.0S.201Z privind spațiul situat in strada Minerva nr. 4, Ploiești.

Cu stima,


CONTRACT DE COMODAT

nr.         din

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 178/27.05.2012

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala cu clasele I—VIII „Nicolae Iorga” cu sediul in Ploiești,str. Minerva nr. 4, județul Prahova, tel/fax.0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament nr. R020trez5215004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica si contabil sef Dinca Cristina , in calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60-62, tel./fax 0244/595340, cont 2844960R086TREZ52123610120XXXXX, cod fiscal 2844960 reprezentat de comisar sef Bogdan Despescu si contabil sef Danelus Harabagiu, în în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, spațiul in suprafața construita de 455 mp situat în Ploiești, strada înfrățirii, nr.4. Spațiul este ocupat de Secția de Politie nr. 3, sediu unde isi desfasuara activitatea.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de l(unu) an, începând cu data semnării acestuia.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a.  Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Sa nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c.  Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • d. Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului in contul de virament al comodantului, pana la data de 30 ale lunii, pe baza de factura;


  utilităților prevăzute Ia art. 4.1. lit.c atra enalitati, pentru fiecare zi de întârziere a platiO^ paseste termenul de plata, penalității de întârzier^ț^EJ :ala, astfel:                                                          r "


 • e. neplata la termen a comodatarului de a plăti emise de comodant, care ( prin codul de procedura fi

 • a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadență, nu se datorează

și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale principale stinse;

 • b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalității de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale principale stinse;

 • f. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • g.  Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • h. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • i.  Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • j.  Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • k.  Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • l. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

m: Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

n. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

o. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

p. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului.


Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuâ dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare,          ,

toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea act^yîtț

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala

  acestuia;


 • V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

 • d) neplata utilităților pe doua luni, precum si nerespectare destinației pentru care spațiul a fost dat in folosința, constituie motiv de încetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa comodantului si de evacuare necondiționata a comodatarului.

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.


vin. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentulu^^r^^eJ^Ș fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,


COMODATAR,

Școala cu clasele I-VIII

„Nicolae Iorga” Director/

Veronica IANCJU

Contabil șdf// /’G// Cristina DINCA//j/’/?


. • ; Inspectoratul de Politie Prahova"■'4

i

i

{

ș

i                         ;

I srrwrw j î

l                         îsr— [

120 ID Luna £      ^Șefîservici

i_____          JViorel D

MUNICIPIULUI_PLOIEȘTI


'I'i


--------Comisar sef, \

Bogdan DESPESCU U

Contabil sef


VL_. . .

PENTRU doNȚROf.

‘ FI NAf\'Ci AR                ;-------------

5 ?^^'I7anel;Us HARABAGIU

1-
Direcția Tehnic- Investiții

Director executnv, \»  /

Teodora MARIN-^i /


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director executiv, Florii^TRACHE

/


Șef Serviciu dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamant, sanatate

Madalina CRĂCIUN

Direcția Administartie Publica,

Juridic- Contencios Achiziții Publice Contracte

Director executiv, Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA! PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNa

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

și a emis:


SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:   &P          ZpPS.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CA POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

a emis:

Data:    2-^ °   2e)/?>