Hotărârea nr. 192/2013

Hotãrârea nr. 192 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca pret de pornire pentru închirierea spatiilor si terenurilor excedentare apartinând unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si de sănătatepublică de pe raza Municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.192

privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune stabilirea stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile art.l 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu art.14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în baza art.20, alin (1), lit. e), art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.36 alin (2), lit. c) si alin. (5) lit. a) și art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă tarifele minimale pe mp, ca preț de pornire pentru licitațiile publice cu strigare care se vor organiza, conform legii, în vederea închirierii spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă tarifele minimale pentru ocuparea ocazională a spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Anexei nr.2 din prezenta hotărâre.

Art.2. Tarifele prevăzute în anexe se vor actualiza anual cu indicele de inflație stabilit prin Hotărâre a Guvernului României.

Art.3. începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.221/2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești și Hotărârii Consiliului Local nr.267/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.221/2007 referitor la transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții, unitățile de învățământ cu personalitate juridică și unitățile de sănătate publică deținătoare de spații și terenuri excedentare vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Până în prezent pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare de la unități de învățământ, au fost practicate tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotararea nr.221/2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești.

închirierea spațiilor și terenurilor excedentare se poate face în condițiile legii, numai în scopul desfășurării unor activități ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: oferă servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor și cadrelor didactice, sunt aducătoare de venituri suplimentare, nu împiedică și nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ și bunelor moravuri, nu promovează idei antisociale, nu dăunează sănătății și securității elevilor, nu servesc unor interese politice.

în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, administrația publică locală are rolul de a administra eficient bunurile din proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

Valorificarea judicioasă a bunurilor aflate în proprietatea municipiului Ploiești este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar și de sănătate publică care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

în vederea consolidării chiriei în funcție de evoluția pieței financiare s-a propus majorarea tarifelor.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

Potrivit art. 112 alin.(2) din Legea nr.l, Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale ”,

Prin Hotărârea Consiliul Local al municipiului Ploiești nr.221/2007 s-a aprobat transformarea în lei și modificarea tarifelor prevăzute în contractele de închiriere pentru spațiile și terenurile excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești.

în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, administrația publică locală are rolul de a administra eficient bunurile din proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

închirierea spațiilor și terenurilor se poate face în condițiile legii, prin licitație publică, pe o perioadă de minim un an, conform prevederilor caietului de sarcini, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere până la patru ani, cu acordul părților, la solicitarea scrisă a chiriașului, făcută cu minim 30 de zile înainte de expirarea termenului de închiriere.

După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar sumele încasate din închirierea spațiilor excedentare, vor putea fi folosite de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică, pentru buna desfășurare a activității. Unitățile de învățământ și de sănătate publică vor răspunde de modul de derulare al contractului de închiriere.

Chiriașii au obligația de a depune la Serviciul Finanțe Locale o declarație de impunere, la care sa atașeze forma de contract, în termen de 30 de zile de la semnarea acestuia.

Pentru inițierea procedurii de închiriere unitatea de învățământ va transmite Compartimentului monitorizare consumuri creșe, grădinițe, școli, spitale, culte, cultură din cadrul Direcției Tehnic-Investiții, care va analiza solicitarea pentru închiriere și documentația de licitație (planul de amplasament și schița spațiului ce urmeaza a fi închiriat).


Spațiile excedentare aparținând unităților de învățământ și cel publică se pot închiria și ocazional pentru diverse activități, până la n luni, în afara programului propriu al unităților.

La solicitarea unității de învățământ, vor putea fi scoase la licitație și spațiile rămase disponibile din cămine și internate pentru activități conexe procesului de învățământ, fără a influența activitatea din cămin.

Sumele percepute cu titlul de chirie prevăzute în anexa nr. 1 sunt diferențiate pe patru zone de atracție comercială, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.503/21.11.2011 de aprobare a zonării fiscale a municipiului Ploiești și au fost stabilite diferit în funcție de activitatea desfășurată: activitate de învățământ particular, activități complementare actului de învățământ, activități comerciale, activități productive, amplasare construcții provizorii, etc.

Chiriașul se obligă să asigure, contra cost, plata utilităților (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică) necesare folosirii spațiului închiriat, plata acestora făcandu-se în regim pausal sau să monteze contoare de energie electrică, apometre, etc., acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

Valorificarea judicioasă a bunurilor aflate în proprietatea municipiului Ploiești este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar și de sănătate publică care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

In vederea consolidării chiriei în funcție de evoluția pieței financiare s-a propus majorarea tarifelor.

Aceste tarife se vor aplica drept preț de pornire pentru licitațiile publice cu strigare, care se vor organiza conform legii, în vederea închirierii spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică din municipiul Ploiești.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                            Director Executiv Adjunct

Mihaela IAMANDI


Mădalina CRĂCIUNAvizat,

Direcția Economică


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte


Director Executiv, Nicoleta CRĂQftjNC


Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


15 MAY 2013     /
Tarifele minimale pe mp, reprezentând prețul de pornire pentru licitație cu strigare pentru închirierea spațiilor excedentare aparținând unitățilb învățământ și de sănătate publică din municipiul Ploiești

lei/mp

Nr. crt

Activitatea

Zone de atracție comercială

Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

1.

Activități de învățământ particular

13.20

12.80

12.40

12.00

2.

Activități complementare actului de învățământ

6.60

6.40

6.20

6.00

3.

Activități comerciale

38.40

33.20

28.40

25.20

4.

Activități productive

19.20

16.60

14.20

12.60

5.

Activități medicale

38.40

33.20

28.40

25.20

Tarifele minimale pe mp, reprezentând prețul de pornire pentru licitațiile publice cu strigare pentru închirierea terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ și de sănătate publică din municipiul Ploiești

lei/mp

Nr. crt

Destinație

Zone de atracție comercia

Zona I

Zonali

Zona III

Zona IV

1.

Teren curte

20.00

19.20

18.40

17.60

Chiriașul se obligă să asigure, contra cost, utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică) necesare folosirii spațiului închiriat, plata acestora facandu-se în regim pausal sau să monteze contoare de energie electrică, precum și apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

  • •  Sumele percepute cu titlul de chirie pentru depozitele aferente spațiului închiriat vor reprezenta 50 % din spațiul deservit.

  • •  Sumele percepute cu titlul de chirie pentru dependințe (vestibul, antreu, oficiu, terasă, grup sanitar, spălătorie, uscătorie) aferente spațiului închiriat vor reprezenta 40% din tariful spațiului.

  • •  Sumele percepute cu titlul de chirie din prezenta anexă se reduc cu 50% pentru spațiile și terenurile mai mici de 10 mp, folosite de persoanele cu handicap.


Tarifele minimale pentru ocupare ocazională a spațiilor și terenurilor aparținând unităților de învățământ și de sănătate publică din municipiul Ploiești

Nr. crt.

Activitatea

Tarif

1.

Activitate sportivă (în săli de sport)

0,12 lei/mp/h

2.

Alte activități ocazionale pentru închirierea de săli de clasă, laboratoare, ateliere, holuri, birouri, etc.

0,40 lei/mp/h

3.

Amplasare automat de produse alimentare preambalate sau băuturi calde

200 lei/luna

4.

Amplasare construcții provizorii

0,20 lei/mp/h

5.

Desfășurare de evenimente culturale

100 lei/h

Chiriașul se obligă să asigure, contra cost, utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică) necesare folosirii spațiului închiriat, plata acestora facandu-se în regim pausal sau să monteze contoare de curent, precum și apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG.

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești


Data:          \jj^FSECRETAR, Sanda Dragulea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ;-QUL^

OCULTE,


TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

și a emis:

_Data: