Hotărârea nr. 191/2013

Hotãrârea nr. 191 privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si Asociatia Sfântul Nicolae com. Brebu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 191 privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Sfântul Nicolae” corn. Brebu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri George Pană, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune încheierea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația Sfântul Nicolae corn. Brebu;

Conform art. 36, 37 alin.l, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, art. 38, art. 39 lit. b din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

Potrivit art. 3A1, art. 3A4 alin.l, alin. 2, art. 11 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, alin. 2, art. 12, alin.3 din Ordonanța de Guvern nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/31 ianuarie 2011 privind aprobarea criteriilor de selecție a persoanelor ce urmează să fie internate într-un centru de îngrijire și asistență, cu care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are protocol de cooperare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația Sfântul Nicolae corn. Brebu, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 201JL
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Sfântul Nicolae” corn. Brebu

A

In conformitate cu prevederile art. 50'4, lit. (a) din Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, serviciul public de asistență socială organizat la nivel local are printre atribuțiile principale identificarea și evaluarea nevoilor și situațiilor care impun furnizarea de servicii sociale în funcție de nevoile specifice comunității. în funcție de nevoile identificate, de numărul potențialilor beneficiari, de complexitatea situațiilor de dificultate și de gradul de risc social, autoritățile administrtației publice locale au obligația de a dezvolta și diversifica gama serviciilor sociale comunitare.

Conform art. 36 din Legea 292/2011 a asistenței sociale orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile individuale de ajutor, situația familială, socioeconomică și mediul personal de viață, iar beneficiarii acestor servicii sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici.

Având în vedere aceste prevederi legale, precum și faptul ca Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public local de asistență socială, se confruntă cu un număr semnificativ de cereri cu privire la persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru realizarea activităților zilnice, apreciem că, la nivelul municipiului Ploiești se impune acordarea unor servicii de îngrijire socio-medicală acordate acestei categorii de persoane.

Situației de dependență se adaugă cel puțin una din următoarele situații:

- sunt persoane vârstnice


 • - nu realizează venituri proprii sau veniturile lor ori alfe ^Osti^^^or^

legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și miQif viață;                                                                          "

 • - nu au aparținători sau aceștia se află în imposibilitatea safijfeffi^^a

acorde                             sprij inul                             necesar

 • - se află în imposibilitatea de a-și asigura singure activitățile de bază ale vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necesită asistență și îngrijire;

 • - nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii.

Anchetele sociale au demonstrat faptul că, în aceste cazuri se impune acordarea unor servicii de îngrijire socio-medicală permanentă.

Legislația în vigoare nu permite angajarea de îngrijitori la domiciliu și personal medical care să acorde servicii de îngrijire permanentă la domiciliu. De asemenea, în municipiul Ploiești nu există niciun centru rezidențial pentru adulți, iar cele existente în județ nu mai au locuri disponibile.

Așadar, în prezent, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de acorda servicii de îngrijire socio-medicală persoanelor aflate în situație de risc social.

Legislația în vigoare vine în sprijinul autorităților locale, stipulând la art. 12, alin. 3 din Ordomanta de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale că, serviciile publice de asistență socială organizate la nivel local pot încheia convenții de parteneriat între ele, cu orice alți furnizori de servicii sociale și contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privați, prevăzuți de lege și acreditați în condițiile legii.

In județul Prahova există doar doi furnizori privați de servicii de îngrijire socio-medicală în regim rezidențial acreditați, Asociația Vasarely Life Care în Ploiești și Asociația Sfântul Nicolae în Brebu.

A

In acest context, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 (aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.453/31-10-2011) cu Asociația “ Vasarely Life Care”, care a deschis un centru de îngrijire și relaxare ce se adresează persoanelor aflate în dificultate.

Centrul este situat în municipiul Ploiești, str.Victoriei, nr.l și oferă servicii de calitate, aliniate standardelor impuse de legislația în vigoare. Protocolul a fost încheiat in data de 15 noiembrie 2011, pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional încheiat intre parti.


Acesta a fost prelungit pentru o perioada de 1 an, până la data de 15’ \ noiembrie 2013, prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/31 octombrie 2012.

Numărul de 10 locuri contractate, la care se adaugă 1 gratuit este însă insuficient, existând cereri nesoluționate formulate de persoane aflate în situație de dependență care solicită să beneficieze de servicii de îngrijire în regim rezidențial pe raza municipiului Ploiești.

Având in vedere acest aspect, apreciem oportună încheierea unui Protocol de cooperare și cu celălalt furnizor acreditat din județul Prahova, Asociația Sfântul Nicolae corn. Brebu ai cărui beneficiari vor fi persoane în dificultate cu domiciliul în Ploiești, care nu și-au manifestat în mod expres dorința de a beneficia de servicii în cadrul unui centru rezidențial din Ploiești. Conform

9                                          5

ofertei scrise a acesteia, pot pune la dispoziția autorității locale un număr de 10 locuri, la un cost mediu lunar/beneficiar de 1800 lei (toate serviciile, inclusiv pampersi), respectiv 1900 lei (se asigura si obiectele de igiena personala si medicamentatia).

Acest fapt va permite Administrației Serviciilor Sociale Comunitare sa asigure in continuare servicii de găzduire si ingrijire persoanelor aflate in dificultate, cu o stare de sanatate precara, fara adapost si/sau fara apartinatori, cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești.

Cu privire la Asociația Sfântul Nicolae menționăm că Sfântul Nicolac este un centru rezidențial modem, situat la 30 km de Ploiești, în comuna Brebu, specializat în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă, care oferă servicii de găzduire, alimentație, medicale, confesionale și de petrecere a timpului liber.

Față de cele de mai sus, supunem atenției și aprobării consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI,

George Pană

Marcian Cosma

Râul Alexandru Petrescu

Robert lonuț Vîscan

Daniel Puiu Neagu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Sfântul Nicolae” corn. Brebu

O problemă deosebită cu care se confruntă instituția noastră o reprezintă persoanele vârstnice cu grave probleme de sănătate, care nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii și/sau care necesită îngrijire medicală permanentă. Această îngrijire nu poate fi asigurată la domiciliu.

Vârsta a treia este acompaniată de singurătate, izolare, precum și de riscul crescut de a prezenta boli grave, generatoare de dizabilități, implicit de dependență.

Fără o asistență medicală și socială de lungă durată, existența însăși a persoanelor vârstnice poate fî compromisă. Dacă o persoană adultă prezintă de regulă o singură boală, la persoana vârstnică se întâlnește deseori polipatologia (două sau mai multe boli concomitent). Pe măsura înaintării în vârstă, crește vulnerabilitatea la îmbolnăviri, bolile sunt contactate mai ușor, evoluția mai accentuată și de durată, o boală creează blocaje funcționale și determină o alta, vindecarea se obține rar și mai greu.

Enumerăm mai jos câteva din bolile bătrâneții: hipertensiunea arterială, emfizem pulmonar, cardiopatiile ischemice, insuficiența cardiacă, ateroscleroză, diabet, reumatismul degenerativ (artroză), osteoporoză, hernia de disc, boala Alzheimer, cataractă senilă, adenom de prostată, boala Parkinson.

Veniturile scăzute reprezentate de pensie, creșterea progresivă a costurilor de întreținere a locuinței, a alimentelor și medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii, dar și abuzurile grave finalizate, în general, cu pierderea locuinței de către bătrâni, determină nevoia de a solicita servicii de îngrijire din ce în ce mai costisitoare.

Experiența ne-a demonstrat că cele mai multe din aceste cazuri fac obiectul încadrării în grad de handicap grav cu posibilitatea angajării unui asistent personal.

Totuși, există în practică unele situații în care persoana prezintă un diagnostic (ex: AVC ischemic, hemiplegie) ce nu permite obținerea unei încadrări în gradul grav de handicap cu asistent personal sau, până la obținerea acestui drept, trece o perioadă de timp care poate avea urmări grave pentru persoana în cauză.


Practica de zi cu zi ne-a arătat că există un număr necesită îngrijire și supraveghere permanentă. In acest Serviciilor Sociale Comunitare a prelungit protocolul de cooperare cu Unitatea Medico Socială Boldești Scăieni, pentru 12 locuri, pentru persoanele aflate în dificultate, insuficiente însă, ținând cont de numărul solicitărilor.

In momentul de față, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de a oferi servicii socio-medicale persoanelor aflate în dificultate.

Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din municipiul Ploiești este organizat ca un adăpost de noapte și oferă posibilitatea de locuire doar persoanelor ce nu necesită îngrijire medicală permanentă, neacoperind astfel nevoile socio-medicale ale comunității locale.

De asemenea, menționăm că unitățile de îngrijire și asistență existente pe teritoriul județului Prahova, aflate în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nu mai dispun de locuri, capacitatea acestora este depășită, iar numărul de dosare înregistrate, în așteptare, este foarte mare. Mai mult decăt atât, condițiile de admitere în aceste centre sunt restrictive, adresându-se doar persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

Legislația în vigoare vine în sprijinul autorităților locale, stipulând la art. 12, alin. 3 din Ordomanta de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale că, serviciile publice de asistență socială organizate la nivel local pot încheia convenții de parteneriat între ele, cu orice alți furnizori de servicii sociale și contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privați, prevăzuți de lege și acreditați în condițiile legii.

In județul Prahova există doar doi furnizori privați de servicii de îngrijire socio-medicală în regim rezidențial acreditați, Asociația Vasarely Life Care în Ploiești și Asociația Sfântul Nicolae în Brebu.

A

In acest context, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 (aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.453/31-10-2011) cu Asociația “ Vasarely Life Care” și care a fost prelungit prin act adițional până la data de 15 noiembrie 2013.

Numărul de 10 locuri contractate, la care se adaugă 1 gratuit este însă insuficient, existând cereri nesoluționate formulate de persoane aflate în situație de dependență care solicită să beneficieze de servicii de îngrijire în regim rezidențial pe raza municipiului Ploiești.

Asociația Sfântul Nicolae este un centru rezidențial modem, specializat în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, situat în comuna Brebu, județul Prahova, la numai 30 km de Ploiești.

Serviciile oferite sunt de cazare în camere de 1-2 paturi, îngrijire corporala și menaj zilnic, supraveghere,evaluare și tratament medical realizate de personal calificat, alimentație, petrecere a timpului liber, la care se adauga si servicii confesionale.

Menționăm faptul că, din datele oferite de Asociația “Sfântul Nicolae”, costul mediu lunar necesar cazării și îngrijirii unei persoane a fost estimat la


ly=>£’y valoarea de 1800 lei pentru toate serviciile, inclusiv pampers, fe^pdctiy^w (cost care include si bunurile de igiena personala si medicamentâti^^pfw ofertei scrise. Conform ofertei, numărul de locuri care poate fi puM ' ” ° Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este de 10.

Criteriile privind selecția persoanelor ce urmează să beneficieze de serviciile oferite de Asociația “Sfântul Nicolae” au fost stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/31.01.2011.

Având in vedere aceste aspecte, apreciem oportună incheierea unui Protocol de cooperare intre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Asociația Sfântul Nicolae corn. Brebu, fapt ce va permite autorităților locale sa asigure in continuare servicii de găzduire si ingrijire persoanelor aflate in dificultate, cu o stare de sanatate precara, fara adapost si/sau fara aparținători, cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești.

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR, Dan Ion Dinu

ȘEFfȘERVICIUL

F inanciâ<\ConțabiljXate, Floreri
ȘEF SERV Protecția Persoan Programe SocAVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOSDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR, Nicoleta Crăciunoi

2 3WF2103


PROTOCOL DE COOPERARE Nr. /2013


I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, reprezentată de domnul DAN ION DINU, în calitate de Director general

Și

 • - ASOCIAȚIA „SFÂNTUL NICOLAE” corn. Brebu, cu sediul în sat Manăstirei Runcu nr. 114, comuna Brebu, județul Prahova reprezentată de domnul VOICULESCU CRISTIAN RAZVAN, în calitate de Președinte executiv

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie asigurarea de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a contravalorii cheltuielilor, reprezentând cazare si îngrijire, pentru un număr de 10 locuri, puse la dispoziția Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești de către Asociația „Sfântul Nicolae”. Costul mediu lunar pe beneficiar, conform ofertei scrise, este de 1800 lei pentru toate serviciile, inclusiv pampers, respectiv 1900 lei, cost care include și bunurile de igiena personală și medicamentația.

Beneficiarii sunt, în exclusivitate, cetățeni cu domiciliul în municipiul Ploiești aflați în situație de risc social, determinat de lipsa unei locuințe, asociată cu vârsta înaintată, situație materială precară, lipsa familiei etc.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ASOCIAȚIA SFÂNTUL NICOLAE:

Asigura următoarele servicii:

 • - asigură numărul de locuri convenit pentru persoanele din municipiul Ploiești (10 locuri), nominalizate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și răspunde de asigurarea către beneficiari a următoarelor servicii:

 • • cazare în camere de 1-2 paturi și televizor în fiecare cameră;

 • • acoperirea nevoilor personale ale beneficiarilor (medicamentație, pamperși, obiecte de igienă personală etc.);

 • • îngrijire corporală și menaj zilnic sau la nevoie, precum și îngrijire specializată în cazul escarelor;


trei mese principale + două gustări, alimentație speci persoanele cu regim, administrarea hranei la persoa avansate de boală;

supraveghere medicală permanentă, evaluare medială ori pe zi sau la nevoie, administrarea medicației p^ ___

medicul specialist, masaj și exerciții de recuperare; consiliere individuala și de grup, consiliere psihologica de

• activitati de petrecere a timpului liber;

 • - acordă serviciile de cazare, medicale, de îngrijire și întreținere respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;

 • - prezintă lunar lista persoanelor beneficiare, perioada pentru care au beneficiat de cazare si îngrijire, precum si suma de plata care revine fiecărui beneficiar.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI:

 • - nominalizează persoanele care pot beneficia de internare, pe perioada determinată, în centrul Asociației „Sfanțul Nicolae” com. Brebu, pe baza criteriilor stabilite prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.17/31-01-2011;

 • - are obligația de a efectua plata facturii emisa de către Asociația „Sfântul Nicolae” în termenul prevăzut de legislația in vigoare.

 • IV. CLAUZE DE REZILIERE

Constituie motiv de reziliere următoarele:

 • -  nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol de către una din parti;

 • -  retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilitatii acesteia sau limitarea domeniului de activitate pentru care părțile au fost acreditate, in cazul in care aceasta limitare afecteaza acordarea serviciilor prevăzute in protocol, precum si suspendarea sau retragerea acreditării;

 • -  schimbarea obiectului de activitate al pârtilor, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor prevăzute in prezentul protocol.

 • V. ÎNCETAREA COLABORĂRII

Constituie motiv de încetare următoarele:

 • -  expirarea duratei pentru care a fost încheiat protocolul, in cazul in care părțile nu si-au manifestat intenția de a încheia un act adițional in vederea prelungirii colaborării;

 • -  acordul pârtilor;

 • -  hotararea definitiva si irevocabila a unei instanțe judecătorești;

 • -  încetarea activitatiî pârtilor prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • -  forța majora.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Acordarea serviciilor va presupune din partea persoanei asistate plata unei contribuții de 60% din valoarea veniturilor ce depasesc suma de 350 lei, restul cheltuielilor de întreținere fiind suportate din bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Aceasta suma va fi încasata de către

Asociația “Sfanțul Nicolae” com. Brebu, urmând ca diferența djnțre^costul mediu lunar si contribuția beneficiarului sa fie achitata de către z^înmistr^țm Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.                         ff

 • VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR                      $ J

Litigiile născute in legătură cu încheierea, executarea, modificareâ^i încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fHjipu&^mei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabila.

Daca după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII. DURATA COLABORĂRII

Termenul colaborării este de 1 an, începând cu_______________________-

La expirarea termenului prevăzut, părțile protocolului pot conveni prelungirea printr-un act adițional.

Prevederile prezentului protocol de cooperare se vor completa cu prevederile legislației in vigoare in domeniu.

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE DIRECTOR, Dan Ion Dinu


ASOCIAȚIA

SFÂNTUL NICOLAE COM. BREBU

PREȘEDINTE EXECUTIV, Voiculescu Cristian Razvan


ȘEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, Florentina Manea

ȘEF SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ, Daniela Chiva

SEF SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI Raluca Valentina Tabirca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII


RAPORT


A analizat

Fa Fc

si a constatat:
___________________AVIZ FAVORABIL___________________________


PREȘEDINTE,

Pana George


SECRETAR, Cosma MarcianData:


A oS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^® PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PRO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Sfântul Nicolae” corn. Brebu

și a emis:
SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:    2JI