Hotărârea nr. 190/2013

Hotãrârea nr. 190 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 incheiat între Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si Asociatia Vasarely Life Care

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 190

privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri George Pană, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune modificarea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”;

Conform art. 36, 37 alin.l, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, art. 38, art. 39 lit. b din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

Potrivit art. 3A1, art. 3A4 alin.l, alin. 2, art. 11 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, alin. 2, art. 12, alin.3 din Ordonanța de Guvern nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/31 ianuarie 2011 privind aprobarea criteriilor de selecție a persoanelor ce urmează să fie internate într-un centru de îngrijire și asistență, cu care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are protocol de cooperare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă actul adițional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce k cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013
/            Contrasemnează tar,

gv /ffi-S--C?        Oana Cristi ob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”

A

In conformitate cu prevederile art. 50'4, lit. (a) din Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, serviciul public de asistență socială organizat la nivel local are printre atribuțiile principale identificarea și evaluarea nevoilor și situațiilor care impun furnizarea de servicii sociale în funcție de nevoile specifice comunității. în funcție de nevoile identificate, de numărul potențialilor beneficiari, de complexitatea situațiilor de dificultate și de gradul de risc social, autoritățile administrtației publice locale au obligația de a dezvolta și diversifica gama serviciilor sociale comunitare.

Conform art. 36 din Legea 292/2011 a asistenței sociale orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile individuale de ajutor, situația familială, socioeconomică și mediul personal de viață, iar beneficiarii acestor servicii sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici.

Având în vedere aceste prevederi legale, precum și faptul ca Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public local de asistență socială, se confruntă cu un număr semnificativ de cereri cu privire la persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru realizarea activităților zilnice, apreciem că, la nivelul municipiului Ploiești se impune acordarea unor servicii de îngrijire socio-medicală acordate acestei categorii de persoane.

Situației de dependență se adaugă cel puțin una din următoarele situații:

  • - sunt persoane vârstnice

  • - nu realizează venituri proprii sau veniturile lor ori ale susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și mediu sigur de viață;

  • - nu au aparținători sau aceștia se află în imposibilitatea sau refuză să acorde sprijinul necesar

  • - se află în imposibilitatea de a-și asigura singure activitățile vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necesită asistență

  • - nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile baza resurselor proprii.


Anchetele sociale au demonstrat faptul că, în aceste cazuri se impune acordarea unor servicii de îngrijire socio-medicală permanentă.

Legislația în vigoare nu permite angajarea de îngrijitori la domiciliu și personal medical care să acorde servicii de îngrijire permanentă la domiciliu. De asemenea, în municipiul Ploiești nu există niciun centru rezidențial pentru adulți, iar cele existente în județ nu mai au locuri disponibile.

Așadar, în prezent, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de acorda servicii de îngrijire socio-medicală persoanelor aflate în situație de risc social.

Legislația în vigoare vine în sprijinul autorităților locale, stipulând la art. 12, alin. 3 din Ordomanta de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale că, serviciile publice de asistență socială organizate la nivel local pot încheia convenții de parteneriat între ele, cu orice alți furnizori de servicii sociale și contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privați, prevăzuți de lege și acreditați în condițiile legii.

Al

In județul Prahova există doar doi furnizori privați de servicii de îngrijire socio-medicală în regim rezidențial acreditați, Asociația Vasarely Life Care în Ploiești și Asociația Sfântul Nicolae în Brebu.

Al

In acest context, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 (aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.453/31-10-2011) cu Asociația “ Vasarely Life Care”, care a deschis un centru de îngrijire și relaxare ce se adresează persoanelor aflate în dificultate.

Centrul este situat în municipiul Ploiești, str.Victoriei, nr.l și oferă servicii de calitate, aliniate standardelor impuse de legislația în vigoare. Protocolul a fost încheiat in data de 15 noiembrie 2011, pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional încheiat între parti.

Acesta a fost prelungit pentru o perioada de 1 an, până la data de 15 noiembrie 2013, prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/31 octombrie 2012.

Numărul de 10 locuri contractate, la care se adaugă 1 gratuit este însă insuficient, existând cereri nesoluționate formulate de persoane aflate în situație


locuri contractat, de la 10 la 15, costul mediu lunar, conform ofertei scrise, fiind cel practicat încă din anul 2011, de 2100 lei/beneficiar. Acest fapt va permite Administrației Serviciilor Sociale Comunitare sa asigure in continuare servicii de găzduire si îngrijire persoanelor aflate in dificultate, cu o stare de sanatate precara, fara adapost si/sau fara apartinatori, cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești.

Față de cele de mai sus, supunem atenției și aprobării consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

George Pană
Râul Alexandru Petrescu

Robert Ionuț VîscanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNIT

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”

O problemă deosebită cu care se confruntă instituția noastră o reprezintă persoanele vârstnice cu grave probleme de sănătate, care nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii și/sau care necesită îngrijire medicală permanentă. Această îngrijire nu poate fi asigurată la domiciliu.

Vârsta a treia este acompaniată de singurătate, izolare, precum și de riscul crescut de a prezenta boli grave, generatoare de dizabilități, implicit de dependență.

Fără o asistență medicală și socială de lungă durată, existența însăși a persoanelor vârstnice poate fi compromisă. Dacă o persoană adultă prezintă de regulă o singură boală, la persoana vârstnică se întâlnește deseori polipatologia (două sau mai multe boli concomitent). Pe măsura înaintării în vârstă, crește vulnerabilitatea la îmbolnăviri, bolile sunt contactate mai ușor, evoluția mai accentuată și de durată, o boală creează blocaje funcționale și determină o alta, vindecarea se obține rar și mai greu.

Enumerăm mai jos câteva din bolile bătrâneții: hipertensiunea arterială, emfizem pulmonar, cardiopatiile ischemice, insuficiența cardiacă, ateroscleroză, diabet, reumatismul degenerativ (artroză), osteoporoză, hernia de disc, boala Alzheimer, cataractă senilă, adenom de prostată, boala Parkinson.

Veniturile scăzute reprezentate de pensie, creșterea progresivă a costurilor de întreținere a locuinței, a alimentelor și medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii, dar și abuzurile grave finalizate, în general, cu pierderea locuinței de către bătrâni, determină nevoia de a solicita servicii de îngrijire din ce în ce mai costisitoare.

Experiența ne-a demonstrat că cele mai multe din aceste cazuri fac obiectul încadrării în grad de handicap grav cu posibilitatea angajării unui asistent personal.

Totuși, există în practică unele situații în care persoana prezintă un diagnostic (ex: AVC ischemic, hemiplegie) ce nu permite obținerea unei încadrări în gradul grav de handicap cu asistent personal sau, până la obținerea acestui drept, trece o perioadă de timp care poate avea urmări grave pentru persoana în cauză.

Practica de zi cu zi ne-a arătat că există un număr mare de persoane ce necesită îngrijire și supraveghere permanentă. în acest sens, Administrația


Serviciilor Sociale Comunitare a prelungit protocolul de cooj^fațe cu v Medico Socială Boldești Scăieni, pentru 12 locuri, pentru per&^^^Sfțafe în - dificultate, insuficiente însă, ținând cont de numărul solicitărilor. '   —- -

In momentul de față, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de a oferi servicii socio-medicale persoanelor aflate în dificultate.

Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din municipiul Ploiești este organizat ca un adăpost de noapte și oferă posibilitatea de locuire doar persoanelor ce nu necesită îngrijire medicală permanentă, neacoperind astfel nevoile socio-medicale ale comunității locale.

De asemenea, menționăm că unitățile de îngrijire și asistență existente pe teritoriul județului Prahova, aflate în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nu mai dispun de locuri, capacitatea acestora este depășită, iar numărul de dosare înregistrate, în așteptare, este foarte mare. Mai mult decăt atât, condițiile de admitere în aceste centre sunt restrictive, adresându-se doar persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

Legislația în vigoare vine în sprijinul autorităților locale, stipulând la art. 12, alin. 3 din Ordomanta de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale că, serviciile publice de asistență socială organizate la nivel local pot încheia convenții de parteneriat între ele, cu orice alți furnizori de servicii sociale și contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privați, prevăzuți de lege și acreditați în condițiile legii.

In județul Prahova există doar doi furnizori privați de servicii de îngrijire socio-medicală în regim rezidențial acreditați, Asociația Vasarely Life Care în Ploiești și Asociația Sfântul Nicolae în Brebu.

Asociația „Vasarely Life Care” a deschis centrul Vasarely care este singurul centru de îngrijire și relaxare acreditat din județul Argeș. în urma notorietății de care s-a bucurat într-un timp atât de scurt de la înființare, Asociația „VASARELY LIFE CARE” a deschis în municipiul Ploiești un astfel de Centru care oferă condiții de înaltă calitate și care se adresează persoanelor vârstnice dornice să-și petreacă liniștite bătrânețea sau celor care sunt în imposibilitatea de a se îngriji singuri sau, familia lor este mult prea ocupată pentru a se interesa de ei. Aici cazarea asistaților se face în cameră cu regim privat (tip garsonieră cu un singur pat și grup sanitar propriu) sau în cameră cu mai multe paturi. Condițiile oferite de centru sunt aliniate la standardele impuse de legislația în vigoare și cel mai important, sunt adaptate la nevoile rezidenților internați. Cadrele medicale și cei care oferă îngrijire directă încearcă să creeze un mediu ambiant cât mai plăcut și familiar. De asemenea, personalul se ocupă de administrarea medicamentației, asistă și ajută rezidenții în activitățile zilei și aplică tratamentele de recuperare adecvate fiecăruia. Pacienții sunt tratați nediferențiat, beneficiind toți de aceleași servicii.

Menționăm faptul că, din datele oferite de Asociația “Vasarely Life Care”, costul mediu lunar necesar cazării și îngrijirii unei persoane a fost estimat la valoarea de 2100 lei, cost care se menține și în prezent, conform ofertei scrise.

protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 (aprobat prin Hotarareâ'Ț/Ăhș^Mî Local nr.453/31-10-2011) cu Asociația “ Vasarely Life Care” și care a fost prelungit prin act adițional până la data de 15 noiembrie 2013.

Criteriile privind selecția persoanelor ce urmează să beneficieze de serviciile oferite de Asociația “Vasarely Life Care” au fost stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/31.01.2011.

Numărul de 10 locuri contractate, la care se adaugă 1 gratuit este însă insuficient, existând cereri nesoluționate formulate de persoane aflate în situație de dependență care solicită să beneficieze de servicii de îngrijire în regim rezidențial pe raza municipiului Ploiești.

Având in vedere aceste aspecte, apreciem oportună, creșterea numărului de beneficiari de la 10 la 15 (la care se adaugă 1 loc gratuit), fapt ce va permite autorităților locale sa asigure in continuare servicii de găzduire si ingrijire persoanelor aflate in dificultate, cu o stare de sanatate precara, fara adapost si/sau fara aparținători, cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești.

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR,


Dz n Ion Dinu


Fin\


ȘEF SERVICIUL

Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe           da Cu Ong-Uri


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS

CONTRACTE

DIRECTOR,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR,

Nicoleta Crăc'iunoiu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Nr._____________/___________________

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Protocolul de Cooperare nr. 11212/15-11-2011

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.____/


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, reprezentată de domnul DAN ION DINU, în calitate de Director

Și

- ASOCIAȚIA ”VASARELY LIFE CARE”, cu sediul în loc. Bascov, jud. Argeș, str. Principală, bl. CI, sc. A, ap. 9, reprezentată de domnul VASARHELYI ZOLTAN, în calitate de Președinte a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile protocolului de cooperare nr. 11212/15-11-2011, după cum urmeaza:

  • I. punctul II, alin. 1 al protocolului se modifică și va avea următorul conținut:

Obiectul protocolului îl constituie asigurarea de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a contravalorii cheltuielilor pentru un număr de 15 locuri, puse la dispoziție de către Asociația Vasarely Life Care, costul mediu lunar pentru un beneficiar fiind de 2100 lei.

  • II. punctul HI, se modifică și va avea următorul conținut cu privire la obligațiile Asociației Vasarely Life Care:

Asociația Vasarely Life Care:

  • -  Rezervă numărul de locuri convenit pentru persoanele din municipiul Ploiești (15 locuri cu plată și 1 loc gratuit), nominalizate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și răspunde de asigurarea serviciilor medicale, de îngrijire, de întreținere, necesare pe perioada găzduirii în centru

  • -  Prezintă lunar lista persoanelor beneficiare si perioada pentru care s-au acordat serviciile de îngrijire, precum si suma de plata care revine fiecărui beneficiar

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE DIRECTOR, Dan Ion Dinu

ASOCIAȚIA „VASARELY LIFE CARE” PREȘEDINTE, Vasarhelyi Zoltan


ȘEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, Florentina Manea

ȘEF SERVICIUL JURIDIC AUTORITATE TUTELARĂ, Daniela Chiva

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT


___________________NNSZ FAVORABIL___________________________

PREȘEDINTE,

Pana Geprge


Data:         , 'MS-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”SECRETAR, Sanda Dragulea


Data: